Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| /^Ι9αη^. ν-/«ν >^νν^-^ ν^.Λ^ι ^ ΡΑΤΚοι,οουί ι " ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

8Ευ ΒΙΒυΟΤΗΕΟΑ υΝΙΥΕΒδΑΕΙδ, 1ΝΤΕ6ΚΑ, ΠΝΙΡΟΗΜΙδ, εΟΗΜΟΟΑ,ΟΕΟΟΝΟΜΙΠΛ, 

ΟϋΙΟΝ 88. ΡΑΤΚΙΙΗ, 00£ΤΟΒΙ1 8£Β1ΡΤ0ΒΙ1011Ε Ε€€ΙΕ81Α8Τ1£0ΚΙ]Μ. 

βΙΥΒ Ι.ΑΤΙΝ0ΒΌ1Ι, 81ΤΒ βΒ^Ε^ΟηI}II, 

ΟϋΙ ΛΒ ΛΥΟ ΑΡ0$Τ01Ϊ€0 ΑΌ ΤΕΜΡΟΒΑ €ΟΝ€Ιΐη ΤηΐΌΕΝΤΙΝΙ {ΑΝΝΟΧ^Ιί^) ΡΚΟ ΙΑΤΙΝ18, 
ΕΤ'ΟΟΝΟΙΙΙΙ ΡΙΟΚΕΝΤΙΝί {ΑΝΝ. 1459) ΡΚΟ 9ΈυΕ€18 ΡΙΟΚϋΕΑϋΝΤ : 

ιΐΕεϋ8ΐο εΗΐιθΝθ[.οοιεΑ 

ΟΜΝίυΜ ^υ^£ ΕΧ8Τ1Τ£ΙΙΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΚϋΜ ΟΑΤΗΟΜε^Ε ΤΙΙΑ01Τ10Ν15 ΡΕΑ ΟϋΙΝΟΕΟΙΜ ΡΙΙΙΗλ 

κεει.Ε5ΐ£ δ^εευΐιΑ ετ ΑΜΡΐ^υ$, 

ΙϋΧΤλ ΚΜΤΙΟΝΒβ λ£€υΚλΤΙ881Μλ8, ΙΝΤΕΚ 6Β ΟϋΜΟυΚ ΙΙΟΙΙΙΐυΐ.1.18 ΟΟΟΙΟίΒυβ ΜΑΝυβεΚΙΡΤΙΘ (:0Ι.Ι.λΤΑ8, ηΚΟνλΜ 0ΙΙ.1€ΕΗ« 

ΤΕΒ £Α8Τ16λΤΑ; 0188ΕΚΤΑΤΙ01Ι1Βυ8, εΟΗΜΕΙΤΤΑληβ, ΤΑΚΙΙδΟυΒ ίΕεΤίΟΝΙΒϋΒ €ΟΝΤΙΝΒΝΤΚΑ ΙΚ.Ι.υβΤΒλΤΑ ; ΟΜΝΙΗΙΙβ 

0ΓΕΙΙΙΒΙΙ8 Ρ08Τ ΑΜΙ*1.Ι68ΙΜΑ8 Ε01Τ10ΝΒ8 θυ>Β ΤΚ1Βυ8 1Ι0ΤΙ88ΙΜΙ8 8ΛευίΙ8 ΟΕΒΕΝΤυΚ ΑΒβΟΙ.υΤλ8 ΟΕΤΕεΤίΒ, ΑυΟΤΑ; 

ΐΝΙιΙΓ.ΙΒϋβ ΡΑΒΤίευίΑΚίΒυβ ΑΜΑίΤΤίεΐΒ, 8ΙΜ€υΐ4>8 8ΙΤΒ Τ0Μ08 8Ι?Ε ΑΙΚΤΓ0ΚΕ8 ΑιI^υ^υβ ΜΟΜΕΜΤΙ 8»Β8Ε0υΒΙΤη• 

Βυ8, ϋΟΝΑΤΑ; €Αητυΐ.Ι8 ΙΝΤ1ΙΑ ΙΡ8υΜ ΤΕΕΤΙΙΜ Η1ΤΒ ΒΙ8Τ08ΙΤΙ8, ΜΕεΝΟΜ ΒΤ ΤΙΤΙΙ1.Ι8 ΒΙΝβυίΑΚυΜ ΡΑβΙΝΑΒΙ!» 

«ΐΑΚβΙΝΕΜ 8Ι)Ι•ΚΚΙΟΙΙΕΜ 018ΤΙΝ6υΚΝΤΙΒυ8 ΒΟΕΙΒΟΤΑΜΟυΕ ΜΑΤΕΒΙΑΜΒΙΟΜίηΟΑΙΙΤΙΒυΒ, ΑΒΟΒΜΑΤΑ ; 0ΡΕΒΙΒΙΙ8 

ευΐΙ ΟυΒΙΙΒ, ΤυΜ ΑΡ0εΒνΡΗ18, ΑΙ^ΙΟΟΑ ΥΕΚΟ Α0€Τ0ΒΙΤΑΤΒ ΙΜ ΟΒΟΙΝΒ ΑΟ ΤΕΑΟΙΤΙΟΝΕΜ Βε(ΧΕ81ΑδΤ1- 

εΑΜ ΡΟίίΕΜΠΒΐη, ΑΜΡίΙΡίεΑΤΑ ; 

»νεΕ!ΙΤΙ8 ΒΤ ΑΝΡΙ.ΐυ8 Ι.Ο€υΡΙ.ΒΤΑΤΑ ΙΜΒίείΒΠΒ ΑΟεΤΟΒΟΙΙ 8ΐευΤ ΕΤ ΟΡΕΒυΐΙ, ΑΙ.ΡΒΑΒΕΤΐα8, εΒΗΟΜΜ.061018, 8ΤΑΤΙ• 

8Τΐα8, 8ΤΝΤΗΕΤΐεΐ8, ΑΝΑίΤΤίε», ΑΝΑίΟ€ΐεΐ8, 1Ν ΟυΟΒΟΙΙΒ ΒΕΜ010ΝΙ8 ΡυΝ€ΤυΜ, 1>00ΜΑΤΐευΐΙ, Μ0ΒΑ1.Ε« ίΙΤΟΒ• 

βιουκ, ΟΑΝΟΝίευΜ, ρίΒείΡίΐΚΑΒΒ, Βΐ8Τ0Βΐειιιι, ΕΤ ουκετλ αι^ια 8ινβ υι.ι«Α ΒίεΕΡτιοϋΕ ; βε» ρβλβεβτι» 
ουοΒυβ ινοι€ιβιι8 ιμμενβιβ ετ 6ΕΝΕΒΑίΐΒυ8« ΑίΤΕκο ΒειιιεΕτ ΙΙΕΠυΜ , ουο εοΝΒυίτο, ουιοουι» 

ΙΙΟΝ ΒΟίΙΙΜ ΤΑίΙΒ ΤΑΙ.Ι8ΤΒ ΡΑΤΕΒ , ΥΕΑΟΜ ΕΤΙΑΜ υΝυ80υΐ8θυΕ ΡλΤΒϋΜ, ΝΕ ΟΝΟ ΟυίΟΕΜ 0111880, 

ΙΝ ουοοίίΒΕτ ΤΗΕΜΑ 8εΒΐΡ8ΒΒΐτ, υΝΟ ΐΜτυιτυ εοΒΒΡίεΐΑτυΒ ; ΑίΤΕΚο δ€Ι11ΡΤυ[ν2ΐ£ 

5Α€Η^, ΕΙ ουο ίΕετΟΒΙ εΟΜΡΕΒΙΒΕ 8ΙΤ ΟΒΥΙΙΜ ΟυίΒΑΜ ΡΑΤΒΕ8 ΕΤ ΙΝ ΟϋΙΒΟΒ ΟΡΒΚυΗ 

ΒοοΒυΜ ι.οεΐ8 ΒίΝΟυίΟΒ ΒίΝουυοΒίΜ ίΐΒΚΟΒίηι 8. 8^ΒIΡτυΒ^^ υβββοβ, α ρβιμο 

6ΕΙΙΕ8Ε08 ΌΒ^ϋΕ Μ> Ν0Υ1881ΜϋΜ ΑΡ0εΑ1.ΤΡ818, εΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 81ΙΙΤ : 

ΒΒΙΤΙΟ ΑεενΒΑΤΙ881ΜΑ, ε^ΒΤΕΒI80υΒ ΟΜΝΙΒΟΒ ΡΑείίΒ ΑΝΤΒΡίΜΙΒΝΒΑ• 81 ΡΒΒΡΕΝΒΑίΙΤυΒ εΠΑΒΑΟΤΕΒΟΝ ΒΙΤΙΒΙΤΑΒ» 

ΟΒΑΒΤΑ 0ΙΙΑΙΊΤΑ8, 1ΝΤΕ0ΒΙΤΑ8 ΤΕΧΤυΒ, ΡΕΒΡΕΙΤΤΙΟ εΟΒΕΒΟΤίΟΕΠΕ, ΟΡΕΒΟΜ ΒΕευΒΟΒΙΜ ΤΟΝ ΥΑΒΙΒΤΑ9, 

ΤΙΙΗ ΝυΜΕΒΙΙΒ, ΡΟΒΜΑ ΥΟίυΜΙΜϋΜ ΡΕΒΟΠΑΜ εΟΜΜΟΒΑ ΒΙΒΙΟΠΕ ΙΜ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙΛ>€ϋΒ ΒΕείΙΒΒυ εΟΝΒΤΑΜΤΕΒ 

ΒΙΜΙίΙΒ, ΡΚΕΤΙΙ ΕΧίεϋΙΤΑΒ, ΡΒ^ΕβΕΒΤΙΜΟυΒ 18ΤΑ εΟΙΧΕΟΤΙΟ, ΙΙΝΑ, ΜΕΤΕΟΒΙΟΑ ΕΤ εΒΒΟΝΟΙ.0βΐεΑ, 

ΒΕΧεΕΝΤΟΒυΜ ΡΒΑεΜΕΝΤΟΕΙΜ ΟΡΙΙ8ευΐΛ>ΒΙΙΙΙ0υΕ ΒΑΟΤΕΚυΒ ΒΙΟ Ιίίΐε 8ΡΑΚ80ΒυΜ, 

ΡΒΙΜΙΙΜ ΑΟΤΕΜ ΙΜ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒΙ^ΙΟΤΕΒΟΑ, ΒΧ ΟΡΕΒΙΒϋΒ ΒΤ 1188. ΑΒ 0ΜΝΕ8 4ΙΤΑΤΕ8• 

ίΟεΟΒ, Ι.1ΝευΑ8 ΙΌΒΜΑΒΟυΒ ΡΒΒΤ1ΜΒΜΤΙΒΙΙ8, ΟΟΑΜΙΜΑΤΟΒυΜ• 

8ΕΗΐεδ βΚ^ΕΟΑ ΡΗΙΟΗ, 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΒΟΡΚυΚΤ ΡΑΤΒΕ3, 1)0εΤ0ΕΕ8 8εΒΙΡΤΟΒ£80υΒ £€α£8Ι^Β ^Β^ε^^Β 

Α 8. ΒΑΗΝΑΒΑ ΑΟ ΡΗΟΤίυϋ, 

ΑΟΟυΗΑΝΤΕ α.-Ρ. ΜΙβΝΕ, 

8ΙΤΒ ευκβυυΜ οοΗΡί,ΒτοΕυΜ ιν 8ΐΝουι.ο8 βείΒΝΤϋΒ κεευκδίΑΒπαβ ηαιιο8 ροιτοββ. ΡλΤΒΟΙΟΒΙΑ, ΑΟ ΙΜ8ΤΑΒ ΙΡ8Ι08 Βεεΐ.Β8ΙΜ, ΙΜ Β0Α8 ΡΑΒΤΒ8 ΒΙΥΙΒΙΤϋΒ, ΑίΙΑ ΜΒΜΡΒ ΙΑΤΙΜΑ• ΑίΙΑ 6Β^IεΟ-I.ΑΤIΜΑ. 
ίΑΤΙΝΑ, ΙΑΜ ΡΕΜΙΤυΒ ΒΙΑΒΑΤΑ, Ο^ΟΑΡ ΡΒΙΜΑΙΙ 8ΒΒΙΒΜ, ΥΙΟΙΝΤΙ-ΟΟΙΜΟυΒ ΒΤ Β00ΕΝΤΙ8 ΥΟΙ.ΟΜΙΜΙΒσ& ΜΟίΒ ΒϋΑ 
8ΤΑΤ , ΜΟΧΥΒ Ρ08Τ ΡΒΒΑεΤΟΒ ΙΜΡΐεΒ8 8ΤΑΒ1Τ, ΐε ΟΟΙΒΟΟΒ-ΥΙβΙΜΤΙ-εΒΝΤΟΙΙ ΒΤ ΙΙΙΙ.ίΒ ΡΒΑΝεΐΒ ΥΒΜΙΤ. «Β^ΒεΑ 
Ι>υΡΙ.ΐεΐ ΕΟΙΤΙΟΝΒ ΤΙΡΙΒ ΜΑΜΒΑΤΑ ΕΒΤ. ΡΒΙΟΒ εΒ^ΒευΐΙ ΤΕΧΤΟΜ ΙΙΜΑ εΟΜ ΥΒΒ8Ι0ΜΕ Ι,ΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΒΒΑΙ.Ι8 ΙΜΡίΒ- 
εΤΙΤυΒ , ΕΤ ΑΟ ΜΟΥΕΙΙ ΒΤ εΕΝΤυΐΙ νΟίυΜΙΜΑ ΡΕΒΥΕΜΙΤ, ΒΒΒ ΒΙΜΕ ΙΜΟΐείΒϋΒ ; ΡΟΒΤΕΒΙΟΒ ΑΠΤΕΜ ΒΑΜε νΒΒ8Ι0ΜΒΙΙ 
ΤΑΝΤυΜ ΕΧΒΙΒΕΤ, ΙΒΒΟΟυΒ ΙΜΤΒΑ ΟΟΙΜΟυΒ ΒΤ ΟΟΙΜΟϋΑΟΙΜΤΑ ΥΟΙ,ϋΜΙΜΑ ΒΕΤΙΜΕΤΟΒ ; υΤΒΑΟΐΙΒ ΥΙ0Ε8ΙΙΙΑ Ο^ΑΒΤΑ 

ΟΙΕ οεεΕΜΒΒίβ 1860 ομνιμο αρραβοεβατ. υΝυΜουοΒοοΒ Υοι,υΜΕΝ εΒ^Βεο-ΐΑτίΝΐιιι οετο , υΜϋΜουοΒουΒ μεββ 

Ι.ΑΤ1ΝΙ}Μ ΟΟΙΜΟϋΒ ΡΒΑΝεΐΒ ΒΟί^ΜΜΟΒΟ ΕΜΙΤΟΒ : ΙΙΤΕΟΒΙΟΟΒ ΥΒΒΟ, ΙΙΤ ΡΒΕΤΙΙ Π^ϋΒ ΒΒΜΕΡίείΟ ΡΒΟΑΤυΒ ΒΜ• 
ΡΤΟΒ, εΟίΙ^ΕεΤΙΟΝΒΜ ΙΜΤΒεΒΑΙΙ 81ΥΕ εΚ^ΒεΑΜ 8ΙΥΒ ΙΛΤ1ΜΑΜ, 526 ΥΟίυΜΙΜΙΒΟΒ ΡΒΟ ΑΜΡΜΟΒΙ ΒΒΙΤ10ΝΒ ΕΤ 271 
ΡΚΟ ΜΙΝΟΒΙ ΑΒ80νΒ ΙΜΒίείΒΙΙΒ εΟΜΒΤΑΜΤΕΜ, ΟΟΜΡΑΒΒΤ ΜΒεΒΒβΒ ΕΒΙΤ, ΒΒεΟΒ ΒΜΙΜ είΜΟΒΟΟΒ ΥΟϋΠΙΙΜΙΒ ΑΜΡίΙ- 
ΤυΒΙΜΒΝ ΝΕΟΝΟΜ ΕΤ ΒΙΡΡίεϋΙΤΑΤΕΒ Υ ΑΒΙΑ ΡΒΒΤΙΑ ΑΟΟΑΒΟΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, 81 0018 ΕΜΑΤ ΙΜΤΕεΒΒ ΒΤ 8Β0Β8ΙΙΙ 
ε0Ι.Ι.ΕεΤ1ΟΝΕΜ 6Β£εθ-υΐΤ1ΜΑΜ, ΥΕί ΕΑΜΒΕΜ ΒΧ &ϋΒ€0 ίΑΤΙΜΕ ΥΕΒ8ΑΜ, ΤΙΜ ΟΟΟΟΟΰΒ ΥΟΙΟΜΒΜ ΡΒΟ ΜΟΥΒΙΙ ΥΒλ 
ΡΒΟ 8ΐ^ ΡΒΑΜεΐΒ ΟΒΤΙΜΒΒΙΤ• ΙΒΤΑ εΟΝΒΙΤΙΟΜΒΒ βΒΒΙΒΒΟΒ ΡΑΤΒΟίΟείΙΕ ΝΟΜΒΒΙΙ ΕΧευΒΙΒ ΑΡΡΙ«ΐεΑΜΤΙΙΒ• ΡΑΤΚΟΙΟΘΙΛ ΟίϋΕϋΜ Τ0ΜΌ8 ΙΙΥ. 8. ΙΟΑΝΝΕβ εΗΗΥδΟδΤΟΜϋδ. 

ΕΧεΟΟΕΒΑΤΟΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡΠΟ Ι.-Ϋ. Μ1£ΝΚ ΕΟΙΤΟΚΕΗ» 

ΙΝ νΐΑ 010ΤΑ 0ΆΜΒ0Ι3Β, 01.111 ΡΚΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ ΙΑΤΤΕΠΑ ΡΑΒΙδΙΟΒΟΜ ΜΛ/ίΟ ΟΈΙΛ^ΕΛ 
Ν0Μ1ΝΑΤΑΜ, 8£«] ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΗΟΰβΕ, ΝυΝΟ ?ΕΒΟ ΙΝΤΒΑ Μ(«:Ν1Α ΡΑΒΙδΙΝΑ* 

18(^ ,0 :5ΐ Ανίδ 1ΜΡ0ΠΤΑΝΤ. 

ϋ*3ΡΓ0λ ηηε (Ιβϋΐοίχ ρΓονίιΙβηΙίοΙΙΡβ ςυί Γέ^ίββοηΐ 1β ιηοηόβ, ΓΟΓβιηβηΐ 169 ΟΒυτΓββ «α-()ρ<ίβυι (Ιβ ΓοΓίΙΙηβίΓβ β> (ΙοηΙ 
Ηβνιβηιιρηΐ (Ιβ ρΐυβ οη ρ!ιΐ5 (^Γανββ βΐ Αοί^^ηέββ : αακί ρ9Γβ!1-ί1 ΰβΓίιίη ηυ*^ ιηοΐιις ά'ένΰιιοπκ'ηΐβ ςιιΆυοαηβ ρπαϋεποθ 
1) ιπΗίηρ ηο 83ΐΐΓ»ί! ρρύνοίΓ ηί εηηρ^ολοΓ. €68 ΑΐβΠβΓβ οβ 8β ΓβπηβΓοηΙ ςυβ ςιιβηϋ Ιβ ΒΜοίΗ^σΗβ άη ΟΙβτ^έ $6γ« 
Ιοπηίηύο β» δθ8 !2,000 νοΙυπΐ6$ ίη-4°. ίβ ρ358«^ ρβΓ^ΙΙ υη $ύΓ ^^τ η( ϋβ ΓβνβηίΓ, ρουΓ εβ αυ*ΐ1 γ 8 ^ 6;«ρέΓ6Γ<Ηΐ Ιι 
(:Γ»ίιιϋΓβ. ^^ρ^η^I^ηι, ρ;ιΓπιί )θ9 οβίοιηπΐβδ «ηχςυβίΐβ» ίΐβββ βοιιΐ ΐΓΟίινέδ βη 1)υηρ, Π βη β$1 3βυχ ςαί οηΐ 6ΐέ οοηΐΐ- 
ηηβΙΙβίΏΓΐιΐ Κ'ρύΐύβ<, ρβΓοο ςυϊιίαηΐ ρΐιιβε^ρίΐβίββ, Ιβαρ 60(βΙ 6ΐιΐΓ3ΐιΐ3ί( ρΐυβ ϋυ εοηβόςυβηεεβ. Πβ ρβΐίΐβ ει ί^βΓΡ• 
ΓοηευΓΓεηΙβ 5ε $οιιΐίΙοιιε βεΐιαηιόδ, ρβΓ ΙειίΓ (ΟΓΓεϊροηϋαηοε ου ΙευΓβ νο}'β^εηΓ$, ^ τέρέιεΓ ρβΓίουΐ «ιαε ηο5 Εαίΐΐοηβ 
έΐβίειιΐ ηιβΐ οοΓΗ^ι'εβ εΐ πι»1 ίιηρηπιύεβ. Νβ ρουνβηΐ βΙΙαςοεΓ Ιε Γοικί (Ιε8 Οπντ3(ζε9, ςιιΐ, ροιίΓ Ια ρΙυρρΓί, ιιε βοηΐ 
ηιιε Ιεβ Γ)ιεΓ8-(]'αΜΐνΓ6 «Ιιι ε3ΐΗο:ίεΐ$ιηε τεεοηιιιιβ ρουΓ (είδ (Ιοη» Ιου» Ιε<; Ιειηρ*: 61 (Ι3ΐΐ8 Ιυυβ Ιεβ ρ3>'9« ίΐ Γ3ΐΐ3ίΐ1){εη 
κε ΓΓ]εΐεΓ 8υΓ 13 ΓοΓπιε (]3ΐΐ8 εε ςυ'εΙΙε 3 (]ε ρΐυβ 8«;Γΐευχ , Ιβ οοΓΓεείίοπ ει ΓϊηιρΓεδϋίοϋ ; εη εΟ^εΐ, 1ε8 ο^βΓβΗΐ ΦυνΓβ 
ιη}πιε η'αιΐΓ»ί6ΐιΙ ςιι'πηε (Ιεπιί-νβΙοαΓ, 81 1ε Ιεχίε εη έΐιιίΐ ίηεχ30ΐου ίΙΙίί>ίΙ)!ε. 

11 ε8ΐ ΐΓ^8-νΓ3ί ςιιε, (1308 Ιε ρΓΐηοίρε, υη 8υεεε8 ίπουϊ ϋβπβ 1ρ8 Γ38ΐε8 ϋε Ιβ Τ^'ρη^ΓβρΙιίε ζγζτΛ ΓοΓοέ ΓΕάίΙευΓ ά^ 
ΓεεοππΓ 3υχ πΐϋοβηίηιιρβ, βΠη (Ιε ηΐ3πΊΐ0Γ ρ1υ5 πιρίι^εηιεηΐ ε( ϋε (Ιοηηεπ Ιεβ ουνΓβςε» ^ πιοΐη(]Γε ρηχ, ςυβίΓε νοίυπιειι 
εέιΐϋ Ιε (Γ3ν3ΐ1 3υχ ρΓ088ε8 ^ 1)Γ38, εΐ ΓηηρΓενβίοη ςαΐ εο βΟΓΐ, βαηβ όΐιε ά\\ ίυχβ, αΐΐεηόυ ςιιε Ιε Ιυχε ]υΓεΓ9ΐΐ (Ιβιη 
<)ε8 οιινΓ3^ε8 (1*ιιηε ΙεΙΙε ηβΐυΓε, εβί ρβΓΓβΙίεπιεηΙ εοηνεηβΐιΐε 80ΐΐ8 Ιοο3 Ι68 ΓβρροπΙβ. Οθ3ηΐ ^ Ιβ εοΓΡεοϋοη, ίΙ ε8ΐ 
(Ιε Γαίΐ ςυ*ε1Ιε ιι'β ]3Πΐ3ί8 έΐε ροΠόε 8ί Ιοίη όβηβ βηευηβ 6<11Γιοη βηείεηηε ου εοηΙεπαροΓβίηε. ΕΐοοπιοαεοΙ εη βεηιΐ-ΙΙ 
8ΐιΐΓεπ)εηΐ« 3ρΓ^8 ΐοπΐε5 1ε8 ρείηε8 βΐ Ιοιιΐε8 Ιεβ (Ι^ρεηβββ ηυβ ηοο8 8υ1)ΐ880ΐΐ8 ρουΓ βΓπνεΓ λ ρυΓ^^επ ηο8 έρΓεηνρβ (Ιβ 
ιουΐεβ Γ3υΐε8? Ι.'1ΐ3ΐ)ί1υ(1ε, ου 1}'ρο£^Γ3ρ))ίε, ιηέσιε ϋβηβ Ιεβ πιεΙΠεοΓεβ πιβίϋοη», εβί όε ηε εοιτι^εΓ ςυβ ϋευχ έρΓεατεβ 
εΐ (1*εη οοηΓοΓεΓ υπε ΐΓ0'8ίεπιε βνεο 13 βεοοηιΐε, 83η8 «νοίΓ ρΓέρβΓέ εη πεη Ιβ ηιβηαβοΓίι (Ιε Ι^υίευΓ. 

1)«η8 Ιεβ ΛΙβΙίβΤΒ €αΐΗοΙίηΗ€$ Ι3 άίίΤέΓεηοε εβί ρΓ68ςαβ ίηοοηοιηεηδυΓβΜε. Αα ιηοχεη άβ εοΓΓεοΙευΓ^ 1)ΐ3ηο}ιΐ8 βουι 
Ιε 1ΐ8Γη3ΐ8 εΐ άοηΐ Ιε οουρ (Ι'οίΙ Ι,νρο^ΓβρΗίςυε ε8ΐ ββηβ ρίΐίό ρουΓ Ιεβ Γ3υ1ε8, οη οοιηιηεηοε ρ3Γ ρπέρβΓεπ Ι3 οορίε (1*ιιη 
1)ουΙ ^ ΓβυίΓε 83η8 εη εχεερίεΓ υη 8ευΙ πιοΐ. Οη ΙίΙ εηδπίΐε εη ρΓεπιί^Γε ύρΓευνε βνεο 1* οορίε βίηλί ρΓβρβΓέε. Οη ΗΙ 
6π βεοοηάε άβ Ιβ ηα^πιε ηαβηί^Γε, πΐ3ί9 εη εοΐΐβΐίοηηβηΐ βνεε Ιβ ρΓεπιίέιβ. Οη ΪβΜ Ι« πι^πιε οΗοβε εη ιίεΓοε, βη γοΙΙ•- 
ΐίοηηβηΐ ανεο Ι3 8εοι»η(]ε. Οη 3^ίΙ όε πιέπιε εη ςυαπε, εη οοΙΙβίίοηηβηΐ 3τεο Ι3 ΐίεΓεε. Οη Γοη'ουνεΐΐε Ι3 ηέηιε ορέ- 
Γ3ΐίοη εη ηυίηΐε, εη οοΐΐβΐίοηηβηΐ βνεε Ι3 φΐιηε. Γε8 εοΙΙβΙΙοηηειηεηΙβ οηΐ ρουΓ 5υΐ όβ νοίΓ 81 βυοηυε (Ιεβ Γβυΐεβ 
8ί£[η3ΐέε8 3υ 1>υΓε«υ ρ3Γ ΜΜ. Ιε8 οοΓΓεοίευΓβ, βατ Ιβ πιΐΓΚβ ϋεβ έρΓβηνεβ, η'β όοΐιβρρδ 2ι ΜΜ. Ιεβ εοΓΓί^ευΓβ 8υΓ Ιβ 
ρΓεηνρ, ^ Γ3υΐΓε, οιι 8β ΗνΓβ ^ υηε ηουνεΙΙε τύνΐδίοη , εΐ Ιβ ΙΪΓβ^β η*3Γπνε ςιι'βρΓό» εεβ 1ηηοπι1)Γ3ΐ)Ιε8 ρΓέθ3υΐίοη8. 

Αη83{ χα ι ί1 ^ ΜοηίΓΟπ^ε (1ε8 οοΓΓεείευΓβ άε ΙουΙββ Ιββ η3ΐίοη8 εΐ εη ρ1υ8 ^ζηά ηοπηί^τε ςυε ϋ3η8 νΐη^ΐ-οίης 
ΙπιρηπιεΓίε^ ϋε Ρ3Π8 Γέυη1ε8 ! Αυ8$ί εηοοΓε, Ιβ εοΓτεείίοη γ οούΐε-1-ε11ε πυΙ^η: ςυβ Ια εοιηροΜίίοη, ΐ3η(ϋ8ςιι*3ίΐ1ευΓΐ 
εΙΙε ηε εούΐε ςυε Ιε (]ΐχΙ6πιε Ι Αυ8«ίεηΩη, οίεη ςυε Γ388εηίοη ρυί88ε ρβΓβΙΐΓβ ΙέοιεΓΑΪΓε, ΓεχβοϋΙυάβ οΙ)ΐεηυ6 ρβΓ 
Ι3η( όε ΓΓ3ί8 εΐ άβ 8θΙη8, Γβίΐ-εΐΐε ηυε 13 ρΙαρβΠ όε8 ΕόίΙίοοδ (Ιεβ ΑίβΙίβη ΟαυιοΙίηηβΒ ίβίββεηΐ 1)ίεη Ιοίη όεΓΓΪέΓε εΐΐεβ 
€εΐ1ε8 πιόιηε όεβ ο^1^1)Γε3 Βόο^(1ίο1ίη8 η3ΐ>ίΙ1οη εΐ ΜοηίΓιυεοο βΐ ι1ε8 ο6Ι^Ι)Γε8 /έβυίΐββ ΡεΙαυ εΐ δίπηοη^. Ουβ Γοη 
εοηιρ3Γε, εη ε^εΐ, οΊπιροΠε ςαεΙΙεβ Γευ{11ε8 ϋε Ιεορβ έϋίΐίοηβ βνεε οβΙΙεβ όεβ ηόίΓεβ ςυΐ ΙβΠΓ οοΓΓε8ροη()εηΙ, εη ^Γεο 
(ΟΓππιε εη ΙβΙίη, οη 86 οοην3ίηοΓ3 ςπβ ΓίηνΓ3ί86πιΙ)ΐ351ε εβί αηε Γέβΐΐΐε. 

0'»ίΙΙευΓ5, εεβ 83ν3ηΙ^ ^πιΙηεηΐ8^ ρΐυβ ρΓέοοουρύβ όα ββη8 ϋεβ Ιϋχίεβ ςαε ϋβ Ιβ ρηπίβ Ι^ρο^βρίιίςυε εΐ η*έ1βηΙ 
ροίπΐ ΓΟΓΓεεΙευΓβ ϋε ρΓοΓε88ίοη, Ιι^βΙεηΙ, ηοη οε (]υε ροΓΐ3ίεηΐ Ιε^ όρπευνεβ, η[ΐϋί8 οε αυΐ ϋενβίΐ 8*.ν Ιγοιιυγγ, ΙευΓ 
η3υ(ε ΙηΙεΙϋκεηεε 8υρρΙρ3ηΙ βυχ ί3υ1ε8 ϋε Γεϋίΐίοη. \)β ρ1α8 Ιο» Η«!>ηέϋίοΐίΐ)8, οοπιπιε Ιε8 ϊέδΜϊΐεβ, ορέΓβίεηΙ ρπεβςυβ 
Ιου]ουΓ8 8αΓ ϋεβ ηΐ3ηη8θπΐ8, οβαβε ρεΓρέΙυβΙΙε ϋε 13 ιηηΙΙίηϋΐ'ίΐέ ϋε8 Γ:ιΐ!ΐε8, ρεηϋβηΐ ςυε Ιε8 Αΐ€ΐΐ€τ$ ΟαίΙιοΙίφίβ», 
ϋοηι Ιε ρπιρΓε ε8( βοπουΐ ϋε ΓΡ$8α8('ίΙοΓ 13 ΤΓ3ϋ1ΐ1οη, ο'ορεπεηΐ Ιε ρΐυβ 80ΐινεηΙ ςυε 8ιιγ ϋθ8 ίπιρΓίηιέβ. 

ίε Κ. Ρ. Οε ΒιιεΙι, ϋε8υΗε ΟοΙίΑηϋίβίε ϋε ΕτυχεΙΙεβ, ηοηβ '^πνβΐΐ. ίΙ >' λ ςυείςηε Ιοπιρβ, η*3νοίΓ ρυ (ΓουνεΓ εη 
ϋϊχ-ΗυίΙ πιοί8 ϋ'έΐυϋβ, ηιΐ$ ίβνΐβ {αηΐε ϋπΐΐΗ ηοίτε ΡαΙτοΙορίβ Ιαΐίηβ Μ. Οεηζίη^βΓ, ρΓοίρβββϋΓ ϋβ ΤΙιέοΙο^ίε ά Γϋηΐ- 
τεΓβίΐϋ ϋε \νιΐΓ7ΐ)ουΓ^, οΐΜ. Βεί88Π)8ηη, ΥίεβίΓβ ϋ^ηόΓβΙ ϋβ Ια πιέηιε νΙΙΙρ, ηουβ ηαβηϋβίεηΐ, ^ 13 ϋ3ΐ6 ϋη 19]υίΙΐεΙ, 
η'βνο'ΐΓ ρυ ^?^3ΐεπιεηΐ κυτρΓεηϋΓε ηιιβ $€ηΙ€ [αηΐβ, 8θΙΐ ϋ3η8 Ιβ Ι3ΐίη 8οίΐ ϋ3η8 Ιε ^Γεε ϋβ ηοίπε ϋοιώΐβ ΡαίτοΙοφβ. ΕηίΙη, 
Ιε 83ν3ηΙ Ρ. Ρ11γ3, ΒέηέϋΙοΙΙη ϋε δοΐεβπηε, εΐ 11. ΒοηβΙΐ^, ϋίΓεοίευΓ ϋεβ Αηηαΐ£$ (Ιβ ρΜΙο$ορΗίβ ^Iι^έιί€ια^β, πιίβ βα 
ϋϋϋ ϋε ηοα9 οοηνηίηοΓε ϋ*υηε 8ευ1ε εΓΓευίτ ΐ}'ρο2Γ3ρ1ι1ςυε, οηΐ όΐέ Ιητοεβ ϋ'βνουεΓ ςυε ηου8 η'βνίοηβ ρ38 ΐΓορ 
ρΓϋδαπιέ ϋε ηοίΓε ραΓΓβίΐε εοΓΓεοιίοη. Ι)2ΐη8 Ιε ΟίεΓ^β 8β (Γουνβηΐ ϋβ 1)οη<! Ι3ΐίηί8ΐε8 βΐ ϋε 5οη8 1ιε:]έηί8ΐε8, ει, οε ςοΐ 
β$( ρΙυ8 Γ3Γε, ϋεβ Ιιοηιπιεδ ΐΓέ8-ρο8ΐΙίΓ8 εΐ ΐΓέ8-ρΓ3ΐίςυβ8, βΗ 1)ί6η ! οοηβ ΙευΓ ρΓΟίηεΙΙοηβ υηε ρηπιβ ϋβ 25 οεηΐίπιεβ 
ρίΓ οΙι.<ςυε ΓβυΙβ ςυ'ίΐ8 ϋέοουτΗΓοηΙ ϋ3η8 η'ίπιροΓίε Ιβςυβί ϋβ 1 08 τοίυιηεβ, βυΓίουΙ ϋ^ηβ Ιε8 ^^Γεοβ. 

Μ ζ\^τέ οε ςυί ρΓέοέϋβ, ΓΒϋΙίευΓ ϋε8 ϋοηη €οηψΙα9, βεηίβηΐ ϋε ρΐυβ εη ρ1υ8 ΓΙπιροΓίβηοε ει ιηέπιε ]» ηέοβββίΐό 
ϋ*υηβ οοΓΓεοϋοη ρϋπίαίΐε ρουΓ ςυ'υη ουνΓβ^β 8θ11 γεΓίΐ8ΐ)Ιειηεηι υΐίΐβ ε( ε8ΐΙη]β1)Ιβ, 8β Ηντε ϋβρυίδ ρ1υ8 ϋ*υη βη, εΐ 
β8ΐ Γβ^ίοΙυ ϋε 88 ΙίνΓεΓ ]υδτιυ*λ Ιβ ίΐη Ιι υηβ ορέΓοΙίοη Ιοη^^υβ, ρύιι{1)1ε εΐ οούίευβε, δβνοϊΓ, Ι3 Γένΐδίυη εηΐίέρε βΐ 
ιιηίνβΓδεΙΙβ ϋε 8ε8 ίηηοπιΙ>Γ3Η1ε8 οΐίοΐιέβ. ΑΙηβί οΙιαουη ϋβ 888 νοίυπιββ, βυ ΓυΓ βΐ ^ ιηεδυΓε ςυ*ϊ1 Ιεβ Γτπιεί 8θυ8 ρΓ088ε, 
681 γογγ|£^8 πιοί ρουΓ πιοί ϋ'υπ 1>οαΙ λ ΓβυΐΓβ. ΟυβηηΙβ Ιιοιηπιεβ γ βοηΐ ου ^8εΓοηΙ οοουρέδ ρεηϋβηΐ 10 308, εΐ υηβ 
βοπιπιβ αηί ηε ββυΓβίΙ έίΓε πιοίηϋΓβ ϋ*υη ϋεηοί πιίΙΙΙοη ϋβ ΓΓ3ηο8 εβί οοη<!3θΓέε Ιι οβί ίηιροΓίβηΐ οοηΐΓόΙβ. Οβ οεΙΙβ 
ρουΓΓβιΐ 

οβΓίβδ έΐΓβ 1)ίεη ρέηέΐτέ ϋ'υηε νοοβίίοο ϋίνίηβ Ι οεΐ είΤβΙ, ρουΓ ηε ΥεουΙεΓ ηί ϋενβηΐ Ια ρείηεηΐ ϋενβηΐ Ι3 ϋιίρεηδβ, 
8υΓΐηυΙ 1'>Γ8ςυθ ΓΕυΓορβ δβνβηΐε ρΓΟοΙβοιε ςυε ^^Π1^^8 τοΙοαιε^ η*οηΙ έΐέ όϋίΐόβ βνεο Ιβηΐ ϋ'βχβοΐίΐυϋε ςυε οβυχ ϋβ 
Ια ΒίϋΙΐοί^,έηαβ υηίυβνΒβΙΙβ άη €ΐ€Τ(ΐέ, ιε ρΓέδεηΙ νοίαοαβ 68ΐ ϋυ υοπι1)Γε ϋβ οευχ Γένΐ8ε8, βΐ Ιου8 οευχ ςυί Ιε βεΓΟίιΙ 
1^ ΓβνεηΪΓ ροΓίβΓοηΙ οεΙΙβ ηοΐε. Εη οοηδέςυεηοβ, ρουΓ Ιχι%^τ Ιεβ ρΓοϋυοΙίοπ» ϋβ8 ΛίβΙΐβτ» ΟαΟιοΙίηηβί 8ου8 Ιβ ΓβρροΓΐ 
ϋβ 13 οοΓΓεοιΙοη, ί1 ηε ΓβυϋΓβ ρΓεηϋΓβ ςυβ οβυχ ςηΐ ροΠβΓοηΙ εη (6ΐε Γβχίδ Ιοί ΐΓβοέ. Νουβ ηε ΓβΓ(>ηη3ί5$οη8 ςυε οβΚβ 
^ϋίΐίοπ ει οεΐΐεβ ηυί δυίντοηΐ 8υΓ ηθ8 ρίβηοΐιεβ ϋε ιηέΐβΐ βΐηβί οοΓπβρέεδ. Οη ογο>'3|ι βυίΓεΓοίδ αυε Ιβ δΙ^ΓέοΙνρίβ 
ΐη)πιυ1)ί1)83ίΐ Ιεκ Γβυΐεδ, βΙΙεηϋυ ςπ'υη οΐιοΐιέ ϋε ηιέΐβΐ ο*ε8ΐροίηΙ έΐβδίίαυο; ρββϋυ (οηΐ, ίΙ ίηίΓοϋυίΙ Ιβ ρεΓΓεοΙΙοη, 
03Γ οη 3 ΐΓουνβ Ιε πιογεη ϋε Ιε οογπ^λρ ^υβςη'^ι εχΐίηείίοη ϋε ΓβυΙεδ. ΐΉβΙ)Γευ 3 εΐό Γενυ ρ3Γ Μ. ϋΓβοη, Ιβ 6Γβο 
ρ3Γ ϋοδ ΓιΓεοδ, Ιε ίβΐΐη εΐ Ιε ΚΓβηςβίβ ρ3Ρ Ιεβ ρπειηΙεΓδ οοΓΓεοΙεπΓβ ϋβ Ιβ οβρίΐβίε εη οε» Ιβη^^υεδ. 

Νοΐ!8 3νοη8 13 οοη$ο)3ΐ1οη ϋε ρουνοΐΓ (ίηΐΓ οεΐ αΐΊ$ ρβΓ Ιβ8 ΓεΟεχίοηδ δυίνβηΐεβ : Εηίΐη, ηοίΓε εχεπιρίβ 3 Οηί ρβΓ 
έ1)Γ3ηΙεΓ 188 κτβηϋεδ ρϋ1)1ίΓ3ΐίηιΐ8 εη ΙΙβΙίβι, εη ΑΙΙεπιβ^^ηβ, εη Βεΐ^ί^υβ εΐ εη Ερβηοε, ρβΓ Ιεβ Οαηοη» ρΓβ€$ ϋε Βοπ:ε, 
Ιβ ΟετάίΙ ϋε Νβρίεδ, Ιβ 8αίηί ΤΗοιηα$ ϋε Ρβπηε, ΥΕηηβεΙορέίϋβ τβΙψβΗΒβ ϋε Μυηίοΐι, Ιε τεουβΙ! ϋε8 άέΰΙοΓαΙίΟΜ άε$ 
τίΐ€9 ϋβ ΒΓυχ(Ί1ε8, 165 ΒοίΙαηά\$ΐ€$ , Ιε 8ηατ€ζ εΐ Ιβ 8ρί€ίΙέ§€ ϋβ Ρβπδ. 1υ8(^υ*Μ, οη ιΓβνβίΙ 8υ ΓέίοιρΓΐπιβΓ ςυε ϋβι 
ουνΓ3(;ε8 ϋβ οουΠβ Ιιβίεΐηε. ίε8 ίη-Ι"*, ού β'εη^ΙουΙΙβββηΐ 1ε8 ίη-ίοΙίο, Γβίδβιεηΐ ρεπΓ, βΐ οη η*08«ίΙ γ ΐοηοΙιεΓ» ρβΓ 
ΓΓ3ίηΐε ϋβ 8β ηονβΓ ϋβηβ οεβ 3ΐ)1πιε8 83η8 Γοηϋ ει κβηβ πνβ8; ιηβίδ οη 3 ίΐηί ρβΓ 8β ΓίβςυβΓ ^ ηου8 ΙηιίΐβΓ. Βίεη ρΐαβ, 
8008 οοίΓβ ίπιρυώοη, ϋ*3υΐΓε8 £ϋίΐευΓ8 88 ρΓέρβΓβηΐ 30 ΒηΙΙαιη υηίτβΓββΙ, 3υχ ΏέΜοη» ϋε Ιουΐβδ Ιεβ εοη^Γέ§^3ΐίοη8, 
2ι υηβ ΒίοοταρΜβ βΐ ^ ιιοβ Βίίίοίτβ ^έηέΓβΙβ, βΙο., βίο. 1Ι•Ι1ιευΓευ8επΐ8ηΐ, Ιβ ρΐυρβπ ϋβ8 έϋίΐΐοηδ ϋέίβ ΓβίΙεδ ου ςυΐ ββ 
Γοηΐ, 8οηΐ ββοδ βοΐοηΐέ, ρβΓοβ (|υ*β11ε8 8οηΙ δβηβ εχβοΐίΐυϋβ; Ιβ οοΓΓβοΙίοη 8επιΙ)Ιε εη βνοΐΓ έΐό ΓβίΙβ ρβΓ ϋεβ βνευ^ΐββ, 
βοίΐ ςυ*οη η'εη βΐΐ ρ38 βεοΐί Ιβ ^βνίιέ, βοίΐ ςυ*οη βίΐ Γβοαίέ ϋβνβηΐ ΙβδΓΓβίδ; πιβΐ8 ρβΐίβηοοΐ υηβ ΓβρΓοϋαεϋοιι 
οΟΓΓβοΙβ ΒϋΓ^ίΓβ 1)160161, 06 ΙΏΐ-οβ ηυ'^ 1λ Ιυπιί^Γβ ϋβ• έοοΐ6• ςυΐ 8β 8θοΙ ΓβίΙβδ ου ςαί 8β ΓβΓΟΟΐ εηοοΓβ. 8Λ€υΐΰΜ Υ. ΑΝϋΌΒ Μ>7. 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΉΟΛΕΩΣ, 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 8.Ρ.Ν. Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ, 

ΑΒεΒ1ΒΡ15€0ΡΙ €01Ι8ΤΑΙΙΤΙΝ0Ρ0Ι.ΙΤΑΝΙ| 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ Οϋ^Ε ΕΧδΤΑΝΤ, 

ΥΕΐ. ΟΓ^ε εαυδ νομινε πικουΜκειιυΝτυΒ, 

ΑΟ 1188. €0ΡΐεΕ8 04Ι.Ι.ΐεθ8, νΑΤΙβΑΝΟβ, Α^ΙΓ.ίΐεοδ ^ΕΚ1IΑΝI^ϋ8^υΕ ; ΝΕΟΝΟΝ 40 βΑΤΙίΙΑΝΑΙΙ ΕΤ ΡΚΟΐΙΤΟϋΙΑΝΑΙΙ 
ΕΟΙΤΙΟΝΕ^ ΟΑβΤΙβΑΤΑ, 1ΝΜυΐΙΕΙΙΙ8 ΑυΓΤΑ ; ΝΟΥΑ ΙΝΤΕΚΡΑΕΤΑΤΙΟΝΕ υΟΙ 0ΡΙΙ8 ΕΒΑΤ, ΡΒ.ΕΓΑΤΙΟΜΙΒυ», ΜΟΜΙΠβ, 
1Ι0ΤΙ8, νΑΒΙΙ?ί ίΕΟΤΙΟΝΙΒυ» ΙίίυιΙΤΒΑΤΑ ; ΜΟΥΑ 8ΑΝ0ΤΙ Ι>0€Τ0&Ι8 ΥΙΤΑ, ΑΡΡΕΝΟΙΟΐΒΟδ, 0ΜΟΜλ$ΤΙ0Ο ΒΤ εΟΡΙΟ- 
81581ΙΙΙ8 ΙΜΟΐείΒυβ ίΟευΡίΕΤΑΤΑ 

ΟΡΕΗΑ ΒΤ 8ΤυθΙΟ Ό. ΒΕΚΝ. ΟΕ ΜΟΝΊΤΑυεΟΝ, ΜΟΝΑΟΗ! ΒΕΝΕΟΙ€ΤΙΝΙ Ε εΟΝΟΚ. 8. ΜΑυΚΙ. ΕΟΙΤΙΟ Ν0η38ΙΜΑ, Π8 ΟΜΝΐΒϋδ ΙΙΐυδΤΚΑΤΑ ΟΌ.Ε ΚΕΓ.ΕΝΤίυ&.^ΧΤΜ'ΙίΟΗί^^'ίϋ^ΜΟ^ΟίίίΤγ 

τυίΛΑΙΙΒΙ,Α 0ΐνΕΒ8!8 ΙΙί ΐυαΚΗ ΡΗΙΛΙϋΜ ΒΡίΤΑ^Οΐ^ί',' ' 

ΤΒΙ 1ΑΜ ΒϋΙΤΑ, Αϋ ΜΑΝϋ8€ΕΙΡΤ0ΚϋΜ ΏΙΙΙΟΒΝΤίΟΆΒΜ €ηΐ8ΙΛΙ ΒΕΥΟΟΑΤΑ δϋϋΤ, <* ■» Λ ^ ΑΟϋϋΚΑΝΤΕ ΕΤ ΌΕΝϋΟ ΚΕΟΟΓιΝΟδΟΕΝΤβ ^ί.ρ/Ηί6?«Ε5 V 
Β1ΒI.10Τ■Ε€^^ Ο.ΒΒ1 νΐΙίΙΤΕΗβ^β, 

8ΙΥΒ 

ευλβυυιι εοκρι^ΕτοκυΜ ιν βίΝουι^οβ 5αΒI^π^Β Βεεο[$ΐΑ8Τΐε£ ηαιιο8 βοιτοαβ. ΤΟ Μ Ι ΟϋΑΚΤΙ 

ΡΑΗ5 Ρ08ΊΈηΐΟΒ. ΤΒΝΕϋΝΤ 18 νθΙ.υΜΙΝΑ 160 ΡΚΑΝεΐ5 0ΑΙ.Ι.ΐεΐ8. ΕΧΟϋΡΕΒΑΤϋΚ ΕΤ νΒΝΙΤ ΑΡϋΟ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕϋΙΤΟΚΚΜ, 

ΙΝ νΐΑ ϋίηΤΑ ΒΆΜΒ0Ι8Ε, ΟΤ.ΙΜ ΡΒΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ Ι.ΙΙΤΕΤΙ.ΰ ΡΑΒΙΒΙΟΒυΜ Υυΐ,ΟΟ ΟΈΝίΤίΗ 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, 5Ευ ΡΕΤ!Τ'Μ0!9τΗ0ϋαΕ, ΝϋΝΟ ΥΕΒΟ ΙΝΤΒΑ Μ€ΕΝΙΑ ΡΛΒΙ51ΝΑ. 

1862 13^ Ανίδ 1ΜΡ0ΠΤΑΝΤ. 

ϋ*3ρΓϋδ ιιηε (ΙβΗίοΗ ρΓονίιίβηΙίοΙΙΡβ ςυί Γέ^ίββοηΐ 1β ιηοηάβ, ΓΟΓβιηβηΐ Ιββ ΟΒυτΓββ «α>()ρ(ίβυι (Ιβ ΓοιχΙΙηβίΓβ «<» (ΙοηΙ 
Μΐ>8 ΓοηΐΓ»(1ί€ΗοηΝ ρΐαχ οα ιηοίθ9 ΓοΓΐν$ βΐ ιΐ' ιη1)Γ6ΐΐ569. ίββ ΑίβΙίβΓΒ ϋαΰιοΐίφίέ» ηβ ρ^ιυνϋίβηΐ £[ΐιέΓ6 έ€Η3ρρ6Γ ^ εβ 
ΐ'3«'1ιιιΐ (Ιίνίιι άβ ΙβυΓ αΙίΙΗβ. ΤαηΙόΙ οη 9 Μ ΙβιΐΓ οχίβίβηοβ οα Ι^υΓ ίπαροΓίΜΠΟβ; ΙαηΙοΙοη 8 όίΐ ςαΊΙβ (ΊαΐβηΙ ΓβΓηαύβ 
οπ ^ιΓϊ'5 αΐΐπίβηΐ ΓόίΓο. ΓβρβηΊβηΙ 1)8 ρουΓβυίνβηΙ ΙβΟΓΟβΓΠ^Γβ όβΡυΐβ^Ι απ», βΐ Ι(>8 ρΓΟίΙηεϋοηβ ςυί βιι «ογΙιίιΙ 
ίΐρ,νιβηΐιρηΐ Ηβ ρΐυβ οη ρ!ιΐ5 ^Γανβ^ βΐ .Ηοί^^ηέββ : βαββΐ ρβΓβΙΜΙ εβΓίβίη ηυ*^ πιοίιις ϋ'ένύηρπιοηΐβ ςιιΆυοαηβ ρηιϋβηοθ 
Ιι.ιηιιίηρ ηε βαπΓπί! ρρύνοίΓ ηί εηηρ^ολεΓ. εββΛίβΗβΓβοβ 86 ΓβπηβΓοοΐ ηυβ ςιιβηϋ Ιβ Β'ΜοίΗ^σαβ άν, ϋίετίΐέ μπ 
Ιεπηίηι'ο εη 8Θ8 !2,000 νο1υπΐθ8 \\\-ν*. ίο ρ388ύ ρβΓ^Ιΐ υη 8ύΓ ^ζτ ηΐ άβ ΓβνοηΐΓ, ροαΓ εβ αυ*ί1 γ α ^ βΗρέΓΟΓου Ιι 
εΓϋΐιιϋΓβ. ^^ροη(1^ηι, ρ;ιΓηιί 168 Γ8ΐοιηηίβ8 8υχφΐ6ΐ]β8 ϊΐ8 86 80ΐι( ΐΓ0ΐινέ8 οη ΙιαίΐΡ, ϋ οη 68ΐ αουχ ςαΙ οηΐ έΐέ οοηΐί- 
ηηοΙΙβπκΜίΙ Κφύΐύβ<ΐ, ρβΓοο ςυΥΊαπΙ ρ1π8 €2ρί(8ΐ68, ΙβυΓ βΟΌΐ ουίπιίπαίΐ ρ]υ8 όο εοη80ςυοηε68. Πβ ρ6ΐίΐ8 βΐ Ι^3ΓΡ• 
Γθη€υΓΓ6ΐιΐ8 56 80ΐιΐ ιίοπο 8εΙΐ3πιέ8. ρ3Γΐ60Γ οοΓΓοβροηάοποβ ου ΙουΓ8 νο}'8^βυΓ$, ^ ΓέρέιΟΓ ρβΓίουΐ (|06 ηο8 Εαίϋοηβ 
έΐβίοιιΐ ηΐ3ΐ οογΗ^('68 οΐ ηι»1 πηρππιέθ8. Νο ροιινβηΐ αΙΙβςοοΓ Ιβ Γοηιΐ (Ιββ ΟιινΓ3(ζθ8, ςυί, ροιίΓ 13 ρΙυρρΠ, ιιο 8οηΙ 
ηιιβ Ι63 ο)ΐ6Γ8-(]'α*υνΓβ «Ιιι Γ3ΐΗο:ίείΜηβ Γθθοηιιιΐ8 ρουΓ Ι6ΐ8 (Ιαηβ Ιου8 Ιθ8 ΐοτηρ<: βΐ (]3ΐΐ8 (υυ8 Ιθ8 ρβνβ, ί1 Γ3ΐΐ3ίΙ 1)160 
κο Γθ]οΐΡΓ 8υΓ )3 ΓοΓπιβ ϋ3ΐΐδ €6 ςο'οΙΙβ 3 άϋ, ρ1α8 δϋΓίουχ , 13 εοΓΓοεΙίοπ 6ΐ ΓίηιρΓβ$8ίοο ; 6η 60*61, ί68 ο^βΓβπϋΙ ΦυνΓβ 
ιη?πιο 0*3 II Γ3ί 1*1) ι ςυ'ιιηβ (Ιεπιί-νβΙοαρ, 81 Ι6 (οχΐε οη έΙβΗ ίηβχβοΐου ίΙϋΗΪΐ)!ο. 

II 68ΐ ΐΓ(?8-νΓ3ί ςιιο, (]3η8 Ιβ ρΓίηΓίρο, υη 8ηΓ0^8 ίηουϊ (]3η8 1θ8 Γ38Ι68 ϋβ 13 Τ}φη^Γ3ρ)ιί6 3^3η1 ΓοΓοό ΓΕάίΙβυΓ ()θ 
ΓβοοππΓ 3υχ πιβ€3ηί(]ηΓ8, βΠη αβ ηιβΠ'^ΟΓ ρ1υ8 πιρίι^οηιβηΐ 61 όβ (ΙοηηβΓ 1β8 ουντβςββ ^ πιοϊη(ΐΓβ ρηχ, ςυ3ΐΓβ νοίυπιβϋ 
εέιΐύ Ιο (ΓβνβΙΙ 3υχ ρΓ0^808 ^ 1)Γ38, 61 Γ)ηφΓ6^8ίοη ςαί βη βΟΓΐ, 83η8 έΐιβ όιι Ιαχβ, βΐίβηόυ ςυβ Ιβ Ιυχο ]υΓβΓ3ίΙ άαιη 
068 οιινΓ3^08 ϋ*υη6 ΙοΙΙο π3ΐΗΓβ, 68ΐ ρ8ΓΓ3ΐΐοπΐ6ηΙ εοηνοηβΐιΐβ 8οη8 1οο8 ]β8 Γ3ρροΓΐ8. Οαβηΐ λ 13 ΟΟΓΓβΟΐίοη, ίΐ 681 
(Ιβ ΓαίΙ ςυ'οΙΙβ υ*3 ίππιαίκ έΐβ ροΓίέβ 8ί Ιοίη ()3η8 βυουηβ ΜΐΊοη βηοίβηηβ ου εοηΙβπιροΓβΙηβ. ΕΐεοπιαιβοΙ οη ββηιΐ-ΙΙ 
8)ΐΐΓοηΐ6ηΐ« 3υ^^8 Ιοπ1θ8 168 ροίηο8 βΐ Ιουΐβ8 Ιοβ (]6ρ6η868 ςυβ ηου8 8υ1)ΐ880ΐΐ8 ρουΓ βΓΓΐνβΓ Ιι ρυΓ^^βπ ηο8 όρΓ6ανρ8 ϋβ 
ΐουΐΡ8 Γ3υΐ08? Ι.'1ΐ3ΐ)ί1υ(ΐ6, ου 1}'ρο£^Γ3ρΙιί6, ιηέσιβ (Ι3η8 Ιββ πΐ6ί1]βυΓ68 πΐ3ίϋοη8, 681 άβ ηβ οοΓπκβΓ ςυβ (Ιβυχ έρΓβατββ 
6ΐ ϋ'β» εοηΓόΓ6Γ υιιβ Ιγο 8ί6ηΐ6 3ν6ε Ι3 86εοη06, 8308 βΥοίΓ ρΓέρβΓέ βη ηβη Ιβ οιβηαβοΓίΙ άβ Ι^υΐουΓ. 

1)308 1 68 ΑΙεΙίβη €αΙΙιοΙίηΜβ$ \λ (ΙίίΓέΓβηοβ 081 ρΓ68ςυβ ίηεοη)Πΐβθ8υΓ3ΐ>ΐ6. Αα πιοχεο άβ εοΓΓβοΙβυΓ•} 1>ΐ3ηο}ιί8 8008 
Ιβ 1ΐ3Γη8ΐ8 61 άοηΐ Ιβ οουρ ά*αΊΐ ΐ.νρο^ΓβρΙιίςυβ 68ΐ 83η8 ρίΐΐβ ροοΓ Ι68 Γ3θΐΡ8, οο οοοιοιροεβ ρ3Γ ρπβρβΓβΓ Ι3 εορίβ ό'ιιη 
1)001 Ιι ΓβυΐΓβ 83η8 βη 6χορρΐ6Γ υη 86υ1 ηιοΐ. Οη ΙίΙ 6η8θίΐ6 βη ρπβπιί^Γβ έρΓβονβ βνβο 1* εορίβ 3ίπ8ί ρΓ^ρβΓέβ. Οη ΙίΙ 
βη 8βεοηά6 ϋβ Ι3 ηι^πιβ π)3ηίέΓβ» πιβίβ βη εοΐΐβΐίοηοβοί βνβε 13 ρΓβπιί^Γβ. Οο ΓβίΙ Ι8 ηι^πιβ ε1ΐ08β βη ιίοΓΟβ, βη γοΙΙ•- 
ΐίοηη3ηΐ ανβε Ι3 8οεοη(]β. Οη 3^ίΙ όβ πι^ηιβ βη ςοβπβ, βη εοΙΐ3ΐίοηη3ηΐ βΥβε Ι3 ΐίβΓοβ. Οη ΓοηΌανβΙΙβ Ι» ηέπιβ ορέ- 
Γ3ΐίοη βη ηυίηΐβ, βη εοΐΐβΐίοηηβηΐ βνοε |3 ςπβπβ. Γβ8 εοΠβΙΙοηηβπιβηΐδ οηΐ ροοΓ 5η( (Ιβ νοίΓ βί βυεππβ (1β8 Γβυΐοβ 
8ί£[03ΐέβ8 30 1)υΓ030 ρ3Γ ΜΜ. 1θ8 εοΓΓβείβυη, 80Γ Ιβ πιβΓΚβ (1β8 όρΓβυνβδ, η'« έεΐιβρρό 2ι ΜΜ. 168 εοΓπ^βυηδυΓ Ιβ 
ρΓβονβ ^ ΓβηΐΓβ, οιι 86 ΗνΓβ ^ υοβ ηουνβΙΙβ Γένίδίοη , βΐ Ιβ Ιίπι^β η*3Γπν6 ςυ*3ρΓέ8 068 ΙηηοηίΐΙ)Γ3ΐ)1β8 ρΓέε3θ(ίοη8. 

Αυ88ΐ 3^ 3 ι ί1 ^ ΜοοίΓΟπ^β ()β8 ε0ΓΓβεΐ60Γ8 όβ ΙουΙββ Ιββ θ3ΐίοη8 βΐ βο ρ1υ8 ^ζηά ηοπι1)Γ6 ςυβ ϋ3η8 νΐη^ι-οίης 
Ιη)ρΓ!πΐ6Γί6<; άβ Ρ3Γί8 Γέηηίβ8 ! Αθ85ί βυεοΓβ, 13 εοιτβεΐίοο γ εούΐβ-Ι-βΙΙβ «υίβο*. ςυβ Ι3 εοπιροκίιίοη, Ι3η(ϋ8 ςιΓβίΙΙβοΓβ 
€ΐ1β ηβ ΓούΙβ ςυβ Ιβ άϊχΙ^πιβ Ι Αθ8«ί βοΩο, οίοο ςοβ Γ3886Γΐίοη ροΐ88β ρ3Γ3ΐΐΓ6 (όοιβΓΑΐΓβ, Γβχβεΐϊΐοάβ οΙ)ΐοηυ6 ρ^Γ 
Ι3η( ()β ΓΓ3ί8 βΐ ϋβ 8θΙη8, ίβίΙ-οΠβ ηπβ Ι3 ρΙορβΓΐ ()β8 ΕόΙΙίοοδ άβ8 ΑίβΙίβη ΟαίΙιοΙιαηα Ι3ΐ88βη1 1)ίβη ΙοΙη όβπΙέΓβ οΐΐββ 
€βΙΙβ8 π)6πιβ (]β8 ο^1Μ)Γ68 Βόη^(ϋεϋη8 Μ3ΐ)ίΙ1οη βΐ ΜοοίΓιοεοο βΐ ιΐββ οόΙ^1)Γβ8 /έ8υίΐ68 Ρβΐ30 βΐ δίποοοά. Ουβ Γοη 
ΓΟπιρβΓο, βη β^βΐ, οΊπιροΓίβ ποβ1Ιβ8 ΓβυΙ1ΐ68 ϋβ Ιβοη έόίΐίοηβ βνοε Γβ1ΐ68 ϋββ ηύίΓΟβ ςυΙ ΙβΟΓ 0θΓΓ68ροη()βηΙ, βη ^Γβο 
(οπιπιβ 60 ΐ3ΐίη, οο 86 οοηνβίηοΓα ηυβ ΓΙηνΓ3ί<>οπι1)ΐ3ΐ)1β ββΐ οηβ ΓέβΙϊΙβ. 

0'3ίΙΐ6υΓ5, 068 83ν3οΙ^ όπ)ίθ6θΙ$^ ρΙυ8 ρΓ^οοευρϋδ (Ια 8608 (]Ρ8 1ϋχ1β8 ςηβ ϋβ Ιβ ρΑΠίβ ΐ7ρο^3ρ1ιίςοβ βΐ οΥίβηΙ 
ροίηΐ Γ0ΓΓβεΐ6υΓ8 (Ιβ ρΓοΓβ85ίοη, Ιΐ83ΐ6ηΙ, ηοη εβ (]υβ ροπαίβηΐ Ιθ8 ό()Γθυνο8, ηίΐ;ιί8 εο ςυΙ (ΙβνβΙΙ 8*.ν Ιγοιιυγγ, ΙβυΓ 
113016 ίηΙβΙΙί^βηεβ 8υρρ1ρ3ηΙ 30Χ ίβυΐοβ (Ιβ νβ(]{ΐΙοο. ϋβ ρίοβ Ιο» Πύηί'(1ίοΐίΐ)8, εοπιπιβ 1β8 ^έ5Μίι68, ορέΓ3ί6ηΙ ρΓθ8ςοβ 
Ιοο]οηΓ8 8ΙΙΓ άβ8 πΐ3θΐ>8οηΐ8, 03086 ρβΓρέΙοβΠβ ϋβ 13 ιοοΙΙίηΠΓίΐό (]β8 ΠιυΐΡ8, ροοίίβηΐ ςυβ 1β8 Αΐ€ΐΐ€τ$ ΟαΐΗοΙίφια, 
άοηΐ Ιβ ρπιρΓβ 68! βΟΓίουΐ ()β ΓΡ$808Γίΐ0Γ 13 Τγ3(]ΗΙοο, ο*ορβΓ6θΙ Ιβ ρΙη8 8οηνβοΙ ςυβ 8υΓ άοβ ίοιρΓΐπιέ8. 

ίβ Κ. Ρ. Οο ΒηεΙι, ϋ08υίΐβ Οο1ΐ3η(1ί8ΐβ (Ιβ ΒτυχβΠβδ, ηοο3 '^πνβίΐ. ίΙ >' 3 ςυοίηπβ Ιοηορβ, η*3νοίΓ ρο (γοουργ βη 
<1ΐχ-ΗοίΙ πιοί8 (Ι'έΐοάβ, ηηβ &€ηΙβίαιιίε ϋ3Π8 οοίτβ ΡαΙνοΙο^β Ιαΐίηβ Μ. Οβηζίη^βΓ, ρΓθίΡ88θθΓ ϋβ Τΐιέοΐο^ΐβ η ΓΓηΙ- 
γβηίΐέ (Ιβ \νιΐΓ7ύηοΓ9, οΐ Μ. Βοΐ88πΐ3ηο, ΥίεβΪΓβ ϋέοόΓβΙ (Ιβ Ιβ πιέπιβ νΙΙΙρ, ηουβ ηιβηϋβίβηΐ, λ Ι3 (13(6 όη Π) ]ηί]ΙβΙ, 
η'βνοΪΓ ρο 0£^3ΐβπιβηΐ κυΓρρβπιΐΓβ κιι^ $€αΐ6 (αηίβ, 8θίΙ άαΏ9 Ιβ Ι3ΐίη 8οΙΙ &Λη9 Ιβ ^Γβε ίΐβ ηοίΓβ ϋοΐιΜβ ΡαίτοΙοφβ. ΕηΩη, 
Ιο 83ν3ηΙ Ρ. ΡίΐΓ3, Βύηόίϋοϋη (Ιβ δο1β8ηιρ, βΐ 11. ΒοηβΙΐ γ, (ΙίΓβοίβυΓ ()<>8 Λιιηαΐ£$ (Ιβ ρΜΙΟίορΜβ ^Iι^έιί€η1ίβ, πιί8 30 
άββ (Ιβ ηου8 οοηνηίηοΓβ (1'υηβ 8θυΐ6 βιτροΓ ΐ}'ρο2Γ3ρΙιΙςυβ, οοΐ έ\ά ΙοΓοόβ ϋ'βνουοΓ ςυβ ηου8 η*3νίοη8 ρ38 ΐΓορ 
ρΓέδοοιέ ϋβ οοίΓβ ρϋΓΓβίΐβ οοΓΓβοιίοο. 0Αη8 Ιβ ΟΐβΓ^β 86 (Γουτβοί (Ιβ 1)00^ Ι3ϋηί8ΐβ8 61 άβ 1)οη8 1ιβ;ΐέηί8ΐβ8. βΐ, οβ ςοΐ 
βϋΐ ρ1υ8 Γ3Γβ, (]β8 1ιοπιηιβ8 ΐΓέ8-ρο8ΐΙίΓ8 61 ΐΓέ8-ρΓ3ΐΙςο68, βΗ 1)160 ! ηου8 ΙβοΓ ρΓθθΐβΙΙοη8 οηβ ρπηιβ (Ιβ 25 εοηΐίηιββ 
ρ3Γ εΙ).<ςυβ ΓβοΙβ (^0*1(8 (ΙόεουνηΓΟοΙ ()308 οΊηιροηβ Ιβςυβί (Ιβ 1 08 τοίοπιοβ, 8υΓΐοοΙ (];<08 1β8 £^γοο8. 

οοίνβΓ86ΐΐ6 άΒ 808 ίοοοιηΙ>Γ3ΐ)ΐ68 εϋε1ιέ8. ΑΙθ8ί οΐιαευη (Ιβ 8β8 νο1υιηβ8, βυ ΓυΓ βΐ Ι οιβδΟΓΟ ηυ'ίΐ 1θ8 ΓοηιβΙ 8008 ρΓ088β, 
68ΐ ΓΟΓΓί^έ ηιοί ροοΓ πιοί (1'υη 1>οοΙ Ιι ΓβοίΓβ. Ουβηοΐβ Ιιοηιιηββ γ βοηΐ ου γ8βΐΌηΙ οεοορέ8 ρβη(!3ηΐ 10 308, βΐ οοβ 
βοοιπιβ αοί 06 83υΓ3ίΙ έΐΓβ ηηοίη(]Γ6 (Ι'οο όβτηϊ πιΠΗοο όβ ίηηα ββΙ εοο^ιοΓέβ ^ οβί ίηιροΓίβηΙ οοηΐΓόΙβ. Οβ εβίΐβ 

ΠΜηίΟΓβ, 

εοΓΓβειίοη, 

ροοΓΓχίΐ β 

ε6Γΐθ8 έΐΓβ Ι)ίοη ρ^η^1τ(^ ^'υηβ νοο3Ηοη (Ιίνίοβ Ι εβΙβίΤβΙ, ροοΓ ηβ ΓβεπίβΓ ηί (ΙβνβοΙ 13 ρβΙηβηΙ (ΙβνβοΙ 13 (Ιόρβηδβ, 
βυΠοοΙ Ιοπκιοθ ΓΕυΓορβ 83ν3θΙβ ρΓοεΙβοιβ ηυβ ^3Π1^^8 νοΙοηΐΡ8 η*οιιΙ βΐέ ό(]11έ8 βνβε Ι«ηΐ (1*βχ3εΙΗυ06 ςυβ οβοχ ά9 
Ια ΒίύΙίοΟ,έηαβ υηίνβτΒβΙΙβ άη Ο&τ^έ. 1.6 ρΓέδβηΙ νοίοαιβ 681 άϋ οοηιϋΓο (]β εβυχ Γένΐ8έ8, βΐ Ιουβ οβυχ ςυί Ιβ ββΓΟοΙ 
^ ΓβνβηίΓ ροΓίβΓοηΙ οβΙΙβ ηοΐβ. Εη οοηδέςοβοεβ, ροοΓ μι^ΒΤ Ι68 ρΓθ€ΐυοΙίοη8 6β% ΑΐβΙίβν$ €αίΙιοΙ\φιβ$ 8θυ8 Ιβ τβρροΓΐ 
όβ Ι3 εοΓΓβειίοο, 11 ηβ Γ3υάΓ3 ρΓβθ(ΐΓ6 ςυβ οβοχ ςιιΙ ροΠβΐΌοΙ οο (6ΐβ Γ3\ί8 Ιοί ΐΓ3εέ. Νουβ οβ ΓβΓοοο3ί85θθ8 ςοβ εβίΐβ 
^(ΙΙΙίοη βΐ 061168 ςυί 8υίντοηΐ 8υΓ ηθ8 ρΐ3ηε1ιθ8 (Ιβ ηέΐαΐ βΙη8ί οοΓη>έθ8. Οη 0Γ0>'3ίι βυΙτβΓοίδ (ΐυβ Ι3 δΙ^ΓέοΙνρίβ 
ΐπισΐυΙ)ί1ί83ίΙ Ιβκ Γ30108, βΐίβηιΐυ ςυ'υη οΐιείιέ (Ιβ πιέΐβΐ ο*β8ΐ ροίηΐ έΐ88(ί(]υρ; ρ38(]υ ΙουΙ, ίΙ ΙοίΓοϋυίΙ Ιβ ρβΓίβοΙίοο, 
Γ3Γ οη 3 ΐΓουνό Ιο ηιογρη (Ιβ Ιβ οογΗ^ργ ]ο8()υ'^ βχΐίηοΐίοο (Ιβ Γ30ΐβ8. ΐΉό1)Γθυ 3 ίηό ρβνυ ρ3Ρ Μ. ϋΓ3(ϊο, Ιβ Οηβο 

Ρ3Γ (]08 («Γ0ε8, Ιβ 1^3110 βΐ Ιβ ΚΓ3ης3ί8 ρ3Γ Ιβδ ρΓβΠΐί0Τ8 εθΓΓβθ(βΙΐΓ8 (Ιβ Ι3 03ρΙΐ3ΐβ 60 008 130(^068. 

Νθϋ8 3νοη8 13 οοη<ίθ)3ΐ1οη (Ιβ ρουνοΪΓ ΓιηΐΓ ι-βΐ ανη ρ3Γ Ι68 τέΟβχίοηδ δοίνβηΐβδ : ΕοΓιο, οοίΓβ βχβηαρίβ 3 Οηί ρηΓ 
έ1)Γ3ηΙοΓ 168 κτ8η(ΐ68 ρο1)1ίθ3ΐΙοη8 βη ΙΙβΙΐβ, βο Α11βη)3£α6, βο Βο1^ί(]υ6 βΐ βο ΕΓ3ηεο, ρ3Γ Ιβ8 ΟαηοηΒ 3η€$ (Ιβ Βοπ:β, 
Ιβ ΟετάΗ Λβ Ν3ρΙβ8, Ιβ 8αίηί ΤΗοιηα$ οβ Ρ3πηβ, ΥΕηηβΰΙορέάπ τβΙίφβΜβ άΒ Μυηίοΐι, Ιβ ΓοευβίΙ (168 άέΰΙαταίίΟΜ ύα 
τίΐ€9 άΒ ΒΓυχ(Ίΐ68, 168 ΒοΙΙαη(Ιί$ΐ€$ , Ιβ 8Ηίΐτ^ζ οΐ Ιβ 5ρίάΙέ§€ (Ιβ Ρ3ΓΪ8. 1ο8(^ο*ί«Ι, οο ιΓβνβίΙ 80 τέίοιρηηιβΓ ςοβ (Υβι 
ουνΓ3^β8 ΟΒ οουΠβ ^3ΐο1οβ. 1.08 ίη-Ι"*, ού δ'βη^ΐουΐΐδδβοί 168 ίο-ίοΐίο, Γ3ΐ83ΐ6θΙ ρβοΓ, βΐ οο 0*083ίΙ γ ΐοηοΙιοΓ, ρ3Γ 

ΓΓ3ΐθΐ'β άβ 86 00} 6Γ (]3η8 008 3ΐ)1πΐβ8 83η8 ΐΟΏά 61 83η8 Πν68; 01318 00 3 Πηί ρβΓ 86 Γί8(|0βΓ ^ 0008 ίΟίΗβΓ. ΒίοΟ ρΙΟδ, 

8008 οοίΓβ ίηιρυΐδίοο. (1*3υ(Γ08 Ε(ϋΐουΓ8 86 ρΓέρβΓβοί 30 ΒνΙΙαήβ οοίτβηβΐ, 3υχ ΏέΜίοη» άΒ ΐοοίββ Ιββ εοηβ^έ^^βϋοηβ, 
2ι 006 ΒίορταρΗίβ βΐ ^ οοβ ϋί$ΙθίΤ€ βέηέΓ3ΐβ, βίε., βίβ. ΜβΙΙιβοΓβοββιοβηΙ, Ιβ ρίορβπ (Ιββ έίΐίΐίοηβ ά^μ Γβίΐοβ οο ςυί βο 
ΓοΩΐ, 8001 8308 βοίοπίέ, ρβΓΟβ (|υ*βΙΙβ8 8001 8308 6Χ3εΙίΙυ()€ ; Ιβ οοΓΓβοΙΙοο 8βσι1)ΐ6 60 βνοΐΓ έΐ6 ΓβΙΙβ ρ3Γ (]68 βνοο^ΐββ, 
βοΗ ςο*οη ο*6θ βΐΐ ρ38 ββοΐί Ιβ βτβνίΐέ, βοΗ ςυ*οο βίΐ Γβοοίέ όβνβοί Ιββ ΓηΙβ; πΐ3ΐ8 ρβΐΐβοεβΐ υοβ ΓορΓθ(1α€ϋοιι 
εοΓΓβοΙβ 80Γβ[ΐΓ3 Βίβοΐόΐ, Οβ ΙΏΐ•06 ςο*^ Ιβ ΙυπιίέΓβ άΒΒ έοοίββ ςοΐ $β 8οηΙ ΙίιιΊβδ οο ςοί ββ ΓβΓοηΙ €οοογ6. ΒΛευΐϋΜ γ. ΑΝϋϋε μί. 
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΕΟΣ, 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 8.Ρ.Ν.^0ΑΝΝI8 ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ, 

ΑΙΐεΒΙΒΡ15εθΡΙ €0Ν8Τ1(ΙΤΙΝ0Ρ0Ι.ΙΤ1ΝΙ, 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ Οϋ^Ε ΕΧδΤΑΝΤ, 

ΥΕί ^Γ^ε Ε^υδ νομινε ηικουΜΚΕΒυΝτυπ, 

λΟ ΜΜ. εΟΟίεΕβ βλΙ.Ι.ΐε05, νΑΤΙΟ/ΙϋΟβ, Α?ΙΓ.ίΐε(>8 βεΚΜΑΝίευβΟυΚ ; ΙΙΕεΝΟΝ ΑΟ βΑΤαΐΑΝΑΜ εΤ ΡΗΟΝΤΟϋΙλΝλΜ 
ΕΟΙΤΙΟΝΒ^ εΑ$ΤΙ6ΑΤΑ, 1ΝΝυΜΕΙΙΙ8 ΑΟΓΤΑ ; ΝΟΥΑ ΙΝΤΕλΡΚΕΤΑΤΙΟΝΒ ϋΒΙ ΟΡΟβ ΕΒΑΤ, ΡΒ.ΕΡΑΤΙΟΒΙβυβ, ΙΙ0Ι«ΙΤΙ8« 
Ν0ΤΙ8, νΑΒΙΙίί ίΓΧΤΙΟΝΙΒϋβ ΙίίνβΤΒΑΤλ ; ΝΟΥΑ ΒΑΝΰΤΙ ΙΚΚΪΤΟΒΙ• ΥΙΤΑ, ΑΡΡΕΝΟΙΟΙΒΟΚ, ΟΝΟΙΙΑ3Τΐεθ ΒΤ 00Ρ10- 
λΙ581ΙΙΙ8 ΙΝϋΐείΒυβ Ι-ΟευΡίΕΤΑΤΑ 

ΟΡΕΗ1 ΕΤ δΤυΟΙΟ Ό. ΒΕΚΝ. ΟΒ ΜΟΝΊΤΑυΟΟΝ, ΜΟΝίεΠΙ ΒΕΝΕΟΙΟΤΙΝΙ Β εΟΝβΚ. 8. ΜΑυΚΙ. ΕΟΪΤΙΟ Ν0η38ΙΜΑ, ί[8 ΟΜΝΪΒϋΞ ΙΙΐυδΤΗΑΤΑ ΟΕΓ.Β ΒβΓΒ/ν Γ ίί/Λ -ίίΠΙί Λ0Ιί4Τν 71^*- θ}[θί Λ;•• =.• •. 

ΤϋΜ ΛΙΙΒΙ,Λ 0ΐνΕΒ8ΐ8 ΐΡί ΙϋΟΚΜ ΡΗΙΜϋΜ ΕΙΗΤ Α^ΌΝτ*; ' ---' 

ΎΕΙ 3ΑΜ ΒΌΙΤΑ, ΑΌ ΜΑΝϋ80ΕΙΡΤΟΚυΜ ΌΙΙίαΒΝΤΙΟΛΒΜ €ΚΙ8ΙΜ Κ&ΨΟΟΑΤΑ 8ϋΝΤ, « • • • 10 φ 10 ΑΟϋϋΚΑΝΤΒ ΕΤ ΒΕΝϋΟ ΚΚΟΟΓιΝΟδαΕΝΤβ^ί-Κ ξΐίβκς V ][:] 
ΒΙΒΕΙΦΤΗΕϋΑ ΙΧΒΗΙ νΐϋΙΤΕΗβ^β, 

ΒΙΥΒ 

ευΒβυυΜ εοΜΡΐ.ΒτθΗυΒΐ ιν ΒίΝουι,οβ βαΕίτπκ Βε(ΧΕ5ΐΑ8Τΐ(υΒ καμο8 βοιτοαβ. ΤΟ Μ Ι ΟϋΑΚΤΙ 

ΡΑΗ5 ΡΟΒΤΒΒΙΟΗ. ΤΒΝΒϋΝτ 18 νοι.υ»αΝΑ 160 πΐΑΝεΐδ 0Αΐ«ι.ιε». ΕΧΟΟΟΕΒΑΤϋΚ ΕΤ νΒΝΙΤ ΑΡϋΒ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΟΙΤΟΠΕΜ, 

ΙΝ νΐΑ Ό1ΓΤΑ 0ΆΜΒ0Ι8Ε, ΟυΜ ΡΒΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ υΐΤΕΤΙ.ΰ ΡΑΒΙΒΙΟΑυΠ ΥυίΧΟ ΒΈΝΕΚΗ 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, 5Ευ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΗΟϋΟΕ. ΝυΝΟ ΥΕΚΟ 1ΝΤΒΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΒ15ΙΝΑ. 

1862 ΒΛΰυΐυΜ γ. ΑΝΝϋ3 Μ)7. ΕίΕΝΟΗϋδ ορΕηιηι ^ο^Ε πι Ηόο τομοι ιλυ εοΝτηΐΕΐιτυΒ. Ηοιηίϋβηιιη ίη ββηβδίιη οοηϋηιιβίιο. 
86ΓΐΏοη6$ IX ίη Οβηβδίιη. 

δ6ΓΙΏ0η65 V (16 ΑΠΠΑ. 

Ηοιηίΐί» ΙΠ άθ Ο&νίάβ 64 δλαΐο. €θΙφ 385 
581 
«31 
675 
709 ΜΟΝΙΤυΐΙ; 

ΡοηΙίληιηίηΐΜΗβ,.Ι^ΜίΟΓ 1>βη6τοΐ6•ιιιιο«1, άοιη ίηοιηη'ώαβ ΐιιιηρηΒΜάβηΐλαβΙιιιιι βηΙΐΜϋΐιΙαΗβ 8. Ιοιη• 
ηβιη εΐΐΓ]Τ8θ8ΐοιηαπι 88. Ριΐτι1>α• τβηΐο ΪΛύηζ ι<1 ΙβιΙαιη βπβοαιη οοΙιπηηΑ μ1 οοΐοηιιΐλπι Μτ<Μΐί(, Ιη ^αομ 
ηοβίΓλ 6]υ8(ΐ€ΐιι 8. 1)ο€ΐοΗ8 6<)ίΓιοη6, τΜΐ^ίηλ Ι^αΐίηλ ίαχΙλ βηκο&ιη [Μΐ|[(η2ΐιι Ιληίαιη ροηιΙαΓ. Ρχΰ αιυβα Γυίΐ 
€1 ςυΙ<ΐ6ΐη αηίθ3, <|υο(1 ρήοΜίυ^πι ηοΒί3 ίη &ηίιηο ΓαΙ&Μΐ ίηΐβ|[ηιη 88. Ρ^ίπιαι Ε<χ1β8ί« βπΕΟ» 1η<1ί- 
ΐίοη6ΐη οοηΙβχ6Γ6, ]8πι ςυίη<ΐ6€ίιη &1>1ιίιΐ€ αβοΊβ βθοηίπι θ<ϋ<ΐ6ηιηυ• I^«ϋ^β ΐΑίιΙηπι 8. ^. εΚιιγβοβίοιηί ορβπι, 
1ίΐΐ6Π8ςα6 ιη8ΐι<1«ν6ηιηυ8 Ίιηιηο1)ίΗ1>α8. Εβ• ουιη ίϋι μ 1ι«1>6Γ6ηΐ• βΐ ηβο ίη πΐΑηα 68861 Ιίΐ(6Πΐ8 ίπιπιο1>ίΐ68 
ΠΙ0Τ6Γ6, ηβςαβ ίη «ηίπιο Ιια]ΐΐ866 6<ϋΐίοηί8 πι6Γ6 I^Iϋη8β ηον6ηι (ΐ6ΐ6Τ6 νοίαηιίηι ςα» ]«ηι ίηΐ6|ρΓ6 !]τρί$ 
ίη•ιηο1)ίΙί1>η8 πΐΜκΙλΙλ 6ηη( 6Ι ρ1αιΐ8 ςα«πι 86Χλ{ίηΐλ πιί11ί1>α8 6οη8ΐίΐ6ηη( ίηη6ί8, Ιιαηο ί6ΐί€ΐΐ6Γ ίητ6ηΙ- 
ιηα8 ηκΜΗιοι, ηοη ι&ιη6η $1η6 ορβη 61 Ιηιρ6η8λ, Ιακ ιρΐλη<1ί ΙηιΙο 6(ΚΐίθΐιΙ ηο^ι ςι» ^€ 1ίη£ΐΐλ Ιαιη ΟηκΛ 
ΐηιη ϋιΐίη« 4ίΐλΐ« 6η(ϋΙ• •• • • 


φ • φ ■ φ Φ 
φ • ■ 
■ Φ ■ 

• φ • 
φ φ • φ 

φ ■ ■ ■< ••φ 


■ • • Φ • 
: :•: . .• 
• ί φ ••• ••• • Φ • 

• Φ 
Φ• 
φ 
φ • • • 
•• • 

•• • 

φ Φ φ • 
φ • 
• Φ ΡλΗιίΙι. — Εχ Ττρϋ 1.-Ρ. Ι1Ι6ΝΕ. δΑΝΟΤΙ ΡΑΤΑΙ5 Ν08ΤΒΙ Ι0ΑΝΝΙ8 0ΗΚΥ8Ο8ΤΟΜΙ ->>^ ΑΚεΗΙΕΡΙδεΟΡΙ ΟΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΟΡ01.1ΤΑΝΙ ΗΟΜΙΟΑΚϋΜ ΙΝ ΟΕΡίΕδΙΜ ΟΟΝΤΙΝϋΑΤΙΟ. ΙΆτιωι.. (ιΗ. ην. >3»2Ι 8. ^ΟΑΝΝ^δ εΗητίϊθ$τοΜΐ ΑηειπΕρ. εοΝ^ΤΑΝτίιΝΟΡ. 'ΖΚ ί^^^Ι ΟΜΙΛΙΑ ΜΒ'. 

^Εζα^ασζά^τες δέ οΐ άνδρες έαέϋΛεφαν έπΙ πρόσωπον Σοδόμων καΐ Γομό^^ς. α', Έμάθομεν έκ των χθες άνεγνωσμένων, άγαπητο\, 
τ);ν ύπερβολήν της του δικαίου φιλοξενίας ' φέρε βή καΐ 
σήμερον τάί έξης έπελθόντες, πάλιν καταμάθωμεν του 
πατριάρχου τ^ φιλόστοργον κα\ συμτΓαθές. Έκίστην γάρ 
των Αρετών μεθ' Οττερβολής ό δίκαιος οΐίτος έκέκτητο. 
ΟύδΙ γάρ μόνον φιλόστοργος, ουδέ φιλόξενος ?}ν κα\ 
βυμπαΟ))ς• άλλα κα\ τάς άλλας άρετάς άπάσας μετά 
-&ιψιλείας έπεδείκνυτο. "Αν τε γάρ ύπομονήν δέί^ έπιδεί- 
ξασΟαι, εύρήσεις αύτ6ν εις αυτήν τήν άκραν κορυ^^ήν 
άναβεβηκότα * άν τε ταπεινοφροσύνη ν, (ψει πάλιν κα\ 
ΙνταΟθα ούοενΐ παραχωροΰντα, άλλα πάντας ύπερακον- 
τίζοντα * κίν πί στιν έπιδείξασΟαι δέτ], καΐ έν τούτω πά- 
λιν μδλλον εύρεΟήσεται των άλλων απάντων ευδόκιμων. 
Καθάπ(ρ γάρ ιΐκών τις Εμψυχος έστιν ή τούτου ψυχή, 
τά ^άφορα της αρετής χρώματα έν έαυτ^ δεικνύουσα. 
Ποία ουν ήμιν υπολείπεται λοιπδν απολογία, όταν έν6ς 
άνθρωπου πάσας τάς άρετάς έν έαυτψ περιφέροντο^, 
ήμβΙς οΟτως δρημοι τυγχάνωμεν, ώς μηδεμίαν άρετήν 
^ούλεσθαι κατορθοΰν ; "Οτι γάρ ού παρά τ6 μή δύνασΟαι, 
άλλα παρά τ^ μή βούλεσΟαι ίρημοι πάντων έσμέν τών 
αγαθών, σαφής άπόδειξις τ6 πολλούς τών ομογενών ή μΓν 
εύρεΤν διαλάμποντας έν άρετ9{. Κα\ αύτ6 δέ τοΰτο», τ6 
τδν πατριάρχη ν χα\ πρ6 της χάριτος, καΐ πρ6 του νόμου 
γεγονότα, οίκοθεν χαΐ άπ6 της έν τ|) φύσει κειμένης 
γνώσεως βίς τοσούτον μέτρον αρετής έλθεϊν, πάσης ήμ5ς 
απολογίας άττοστερήσαι δυνήσεται. *Αλλ* Γσως έροΟσί 
τ4νες, δτι πολλής άπέλαυσε της παρά του θεοΟ κηδεμο- 
νίας 6 άνήρ, κα\ πολλήν έπεδείξατο τήν περ\ αύτ^ν πρό- 
νοιαν δ τών δλων θεός. Να\, ομολογώ - άλλ* εί μή πρό- 
τερος τά παρ* εαυτού κα\ αύτ6ς έπεδείξατο, ουκ &ν τών 
«αρά του Δεσπότου άπήλαυσε. Μή τοίνυν τούτο μόνον 
Βρα, άλλα καΟ' Εκαστον έξετάζ(αν καταμάνθανε, πώς 
ηρότερον της οΙκείας αρετής έν πάσι τήν βάσανον ιζα^ 
«σχηχώς, οΟτως ήξιούτο της παρά τού θεού συμμαχίας. 
Κα\ ταύτα πολλάκις ύμ?ν έδείξαμεν, ή νίκα τά κατά τήν 
μετάστασιν αυτού τήν έκ γης της πατρώας έττβιεΤ.Ό 
^^πω; ουδέ άπ6 προγόνων σπέρματα εύσεβείας δεξαμενές, 
οΓχοΟ&ν χαΐ παρ* εαυτού πολύ τδ φιλόΟεον έπεδείκνυτο, 
χϋ άνθρωπος άρτι της Χαλδαίας μεταναστάς, άΟρόον 
χχλευόμενος τήν άλλοτρίαν της οΙκείας αντάλλαξα σθαι, 
ούχ Ιν&δοίασεν, ουκ άνεβάλλετο, άλλ' ευθέως έπλήρου τδ 
Ιπιτβχθεν, κα\ ταύτα ούκ είδώς δπου στήσεται αύτφ τά 
τής πλάνης, κα\ ίσπευδε κα\ ήπείγετο, ώς έπι ώμολο- 
γημένοις, τοΤς άδήλοις, τδ τού θεού πρόσταγμα πάντων 
«ςροτιμότερον ηγούμενος. Είδες πώς έξ αρχής κα\ έχ 
προοιμίων τά παρ* εαυτού είσέφερε, καΐ διά τούτο κα\ 
νά παρά τού θεού καΟ' έκάστην έκαρπούτο μετά πολλής 
της δαψιλείας ; [424] Τδν αύτδν δή τρόπον καΐ ημείς, 
άγαΐ(ητο\, εΐ βουλοίμεθα της άνωθεν άπολαύειν εύνοίας, 
ζηλώήι)μεν τδν πατριάρχην, κα\ μή άναδυώμεθα πρδς 
τί}ν άρετήν, άλλ' έκάστην άπολαβόντες, ούτω ταύτην 
μιτά βτϋουδής μετερχώμεΟα , ώς τδν άκοίμητον εκείνον 
δφθαλμλν έπισπάσασθαι πρδς τήν της αμοιβής άντίδοσιν. 
Ό γάρ τά άπό.ό,άητα τής διανοίας ημών επισταμένο;, 

• 8β'ΙΙ β: αΙΙΤ *αΙ »^τ6 γάρ τούτο. έπειδάν Γδη υγιή γνώμην έπιδε ικνυ μένους, καΐ πρδς τους 
της αρετής αγώνας άποδύεσΟαι έσπουδακότας, παρα- 
χρήμα κα*ι τήν παρ' εαυτού παρέχει ι^τήν, ομού καΐ 
τους πόνους ήμίν έπικουφίζων, κα\ τδ ασθενές της ημε- 
τέρας φύσεως έπιρ(&ωννύς, καΐ δαψιλείς τάς άμοιβά; 
χορηγών. Κα\ έπ\ μέν τών Όλυμπιαχών άγώνο)ν ούκ 
άν ποτέ εύροις τι τοιούτον γινόμενον • άλλ' Ιστηκεν δ 
παιδοτρίβης, θεατής μόνον γινόμενος τών αγωνιζομένων, 
χαΐ ουδέν Ετερον συνεισενεγκείν δυνάμενος, άλλ' αναμέ- 
νων τήν νίκην γενέσθαι • ό δέ Δεσπότης ό ημέτερος ούχ 
ούτω^, άλλα καΐ συναγωνίζεται, κα\ χείρα όρέγει, κα\ 
συνεφάπτεται, καΐ μονονουχί πανταχόθεν τδν άντίπαλον 
ύτιοτεταγμένον ήμίν παραδίδωσι, κα\ πάντα ποιεί κα\ 
πραγματεύεται, ώστε δυνηθήναι ημάς καταγωνίσασΟαι, 
κα\ τήν νίκην άρασθαι, ίνα τδν άμαράντςνον στ'έφανον 
έπιθϊ) τη ημετέρα κεφαλή. Στέφανον γάρ, φησιν, γη^ 
ρίζωτ δέξχι σ(ί κορν^χ(, Κα\ έν μέν τοις Όλυμπιακοϊ; 
τούτοις άγώσιν ό στέφανος μετά τήν νίκην ουδέν Ιτερόν 
έστιν, ή φύλλα δάφνης, χα\ κρότος, κα\ βοή παρά τού 
δήμου γινομένη, άπερ άπαντα, της εσπέρας κα:αλαβού- 
σης, κατεμαράνΟη καΐ άπώλετο • ό δέ υπέρ τής άρΞτής 
κάΙ τών ταύτης Εδρώτων στέφανος ουδέν αίσθητδν £χει, 
ουδέ έν τψ αΐώνι τούτφ συγκαταλυόμενον, άλλα διηνεκής, 
αθάνατος, άπασι τοίς αΐώσι συμπαρεκτεινόμενος. Κα\ δ 
μέν πόνος πρδς χρόνον βραχύν, ή δέ υπέρ τών πόνων 
αμοιβή τέλος ούκ οίδεν, ουδέ εΓκει τφ χρόνω, ουδέ μα- 
ραίνεται. ΚαΙ ίνα μάθητε, Ιδου πόσα Ετη διελήλυθε, κα\ 
πόσαι γενεαΐ, έξ ο^ πατριάρχης ούτος γέγονε • κα\ ώς 
χθες καΐ σήμερον, ούτω διαλάμπουσιν αυτού οΐ υπέρ τής 
αρετής στέφανοι, καΐ μέχρι τής συντελείας αύιής πασι 
τοίς ευ φρονούαι διδασκαλίας ύπόθεσις γίνεται. 

β'. Έπε\ ούν τοιαύτη τού δικαίου τούτου ή αρετή, είς 
ζήλον τούτου διεγερθώμεν, και όψέ γούν ποτέ τήν οΙκείοΜ 
έπιγνόντες εύγένειαν, τδν πατριάρχην μιμησώμεθβ, κα\ 
Ιννοιάν τίνα λάβωμεν τής σωτηρίας τής ημετέρας, χα\ 
«ολλήν έπιμέλειαν ποιώμεθα, ώστε μή τδ σώμα μόνον 
ύγιαίνειν, άλλα καΐ τής ψυχής τά διάφορα νοσήματα Ια- 
τρεύειν.Έάν γάρ βουλώμεθα νήφειν χα\ έγρηγορέναι, 
τών του σώματος παθών εύκολώτερον τά τής ψυχής 
ίασόμεθα νοσήματα. Οίον γάρ άν ένοχλ?) ήμίν πάθος, έάν 
έθέλωμεν εύσεβεϊ λογισμφ έν νψ άναλαβείν τδ κριτήριον 
τής φοβέρας εκείνης ημέρας, κα\ μή πρδ; τδ παρδν ήδυ 
άπιδεϊν, άλλα τήν μετά ταύτα όδύνην έγγινομένην ήμίν, 
παραχρήμα άποττεήσεται κα\ άποπηδήσει *> τής ημετέρας 
ψυχής. Μή τοίνυν (Ι^θυμώμεν, άλλ' είδότες δτι άγων έστς 
κα\ παλαίσματα, και» δεί παρατετάχθαι πρδς τήν μά- 
χην. καΟ' έκάστην ήμέρανήμών τδν λογισμδν ακμάζοντα 
κα\ νεαρδν Εχωμεν, ίνα τής άνωθεν συμμαχίας απολαύον- 
τες, τού πονηρού τούτου θηρίου, [425] τού επίβουλου 
λέγω τής σωτηρίας τής ημετέρας, τήν κεφαλήν συντρίψαι 

»» 8ί\ΙΙ. οΐ ίΐίςιιοί ιηδί. η^'Λ/ρήμα αψ'.ιηχτχχ χαι άποπηδ^. 
« €οη]υιιοΐίν3 ραπίοϋΐ» β ώίδΙ. »;1 ΰπν. δϋρρΙίϊ»Λ «Ι. Ειμτ 585 1Ν ΟΛΡ. ΧΥΠΙ. ΟΕΝΈδ. ΙΤΟΙΠΙ.. ΧΙΗ. 386 ΗΟΜίιίΑ χυι. 

ϋητη $ΗΓΤβχΜ€ηί αηίΰηι ϋίπ, κ€$ρ€Χ€τνηί ιη (ααβηι 8οάθίηοηηη βί ΟοηιοττΗω {Οβη. 18. 16). Ι. ]>ΐ(1ίΰίιηυ8 βι ΙιββίΟΓΠ» Ιβοΐίοηβ, οαΓΐδδίηιί, βχί- 
ιηίαηι ίαβίί 1ΐ05ρί(α1Ί(&ΐ6Π) : α^β 61 εα ηιιχ δβηαυηΐυΓ 
Ιι-αοιαηΐββ, Ιιοάίβ <ϋδ€3ΐηαδ ΙιοηΊί^ηίΙαΙβιη βΐ οοιηπιίδβ- 
Γηΐίοηοιη ραίπίίΓοΙίίβ. ΡοδββαίΙ οηίιη βχίιηίβ ]αδ1ϋ8 ίΐΐβ 
γΪΓίαΐβδ οιηηβδ. Νβηυβ βηίαι Ι3πΐυηι 1)βηβ 3ίΓ6€(α3 
€Γϋΐ ίιι ρΓΟχίιηΟδ, ηβςϋβ Ιιοβρίΐαΐίδ ΙβηΙυιη οΐ ιηίδβΓί- 
εοΓδ, δ6(1 61 &Γιαδ νίπυΐβδ οιηιΐ69 ΐ]1)€Γ(ίπ> 6χ1)ίΙ)6ΐ)&(. 
Νδίη δίνο ραΐίβηΐί&ιη 6χ1]ίΙ)6Γ6 οραδ δίΐ, ίηνοηίβδ ί1- 
Ιαιη ίπ δϋΐηιηυϊη ίΙΙίϋδ νβτΓιοβιη ρΓΟ^Γβδδϋΐη : δίνβΐια- 
ηΓιΙΊΐαΐβιη Γ6(]υΊΓ38, νί(1ο1)ί8 β( ίη Ιιαβ ηυΐΐί οβάβηΐβιη, 
»οά οηιηβδ ΐΓαηδοβηάοηΙβηι : δίνβ Αϋβδ <ΐ6€ΐαΓαη<1& βίΓ» 
οι 111 Ιιοο ρΓΧ οηιηίΙ)υ3 αΐίίδ Ιααάβηι ιη6Γ6ΐ)ίΙαΓ. ΕδΙ 
ΰΐΓπη αηίιηα 6]αδ ίιη&|;ο ςυχάαπι αηίιη3ΐΑ, ναήοβ τΊγ- 
(ιιΐιιιη οοΙοΓβδ ίη δο οδίβηίαιίδ. Οπ» ί^ίΙυΓ ηο1)ίδ ροδί- 
Ιΐϋο Γϋϋοΐα 6δ( 6χοιΐδα1ΐο, ευπι υηυβ Ιιοαιο εαποΐαβ 
ίη δ6 νίηυΐβδ ρο8«»ί€ΐ6α!, ηοδ νοΓΟ ίΐα βχροΓίβδ οαηιπι 
δίιηπδ, υΐ Αο υηαπι ςυί(1οιη 6Χ6γο6Γ6 ]υτ6ΐ ? Ουοά 
€ΐιίηι ηοη ςυία ηοη ροδδυιηυδ, δοϋ ςυία ηοΐυηιυβ, ζ 
Ιιοιιίδ οπιηίΙ)αδ δίιηυδ αΐίβηϊ, ί11υ(1 ιηαηίΓβδΙβ ίπάΐοαΐ 
4Ιιΐ(:(1 ιηπίιί 6]ιΐδ(]βηι η^ΐυπε Ιιοιηίιιοδ ίηνοηίαηΐυΓ νΪΓ- 
Ιιι1ί1>ιΐδ €οηδρίευί. Ε( υ6Γ0 ίδΐυι] ίρδυηι ςιιοά ραΐΗ^Γ- 
ΰΐιη, (]ΐιί ΛΏΐο ([Γαΐίχ (6ΐηριΐδ ΰΐ ηηΐ€ Ιβςβηι ΓυιΚ, & 
δ€ίρδθ 61 α δοίεπίία ςαφ ηαΙυΓΧ ίπδίΐα οδΐ, ίη Ιαιιΐιιπι 
ρ6Π'6ΐπΐ νίπυΐίδ ίαδίί^ίαπι, δυΠίοΊΐ υ( οηιηοδ ηοδίΓΠδ 
6ΧΓυΗαΓιοη6δ Γ6ία(6(. Αΐ ΓοΓίβ <1ί66ηΙ &Ιί(]ΐπ : ΥΙγ ίΐΐβ 
ΗΐηΙιαιη α Οοο §Γ3ΐίηπι εοηδεηυυΐυδ 6δ( , οΐ υπιηίυπι 
Ι)οιιιίηυδ 6]υδ δίιΐ|;υΐ3Γ6ΐη Ιΐ3ΐ)ΐιίΐ ουπιπι. Εΐίαηι, ΪΛ 61 
ο{;ο ΓαΐεοΓ : νοΓυιη ηΐδί ρππιυδ 6ΐ ίρδβ ςυοά δυυιη 
6Γ31 Γ6θίδδ6ΐ, ηοη ΐαηία & Οοπιιηο ο1)ΐΊηυίδδ6ΐ. Εα- 
ρΓυρΐ6Γ ηοη 1ΐ0€ δοΐυπι Γβδρίοβ, δβιΐ ίη υηοηαοηυο <1ί- 
Ιί^βηΙϋΓ Δΐίοικίο, ςυοηιοϋο ρΓΐιηαπι ίη οπιιιί5υ8 τιγ- 
ΐΗΐίδ δυχ 6χρ6ηπΐ6ΐιΙυιηοχΙιίΙηΐ6ΓίΙ, αΐηυβ δίο (Ιίνίηιιιη 
Η)6Γΐ]θη( ρπεδίϋΐυιη. ΙΙφο δχρ6 νο1)ίδ (ΐ6εΐ3Γ9τίπιυ8, 
ίΙΙυπι ηβπιρβ, σηαηιΐο 3 ρ^Ιπα δΐΐ3 πιίςπιΙ)Α!, ηοη λ 
ρΓος6ηίΐοή1)υδ δ6πΐ6π Μβ\ αε66ρίδδ6, βοϋ α 8€ίρ80 
ναΐϋβ ΓθΙί{;ίθδαπι αίςυε ρίαπι ιηβηίειη 6χ1ιί1)υίδ86 ; 6( 
Ιιοηιίηοιη ϋΐιιπι, οιιπι ηυρ6Γ α ΟΙιαΜφα (ΓοηδΙαΙαδ 68- 
δ6ΐ, ίΐεηιπι δυΐιίΐο ]ϋδδυπι αΐίο ρβΓ^εΓΟ, 6ΐ βΓιβη^ιη 
(ΟΓΠίπίδυχ ρτχΐβττο, ηοη Πυοΐυαδδ6 αηίπιο , ηοη άίδ• 
ΐυΙΙδδβ, δ6(Ι δίαΐίηι ίπιρεηια Γβείδδβ , ί(1(|υ6 €υιη ηβ- 
βείΓβΙ υΙ)ίηαπι ΟΓΓ&ηϋί ΓιιΐοΓυδ οδδβΐ Ωπίδ, 6( '^6δΐίη3886, 
61 ρΓορ6ηδ36, υΐ ςυί ίη ίίδ ςυχ ρΐαηβ ίη€6Γΐ3 6πιη(, 

Ι3πΐ(|υαπι €6γ1:ι 68ί>βιιΐ, πΐ')η(ΐ3(ιιηι 0οί οηιηίΐιυδ ρπο- 
ΐ6Γ6η(1υπι ϋυΰβΓοί. 

Ι ¥α(Λ€ηίι ηηοά ίη κ αΐ ΟΰυΒ αηχίΙινίΜ ηοη Μςαί. — 
νίιΐίδΐί ηυοπιοιϋο 3ΐ) ίηίιίο ψιχ 3 δβαιβίίρί^ο ϋΓηιιΙ 3ΐ• 

ΙΐΐΙτίΙ, 61 ρΓ0ρΐ6Γ63 (1ίνίΐ13 (|ηθΐί(!ί6 αΙ)€ΓΓΐΠ1 δΠ866ρ6- 

Γίι 1 Εο<ΐ6Πΐ ηιοίΐο, όίΐοΰΐί, 6ΐί3ηι ηοδ, δί νοΙυοΓίηιιΐδ 
δΐΐ|)6Γη3 ΓΓυί ^ΓΑΐί», ίιυίΐεηιυΓ ρ3ΐΓί3ΐ'εΙΐ3πι, 61 ηβ 
€ΐιηεΐ€ΠΐυΓ οΙ>ίΓ6 νίΓΐυΐ6πι, 86ϋ υηηπίφίαηκιιιο ίΐ3 6Χ6Γ663πιυδ, ηΐ οευΐυπι ιΚαηι, ({υι δορίπ ηεβοίΙ, οοη- 
είΐίβπιυδ ηοΙ)ίδ 3(1 πιοΓεεϋοπι ΐΓϋ)η6η(ΐ3πι. Ειοηίπι (|υί 
δοίΐ 3Γ03η3 πιβηϋδ ηοδίΓΟΒ, ευηι νίϋβηΐ δ3ΐΐ3πι ηΐΰη- 
Ι6πι ηοδίΓαπι, 61 ηοδ εοπ3π 61 εηίΐΙ 3ϋ νίΓΐιιΐίδ 66Γ- 
Ι3πιίη3, δΐ3Γιηι ηυΙη6ΐδΐιΙ)δί(1ίο δπο ηο8 3<1^αν3ι, δίηιυΙ 
01 ΐ3ΐ)0Γ68 ηοδ(Γθ8 ίηιπιίηυοηδ , 6( ίηΟπη3πι ηαΐυηηι 
ηοδΐΓ3ηι Γθ1)θΓ3ηδ, ηΙ)6Γ6δ({υ6 Γ6ΐπ5υΐ1οη6δ δΐιρροϋΐ- 
(3113. δ3η6 ίη01γπ]ρί6ί8 66η2ΐπιίηί5υδη6υΓκιυ3πιςυίι 
(3ΐ6 ςυίά ίηνεηίεΐ : 86(1 δΐ3( ρ8Ρ(1οΐπ53, Οΐί|υ6 δρ6€(3- 
ΐοΓ (Αηΐιιπι ε6Γΐ3ηΐίυπι, ηβςυβ ίη υΙΐ3 Γβ ροΐ6δΐ 3<1]α- 
ναΐ'6, δ6(1 6χδρ6€ΐη( άοηεο νίείοηα <1οοΐ3Γ6ΐυΓ : Οο- 
ηιίηυδ 3υΐ6Πΐ ηοδίΟΓ ηοη ίΐ3, δ6(1 δίηιαΐ ηοΙ)ίδ€<ιηι 
εοΓΐ3ΐ, 61 πΐ3ηυπι ροΓπςίΐ, 6( δίπιυΐ οοη^ΓΟίΙίΐυΓ, 61 
ςυηδί ιιη()ί(|ΐΐ6 βηίΐίΙυΓ υΐ 3(1Υ6Γ83Γίυηι ηοδίΓυηι ηοίΗΒ 
ΐΓ3(1;ι(, ιιίΐιίίςυο ηοη 3ξίί, δ3ΐ3^6η8 υΐ ίη €6Γ(3ΐιϋηο 
ρΓΦνηΐ63ηιυ8, 6( νίΐ!63ηιυδ, ςιιο 03ρί(ί ηοδίΓΟ ιπιπιαγ- 
εεδοίϋίίοπι ίπιροη3ΐ 0θΓοη3πι. ϋοτοηαηι οηίηι, ίηςυίΐ, 
ρταίιαηΐϊη αεεϊρΐα ίη οαρΐίβ ίηο {Ρτον. 1. 9). ^3ΠI Ιη 
ίΐΐίδ Οΐγπιρίείδ 06Γΐ3ηιίηίΙ)ΐΐ8 οοΓοηα ρθ8ΐ νίοΐΟΓί^ηι 
ηίΙιΠ 3ΐ1υ(1 6δ(, ({υαπ) ΓοΙί3 ΐ3αη, ςυ3ηι 3ρρΐ3υδη8 91 
αοεΐ3ηΐ3ΐίο τυΙ^ιί, ςαχ οπιηί3 βρρβίοηΐβ τβδρεπι ιηπΓ* 
οεδευηΐ οΐ ρβΓβυηΐ : 31 εοΓθη3 ςυοΒ ρΓΟ νίηυΐοοΐ β]α8 
8ΐΐ(1οπ1)υ8 (ί3(υΓ, ηίΐιΐΐ Ιΐ3ΐ)6ΐ 8οη8ί5ίΐ6, ηβςυβ ίη ^μ 
δχοιιΐο ηο1)ίδ€υπι άίδδοΙνίΐϋΓ, δ6(1 ρεΓρ6ΐυ3 6δΐ 6ΐίπι• 
ιηοη3ΐίδ, 6χΐ6ΐΐ(1οη8 86 ίη οηιηΪ3 8£6θυΐ3. Εΐ ΙαΐΜΓ 
ςυίϋοπι 6δΙ ρ3Γνί (6ηιροηδ ; πΐ6Γε68 3υΐ6ηι ΙαΙ>0Γαιιι 
βιΐ6Π) ηοη 1ΐ3ΐ)6(, ηεηυο ε6<1ίΐ ΐ6ηιροη, η6(|υ6 ιιι2Γ- 
€6δ€ίΙ. Ει υΐ (1ίδ03ΐί8, 6666 ηϋοΐ 3ηιιί ρΓχίΟΓίεηιηΐ, 
ςυοΙ(;6η6Γ3ΐίοΐΐ68, 3 ηυο ρ3(ηαΓε1ΐ3 Ιιίο ίη νίτίδ ΓαίΙ : 
61 δίευΐ 1ΐ6Γί 61 Ιιοιίίο, ίΐ3 ΓυΙ§6ηΙ 6]ιΐδ ρΓΟ νίΓΐυΙβ οο- 
ΓΟΠΦ, 6( υ8(ΐα6 3(1 εοηδυπιπιβίίοηοπι δοπευΐί οπιηίΚΗΐ• 
ςυί Γ6616 δ3ρίυηΐ, 3Γ£;ΗΠΐ6ηΙαηι 6δΐ δΟΓΠιοηίδ βΐ (Ιο- 
είπηχ. 

2. ΡαάΙίΜ ηιβάβιηητ αιύηΜΒ , ηηαηι €θτροή% μοτΟβ, 
— ΡΓθίη(ΐ6 ςηίά Ιηΐίδ 6δΙ νίΓΐυδ ]υδΐί, 3(1 χηιυίβηάυπι 
ίΙΙυπ) 6χρ6ΐ^ίδ63πιυΓ, 6ΐ νεί 86γο ΐαηϋβιη ηοδίηιη 
3^ηοδ66ηΐ6δ ηο1)11ίΐ3(6ηι, ρ3ΐη3Γθ1)3ηι ίιηίίβηιυΓ, 61 
<16 δ3ΐυΐ6 ηοδΐΓ3 60([ίΐ6ηιυδ, πιυΙΐ3 3(11ιίί)ίΐ3 €ΐϋί(;6ΐΐ» 
113, υΐ ηοη δοΐυπι εορρυδ βαηιιηι δί(, 86(1 6ΐ υΐ (1ίν6Τ•ί 
ΑηίιηοΒ ηΐ0Γΐ)ί ουΓΟπΙΠΓ. Ν3ΐη δί νοΙυοπηιυδδοΙίΓϋ 6•80 

3€νί§ίΐ68, Γ36ίΠυ8 ΐη0Γΐ>08 3ηίΠ1Χ ςΗ3ηΐ 60Γρ0Π86ηΐθΙΙ- 

(]3ΐ)ίπ)υδ. Νβπι ςυοΐί68 ηοδ 3ίΓ6€ΐίο ςικ6ρί3ηι ρΰΠΐιτ- 
1>3ΐ, δί νοΙυβΓίηιυδ ρί3 Γ6ΐί|$ίθ83(ΐυ6 ιηεηΐβ 6θ^ίΐΑΤ0 
]υ(!Ιί6ίυηι (Ιίοί ίΐΐίαδ ΐ6ΓΓί5ί1ίδ, 61 ηοη 3<1 ρΓ9Β86ηΐ6ΐη 
νο1υρΐ3ΐ6πι 8ρ6εΐ3Γ6, 86(1 3(1 6Γα6ί3ΐυ8 (ΐυθ8 ρτορΐ6τ 
ί1ΐ3ΐη Γ6Γ6Π)υ8, 8ΐ3ΐίπι 3ΐ)3ηίπ)3 ηο8ΐΓ3 Γ66ί1ί6ΐ βΐ ίνα• 

ΐ3ΐ)ίΐ. Ε3ρΓ0ρ(6Γ ηβ δίπΐυδ η6|;Γΐ{[6ηΐ68, 86(1 36ίβΟΐ6§ 

32;οη6ηι 6886 6( 66Γΐ3ΐη6η, ιιΐ ίη ρΓχΗο 1ιθδ(ίΙ)υ8 ιιο$ 
οΙι]ίοί3η)υ8 οροπβΐ , ςυοιίίΐίβ ΓβηονϋΐοΓ, 36 νί0θΓ6ΐιι 
]υν6ηίΐ6ηίΐ Γ66ίοίαΐ «ηίηιυδ ηοδΐ6Γ, υΐ 8υρ6Γηο ΓγοιΙ 
ρΓΧ8ί(Ιίο, ηηΐχ Ιιυ]υ8 ϋεδίίχ, ίιΐδί(Ιί3(οπ8 (Ιίεο δΐιΐυϋι 387 8. ^0ΑΝΝI5 ΟΗΠΥδΟδΤΟΜΙ ηο&ΐΓ.τ, οαρια βίοΓιιη οοηΚϊΓβΓβ νοίβαιηυδ. Ιρ^^β βηίιη 
ΟοηιΊηυδ ηοΙ>ί$ ρΓοηιί$ιΊ, ιΐίοεπδ : Ε€€€ άβάι νοί>Ί$ ρο- 
ί€$*»1ηη οαΐοαηάί εαρβτ ί€τρ€Ηΐ€$ α ενοτριοηα, €ί »υρ(Ύ 
•ΐΗΐι^ιιι υιπηίβηι ι/ιΜπ (ί,ηο. 10. 19). νί^ϋβιηυβ ί^:• 
ΙιΐΓ, οϋδβΟΓΟ, υΐ ν65ΐί([ί3 Ιιυ]υ$ ραίπαποΙκΈ ββςυβηΐβϊ 
«(1 νίηυΐβιη 6Χ6Γ€6η(ΐ3ΐη , 635<ΐ6ΐη ουΓοηαβ ιπογοπ 
φοΜίιηΐΒ, 61 2Α 6]ο8 8ίηι» ρβητβηΪΓβ, βΐ βίΤυ^βΓβ ςβ- 
ΙιβηηΦ ροβηβιη, 61 &&$6ςηί ΚΝ)η2 ίΙΙα ίη6ίΓα1)ί1ί2. Υβ- 
ηιιιι υΐ &ιηρΙίθΓ Ω^Ι τββίΓα Φπιυΐ3ΐίο, 61 ιη&ξΐ8 αιΙ 
ΙπιΐΙηΐΜίυιη Ιιυηο ]ιι&(υιη νο$ ρΓονθ66ΐιιυ3 : 8^6 ίΐοηιηα 
«Ι Ιι(9ΐοπ& ίΙΙίυβ ουιη ν6$(Γ& ε3Γίΐ3ΐ6 εοΗοςυβιιΐββ, 5ο- 
ΐ|06ΐιϋ3 2^(ρΓ6(1Ί3ΐηυΓ. Ι§ΙΐυΓ ρθ5ΐ ΙαΓ^αιη ΊΗαιη 1ιο$ρί- 
ΐβΚίαΐβιη, (|υ&π) 6Χ6Γου'α , ηοη ΐ2υΐΐιί& νβΐ ιηυΙΓιρΙίεί- 

1116 ίοΚΟΐοηίΠΙ , 56(1 3ΐ2ΐεΓίΐ3ΐ6 6( !ίΙ)6Γ3ΓΐΐΛΐ6 Π)ΟΠΐί$ 

ΟΒΗΜΜίΙ&ιη, 8(3ΐίιη Ιΐ08ρ1ϋΙίϋιΐί8 ιηβΓΟβάβιη οΐιΐίηυίΐ : 
61 111(0611 ςηίδη^ιη ρΓΧ86η8 ΠΙβ 6&861 , 6ΐ ςυ^ηία ο]υ8 
νίΠαβ. Α1)ί(υΓ08 ίΙΠηε 8(1 $υ1)ν6η6η(ΐ2 δοίΐοηΐϋ 86(ΐιιί- 
ΐιΐΓ ^ΐηΐΓΰΙκι , 61 Ιιοηοήδ 63υ83 6οαιίΐ2(υΓ , ίικιυίΐ• 
νΐ(ΐ6 ΟοιηπΓι οΐβιηβηΐίιπίΐ 61 ςιιαηΐϋ 1)6ηί([ηίΐ2ΐ6 ίπϋαΐ- 
(6ΐιΙΙβιςιΐ6 11508, βίιηυΐ ]υδΐο ΙιοηοΓβιη ίπορΰΐκΐίΐ, ο( υΊγ- 
Ιοίβιιι Ιη αηίπίλ 6](ΐ8 Ι3ΐ6η(6ΐη (1616£[6Γ6 νοίυίΐ. 16. 
€«111 ΜίτβαΜΜ^Ι αιι/^ι, ίηςυίΙ, νίπ', ταρ^χϋτηηί Ιη (α- 
έίϋΛ 8οάοηΜΤΗηί €Χ ΟοηιοηΗα. 

ύ€Μ Αί^αΗαηΐΰοη^Ιϊοταηι βιιοηιινιρστίίϋίρα/• Οααηΐο 
Ιί$ηοτ€ ]9ΜΗίη άΙρηΛίΗΓ Ώ€η$. — 06 αη(;6ΐί5 (Ιίείΐ.Ναπι 
ίή^ ψΑά^η \η ΐα1)6Γη36υ1ο Α1)πι1ιχ, 6ΐ 9η£[6ΐί, 61 60- 
πιιη 1>υιηίηυ8 ρ6Γ ϊά&η Ι6πιρυ8 νί8ί 8ΐιηΙ : ρο8^ ν6το 
Ηϋ ςιικΐ6ΐιι υΐ ιηιιιί5(η ιηΐ85ΐ 8υη( 3(1 δΐώνβΓβίοηειη 
ΗΙβηιΐΒ €ίνίΐ3ΐ!Ηη, ίρ86 3υΐ6ΐη ΟοηιίιιυΒ ιηιηδίΐ, οι 
φηβι 3011608 3ΐηί60 ]υ5ΐο οοιηηιυηί(ΐ3ΐ)αΙ ςπχηβπι Γα- 

€ΐΙΐηΐ8 68861. 1111(16 ίΐϋδ ρΐΌΓ6€ΐί8, 17. ΏΊχϊΐ^ ίηςϋίΐ, 
ΙΜϋΐίηιιι : Νοη €ίΙαΙ>ο ΑΙη'ύ/ιαηι ρηβηαη ηΐ€Ηΐη, φια 
€§0 (ϊΛΰίαιη. Μ3^η3 06ί ίη(1υ1|$6ηΐί3, 61 οιηη6πι 86πηο- 
ιΐ6ΐη (^αροΓαηδ ]υ8ΐο ΙιοηοΓ 6χ1ιί1)6ΐυΓ. Υί(ΐ6 ηιηιςυβ 
ΐ|ΐιο ιηείο ΐρβυαι 3ΐΙ(Μ|ΐΐ3ΐαΓ (]υ35ί Ιιοιηο Ιιοιηίιιεηι, 
ιΐ6ηιοηδΐΓ3ΐΐ5 ηο1)ΐ5, ςυ3ηΙο Ιιοιιογ6 (1ί{[η6ΐυΓ Ιλοηαίηββ 
νίηυΐ6 ρί9^ίΐ08. Ει υΐ η6 ρυ(68 ΙιοηθΓ6ηι Ι3ηΐυιη ]υ8ΐο 
6οη6688υπΐ5θ1ία8 (Ιίνιηχ 6886 1>οηίΐ3Γΐ8, νί(ΐ6 ςυοπιοϋο 
ιΚνίΐΜΐ δΰΓϊρΐυπι (1θ€β3ΐ ηοδ» ίρβυιη 8ϋ>Ί ίρ8ί ΙιοηοΓί8 
Αιί886 &υ€ΐοΓ6ηι , ιη3η(ΐ3ΐί8 η6ΐηρ6 (1ίνίηί8 πΐ3{[η3 56- 
<Ηΐ1ίΐ3ΐ6 οΙ)5βςυυΙυιη. Ρθ5ΐςη3ΐη βιιιιη (ΙΊχΊΐ : Νοηεβ- 
Μ^ο ΑΙίταΗαΜ ρκβΓκιη ιη^ιιιιι, ηηο! ε§ο {αάαηι^ ηοη 513* 
ίιαι ΑΙεΗ ςοί(1 ΑιΙυΓυηι 8ΐΐ : 6θη86(ΐυ6η8 6ηίηι 6Γ3(, 
ιΑ ρ6ΐ|;6ΐΐ8 (1!66Γ6ΐ86 1η6οη5θΓυπι δθ(1οπΐ3. Αι (Ιί^υιη 
βϋ, υΐ η6(|ΐΐ6 ΙΙΙαά ρΓ»ΐ6Γ63ηιυ8 : η6(ΐυ6 6ηίηι 5]τ1ΐ3- 
ΐΜΐη, η6φΜ 3ρΐ66ΐη Ιη (ΚτΙη3 δοήρΐυη ρη)θΐ6ΓίΓ6 
οροΗ€ΐ. 0θ3ηΐΦ βηίιιι (1ί(^ιι1ΐ3ΐί8 6886 ρυΐ38 1(1 ςυο(1 
Μι, Α^ηιΑοιη |Νΐ€ηιι•ι ιιι«ιιιιι?(|α3αΐί3ίΕ60ΐυ5?(ΐα3ΐιΐί 
' 3ΐηοιί8 ? 1106 6ηΊιη ροϋ88ίηιιιη πιοη5ΐΓ3ΐ 6χίηιί3ΐη άι- 
ρΛΐΐΆίΕψη 61 ΙιοηοΓ6ΐη ]α5ΐο 6χ1ιίΙ)ίΙυ(η. 06ίη4ΐ6 ί(1 ςυο(1 
4ΐ66ΐΚιιη, ρθ9Κ|ΐηπι (ΙαίΙ» Νβη αίαΐίο : ηοη 8ΐ3ΐΜη3Γ- 
ίβΠ 61 (ΙΊοίΐ (ΐηοά 6Γ3ΐ ίυΐυΓυιη ; 86(1 (|ΐιί(1? ϋΐ άί5€3- 
ΜΙ» ηοη 3ΐ>5ςιΐ6 ε^υβλ, ιΐ6ςιΐ6 16β16Γ6 06υηι Ι3ηΐυιη 
6η^ ΙΠαηι (ΐ6θ1»πΐΓ6 8ΐυ(1ίιιιη, Ιηςηίΐ : 18. Α^ταΠοΜ 
α»α€ΐΛ /Ήίιιηκ €$ί ιη ^αιίβηι ηιαρηαηι €ΐ ηιηίίαιη^ €1 ίη 
ίξΛΟ ^ίηίέίΰαΗϋτ οηιηΜ ^αύα Ιεττα, 10. Ν μ €ηίηι 
φωά €θηΛΐίίηα βίη$ €1 άοιηπι 9αα ρο$1 #€, βί ϋπϋοάίβηΙ 
•λβ• ϋοηηηι 1>βί, «Ι (αάοΒί ]ΜίΐΗΙαιη ιΐ )ηά\άνίίη^ κΐ ΑΠαίΙΕΡ. 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΟΡ. 38) 

ηπαία» ε$ξ αά ηίπι. Ρ3ρφ, ςυ3η(3 1)6ηί£;ηίΐ3Γΐ8 Οοιηίηί 
ηΐ3βηίΐυάο! 0ιιοηί3πι ρο5ΐ63 ίπ(]υοΐυΓυ5 6Γαΐ6χα(1ίυηι 
δο(1οπιθΓηπι, ηυιιο ρηπ8 ρ3ΐΓίηΓθΙ)3ΐη 3(1 Α(1(ΐεί3ΐη 
εοηοίΐΑΐ, 5ίηιυΙ ρο1Ιί(^η5 βί Ι)6η(Ηϋ€ΐίοπ6Γη πΐ3χίπΐ3ΐη, 
ίρ5υπιςυ6 ίη πΐ3£[η3πι πιυ1ΐίΐυ(1ίη6ηι ίυΐυΓυπι 6556 : 
(1θ66η5 6υπι ςυο(1 πΐ6Γ€6(ΐ6πι Ικιηο ρίχ 5υ» πιεηΐίβ 
30€6ρΐυΓυ8 8Γΐ. €ο|^ίΐ3 6ηίηι ςυ3ηΐ3 5ί( ρ3ΐηαΓο1ι:Ε 
νίΓΐυ8, ςυαη(1ο 1>6υ5 άίείΐ : $αο εηιηι ψίοά οοηϋχΐιια 
βΙΗ» ΐΜΜ ραί $€, βί ϋηϋοάίβηΐ νίβί Όοιηίηί Βά. Μλ^ηα 

1ΐΦ6 681 ΤίΓΐυ(ί8 36668810 ; ΠΟΟ 60101 1301001 ηΐ6Γ€6(ΐ6ΐη 
366ίρίΐ ςυί3 ίρ56 1)606 β^ίΐ ; 56(1 61 (]θί3 ρΓΧ66ρίΐ 0311$ 
8018, 131^38 Γ6ΐπϋθΐίθη68 36€ίρίΐ, Ηλ()06 ΟΙβΓίΐΟ : 81- 

ςοί(ΐ6ηι ίρββ οη)ηϋ)θ8 (Ι6ίοο6ρ8 ιη3^ΐ6Γ 61 άο€ΐοί 

«▼3511. Ι5 60101 ςοί ρήηείρίΐΙΙΙΙ ρΓΧΐ>6ΐ 36 101113, 611301 
60Γυ01 ςΟΦ ρ05ΐβ3 ϋυοΐ 30€10Γ 681. 

3. Ει νκΐβ Οοοιίοί 1κ>οιΐ3ΐ6ηι• Νοη βοίοιη ρτο ρπ6• 

16Π13 νίΓΐυΐ6, 56(1 6ΐ ρΤΟ Γαΐ0Γ3 ]α8ΐθηΐ Γ€ΠΐυΐΙ6Γ3ΐ0Γ. 

8άύ €Ηίηι^ ιιιςοίΐ, ^ηοά €οη$ίΗίΐ€ΐ βΐϊα $ηί$. Οαοηκιπι, 
ίο(|υ11, ρΓχηονί ]ο5ΐί οιβηίοπι, ί<ΐ6ίΓ60 ΓβαιοηεΓαΐΊο- 
ηί5θ8 ρΓΧΤ6ηίο. δοίΐ 6ηίηι 3ΐΐ(1ί(3 εοΓίΙί» ιιοήΐΓΐ , οΐ 

()1130(1θ νί(ΐ6ΐ €0050160(68 Οΐ ΟροΠΟί 36 530301 ρΠΒ 
86 Γ6Γ6η(65 ΟΙβΟΐβΟΙ, 0130001 ρ0ΐτί|;ίΐ, 61 3ηΐ6 1<|1>ΟΓ08 
ηΐ6Γ60(ΐ6ηΐ Ιπ5θίΐ, 3ΐ36ΓΜ>Γ6β 1ΐ36 Γ3ΐίθ06 6ίΓΐθίοη8 : 
ί(1 ςθΟ(1 ίο ]05ΐί8 θαΜΐίϋθ8 ΠβΠ ίθν61ΐί68. Ν:ΐηΐ €010 
86131 1αώ66ί11ίΐ3ΐ6Π1 1100)3036 ΙΙ3ΐαΓ£, 0( ΟΟΠ ίη 3Γ(1υί5 
ΙκίΠΙΟ 3010)00) (1ββρ00(ΐ6Αΐ, ίοΙΟΓ ΐ3ΐ>0Γ30(1υΠ) 1ΐ3 5θυπι 
30«ί1ίυη) 61 Γ6ηΐ006Γ3ΐίθ068 ρΓ9Βΐ)6ΐ, Οΐ 6ΐ ΙΐΙΐΟΓ 8υ1ι- 

Ι6Τ610Γ, 61 ΓβτνΟΓ 6Γ68631. Νουί βοίιη, ίιιηοίΐ, ηηο4 
ϋοηϋΗηβί ρΐα$ $ηϊ$, €ΐ €Μΐοάίβη( νία$ Οοηνηί Οίί, Νοη 

8θ1θηΐ άα ίρ50 ρΓΧ(1ί€ίΙ, ϋοηαΙίΜΐ^ 86ϋ 61 άΟ Π1ϋ5 6^(I«, 

ΟηΜίοάίβηί νία$ Οοιιήηϊ £>«/, Ι8»86 61 ^3^ο5 ίη8ίηυ.Ίη5. 

ΥΐΜ ϋοηύηί^ ΙΐΟΟ 651, Π130(ΐ3ΐα 61 [)ΓΦ€6ρΐ3. ϋΐ [α- 

ϋίαηί^ ίηςοίΐ, )ηάίέη»Μ €ί )η»(ίύαιη : οίΐιϋ ρρχΓοΓβηιΙο 

]08ϋΐίΦ, 61 νίνβίκίο €ίΙΤ3 00)060) ίΐΐ]θ5ΐ!ΐ:3ΐη• Ι1α€ 

6θίηι πΐ3χίηα3 νίΓΐα8 681 : ρτορΐ€Γ63 βνοηίβπΐ οιηιιί3 
(|0Φ 1οςυοΐο8 681 6ί Οοπιίηυδ. ΟρίποΓ βυΐβπ) οι 3ΐίιΐί1 
ςοί4ΐ(1;ϋπι 8ί£;οίθ€3Γ6, ευπι (ΙίοίΙ : ΑΙταίιαηι αηίβηι (η- 
/ΗΓΐΜ αί ίη §€η($ηι ηια^^ΜΜ α ίπαΐίαιη : (]ΐΐ2«Ί (1ί€3ΐ : 

Τα (|θί(ΐ6Π) (|θί νίηυ(6Πλ 30)ρΐ6Χ3Γί5, 61 Π»6ί5 θ1)(601- 
Ρ6Γ38 ρΠ6€6ρΐί8, θ1)6(1ί60ΐί»ηΐ(11Ι6 ρΓ6 16 ΓοΓβ, ίο ^ΟΟ- 
1610 ΒΙ3((03Π) 61 ΟΙΙΐΙίαΠ) 6η5 : ίοΐρϋ 3016ΗΙ ΙΙϋ 5θ(1θ- 
ηΐΟηΐΟ) Γ6βίθ06ηΐ ίθ1)3ΐ)ίΐ30ΐ68 (ΙίδρβΓΪΐΝΙϋΙ 0001168. 
Ναΐη 81601 νίη05 83ΐυ1ί8 €305α 681 €3ΠΙ 0ρ6Γ3ηϋ508, 
ίΐ3 61 η)3Ηΐί3 ίηΐ6Γίΐ08. ΡΟΓΓΟ ρ05ΐ(|ΙΙ3ΐη 1)6η6(ΐ!6ΐίθθί* 
1)08 61 ΐ3Μ(ΙίΙ)05 0(1υ€ί3Π) ηΜίίΟΓβΐη 3<1(1ί(1ΐΙ ]0510, 1061- 

ρίΐ 1(1 ςοθ(1 (ϋοΙυΓθ8 6Γ31, 61 3ίΙ : 20. ϋΐαηίοτ 8οάθ' 
ϋΐοηιηι €ί ΟοηιοηΗω ηηΐϋρϋεαίια μι ηριιά μθ, €ί 
ρβεααα έοηυη ηαρηαναΐάβ. 21. Οηηι ψΐητ άαεβηάβτφ, 
νίά$ΐΗί Νΐηιιη )ηχΐα ^/αιιΜ^«ιη ι>•οπΐ)ΐι, ^κί αά η€ ο^ι7, 
ρβτβάηηί^ η#^ η«, ηί $άωη. Τβητίΐιίΐίβ ν6Γΐ)3. 67α- 
ιηοτ, ΙηςοίΙ, 5θ(^οιηοηιιη α Ο^ηιοηΗω. 0θ3η)νί8 οΐ 

3ΓΐΧ €ίνίΐ3ΐ68 811001 ρ6Π6ΓίθΙ, 56(1 ^013 1)£ ίΐΙ6ΠυΐΙ 

6ΐ3Π0Γ6β, ίρ838 8θΙοη) 6οαιπΐ6θ)θΓ3νίΙ. ναΙίιρΙΊϋαίΐϋ 
«II ορηά 9Λ€^ €ί ρβααΐα «οτκνη οκι^ηα ναίάβ. Υί(ΐ6 ηπο• 

Π10(1θ ηΐ:ΐΐ3 60366Γν6ΙΐΙθΓ. ΝΟΟ 80100) 0)3£[ΙΙ3 681 0)ΐι1- 
ΐΚοάΟ 6ΐ3ΐηθΠ8, 86(1 6ΐί3η) ίΐ)]08ϋΐί;Β. Ν301 Η1θ(1, 

Οαηον 8οάωη0ΓΜΐη €ί ΟοηΜττΙκΒ ίΗηΙίίρϋΰαίηί μΙ, 

ΟρίοΟΓ 8ί{[θίΓΐ63Ι'6 , ίρ508 6001 Ιθ603ΓΓ3ΐ)Ι1ί 6ΐ ΤβΙιίΐΙΟ 
ΟηΙΙαΠΙ 0)6Γ6016 )θί(1θΙΐ3ΐ6 ΠΙθΙΐ38 6ΐΐ3ΐη ίη]0!)1λϋ38 2ίβ7 ΙΝ εΑΡ. XVIII 6£ΝΈ8. ΗΟΜΗ.. \\ΛΪ. 38Κ 6υ νηθώμιν. Αύτ^ γά^ ήμΤν ό Δεσπότης έπήγγελτχι λέ- 
γων• Ίδοΰ δέδωχα ύμϋν έξονσίαν χατβΤτ έηάπΛ 
δ^εωτ ηάί σπορχίωκ^ καΐ έπΙ ^τοσατ τ^τ δύναμιν 
τον ΒχΒραν. Νήφωμεν το(νυν, χαραχαλώ, ?να χατ* Γχνο< 
ίου πατριάρχου τούτου τήν άρετ^^ν μετιόντες, των αυτών 
έχείνφ στεφάνων άζιωθήναι ^νηΟώμεν, χα\ εις το^( 
«ούτου χαταντήσαι χόλπους, χα\ διαφυγείν τήν έν τ^ 
γεέννη χι^λασιν, κα\ των άπο^^ήτων έχε(νων άγα'ίών 
άξιωΟήναι. Άλλ' ?να πλείονα ζήλον έν ύμίν έργαζώμεθα, 
χα\ πρ6ς τήν του διχαίου τούτου μίμηβιν ύμας διεγεί- 
ρωμεν, φέρε πάλκν έχ της χατ* αύτ^ν Ιστορίας βία)^χθώ- 
μεν προς τήν ύμετέραν άγάπην, έπελθίντες των έξης 
τήν άχολουθίαν. Μετά γάρ τήν δαψιλή φιλοξενίαν έχεί- 
νην, οΟ τξ ποιότητι ή ποσότητι των εδεσμάτων χρκνομέ• 
νην, άλλα τί) προΟυμί^, τ6 δαψιλές της γνώμης δεξάμενος 
τ;αραχρήμα της φιλοξενίας τάς άμοιβάς έχαρίσατο. ΚαΙ 
μαθών τίς τε εΓη ό παραγεγονως, χαΐ πόση ή τούτου 
δύναμις, μέλλουσιν έχείθεν έπ\ τήν Σοδύμων χαταστρο- 
φήν όρμ^ν ήχολούθησεν ό πατριάρχης συμπροπέμπων, 
φησίν/Ορα Δεσπότου φιλανθρωπίαν, δση συγχαταβάσει 
χέχρηται, όμοΰ χα\ τήν εΙς τ?>ν δίκαιον τιμήν δειχνυς, 
χα\ έχχαλύψαι βουλδμενος τήν άρετήν τήν έναποχειμένην 
αύτοΰ τ|1 ψυχί). Έζαναστάτνες δέ, φησ\ν, οΐ άτδρες 
9(ίηέ6Λεψατ έχΐ χρόσωχον Σοβόμωτ χαί Γομόφί^αζ, 
Τους αγγέλους φησίν. Ένταΰθα μέν γάρ έν τίΐ σχηνί) του 
Αβραάμ κα\ οΐ άγγελοι, χα\ ό τούτων Δεσπότης χατά 
ταυτ6ν ώφβησαν * λοιπόν δ& οΙ μέν ώς ύηηρέται άτιεστέλ- 
λο^Λο έπ\ τήν καταστροφήν των πόλεων έχείνων, 6 βέ 
έμενε, καβάπερ φίλος φίλω, μονονουχί χοινολογούμενβ; 
τψ διχαίω, άπερ έμελλε 7«)ΐεϊν. Απελθόντων τοίνυν εκεί- 
νων, ΕΙλβ, φησ\ν, ό Κύριος ' Ού /ιή κρύφω* εγώ άχό 
Άβ;:αάμ τον χαιδός μον, ά έγώ χοιώ. Μεγίστη του 
θεοΰ ή συγχατάβασις. χα\ πάντα λόγον υπερβαίνουσα ή 
εΙς τ?»ν δίκαιον τιμή/Ορα γάρ πως πρδς αύτ^ν διαλέγε- 
ται, ώσανεΐ άνΟριοπος άνθρώπω διαλεξόμενος, δειχνΟς 
ήμϊν δσης οΐ ένίρετοι άξιοΰνται της παρά του Θεοΰ τι- 
μής. ΚαΙ ?να μή νομί σης της του θεοΰ μόνον είναι άγβ- 
Οότητος τήν τοσαύτην εΙς τ?»ν δίκαιον τιμήν, δρα πώς ή 
θεία Γραφή διδάσκει ημάς, δτι αύτδ; έαυτψ ταύτης τής 
τιμής αΓτιος κατέστη, μετά πολλής της υπακοής τοΙς 
παρά του θεοΰ πειθόμενος έπιτάγμασιν. ΕΙπών γάρ • 
Ού μίι κρύψω άχό *Α€ραάμ τον χαιδός μον^ ά έγώ 
ηοιώ. ουκ ευθέως λέγει τδ μέλλον έσεσθαι* άκόλουΟον 
γάρ ήν έπαγαγείν χαΐ είπεΤν, δτι μέλλει τά Σόδομα έμ- 
πιπρ^ν.Άλλ' άξιον μηδ& εκείνο παραδραμεΤν ουδέ γάρ 
συλλαβήν ουδέ χεραίαν παρατρέχειν χρή τών έν τ!) θείςι 
Γραφ^ χειμένο)ν• Πόσης γάρ οΓει τιμής είναι χα\ τούτο 
αύτ6 τδ λέγειν, ^Α6ρααμ τον χαιδός μον; πόσου φίλ- 
τρου ; πόσης διαθέσεως ; Τρΰτο γάρ μάλιττα δείκνυσι τδ 
[426] έξαίρετον, κα\ τήν εΙς τδν δίκαιον τιμήν. Είτα, 
δ7:ερ έ/^γον, ειπών, Ού μίι χρύψω, ούκ εύθεο»ς επάγει 
χαΐ λέγει τδ γινόμενον, άλλα τί ; "Ινα μάθωμεν δτι •ύχ 
απλώς ουδέ είχή τοσαύτην περ\ αΟτδν δείκνυται τήν 
χηδεμονίαν, φησίν ^Αβραάμ δέ γιτόμετος ίοτται εΙς 
ίθνος μέγα κάί χοΛΐ\ καΐ ένευΛογηθήοΌνται έτ αύ- 
τφ χάντα τΗ §Θνη της γης/Ηδειν γίφ δτι σνντάξει 
το7ς νΐοΐς αύτον, κάί τφ οϊκφ αντον μετ* αυτόν, 
χαΐ φνΛάζονσι τάς οδούς Κυρίου τον θεοΰ, χοιεΤν 
δικαιοσύτ^χγ κα\ κρίσιν, δχως δι- έχαγάγχι Κύριος 
έ,ΊΪ ^Αβραάμ αάντα, ά έΛά^ιη^ε χρός αυτόν, Βαβα\, 
πόσον της του Δεσπότου φιλανθρωπίας τδ μέγεθος. 
Επειδή μίλλει μετά ταΰτα επάγε ιν τά κατά τήν κατα- 

* 1η Β.1)1ϋ3 ΟΓΧί'ί» Ιο^ΙυΓ μή κρυώνω, ροΓ ΙηΙβιτοβΑϋοοβιη στροφήν Σοδόμων, προλαβών νυν παραΟαρ^ύνει τδν πα* 
(ριάρχην, ομού χα\ τήν μεγίστην εύλογίαν αύτψ έιιαιγ- 
γελλόμενος, χα\ δτι εΙς πλήθο;έσταιμέγα.χα\διδά9Νΐιΐν 
αύτδν δτι άμοιβήν ταύτην λαμβάνει της φιλόθεου «ύτοίί 
γνώμης. Έννόησον γάρ δση έστ\ν ή του πατριά^χΐΜ» 
άριτή, δταν 6 θεδς λέγη • "Ι^δειν γάρ δτι συντάξβι 
τοις νΙοΐς αύτον μετ* αυτόν, χα\ ονΛάξονσι τά^ 
οδούς Κνρίνν, Πολλή της αρετής ή έπίτασις • ού γάρ 
μόνον υπέρ ών αύτδς μέτεισι τήν άρετήν, τά; άμοιβάς 
δέχεται, άλλα χα\ υπέρ Αν διετάξατο τοΙς έξ αύτον 
τεχθεισι, δαψιλους άξιοΟται τής άντ(δό<τκως ' είχότΐιΐς* 
αύτδς γάρ λοιπδν άπασι διδάσκαλος γέγονεν. Ό γάρ «ήν 
αρχήν και τά προοίμια παράσχων, ούτος χα\ τών μΜχ^ 
ταύτα γινομένων αΓτιος άν εΓη. 

γ'. Κα\ δρα του Δεσπότου τήν αγαθότητα. Ού μόνον 
ύτιέρ τής έν τψ παρελθόντι αρετής αμείβεται τ^ 
δίκαιον, άλλα χα\ υπέρ τής με) λούσης, *^ρ^β^^γάρ, 
φησ\ν, δτι σνντάξει τοΤς νΙοΊς αύτον» Επειδή, φη(Λ, 
προγινώσχω του δικαίου τήν γνώμην, διά τούτο προ- 
λαμβάνω τα?ς άμοιβαΤς. Οίδε γάρ τά άπό(^|&ητα τή^ 
διανοίας ημών, χα\ δταν θεάσηται τά δέοντα βουλευο- 
μένους κα\ υγιή τήν γνώμην έπιδειχνυ μένους, κα\ χεΤρα 
όρέγει, χαΐ πρδ τών πόνων αμείβεται, προθυμότερους 
ταύττ) χατασχευά^ων * χα\ τούτο Αν εύροι; έπ\ τών 
διχαίων απάντων γινόμενον. ΕΙδώς γάρ τής άνθρ•#- 
πίνης φύσεως τήν άσθένειαν, ώστε μή άπαγορεΟσαι 
πρδς τά δυσχερή, μεταξύ τών πόνων πολλάκις τήν ιβαρ* 
εαυτού άντίληψιν χλ\ τάς άμοιβάς τταρέχει, ώστε χα\ 
τόν πό^Λν έπικουφίσαι, χα\ τήν όρμήν έπιτεΖναι.'^^^/τ 
γάρ, φησ\ν, δτι συντάξει τοϊςνίόΐς αύτον, καϊ φυΛά• 
ξονσι τάς οδούς Κνρίον, Ού μόνον περ\ αυτού προλέ- 
γει, δτι Συντΰίξει, άλλα χα\ περ\ τών υ!ών αυτού, δτι 
ΦνΛάξονσι τάς οδούς Κνρίον, τδν Ίσαάχ, τδν Ιακώβ 
αΐνιττόμενος. Τάς οδούς Κνρίον, τουτ* Ιστι τά προβ• 
τάγματα, τάς έντολάς. ΠοιεΤν γάρ, φησ\, δικαιοσύνψτ 
καϊ κρίσιν μηδέν τού δικαίου προτιμών, έκτδς γίνισθαι 
πάσης άδιχίας. Τούτο γάρ ή μεγίστη αρετή * διά τοι 
τούτο πάντα εΙς Ιργον έχβήσεται, δσα έλάλησε Κύριος 
πρδς αυτόν. Οΐμαι δέ καΐ έτερον τι αΙνίττεσθαι αύτδν διά 
τού λέγειν, ^Αβραάμ δέ γινόμενος §σται εΙς έβνος 
μέγα κάί χοΛύ, αντί τού, Συ μέν δ τήν άρετήν έλόμενος, 
χαί τοΙς έμο?ς προστάγμασι πειθόμενος, χαΐ τήν ύπ- 
αχοήν έπιδειχνυ μένος, εις έθνος μέγαχα\ πολύ γενήο^)• 
οΙ δέ παράνομοι ούτοι οΙ χατά τήν τών Σοδόμων χώραν 
οίκούντες, άφανισθήσονται άπαντες, "ύσπερ γάρ ή αρετή 
σωτηρίας ύπόθεσις γίνεται το?ς ταύτην μετιούσιν, ού- 
τως ή πονηρία αφανισμού αίτία καθίσταται. ΕΤτα 
επειδή καΐ διά τής ευλογίας, καΐ διά τών επαίνων εΙς 
πλείονα παρ(&ησίαν ήγαγε [427] τδν δίκαιον, άρχεται τής 
υποθέσεως, χαί φησι * Κρανγ^ι Σοδόμων καϊ Γομόφ^ς 
χεπΛήθννται χρός με, καϊ αΐ άμαρτίαι αυτών μβγά' 
Λαι σφόδρα. Καταβάς ούν δψομαι, εΐ κατά τΙ\ν • 
κρανγϊχν αυτών τίχν έρχομέϊ^ν χρός με συντεΧοΰν- 
ται' εΐ δέ μίι, Ινα γνώ. Φοβερά τά είρημένα. Κραυγίχ 
Σοδόμων, φησ\, καϊ Γομόφφας, Καίτοι κα\ έτεραι πό- 
λεις μετ* αυτών ήφανίσθησαν, ^^λ* επειδή αύται ήσαναί 
περιφανέστεραι, τούτ(ϋν έμνημόνευσεν. ΠεχΛήΘνντίΗ 
χρόζ με, καϊ αΐ άμαρτίαι αυτών μεγάΛαι σφόδρα, 
"Ορα τών κακών τήν έπίτασιν. Ού μόνον πολύ τδ πλή- 
θος τής κραυγής, άλλα καΐ της αδικίας. Τδγάρ,ΙΓραν)•;^ 
Σοδόμων καϊ Γομόφ^ς χεχΛήβννται, οΤμαισημ«{- 
νειν, δτι μετά τής παρανομίας εκείνης τής άφατου χαΐ 
πάσης συγγνώμης άπεστερημένης, χα\ Ιτέρας άδιχίας 
πολλά; έπεδείχνυντο, οι δυνατώτεροι χατεξανιστάμενοι 
τών ασθενέστερων, οΙ πλούσιοι τών πε^^^^^ν^Ν^ ν^\^ >^^ΐ^««£\ δ. ^0ΑΝΝI5 €ΠΒΥδΟδΤΟΜΙ ΑΛΟΠΙΕΡ. (:0ΝδΤΑΝΤΙΧ0Ρ. ^90 «ιίνον, φησι, πολΟ της χραυγης τ^ πένθος, αλλά κα\ αΐ 
&μβιρτ(αι αυτών ούχ αΐ τυχοΰσαί είσιν, άλλα χα\ μεγά- 
Ιΐαι, 3ΐα\ σφόδρα μεγάλαι. Ξένον γάρ τρόπον παρανομίας 
έιην^σαν, χαΐ αλλόκοτους χα\ άθέτμους των μίξεων 
νόμους έφευρον, χαΐ τοσαύτη της χαχίας ή φορά, ώς 
&καντας της λύμης άναπλησΟήναι πάσης, χαΐ μηβεμίαν 
λοιπόν δ(όρ6ωσιν α^ους έπιβέχεσθαι, άλλ' αφανισμού 
Μσθαι ιςαντελους * οΰβΐ γάρ Ιατρείαν λοιπδν επιδέχεται 
τά τούπιΐν πάθη ανίατα γεγονότα. Είτα παιδεύων άπα< 
σαν των ανθρώπων τήν φύσ^ν, χάν μεγάλα τ) σφόδρα τά 
Αμαρτήματα χαΐ ώμολογημένα, μή πρότερον τάς ψήφους 
λχφέρειν, πρ\ν &ν εναργείς αποδείξεις γένωνται, φησί * 
ΚαηΜς δψομοί^ εΐ κατά τ^ι^ χραυγϊ\ν αντώτ συν- 
τεΛουττίϋ τήν έρχομέτ^τιτ χρός^ιε ' εΙδέμή^ Ινα γτώ. 
Τ( ^ύλεται^τής λέξεως ή συγχατάβασις ; Καζαβάς, 
φη^ν« δψομαι, Τ07η>ν γάρ έχ τόπου μεταβαίνει ό τών 
8λΜν θβός; Ουχ\, μή γένοιτο. Ου τοΰτο λέγει, άλλ" όπερ 
ιηλλάχις Ιφην, τ!} τεαχύτητι τής λέξεως ή μας παιδευσαι 
Ρούλιται,δτι δείπολλ^ τ^ άχριβεί^ χεχρήσΟαι, χα\ μήτε 
Αη6 άχοης χαταδιχάζειν τους ήμαρτηχότας, μήτε άνευ 
4ποδλ(ξβως τάς ψήφους έχφέρειν. *Αχοΰωμεν ταύτα 
&«αντες. Ού γάρ μόνον οΐ τ6ν διχαστιχ6ν θρόνον έπ- 
^χοντχς, τούτον παραφυλάττεσθαι όφείλουσι τ'-ίν νόμον, 
άλλα χα\ ημών Εχαστος μηδέποτε άττδ ψιλής διαβολής 
χαιαχρίνειν τ^ν πλησίον. Διά γάρ τοΰτο χα\ μετά ταΟτα 
6 μακάριος ούτος ΜωΟσης ένηχούμενος ύπ6 του Πνεύ- 
ματος παρήνει, λέγων * ^ΑκΌ^\γ ματίΐΐαγ μί\ πεφαδέξχι, 
ΚαΙ & μαχάριος δέ Παύλος γράφων έβόα * Σΰ δέ τΐ 
9φίτ9ΐς νότ άδεΧρόν σου ; Κα\ ό Χριστδς διατασσό- 
μενος το7ς μαθηταΤς, χα\ διδάσχων τών Ιουδαίων τδ 
ηλήθος, τους γραμματέας αυτών χαΐ Φαρισαίους, έλεγε * 
Μή κρίγετε,ϊνα μί\ κριΘηζε, Τί γάρ, φησί, πρδ χαιροΰ 
αρπάζεις τδ του διχαστου αξίωμα ; τί προλαμβάνεις τήν 
ήμέραν Ιχείνην τήν φοβεράν ; Βούλει χριτής είναι ; £αυ- 
τοΰ γίνου, χα\ τών σοι [428] ΤΓεπλημμελη μένων. Ουδείς 
ι χωλύων. Ούτω γάρ χα\ τά ήμαρτημένα σοι διόρθωση, 
χα\ ούδεμίαν έχ τοϋ πράγματος ύποστήση βλάβην. Έάν 
δέ τά χατά σαυτδν χαταλιπών έτερους χαΟέζη χρίνων, 
μιίζονασαυτφ τά φορτία τών αμαρτημάτων συλλέγων 
ο6χ αίσθάνη. ΔΓ δ, παραχαλώ, φεύγωμεν πάντη τδ 
χαταδιχάζειν τους πλησίον. Ει γάρ χα\ τής εξουσίας 
τής διχαστιχής ού μετέχεις, άλλα τη γνώμη χατέχρινας, 
χα\ ύπεύΟυνον τψ άμαρτήματι ττεποίηχας, ούδεμίαν 
άΐΒόδβιξιν δεξάμενος, άλλα τΓολλάχις έξ υποψίας χα\ 
διαβολής ψιλής. Διά γάρ τούτο χαι ό μαχάριος Δαυίδ 
166α λέγων Του κατοΛαΛονΥτα Λάθρα τοϋ ΛΛησίογ 
Λ^οΰ, τούτον έζεδίωκοι\ 

9» £!δες αρετής ύπερβολήν;Ού μόνον ού παρεδέχετο 
αΟτδςτά λεγόμενα, άλλα χα\ άπήλαυνε τδν του αδελφού 
χοϊαλαλείν βουλόμενον. Έάν τοίνυν βουλώμεθα χα\ 
ήμβίς έλαττούν τά έαυτο?ς έπταισμένα, τούτο μάλιστα 
πάντοιν φυλαττώμεθα, μήτε χαταψηφίζεσθαι τών αδελ- 
φών τών ημετέρων, μήτε τους χαταλαλείν έπιχειρούντας 
4:ροαίβσ0αι, μάλλον δέ χατά τδν προφήτην άπελαύνειν, 
Χα\ πάντη άποστρέφεσθαι. Τούτο γάρ οΐμαι χα\ τ^ν 
ΙΚροφήτην ΜωΟσην δηλούν διά τού λέγειν, ^Ακοηνμα- 
ταίατμίι χαραδέζτ^. Διά τοι τούτο χα\ νυν 4 τών δλων 
Δισιοάκης τοσαύτη παχύτητι λέξεως έχρήσατο πρδς 
ώφέλιιαν τών ημετέρων ψυχών, χαί φησι ' Καταβάς 
ΙίψϋμΜ, Τ( γάρ; Ούχ ήπίστατο;ούχ ^δε ι τδ μέγεθος 
«ών άμαρτημάτο>ν ; ούχ έγίνωσ^' τδ άδιόρΟωτον τών έττταισμένων ; Άλλ' ώσπερ απολογία•; τινά συντιΟεΙς 
το?ς μετά ταύτα άναισχύντως έγχαλειν βουλομέ^/οις, χα\ 
δειχνΟς αυτών τδ άχάθεχτον, χαΐ τήν πο)λήν σττάνίν τής 
αρετής, τοσαύτη χέχρηται'τή μαχροΟυμί^. Τάχα δέ ού 
διά τούτο μόνον, άλλ* ώστε χαΐ τφ διχαίφ αφορμή ν 
παρασχείν δειξαι τής γνώμης αυτού τδ συμπαθές χα\ τδ 
φιλόστοργον. Οι μέν ούν άγγελοι, χαθάπε ρ έφθην εΙπών, 
άπήλΟον εις τά £όδομα* ό δέ πατριάρχης είστήκει εναν- 
τίον Κυρίου. Καϊ έγγίσας^ φησίν, ^Α€ραάμ εΐ^ε- Μί] 
σχίπίΛοΛέσχ^ς δίκαιον μετά άσεδοϋς^ καϊ ίσται ό 
δίκαιος ώς ό άσεδής ; *Ώ της τού διχαίου πα^(&ησίας, 
μάλλον δέ, ώ ψυχής συμπάθεια* δττως τζ της συμτταθείας 
μέθη χαρωθείς ουδέ δ λέγει συνίησι. Και δειχνύουσα ή 
θεία Γραφή, δτι μετά φόβου τυολλού χαΐ τρόμου τήν Ιχε- 
σίαν ποιείται, φησίν ^Εγγίσας ^Αδραάμ έΪΛε' Μή συν* 
αΛοΛέσχις δίκαιον μετά άσεβους ; Τί ποιείς, ώ μα- 
χάριε πατριάρχα; Τής παρά σου δείταιπαρακλήσεως 
ό Δεστϊότης, ώστε μή τοΰτο ποιήσαι ; *Αλλά μή τούτο 
νοήσωμεν* ουδέ γάρ ώς τού Δε σπότου τοΰτο ποιεϊν μέλλον- 
τος λέγει, άλλ* επειδή ^ ευθείας διά τδν άδελφιδούν ει- 
πείν ούχ έθά^(&£ΐ, χοινήν υπέρ απάντων ποιείται την 
{χεσίαν. βουλόμενος μετά τών άλλων χα\ τούτον διασώ- 
σαι, χα\ μετά τούτου χα\ τους άλλους έξαρπάσαι* 
καϊ άρχεται τής παραχλήσεως, χαί φησιν ^Εάν ώσι 
πεντήκοντα δίκαιοι έν τ^ χόΛει, άχοΛέσεις αυτούς ; 
Ούκ άνήσεις οΛαντα τύν τόπον &νεκεν τών πεντή- 
κοντα δικαίων, έάν ώσιν έν αύτζ ; Μηδαμώς ' ού 
ποιήσεις τό ί>ήμα τοΰτο ', του άποκτεΐναι δίκαιον 
μετά άσεβους, καϊίσται ό δίκαιος ώς ό άσεβης, Μιχ- 
δαμώς. [12ίί] Ό κρίνων πάσαν τίχν ρίν ού ποιήσεις 
κρίσιν; "Ορα πώς χα\ έν τή Ιχεσία δείκνυσιν αυτού 
τής γνώμης τδ φιλόθεον, χα\ χριτήν πάσης τής γης ομο- 
λογεί, χα\ άξιοι μή συναπολέσαι δίκαιον μετά άσεβους. 
Είτα ό ήμερος χα\ φιλάνθρωπος θεδς έπινεύει τή αιτή- 
σει, χαί φησι• Ποιώ δπερ εΓρηχας, χα\ δέχομαι σου τήν 
παράχλησιν. ^Εάν εύρεΟώσι πεντήκοντα δίκαιοι έν 
τχΐ πόΛει, δι" εκείνους άρ7\σω πάντα τδν τόπον. 
Χαρίζομαι, φησ\, τοΓς πεντήκοντα διχαίοις, έάν εύρεθώσι, 
τών λοιπών τήν σωτηρίαν, χα\ τήν αΓτησιν τήν σήν ε Ι; 
έργον άγάγω. Άλλ' Γδωμεν τδν δίκαιον τούτον, δπως 
πα^(&ησίας έπιλαβόμενος, χαΐ τού θεού τήν φιλανΟρώ- 
πίαν είδώς, πάλιν δευτέραν αΓτησιν προσάγει, χαί φη^ι• 
Νϋνήρζάμην ΛοΛήσαι προς τύν Κύριόν μου' έ'^^ δέ 
εΙμί γη καϊ σποδός. Μή νομίσης, φησ\. Δέσποτα, άγ- 
νοειν με έμαυτδν, κα\ ύπερβαίνειν με τδ μέτρον, κα\ 
τοσαύτη χεχρήσθαι τή πα|δ/5ησία. Οιβα γάρ δτι γή είμι 
χα\ σποδός• άλλ' ώσπερ τούτο οΤδα. και σαφώς έπίστα- 
μαι, ούτως ουδέ έχε?νο αγνοώ, δτι πολύ τδ μέγεθος τής 
σης φιλανθρωπίας, χα\ δτι πλούσιος εΐ έν άγαθότητι *>, 
χα\ βούλει πάντας άνθρώττους σωΟήναι. Ό γάρ έκ τού 
μή δντος παραγαγών, πώς άν ποτέ γενομένους άπολέσης, 
εΐ μή πολλή τών αμαρτημάτων ην ή φορά; ΔΓ δ δέομαι 
πά).ιν χα\ άξιώ, *Εάν έΛάττους τών πεντήκοντα εύ' 
ρεβώσι, καϊ τεσσαράκοντα πέντε ώσιν έν γ}} πόΛει 
δίκαιοι, ού σώσεις τή»• πόΛιν ; Καϊ εΤπεν Έάν εύρε* 
Θώσι τεσσαράκοντα πέντε, ού μίι άποΛέσω. Ίίς άν 
κατ' άξίαν τδν τών δλων θεδν ύμνήσειε τής τοσαύτη ς 
μακροθυμίας κα\ συγκαταβάσεως, ή τδν δίκαιον μαχα- 
ρίσειε τοσαύτης άτιολαύσαντα πα^^&ησίας ; Καϊ προσ^ 

* Ιη ΠίΙ)*ιϋ8 Οττοίβ μηδαμιω; ού ποιήσεις ώς τδ ^μα τούτο. 
^ 8βνίΙ. δτι ττηγάζεις έν άγαθότητι. ΪΓβ» ΐη$5. δτι πηγάζ\) 
εν. ΜοΓΟί ιιΐ ίιι (οχΐιι. 389* ΙΝ εΑΡ. ΧΥΗΚ 6£ΝΕ5. Ι10Μ1Ι.. Χϋΐ. 590 :ι1ία8 0ΐΙιίΙ)ΐιί88^ : 61 ίη$υνΓ6χί$8β ρο(6ΐιΐΙθΓ69 οοηΐη 
ίιιναΙίϋίοΓΟβ, ϋίΐίΟΓβδςαβ €οηΐτ2 ραιιρ6Γ€5• ΡγοιικΙθ 
ηοη 8θΙιιιιι, ίηςυίΐ, ιη»^ηυ$ βπιΐ ρΐ^ηοΐυβ οίαοιοήδ, 
&6«Ι•βΐ ρβ€03ΐα ίρδοηιηι ηοη γυΙ^^Γία ΓυβΓβ, α&ϊ ηια- 
^1121, αίςαβ ίηςβηΐία. Ιη$οΗΐυιη «ηίιη ίηίςαί1&1ί8 πιο- 
^Ηπι βχοο^ίΐανβΓυηΐ, €1 αΐίεηαδ θΐ ΠΗαΐ3$ οοευηϋί 
\α%α& ίηνθη€Γυη(. Αίςυβ Ι&ηία βτΛΐ ιηαΐίΐίχ ρΓΟΟίί- 
▼Ίΐαβ, υΐ οιηη65 οαιηί ιηαίο ΓβρΙβΓβπΐυΓ,- οΐ ηυΐίαπι 
ροδίβΑ^ ϋΟΓΓβοϋοηβιη &<1ιιιίΙΐ6Γ6ηΙ , (Ιί§ηίςιι& 6$&6ηΙ 
ηυι- ρβηίΐιΐδ 3ΐ>οΐ6Γ6ηΐαΓ : ηβ^υβ βηίιη ίηΰυπιϋίΐβδ 
ίΙΙοηιΐΒ ιηοΓΐ>ί ηΐ6(1ί€08 ΓβΓ^ΐΜίηΙ. Ρο$ΐ6α ϋθ€6η8 οπιηο 
ΙιοπιΊιιυιη ^βηυβ, Γκτβΐ πιαρ» ν&1(!6 α βχρΙΟΓΑΐα βίηΐ 
ρβοοαο, ηοη αηΐο» ΐοιηβη ρΓθοαηΓιαηά&πι δβηίοηΐίαηι, 
ςιιαπι ΐΗαηίΓοβίαί ρΓθ1>3Γιυη68 αϋβίηΙ, ίπςυίΐ : €ηηι 
ά€$€€ΐιά€το^ νίάβ1}0 11/ηιιιι )ΗΧ(α εΙαηιοΓβηι ίρ$0ΓΗηι , 
ηυί αά μ€ νβηίί^ ρ€τβ€ίαηί, ηεοηβ^ »Ι κιαηι, 

Νοη 8ηηί αηάίία εοΐο ΰοηάβηιηαηάί ηκ — Οιιυ 
βΐΐιί νηΐΐ, οΐ €υΓ &0ΓΠΐοη«πι βυυηι ίΐα αΙίθατρβΓ&ΙτΤ 
ϋηηί ίΐ€9€Μΐά€Γ0ι ίηπ»Ίΐ, νίά€ΰο. Νυπΐ(]ηί(1 ϋο Ιοοο ίη 
ΙοείΗη ΐΓαη$ίΐ υηίνοΓβοΓυπι Οοηιίπυ8? Α1)δΙ(. Νοη• 
Ιμ)6 8ίΙ)ί νιιΐΐ; &6(1 υ( <1ίχί, €Γ3$$ίθΓί δΟΓπιοηβ ηθ9 
ίιΐδΙίΙυβΓβ ευρίΐ, ιηα{[η3 οραδ οδδο ϋϋί^οηιία : οΐ 
ηοΗ αυιΐίΐυ βοΐο ροεοαίοΓββ οοιιϋ6Πΐηαιΐ(1ο$ ΰ$$ο, 
η6(|υ6 8«η(6ΐι(ίαπι ΓϋΓβηιϋΑηι, ηίδί οοηιρΓΟϋαΙίο ρΓΧ- 
ι^άαΐ. Αυ<1ίαηιυ$ Ιιφο οπιηοβ. Νοιν οηΐηι δοΐυηι ϋ ςυί 
ρΓΟ (πϋυηηϋ $6(ΐ6η(, ο5$βτν3Γ6 Ιιαηα ]θ(;οιη (ΙοϋβηΙ, 
8θϋ βΐ ηυ11υ8 ιιιη(}υαηι ο1) ηυϋαπι αεουδηΐίοηβπι ρΐΌ- 
χίιηυπι €0ΐκΐ6Π)Η6ΐ. ΜοίΓΟΟ βηίπνβΐ ρο$1 Ιιφο 1)0&ΐα3 
Μο&6$ δρ'ΐΓίΙυ 52ΐη€ΐο ΑίΠαΐυδ ΔάιηοηβΙ , ίΐίοοπδ : Αα- 
(Ιίΐΐίίη ναηαιη ηβ αεάρίΟΜ ( Εχοά, 25. 1 ). Ε( 1)63ΐυ5 
Ραιιΐυβ, 8επΙ>οη5, οίαιπαϋαΐ : Τα αηίαη €ητ }ηά\€α$ 
[ίαίΓβιη ίαηπΛ (ΙΙονι. 14. 10) ? ΟΙιπδίπδ (ΐιΐ0(]Π6 ρποβ- 
αρί6η8 (ΙίδοίρυΙίδ 5ΐιί5, βΐ ιΐοεοηδ ^ι1ϋο^ο^υII1 ιηυΐΐίΐπ- 
(Ιίηοιη, 8€πΙ)α5 οοΓυπι, ΰΐ ΡΙιηπ5£0$, ΝοΙίΐί^ ίιΐ(]ΐιί(, 
3Ηάΐ€ατ€^ ηΐ ηοη ]νάί€βϊηίηΊ {ΜαΐίΗ, 7. 1). ευΓ οηίιη, 
ίικ|υί1, αηΐο ΐοηιρυδ ίπναιίίδ ]υ(1ί6ΐ8 ]η8? ομγ ρΓα?- 
νβηΐΒ (Ιίοπι ίΙΙιιπι ΐ6ΓπΙ)ίΐ€πι? νί$ ίαϋεχ 68δθ ? ^υ^1^^α 
Ι6π)ϋ1ίρ8υιη, €1 Ιιια ίΐβϋοΐα. ΝυΙΙυδ ϋδΐ ςυί νβίβΐ. δίο 
εηίηι οΐ ροοοηία ΐυα 6Π)6Π€ΐ3ΐ)ί5, 61 ηίΗΊΙ οχ Ιιοε Ίη- 
οοπιιηοϋί ο;ιρί68. Ουο(1 δί ΓυϋοΙίδ Γθ1)υ8 ΐυίδ δοϋοδ αιΐ 
ίυϋίοαηϋϋΐη 3ΐίο$, ηια^οΓΟδ 16 Ι'ώί ίρδί οο1Ιί(^6Γ6 ρεο- 
εαΙοΓυιη δ3Γείπ38 ηοη δβηΐίδ. ΙϋείΓεο, ο1)δ6εΓθ, Γυ|[ί3- 
ηιυδ οπιηίηο 3 οοη(!ΐ6πιη3η<1ίδ 3ΐϋ8. Ν3ΐη 6(8ί ]υ(1ίοία- 
τ\χ ρ<)(68ΐ3(ίδ ηοη δίδ ρ3ηίθ6ρδ , 3ΐ(3πΐ6η ]υϋίεαδ(ί 
ηΐ6ηΐ«, 61 ρ6εο3ΐο ΓϋείδΓι (6 οΙ)ηοχίυιη, ςιΐ3η£ΐο ιιυ1ΐ3 
(]οπ)θηδΐΓ3ΐ1οηο 3εεορΐ3, 80(1 βχρεηυιηοΓΟ δοΐα δυ- 
8ρίείοη6, 6ΐ Ιοηυί 3οειι$3ΐίοιΐ6 εοικ]οπιη38. ΟυηρΓορΙβΓ 
1)63ΐυδ 03νΊ(1 ο]3πΐ3ΐ)3ΐ ϋίεβηδ : ΟβίταΙιεηΐβιη ίβοτβίο 
ρΓΟχΊιηο $ηο, Ηνηο ρετ$ΰηΗβΙ>αΓ (Ρ$αΙ. 100. 5). 

Α, ΑΓιβηΰΒ (αηκΒ ραηεηάαΜ, — Υ'κϋδΙί νίΓΐυΙίδ οηιί- 
η«ηΐί»ηι ? Νοη δοΐιιπι ηοπ Γεο'ρίϋ1)3( ηπχ ιΙίοοΙιαηΐυΓ, 
Ββίΐ οι 3ΐ)ίς6ΐ)3ΐ νοίβιιίοιη Γγ31π 8υο ιη3ΐ6(1ίε6Γ6. ΐ£;ίΐυΓ 
81 οΐ ηο8 ρεαε3ΐ3. ηθδΐΓ3 ίπιιηπιαοΓο νοίαιηυδ, Ιιοο 
η)3χίπιβ οηιηίιιιη δβΓΥοπιυδ^ ηεο εοηϋεηαπβπιυδ Γγα- 
ΙΕΟ» ηο8(ΐΌ3, ηβςυο άείΓοΙιεΓΟ ουρίοηΐβδ 3(1π)ί(ΐ3πιιΐδ : 
ίσιο δοουηϋυπι ρΓθρΙΐ6ΐ3Πΐ 3ΐ)ί(;3ηιυ3, 61 οιηηίηο 3ν6Γ• 
δβιηυΓ. Ηοο οηίπι ορίηοΓ 61 ρΓορΙ)6ΐ3Π) Μοββιη ίηδίηυ- 
3τβ, ευπι (Ιίοίΐ: Ααάϊΐνη ναηηηι ηβ α€€€ρ€τΊ$ (Εχοά^ 
23• 1)• Ει ΙΐΜ άο €3υ$α 6ΐίηπ) ηυηο Οοηιίηυδ Ι3ΐη ει*38δο 86Γηιοηβ υδΐΐδ ΟδΙ ίη υΐίΐίΐαίβηι ληΊιηαηιηι 
ηοδΐΓ3Γυπι. Οίοΐΐ οηίηι : ϋαη άαοεηάβτο αηίίηι,νΊάαΰο, 
€ιΐΓ 6ΐιίΐΒ? Ναηι η6δεί6ΐ)3ΐ? ί2ηοπιΙ)3ΐηο ρ6εε3ΐο- 
Γυηι ιηα|[ηίΐυι1ίη6πι ? αη ηοδοίβΐ^βΐ ]3ρδ08 εοΓΓοείΙο- 
ηβηι ηοη δυδοορΙυΓΟδ ? ΑύδίΙ. ΥΰΓυηι ςυ35ί 83ΐί&ία- 
εϋοηβιη ςυ3ηΐ(!ΐ3Πΐ 3ίΓβΓΐ ϋδ ςπί ροδίΐιαο ίπιρυϋοιιΐΟΓ 
3εεα8ηΓ6 νοίβηΐ, 6( ηιοηδίπιηϋο οογηπι ρ6Γνίθ3εί3ηι 
61 νίηυΐίδ ρ6ηυη3ηι , Ιβηία υδΐΐδ οδΐ ρ3Γΐ6ηϋ3. Γογ• 
(38813 3υΐ6πι ποη ρΓορίβΓ Ιιοο δοΐυπι, 80(1 61 υΐ ]υδΐο 
<ΐ6(υΓ οε€3δίο (ΐ6θ]3Γαη(ϋ ηοβηΐεπι δυ3ηι πιίδβπεοΓϋίφ 
ρΐ6η3Πΐ, 61 1>6η6 ίη 3ΐίθδ 3β6εΐ3Π). Αη26Η εηίηι , ιι( 
(Ιίχί, 3ΐ)ί6Γ3ηΙ ίη 5θ(]οπ)3 (ν. 22) : ρ3(η3Γθ1)3 υογο 
8ΐα5ηΙ €0Γ3ηι Οοηιΐηο : 23. Εί ηί αρρτορυιφιαίήί ^ 
ΐηηυίΐ, ΜταΙιαηι^ άΐΛήί : Νηηκμίά ρετάβί $νιιαΙ )Η$ΐΗΐη 
€ίΐηι νηρίο, βΐ ΰτΗ ρΛ$ΐια εκηί ίηιρΊη$? Ο ]ιι$(ί νίη 
βϋιΐ€ί3πι Ι ίιιιΟ) ο ηυ3η(3 3ηίηιΊ εοπιπιίδΟΓΠΐίο! ςυο- 
πιοάο εοπιπ)ΐ86Γ3ΐίοηίδ 6ΐ)Γίΰΐ3ΐ6 £;Γ3Υ3ΐυ8 ιιοδοίΐ ηυί<1 
ά\0Λ\. Ε( οδίοηάβηδ (1ίνίη3 ΚοηρΙυΓα, ίρδππι π)3^πο 
Ιίηΐ0Γ6 6ΐ ΐΓβπιοΓΟ ρΓβεοδ Γιιη(1ϋΓ6, 3ίΙ ; ϋί αρρΐορΊη- 
φιαιηΐ ΑΙ>ναΗαιη, άίχίί : Νηηιηηιά ρβΐά^ζ 9'ηηηΙ ]υ$1αηι 
Γΐιπι νηρίυ?^\ι'.ά Γβείδ, ο 1)63ΐ6 ραΐηηΓε1ΐ3? Οαίϋ ορυ& 
1)3ΐ)6ΐ 1ιΐ3 (1ορΓ6ε3ΐίοη6 Οοιηίηυδ, υΐ ιιο Ιιοο Γ3θί3ΐ? 
Υοηιηι ηβ Ιιοο οο^^ίιβηιυδ : ηοη βηίπ) ςυοδί Οοηπηο 
Ιιοο ί3εΐυΓ0 ϋίεΐΐ, 8θϋ ί|υί3 ηιαη'ιΓοδΙβ ρρορίοΓ ίΓαίπδ 
ΓιΠαπ) (ΙίοοΓΟ ηοη 3υϋ6ΐ)3ΐ , εοιηηιυηοδ ρΓΟ οπιηί1)υ& 
Γιιηϋίΐ ρΓοοοδ, νοίοηδ οαπι αΐϋδ 6( Ιιαηο δΰκνηΓΟ, 
6( ουπι Ιιοο 6ΐί3πι• 3Γιθδ οηροΓο : ίηοίρίΐςαο ραίΓοεί- 
η3Γί, 30 (ϋείΐ : 24. 5ί [κϋπηΐ (ΐαιηηααοίηία ]α$ΐί ίη. 
άνίίαΐβ, ηηηι ΌύτάΜ €0$ ? Νοη ραηβδ ίοίί Ιοοο ρΓορίατ 
φύηηηαφηΐη ]ιαΐθί^ $1 ίηΌ6ηίί [αβήηΐ ί/ι έ?α?25. Νβ- 
ηηαηηαηι (α€ί€9 νετίπηι Ιιοε, ία οοάάαζ ]η$ΐηηι γκπι. 
ίηιρίο, €ί είΐ ία$ΐΜ ίίΰΐιΐ ίηιριαε. Νβφιαηναηι, Οηί ]η' 
άΊεα$ οηιηβιη ΙβπΌηι, ηοη [αάβ» ριάΊο'ιηηι ? Υίϋο ςαο- 
πιοίΐο οΐ ίπ 1ΐ30 θΓ3ΐίοηο δυ3πι ΓοΙί^ΊΟδαιη 61 ρί;ιηι. 
ηιοηΐβπι (!ΐ6θΐ3Γ3ΐ , 61 ]υι1ίοοηι οηιηίδ ιογγο! εοηΩ- 
(οΙυΓ, ρΓοε3ΐυΓςυβ ηο ροΓθ3( ]πδΐυ8 ειιιη ίη]υδΐο. 
Ρθδΐο3 ηοίΐίδ οΐ 1)6ηί^ηιΐ3 Οοηιίηυδ 3ηΐΗΐίΙ ροιίΐίοηί, 
61 (ΙίοΊΐ : Ραείο ί(1 ςυίϋ (ΙίχΊ^ιί, βΐ 3εείρίο ΐιΐ3Π) ρ6• 
ΐίΐΊοηοηι. 26. ι$ί ίηυεηχεηίνΛ' (ΐηϊηηηα^Ίηία ]ιΐ8ΐΊ ί/ι 
άνίίαΐβ, ργορίβτ \ΙΙο$ ρατοαηχ Ιού Ιοΰο, Οα1)ο Ιιοο , 
\η(\\ιι{, φΜηί](ΐπςίηΐ3 ]υδΐί3, δΐ ίηνοηΐί ΓαοπηΙ, ο( 3ΐϋ8 
δοΐυΐϋπι ίιηροΓίίαηι , οΐ ροΐίΐίοηοιη Ιυ3Π) ίπιρΙοίΜ). 
ΥοΓυηι νίιΐοηηιηδ ]ϋδΐιιηι ίΙΙυηι , ηυοηιοίΐο 3ΓΓορΐ.ι 
Γΐ(1υοί3, ϋΐ αςηίΐα ε1οηΐ6ΐι(ί3 Οοί , ίΙβΓυηι 3ΐί3Πΐ ροΐί- 
Ιίοηεπι αίΤβΓΐ, οΐ ίηςηίΐ : 27. Ναηΰ €(Βρι Ιοφιί αά 
Οοηιηιιηη ιιι^ιιιη, β^ο αηίβηι $ηη\ Ιεττα 61 εΐηϊϊ, Νο 
ρυΐοδ, ίηηυίΐ, Οοηιίηο, ηιβ ίςποΓ3Γ6 ηιυίρ3υηι, οΐ 
(Γ3ΐΐδ2;Γ6(1ί ΗΐβπδυΓαπι , οΐ Ι3ηΐα υΐί βϋυοί3. 8εΊο 
6ηΊηι, Π16 ΙβΓΓαπι 68δβ βΐ οίηβΓβπι : δ6(] δίοϋΐ Ιιοο 
80*10, 61 πΐ3ηίΓο8(6 8010, ί(3 η6(ΐπ6 ίίΙυ(1 ί£;ηθΓθ, εορίο- 
83Π1 6586 Ιυχ οΙοπιοηΓίϋβ η)η^ιιίΐυ(ϋη6ηι, οΐ (6 ϋινί 
ΐεηι 6δδ6 1>οηί(3ΐο, νοΠόςαβ οπιποδ Ιιοηιίποδ ββίνο»" 
βοη. Ν3Π) ηυοδ 6χ ηίΐιίΐο ρΓΟϋυχίδΙί, ηυοηοϋο ^ι- 
0105 ροΓάοΓΟδ, η^^^^ ηΐ3(|;η3 οδΝΟί ρεοοηίοηιηι οορίη ? 
ΙιΙοϊΓΟΟ ίΐΟΓυιη οτο οι ρΓοεοΓ, 28. 6Ί' ραηάοτβζ φώι- 
ηηαρίηία ίηνίηΐί (ιΐ€ήηΙ^ €1 (ΐηαάταρ'ιηία φιιηηηε [ύ^ 
€Τίηί ίη άνϋαίβ ;ΐΜίί, ηοη $αΙναΰί$ άνίίαίίηι ? Εί </ί* 
χίί : 8ί ιηνβηβ [νΰήηί ηηαάταρχηία ηηΊηφιβ^ ηοη ρ<Ύ• 
άαηι. ^ι1>« ρΓΟ ϋίβηίΐ3ΐ6 Οοπιίηυπι 0Π)ηίιιπι•ΐ3ΐκΐ3Γί(«^ 991 8. ;0ΛΝΝΙ5 εΐΐη\505Τ0Η1 

05 ΐΜΐΐαηι ΐΜΐΙβηΐΗιιη «Ιφΐ6 ίη<1υ1κ6ηΐί>ιη : τβΐ ]α- 
•(οπι Ικ^ΐυιη ρπΐ!(Ηε3ηΐ, Ιβηΐβ ρηΒίΙίίαπι β<1αα«? 29. 
Ει ^)η\(^ ΙηςυίΙ, %1ΐτα Ιοφη, €ί άίαϋ : 8% Ιην^ηΗ 
(ϋβΗηΙ ί^ί ηνίαάταφηία 7 Ε% άίχίΙ : Ρίοη ρΘτάαιη ρτο' 
ψί€τ ψίαάταφηία, ΕχΙη <|ΐΐ3$1 Γ6Τ6Γ{Ια8 !ηβ(Ι^Ι)ίΐ6ΐη 
061 ραΐΐθπΐΐαπ) ]υ$1υ3, 61 ΐΊιη6η8 η6 ΓοΠβ ρτβαιικίο 
νίϋ63ΐυΓ (Γαιΐ3ε6η(ΐ6Γ6 ιηοιίαιη, ύ\ϋ\\ : 50. Νντηηηια^ 
ΒοΜΪΜ^ ιΙ Ιο^κατ : 81 ΙηνεηίΙ (πεήηί ίΗ ίη^η(α? 
ΟμίΜ ραπιΐυηι ίηνβηΐΐ Λά ηι\$6ήοοτά\»χη ^ ηοη ]3ΐη 
ριυΐΑΐΊπι (ΙίιηΙηιΓα, ηβ(ΐ06 ςυίηφίβ ]α8ΐ08 άβίΓ&Ιι'α , 
€6(1 <ΐ6€6ΐη, 61 ΒΙΟ ζίί^Π ρλίΓΟοίηΙιιπι : 5{ ϊηνβηΗ 
(Η€ήηί ίΙΙίΰ (Ηοιηία ? Ει άίοϋ : Νοη ρβτάαηι^ η ίηυβηβ-' 
ήηΛ ίΙΓίΰ Ιτψηία. Αηίιη3(1ν6η6 ςοΑίιίΑ ίυβΓι οοηβΐ^η- 
Για ; ςιια&ί ίρ$6 Γογ6( ο1>ηοχΙα$ &6ηΐ6ηΐΐΦ, Ιΐ3 6Γίρ6Γ6 
•Ιυιΐϋΐ 3 ροΰπα 8(ΜΐοιηίΐαΓαιη βθηΐ6πι. 31. Εί άΐχΗ^ 
^ΗΜίωη ρο$$ηιη Ιοηηί αά Ώοίΐύηναη : 8ί ίηοβηίι [αβηηΙ 
•6ί 9ψηίί ? Εί άίχίί : Νοη ρβΓάαηι ρτορίετ νψηίί. 
Οηιιβιη 86πηοη6η[ΐ (πιη$€6η(1ί1 61 οιηηβιη €θ£[Ίΐ&ιίο- 
»βιη Οοιηίηί 1κ>ηίΐΑ3. Ουίβ βηίιη ηοβίηιιη, ςιιί ίιι ιη6• 
ιΙΙο ΙηΟηΐΐΟΓαηι πιαΙοΓΟίη ν6Γ$&π)αΓ, τβΐΐβΐ ίβΓΟίκΙο 
86ηΐ6ηΙΙαιη οοηίπι ρΓΟχίαιοβ Οοΐα υΐί Ιη(1υ1{[6α1ί3 81- 
ηιΐ6 6ΐ6Πΐ6ηΐΊα ? 

5. ν6ηιιηΐ&ηιοη ]ιΐ5ΐυ$ ίΙΙβ νΐιίβηβ (ϋνΊΓιαβ εΐ6ΐη6η- 
Ιιο! Ι)6ΐ, ηοη 8υ1>&ί5ΓιΙ, 86<1 ϊΐβΓυηι άιάί : 32. Ναηκμιά, 
Οοηάη€^ ύ ΙοψΜΤ αάΗηο »€ηΐ€ΐ1 Ναπ) ςυία ίπ6ΐΓ3ΐ)ί1ί8 
£ΠΐΙ ΐοΐ6Γ3ηΐΐ0, ρΓθρΐ6Γ 1ΐ0€ Γβνβπίαδ η6 61 ίη(1ί^η3- 
ιίοηβηι &(1ν6Γ8α8 86ηιοτ6Γ6ΐ6ίυ8 <]υί Γ(^8ΐ1)&(αΓ, άίοΊΐ: 
ίΙαηιηΜ^ ϋοηώίβ ? Νυπ) Ιβηΐΰπιηυηι ηυίιΐίΐαπ) ί3€ίο ? 
ϋΐείΐ : ηυπι ίιηρυ(ΐ6ηΐΐ3ηι ρπΒ π)6 Γ6γο? ηυπι ορυ8 
€θη(ΐ6η)η3ΐίοη6 <1ί|;ηαπ) Γαοίο, 81 Ιο^υ^Γ 0(1ηυ€ 860)61 ? 
Ργο Π)3||;η26ΐ ίη6η&ΓΠΐ1)ίΓι1κ>ηιθΐ6ΐιΐ2ΐ&οηο6υη2ηι ογ2• 
Ιίοηοιη αοοίρίΐο α ιη6,5ί αηΐβιη ίηνέηΐίΐνεηηί %11κ ά^βηιΤ 
Ει άΐχίί : Νοη ρβτάανΛρτορΐ€τ άβατη. Εΐ ςαία ρΓία8 (Ιι- 
χίΐ : ΑάΙΐΗϋ ΗηαΙ Ιοφιατ ? 33. ΛΜίΙ, ίηςαίΙ, ΰοηϊηΗ» 
ροϋφίση οβηανβταί Ιοηηί ΑϋίταΗω; €ΐ ΑύτοΗαηι τ&αηνΛ 
#ϋ ίη Ιοαιηί «κιιιιι. νί(1ί8ΐί8 Οοιηίηυηι «ά ηθ8ΐπιαι ίη« 
ϋηιΓιΐαΐ6Π) 86 ά6πιϋΐ6ηΐ6πι? ▼ι<1ί8ΐΐ8 6ΐ ]ιΐ8ΐί6Γ|[& οΐίοβ 
«(ΓοΰΙαπι ? (ΙΊ(]ί€ί8ϋ8 ηυαηία νί8 8ίΐ βΟΓυιη ςυί νίρία* 
Ι6ΐη 6Χ6Γ06ηΐ? δί 6ηίηι ίην6ηΐί ίυβΓίηΙ, ΊηςιιίΙ, (166601 
ίυ8ϋ, ρΓορΐ6Γ ΗΙθ8 οη)η)1>(ΐ8 Γ6θΐί88ίοη6ηι οοηο6<1ο 
ρ66θ8ΐΐοηιηι. Νοη 1)6η6 (ϋθ6ΐ»η), 1ιφ6 οιπηία ίϋοΐα 68* 
86, υ( ηυΙΙλ ρο8ΐ62 Γ6ΐίηςιΐ3ΐυΓ ίοιρυ(ΐ6ηΐ6Γ Ιοςαοηΐι- 
^ οοηΐη(1ί€6η(Ιί οο688ίο? Βιιηΐ6ηίηιηιυΙΐΙ ίη88ηί6η- 
ΐίαιη, ςαί ίη(τ6ηί 11η|[υα 6( Γ6ρΓ6ΐ)6η(ΐ6Γ6 6( (ϋθ6Γβ 
ιο^βηΐ : 0υ2ΐΓ6 ίιΐ66η8& 8υη( δοάοο)8 ? δί ραΓιβηΐβΓ 
Ιιι1ί8§6( 608 ϋοηιίηυδ, ΓογΙο ρθ6ηίΐ6ηΐί2ηι 6(;ί$86ηΐ. 
ΡΓθρΐ6Γ Ιΐ06 08ΐ6η(ϋΐ 1ί1)ί η6ςυίΐί9β 6Χ8υρ6Γαοΐίαηι; ίο 
νΐ ίη Ιΐηΐιι ιηυΗΊΐυ(1ίη6 Ι:ιιι(α νίηιιΐί8 ρ6ηυπ& ΓυβΓίΐ, 
υΐ λΐίο 4υο(ΐ3]ΐι άίΐανίο !η(1ί{[6Γ6ΐ, 61 ς(ΐ&ΐ6 ρΓίυ8 ίη 
ϋοΐΜΐο Γυίΐ. 56(1 ςυίβ ρΓοηιίββίο Οβί 681» αΐ ηοη υΐ- 
Ιτα 1λΐ6 ίηίβηΐϋΓ βυρρίίοίυηι, ρΓορΚ6Γ6Α &1ίυπι ροΒΠ2β 
■κκΐιιηι 6Χ60([ίΐα(, &ίπιυ1 (16 ίΠί8 ρ<£η38 8υηΐ6η8 61 ρο< 
Μ6Η• οηιηί1>ιΐ8 ρ6Γρ6ϋΐ2ηι ρΓ2β1>6η8 (ΙοοίΓίηαπι. Ουο« 
ιιΐ9αη οηίιη ηΑίιιηβ 16($68 8αΙ)ν6η6Γαηΐ, 6ΐ 9ΐ1ί6ηο8 ϋϋ 
είΐΜ(|α6 6Χ0θ2ίΐ2Γ&ηΙ 6θίΐιΐ8, ίιΐοίτοο ίΒ8θ1ίΐ(ΐηι 8υρρΙ1. 
€ϋ 810(1001 ίικίιιχίι ρΓΟρΙΟΓ ϋΙΟΓΟΟΙ ίΝί(ΐαίθΐ6ηι : 61 

ΜΤΧ Τί866η ίηΐ1ΐί1ΐ8 Γ6(14608, 61 ΓβΗοΙΟ ρ08ΐ6Π8 010- 

νΙηΦίιΐο ρ6Γρ6ΐυο, υ1 ηβ 6«(ΐ6πι α|;ι;<«85ί ίη 6Α8(ΐ6ηι 
|ΐΜ:ί4«αΐ ροκηοδ. ϋοοίαυίοηι νοΙοπΓι 3(1 Ιοοα 111α ρ^ι- ΑΙΐαΐΙ£Ρ. €ΟΝδΤΑΝΤΙΛΟΓ. 502 

||[6Τ• ?ΜΙ6Γ0 ίρ891ΙΙ ΐ6ΓΠ»η , Οΐ ί(Α (Ιίο&βι , €ΐ901&ηΐ6ηΐ 

6( ο•1«η()6ηΐ6ηι 8ιιρρ1^6^^▼68ι^κ^βρο^^ ιμπ ιηυ1ΐ€8 μ- 
ηθ8, ςιι&8ί 1ΐ6Γί ¥61 ΐΜΜίίβ ίοιρτβδβα : ΐΜη οιιηίίβδΟί 
08ΐ6η(1ίΐ0Γ ίηιΐί^η&ΐΐο. Ι(Ι60 βίκβοτο, αΐ «Ιί^ιιί 8ΐιρρΙί6ϊί 

6Χ6ΐηρ1θ ΙΙ08€Ι8ΐΙ{6ηΐυΓ. 

Εί€ ιηριοΜ ρκβαηίη α€€τ(ήη$ ρΜΜΜίΜτίη αΙ(€τα νΗα; 
ρτο^ΓΗίη ΰοηία Ώαα ραΐ/οιίβτ (βτΐ ρ€ζ€αΐθΓ6$, — $6(1 
ίοη6 (ΙίχβΓίΙ 8Π(]υί8 : Ουίά 6Τκο? 6ιιγ ίΙΗ ροβηαδ (1β• 
(ΐ6πιηΐ? ηοηηο 8υηΐ 6ΐίαηι ηυηο ΐηοΗΙ ςοί 6α<1βπι €θΐιι- 
ηιίΐΐνηΐ 86616ΠΙ, η6ςυ6 ΐΑπΐ6η ραιιΙιιη«ΐΓ? Εΐί8ΐη : 80(1 
1ΐ06 ρο(ί88ΐηΜΐπι ιη«]θΓ6ηι ρ<»ιιαηι 6θη6ΠΙα1»ίΐ ϋ8 ηυί 
Ι3ΐίι ρ6Γρ6ΐΓ8ηΐ ^ ΟυαΒ(1ο 6ΐιΙιη ηοη 6:ΐ8ΐί§;&ηιυΓ 6χ ϋ8 
ςο» ί11ί8«66ΐά6ΓθηΙ , βΐ 066 φΐί^ρίΒοι ηοΐιίδ ρΓθν6ηίΐ 
1υ6η 6χ ρ8ΐί6ηΐίαΙ>6ί, οο^ίΙ^ι ςαοη)θ(1ο ίΐΐυοι ίη6Χ8ΐίη• 
βιιί1>ίΐ60ΐ ί^ηβηι ν6ΐΐ60ΐ6ηΐίυδ ηοΐΗ8ηΐ6(ίρ8Ί8 8υ6€6ηάί- 
0108, 61 206Γΐ)υοι ν6Π060ΐ ρ&πιηΐ08. ν6ηιο)ΐαηΐ6η, 
ςαΐα ρΓορίοτ ι^Γαΐίαηι Ι)6ί 8θοΐ 61 ηοοο οιαίιί νίΓΐυΐβ 
ρΓΟΗΐίΓι, ςοί ρ1&03Γ6 ρθ58υηΐ Οοηιίηοηι , 8ί60( (οηο 
ρ8ΐΓί3ΓθΗη : Ιβηΐ6ΐ8ί ηο5, οοηι οο8 ίρ808 8ΐΐ6η(ϋαιυ8 , 
61 ηοδίΓ&ιη νί(ΐ6πιυ3 άο8Ί(1ί3ηι, ροΐαοιυδ ηιίπιηι νίπυ- 

118 ΓΒΓίΐ&ΐ601 : 3ΐΐ3η6η ρΓ0ρ(6Γ ίΠΟΓϋΟΙ νίΠυΙΰΟΙ, 6Γ• 

§;« 3ΐίθ8 06υ8 ραιίβηΐίΑΟ) 6χΙιίΙ)6ΐ. Ει υΐ 8θία8 ΐαΐίυιη 
Ιιοηιίηυσι β(1υ€ί3 ηοΙ>ί8 Οοί ρ3ΐί6ηΐί8οι €0Π6ίΙίαη, 
&υ(1ί 6Χ Ι]&6 ίρ82ΐ ΙιίδίΟΓίβ, (\Μ άίΐΆΐ ραΐΓίαΓοΙι» : 
5ί (ΙβύΟΗ ίη$Ιθί ϊηνεηβτο , ηοη ρβτάαηι άνίίαίβηι. Εί 
ςυί(1 (Ιίοο (ΐ606θΐ ]υ8ΐ08? ΝοΙΙοδ ίονοηίοβ ίΙΙίΰ βΐ) !ηί• 
(ΙοίΙλ(6 8ΐί6ηυ8, ηίδί 8θ1ο8 Ιιθ( ]υ8ΐα8, 61 6]ο8 (Ιηφ β* 

Π». ΙΙΧΟΓ 6η1θ1 ρΓ0ρ(6Γ ίρβΟΟΙ ίοηο Ρ08Ο&Ο1 €ίνίΐΔΐΐ8 

6ΐία|;ί(, ρο3(62ΐ 00160 ρ(Βθ2ΐοΐ(ΐ6(ϋ(Ι{[ο«νί9Β 8υχ. Νυηο 

301601 ρΓ0ρΐ6Γ ίη6£Γ&1>ίΐ6Η1 061 σΐί86Γί60Γ(1ί80Ι , ({οίβ 
ρί6θ8 ίη0Γ6Ο]60ΐ0Ο1 800ΐρ8ί(, ΙΟΟίΐί 6ΐί«Π1 ίο η)6(1ίί8 
6ίνίθΓΐ1>08 Ι2ΐ6ηΐ68 ρ0880ηΙ ρΐ862ΙΓ6 1)6001, 6ΐ ΐΐίί ίο 

οιοοΐί1)θ8 6( 8ρ6ΐοηοί8, ρ8υ60Γοπι<|θ6 νίποδ ηηιΐΐοηιοι 
Ι696Γ6 ν&ΐ6ΐ ηΐ3ΐί(ί8ηι• Μοίο 60101 Οοοιίηί [)οηίΐ88 β&ι, 

61 8Φρ6 8θΐ6ΐ 6ΐίαηΐ ρΓΟρΙΟΓ ρ80608 ΠΗΐΗίδ άΛΤβ 8λ1α- 
1601. Ει ςθί(1 (ϋΟΟ, ρΓ0ρΐ6Γ Ρ&0608 ]08ΐ08 ? δ»ρ6, 
ςθ20(1θ ηοη ίΐΐν60ΐΠ8 681 ίο ρΓΧ860ΐί νίι>]ιΐ8ΐιΐ8, ρΐΌ• 
ρΐ6Γ (ΐ6Γυθ6ΐθηΐαΐ τίηθΐ6Π1 , ▼{ν60ΐίυηΐ Οΐί86Γ6ΐΟΓ 61 

60Γ&01 Ιι&1)6ΐ : υηά6 οίοοιαΐ (1ίθ6η8 : Ρτοΐ€§αηι ανίίαΐέη» 
Ηαη€ ρτορίβτ ιηβ, βί ρτορίϋτ Οανιά ρηβΓΜίη ηιεΗη (4 
Εε^. 19. 54); ςυβδί (1ί66Τ6ΐ : υκτβΐ ίρ^ί ίη(]ί^ηί δίπΐ 
ςοί •6Γν60ΐ0Γ, 61 οοΐΐίοι δλίαΐίδ 1ΐ3ΐ)68η1 θ€688ίοη6ηι : 
▼6ηιοι (|οία δοΐίΐοδ 8υοι οιί$6Π6θΓ(]ί(6Γ α^βΓβ, 6ΐ άΑ 
πιί86πιη(1ϋπι ρΓοαιρίοδ δοοι 61 &(1 6Γΐρΐ6η(1οηι 6 6αΙ&• 

Πΐίθΐϋ>α8, ρΓΟρΙΟΓ 0)6ίρδυ01, 61 ρΓ0ρ(6Γ ρΟβΓΟΟΙ 0)6001 

Οατί(1 ρΓ0ΐ6|;3ηι : 61 ςαί αηΐβ Ιοί αηηοδ 6 νιο πιΙ^Γα• 

νίΐ, 1ΐΐ6 30010Γ 681 δαίοΐΐδ ϋδ (ρΐί δΟα 8656 ρ6η1{ά6Γ3ηΐ 

(Ι68ί(1ί9. νί(1ΐ8ΐί €ΐ6η)60ΐ1«ηι Οοοιίηί, ςοοηιοιίο 60δ (]ΐιί 

νίΓΐθΐ6 ροΙΙεΟί, 1ΐΟΠΟΓ6 &ίβ6ίΐ, ρΓΦρΟΟίΐ, 61 ΙΟίί 

πιοΐΐίΐοάίοί χςυίρ3Γαΐ? 0ααρΓορ(6Γ 61 Ρ&υΐυδ (1ίΰοΙ>α(: 
Ο^αΐΝ^ιιίανβταηΙ ίη ονι7/ί< εαρΗηΐίφίύ ρεΙΜια^ άβϋίΐνΐί^ 
ρταη^ αβίΰίί^ ^«ί^ιιι ίηάίρηνί εταί ηΐΜηώα ( Η«6γ. 1 1 . 
37.38). Τοίοδ, ίοςαίΐ, ίδίο ηιοο(1ο8, οι ιοιθ5 0Γΐ>ίδ 
000 681 6θοΓ6Γ6η(1υ8 ίίδ φΐί ίη αΠΙίοΐίοηίΙιηδ 61 ρΓ68• 
80Γί$, 61 ιιθ(1ίΐ.ιΐ6 Λ%ηηΧ 61 οΐι&ηιΐιυΐαηΐ, 61 ίο δρΰΐοα- 

618 νΟΓδαηΙΟΓ ρΓ0ρΐ6Γ 06001. 

> δλνίΐ. 61 ςυ3ΐυθΓ Μδδ. : Εϋαηι : $€ά Ιιοε ροίΐΜηηαη ΐΝβ- 
>οτ€ΐη ωίΛΛβίίΛβηι αηίηια ηοαη» ήήκετβ ροί^ήί. δβιΙ ΧϋΟ»»• 
1160) ΜοτοΙΙΚ Π»£ οΜϊΙίοΓ νΐ(1ϋΐιΐΓ, Γβΐίη«ιηιΐ8; ί>ν1) 1ιχ€ πια• 
«02 0ΐ)δΰΓν3ΐΐυΓ ίη Μ^&. οΐ ϋρυά 5»νί1. ννίοΟδ. 591 έΟηχε, φησίν, §τιΛαΛίίσαί, καϊεϊπετ'Έάτ ϋ ευρεθώ- 
σικ έκεϊ τεσσυράχοττα ; Καϊ εΧχετ * Οϋ μ^ ΛποΛέσω 
ίτεχετ τώτ τεσσαράκοττα. Είτα λοιιτ^ν (ι^(3'Κί,ρ αΐδε- 
σΟβίς <ου ββου τήν Αψατον μαχ^9υμ(αν όβίχαιος, χα\ 
^ιβιάς μήποτ< χα\ δβξη ύπ£ρ6α{νειν, χβι\ ιτέρα τοΟ μέ- 
τ(Μυ τήν (χ2σ!αν ποιεΙσΟαι, φηνί- Αίι) η, Κύρίε, έάτ 
ΛοΛήσω- *Εατ εύρεθώσιν έκεϊ τριάκοντα ; Επειδή εΐ- 
&ν Ετοιμον πρ6ς φιλανθρωπίαν, ούχ ίτ,ι χατά μ(χρ6ν 
χαθυφίησιν, ουδέ ιςέντε διχαίους παραλιπων *, &λλά 
δέχα, οδτω προσάγει τ*)ν παράχλησιν, χαί φησιν Έάν 
εύρεΘώ&ίτ έκεΐ τριάκοντα ; Καϊ εΪΛετ' Ουμ^ άΛοΛέσω, 
έάν ενρω έκεϊ τριάκοντα. Σκόπει πόση του δικαίου ή 
εύτον{α• χαθάπερ αύτ6; μέλλων υπεύθυνος τ^, ψήψψ 
γίνεσθαι, οΟτω πολλήν τίθεται τήν στυουδήν έξαρπάσαι 
τζς μελλούσης έπάγεσθαι τιμωρίας τ6 των Σοδομιτων 
Ιθνος. Καϊ εΐπεν Έπειδ^ι Ι^χω ΛαΛησαι Λρός τόν Κύ^ 
ριον^ ^Εάν δε εύρεθώσιν εκεί είκοσι ; Καϊ είπεν• Οϋ 
μ^ύχοΛέσω ένεκεν τών είκοσι. Πάντα λόγον υπερ- 
βαίνει χα\ πΑσαν Εννοιαν ή του Δεσπότου άγαθότης. Τίς 
γάρ ημών των έν μέσψ μυρίων χαχών στρεφομένων 
κΖλετό τϊοτε χατά των ομογενών ψήφον έχφέρων τοσαύ- 
"^ΤΙ ΧρήϊΛί^αι συγχαταβάσει χαΐ φιλανθρωπία; 

ε'. Άλλ^δμως ό δίκαιος οϋτος όρων τ^ν πλοΰτοντί^ς του 
[450] θεού φιλανθρωπίας ούχ ϊσταται, άλλα πάλιν φησί• 
Μή τι, Κύριε, έάν ΛαΛήσω έτι άπαξ; Επειδή γάρ άφα- 
τος ήν ή μαχροθυμία, δια τούτο δεδοιχως μή καΐ εΙς άγα- 
νάχτησιν τήν χατ' αυτού χινήσειε τ6ν παρακαλούμενον, 
φησί • Μή τι. Κύριε ; Μή προπετές τι ποιώ ; μή άναί- 
ίχυντόν τς έπιδείχνυμι ; μή χαταγνώσεως άξιον πράγμα 
διαπράττομαι, έάν λαλήσω ίτι άπαξ ; Μετά της πολλής 
έχείνης άγαθότητος ίτι μίαν Ιχεσίαν δέξαι παρ* εμού. 
Έάν δέ εύρεθώσιν έκεΊ δέκα; Καϊ εϊπεν' Ού μ^ 
άχοΛέσω ένεκεν των δέκα. ΚαΙ επειδή προλαβών 
εΙπεν, Ττι άπαξ ΛαΛήσω ; ^ΑπήΛθε, φησ\, Κύριος, 
ώς έπαύσατο Λασίων τφ "Αβραάμ * καΐ Αβραάμ ύΧ' 
έστρεφεν εΙς τύν τόπον αύτον. ΕΓδετε τού Δεσπότου 
τήν συγκατάβασιν ; εΓδετε τού δικαίου τήν φιλοστοργίαν ; 
έμάθετε δση ή Ισχι^ς των τήν άρετήν μετιόντων ; Έάν 
γάρ εύρεθώσι, φησ\, δέκα δίκαιοι, δι* εκείνους πάσι τήν 
συγχώρησιν των ήμαρτημένων δωρούμαι* Ού καλώς 
Ελεγον, δτι ταύτα πάντα έγένετο, ?να μηδέ μία χαταλί- 
πηται τοΤς μετά ταύτα άναισχυντούσιν άντιλογίας αφ- 
ορμή ; Είσ\ γάρ ΐΐθλλο\ τών μεμηνότων, άχόλαστον γλώτ- 
τανξχοντες,κα\αΙτιάσθαι βουλόμενοι χα\ λέγοντες* Τίνος 
Ενεκεν ένεπρήσθη τά Σόδομα ; ΕΙ μαχροθυμίας άπηλαυ- 
σαν, Γσως &ν μετενόησαν. Διά τούτο δείχνυσί σοι της 
χαχίας τήν έπίτασιν^, καΐ δτι έν τοσούτφ πλήθει το- 
σαύτη ήν σπάνις αρετής, ώς έτερου κλυδωνίου τοιούτου 
διίΐθαι, οΓον πρότερον κατέλαβε τήν οίκουμένην. Άλλ' 
επειδή ύπόσχεσίς έστι τού θεού, ώστε μηκέτι τοιαύτην 
έπενεχθήναι τιμωρίαν, διά τούτο Ετερον τρόπον τιμω- 
ρίας επάγει, ομού χάχείνους ύτώ τήν τιμωρίαν άγων, 
χα\ τοϊς έξης άπασι διηνεκή τήν διδασκαλίαν παρεχό- 
μενος. Επειδή γάρ ανέτρεψαν τοΙς της φύσεως νόμους, 
χα\ ξένας κα\ παρανόμους έτυενόησαν μίξεις, διά τούτο 
ςένον τιμωρίας τον τρόπον έπήγαγε, διά τήν εκείνων 
παρανομίαν χα\ της γης τήν γαστέρα πηρώσας, χαΐ κατα- 
λιττων υπόμνημα διηνεκές ταίς μετά ταύτα γενεαϊς, 
ώστε μή τοΙς αύτοΤς έπιχειρειν, 7να μή τοΤς ού•3θΙ; πε- 

■ ΑΙκιυοΙ ΠΜβ. ιηραλαβών. 

^8βΖ ΙΒ59. τ5|ς αιτίας τήν Ιπίτασιν. 1Ν ϋΛΡ. 1\Ι1Ι ΟΕΝΕδ. ΠΟΜϋ.. ΧΙ.11. 591 

ριπέσωσι. ΚαΙ Ιξεστι τφ βουλομένω είς τους τόπους 
άφικνεΐσθαι εκείνους, κα\ όράν αυτήν, ώς εΙπεΤν, τήν 
γήν βοώσαν κα\ δειχνύουσαν της τιμωρίας τά Γχνη, χα\ 
μετά τοσούτων ετών άριθμδν, ώς χθες χα\ πρ<Όην Ιπ• 

. αχθείσης της τιμωρίας, ούτω καταφανής ή άγανάκτησις 
δείκνυται. Δι* δ, παρακαλώ , έξ ών Ετεροι τήν δίκην 
Εδοσαν ήμεΤς σωφρονιζώμεθα. *Αλλ* Γσως εΓποι τις άν ' 
Τί ούν; επειδή εκείνοι ούτως έκολάσθησαν, ούκεΐσΐ χλ\ 
νύν πολλο\ τά αυτά έχείνοις παρανομούντες, κα\ μή 
χολαζόμενοι ; Ναί * άλλα τούτο μάλλον τιμωρίαν πρ;> 
ξενήσει « τοΤς τοιαύτα παρανομούσι. "Οταν γάρ μήτε έχ 
τών εΙς εκείνους συμβεβηκότων σωφρονιζ(ί>μεθα, μήτ« 
άπ6 της μακροθυμίας τού θεού κερδαίνωμέν τι,έννόησον 
χα\δπωςέκεΤνοτ^άσβεστονπύρ σφοδρότερον έαυτοίς ύπ- 
ανάπτωμεν, κα\ τ^ν σκώληκα πικρδν έργαζώμεθα. "Αλλως 
δέ, επειδή πολλοί διά τήν τού θεού χάριν β1σ\ [431] κα\ νύν 
ενάρετοι, δυσωτεείν δυνάμενοι τ6ν Δεσπότην, χαθάπερ τότβ 
6 πατριάρχης • εΐ κα\ ήμεΙς έκ τού τά καθ* εαυτούς σχο- 
πεΤν, χα\ πρδς τήν (&<;ιθυμίαν άφορξίν τήν ήμετέραν, 
νομίζομεν πολλήν είναι τήν σπάνιν της αρετής • δμως 
διά τήν εκείνων άρετήν τήν περί τούτους μακροθυμίαν 
έπιδείκνυται. Κα\ ?να μάθης δτι ή τών τοιούτων πα^- 
(δησία της μακροΟυμίας ήμΤν πρόξενος γίνεται, άκουσον 
έξ αυτής ταύτης της Ιστορίας, τί φησι πρ6; τ6ν τιατριάρ• 
χην, δτι *Εάν δέκα δικαίους εϋρω, ού μ^ι άποΛέσω 
τήκ αόΛιν. Κα\ τί λέγω δέκα δικαίους ; Ούδε\ς ευρέθη 
έκεϊ τής παρανομίας έχτδς, εΐ μή μόνος Λώτ ό δίκαιος, 
χα\ αΐ τούτου δύο θυγατέρες. Ή γάρ γυνή δΓ αύτδν 
Γσιος τήν έν τί) πόλει τιμωρίαν διαφυγούσα, ύστερον τήν 
δίκην Εδωκε δι' οίκείαν (^ςιθυμίαν. ΝυνΙ δέ ίιά τήν 
άφατον τού θεού φιλανθρωπίαν, επειδή έπέδωχε τά της 
εύσεβείας, πολλο\ χα\ έν μέσαις ταϊς πόλεσι λανθάνον- 
τες είσι, δυνάμενοι δυσωπεΤν τδν θεδν, χα\ έν δρεσι 
καΐ σπηλαίοις Ετεροι, χαΐ ή τών ολίγων τούτων αρετή 
τήν τών πολλών κακία ν άτΛκρύψαι δύναται • επειδή 
πολλή τού Δεσπότου ή άγαθότης, χαΐ πολλάκις οίδε δι* 
ολίγους δικαίους τών τΓολλών χαρίζεσθαι τήν σωτηρίαν. 
Κα\ τί λέγω δι' ολίγους δικαίους ; Πολλάκις, δταν μή 
εύρεθ^ έν τφ παρ4ντι βίφ δίκαιος, διά τήν τών τετελβ\ί• 
τηχότων άρετήν τών ζώντων κήδεται, κα\ βοά λέγιον • 
Ύαερασχιώ της πόΛεως ταύττ{ς δι" έμέ , χαί διά 
Αανίδ τύν πάΐδά μου. ΕΙ κα\ αύτοΙ, φησ\ν, άνάξιοί βίσν 
τού σώζεσθαι, χα\ ούδεμίαν άφορμήν Εχουσι σωτηρίας, 
άλλ* επειδή τδ φιλανθρωτεεύεσθαι σύνηθες έμο\, χαΧ 
περί τδ έλεεϊν εΙμι Ετοιμος, χα\ έξαρπάζειν τών δεινών» 
δι* έμαυτδν ποιήσω χα\ διά τδν παΙδά μου Δαυίδ ύπερ- 
ασπισμόν • κα\ ό πρδ τοσούτων ετών τού βίου μετα« 
στάς, ούτος αΓτιος τής σωττιρίας γίνεται τοις ύπδ τής 
οίχείας ^(^θυμίας προδεδομένοις. Είδες φιλανθρωπίαν 
Δεσπότου, πώς τιμςί τους έν άρετ?| διαλάμποντας • πώς 
αυτούς προτίθησι, κα\ άνταξίους δείκνυσι παντδς τοϋ 
πλήθους ; Διά τούτο χα\ Παύλος Ελεγε- ΠεριηΛΟον έν 
μκίΛωταΤς, έν αίγείοις δέρμασιν, ύστερούμενοι, ΘΜ-' 
βόμενοι, χακονχονμενοι, ών ουκ ^ν άξιος ό κόσμος^ 

• Ούτος άπας, φησ\ν, 6 κόσμος, ό χατά τήν οίκουμένην 
άπασαν, ούχ άν εΓη Ισοστάσιος τούτων τών έν θλίψεσι» 
τών έν χαχουχίαις, τών γυμνητευόντων, τών περιιόν- 
των, τών έν σττηλαίοις διαγόντων διά τδν θεόν. « δανίΙ. βΙςυαΙηοΓ Πίβδ. αλλά τούτο μάλλον πλείονα ήμϊν 
ιήν αγωνία^ έμποιήσαι δυνήφεται• ΙΚ)3 8. ^ΟΑΝΝβ αΠΚΎ:>ΟδΤΟΜΓ ΑΒΟΙΜΕΡ. ΟΟϋδΙΑΝΤΙΝΟΡ. 591 ς'.'ΟτΦίί ουν Γο|)ς, άγαιπ;τ&, άνδρα εύτιλ^ς μέν σχήμα 
1{ω0(ν πιριχβίμενον, άρετήν δέΙνδοΟεν περιβεβλημένον, 
μή έξευτελ^σης τούτον 6ιά τ6 φαινέμενον, άλλα τ^ν της 
ψυχής πλοΟτον χαταμάνθανε, χα\ τήν £νδον περιφάνειαν, 
«αν τότε δψει πανταχόθεν τήν άρετήν λάμττουσαν. Τοιοΰ- 
^ ήν ό μαχάριος 'Ηλίας • μηλωτήν μόνον είχε, χαΐ 
ίτήν πορφυρίδα περιβεβλημένος Άχαάβ της έχείνου 
μηλωτης έδε?το. Είδες του μέν Άχαάβ" τήν πενίαν, του 
Α Ήλ(α τ6ν πλοΰτον ; 'Ορα κα\ της δυνάμεως δσον τ6 
)ϋΙβοΐ|» Ή μηλωτή τούτου τίν ούρανδν άπέχλεισε* των 
ΜΙΚών Ιστησε τήν φοράν, κα\ ή γλώσσα του προφήτου 
χαλιν^ έγένετο τψ ούρανψ, χα\ έπ\ τρία Ετη χα\ μήνας 
Ιζ ύιτ6ς ούχ έγένετο • καΐ ό τήν άλουργίδα χα\ τ6 διάδημα 
«•ρικείμενος περιήει [452] τ6ν προφήτην επιζητών, χα\ 
ούΛν δυνάμενος χερδάναι έχ της τοσαύτης δυναστείας. 
'Αλλ' δρα Δεστυότου φιλανθρωπίαν. Επειδή εΐδεν άτΛ 
ζήλου χα\ πολλής θερμότητος τ6ν προφήτην χινηΟέντα, 
χαΐ τήν μεγάλην ταύτην τιμωρίαν έπαγαγόντα χατά 
ηόΐ9ί\ς της γής, ώστε μή καΐ αύτδν συναπολαυσαι της 
τιμωρίας, χα\ ομοίως τ^ εκείνων πονηρίςι χολάζεσΟαι, 
ψι\σ\ προς αυτόν * Εγερθείς χορεύβι\τι εΙς ΣαρεΛτά της 
Σίδοίτίας, Έκεΐ γάρ έντεΛοΐψαί γνναικί χήρφ του 
^ϊΛτρέφειν σε. Καϊ άναστάς έπορεύΰη, "Ορα του 
Βν•ύματος τήν χάριν, αγαπητέ. ΚαΙ γάρ γ.αί χΟές εις 
φιλοξενίαν ήμίν 6 λόγος άπας κατέληξε, κα\ σήμερον Ιδου 
ή φιλόξενος αύτη χήρα εΙς τέλος ήμϊν άγειντδν λόγον 
Ι&έλλβι. Καϊ ααρεγένετο, φησ\, χρός τήκ χήραν^ χαί 
•δρεν αύτ^ν σνΛΛέγονσαν ξύΛα, χαί φτ\σι, Λρός 
α^φ^• Αόςμοι μικρόν ϋδωρ, καϊ πίομαι, Ή δέ ύπ• 
ήχουσε. Κα/ φτισι χρός αύτην αάΛΐΥ- ΠοΙιχσότ μοι 
ίγκρυρίσς^ καϊ ^άγομαι, Ή δ^ λοιπδν έκκαλύπτει αυ- 
τής τήν ύπερβάλλουσαν πενίαν, μάλλον δέ τ6ν άφατον 
κλουτον ή γάρ της πενίας έπίτασις έδείχνυ του πλούτου 
τ6 μέγεθος. Ή δέ φησιν Ουκ έστι τίιδούαη σον, εΐ 
/ιή δράξ άΛεύρον, καϊ όΛίγογ ίΛαιον έτ τφ καμ-φ'άκχ^, 
ηαϊ φαγόμεθα έγω τε καϊ τά χαιδία, καϊ αποθανόν^ 
μέθα. Ελεεινά τά βήματα, χα\ αυτήν λιθίνην ψυχήν • 
Ιχανά έπιχάμψαι. Ουδεμία λοίτΛν, φησΙν, Εσται έλπίς 
σωτηρίας. ΈπΙ θύραις τά τοΟ θανάτου. Τοΰτο μόνον ήμιν 
ύτηλέλειπται πρ6ς ζωήν, δ μόλις άρχέσει έμο\ κα\ τοις 
^ταιδίοις. "Οπερ ήν μοι δυνατδν, πετΛίηχα* του ύδατος 
μετέδωχα. Άλλ'Γνα μάθωμεν και της γυναικάς τδ φιλό- 
ξενον, χα\ του δικαίου τήν ττολλήν πα^^ησίαν, δρα τί 
γίνεται. Επειδή ίμαθεν 6 προφήτης πάντα μετάάκρι- 
β((ας, ίνα έκκαλύψτ) ήμϊν τήν άρετήν της γυναικδς (6 
γάρ θε^ς δείπών, δτι ^Εντέτϋ^ί^ιαι γνναιχϊ του δια- 
τρέφείΥ σε, αύτδς ήν 6 διά του προφήτου ενεργών), καί 
φησι πρ6ς αυτήν Ποίτισοτ Αμοϊ πρώτον, καϊ ^άγομαί^ 
μλΛ χότε τοις τέκνοις σον. Άκούετε, γυναίκες, α( 
«ύΐούτφ περι^όεόμεναι, κα\ εΙς μυρία άνόνητα καταν- 
αλ(σχουσαι τήν οίκείαν τυεριουσίαν , κα\ ουδέ μετά 
τήν οίκείαν άπόλαυσιν πολλάκις καταδεχόμεναι όβα• 
λοΟς δύο προέσΟαι τοΤς δεομένοις, ή άνδρί τινι τώ*; 
Ιναρέτων διά τδν Θεδν πενομένφ. Αύτη δέ ουδέν έτερον 
Χλχτημένη, ή τήν δράκα του αλεύρου, καΐ μέλλουσα 
χατά μικρδν, δσον κατά τδν εαυτής λογισμδν, τών παί- 
Φιαν τ4ν θάνατον όρ^ν, άκούσασα παρά του πρί^ήτυυ, 
βτι *^Μ>1 χρώτοτ χοΙί\σοτ, καϊ τότε σοϊ καϊ τοΊς 
ΜοιδΙό^ς σου, ούκ έδυσχέρανεν, ούκ ήμέλλησεν, άλλ' 
έποίει τ^ έπιταχθέν, παιδεύουσα πάντας ήμ5ς προτιμάν 

• 0)1*4. χαΐ αυτοτ λιΟίνην ψ. δβνίΐ. χαΊ «ΟτολιΟίνην ψυχήν. της οΙκείας αναπαύσεως τους τοΰ' θε^υ- δούλους, καΙ μή 
απλώς παρατρέχειν τά τοιαύτα κέρδη, άλλ* εΐδέναι οτι 
πολλή ή υπέρ τούτων ήμϊν άντίδοσις Ισται, "Ορα γοΰν ταύ- 
την τήν χήραν, άντΙ μιάςδρακ^ αλεύρου κα\ Λίγου ελαίου 
ηώς διηνεκή άλωνα έκτήσατο. Μετά γάρ τδ τραφήναι 
τδν προφήτην, οΟτε ή δράξ του αλεύρου έπέλειψεν, οΟτε 
ό καμψάκης του ελαίου, πάσης της γής λιμφ διαφθειρο- 
μίνης. ΚαΙ τδ δή θαυμαστδν κα\ παράδοξον, δτι ουδέ 
[4^] μόχθων έδείτο λοιπόν, άλλ* είχεν Ιτοιμον διηνεκώς 
τδ άλευρον κα\ τδ ίλαιον, καΐ οΟτε γεωργίας Ιχρηζεν, 
οδτε τής τών βοών συνεργίας, οδτε ετέρας τινδς επι- 
μελείας, άλλα παρά φύσινήν ίδεΓν άπαντα συμβαίνοντα. 
ΚαΙ του βασιλέως του τδ διάδημα τκρικειμέν-ιυ ένάμη- 
χανίςι5ντος, κα\ λιμφδιαφθειρομένου, χήρα ή πενιχρά, 
ή πάντων έστερημένη, επειδή τδν προφήτην ύπεδέξατο, 
&ν εύπορία ετύγχανε διηνεκεΐ. Διά τούτο και δ Χριστδς 
Ιλεγ^ν Ό δεχόμενος χρορήτην ρ.1ς δτομα χρο^ήτον^ 
μ/σθόν χρορήτον Λή^Ιτεταΐ' Είδες χθες οιωνό ποιτριάρ- 
χης ήξιώθη, δαψιλή τήν φιλοξενίαν έπιδειξάμενος καλ 
μετά πολλής της Οερμότητος* δρα κα\ ταύτην τήν Σ:δω• 
νίαν άθρόον πλοΰτον άφατον κτησαμένην. Ή γάρ γλώσσα 
του προφήτου, ή του ουρανού τάς ήνίας έπισχοΰσα, αυτή 
του αλεύρου τήνδράχα πηγάσαι έποίησε, ται του ελαίου 
τδν καμψάκην. 

ζ*. Ταύτην πάντες μιμείσθωσαν και άνδρες κα\ γυναί- 
κες. Έγώ μέν γάρ έβουλόμην εΙς τδν του προφήτου 
ζηλον υμάς έναγαγεϊν, κα\ της αρετής τήν μίμησιν άλλ' 
επειδή τούτο ύπέρογκον ύμϊν δοκεϊ είναι, καίτοι κάκεινος 
άνθρωπος ήν, καΐ σάρκα περιέκειτο καθώς κα\ ήμεϊς, 
χα\ τής αυτής ήμΤν μετείχε φύσεως• άλλ' επειδή τά πα^ο' 
εαυτού μετά δαψιλείας είσήνεγκε, κα\ τήν άρετήν ε?λε- 
το, ήξιώθη καΐ τής άνωθεν χάριτος• άλλα τέως κάν τήν 
γυναΤκα ταύτην μιμηαώμεθα, κα\ τότε κατά μικρόν 
ήξομεν κα\ έπ\ τήντού προφήτου μίμησιν. ΜιμησώμεΟα 
τοίνυν τήν ταύτης φιλοξενίαν, καΐ μηδε\ς λοιπόν πενίαν 
προβαλλέσθω• Οίος γλρ άν ή πένης, ούκ &ν ε Γη ταύτης 
τιενέστερος,ή πρδς μίαν ήμέραν μόνον έκέκτητο τροφήν, 
χα\ ουδέ ούτως οκνηρότερα γέγονε περ\ τήν του δικαίου 
αΓτησιν, άλλα πολλ?) τζ προθυμί^ι χρησαμένη ταχεϊαν 
τήν άμοιβήν έκομίσατο. Τοιαύτα γάρ τά ποτρά του θεού. 
*Αντ\ μικρών έΟος αύτώ μεγάλα δωρεϊσθαι. Τί γάρ, 
^Ιπέ μοι, τοσούτον είσήνεγκεν, δσον έκομίσατο ; Άλλ' ό 
Δεσπότης ό ημέτερος ου τί) τ^σότητι προσέχειν εΓωΟεν, 
άλλα τή δαψιλεί^ τής γνώμης, κα\ άπδ ταύτης καΐ τά 
μικρά μεγάλα γίνεται, κα\ τά μεγάλα πολλάκις εξευ- 
τελίζεται, δταν μή Ιλαρα τ||| προθυμία έπιτελήται τά 
γινόμενα. Διά τούτο καΐ ή χήρα εκείνη ή έν τφ Εύαγγε- 
λίφ, πολλών πολλά βαλόντων έν τψ γαζοφυλακίω, δύο 
λεττϋά βαλοΰσα πάντας ύπερηκόντισεν , ούκ επειδή 
πλείονα τών άλλων έβαλεν, άλλ' δτι δαψιλή τήν γνίόμην 
έτεεδείξατο.ΟΙ μέν γαρ άλλοι, φησΙν, έκτου περισσεύον- 
τος αύτοϊς τοΰτο έτΛίουν αύτη δέ άπαντα άπερ έκέκτη- 
το έβαλεν. "Ολον γάρ τδν βίον αυτής Ιβαλε. Καν τάς 
γυναίκας μιμησώμεθα οΐ άνδρες, κα\ μή έλάττους αυτών 
όφΟώμεν, άλλα σπουδάσωμεν μή μόνον πρδς τήν οίκείαν 
άπόλαυσιν πάσαν τήν ούσίαν καταναλίσκειν, άλλα κα\ 
τών δεομένων πολλήν ποιείσθαι πρόνοιαν, χαί μετά προ- 
θυμίας κα\ φαιδρότητος τούτο ποιεΤν. Κα\ 1454] γάρ 6 
γεωργδς είς τήν γήν καταβάλλων τά σπέρματα, οϋ μετά 
στυγνότητος τούτο εργάζεται, άλλα χαίρων κα\ γεγη- 
Οώς, κα\ ήδη τ^ προσδβκί^ τά δράγματ* βλέπειν νομί- 893 ΙΝ εΛΡ. ΧΥΠΙ. ΟΕΙΚεβ. ΠΟΜΙΙ.. ΧίΙΚ 30^ 6. \%ιΙύτ^ (ΙΊ16€16, ςυαικίο νί4ΐ6Γί5 νίΓυιη νίΐί οχΐβΓπο 
ΙΐΑΐ)Ίΐυ νβδίίΐυπ), νίΓΐυΙβ τβΓΟ ίηΐΓΊη56€υ8 &ιηί€ΐυιη, 
ηθ Ιιυηο νίΐίρβπίίβηδ ρΐΌρΙβΓ ί<1 ςυοά βρρίΐΓβΙ : 56(1 
αηίιη» (ΙίνίίΓαδ <ϋ$€6, 61 ίηΙβΓηαιη ^Ιοπαιη, 61 1υη€ 
νί(]6ΐ)ί3 υικϋςυβ Γυΐ^βηΐβιη νίπυΐβιη. Τ&Γΐ8 6πι1 ϋβαΐυδ 
ΕΙίαβ, ςυί π)6ΐοΐ6ΐη (αηΐυιη Ιιαϋυίΐ; 61 ςπί ρυρρυπα 
νβ$1ίΐυ8 6πι1 Αο1ΐ25, ΠΙίυβ ηΐ6ΐο(6 ίηϋί§6ΐ>3ΐ. Υί(ϋ8(ί 
ΑοΙιαΙ)! ίηορΜΠί, ΕΠ» 3υΐ6Π)(ϋνίΐί38? νίϋ6 61 ςυηη- 
Ιυπι ροΐ68ΐ3(6 €ΐί5ΐ6ηΙ. Ν6ΐοΐ6 Ι)υ]υ8 οαΗυιη €ΐϋυί>ί(, 
ρΙυγί3Γυηι (ΐ6$66ηδυπι ίηΙιί5υί(; Ππ|;υ3 ρΓορΙιβίΦ 
ΓΓβηυηι ίυίΐ €26ΐο, 3ηηί8ςιΐ6 ΐΓΐϋυδ 61 86χ ιη6η$ίΙ)υ8 
ρΐυνία ηοη Γυίΐ : ίΙΙβ αυΐοηι, ρυΓρυπα βιη'χΐυδ 6ΐ άϊΆ- 
(Ι6ηιαΐ6 Γ6<1ίιηίΐυ$, είΓευιη'ώαΙ ηυ3>Γ6η8 ρΓορΙιβίαιη , 
61 ηίΙιΊΙ Ιυοί'ί εχ Ιηηΐ» ροΐο&ΐ»ΐ6 Ιιαϋοϋαΐ. €3!ΐΐ6Γυ!η. 
νί(ΐ6 Οοπιίηί οΐ6ΐηοηιί3ΐη. Ου ία νίϋίΐ ρΓορΙιείαιη πιηΐιο 
Χ6ΐο 61 ί6ΓνοΓ6 ΐΏονεπ, εΐηιαςηαηι Ικιηε ρωηαιη ίηίβΓΠ 
οοηίΓα ΙϋΙαιη ΙεΓΓοιη, ηβ 6( ίρ86 δίιηυΐ ία 8υρρΙίοίυιη 
ίη€Ί(ΐ6Γ6ΐ ουηι ί1Γΐ8, 61 βοΓυηι ηβηυίιίχ ρθ8Π3$ ά»Γ6ΐ, 
ϋίΰίΐ 61 : 8ϋτο€, €ί ναάβ ίη 8ατβρΐα βίάοηίοπίηι. ΙΙΙιο 
€η\ηι ρναάρίαιη ηινΙιβήνιάηΰΒ, νΐ!^ ραί€αΙ, Εΐ $ηίΎβχίΙ, 
ϋαΐί'ύΐ (5. [{€0, 17. 9.10).Υί(ΐ6δρίπΙυ5 ^Γαΐίαιη, άϋοείο. 
Εΐοηίιη 61 Ιιοηηοΐιίβ (οΐυδ 8οπηο οίΓοα ΙιοδρΉαϋΐαίβηι 
ίπδυηιρίϋδ 681, 61 Ιιοιίίβ ΙιοδρίΙαΙίδ ίδία νίϋαα (α) δ6Γ- 
ιηοηεηι ηοδίΓυηι οοπιρίοϋίΐ. Ει ν€ηίί, ίιιςυίι, αά νί- 
άηαιη, €ί ίηνβηιί βαηι ΰοΙΙιραιίβηι Ιίςηα, α ά'ιοΊΐ ά : Βα 
ηιϋιΊ ραηιηι αηικΒ^ €1 ΰίΰαηι. 111α ο1)6(1ίνίΙ. Εί άίχίΐ αά 
€αηι ΐί&ΤΗΐη : Εαο ιιιι'/ιί εηϋάηβήάοε ραη€Β, βί ΰοιηύάαηι 
(76ίι/. ν. 11). 111α νβΓΟ ρυδίεα ϋείεςίΐ ίιηιηθ(ϋ6αιη 
8υ3ΐιΐ6|;6δΐα 10111, Ίιηο ίηοηαηαϋΙΙοδίϋναίαδ.Μαξηαεηίπι 
ρβυρεΓίαδ ίηϋίοαΐ (ΙίνίΐίαΓυιη ίΠίυδ ιηαςηίΐυιΐίιιβιη. £ι 
όίοΐΐ : Νοη €$1 αηάίΐω ΐικν ηηί ρηρ'ιΙΙια (αγΊηαί^ βΐ ρα- 
ηΐΝΐ οΐβί ίιι ωηρΗοτα, €ΐ αοίηαάβηιια βρο βί ρκβπ, βΐ ιηο* 
ήαηητ (Ι Μ. ν, 12). ΜίδβΓαϋίϋα νβΓϋα , ςυχ ΐρβαιη 
Ιαρ'κίεαιη αηίπιαιη ΙπΩοοίΟΓε ροδδβηΐ. ΝυΙΙα ροδίΐιαο 
ηο1)ί8 δρ6δ δπΐυΐίδ. ΜοΓδ ίη ΓοπΙ)υδ οδΐ. Ηοο δοΐυιη 
ηοΙ>ίδ Γ6ΐίοΐυηι οδΐ ηά νίιαπι, φΐθ(1 νίχ δυΓΓιοίβΙ ιηίΐιί 
οι ρυ6ΓυΓΐδ. Ιϋ ({υοϋοΓαΙ ίη πιβα ροΐβδίαΐβ Γοοί; αηιιαπι 
€οηιιηυηί€&νί. ΥοΓυηι ηΐ ιΐΐδεαηιυδ 6ΐ ηιυΙίεΓίδ ΙίΟδρί- 
Ιαΐίΐαΐεπι, οΐ ]υδϋ ηιηςηαιη Γιϋυείαιη , νίϋο ηυκί Για(. 
1]1)ί ρΓορΙιεΙα ιΙίΠ^οηΙεΓ 1ια>ο οηιηία άίϋίοίΐ, υΐ (Ιείβ- 
{[οτΐΊ ηοΙ)ί8 νΐΓΐυΐ6ΐη ηιυΓιοπδ (ηηηι Οουδ ςιιί (ΙίχεΓαΐ: 
Ρτα€€ρ\ ηιηΐίβή^ ηί ίβ ρα$€αί (11}ίά, ν. 9), ίρδε ογοΙ (]υί 
Ιιιη6 ροΓ ρΓορΙιείαηι ορβΓπΙιηΐυΓ ), ά'ιάί εί : Εαο ηι'ώί 
ρήηιαηι, βΐ €οηΐ€(Ιαηί, α ίηηε βΐα$ Ιηί$. Ααϋίΐε, ηιυΐίβ- 
Γ6δ, ηυχ (Ιίνίΐίίδ αίΐΐαίιίδ, εΐ ίη πιυΐΐα ίηιιΐίΐία νεδίπΐδ 
ίηουΐΐαΐεδ ίηδυπιίΐίδ, αο ροδΙ ίΐΐα οηιηία ϋηοδ ο5ο1θ8 
ίικίΐ^οηΐίϋπδ, νεί νίΓο οηΐρίαπι νίπυΐε ρΓΧίΙίΐο ρΓορίεπ 
Οοηηι ε^εηο, ίιηρεηίΙεΓε ηοη νυΐΐίδ. Ιδία αυΐεηι ηίΐιίΐ 
ΙιοΓυπ) ροβδίϋεηδ, δεϋ ΐαηΐυηι ρυ^ΙΙΙαπι ΓαΓίηχ, 61 ραυ- 
Ιο ροδΙ 86€υηϋυηι δυαηα ορίηίοηειη ΓιΙίοΓυηο ιηοπεηι 
•|>66ΐαΙυπι, ιιΐ αυϋίνίΐ α ρΓορΙιοΐα : Ραΰ ιηί/ΐ} ρπηιιιηι, 
α ΐηηο /ί6ί βί ρη€ΤΗΐί$ Ιηίί : ηοη .τ^Γβ Ιυΐίΐ, ηοη οηη- 
εΐαΐα 6&1, 86(1 ΓεείΙ ίηιρεΓαΙα : 6Γυ(1ίεη8 οηαηοδ ιιοδ, 
ρπεί6Γ6η(]θ8 ηοδίΓχ ΓβΓοοίΙΙαίίοηί δεπνοβ Οεί : 61 ιιοη 
Κ6ΐη6Γ6 ΐαΓίΑ 1υ€Γα ρΓχΐ6Γ6υη(1α,86(1 ααειΐ(ΐ6η(1υπιπιηΙ- 
Ιαηο Ιιίηο ηοϋίδ Γυ(υΓαπ) 6886 ηίΐ6Γ€6(ΐ6Π). Υί(ΐ6 ί£;ίΐυΓ 

(α) Ηαηο δατερίαηαηι νΜυαπι ρΙιΐΓίΙ)ΐΐ3 οβΐ6ΐ)Γ&( εΙΐΓίτδο- 
βίοηιιΐδ Τοιηο 111 δίφη ίη υοηήΐη (Ιβ Ηεΐία 61 νίϋνα (»η» 
Οαβηι• Ιιαηο νΙ(]υαηι« ρΓΟ ρυ^ίΠοίαηηχ, 6( ραπχίΙΙο οίοο 
ςυοηιοάο ρ6Γρ6ΐυαηι ΙιΟΓΓευιη 8ί1)ί οοπιραΐ'ανεΓΪΐ (Γι 
Εβρ. 17. 14). Ναηι ροδ(()ΐιαπι ρανίΐ ρΓορΙιείαπι , ηο(ΐυ6 
ρυ^ίΐΐιΐδ Γαπηο* (ΙοΓεεΚ, ηεςυε αηιρΙιΟΓα οΙεί, οήιη ίη- 
Ιεηπι Γαπΐ6 ΐεΓΓα οπιηίδ οοηδυηΐ6Γε(υΓ. ΕδΙ αυΐεηι οΐ 
λυο αί1η)ίΓ3ΐ)ίΐ6 εΐ δΐυρεικίυηι εαιη η6(]υ6 1α1)0Γί1)υδ 
ρθδΐ6α ορυδ Ιιαϋιιίδδο , δ6(1 ρηπαΐυηι ρερρείυο Γυ1<8ο 
Γιιίηαιη εΐ οίευηι, εΐ ηοςυε αςποαΙίυΓα ίη(]ί§υΐ!>5<•, 
ιΐ6(|υβ ϋοϋΐη οοορεπαϋοπε , ηεςυε ιιΙΙα αϋα οιιπι; 
56(1 νίιΙεΓο επαΐ οηιηία ρπείεΓ ηαΐυΓ^πι ενεηίΓΟ. Εΐ 
ουπ) ρβχ, ςιιί εοΓΟίιαηι οηρίιε £;6$1α1):α, αηχίυδ εδδοί, 
61 Πιηΐ6 ΙαϋοΓΟΓεΙ, ίηορδ νίιΐυα οηιπίϋυδ (Ιεδίΐΐηΐη, 
(Ιϋία ρΓορΙιείαηι δηδοερεραΐ, ίη μεΓρεΙυαιη νεηΐΐ ηΙ)υη- 
(Ιαηΐίαηι. ΡΓθρ(6Γ6α 6ΐεΐΐΓίδΙυδ(1ίο6ΐ)αΐ : ^1ι^ $ιι$€€ρ6' 
ήΐ ρτορίιβίαηι ίη ηοηιΊηβ ρνορ/ΐ€ΐί£, ηιετοεάεηι ρτορίΐβ• 
ίωηάρία {ΜαΐΐΙι, 10.41).Υί(1ίδΐί]ΐ6Π(|υί(]ραΐΓΐαΓθΙιη 
ιηεΓυεπΙ ΙαΓ^α 8ηα ΙιοδρίΟΐίίαΙβ εΐίεΓνίϋα αίαοηίαίε: 
νίϋε 61 ηυηο Ιιαηο δίιίοπίαπι τερεηΐο ίη^εηΐεδ (Ιίνίιίαβ 
ροδδ1(ΐ6ηΐεπι. Ιιίηβυα εηίηι ρΓορΙιείχ (|υα^ οοϊΐί Ιια1)εηα8 
πιθ(]θΓα1)αΐυΓ, Γεοίι πΐ Γαππα; ρυςίΠυδ εΐ οίοί αηιρίιοπα 
]Π{;ΊΐεΓ δοαίηπΓεηΙ. 

7. Λ/ 0Γα//« ίχΛοΓία/ίο.— Πα πε οηιηοδ ίηιίΐεηΙπΓ οΐ 
νίΓί 6ΐ ηΐϋΠεΓεδ. Εβο ςυκίεηι νείΐεηι ?ϋδ αϋ ρΓορΙιεί.Ό 
Ζ6ΐυπι, οι α(1 6]υδ νίηυΐίδ ίηιίΐαΐίοηεηι (ΙεϋιιεοΓΟ : δειΐ 
ςηΐα Ιιοο οηεΓΟδυηι τοϋίδ νίίΐεΐαρ οδδε, ({ΐιαϋΐνίδ ε( 
ίΐΐβ Ιιυηιο ΟΓαΙ, εαΓηεπΐ(]υ6 δίουΐ ηοδ οίΓουηιΓεΓεΙ^ηΐ, 
61 6;ιηκ1εηι (]ΐιαηι ηοδ 1ια1)ε1)3ΐ ηαΙυΓαηι : νοηιηι ({υία 
φΐχ δυα εραηΐ ΙιΐΓ^ίΙεΓαΐΐυΠί, αΐηιιε νίππίεπι αιηρίε- 
χαίιΐδ εδ(, δυρεΓπαιη (]πο(ΐϋ6 ςπαίΙαπι 08δ6ςιιυΐυδ 6>1 ; 
οοΐΐεπιηι ίηΐεπηι ηοδ νεί ιηηΙίεΓεηι Ιιαηο ίιιιίΙεηιυΓ, 
61 δίο ραυ1;ι1ίιη εο νεηίεηηΐδ, υΐ εΐίαπι ρΐΌρΙιεισΐ ίιηί 
ΐαΐοΓΟδ δίηιυδ. ^ΕηιπΙεηιυΓ ίΐαςυε ε]ιΐδ ΙιοδρΚαΙίίαιεηι, 
61 ηυ11ιΐ8 ρ( ^ι|1α^ ίηυρίαηι ρΓ.ΈΐεχαΙ. Ναηι «ιυαηΐυηι- 
νίδ ίηορδ δ/4 α1ί(]υί5, ηοη επ( Ιιηε ε£;εηΐίθΓ, ουί α(] 
υηηιη Ιππίιι η ϋίειη οηιΐ αΐίηιοηΐιιπι : εΐ ηε(]Π6 δίο 
ίυίι δο^ηίοΓ η(1 ρείίΐίοπειη ρρορΙιείίΓ, δε(1 ηια^ηα αία- 
οπιαίε εί ροΓυίΐ, εΐ πιεΓοείΙεηι ρΓοίίηπδ ΓεοερίΙ. Τ;ι- 
ϋα εηίηι δυηΐ, (]ΐι:χϊ α 1)εο ίΐυηΐ. Μοδ εί (Ιηπε ηιη^ηα 
ρΓΟ ραΓΥίδ. Οιιί(1 εηίηι, (ίίο, ογο, (αηΐυηι αΐΐυΐίι, (]υ3η- 
ΙϋΠ) αοοερ11? ΥεΓυηι Οοιηίηυδ ηοδΙεΓ ιιοη (μιαηία 
(ΙεηΙυΓ οοηδίιενίι αΐ(εη(1εΓε, δειΐ νοίπηίαΐίδ ΙαΓ^^ίΐα- 
Ιεηι ; ε( αϊ) Ιιαε ηυχ ραΓγα δαηΐ ιηα^ιηα ΓεϋίΙυπίιΐΓ, 
6ΐ ιηας^ηα δχρο νίΐία εΓΓιείπηίυΓ , (ΐηαη(1ο ηοη Ιιϋαπί 
αηίηιο ({υ» βαηΐ ρεΓπςυηΐυΓ. ΕηρρορΙεΓ νί(1υα ίΙΙα 
6ναη§[ε11εα, πιυΐΐίδ πιαίΐα ίη ςαζορίιγίαείαιη ηιίΙΙεηΐί- 
1)υ8, ρΓθ]οοΐίδ (1υο1)υδ ηιίηυΐίδ ΟΓπιιεδ νίοίΐ (Ι/αΰ, 21. 
5. 4), ηοη (]υο(1 ίηιιηίδΟΓίΐ ρΙυΓα αΐίίδ, δε(1 ςιιοιί Γι1)ε- 
ΓαΙίοΓεπι νοίυηίαΐεηι οδίεικίεΓίΐ. ΑΙϋ εηίηι, ίηφΓιΐ, 
6Χ 60 ςυοιΐ δί1)ί αΙ)υη(1αΙ)αΐ εΐεεηιοδγηαηι εΓοςα1)αηΐ, 
ίβία αυΐεηι οηιηία ςιιχοιιηιςυε ροδδί(1ε1)3ΐ ίηιιηίδίΐ. 
Οηιηειη εηίηι νίοΐυηι δυυηι, ίηίΐυίΐ, ίη]εείΙ. 

Εΐ€βη\οζ}ίηα €τοραηάα, — Εγ(^ο ηιυίίοΓβ^ δα1ΐ6ΐη ίιηίΐο- 
ιηυΓ νίη, εί ηοη ίιιΓεποΓΟδβίδ νίιΙεαωυΓ : 5ε(1 δΐυϋεαηιιΐδ 
ηοη δοΐυπι α(1 ηοδίπυηι υδυηι οηιιιεηι δυ1)δΐαηΐίαηι ηο- 
δίΓαπι ίπιρεη(1εΓ6, 8ε(1 6ΐ ε^εηοΓυιη πια^ηαηι ΙιαΙιεΓΰ 
ουΓαπ), 1(1(|υ6 ουηι βίαοπίαΐβ εΐ Ιιίίαπίαΐβ. Είοιήπα 
α£;Γί6ο1α (ογγφ οοηθΓ6<ΐ6η8 86ηιίηα, ηοη Ιιοο οιιιη ΙΗ- 
8ΐίιία ίαοί(, 86(1 ^αΐΗΐεηδ 61 Ιχΐα1>υη(1υ8, 61 ςααδί ]αιιι 
»ρ6 ηιαηίραΐοδ νίϋοΓΟ 50 βχίδϋηίΑηδ, ίη ΙΟΓΠΐ 80ΐηίηαΐ. 595 δ. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΠίΙΤδΟδΤΟΜΙ 

Ει ω, άίΐΰοΐβ, ηβ βοίαπι ΓβδροχοΓίδ ηηΐ ουιη ςιιί τεεΙ- 
ρΊΐ, ηβηαβ α<1 $υπιρΐα$ ςιιΐ ί)υηΐ ; ββϋ εο^ΐα , ΙΠαπι 
ςυΉΙύΐη ηυί α Ιΰ αεαρίΐ βδδβ τίδϋΜίοιη , αΐίαιη αυ(6πι 
ςυφ Ιη ΠΙαιη Ωυηΐ, 5ί1)ί ίαΰΐα ϋβεΙοΓΠΓβ ; ηβςυβ ίΐΐιιιη 
τπΙ|^Γ6ΐη ςυ6πιρ{»ιη 6$8ΰ, 86<1 οιηηίιιηι Οοιηιπιιπι, 
€χΓι ιβΓΓΧ(]ΐΐ6 €Μΐ(1ί(0Γ6ΐη; 61 δΐιιηρίυιη ΊΙΙιιιη Γβίΐί- 
Ιυιιιη Ιοοαιη οΙχιμογο, ιιβο βοίπηι ηοη ιηίηηβΓβ δυΐι- 
5ΐ.')ηϋ9ΐη 1ιΐ3ΐη, δοιΐ ηυ^οΓΟ ιηηςίδ δ! ΰυιη Ωιΐβ ΰΐ αΐί* 
ΟΊΐαίο Ιιοε ΓοοβΓίδ. Αύϋαιη ί(1 ςποϋ ρΓα:€ίρααιη ε8( 
Ιιοηαιη : ρΓχίΟΓ 1ιο$ Γ6ΐ1ίΐιι$ οΐ Ιυοπη, ηπϋκ οχ δπιηρίυ 
ρ.ΐΓηηΐηΓ, [>6€οα(2 βΐίαιη οοηϋοηαιιΐυΓ : ουί Ιχιηο ςιΓιά 

ΡΠΓ 6586 ρθΐ6Πΐ? §1 Ϊ^ΙΙυΓ νοίυπίυδ Υ6Γ6 1θ€Ιΐμΐ6ΐ3Π, 

61 ειιπι (Ιίνίΐϋδ οΐίαηι ρβοε&ΐΟΓυηι ιηνοηΪΓΟ Γ6ΐηίδ$ίο• 
η6ΐη, οίΓαη<1απιυ$ γο5 ηο$ΐΓα8 ίη οςβηορυπι ιη3ηυ8, 
ρΓχηιίΐίαιηιΐδ 038 ίη εφίυηι, ιώί ηοςαο ΓϋΓ, ηοηυβ Ια- 
ΙΓΟ, ηβηπο ραποίππ) 6ΐΓο88θΓ, ηοηηο ΓηπιυΠ ιηαΐίιί.ι, 
ηοφίθ ηΐίιιϋ (]υίϋί|υαιη ηοοοΓΟ ροίοπΐ (ϋνίΠΐ:; ηο$ΐΓΐ8. 
Εβςΐο 6η:ιη ί11» οηιιιί1)υ8 ίδΐιπδίηοϋί ϋαηιηίδ δΐιροποΓ 
681. Ταιιΐυηι Π6 ναηαπ) ςΐοηηιη βοοίοηιιΐΓ, 86(1 δοςπα- 
ιηοΓ Ι6|;6δ α Οιπδίο (ραϋΊΐαδ, υΐ ηοη αΐι ΙιοπιίιΓώυδ 
1»υ<ΐ68 ρβΓοίρίπιηυδ, δ6ΐ1 α οοιηιιιυπί οηιιιίιιιη Οοιηίιιο, 
06 61 8υπιρ!ιΐ8 Γαοίαιπυδ , 61 ΙϋΟΓΟ ιΙοδΓιΐυαπιυΓ. ΙΙΙ 
6ηίιη αϊ) Ιηδίάϋδ ηΐϋδ οιηηΐϋυδ ΐυΐχ δυηΐ (ΙίνΙΙίχ ρ6Γ 
ΐϊΐαηυδ ραυροΓυιη οο ΐΓαη§Ιαΐ4Τ» ίΐα ροΓ ναηαιη δοΐυιη 
βΙοΗΑΠ) &1)βυπ)(ΐηΙυΓ ; 61 ιιΐ Γιιιοα 61 ν6πη68 ν68ΐ68 
ΓΟΓΓυπιρυη!, ί(α οΐ ίηαηίδ ςΙοηη ϋίνίΐίαδ (|ΐΐ9β πιίδ6- 
ηεοΓάία 6θΠΊ|[υηΐυΓ. ΙιΙοΙγοο, οΙ)δ66Γθ, ηοη δοΐυπι Γα- 
είηηιυδ 6ΐ66ηιο8γη38, δοιΐ 61 6Αα(6 Πιεί.ιπιυδ, υΐ ιηα^ιιΐ 
Ικ>η& ρ6Γείρίαπια8 ρρο ραΓΥΐί;, 61 ρπ) Για^ρΗίΜΐδ ίι;60Γ-* 
πιρίΊΙιΊΗα, 61 ρΓΟ (6ηιροΓα1ί1)ΐΐ8 χίοηια, 61 6υπι Ικ28 
οηιηίϋιΐδ 6(ίαιη ρβοοαίοηιηι Γοηιίΐΐδίοηβπ) αδβοφίί ρθ8- 
8ίηιυ8, 1>υηα()υ6 ϋΐα ίη6ΠαΙ)ί1ία : ςυίΙ»υ8 ηθ8 οιηη68 
ροΐίη 6οηΐίη|^ηΐ, ^[Γαΐία 6( ηοίδοηοοΓϋία ΟοπιΙηΐ ηο• 
βίτί Ι68υ εΠηδϋ, οιιί €υπι ΡαΐΓ6 οΐ 8αη6(ο νίνΚΐ€θφΐβ 
8|ΜΓΐΐα 8ίΙ ςΙοΗα, ηυηο 61 δΰηιροΓ, οΐ ίη δχουΐα 8Χ6ΐι« 
ΙΟΓϋΐΏ. Απΐ6η. 

ΗΟΜίυΛ χυιι. 

ν(η€τηηΙ απί^ηι^ ίικιιΓιΐ, άαο αηρίΐι 8οίί\Ηΐια ν€»ρ€Τ€. 

\α£η. 19. 1). 

Ι . Ου6πι&(1πιοϋυπι Ποπϋυιη ςιιο<1(1απι ρπαίοπι ναποβ 
61 οπιηί{;6ηθ8 Οογ68 Ιη 86 08ΐ6η(3ΐ, ίΐα 61 άίνίηα $6Η- 
ρΙυΓα ]ιΐδ(οηιπι νίΓΐυΙβδ ηοΙ)ί8 €ΐ6ηιοπ8ΐπιΐ : ηοη υΐ, 
δίευΐ ίΙΙοΓαπι Ποπιηι ΓΓΟβπιηΐία, ρβητο ΐ6ΠΐρθΓ6 Γπι•- 
ηιυΓ, 86ΐΙ ηΐ ρ6Γρ6ΐιι»πι ίηϋ6 υΐίΙίΙαΐ6ΐη ΐΌ€ΐρί8ΐηυ8. 
ΙΙΠε πιαηυ Ιαηΐηπι οηΓρίηΐϋδ ΟθΓ6δ, 61 ρΓ0ΐίηιΐ8 πι•γ. 
ε6δ€6ηΐ68 δυαηι {[Γαΐίαπι αηιίΐΐυηΐ : Ιιίο αυίβηι ηοη 816 : 
86(1 ^ααη<1ο αυηΐΗΐδ ]ιΐ8ΐ0Γΐιπι νίΓΐυΐ68 αΰΰίρίηιαβ, 61 
638 ίη δίηα πΐ6ηΐί8 Γ6ροηίη)υ8, ροΓ οπιηο Ι6αιρυ8, «ί 
νοίοηκη , 6θη]πι δπατί ο(1ογο ΓΓαί ροΐ6πηΜ. Α^ 
βΓ{[0» ςαϊα ΐαηία 8«ΐ6ΐοηιπι ίη (ΙίνΙηΑ $6τΙρΙηη ίηπ 
§Γ8ηΐία 6$!, Ιιο(1ί6 1•οΙί 1)οηυπι ο^οΓοηι 1ηςιιίΓαιηυ8, ιι( 
ΐ6ίΜηυ8 Κΐ|υί<1ο, ]ιηΐαπι Ιιυηο ίη Ιαηΐιιηι νίΠιιΐίδ αρί- 
οοιη 6Τ66ΐιιηι 6886 ριΐΓί3Γ€ΐΐ36 6οη8υ6ΐυϋίη6, ^η.'6 6Ρ 

ί66ίΐ «ι ν68ΐ!ςία ίΙΠαβ 86ηη6Γ6ΐυΓ, 6ί ρ6€υΙί3Γίΐ6Τ Ιιο• 

8ρΗΜΗ3!6πι 6Χ6Γ66Γ6Ι. Υ6ηιηι οΙ ηιαηιΓοδΙίοΓ 8ίΐδ6πηο 
ηοδίβτ, ορβτηΒ ρΓοίίηιη ίιΐ6ηΐ $6ΓίρΐαΓΦ Υ6Γΐ)α 3υ<1ίΓ6. 
1 ,νοΜτηηί ακίβηι, ίηηηίΐ, ώιο αη/^Ιί ^οΗοηια (€ηρΛ9) 
νοΒρηί. ()ιιαΓ6 8ί€ ίη€6ρίΙ €1 (Ιίχϋ : Υα^σηιΗ ακίηιι Αη€Η1£Ρ. 00Ν5ΤΑΝΤΙΝ0Ρ. 59β 

άηο αη§βα 8ο4οηνι νηραη ? Οηοηίβηι ρθ8ΐ(|Ναιη <1ίν6Γ- 
8αιί δοηΐ αρίΜΐ ραΐΗαΓοΙιαηι, 61 ιη<ΐ6 8υΓΚ6ηΐ68 85ί6- 
ηιηΐ ; α6 0'ΐ6ηΐ6η8 ΟοηιίηΐΜ 61 ουηιΐοτ, ρτο βυα 1κ>ηί- 
Ιαίο ίη Ιιΐιηιαηα Γι^υη γί8«β« ηιαηβίΐ »ρυ<1 ραΐΗα?- 
6ΐι:ιιη, Ιο<|α6η8 6θπι 60, δίοΒΐ 1ΐ6Γί λΐι<1ίνί8ΐί8 : τοΚηι» 
ηΐ)8 οιηηβδ (Ιο€6Γ6 6ΐ ίη96ηΐ6ΐιι ραϋβηΐίαπι δοαιη, 61 
ρ.ιΐπηΓ€ΐΐ3Β 6απΐαΐ6Π), αης6ΐί α«ΐ6ΐΑ €0ηΐ6η<ΐ6ΐ)3η( Ιιιηο 
ν6Γ8η8 δθ(]οηια : 86τν3η8 86τίρ(υπι δίκιηι οπίίηβηι ϋΙ* 
€11 ί(6ηιηι : ν€η€ΤΗηί απΙ^ηι άηο απρβϋ 8ϋά9ΐηΛ ν€8ρ€' 
Η, Γαοΐιιή ςικχΐ ίηιρ6ταΐυπι βταΐ. 

10Η Ηο$μίίαΐαΜ ΙοΗΗαίΗΤ.'^Εκ \\άβ ά'Λι^ηΙίΛνη ο^. 
86ηΓαΐίοηοπΗ|ΐΐ6 <1ίνίη«'6 δΰΓίρΐυηο, ηυοηιοιίο (οπιροι 
ηυο α(1τ6η6ηιηΙ ηοΐιίδ ϋ6θ1αΓ3ηΙ:ϋί6ίΐ6ηίηι, Υεηιηι, 
Ει ςυ3Γ6 Ιβπιρπβ δί^πίη€3νίΙ? βΐ ηυαπβ 3(1 ν6δρβΓ3Πΐ 
60 Υ6η6ΓυηΙ? ΙΙΙ θδΙοιΐ(ΐ6Γ6ΐυΓ ηο1)ίδ πιβ^ηβ 1.οΐί Ιιο- 
δρΙΙηΠίαδ• δίουΐ 6πίπι ραίπαποΐια 86(ΐ6η8 Ιοίηρστβ πΐ6« 
Η(!ΐ6ί, οΙ>86Γν3ΐ)3ΐρπι*ΐ6Γ6υηΐ68, 61 ν6η3ΐίση6Π) 8ΐιαην 
Ιιαηο 8ΐυ(1ίθ86 6Χ6Γ66ΐΐ3(, 61 οε6υΓΓ6ΐ)3ΐ 30 ηΐ3|ριο- 
^»υ(1ϊο νί3ΐθΓ68 8ΐΐ8€ίρί6ΐ)3ΐ : δίπιίΙΙ νηοάο 61 ]ΐΙ3ΐυ8- 
ίΠβ, ({υοηίαπ) δείοΐιβΐ ρ6ΓΤ6Γ8ίΐ3ΐ6η βοτυιη ςιιί ίη $σ^ 
(Ιοπιίδ 1ΐ35Ιΐα1)αηΚ ηβςιΐΰ Τ68ρ6Γΐ <1ίδ06(ΐ6ΐ)8(, 86(1 ηια- 
η6ΐ)3ΐ, η6 Ιΐιβδαυπίδ αϋςυίδ ίρβί 6ΐ3ΐ>6Γ0ΐπρ, 6ΐ ηΐ Ηο- 

8ρίΐ:«Ιίΐ9ΐί8 ΓΓυΟίυηΐ (|666ΤΡ6Γ6 ρ0886ί. ν6Γ6 ΜΐπΐίΠΙΓΙ 

ν6ΐΐ6Π)6ηΐ6Γ 1ί66ΐ ]υ8Γι Ιιυ]υ8 νίπυίοπι, ^ιπί ν6Γ83η8 Ιη 
ιηοάιο ΐαπ) ίπιρίοηκη Ηοηιίηυη), ηοη δοΚιπι ηοη ίη(Ιο 
η6}(1ί$6ηΐίθΓ 681 Γ36(υ<!, 86(1 61 η)π]θΓθΐη τίΓΐηίοπι ρη» 
86 ΐιιΠί : 6ηηΐ(ΐιΐ6 οηιηβδ, αΐ ίια (Ιίΰαπι, ίη ρτβκοιφβ 
ηΐ6Γ6ηΐ, ίρ86 8θ1ιΐ8 ίη Ι3η1α ηιιιΐΐίΐυίΐίηβ Γ6613Π) 3ηιΙ)ΐι- 
Ιατίΐ γί3ηι. 1]5ί ηυηο δοιιΐ ςηί (1ί€υηΐ, ηοη ρο886 ςυοπι- 
ρίαηι ίη ηΐ6(1ΐ36ίνίΐαΐ6 ν6Γδληΐ6πι νίΓΐαΙ(*πι 86Γν3Γ6 : 86(1 
υρα86886 866688υ, 6ΐ Βίοοίαηα ςοα(1αηι λαΜιαιίοηο : ηοβ 
ροδ86 <1οπιυΙ 8υ« ρτχΓοϋΙαηι» 61 υχοΓΟίη Ιΐ3ΐ)6ηΐ6πι» 
6ΐ ΑΠθ8 60Τ3ηΐ6Πΐ αο ί!ΒηιαΚ>8, τΙΠηίο ρΓΧ(1ίΐυηι 6886 Τ 
νυ6&ηΙ 61^ ]υδΐαηι ίΙΙυηι 6υπι ιηυΙί6Γ6, ραθτίδ, οΐ 
ΓαπιυΓίδ, Ιη 6ίν!ΐαΐ6 (Ι6^6ηΐ6πι, αίςιιε ιιιΙογ Ιαπι πιαίο• 
Α6 ίηιρίοδ οοηνοΓδαηίοπι 61 ηυαδί δοίηΐίΐΐιιη ({ΐιαιηάαιη 
ίη ηίΐ6(1ίο ηιαη Ιυ66ηΐ6Π), η60 .^οΐυπι ηοη οχδΓιη^υί, 
86(1 (ΐαοΐίϋί6 Ιαο6Π) οΙηηοΓΟπι 6πι1ΐΐ6Γ6. Ει Ηφο «Ιίοο 
ιιοη ρΓθ1ιΊΙ)6η8 866688υπι 3ΐ) υΓΐ)ίΙ>υ<, η6ςυ6 ίηΐβΓίΙίοο 
ηιοηΐίηιη οΙ 8θΙίΐυ(1ίη(ΐπι 6θπν6Γ8ηΐίοηβηι;86(1 οβΙθη<Ιβ 
νοίοηΐΐ Μ>5π6 3£;6Γβ 61 νίβ;ί1αΓ6, ηίΙιίΙ ίηϋο ο1)>(αοιι1ί 
«886. δίεαΚ ί^ί^Γ η6^1ί{;6η1ί 36 δυρίηο ηίΙήΙ ρΓ0(ΐ68ΐ 
βοΐίΐυιΐο : ηοίΐυε 6ηίηι Ιοοοδ ηοδ νίπυΐοίαΰίΐ ρΓ9(1ίΐ08, 
8βό πιοηδ 61 ηΐ0Γ68 : ίΐα 61 ρηΐ(ΐ6η8 αΚ|υ6 νί§^1 ηοη 
οβίηκΙίΙυΓ, 6ΐί3Ηΐ ίη πΐ6(1ί3 €ίτίΐ3ΐ6 (]6^6η8. ΟποοίΓοα 
ν6ΐΐ6ΐη, δίοοΐ 56α1υπι ίΙΙυπι, νίΠυΐο ρΓ3Κ8ΐ3ηΐ68 ίη ηΐ6- 
όϋ8 6ίνίΐαΐίΙ)υ8 6886, ηΐ ςυαβί ΓβΓοιεηΙηπι Γ36ΐί 3Πί8, 
πιυΐΐοβ 3(1 8υί ίηίΐαΐίοηοπι ΐΓαΙιβΓ6ηΐ. ν6ΓΜηι ςυία 
1ιθ6 (1ίίΰοί!6 νί^ΙβΙυΓ 6886, 8>1ΐ6πι ί1Ιυ(Ι 8ΐΙβΓηπι ΠαΙ. 

Τταη$ίΙ ΜΙΜ /ί^ΝΓβ ΜΗΛέί ίέΗ]Ηί (Ι €θΓ• 7. 51), 61 

1>Γ6νί8 681 ιτίΐα ρΓ»8•η8 : 61 ηίδί ηυηο, οοπι α(1ΐΗΐ€ 
ίη δίαϋίοδίιηιιΐδ, ΐ3ΐΜ>τ68 νίΓΐιιΐυη 3^Γ64ΐίαηιυΓ,6ΐ Ι3• 
(|0608 ηιαίίΐίφ 6ίΓυ9ί3Π)υ8, ροβΚβα ίη ν3ηυηι ηοδοιοΐ- 
ίρ808 Γ6ρΓ6ΐΐ6η<ΐ6πιη8 , ςηιοίΐο ηυΙΙα βπΐ ροΒπίΙβηΙίπΒ 
αΐίΙίΐΜ. Ναηι (ΐηαηϋίιι ίη ρπΒδΟηϋ νίΐα ίυβΓίπιι.8, ρο8- 
8(ΐηΐ \ηάβ ρφηίΐ6ηΐ68 Ιαοηιηι α66ΐρ6Γ6, 64 3ΐ)1υΐί8 
ρηοΓΪϋπδ ρ60€3ΐΙδ ηιί86η60Γ(]ΐ3ΐη Οοηιίηί 3δδ6ς(:ί : 

(|ΙΙ0(1 8ί ρΐΓ3Βΐ6Π6Πηΐυ8 ΐ6Π)ρΐ18 ρΓΧ86η8, Γ6ρ6ηΐ6ςυ6 

α1)ΐ'ορΐί ίυοΓίηιαδ : ρ(»ηίΐ6ηΓΐ3 (ΐυίιίοπι Ιυηε (ΙυεοηΐΗΓ• 395 ΙιΝ εΑΙ\ Χ1Κ ΟΕΝΕΒ. Ι10Μ11. Χ1.11Ι. 5^0 (ων,ουτως εΙς τήν γ!|νάφ{η9ΐ τά σπέρματα. Κα\ συ το(- 

νυν, άγαττητέ, μή ηρ6ς τ6ν*λαμβάνοντα 5ρα μόνον, μηδΐ 

πρ6ς τ4|ν βαπάνην τήν γινομένην, &λλ* Ιννόει δτι οδτος 

μέν έστιν 6 όρώμενο^, ό παρά σου δεχόμενος, Ιτερος δΐ 

ό τά εΐ; έχείνον γινόμενα οίχειούμενος, χαΐ ούχ δ τυ 

χών, άλλ* ό τών δλων Δεσπότης, ό των απάντων Κύριος, 

ό ούρανοΰ χα\ γης ποιητής ' χα\ δτι ή δαπάνη αύτη 

ιφόσοδος γίνεται, χα\ ού μόνον ούχ Ιλαττοί σου τήν 

ούβίαν, άλλάχαΐ πλεονάζει μόΰ^λον, Ιάνσΰ μετά πίστεως 

«υτο Ιργάζη χα\ Ιλαροίς της πρόθυμη. ΕΓπω τ^ χε- 

φάλαιον των αγαθών* μετά της προσόδου της άπ6 της 

δαπάνης ταύτης γινομένης χα\ αμαρτημάτων συγχωρή- 

ϋΐύκ σοι πρόξενος γίνεται, 6(> τί &ν γένοιτο Γσον; Ει 

τοίνυν βουλοίμεθα εΐδέναι πλουτειν τ6ν αληθή πλοΟτον, 

χαΐ μετά του πλούτου χα\ των αμαρτημάτων τήν συγ- 

χώρησιν εΟρασθαι, έχχέωμεν τά δντα ε{ς τάς των δεο- 

μένων χείρας, προαποστείλωμεν αυτά εις τ6ν ούρανδν, 

Ινθα ουδέ χλέπτης, ουδέ ληστής, ού τοιχωρύχος, ούχ οΐ- 

χέτου χαχουργία, ούχ άλλο ουδέν λυμήνασθαι δυνήσεται 

τδν πλοΰτον τ6ν ήμέτερον. Τ6 γάρ χωρίον έχεΓνο πάσης 

τοιαύτης βλάβης άνώτερον. Μόνον μή μετά χενοδοξίας 

τούτο ποιώμεν, άλλα χατά τους ύπ" αυτού δεδομένους 

νόμους, ώστε μή τδν παρά τών ανθρώπων ίπαινον χαρ- 

πώσασθαι, άλ).ά τδν τεαρά του χοινού πάντων Δεσπότου, 

Ινα μή χαΐ τήν δαπάνην ύτημεΐνωμεν, χαΐ του χέρδους 

άτΕοοτερηθώμεν. "Οσπερ γάρ πάσαις τα?ς άλλαις έπ*.• 

βουλαΐς άνάλωτός έστιν ό πλούτος ό έχεΙ μετατιθέμενος 

διά της τών πενήτων χειρδς, ούτω χενοδοξί^ μόνη άν- 

αλίσχεται* χα\ όπερ έστ\ν ενταύθα ό σής χα\ δ σχώληξ 

πρδς τήν της έσθήτος διαφθοράν, τούτο χενοδοξία γίνε• 

ται πρ6ς τδν άπατης ελεημοσύνης συλλεγόμενον πλούτον. 

Δι* δ, παραχαλώ, μή μόνον ποιώμεν τήν έλεημοσύνην, 

άλλα χα\ μετά ασφαλείας ταύτην έργαζώμεΟα, Γνα άντ\ 

μιχρών μεγάλα χαρπωσώμεθα αγαθά, χα\ άντ\ τών 

έπιχήρων τά άφθαρτα, χαΐ άντ\ τών προσχαίρων τά 

αΙώνια, χα\ μετά τούτων απάντων χα\ τής αφέσεως τών 

αμαρτημάτων τυχεΖν δυνηθώμεν, χα\ τών άπο^^ήτων 

έχείνων αγαθών* ών γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχε?ν, χά• 

ριτι χα\ φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 

με θ* οι τφ Πατρ\ ή δόξα άμα τφ άγίφ χαΐ ζωοποιφ 

Πνεύματι, νύνχα\άε\, χα\ εΙς τους αΙώνας τών αΙώνων• 

Αμήν. 

ΟΜΙΛΙΑ ΜΓ. 

'^ΒΛΰοτ δέ , φησ\ν, οΐ δύο άγγ9Λοι εΙς Σόδομα ίσπέρας, 

α'. Καθάπερ λειμών τις εύανθής διάφορα χα\ ποιχίλα 
τά άνθη έν έαυτψ δείχνυσιν, ούτως ή θεία Γραφή τών 
διχαίων τάς άρετάς ήμιν δείχνυσιν, ούχ Γνα χαθάπερ Ιπ\ 
τών ανθών πρ6ς βραχύ μόνον άπολαύσωμεν της εύωδίας, 
άλλ* 7να διηνεχή τήν εντεύθεν ώφέλειαν χαρπωσώμεθα. 
ΈχεΤ μέν γάρ μόνον έδεξάμεθα τ^ χειρί [455] τά άνθη, 
χαΐ μετ* ολίγον αυτά μαρανθέντα τήν οίχείαν χάριν ήμαύ- 
ρωσεν* ενταύθα δέ ούχ ούτως* άλλ' έπειδάν δεξ<ϋμεθα διά 
της άχοης τάς άρετάς τών διχαίων, χα\ εΙς τους κόλπους 
ν^ διανοίας ημών αύτάς έναποθώμεθα, διά ηαντ6ς του 
χρόνου τής τούτων εύωδίας απόλαυε ιν δυνάμεθα, Ιάν 
ΙΟέλωμιν. Φέρε οδν, επειδή τοιαύτη τών έν τ^ θεί^ Γρα- 
φ^ χειμένων αγίων ή εύ(ι>δία, σήμερον του Αώττήν 
εύωδίαν χαταμάθωμεν, ίνα γνώμεν άχριβώς, δπως είς 
6χραν της άρετης τήν χορυφήν ή τού πατριάρχου συνου« 
σ^ατ^ν δίχαιον τούτον ανήγαγε, χα\ χατ' Γχνος αυτού 
χα\ αύτ^ς τήν οίχείαν φιλοξενίαν διά τών Ιργων έιηδεί- 
χνυται. *Αλλ* ?να σαφέστερος ήμΤν ό λόγος γένηται, 
άξιον αύτων της Γραφής έπαχούσαι τών (βημάτων. 
^ΗΛ&ατ δέ^ φησ\ν, οΐ δύο άγγεΛοί εΙς Σόδομα εσπέ- ρας. Τίνος δνεχεν ούτως ήρξατο, ^ίίΛΟον δέ οι δύο Λ|^ 
γεΛοι εΙς Σόδομα εσπέρας; Επειδή μετά τδ έπιξενω• 
θήναι τφ πατριάρχη, έξαναστάντων αυτών έχείθεν, ό 
μέν χηδεμών χα\ φιλάνθρωπος θεδς τήν οίχείαν αγαθό- 
τητα μιμούμενο;, χα\ σχήματι άνθρώττου τότε όφθε\ς 
«Αταρέμενε τφ πατριάρχη διαλεγόμενος, χαθάπερ χθες 
ηχούσατε* βουλόμενος απαντάς ή μας διδάξαι χα\ της 
εαυτού μαχροθυμίας τήν ύπερβολήν, χαΐ τού πατριάρ- 
χου τδ φιλόστοργον, οΐ δέ άγγελοι ώρμησαν έπΙ τά ΣΛ- 
δομα* τήν. άχολουθίαν εαυτής διατηρούσα ήμΤν ή θεία 
Γραφή νύν φησιν "ΉΛΘον δέ οΐ δύο δγγεΛοι εΐζ Ζό^ 
δομα εσπέρας, τδ έπιταχθέν πληριόσοντες. Κα\ δρα 
άχρίβειαν χα\ παρατήρησιν τής θείας Γραφής, πώς καΐ 
τδν χαιρδν ήμΙν έσήμανε, χαθ' δν παρεγένοντο• Έσπέ» 
ρας γάρ φησι. ΚαΙ τίνος ένεχεν τδν χαιρδν έδήλωσβ; 
χα\ διάτί χατά τήν έσπέραν παρεγένοντο; "Ινα τήν πολ- 
λήν ήμίν έπίτασιν δείξη τής τού Αώτ φιλοξενίας. Καθά• 
περ γάρ ό πατριάρχης χατά τδν τής μεσημβρίας χοκρδ>» 
χαΟή μένος έπετήρει τους παριόντας, χα\ έργον έποιεΤτο 
τήν τούτων θήραν, χα\ έπέτρεχε χα\ μετά περιχαρείας 
τους όδίτας ύπεδέχετο* τδν αύτ^ν δή τρόπον χα\ 6 δίκαιος 
ούτος, επειδή ήδει τής χαχίας τών έν Σοδόμοις οΙχού>^• 
των τήν τυονηρίαν, ουδέ τδν τής εσπέρας χαιρδν παρ • 
επέμπετο, άλλα μέχρι τούτου παρέμενε, μήπου θησαυρός 
τις αύτφ παρεμπέση, χα\ τδν άπδ τής φιλοξενίας χαρ- 
πδν δρέψασΟαι δυνηΟτ} Αληθώς θαυμάσαι Ιστι μετά 
πολλής τής υπερβολής τού διχαίου τούτου τήν άρετήν, 
δτι έν μέσφ τοιούτων παρανομιών αναστρεφόμενος, ού 
μόνον ού γέγονε ^^θυμότερος, άλλα χαΐ πολλψ πλείονα 
τήν άρετήν έπείείχνυτο. Κ.α\ πάντων, ώς είττείν, νατ^ 
χρημνών φερομένων, ούτος μόνος έν τοιούτφ πλήθει 
τήν ευθείαν ώδευεν όδόν. Πού νύν είσιν οΐ λέγοντες, δτι 
ούχ οΤόν τε έν μέση πόλε ι στρεφόμενο ν τίνα διασώσαι 
τήν άρετήν, άλλ* αναχωρήσεως δεϊ, κα\ τής έντοΓςδρεσι 
διατριβής, χαΐ ού δυνατδν τδν οΐχίας προεστώτα, κα\ 
γυναΤχα έχοντα, χβΐ παίδων έπιμελούμενον χα\ οίχετών, 
ένάρετον εΐναι; Όράτωσαν τοίνυν τδν δίχαιον τούτον 
μετά γυναιχδς χα\ παιδίων χα\ οίχετών, καΐ έν πόλει 
διάγοντα, χα\ μεταξύ τοσούτων πονηρών χα\ παρανό• 
μων διατρίβοντα, χα\ χαθάπερ σπινθήρα τίνα έν μέσφ 
πελάγει διαλάμποντα,χαΧού μόνον ού σβεννύμενον, άλλ4 
χα\ λαμπρότερον τδ φώς δεικνύοντα. Κα\ ταύτα λέγω, 
ού χωλύων τήν άναχώρησιν τήν [456] άπδ τών πόλεων, 
χα\ τήν έν τοις δρεσι χα\ ταΐς έρημίαις διατριβήν άπα- 
γορεύων, άλλα δειχνύς δτι τφ βουλομένφ νήφειν χα\ 
έγρηγορέναι ουδέν τούτων κώλυμα γίνεται, "ϋσπερουν* 
τδν ^^θυμον και άναπεπτωχότα ουδέ ή έρημος ώφελήσαί 
τι δύναται* ουδέ γάρ δ τόπος έστ\ν ό τήν άρετήν χατορ 
θών, άλλ' ή γνώμη χα\ δ τρόπος• ούτω τδννήφοντα χαι 
διεγηγερμένον ούτε τδ έν μέστ^ τή πόλει διατρίβειν 
χαταβλάψαι τι δυνήσεται. Κα\ διά τούτο έβουλόμην, χαθά- 
περ τδν μακάριον τούτον, τους ενάρετους μάλιστα έν 
μέσω τών πόλεων είναι, Γνα καθάπερ ζύμη τοΤς άλλοίς 
γινόμενοι, πολλούς είς τδνοΐκεϊον ζήλον ένάγωσιν. Άλλ* 
έτΓειδή δυσχερές τούτο καταφαίνεται είναι, καν εκείνο 
γινέσθω. Παράγει γάρ Λοιχδτ τδ σχήμα τον κόσμου 
τούτον, κα\ βραχύς δ παρών βίος• κα\ εΐ μή νύν, ώς Ιτι 
έν τφ σκάμματι έστήκαμεν, τών πόνων τής αρετής 
άψώμεθα, καΐ τά δίκτυα τής κακία; διαφύγωμεν, Οβτε- 
ρον μάτην εαυτούς αΐτιασόμεθα, δτε ουδέν δφελος της 
' ρταγνώσεως. "Εως μέν γάρ άν ώμεν έν τ^ παρούη| 
ζω^, δυνατδν μεταγνόντας τού εντεύθεν άπόνασθαι κέρ- 
δους, καΐ τά πρότερα άπονιψαμένους αμαρτήματα τής 
τού Δεσπότου φιλανθρωπίας άξιωθήναι-εί δέ τδν παρό\ί- 
τα καιρδν προϊέμενοι άθρόον προαναρττασΟίίημεν, μετά- 897 δ. αΟΑΝΝΙδ εΗΙΙΥ805ΤΟΙΙΙ 

νοήσομεν μίν χα\ τίτε, ού^εμ{αν βέ δνησιν έχ τούτου 
Ιξομεν. Κα\ 7να μάθτ]ς, Κχουε του Προφήτου λέγοντο;, 
"^Εν δέ τφ ξίδχι τις έξομοΛορ\σβταί σοι; χαί πάλιν, 
*ΑίίεΛρ^ς ου Λντροϋται^ Λντρώσβται άνθρωΛος ; Ού- 
ίε\ς, φησίν, 2σται έχεϊ λοιιΛν ό εξαιρούμενος τ6ν ύτΛ 
'της οΕχε(ας ^ςιθυμίας προδ£δομένον, οΟτε &ν αδελφές ^, 
ο6τε δν πατήρ, οδτε &ν μήτηρ. Κα\ τί λέγω, άδελφί)ς, 
χα\ πατήρ, χα\ μήτηρ; ΟΟτε αύτο\ ο! δίκαιοι οΙπα|δ[1η. 
σίαν πολλήν κεκτημένοι τότε συμβαλέσθαι τι δυνήσονται 
ήμίν, εΐ νΰν [δί^ιθυμήσαιμεν. Έάν στχί γάρ, φησί,^νώβ 
καϊ Ίώ6 και άαητιΛ, νΙους αυτών καϊ θυγατέρας αύ- 
τώτ ούμ^ι έζέΛωνζαι. Κα\ δρα της άπΐΐλής τ^^ μέγεθος, 
κα\ οίους δικαίους είς μέσον παρήγαγεν. Επειδή ούτοι 
γάρ κατά καιρδν κα\ έτέροις σωτηρίας ύπ<50εσις γεγό- 
νασιν δ τε γάρ Νώε, του φόβε ροΟ κλυδο)νίου εκείνου τήν 
οίκουμένην κατειληφότος, κα\ τήν γυναίκα κα\ τους υίους 
ίσωσε* κα\ ό Ίώβ ομοίου; κα\ έτέροις σωτηρίας ύπόΟε- 
σίς γέγονε• κα\ ό Δανιήλ δ^ πολλούς έξήρπασε θανάτου, 
ήνίκα ό βάρβαρος εκείνες έττιζητώντά υπέρ άνθρωπίνην 
φύσιν τυγχάνοντα, άνελείν έπεχείρει τους Χαλδαίους, κα\ 
τους Μάγους κα\ τους Γαζαρηνοΰς. 

Ρ'. ΚαΙ Γνα μή νομίσωμεν δτι χα\ έν τω μέλλοντι 
αΐίονι έσται τινά τοιαύτα, κα\ οΐ ενάρετοι καΐ πα/δ- 
^ησίαν έχοντες τους μετά (δαΟυμίας ένταΰΟα διάγοντας 
Ιλευθερώσαι της έκχί τιμωρίας δυνήσονται τους αύ- 
αών επιτηδείους • διά τοΟτο τους δικαίους τούτους 
παρήγαγεν ήμΤν, τ6ν φδβον ήμΙν άνατεινόμενος, και 
παιδεύων έν τοις οίκείοις κατορθώμασι μετά τήν άνω- 
θεν χάριν τάς ελπίδας της σωτηρίας ημών 2χειν, κα\ 
μήτε έπΙ προγόνων άρετυ μέγα φρονεί ν ", εΐ αύτοΙ έν 
χακία τυγχάνομεν δντες, μήτε έπ' άλλφ τιν\, άλλ* εν 
τούτο μόνον σπούδαζε ιν κάν προγόνους ώμεν ενάρετους 
1457] έσχηκότεί, μιμεϊσθαι αυτών τήν άρετήν κίν τδ 
εναντίον πάλιν συμβαίη^, καΐ φαύλων ώμεν προγόνων, 
μή νομίζεινέκ τούτου τι παραβλάτττεσθαι,άλλά πρδς τους 
της αρετής πόνους έπαττοδύεσΟαι• ουδέν γάρ ήμΤν έκ 
τούτου βλάβος ίσται. "Εκαστος γάρ έξ ών διεπράξατο, 
ή στεφανοΰται, ή κατακρίνεται, καθάπερ κα\ ό μακά- 
ριος Παύλος φη σι ν, Ίνα κομίσηταί ίκαστος τά διά 
του σώματος, αρός ά ίΛραξεν , εϊτε αγαθόν^ εϊτβ 
καχόν καΐ πάλιν, Ός αποδώσει έχάστφ κατά τά §ργα 
αϋτοϋ, "Απερ άπαντα είδότες κα\ πασαν ^αΟυμίαν άπο- 
τιναξάμενοι, πολύν της αρετής ποιησώμεθα λόγον. Κα\ 
ώς Ιτι έν τφ σκάμματί έσμεν , πρ\ν ή διοΑ.υθήναι τδ 
βέατρον , φροντίσωμεν ημών της σωτηρίας, ?να έν τω 
βραχεί τούτψ χρόνφ τήν άρετήν μετελΟόντες , έν τίρ 
βιηνεκεΤ αιώνι τ3ις υπέρ ταύτης άμοιβάς κομισώμεθα* 
χαθάπερ κα\ ό δίκαιος ούτος, ό μεταξύ τοσούτων πονη- 
ρών οίκων, κα\ ούδένα έχων ζηλουντα αύτου τήν άρε- 
τήν, άλλα κα\ πά'^τας ορών χλευάζοντας , κωμωδουντας, 
ού μόνον οκνηρότερος ουκ έγένιτο, άλλα κ^ιΐ ούτω δι- 
έλαμψεν, ώς καταξιωΟήναι καΐ αγγέλους ύποδέςασΟαι* 
χα\ πάντων άρδην άπολ).υμένων, αΰτδς μόνος συν ταΓς 
Ουγατράσι διέφυγε τήν έπενεχΟείσαν δίκην. Ά)Χ έπΙ 
τήν άκολουΟίαν του λόγου έπανέλΟωμεν. "^ΗΛΘον δέ, 
φη9\ν, οΐ δύο άγγεΛοι εΙς Σόδομα εσπέρας. Ό και • 
ρ6ς μάλιστα βείκνυσιν ήμιν τού δικαίου τούτου τήν 
ύπερβάλλουσαν άρετήν, οτι χαΐ εσπέρας καταλαβούσης 
ιίαρέμενε, κα\ ούχ άφίστατο. Επειδή γάρ |]δει τδ εντεύ- 
θεν αύτψ τικτόμενον κέρδος, διά τούτο έπιθυμών έπιτυ- 
χείν του πλούτου, πολ).^ τή προσεδρία έκέχρητο, χα\ της 
ημέρας πληρωθείσης ουκ άνεχώρει. Το:οΟτονγάρ ψυχή 
• 8«νίΙ βΙ «ΗςυοΙ ιηδί μεγάλα φρονεΐν. ΑΚΟΗΙΕΡ. €0Ν5ΤΑΝΓΙΝ0Ρ. 5ί>8 ζέουσα κβΐ διεγηγερμένη' ούχ ύπό τίνων χωλυτικών 
εμποδίζεται τήν οΕκείαν ά^^ν έπιδείξασθαι, άλλα κα^ 
δι* αυτών μάλιστα τών κωλυόντων έπιπλιΐον αΓρεται, 
χαΊ μείζονα τήν φλόγα της επιθυμίας άνάπτε*. 7^ώτ 
δέ, φησί, ΛώΓ, έζανέστη εΙς συτάντησιν αύτοις» 
*Α37)υ^νωσαν οΐ χα\ παραγινομένους πολλάκις κα\ καΟ- 
(χετε ^οντας,κα\ -πολλήν τήν προσεδρίαν έπιδεικνυ μένους 
διαχρουόμενοι, κα\ πολλήν τήν άπανΟρωπίαν έπιδεικνύ- 
μενοι.Όρα γάρ τδν δίκαιον τούτον, δτηος ούκ άνέμεινβ 
παραγενέσθαι ιτρδς αύτδν, άλλα καθάπερ ό πατριάρχης, 
ούκ είδώς τίνες ήσαν οΐ τ^αραγεγονότες, άλλ* όδίτας τινάς 
αυτούς είναι ύπολαμβάνων, θεασάμενος μονονουχί έ σκίρ- 
τησε, κα\ περιχαρής γέγονεν, ώς επιτυχών της θήρας, 
κα\ μή διαμαρτών του σπουδαζομένου. 7^ώτ γάρ, φη- 
σ\ν, έζανέστιχ εΙς συνάντησιν αύτοΐς^ καϊ Λροσεχύ* 
ιη\σε τφ προσώπω έπΙ την γην. Ηύχαρίστησε τψθεώ, 
δτι κατηςίωσεν αΰτδν ύποδέξασθαι τους παριόντας. Σκο- 
πεί ψυχή; άρετήν. Μεγάλην εύεργεσίαν παρά τού Θεού 
ταύτην ήγήσατο, τδ έπιτυχεΤν τών ανδρών, κα\ διά της 
είς τούτους δεξιώσεως τόν οίκεον πόθον άποπληρώσαι. 
Μή γάρ μο'. λέγε, δτι άγγελοι ήσαν άλλ* εκείνο λογίζου, 
δτι ό δίκαιος ούτος ούδέπω τούτο [458] ήπίστατο, άλλ* 
ώς άνΟρ(ϋπους άγνώτας παροδεύοντας υποδεχόμενος, 
ούτω δ'.έκειτο. Καϊ είπεν Ίδοϋ, κύριοι, έκχΛίνατεεΙς 
τδν όϊκον του παιδδς ύμώ>% καϊ καταΛύσατε, καϊ 
%*1^*ασΟε τους πόδας ύμώτ, καϊ όρΘρΙσαντες άπεΛιεύ'- 
σεσΟε εΙς τ^ι^ όδύν υμών. Ικανά τά (βήματα ταύτα 
τήν ένατΓοκειμένην άρετήν τ^ τού δικαίου ψυχϊ) έκκαλύ- 
ψαι. Τί γάρ άν τις έκπλαγείη τήν ταπεινοφροσύνην 
ύπερβάλλουσαν, τήν θερ|ΑΟτητα, ήν περ\ τήν φιλοξενίβν 
έπεδείκνυτο; Ίδοϋ, φησ\, κύριοι, έκχΛίνατε εΙς τύτ 
οίκον τού παιδός υμών. Κάκείνους κνρίους καλεί, κα\ 
έαυτδν παΐδα αυτών ονομάζει. "Ακούσω με ν, άγαπητο\, 
τών (βημάτων τούτων μετά ακριβείας, κα\ παιδευθώμεν 
χα\ ήμε?ς τά δμοια διαπράττεσθαι. Ό επίδοξος, δ πε« 
ριφανής, ό έν τοσαύτη περιουσία τυγχάνων, ό οίκοδεσττό- 
της, τους όδίτας, τους ξένους, τους άγνώτας, τους ευτε- 
λείς τδ φαιν^μενον, τους παριόντας, τους ούδαμόΟεν 
αύτφ προσήκοντας κυρίους ονομάζει καίφησιν* ^ΕκκΛΙ» 
νατε εις τί^ν οίκον του ααιδός υμών καϊ κατοΛύσατε, 
Εσπέρα γάρ, φησ\, κατέλαβε. Πείσθητέ μοι, χα\ τδν 
κάματον της ημέρας παραμυθήσασθε, εΙς τδν οΤκον του 
παιδδςύμών καταλύσαντες, Μή γάρ, φησ\, μέγα τι ύμϊν 
επαγγέλλομαι ; Γίίψασθε τους πόδας υμών τους ύπδ 
τής όδοιπορίας κεκμηκότας, καϊ όρβρίσαντες άπεΛεύ- 
σεσθε ττιν όδύν υμών. Χαρίσασθε ούν μοι ταύτην τήν 
χάριν, κα\ μή άνανεύσητέ μου πρδς τήν παράκλησιν. 
Και είπαν, φησίν Οϋχϊ, άΛΧ έν τχί πΛατεΙί^ί κατά• 
Λύσομεν. Κα\ μετά τοσαύτην παράκλησιν Ιδών αύτους 
άνανεύοντας ούκ ένάρκησεν, ούκ άπέστη τού σπουδαζο- 
μένου, ουδέ ίτταΟέ τι τοιούτον, οΓον ήμε7ς τιολλάκις 
τεοιούμεν κα\ έάν άρα ποτέ τίνα προτρέψασθαι βουλή- 
Οείημεν, είτα Οεασώμεθα πρδς ολίγον άνανεύοντα, ευ- 
θύς άφιστάμεΟα* καΐ τοΰτο συμβαίνει άπδ τού μή θερ- 
μότητι καΐ πόθω τούτο ποιεΤν, άλλα μάλιστα κα\ νομί- 
ζειν αρκούσαν άτΓολογίαν ίχειν, τδ λέγειν δτι τό γε έαυ- 
:ών πεποιήχαμεν. 

γ. Τί λέγεις, δτι τδ σαυτού πεποίηχας; "Απώλεσας τήν 
θήραν, διήμαρτες του θησαυρού, χα\ τδ σεαυτου πβ• 
πο{ηχας ; Τότε άν ής τδ ααυτού πετεοιηκώς, εΐ μή ϊ^^ι- 
ψας άπδ τών χειρών τδν θησαυρδν,εΐ μή παρέδραμες τήν 
Λ,'χρΛ'^,εΙ μή άφοσιώσει ^ τ^) μέχρι ι&ημάτων τήν φίλοξενίαν 
έπεδείξω. *Αλλ' ούχ ό δίχαιος οΟτως * άλλα τί ; Όρων 

< Ιΐίτ οΐΜ6Γν69 ίΙβΓυιη αφοσιώσβι, ρετ'^πηζΐΌΤΗ, υΐ ιυρη. ται ΙΝ εΑΡ. Χϋ. ΟΕιΝΕδ. ΙΙΟΜΙΙ.. ΧΙ.ΙΙΙ. 398 ιιαίίαιη αοΐοηι υΐίΐίΐαΐβπι ίηιΐβ ΰαρίβπιυδ. Ουοά υΐ (Ιί- 
,Μ38, ααιΗ (ττορίΐϋίαπι άίοοιιΐβπι : 1η ηι[6τηο αηί^ηι ηΜ$ 
ροι./ίίίΜΐ«ηίΜ ( Ρ$αί. 6. 6) ? βΐ ιΙβΓϋΐη : Ρίαίβηιοη 
πάΊηηί, πάίίΜΐ Ηοηιο {Ρ$αΙ. 48.8)?Νυ1Ιυ8, ίπηυ!!, ί^Ίΐ 
ίΐϋο |)θ$Ιϋ3»(]υίοηρΊ3ΐ βαιη ςυ6ΐη δυαάοδίάία ρΓοϋϋΟ' 
ηι,ιΐ€|ςυ6 βί ίπιΙεΓ Γυοηΐ, ποςαε βί ραΙβΓ, ηοςυο $ί ηια- 
ΐβΓ. Ει ςοΐα άίοο, ΓηιΙβΓ, ρδΙβΓ, βΐ ιηαΙβΓ ? Νοηϋβ ]ϋαί, 
ςυίϋυδ Ιαηία 2ρΐ]ϋ Ββυπι Οϋυεία 651, ροΐοηιηΐ ηοΙ)ί$ 
Ιυηο 3Γιςυί(1 ρΓοϋοδδβ, 8ί ηυηο (Ιοδίϋοβ Γυβηιηιΐδ. 01- 
οίΐ οηϊιη : 5ί $ΐ€ΐ€ήηΐ Νοε εΙ 7ο6 εΐ ϋαηιΛ, βί'ιοε ειιοί 
€1 βΙία$ ηοη οήρίαιί {Εζ6€Η. 14. 20). Κι νίϋβ ηιίηαΓυηι 
$πινί(α(6ΐη, ηυαίβδςαβ ]υ8ΐ05 ίη ιηϋ<1Ίυιη 3άάϋΧ6πΙ. 
Ουοηίαιη ίΐΐί 8υί$ ΐοιηροΓίϋυβ βΐίαιη αΐϋδ βαΐαϋ^ οαυΒα 
ίυβΓυηΙ : Νοβ 6ηίιη, ευιη ΙϋΓη1)ί1ί8 ΠΙα (Ιίΐϋνϋ Ιοηαρο- 
8128 (ΟΓΓαιη ο€θπρ.ι<ίδ6(, 61 υχοΓΟίη, 61 Γι1ΐ08 $6Γνανίΐ : 
61 ^οι) 8ίηιΊΓιΐ6Γ αΐϋδ 89ΐυ1ί8 3υοΐθΓ ΓαίΙ : Ο^ηίβΙ ςυοηπο 
ιηυΐΐοδ 6ηρυίΙ 2 ιηοΓίβ, ηπαπϋο 1}ΓιΓΐ)&ηΐδ ίΙΙβ ίηηυί- 
Γ6ΐ)αΐ ηιΐφ 8υρΓα Ιιυιηαηαιη δυηΐ ηβΙιίΓαιη , οΐ ίη- 
ΐ6Γίπ)6Γ6 νοΐ6ΐ)3ΐ βΐιαίϋχοδ , 6ΐ Μπβοδ αΐί|υο 6ηζα- 
Γοηο5. 

2. Ιη [αίητο εωεηΐο ιιηη$ηΗί$ηη6 ρνο $€]νάΊεαί>ίΐίίΓ, — 
Ει η6 ρυΐ6Γηυ8 ίη ΓυΙυΓΟ δχουΐο ίοΓβ Οΐίη, 6( 605 (|ΐιι 
Λίηυΐο ρπΐ'ϋίΐΊ 8υηΙ, 61 Γΐ(]υ6ί3ηο 1ΐ3ΐ)6ηΙ ίη Οβυηΐ, οϋοί^, 
ςυί Ιιίεη6£;1]£^6ηΐ6Γ\ίχ6ΐ'υηΙ, η6€658απθ8 8υο8 ΙίϋΰπίΓβ 
ίΐϋο α δϋρρίίοΐο ρο8^6 : ρΓορΐ6Γ62ΐ αϋίΐυχίΐ ηοΐιίβ ]υ5ΐο8 

ϋ1θ8, ΐ6ΓΓ0Γ6ΐη η65ί8 ίηΤΰΓ6η$, 61 ϋθ€6η8 Ίΐΐ ρΓ0)Τΐί8 

Ιιοηίδ ορ6πΙ)υ8 6υπι δΐιρβπια £;Γαιΐ3 8ρ6πι δΑίυΐίδ ηο- 
8ΙΓΧ Ιι»1)6η(1&η), οΐ ηοη ίη ρΓ0^6ηίΐ0Γυπι νίηυΐίϋυδ, ηβ- 
(ΐ]η6 ίη αϋο ηυορίαηι 5υρ6Γΐ)Ί6η(]υιη, ν6ΐ οοηη(ΐ6Π(]υπι, 
8ί ηοδ ίη ρο6€αΙί8 6886 ηοη άβδίηίιηυδ, δοϋ Ιιοο ηηυπι 
6υΓαη(Ιυηι, υΐ 8ί ρ3Γ6ηΐ68 1ια1>α6ηπηυ8 νίηυΐ6 ΰΙ.ίΓΟδ, 
]ηήΐ6ΐηυΓ 60Γυπι νίηυΐ6ΐη: 61 βί^ άίνβΓδο ηοείϋ.ιΐ, οι 
€χ ίηιρΐΌΐ)ίδ δίηιοδ ραΓοηΙίύυδ, ηοη ραΐαηάυηι ηοΐίδ 
αΙίΐ|ΐιίϋ αοοί(ΐ6Γ6 ηοουπιβηΐί, (Ιυηιπιοίΐο 6Χ6Γ6θαηιαΓ 
»ι1 νίηυΐιιπι ]Αΐ)0Γ6δ: ηυΙΙυπι οηΐιη Ιιίηο ηο1)ίδ ϋα- 
ηιηηπι οηΐ. Ν»ηι υηυδφΐίδηυο ροΓ οα νοί οοΓοηαΙυρ, νοί 
<:οηϋ6Π)ΐιη(υΓ, ςηφ ίρδβ ςοδδίΐ, ηυβιηα(]ιηθ(Ιυιη οΐ 
1>6αΙυδ Ραιιΐυδ ίηηιΓΛ : ϋΐ τβροηβΐ ίίην$ηηΪ9ηΗ6 εα ηπω 
ρατ εοτρχη βαηΙ, ίηχία ίά ηηοά [€άί, $ίνε ^οιιιιηι, $ίνβ 
ηιαίαηι (2. Οογ. 5.10) ; 6ΐ ίΐΟΓυπι : Ομ τβάάΗ ηηκίίΐηηβ 
ίηχία ορετα $να ( ΙΧοηι. 2. 6 ). Οαχ οαιηία ουηι δοία- 
ιηα8, 6X60883 οηιηί η6|;1ΐ{[6ηΐιη, νίπυΐίδ πιηχΐιηαηι 
1ΐΑΐ>6αηιιΐ8 πιΐΐοηοιη. Εΐ οαηι ύάΐιυο ίη 8ΐ&(Ιίο δυιηαβ, 
€1 οοΓίαηϋί Ιοηιρυδ 681, ρηυδ(]ΐιαπι (Ιί:»δθΙν8ΐυΓ δροοία- 
-ΰυΐυηι, δοΠίοΙΙί δίιηυβ (Ιο ηοκίΓα δ&ΐυΐο, υΐ ίη Ιγουϊ 
ί'ΐο (οηιροΓβ νίΓΐυΐ68 6Χ6Γ66π()ο, ίη δχουΐο ροΓρ^ΐυο 
ίΙΙηηηη ηΐ6Γ66^8 Γοοίρίαηιιΐδ : δίουΐ 61 ]ιΐδΐυδ ίΐίβ, 
ι;α1 ίη ηΐ6(Ιίο ΙοΙ οιαΙοΓυηι Ιιαϋίΐαηδ, βΐ ηπΙΙυπι 1ια- 
1>6η8 ηυ! δυαιη ίιηίΐ3Γ6ΐυΓ νίπυΐοη), δοϋ νίϋοηδ οπιηΰΐ 
ί:η^ι.•ηΐ68 61 8υ1>8αηη»η(ϋδ , ηοη δοΐυπι ηοη Γαυίυδ οδΐ 
Ν^,;ηίθΓ, Τ6ΠΙΠ1 Ιαηία νίπιιΐΰ βηαίουίΐ, υΐ 61 ηηςοίοδ 
ΐ>ϋ86ίρ6Γ0 ηΐ6Γυ6ηΐ : 3ΐ(]ΐΐ6 €ϋΐη ίΙΙί δίπιυΐ οπιπ6» ριτ- 
ί 6ηΙ, 8θ1ϋ8 ίρ56 οηπι βΐίαϋϋδ 6θυ£[οηΐ ροΒπηιη (]υ:υ 
ίΐΐίδ ίΠαΐα 681. ΟοΐΙΟΓυπι 3(1 δβΓίοηι δΰπηοιιΐδ Γ6ϋ63- 
ηιοδ. Υεηεηιηί ααίεη άηο αηρείί ίη 8οάοηία νεερετι. 
Ιιΐδΐί Ιιυ]υ8 6Χ06ΐΐ6ηΐ6Π) νίηυΐ6ηι Ι6ΐηρυδ Ιιο^ ροΐ1$8ί• 
ιιιυιη ίηϋίοαΐ, ηυί3 6ΐ ίη{[Γυ6ηΐ6 ν68ρ6Γ3 ρ€Γη)3η8ί(, 
61 ηοη (Ι68(ίΐίΐ. Ναπι ςυί3 86161)31 ΙιιΟΓυηι «(υοιΐ ίηϋο 
ιιαδΟοίΜΐϋΓ, ίϋβο 113506 (ΙΙνίιίαδ &886(]υί οηρίοπδ, ν3ΐαβ 86(]υΙυδ 6Γα(, 61 ηοηηο ιΗο ίιι.ρίβίο (ΙίΗΟοϋοϋηΐ. 1ι« 
οηίπι 86 Ι)αΙ)6ΐ 3ηίηΐ3 Γβπτίϋη οι νίςίΐαηδ, ηΐ ηπΐϋβ 
ίιυρο(1ίηΐ6ηΐίδ ρΓχρ6(Ιΐ3ΐυΓ» ςιιοηιίηυ^ δυαιη (ΐ66ΐηΓοΐ 
τίιΙαϊ6ΐη : (|ΐιΙη οΐ ίδΐΐιαο ίρ53 (Ιπγο ρΓθ1ι11)θπΙ ηΐ3χί« 
ηιο, ηιηςίδ ιηοίΐαηΐ, οΐ ηΐ3;0Γ6η) οπρίάίίαΙΙί» Πηηιηι»πι 
ηί'οοη^ΐιιηΐ. ϋΐ απίαιι νΐάίί^ ίπηυ'Π, Δοί, ίνττεχίί ίη 
οεαιτ^ίίη }11ϊ$. ΛυιΙίαηΙ ϋ (ΐαί 3(1ν6:ιηδ 0Γ3η(65 61 δυρ• 
ρ1ίε9.ηΐ65, αε δΰΐΐυΐο $-6 εοΐ'πη) οίδ ϋοιιιίιίβηίοδ ηιυΐΐβ 
ίιιΙιιιηΐ3ΐιίΙπΐϋ 3ν6Γ$3π(ιΐΓ οι ΓοροΙΙυηΙ. \ί(ΐ6 οηίηι 
ηυοηιοίΐο ]υ5!ΐΐδ ίΙΙϋ ηοη βχ^ρεοΐανίΐ ϋοηοο 3(1 δο νβ^ 
ηίΓΟ.Ι, δΟίΙ ίίΚ'ϋΐ ρΒίππΓΐΙίβ , ί^ηοπαηδ (|ΐΗ ο^^οηΐΐιο• 
8|ΐίΐϋδ, 61 δϋδρίί'ΐιηδ νίηίΟΓΟδ (ΐυοδϋ3ΐη οδ^ο, (]ΐΐ3^ίρΓί» 
βοϋ Ιίο δαίΐΐιΐίίϊΐ, ΐ|υί3 αδδο^υϋίυ-ί 0Γ3ΐ ςη^Γδϋαηι ρΓχ- 
(Ιαηι, 61 ηοη 3ΐ>6ΓΓαΓαΐ 3ΐ) οο (|Πϋϋ €υ|ή(;ϊ)ίίΐ. ί// οα- 
ίεηι ν'ιάΗ, ιη(\\χ\{, ίΐιηεχΊΐ ι/ι οεεαηηηι ϊ11ι$, εί αάοτα' 
Ιχη [αάε Βηρετ ΐεηωη. ΟηΓιαδ οβίΐ Οβο, ςηο(1 <1ί- 
βη:ι4;!δ Οδδβΐ βηηϊ ρκΕίβΓοιιηΙΙυιιι δϋδοβρίίοηο. Αηίηι- 
3ϋν6Γΐϋ ϊΙΠιΐδ 3ηίιηΐ6 νίΠϋΙβηι. Μηςηυηι Οβί 1>6η6- 
ίίοίιιπι 3Γΐ)ίΐΓηϋαΙυΓ ίιιοίϋίδδβ ίη Ιιοδ νίΓΟδ , ηΐ δυδοβ- 
ρΐίδ ΙΙΙίδ δυυιη ρβΓΠοοΓβΙ (Ιβδίιίει ίαιη. ^απ1 ηο ϋίχοΓίδ, 
ίρδΟδ «η^βίοδ Γυίδδο : δθ(1 Ιιοο ροιίαδ Ιοοαπι π'ρυΐβ, 
]υδΙυιη ίΐΐυηι ηοηϋαηι Ιιοο δοίνίδδο, δΟιΙ (]υ3δί Ιιοιηί- 
ηοδ ί^ηοΐοδ 61 ρΓΟΟίβΓΟίιηΙοδ δυδοίρίοπδ, ίΐ3 βΟΌοίηιη 
ΓυίδδΟ. 2. Ει άίχίΐ : Εεεε^ άοηιίηί, άινετύΐε ίη άοηΐΜηι 
ραΜ νεείή^ εί ίηαηείε, ηηίε$αΐε, ει Ιαναίε ρεάε$ ι•β- 
</Γ05, εΐ άίΐηεηΐο (αείο ρτοβείΒεείΗΐηί ίη νιαηι νε$ΐΓωη. 
δυΓΓιοίυηΐ Ιιχο ν6Γΐ)3 3(1 (1οΐρ^6η(ΐ3ηι νίηυΐ6πι (ΐη:Β 
ίη Ρ6610Γ6 ίυδίί ΙαΐβΙκιΙ. Εΐ(ΐυ:ϋ ηιίΓυηίδί ηυίδ οΙ)δΐυ- 
ρ6$03ΐ 6χίηιίΑηίΐ Ιΐϋηί)ί11ΐ3ΐβηι, 36 ίϋΓΤΟΓοηι ςυβηι ίη 
1ιθ8ρίΐ3ΐίΐ3ΐο (ΐ6εΐ3Γα1)3ΐ ? Εεεε, ίηςυίΐ, άοΜνά, άίνετ- 
Ιίΐε ίη άοηιαιη ρηεή νεϋή. Εΐ ϋΙΟί ^οπιίηοδ νοο3ΐ, 36 
δοίρδυηι ίΙΙοΓυηι δοινυηι ηρρβΙίΑ'. Αυϋίαιηυδ οΐΐοηΐβ 
ΙιοίΟ ΥβΓΐ)3, (Ιΐίοςίίδδίιηί, εΐ δίηιί1ί3 ηοδ ςυοςυβ ρπΕ- 
6ΐ3Γβ ϋίδ03ηιυδ. Υιγ βίοιίοδϋδ, ηοϋίΙΙδ, Ι3η) αϋυηϋαπδ, 
Ι3η1ηδ ρβΙΟΓΓβηιίΙίϋδ, νί3ΐθΓ6;ί, Ιιοδρίΐβδ, ίςηο(ο% υΐ 
3ρρ3Γ6ΐ)3ηΐ, νίΐοδ, ρΓχΐ6Γ6υιιΐ6δ, ηίΙιίΙςυ6 3(ί 8^3111- 
η6ηΐβδ, (Ιοηιίηοδ ηοηηηαΐ, οΐ ίη(ΐυίΙ : Βίυβπίιε ίη άο- 
ηιηηι ρνετί νε$ΐή^ εί η\ιίε$€ίΙε, ΥοδροΓη οηΐηι, ίηίΐυίί, 
ίη^ίΓυίΙ. ΜθΓ6ΐη ηιίΐιί ^6Γίΐ6, 61 Ιαδδίΐυϋίηβηι άίβί δο- 
Ι3ΐηίιιί ίη άοηιιιηι δβρνί νοδίΓί (1ίν6Γΐ6ηΐ68. ΝυιηςηίιΙ 
ιη33ηηηι νοΜδ ρΓθΠ]ίΙΙο? Ι^αναιε ρεάεβ νε$ίΓ0$ ίΐίηοΐ'ο 
Ιοη{$ο Γ3ΐί^3ΐθ8, εί άίΐηεηΐο ρενρείί: ίη νίαηι νε$ΐτωη• 
Η3ηο ςΓ3Γΐ3πι (1οη3ΐ6 ιηίΐιί, 6ΐ ροΐίΐίοηβιη ηιβαηι ιιο 
ίι*υ^1ΐ'6ηιίιιί. Εί άίχεταηΐ^ ίηηυίΙ, ΑΙίηίηιε, $εά ίη ρ/α- 
ίεα ηιαηεΙίίηιη$. Εΐΐ3ΐη ροδΙ Ι3ηΐ3ηι 6χΙιοη3ΐίοηοιη 
ηηαηι Γο€ογ3(, ευηι νίϋίΐ οοδ ΓοηυοΓΟ, ηοη υ1)(0Γρυίΐ, 
ηοηυο »1) ίηδίϋυΐο δυο ϋβδίίΐίΐ, ηοηιιβ ΓοοίΙ υιί ηο8 
ίηίΟΓίΙιιιη Γαείιηυδ : ςπί 8ί (ΐυ3η(]ο 3ΐίςπ6ηι Ιιογ- 
ΐ3Γί ι1ίςη3ΐηυΓ, 61 ροδΐ63 \ί(1οηιυδ ρ3Γυηιρ6Γ άοίΓΟ- 
6ΐ3ηΐ6πι οΐ Γβηυβηΐβπι, 8ΐ3Γπη (Ιοδίδΐίιηυδ : ίϋ ηυοϋ 

6υηΐίηςίΐ, (]υί3 6ίΐΓ3 (]6δ1(ΐ6ΓίΐΙΠ] 61 Γ6Γν0Γ6ΠΙ Ιΐ(>€ 

3{[ίπιυ8, 61 ηΐ3χίιη6 ςυί3 ρυίαιηυδ 5υΓϋ66Γ6 6Χ6υ83ΐίο- 
η6η), 8ί (Ιί66Γ6 ροδδίπιυδ Γ66ί:»δ6 ηο8 οΠίοίυιη ηοβίΓοπι. 
5. Ουί ύ 3ί8, οΠίοίυηι 16 ΐυυπι Γβοίδβο ? ΑιηίβίβΙί ίη 
τ6η3ΐίοη6ρπ&(ΐ3ΐη; 3ΐ)6ΓΓ3δΐί 3 11ΐ683υΓ0; οΐΐυοίυηοΐιιβ 
68θΓΩ6ίο?Τυη6ΐυο Γυηοΐυδ 68808 οΓΩοίο, δί ηοη 35]66ί8- 

868 6 Πί13ηί1)Ι18 ΐΙ)683υΠΙΐη, 11 ηοη ρΠ£ΐ6Πδ>68 ίη ¥603• 
Ιΐοηο ρΓ26(ΐ3Π1, 81 ΠΟΠ ρΟΓίυηΟίΟΠβ 61 ΤβΓίΚ) Ι6ηα8 ΙΑΟ- 

Ιηιη Ιΐ08ρί(3ΐΙΐ3ΐ6ΐη ίη(1ί6»δ868. Αΐ ηοη ]υ8ΐυ8 Πΐβιίο: 5^9 δ. ;0ΛΝΝΙδ ΟΙΙΚΥδΟδΤΟϋΙ 

«0(1 ςυκΙ ? νίϋοΐκιΐ οΜιιοΐιηΐββ &υίβ ρΓ6€ϋ)ΐΰ, 61 ίη ρΐλ- 
162 ιη]ΐη6Γ6 τοΐ6η(68. ΙΙθ€ αυΐβαι ΓβοΊβΐΜίηΐ αηβ6Η, νΪΓ- 
ΐιιΐ6πΐ]υ$ΐί ραίαιη βιοβΓο νοΐ6ΐιΐ68, 6Ι ηο5οιηη6» <Ιθ€6Γβ 
ςυ^ηΐ^ι 6]υ8 ΐα^ήι Ιιοβρίΐαϋΐαβ. Ρο8(68 αυΐ6ΐη ηοη ]3ΐη 
νοΓ5ί8 εοηίβηΐυβ 6>1 ΰχΐιοπ^ιπ, $6(1 βΐ νίπι Γ^ειί. Ργο- 
ρΐ6ΓβΛ 61 €ΙΐΓί8ΐυ8 (1ίθ6ΐιαΙ ! Υίοίαια ταρίνηί τβρηνηι ακ- 
ίοτηηι {ΜαίιΗ. 11. 12). ϋ5ί οηίιη 8ρίη1ιΐ3ΐ6 αΟυΙδβήΙ 
Ιυ6Γυιη, Ι6ΐηρ68ΐίνα Λΐ6Γίΐ νίοίβηϋ», 61 Ι3υ<!3ΐ)ί1ί8 €0- 
90110. ^.Εί ΰοηιρβΙΜαί, Ίηφύι, €09. ΜΜ αυΐ6αι νκΐβ- 
ΐιΐΓ 61 ίηνίΐ08 608 ΛΐΐΓ3ΐϊβΓ6. 06111(16 υ1)ί τί(ΐ6ηιηΙ ]ϋ- 
δΐιιιη ίΐα Γ6Γν6η(6ΐιι, ηο1οηΐ6ΐηςυ6 (ΐ68ί8ΐ6Γβ, ηίδΐ νοίί 
ΓΟίηροδ ΟβΓ6ί, 0€€ΐΐηανβΓΗηΙ, ίηςυίΐ, αά βαηι, β ϊμ- 
ίτανϋπιηΐ ίη άοιηηηι €]η$, Εί (εοΗ ά» ΰοηνΊυινηι^ α ίΟΜΐ 
ίη[€τηΐ€ηίαίο$, €1 ϋοηι^άβηιηί, 4. αηίβηηαηι η€ηΙ οΜ- 
/«ΜΙ. Υίιΐίδΐί 61 Ιιίο ηοη ίη βυηιρίιιοβα ιη6π8:ι Ιΐ08ρίΐ3- 
Ιίΐηίοηι οδίοηίΐί, δθ(Ι ροΐίυ8 ίη Π1>βΓΛΐίΐ3ΐβ πΐ6ηΐΊ8 ? 
Ναηι 8ΐΛΐίηι ιιΐ 608 ίηϋαοβΓβ ροΐιιίΐ ίη (Ιοπιππι ευ^ηι, 
ηυΐΐυηι ΙιοβρίΙ^Γιίαΐίδ οΓίίβίυπη ρΓΧ(6πηί8ΐ(. Ει ίρ$6 
ηυίϋοιη ίη η)ίηί8ΐ6Γίο 006υραΐιΐ8 ΟΓΠΙ, βΐ €ίΙ)08 αρρο- 
$υίΐ, 61 οπ]η6ΐη ΙιοηοΓ6ΐη 6υΙΐυίη(|ΐΐ6 ίΗΐρ6η(ϋ( Ιιοβρί- 
Γώϋδ, 1100111168 608 61 νίαΐ0Γ68 ςυο8<]απι 6886 ριιίαη.β. 
νίή οαΐίτη άυϋαία 8οάοίΗίία άηιαΗά^4€ηίη( άοηηίΐη 
α )ηνβη6 ιιι^κβ αά κηαη^ ουΜί< ρορηίΜ νηιιιΐ, $. βΙ 
€νο€ανατΗη$ ί,οί, €ί άίχοτηηί β'ι: ΌΗ $αηί «ίη*, ηΜ »Ηηί 
ίη§τα$ί αά ίβ ηοαβ ? Εάπΰ €ο$ αά ηο$, ηί ΓΟ^αοικι πιιμ 
Μ. Νο ρ6ΓΓιιιιοΐοΓί6 ΐηιη86οηιιΐ8 (|υ;β ϋίεΟ 8υηΐ , οα- 
Π88ίιηί, 61 ηοη βοίππι ίδίοΓυιη νί(ΐ63ηια8 Ιο8αοί2ΐπι 
ηυΙΐ3 νβηία (Ιί^ηαηιίαπι ; 86(1 61 εοςίίβηιυβ, (|υοιηο(1ο 
]ΐΐ8ΐυ8 ίη ιη6(1ίο ι»ιη (ΓυουΙβηΐ&Γυιη Ιιοβίίβηιιη 1ΐ3ΐ)ί- 
13118, 1(3 6Χ06ΐΐ6η(ί νίΓΐΜΐ6 ίιιΙβΟΓίΙ, (ΐυοιηο(1ο Γ6ΓΓ6 ρο- 
ΐυοΓίΐ ίηίςηίΐαΐϋηι εοΓυπι, (ΐιιοιηο(1ο ηοη ίυ^επί 60• 
πιω είνίΐΑΐβιη, ηποηκΗΐο 618 Ιοηυί ροΐυ6ηΐ.0υοο)θ(1ο, 
Γ^ο άί63ηι. υηίνοΓδί Οοηιίηυδ ρΓχνίιΙοηδ 8(ηρ6η(ΐ3ηι 
ίΙΙοΓυηι ηοςιιίΓΐ3ηι, άί8ρ6η$3νίΐ, υ( ]ιΐϋ(ιΐ8 60 ίοοΙ άο- 
ιηίοίϋιιιη Ιια1)0Γ6ΐ, υΐ 8ίου( ορ(ίπιυ8 ιη6(11ου8 πιογΙκ)• 
60Γυηι 6ηίΐ6η(ΐ3Γ6ΐ. ΥεΓυηη νί(ΐ6η8 86 ευΓ3 803 ηίΐιίΐ 

ρΓθΓΐ€6Γ6, 61 ίΙΙθ8 ηυ1ΐ3ΐη ν6ΐΐ6 0)6(16130) 8υ$θίρ6Γ6, 
000 ρΓ0ρΐ6Γ63 3 ΟΟΓα άοδίίΐίΐ. ΗοϋοΙ 6010) ΙΐΟΟΟ 010- 
Γ60) 0)6(1 1608 : ςιιαοινίδ νί(1θ3ΐ ΐηθΓΐ)0$ β88β ςΓ3νίθΓ68 

(]υ3οι υΐ 3Γΐβ ουηη ρο88ίοΐ, ηοο οοιίΐΐίι Ι2ΐ06η οίΏ- 

0Μ10) βϋϋΟ), ΜΙ, 81 ΓϋΓΐβ ρ08$ίΐ Χ{[Γυθ) ΥΟΐ ΙΟΟ^Ο 1601- 
ρΟΙΌ Γ6Ρ3Γ3Γ6, ρΓΧ8ΐ3ηΐΊ30) 3Γ(ί8 08ΐ6η(ΐ3ΐ : ςυθ(1 81 Οί- 

Ιιίΐ 3ηί)ρΙίυ8 ρΓοΟοΐ3ΐ, Ιΐ3ΐ)63ΐ 6χου83ΐίοη6Π) η)3]θΓ6η), 

60 (\\ϊθά ηίΙ)ίΙ ρΓύΡ(6Γη)ί86Γίΐ (|υθ(1 3(1 86 ρ6ηίθ6Τ6ΐ. 

Εχ96αταηάα 8ο<ΙοηιίΙαΓηηι ηβφάίία. — 1(1 8306 6ΐ Ιιίο 
Γηοΐαοι 681. ^υ8(Μ8 6ηίηι Ιιίο ςιιί νοΓ83ΐ)3ΐυΓ ίο οΐ6(1ίο 
ίΙΙοηιο), 611310 810 0)308)1 ]υ5ΐυ8, ο)υΙΐ3θ)φΐ6 ρΐιΐίοδο- 
μίιί30ΐ 6ΐΙΓιΙ)θΊι : ίΙΗ 3ΐιΙοπι ρΓορΐ6Γ6α 00)θί ν6θί3 
8ποΙ (ΐ68ΐίΐοΐί, (|υο(1 ηοο 8ο1αοι 3 οιαίίιίβ οοη 06883- 

ΓΙΟί, 86(1 61 0)3(18 630) 3υΧ6Πη(. Υΐ(ΐ6 6010) : ΟίΓΟίη^ 

άεά^πίηΐ. ίπ(|πΊΐ, άοηιηηι α ]ην€ηβ ηνιηβ αά ^βηαη^ 
οηαύι ρορηΙΐί$ $ίηιηΙ, δυη)0)3 οιαΓιΓι» οοιι$ρίΓα<;ο, Τ6« 

1ί60)61ΐ8 ΠΙ3ΐ6 3£[00(1ί 810(1100), ίθθα3ΓΓ3ΐ)ίϋ8 ρ6ΓνθΓ• 

8)13118 ιο3(;Βίΐυ(1ο, 0003(08 ουΙΙα ν6ηί3 ϋ|{ηο8. Α ;η- 
ν£Μ^ ίθ(1θίΙ• ηΛςη€ αά $έηβθΐ. Νοο 8θΙϋ.-ΐί: ίη(]υ11 , 
]ον€ΐιΐυ8 Ιιχο η)3ΐ3 ίη(|υίΓ6ΐ)η( : 86(1 6( ρΓΟτβοΐΦ Φ13- 
118 νιπ 3(ΐ6Γ3ηΐ, 6( 00)018 ροροΐοδ δίοιοΐ. Ν6(]υ6 
6πιΙ)6806ΐ)ηηΐ Ι3η) (ϋΓρ6, Ι3Π)(|06 ίοιρικίοοδ ίΐ3|;ίΓιυοι, 
ιΐίΗΙοο 108010060) οοοίϋοι οο||;ίΐ3!)3η( , 06ςιΐ6 ]υ8(οηι ΑΪΙΟΗΙΕΡ. εΟΝδΤΛΝΤΙΝΟΡ. -&00 

ΓβνοΓοϋαοΙοΓ, ηοςοο ίίδ ςοο8 Ι)08ρΙ(68 3Γΐ)ίΐΓηΙ>3ηΐιΐΓ , 
ςυίςοο 3ρυ(1 ]ιι$ΐοηι άίνβποπιηΐ 1ιο$ρί(3]ίΐ3(6 ίοδί- 

£060) , ρ3Γ06ΐ)3ηΙ : 86(1 3ΐ)8ί]06 ΓϋΙ)0Γ6, 6ΐ ΟΟάο , Οΐ 
31001 , 0ηρί(6, 1ίΙ}ί(11θΐ8 80Χ Υ6γ1)3 (1ίθ6ηΐ68, 3006886• 

πιοί, 61 νοοαίο ]θδ(ο, (ΙίχοπιοΙ 6ί : ϋΰί $ηηί Φί φιί 
ίη^€$$ί »Ηηί αά νο$? Εάηο βο$^ ηί €θβηο8€αηιν$ €0$. 

ΡΓ0ρΐ6Γ 1)000 ΟΟΓΟΟ) ίΙΙίοίΐΟΟ) 0003100) , 61 ίθ3ρί301 
ρθΓν6Γ8ί(3ΐ60) , ΟρίοΟΓ ]υ8ΐΟΟΙ 08(106 3ά Τ68ρ6Γ3ΙΟ 
80(Ιί886, Οΐ 06 8ίθ6Γ6( νί3(0Γ68 ί{[03Γ08 ίοοίΐΙβΓβ ίο ί1• 
ΙΟΓΟΟ) Ι3(]0608. Ει ]08(υ8 ({ΟίάεΟΙ ΟΟΟ) Ι)0δρίΐ3Γΐΐ3(6 6( 

θ)3ςπ3 ριΐ(]ίοί(ί3 1)300 ςοοςοο 3(]Ι)ίΙ)οίΙ άίΙΙ^βοΙΐ3ηί), υΐ 

00)068 ρΓ2βΐ6Γ600ΐ68 δΟδΟίρΟΓβΙ, Οθ11θ8(|1Ι6 ΟΠΟ) ]3Ι6- 
ΓΟΙ , ΗΟΟΙ 608 ΙυΟΟ 000 30(6ΐθ8 , 86(1 ΙίΟΙοίοΟδ 6880 

ρυΐ3Γ6ΐ. Ιηιρϋ 3οΐ6θ) ίΐΐί ρποΐ6Γ(]ΐΐ3θ) ςηοά οΊΗίΙ (3ΐβ 

3^61)301, ςΗ3ΐ6 ]ΐΙδΙυδ ί1ΐ6, 63 δΟΐοΙΤ) ρ6Γρ6ΐΓ3Γ6 8ΐθ- 

(ΐ6ΐ)30ΐ , (]ηφ η6(]θίΓιπο) οηιοοο) Ιοη§;ο ίηΐ6Γν3ΐ1ο 8<ι- 

ρβΓΠΓβΟΐ. ΡΓΟρΙβΓ 1)00 ΟΓ^Ο ίΟ ρΐ3ΐ03 ΥΟΐοϋπΟί 01306- 

Γ6, 01 (ΙαΓοοΙ ]υδΐο 0003δίοη6ηι (1οοΐ3Γ3η(]ί ΙιοδρίΐλΠ- 

131601 6Γ£3 ίρδΟδ 8030), Οΐ 0)00δΐΓ3Γ6ηΙ εΪΓΟίρδα ({0301 

(]ίςο6 δορρίίοϋδ ίΐΐί ρΙοοίΟΓοηΐυΓ ({οί ίο Ιαο) δ1υρ60(]3 

Α3£ί(ί3 ρΓ0Γ0η)ρ6Γ60ΐ. 

4. δοά ν1(]630)08 (16 οχίΟΓΟ ίοι^οπίοο) ]πδΐί τίπ 
ΎίΓΐυΐ60). 6. Ε§Γ€$$ια^ ΊηφιιΙ, αά €0$ αά νβίΐίΜηηι , 
ίαηααη ηνίάβηι είαιαΐί ροϋ »€, άιήΐφΐβ αά €0$, νΐ(ΐ6 
ςοοιηο(1ο ΐίο)6ΐ ]υδΐο8, ο( ΐΓΟοηίΐ ρΓΟ Ιιοδρίΐυο) δοοπ- 
η(3ΐ6. Ν6(]06 60101 ΙηοΙοο) ]3ου3θ) οΐ3υδίΐ ροδΙ δο, 
86(1 801608 6θηιο) ίθ8Αηί3θΐ 61 3θ(ΐ3θί3θ), 6ΐ δυδρίθ3ΐκ^ 
ΟΟΓΟΟ) Ι60)6ηΐ3ΐ60), ^610(16 ίθ(]υί( 3ά 608 : Να^ηο" 
(ξίΐαηι^ (ταίτα. Ο ]πδ1ί τίπ 1οΐ6Γ3θΐί3θ) ! ο ίο^εηΐβοι 
1)οο)ίΓιΐηΐ6θ) ! Ηχο νοΓ3 νίΓίοδ οδΐ, ί(3 Ο)3ηδΐιοΐ6 3|- 
Ιοςοί (3ΐ68 1)00)1008. Νο1Ιο<( εοίο) α>ςπιο) γοΐβοδ οπ- 

ΓαΓ6, 61 )08ηθΐ6θΐ60) 038ΐί£;3Γ6, ΟΟΟ) ίΓ30θη(]ΐ3 6ΐ 30• 

δΙεπΐ3ΐο 1)00 Γ3είΙ. Ει 3οΐοΐ3(]νβΓΐ6 ςυοηοο(1ο εοδ, (]ΐιί 

ΙαΟ) 3ΐ)δΟΓ(ΐ3 ρ3ΐΓ3Γβ Υθΐ6ΐ)3θΙ, Γγ3(Γ68 ¥0631, Οΐ Οΐ 

εοΓοοα οοοδθί6θΐ)38 ΐ3ος6Γ6ΐ, εΐ 3θ6Γ3Γίο Ωπ^ίιίο ίΠοβ 
3ΐχΙυο6Γ6ΐ. Νβηηαηααηι^ ίοφΓιΙ, (ΓαΐΓ€$; ηοΓιΐ€ίηΐηηβ 
αρβτβ. Νίΐιίΐ Ι3ΐ6 εοςίΐεΓίδ , ηο 3(1ο)ίΙΐ3Γΐδ 130) ςπηνε 
δοοίοδ ίο ηοεοΐεο) ν68ΐΓ30), οε 03ΐ0Γ3θ) Ιρδηιτ) Ιγ3(1π- 
031)8, 06 )1)ΙοίΙθ8 εχεο^ίΙεΓίδ εοίΐοδ : δοά δί νοίποηΐΐβ 
ίπΒηοίφ ΥΟδίΓΦ ΓοΓΟΓΟΟΐ (1οο)οΙθ6Γθ, 6^0 ςηί(](1αη) 
ρΓχΙ>65ο, (]οο α3{;ίΓιοο) ΥΟδίΓοοι Ιονίυδ Γοΐ. 8. &Ί<)ΐ< 
ΜίΜ άιΐΰβ βα<Β^ ςηω νίτο$ ηοη εορηονβτηηΐ. Α(11ιυΓ, ίο- 
ςοίΐ, ίοεχροΓίΦ δοοΐ οορΓΐ3ΐίδ οοη^ΓΟδδοδ, ίηίαοΐοίΐ 
δοηΐ, ]ΐ)Υ6ηε8 δοοΐ, 61 3(]1)οε ίο Οοπε χΐ3ΐίδ : εοδοοι- 
οί1)θ3 εχροδίΐ3δ άο, ει οΐίιηίοί είδ δίοοΐ ΥθΙ)1δ ρΐ3οεΐ. 
Αοοερίίδ ίΐΐίδ , ίοςυίΐ, εχρίείο ν6δΐΓ30) ίο είδ 1ί1)ί(1ί- 
οεο) , εΐ ίικίυΐ^είε γεδίΓΧ 0)3ΐχ οοοοηρΊδοεηΐίχ : 
ΤαηΙηηι ίη νινοε ΗΙοε ηιΗΗ {βοβτΊΐΗ ιηιηηηηι, ρνορίβτϋα 
ηΐΛοά ίηίΓονβτνηί <ιι6 ίβοΐα Ιίρηοταηι ηιεοτκηι» Ουοπίβο), 
ίοςιΓα, οοεςί εοδ ει )η(1υχί 8θ1) Ιεοίπο) οιευο), υΐ ηβ 
ιοΐΙ)ί 3(]δεπ1)ηΐυΓ ίηίςιιί(38 ίο εο8 ρ3ΐΓηΐη, εΐ ε£;ο είρ 
3Ο01ΟΓ δίιο εοοίυοιείί.τ, ί(1είΓεο ρΓΟ είδ (Ιηαδ ο)ε3δ β- 
Ιίπδ (Ιο, οι ίΙΓι 3 0)30ί1>08 Υ681Π8 ΓώεΓΟπίΟΓ. 0υαοΐ3 
ίϋδΐί γίΓίοδ ? 00)000) νίΓίοΐεο) ΙιοδρίΐαίίίαιΙδ 8υρθΓ3- 
νίΐ. Οοί(1 εοίιο ίΐϋίδ ]ηδ1ί Ιιυίοδ 1)εηί8•»•ΐ3ΐβ δηΐ (1ί- 
£[0010 ρΓοίοΙεπί, (]θί 06(|06 Α1ί3ΐ>οδ ρ3ΓοεΓε νοίπΐΐ , 
οι 6χ1)ί5εΓ6ΐ ΙιοδρίιίΙ)θ8 ΙιοηοΓεο), εΐ ΓιΙ)0Γ3Γεΐ εοβ » 

ρ6Γν6Γ8ίΐ3ΐε δθ(1θΠ)ίΐ3η]0) ? Ει ί1ΐ6 φΙκΙΟΠ) ΠΠ3δ 8038 
ρΓΟδίίΙΟΐΙ, Οΐ ΙίΟδρίΐεδ Υί3ΐΟΓ6δ (ίΐ6Γ001 εοίοΐ 03(1β01 1Ν €ΑΡ. XIX ύΕΝΕδ. Ι10ΜΙΙ.. ΧΙΙΙΙ. 4Μ άντιτζΕνοντας χαι &ΐς τήν πλατεΐαν χαταλυσαι βουλομέ- 
νους (τοϋτο δΐ έιτοίουν οΕ &γγελοι, έπ\ πλέον Ιχχαλύψαι 
τ4]ν άρ€τ};ν βουλόμενοι του δίχαλου, χαΐ παιδευσαι π&ν- 
τας ήμ^, δση αύτου ή φιλοξενία), λοιπόν αύτ^ς ούχ ίτι 
Ανέχεται βι3ι λόγων τήν παράχλησιν πο'.εΐσθαι, άλλα χα\ 
ρ(αν 1πιτ(0η9(. Δ(ά τοΟτο χα\ ό Χριτζ^ς έλεγε* Βέέκτταΐ 
ιν>χ4{ονσέ τήν βαοΛεΙαν τώτ ούρατώτ. Ένθα γάρ 
&ν κνευματιχ&ν πρόχειται χέρδος, εΟχαιρος ή άνάγχη 
καΧ ή βία Ιιηινβτή. ϋίίΐΐ χατ£^/έί{ετο, φησ\ν, α£τΓ0ΐ;ς>. 
Έμο\ ^χεί χα\ &χοντας αυτούς ίλχειν. Είτα έτνειδήείδον 
τ^ν δίχαιον Εργον τοΟτο τιθέμενον, χα\ ού πρότερον άφ- 
ιβτάμενον, κι μή τ6 σπουδαζόμενον αύτψ εΙς Εργον &γά- 
γοι, "ΈξέκΛιταν^ φησ\, χρός αϋτδτ^ καϊ Βΐστ{Λθοτ εΙς 
τίτ όίχοταϋτοΰ. Καϊ έΛοίησβτ αϋτόΐς [439] χότοτ^ 
χαΧ ά&μννς ίχεψετ αϋτοΤς^ καϊ ίφαγοτ πρό του 
χοίμΊΐΟηται, Είδβς χα\ ένταΰθα ούχ έν τ^ πολυτελείς^ 
της τραπέζης τί}ν φιλοξενίαν έπιδειχνυμένην, άλλάέν τί| 
δαψιλεΕ^ της γνώμης; Έπειβή γάρ Γσχυσεν αύτους είσ- 
αγαγείν εΙς τ^ν (Αχον αύτοΰ, ευθέως τά της φιλοξενίας 
έπεβείχνυτο. ΚαΙ έχεΤνος μλν πρ6ς τήν θεραπείαν αυτών 
παρεσχευά^ετο, χα\ τά της εστιάσεως παρείχε, χα\ πά- 
σαν έπι&ίχνυτο τιμήν χα\ θεραιτείαν πρ6ς τους παρα- 
γενομένους, ανθρώπους αυτούς τινας όδίτας είναι νο- 
μ£ζων. 01 δέ άτδρες ττίς χόΛβως οΐ Σοδομιται χερίτ 
βχύχΛωσατ τ^ι^ οΐχίατ ά»ό τεατίσκου έως πρεσβυ- 
τέρου^ χάς ό Λαός άμα^ καΙ έξεκαΛονντο τύν Λώτ, 
χαΐ ίΛεγοτ χρός ίχύτόν Που είσιτ οΐ άτδρες οΐ είσ- 
εΧθόττες χρός σέ τ^ νύκτα; ^Εξάγα-^ν αύτοϋς 
χρός ημάς, ϊτα συγγετώμεθα αύτοΊς, Μή απλώς πα- 
ραδράμωμεν, αγαπητοί, τά είρημένα, μηδέ μόνον τού« 
των Ιδωμεν τήν μανΕαν τήν πάσης συγγνώμης άιτεστε- 
ρημένην* άλλ* έννοήσωμεν , πως ό δίχαιος έν μέσφ 
τοιοιίτιαν θηρίων ούτως άλλοχότων οΐχών, ούτω διέλαμψε 
χα\ τοσαΰτης αρετής ύπερβολήν έπεδε{ξατο, πώς ένεγχείν 
ήδυνήθη τήν άνομίαν αυτών, πώς ούχ έφυγε τήν αυτόθι 
οΓχησιν, πώς της πρδς αύτοΟς διαλέξεως ήνείχετο. Πώς, 
έγώλέγω. Προειδώς ότών Ολων Δεσιεότηςτήν ύτεερβάλ- 
λουσαν αυτών πονηρίαν, ψχονόμησε τ6ν δ{χαιον τούτον 
αυτόθι χατοιχήσαι, ίνα χαΟάπερ Ιατρός άριστος τώνά|&- 
^ω9τημάτο)ν αυτών περιγενέσθαι δυνηθ!}. Άλλ^ δρών 
αύτοΰς ανίατα νοσοΟντας, χαι μηδέ μίαν Οεραπείαν έπι• 
δέξαβθαι βουλομένους, ουδέ οΟτως αφίσταται. Τοιούτον 
γάρ δ ιατρός* χάν Γδη τά πάθη νιχώντα τήν τέχνην, ού 
παύεται τά τοαρ* έαυτου πληρών, ?να, άν μέν τψ χρόνφ 
άναχτήσασθαι * δυνηθ^ τδν χάμνοντα, δείξη τήν περιου- 
σίαν της τέχνης* εΐ δέ μηδέν πλέον άνύει, έχη τήν με- 
γίστην άπολογίαν, δτι ουδέν τών προσηχόντων εΙς αύτ^ν 
ικαρέλιπεν* δ δή χα\ ενταύθα γεγένηται. Ό μέν γάρ δί- 
καιος ο^ίτος χα\ τούτων έν μέσφ αναστρεφόμενος, χα\ 
οΟτως Εμ«νε δίχαιος πολλήν τήν φιλοσοφίαν έχδειχνύ- 
μένος* έχείνοι δέ χα\ διά τούτο ήσαν πάσης συγγνώμης 
&ΐΕ< στερημένοι, δτι ού μόνον ούχ έληξαν της χαχίας, 
άλλάχαΐ μάλλον αυτήν επέτειναν. "Ορα γάρ* Περιεκύ- 
πΛωσατ, Φησ\,τήνο{^ακ άχό νεανίσκου έως χρεσβύ- 
Γον, ό Λαός άμα. Μεγίστη της πονηρίας ή συμφωνία, 
9(θλλή της χαχίας ή φορά, άφατος της παρανομίας ή 
υπερβολή, άσυγγνωστος ή έπιχείρησις. ^Αχό νεανί- 
σκου^ φησ\ν, έως χρεσδύτου» Ού μόνον ή νεότης, φη- . 
β\ν, ήν ή τά παράνομα ταύτα επιζητούσα, άλλα χα\ οΐ 
«ρεσ€ύται τήν ήλιχίαν, χα\ πάς ό λα6ς άμα. Κα\ ούτε 
τήν τόλμαν τήν αναιδή χα\ άναίσχυντον ταύτην ήδούντο, 
ούτε τδν άχοίμητον όφθαλμδν εΙς έννοιαν έλάμβανον, ούτε 

■ 8*τΠ. 61 φίνίβΐη ΠΙΜ. τώ χρόνφ πεβιγενηται, άναχτήσα- 
σθοίΐ, 61€. Ει ρβαίο ρο$1 ίΜοιο «ϋ(ΐυοΙ ύίδοήαιίιι* ρίΓΤΐ ηο- 
ηβηϋ €λΙι{1)('ΐιΐ. « 

ΡΑΤϋοι.. Οκ. Ι.ΐν. τδν δίχαιον ήσχύνοντο, ούτε τών ξένων νομιζομίνων χα\ 
έπ\ τήν τού διχαίου φιλοξενίαν αυτόθι χαταλυσάνηβν 
έφείδοντο, άλλ' άπηρυθριασμέν(ι>ς χαΐ γυμν{, ώς •Ι- 
πε?ν, τζ χεφαλ^ τά της ασέλγειας έχεΖνα (&ήματ« λΙ* 
γοντες [440] προσίασι, χα\ χαλέσαντες τ^ν δίχαιον, Ιλι- 
γον πρδς αυτόν* Που είσιν οΐ άνδρες οΐ εΙσεΛθάττες 
Χρός υμάς ; Έξάγαγε αύτοϋς, ϊνα συγ^^ενώμεθα αϋ" 
τοις, Διά ταύτην αυτών οΤμαι τήν έπιχείρησιν, χα\ τήν 
παράνομον πονηρίαν, χαΐ τδν δίχαιον μέχρι τής εσπέ- 
ρας παραχαθήσθαι, ώστε μηδεν\ συγχοιρήσαι τών ό8ι• 
τών άγνοούντι περιτεεσεΤν τα?ς έχείνων πάγαις. Κα\ 6 
μέν δίχαιος μετά τής φιλοξενίας, χα\ τής σωφροσύνης 
τής οίχείας έπιδειχνύ μένος τήν ύπερβολήν, ταύτην 
έποιείτο τήν σιτουδήν ώστε πάντας τους τοαροδβύοντοις 
ύποδέχεσθαι, χα\ μηδε\ς αύτ6ν λάθοι« εΐ χα\ τίως ούχ 
αγγέλους, άλλ^ ανθρώπους εΤναι ένόμιζεν. 01 δέ ιοαρά• 
νομοί έχείνοι μετά τού μηδέν τοιούτον έπιδείχνυσθοΗ οίον 
ό δίχαιος, τά πάσαν χαχίαν άποχρύτ^τοντα μόνα τολμ^Η^ 
έτΐετήδευον. Διά τούτο ούν εΙς τήν πλατεΐαν έβούλοντο 
χαταλύσαι, ?να παράαχωσι τφ διχαίψ άφορμήν έπιδι^ξοτ 
σθαι τήν περ\ αύτους φιλοξενίαν, χα\ δείξωσιν αύτφ βιά 
τών έργων ώς άξίαν μέλλουσιν ύφίστασθαι τήν τιμωρίαν, 
ούτω τήν παρανομίαν μεθ* υπερβολής έπιδειχνύ μενοι• 

δ^. Άλλ' ιδωμεν λοιπδν τού διχαίου τής αρετής τ5 
μέγεθος. ^ΕξεΛθών, φησ\, χρός αυτούς χρός τό χρδθίΗ 
ρον, Γήκ μέν θύραν χροσέφξεν,εΊχε δέχρός αυτούς• 
"Ορα πώς δέδοιχεν ό δίχαιος χα\ τρέμει ύτυέρ τής τών 
ξένων ασφαλείας. Ουδέ γάρ απλώς τήν θύραν προσ• 
έφξεν οπίσω αυτού, άλλ* είδως αυτών τήν μανίαν χα\ 
τ6 τολμηρών. χα\ ύφορώμενος αυτών τήν προπέτειαν, 
εΐτά φησι πρ6ς αυτούς * Μΐ(\δαμως^ άδεΛφοί. *Ώ τής του 
διχαίου μαχροθυμίας, ω ταπεινοφροσύνης υπερβολή. 
Τούτο αληθώς αρετή, τδ μετ* έπιειχείας τοΙς τοιούτοις 
προσφέρεσθαι. Ουδείς γάρ τδν νοσούντα θεραπβύσβι 
βουλόμενος, χα\ τδν μαινόμενον σωφρονίσαι, μετά θυμού 
χα\ αύστηρίας τούτο ποεϊ. Σχότυει γάρ, πώς τοί»ς τά 
τοιαύτα παρανομε?ν βουλομένους αδελφούς χαλεΐ , Ιν- 
τρέψαι αύτους βουλόμενος, χα\ χαθιχέσθαι αυτών τής 
συνειδήσεως, χα\ άποστήσαι αυτούς τής επιχειρήσεως 
τής μιαράς. Μηδαμώς, φησ\ν, άδεΛφοί * /ιή Χονηρεύ• 
σιχσθε. Μηδέν, φησ\, τοιούτον λογίσησθε, μή τήν ι»νη- 
ράν ταύτην πράξιν έννοήσητε , μηδέ τήν φύσιν αυτήν 
παραδειγματίσητε, μηδέ άθέσμους έπινοήσητε μίξεις • 
άλλ' εΐ χα\ βούλεσΟε τής μανίας υμών τδν οΐστρον πβί- 
ραμυθήσασθαι, έγώ τούτο παρέξω, ώστε χουφότερον 
υμών γενέσθαι τδ τόλμημα. ΕΙσίμοι δύο θυγατφρες,ύΧ 
ουκ έγνωσαν άνδρας. Έτι, φησ\ν, άπειροι είσκ γα- 
μιχής συνουσίας, ανέπαφοι τυγχάνουσιν, έν αύτ|| τ^ 
άχμή τής ήλιχίας ε1σ\, λάμπουσαι τή ωρζξ,' ταύτας πάσιν 
έκδοτους δίδωμι, χα\ χράαθε αύταΐς ώς άρέσχει ύμΤν. 
Λαβόντες αύτάς, φησ\, πληρώσατε υμών εις αύτάς τήν 
άσέλγειαν, χα\ έμφορήθητε τής επιθυμίας υμών τής ιιο- 
νηράς. Μόνον εΙς τους άνδρας τούτους μηδέν χοιή» 
σψε άδικον, οδ εϊνεκεν εΙσηΛθον ύχό τήν σπέχψτ 
τών δοκών μου. Επειδή έβιασάμην, φησ\ν, αυτούς, χα\ 
είσήγαγον ύπδτάς δοκούς μου, Γνα μή έμο\ έπιγροΐφ]| ή 
εΙς αυτούς γινομένη παρανομία , κα\ έγώ αύτοίς αίτιος 
τής ύβρεως ταύτης γένωμαι, διά τούτο υπέρ αΟτων 
τάς δύο μου θυγατέρας δίδωμι, ώστε τούτους έλευθερώβαι 
τών υμετέρων χειρών. Πόση τού δικαίου ή αρετή; πάααν 
άρετήν φιλοξενίας ένίκησε. Τι γάρ άν τις εΓποι χατ* 
άξίαν τής τού δικαίου τούτου φιλοφροσύνης, δς ουδέ τών 
θυγατέρων φείσασθαι ήνέσχετο, Τνα τήν εΙς τους ξένους 
τιμήν έπιδείξηται, χα\ έλευθεροΊση^ ττ;ς •λ<ι.^η«>{Ϊλ^•^5* 401 8. ΜΑΝΜ8 €Ι1ΚΤ3ϋ8Τ0ΜΙ 

Χο^ιτ&ν ; [4ϋ ] ΚαΧ Λτος μέν χα\ τάς θυγατέρας τάς 
έ«ιιτου έχδ{^σ«ν, Γνα τονς ξένους, «ους ό6{τας ( «άλιν 
γ&ρ τά ούτΑ λέγω), τους μΐ2&ιμ^ν αύτφ γνω^^ίμους 
λξαρπάση ττ^ς τών πα(Μΐνόμβ»ν Οβρεως * ήμβΙς βέ όρων* 
«ις ιηλλάχις τους ά&λφους τους ημετέρους εΙς αύτ6 
«ης ά98βε{ας τ6 βάραθρον, χα\ σχεδ^ είπείν, ύπ6 τήν 
φάρυγγα τοΟ διαβόλου γινόμενους, ού^λ λ^ου μετά- 
-Μίνοΐι &νεχ<5με8α, ουδέ βυμβουλευσαι , χα\ τήν διά 
^ων λ5γων ποφαίνεσιν εΕσενεγχ^ν, χα\ έξαρπάσαι της 
χαχ(ας,'Χα\ κρδς τΙ^^ν Αρετήν χειραγωγησαι. Ποίον ούν 
^'Χ^'^Ι^εν άτνολογίαν, του μέν βιχαίου μηδέ των θυγατέ« 
ρων φεισαμένου διά τήν βίς τους ξένους χηδεμονίαν * 
ήμων δέ ούτως άνηλβως περ\ τους ήμετίέρους διακειμέ- 
νων, χαΐ τβολλάχις τέ ψυχρά έχείνα χα\ άλογίας γέμοντα 
^ματοί προΐεμένων; Τ( γάρ χοινδν Εχω, φησ\, πρδς 
«ύτ^ ; ουδέν μοι μέλει, ουδέν πραίγμα έχω μετ* αύτοΰ. 
Τ( λέγεις, &νθρω«ε ; Ουδέν χοιν^ έχεις ^ρ6ς αυτόν ; 
*Αδβλφός σού έστι, τής αύτης βοΐ μετέχει ρύσεως, ύτώ 
τ^ αυτόν έστε ΔεΛτότην, πολλάκις δέ χα\ της αύτης 
ΐατέχετε τραπίζης, της «νευματιχής λέγω χα\ φρικτής, 
χαλ λέγεις^ Ουδέν χοιν6ν έχω βρ6ς αύτ6ν, χα\ ανηλεώς 
τοβρατρέχεις, χα\ ούχ όρέγεις χείίρα χειμένφ; ΚαΙ 
Ίουδαίοις μέν δ νόμος προαέταττε, μηδέ των έχθρων τά 
ύικοζύ/ια παρορ^ν 7»ιντωχΟτα * αυ δέ τ6ν αδελφών ύπ6 
Υου διαβόλου τεολλάχις τετρωμένον κα\ χείμενον όρων , 
•ύχ έπΙ τής γης, άλλ' εΙς τ6 της αμαρτίας βάραθρον , 
•ύχ Ανασπάς διά της παραινέσεως, ουδέ νουθενίαν 
εΐαάγεις τήν «αρά ααυτου, ούδ^ σπουδάζεις κα\ έτερους, 
•Ι οΓόν τί, εΙς συμμαχίαν λαβείν, Ινα της φάρυγγος του 
θηρίου τδ μέλος τ^ <Λν έλευθερωσαι δυνηθί)ς, χά\ πρ^ς τήν 
Φίχείαν έπαναγαγεϊν εύγένειαν, Ινα χαΐ αύτίς, εΓ ποτέ 
κιριπέαης, δ μή γένοιτο, το«ς δικτύοις του πονηρού 
δαίμονος εκείνου, δυνηθ^ς ίχειν τους άμΰναι δυναμέ- 
νους, χα\ έλευθερωσαι των του διαβόλου χειρών; Ούτω 
χβ\ Παύλος διεγεΤραι βουλόμενος Γαλατάς είς τήν τών 
οΙχνίων μελών πρόνοιαν, φησί • Σχοχώτ σεαυτότ^ /ιή 
καΙ σύ ΧΒίρασΟ^ς • μονονουχ\ λέγω»;, Έάν άσυμπαθώς 
χα\ ανηλεώς παραδράμης τ6ν άδελ^^ν, Γσως χα\ σέ πε- 
ριπ•ιιτ«Μΐότα έτερος ούτω τιβραδραμεϊται. Εί τοίνυν 
βουλει μή παροφθήναι, εΓττοτε περιπέσοις, μήτε αύτ6ς 
παρίδοις, άλλα πολλήν έπίδειξαι τήν φιλοστοργίαν, χαΐ 
6ησαυρ6νήγου μιέγιατον τδ δυνηθήναι διασώσαι τ6νάδελ- 
φόν.Ουδέν γάρ τούτου Γσον γένοιτ' 4ν ποτέ εΙς αρετής λό- 
γον. Έάν γάρ εννοήσεις μόνον, δτι οϋτος, δν παροραςχα\ 
παρατρέχεις, ύπ6 του Δεστιότου σου τοσαυτης ήξίω- 
ται της τιμής, ώ; δι* αύτ6ν μή τοαραιτήσασθαι κα\ τδ 
αίμα έχχέειν τδ έαυτου (καθώς κα\ ΠαΟλός φησι * Καϊ 
άποΛέΐζαι ό άσθβτώτ άδεΛρός έπϊ τχΐ σχί γνώσει^ 
δι* 6τ Χριστός άΛέΰατεΥ πώς ούχΧτ!) γ}| σεαυτ6ν κατ- 
ορύξεις ; ΕΙ τοίνυν δι* αύτ^ν ό Χριστές κα\ τ6 αίμα έξ- 
έχεε, •ϋί μέγα ποιήσεις, έάν τήν παρά σαυτοΰ φιλοστορ- 
γίαν έπιδείξη, κα\ τ!| διά [442] τών λόγων προτροπ!) 
διαναα^ήσης κείμενον, κα\τήν αύτοΟ ψυχήν βεβαπτισμέ- 
νην Γσως κα\ ύποβρύχιον γεγενημένην άνενέγκης έκ του 
της κακίας βυΟου, κα\ παρασκεύασες Ιδείν της αρετής τ6 
φως, χα\ μή παλινδρομήσαι έπ\ τ6ν της χαχίας ζόφον ; 
ε*. Μιμησώμεθα τοίνυν, παρακαλώ, τ6ν δίκαιον τούτον, 
χα\ εΐ δέοι κα\ κίνβυνόν τίνα ύπομένειν υπέρ του τήν 
σοΛηρίαν του πλησίον πραγματεύσασΟαι, μηδέ τοΰτο 
τιαραιτησώμεθα. Ό γάρ τοιούτος κίνδυνος σωτηρίας 
ήμΤν ύπόθεσις γίνεται, κα\ πολλής πα^^^ησίας πρόξενος. 
Τ.ννόησον γάρ μοι τ^ν δίκαιον τούτον, δπως πρδς δήμον 
δλόκληρον τοσαΰτην περ\ τήν κακίαν τήν συμφωνίαν 
έπιδειξάμενον παρετάξατο, χα\ μετ" επιεικείας πολλής ΑΚ€ΙΙΙΕΡ. εΟΝΒΤΛΝΤΙιΝΟΡ. 10% χαΐ τήν άνδρείαν Αφατον έπεδείχνυτρ, εΐ χα\ ουδέ ούτω 
χαθιχέσθαι ήδυνήθη της ακάθεκτου αυτών μανίας. Μειά 
γάρ τά ι&ήματα έκεΤνα, καΐ τήν έπιείκειαν τήν ύπερ- 
βάλλουσαν, χαΐ τ^ μονονουχ\ τάΐς χερσ\ν έκδοΰναι διά 
τών λόγων τάς θυγατέρας, τί φασι πρ^ αυτόν ; *Απόστα 
έκβΐ, *ύ μέθης υπερβολή, ώ παραφροσύνης έπίτασις. 
Τοιούτον γάρ ή τιονηρά αύτη κα\ ακόλαστος * έπ&θυμία* 
έπ?ιδάν περιγένηται του λογισμού, ούχ άφίησι συνιδειν 
ουδέν τών δεόντων, άλλα τία^άπερ έν σκότφ κα\ νυκτο- 
μαχί^ τχνί, οΙίτως άπαντα διαπράττεται. 'ΑΛόστα^ φη- 
Λν, έχεΊ• εΙσήΛθες ααροιχεΊν^ /ιή ηάί κρίσιν κρίνειν ; 
Νντ ουγ σε κακώσομετ μάΛΛοτ^ ί^ έκεΐνσυς, "Ορα 
πώς μέν ό δίκαιος επιεικώς αύτοις διαλέγεται, οΐ δέ 
πόση κέχρηνται τ^ θρασύτητι. "Οσπερ έχβακχευθέντες 
λοιπδν ύπδ του διαβόλου, και ώς ύπ* εκείνου στρατηγού- 
μενοι, οΟτω κατεξανίστανται του δικαίου, καί φασιν* 
ΕΙστίΛβες ΛοροικεΊγ^ ^ή καϊ κρίσιν κρίνειν ; ΙΙάροι- 
κόν σε, φησίν, έδεξάμεθα* μή γάρ και κριτής ημών 
κατέστης ; "Ο άγνωμοσύνης ύτιερβολή. Δέον έντραπηναι, 
δέον αΐδεσθήναι τήν συμβουλήντου δικαίου, οίδέ, καθά- 
περοί μαινόμενοι κα\τδν1ατρδν συγκόψαι έπιχειροΰσιν, 
οΟτω κα\ ούτοι* Σέ^ φησ\, κακώσομετ μοΛΛοτ^ΐ^ εκεί- 
νους. ΕΙ μή βούλει, φησΙν, ήσυχάσαι, μαθήση ώς ουδέν 
σοι πλέον έσται της εΙς εκείνους προστασίας, ή τ6 έκτίνους 
μέν διαφυγειν τ6ν κίνδυνον, σέ δέ τούτφ περιβληθήναι. 
Παρεβιάζοντο δέ τόν Λώτ σρόδρα.'Ό^Λ τ6ν δίκαιον τού- 
τον κα\ άνδρείαν έπιδεικνύμενον, κα\ τοσούτω πλήθει 
άντιτάττεσθαι έπιχειροΰντα. Καϊ άγγισαν, φησι,<η;ττρΓ- 
ψαι τ^\ν Ούραν, Επειδή γά^ μέλλων έξιέναι, κα\ τήν 
τούτων μανίαν προορών προσέψξεν αύτοΰ δπισθεν τήν 
θύ,ραν, ουκ άνασχόμενοι οΐ μιαροί ο^τοι κα\ παράνομοι 
της του δικαίου παραινέσεως, αυτόν τε έβιάζοντο κα\ τήν 
θύραν συντριψαι έιιεχείρουν. *Λλλ* επειδή διά τών πρα- 
γμά'νων έδείκνυτο κα\ ή του δικαίου αρετή, κα\ ή πρ^ς 
τοΟς ξένους νομιζομένους κηδεμονία, κα\ τού πλήθους 
εκείνου παντδς ή περί τήν κακίαν συμφωνία, τότε λοιπδν 
έκκαλύπτουσιν εαυτούς οΐ τυαραγεγονότες.ΚαΙ επειδή είδον 
τδν δίκαιον πάντα τά παρ' έαυτου πεπληρωκότα, τήν 
οίκείαν έπιδεικνύμενοι δύναμιν έπαμύνουσι τφ δικαίϋΐ 
χαταδυναστευομένψ ύπδ της εκείνων μανίας. ^Εκτεί- 
ναντες γάρ, φησ\ν, οΐ άνδρες τάς χείρας εΙσεσΛά- 
σαντο τόν Λώτ προς έαντοϋς εΙς τύν οϊκον^ καΐ τή»• 
θύραν [443] τον οίκον απέκλεισαν τους δέ άνδρας 
τους δντας έχϊ της Θύρας τον οίκον έχάταξαν έώρα- 
σίφ άπύ μικρού έως μεγάΛον^ καϊ παρεΛύθησαν ζη- 
τονντες τήκ θύραν, *Ορας πώς κα\ ό δίκαιος ούτος 
παραχρήμα της φιλοξενίας κομίζεται τάς άμοιβάς, κα\ 
οΐ παράνομοι εκείνοι άξίαν τίνουσι δίκην; Ε1σεσ:ίά^ 
σαντο γάρ, φησ\, τόν Αωτ εΙς τόν οΊκυν, καϊ τν^ν 
θύραν άπέκΛεισαν τον ς δέ άνδρας έ:τάταξαν άορ<ι• 
σίςί άχό μικρού έως μεγάΛον, καϊ ΛοφεΛύθιχσαν ζιχ- 
τονντες την θύραν* Επειδή τδ της διανοίας αυτών 
δμμα πετπ^ρωτο, διά τοΰτο κα\ της οράσεως τήν τύφλω- 
σιν ύπομένουσιν, 7να μάθωσιν ώς ουδέν αύτοις δφελος τών 
σωματικών οφθαλμών, τών της διανοίας ομμάτων πεπη- 
ρωμένων. Καί επειδή σύμφωνον τήν κακίαν έπεδείκνυντο, 
χα\ οΟτε οΐ νέοι, ούτε οΐ πρεσβΰται άπείχοντο της πο- 
νηραΐς επιχειρήσεως, διά τοΰτο πάντε :, φησΙν, άπετυφλώ- 
θησαν, κα\ ού μόνον τήν τυήρωσιν έδέχοντο, άλλα κα\ τά 
της Ισχύος αύτοίς τοΰ σώματος διελύετο• επειδή γάρ τ6 
χυριώτερον μέρος τήν ψυχήν ήσαν διαλελυμένοι, διά 
τοΰτο κα\ τοΰ σώματος τήν Ισχΰν παρελύθησαν καΐ οΐ 
πρότερον συντρϊψαι τήν θύραν έπιχειροΰντες, κα\ μετά 
πολλής απειλής τψ δικαίψ διαλεγόμενοι, άθρόον είστή - 
κεισαν παραλελυμένοι, κα\ πρδ τών οφθαλμών κειμέ- 
νην τήν θύραν ούχ όρώντες. Τότε λοιπδν άνέτςνευσεν δ 
δίκαιος, ορών τίνες ήσαν οι παράγε νό με νοι ^ , χαΐ δτι 
μεγάλη τις αυτών ή δύναμίς έστι. Καϊ γάρ είπον^ φη»^> 

• ΟααΙυοΓ ιηββ. ά)λόχοτος. 

1» 82νΠ. βΐ ηαιΗΙΙ πι&β. οΐ παραγεγονότβς. ΙηΓη ίη ΒΙΜϋ» Ιβ- 
^ΙϋΓ είσί σο( ώδε γαμβροί• ίΟΙ 1Ν εΑΡ. XIX. 6ΐ24ε& ΗΟΜίι.. χυιι. 40) (ϋοο) οηιηίηο ι^ηοΐοββτίρβΓΟί βώ ίηρίοηιπι ΰοηίαηΜ- 
Ιίλ : ΙΚΜ &υ(6ΐη νί<ΐ6ηΐ688ΦρβΓηΐτ68ηο8ΐΓθβ ίη!ρβιιιη 
ίιηρΊβίΑΐίβ ρΓοίνιικΙυιιι, θΐ ρτορβ ιΙίχβΗιη , 1η Γ&υ6β5 
(1ί&ΐΝ>1ι οαϋβΓβ, ηβςυβ ββπηοηβ θ»5 (Ιί^ηαιηυΓ, ΐιβςοβ 
ΦοηβυΙβΓβ, η€(|αβ υ6γΙ)Ϊ8 8(Ιιηοιΐ6Γ6, 6( βηρβΓβ α ιηα-> 
Ιίΐί&, 6(3(1 νίηυίβηι ιη&ηικΙυοβΓβ. Ουαίβιη ί|[ίΐυΓ Ιι&• 
1)6ΐιίιηυβ βχευβαΐίοηβιη , οαιη ]υ8ΐυ» ηθςιιβ βϋ^Κκίδ 
ΙΜίΓΟίΐ, υΐ Ιΐ08ρίΐαιη 86Γν6ΐ ουηοα : οοβ &υ(6ΐη ίΐι ίιη- 
ιηίββηοοΓϋίΐβΓ 6γ||[&Γπι(τ68 ηο8ΐΓθ8 &ηΐοΐ2ϋηαΓ, «Κ βχρβ 
ίη{[ί<ΐ3 ίΙ!α 61 αΙ»8αΓ(ϋΐ3(ί& ρίβηα νβΓίΜΐ ρΐΌίοπιιηυβ ? 
Οαίϋβηίιη, ίικιυίΐ, ιηίΐιί ουιη βο οοιηιηοηβΤ πιίΐιί 
ηοη 681 €υπ£, ηίΐιίΐ ιηίΐιί ιΐ6|;οΐϋ ουιη θο. 0αί<1 άιά& » 
Ιιοπαο ? Νίΐιϋ ιίΐιί οοιηηουηβ ουιη 60 ? ΡπιΐβΓ Ιυα8 651, 
6)α8<ΐ6ΐη Ι6€υηίΐ ηαΐυΓχ, 8υ1) βοϋβηο 68ΐΐ8 Οοιηίηοι 
8χρ6 6Γι&ηι 6]υ8(1οιη ρ8Γΐίΰίρ68 ιηβηβφ, 8ρίηΐα&1ΐ8 ϋ• 
1ία8, ίηιιυαιη, €1 Ι6ΐτί1>ί1ί$, βΐ (Ιίοίδ : Νίΐιίΐ οοιηιηυηβ 
Ιι&1)€0 ουιη βο; βΐ ΙιηιηίδβΓίεοΓάίΐοΓ ρΓχΐ6Γί8, οΐ ηοη 
ροπτΊβίδ ]α€6ηΓι ιηΑηαπι? Ει 4α(1χί8 ςιιίίΐοηι 16Χ ίιηρο- 
ηϋαΐ, ηβ ίιιίαιΊοοΓυιη ΐΑρβ^ι ]υιη6η(α ηοβΙίβ^Γβηΐ 
{Εχοά. 23. 5) : Ια αυΐβιη ίΓΑΐΓβιη (ιιυιη Λάϊ^Μο 8Φρ« 
δαυα^Κυιη 6ΐ ]366η(6ΐη ηοο βυρβΓ ΐβΓηιη, 86(1 8υρ•Γ 
ρ6€6αΐί ΙκίΓαιΙίΓυιη νί(ΐ6ΐΐ8, ΐια βχΒοτίΑΐίοιιο βοο Γβ- 
ΐταΙιΊ», Μ» βΜίηοΒίϋοΒβη ΐα;ιιη &ϋΙιίΙ)68, ηοη 8ΐίθ8 ίβ 

ΜαίΙίνΠΙ Τ0€β8, υΐ βί ΓΐβΓΪ ρ088ίΐ, 8 ί;ΐυθί5υ8 Ι)68ΐΙφ 

πΐ6ΐη1)ηιηι ΐυαπι 6Γυ6Γ6 ναΐβαβ , 61 «ιΐ βυαπι Γβάαοβτβ 
ηο1)ί1ΐΐΑΐ6ηι : υΐ 6( ίρ86, 8ί ςυαηίΐο 60€ί(1βη8, ςιιοά 
&1)8ίΐ , ίη Ιαςυοοβ πι&Ιί ϋχπιοηί8 ίΐΐίαβ , ροδβίβ 1ι&Κ>6Γ6 
&Π4]υο8 ςυί Ιβ ]υν6ηΐ, βΐ ϋ1)6Πίΐα & πι&ηίΐιυβ (Ιί8ΐκ>1ί? 
δίοοΐ Ρ3υ1α8 οχοΊΐαΓβ νοΐ6η8 6αΐ3ΐ»8, α( 8υί8 ρΓΟτί- 
(1υ9η(ηΐ6ηι1)Γί8, ίηςαίΐ : €οηύά€ταη* ΐεηαϋρίΜΜ , ιμ 
€1 ΙΗ ΐβΗίύήί {ϋαίαί. 6. Ι) : ςααβί (ϋοβΓβΙ, 8ί λ1ΐ8ςυ6 
6θπιιηί&6Πΐ(ίοη6 61 ίιιΙιυπίΑηβ ίΓ&Ιτβιη ργφ(6Π8, ΓοΠο 

61 16, 8ίε66ί(1βη8, 3ΙΪΙ18 5ίπΐί1ίΐ6Γ ρΓΰΒΐϋήϋίΐ. 5ί ί(^ίΐυΓ 

τί8 ηοη <]68ρίοί 8ί€υ5ί Ιαϋ^ήβ , ηβ Ιρ86 (ΙβδρβχβΓΪλ 
&Γιυπι : 86ϋ πια|;ηαπι ρπΒ Ιβ ΓβΓ 1)6ηΊ{ηί(λΙβηι, βΐ (Ιιο- 
83υΓαπι οΓβίΙβ η^αχίηιυιη, 8ί 8βΓν2ΐΓβ ρο88ί8 ίΓαΐΓβπι^ 
ΝίΙιίΙ βηίηι Ιιυίο υηιςυ&ηι ρβΓ ΟβΗ ροΐβτίΙ, ςυοιΐ ζά 
νίΠυίβηι αΐΐίηβΐ. Ναιη 8ί βοΐυηι οο^ίϋινοηβ ίΐΐαηι , 
ςιιβπ) (1β8ρίβί8 61 ρΓχΐοη8, 8 Οοηίιιο ΐοο (ιηίοίη 1ιο- 
ηοΓβ Ιΐ3ΐ>ίΐυπι Αιί886, υΐ ρΓορίβΓ ίρ$(ΐηι ηοη ΓβΓυ(^ο- 
ηΐ 61 βαηβυΐηβιιι βΐΗΐιιι ββΓβικΙβΓβ, «ίειιΐ βΐ ΡαοΙια <1ί- 
Λ ζ Εί ραΜί Ηΐβτηη» (ηαα ίη ΐΜα ΜβϋΟα^ ψτορξ$τ 
φαηι €ΗΗ»Ιμ ηιοτίΗΗ$ αί (1. €οτ. 8. 11} : ςιιοπιοϋο 
ηοη ρπκ ρυιΙοΓβ 8υΙι ίβτπι Ιβ 9ϋ1)8€οη(ΐ68 ? 8ί ι^ΐΐατ 
ρτορίβτ ίΐΐυπι €1ΐΓί8ΐυ8 8Μ)|^Ιη6πι βίΤυάίέ, ςυιά πκα- 
|[ηυπι Γαβίββ, 8ί Μηπι ίη βυπι (ΙβοΙαΓββ ΙιβηβτοΙβηΐίληι 
61 βχΐιοτϋιΐΐοηβ νβΗΜηιηι ί^ββηΐβπι 6Γί(^Α8, βΐϋηίιηαηι 
ηι«*Γ83ηι ΓοΓίβ βΐ 8υ1)ηΐ6Γ8απι ΓβΓβηβ βχ ρΓοΓυηιΙο πι&- 
Ιίΐίφ, 61 ί1Ιυ<1 8αΐ0|;&8 υΐ ν'κΐβ&ΐ νΐηαΐίβ Ιυοβω, αβηοη 
Γ66ΙΙΓΓ81 &(1 νίΐίοπιπι οαΐίςίηβπι ? 

5. ΙιηίΙβηιυΓ ί^ΐιαΓ, οΙρ86€γο, ]ΐΐ5ΐαπι ίΙΙαηι , βΐ 8ί 
ρβΓίοΙίΐαηϋυπι βΐίαηι ίυβΓίΐ ρΓο ββίαίο ρΓοχΐηιί, ιιοη 
Ιιοο 8υ1ιΐ6ΓΓυ([ί&η)υ8. Ναιη Ιαΐβ ρβπβιιΐυηι ηο5ί8 8α1υΐί8 
ίιιβήΐ 0063810, πιιιΙίαπΜΐυβ εοιιοΗί&Ιιίΐ Οιίαβίαιη. εοη- 
8ί(ΐ6πι βηίπι, ο1)866Γθ, ςοοοιο^ο ]υ8ΐυ8 Ηΐβ Ιοίί ρορυ- 
Ι», ςυί ίΐ8 ίη πιαίΐΐίαιη οοηςρίπινβΓίΐ, 8β ορροβηβηΐ » 
61 ηΐΑ(^η&ιη εΐβπιβηΐίαπι ίηββΠιΐΜΐβπιςυβ Γοηίίικίίηβπι 
ρπο 86 ΐυΙβτΚ, (γυίηινίβ ηβ(|υβ 810 βοΓπ'^βΓβ ροΐιιβηΐ 
ίη(1οζη1ΐληι ίΙΙοηιηι ίη^αιΓιαιη. Οηίρρβ ρο$ΐ τ6Γΐ>9ί ϋΐα ι 6& ΐΑηι βχίιηίαπι πιαηδίιβΙΐΜΐίηβιη , βιιηι Υ6γ1)Ι8 ι^μμι 
ηναβί ηΗΐηίΙ>υ8ρΓ08ΐίΐυί8$6ΐΓιΙί88, ςυίά <1ί6ΐιη(&(ΐ6ΐιηι? 
9• Λέ€€ά€ ίΙΙοϋ. Ο |;πιν6πι βΙΐΓΐβίΑίβηι ! ο ιη|[6ηΐ6πι 
ίθ8!ρί6ηϋ3ΐη ! Ιη Ιιυηο πιοϋοπι 8β ΙΐλΚιβΙ βββηΐλ οΐ 
ιηαΐΑ [)68ΐί& 6οη€αρί866ηΐί8 : ςιι&ηϋο Γβΐίοηβαι τίοβΓίι^ 
ηίΐιίΐ (ΙβΤΌΠίπι 6( Ιιοη68ΐυηι νίιΙβΓβ 8ίηίΙ, ββά ςιι&8ί ίη 
Ι6ΐΐ6ΐ>η8 61 ρυ^ηα ηοοίυΓηα οηιηί» Γ^οΐΐ. Λ€€€άΛ ΗΙητ^ 
(ΙίουηΙ : νβηΐΒίί κι €$μ$ αάνεηα^ ηηηιηπίά βΐίαΐΗ «Ι ;ιιι/Ι- 
ϋίηηί ίηάκ€* ? Ετρο ημμ ίβ ο/βίρ^ιηΜ ίΗαφ$, φιαηί ίί^ 
Ιο$, Υίϋβ ςυοπιοϋο ]υ8ΐυ8 ωβιηβιιβίβ ουηι οίβ Ιοςυίΐατρ 
ϋΐί αυΐβπι ({ΐιβηίΑ ί6Γ0€ΐΐ3ΐ6 Γββροηιΐβιιΐ. Εηίιη τβτ• 
ςυ&8ί & (1ί2ΐ>οΙο 6Χ3|;ίΐ3ΐί, βίβο (Ιυβϋΐυηι ρΓχ1)6ηΐ6» 
ίΐ3 βοηίπι ]υ8(απι Ίη8υΓ(|[ΐιηΙ, βΐ (Ιίευηΐ : Υίηηύ ιϋ αά^ 
νβηα α<βι, ηηηκίΗίά βίΐαηι ιιΙ ^ηάίο'ιηηί ]Ηάίϋ€$ ? Αάνβ- 
ηαηι (β, ίηςιιίυηΐ, 8υ8€6ρίηιυ8 : ηιιηο βΐ )υ(1βχ ηοβίΟΓ 
68 Γ30ΐιΐ8? Ο βχίτβπίληι ίπιρΓθ1)ίΐ3ΐ6ΐη ! ΟροΠβίΝΐΐ 
6Γΐι1)6866Γ6, οροΓίβΚΜΚ ΓβΥβΓβΗ βοηβίΐίαπι ]υ8ΐί : νβηΐΗΐ 
8ίοαι ίη8αηί βϋαηο πιβάίουπι ίπιρβΙβΓβ οοηληΐιιτ, ίΐ« 61 
ίΐϋ : 7β, αίυηΐ, ίηαρί» αΙβίρ&ηΜΜ, φΛΟΜ ΗΙο$, δι ηοη 
νί8, αίυηΐ, βίΙβΓβ βΐ ςυίβ866Γ6, άί8668 16 ρβίτοοίηίο ΐυ• 
ηίΐιϋ 3ΐίυ<1 βΟβοΐαηιπι, ρπΰΐβΓςϋβπι ςιιοϋ ίΐΐί ςυίϋβΐΜ 
ρβηουΐυπι 6ίΓυ|;ίβηΐ, ΐυ βυΐβπι ίη ίρβηηι ίηβίιΐββ. ^'''α^ 
άβ^ΛΛί «αοΜ νιιη Ια>ι υαΐάβ. Υί(1β ]ιΐ8ΐυαι ίϋιιιη (|ΐΐ3η«> 
Ιαηι ΓοηίΠΗίίηβι» ιΙββίΑΠίΐ , βΐ Ιαηΐχ πιαίΐΐΐυιϋηί 0|»* 
ροηβτβ 86 (βηίαΐ. Ει αρψτ^ρνΛψΛΟΜΤΗηί^ ίηςυίΐ , ηΐ 
ΰοηίατβηηΐ ^'αηκαιιι. Νβπι ςυοηί3ηι 6||τβ88υηΐ8, βΐ Ιιο* 
ταπί ίη5&ηί3ηι ρπυνίϋβηβ 6ΐ:ιιΐ8ίΙ ρο8ΐ •β ρηαιηι, ηοη 

ίβ1'6ηΐ68 ίηΐρίί 61 866ΐ68ΐί ίΙΗ 3(1ηΐθηί(ίθη6ΠΙ ]ΙΙ8ΐί« 

ίρ8υπι νί ρΓβπιβίΜίηΙ, 6ΐ]αιιυ3ηι οοηΙβΓβΓβ αιοΙίβίΜυι• 
ίητ. 56(1 (ΐυί3 ορ6Γί1)υ8 8&ΐί8 (Ιβπιοηδίπιία ΓυβπιΙ ]υ8ΐΐ 
νίΓΐυ8, 61 Ιιο8ρίΐ3ΐίΐ35 61^3 608 ςυί ρ6Γ6([Γίηί ρυΐ3• 
ΙκιηΐυΓ, ηοο ηοη βΐ οοη8ρίΓ3ΐίο ΐοΐίϋ8 ροριιΐί ίη ηΐ3- 
Ιυπ), ΐυηο βΐ ϋ (]ΐιί 3(1ν6η6πιηΐ, ηΐ3ηΊΓ6δΐ3Γυηΐ 8β. Εΐ 
(1013 τίίΐβπιηΐ ]α8ΐαηι οιηηβ οΓβοίιιπι 8ΐιαπι ίηιρΐ6886 , 
80301 (ΐ6θΐ3Γ3ηΐ68 ροΐ6ηΐί3πι, 8ορρβΙί38 ΙβΓυηΐ ]0810 , 
οοί νί8 ΓιοΙιαΙ 3|> ϋΙοΓοαι ίη83ηί3. 10. Ι/α^ιι^, ίηςοίΐ« 
νίή ηιαηί^ΐΜ €χί€ηύ$ αίίΓαχεηίηΐ Ιαλ αά §€ ίη άαηηαΗ , 
αίαηηαηι άοΜΜ ΰΐα^ίίβηίηί ; II. νντα$ ανΙ^ηι ^ί βτιιηΐ 
αραά ίοηπαΐΗ ρβτ€Μ$ίατηηί €€Βάίαίβ α ρατυο Η§φί€ οΛ 
ηια^ηιιηι, βΐ άΊ$$οΐΗΐΊ 9νηί φκΒπαία βαηΗαηι, νί(ΐ68 ()ΐιο 

ρ3010 ]08ΐυ8 ίΐΐβ 8ΐ3ΐίηΐ Ιΐ08ρίΐ3ΐίΐ3ΐΪ8 36θίρΙΐ ΠΙΟΙΧ»- 

(ΙβΒ , β1 Ηφ» ϋίί <ϋ8η3 ρΙβοΐοηίοΓ ροβίΜΐ ? Οίοίι 
βηίηι : ΑίίταχβηΜί ίΦ9 μ άιβηοοΒ^ α ίαηιιαΜ «(ακιβ* 
ΓΜηΐ ; νίτο* ακ/^ΐΝ ρ€Γϋ»$9εηιηΐ οΒάΐαίΛ β ρη90 Μ»φί€ 
αά τηαφιαηι^ ϋ άϊίίύΐηϋ μιιι φιωηηΐ^ μηηβΜ. Οοο^ 

ηί3ΠΙ ηΐ6ηΐί8 βΟΓΟΠΙ ΟΟθ1θ8 6Χ6ΙΒ03ΐ08 6Γ81, ρΤΟρίβΤ 
Ιιοο 61 νίδΟ ρΓίν3ΐί 80η( : 01 4ί863ηΙ ηίΙΐίΙ 8ί5ί ρΓ0(ΐ688β 
60Γρ0Γ3ΐβ8 ΟΟθ1θ8 , 81 ΟΟΟίί ΠΙ6η(ί8 ίυΟΓΪηΙ βΧ09Β€3ΐΐ. 
Ει (]θΊ3 00η$ρίΓ3ν6Γ3ηΙ ίη ηΐ3Πΐί3, βΐ 3 Π)3ΐθ 60ΙΙ3ΐυ 

ηβ(ΐυβ 801168 η6(ΐοβ ]ϋνβη68 3ΐ)8ΐίη6ΐ)3ηΙ, ΐ(1βο οπιηβκ 
6Χ0£03ΐί 80111 : 61 ιιοπ 8θ]οιη 6ΧθαΌ3ΐί, 86(1 6ΐ νίήΐιοβ 
00Γροπ8 (ΙβίίΙίΐοΓι 8θπΙ : ςυ3η(Ιθ(|υίϋ6πι βηίηι ροΙίΐΓβ 
1)θπιίηί8 ρ3ΐ'ΐβ 3ηΊπια (Ι6ΐ)ί1ίΐ3ΐί 6Γ3ηΐ, ί(1οΊΓθο \ίΓί1>ιΐ8 
6ΐΐ3πι 00ΓΡ0Π8 8οηΙ (Ιββίίΐοΐί : 61 (|θί ρΓίο8 ]3ηο3ηι 
6οηΐ6Γ6Γ6 ηίΐ6ΐ)3ηΐοΓ 3(11ιί1)ΐΐί540β ηΓιηί8 οιιιη ]08ΐο 
]οποβ1>3ηΐυΓ, 8υ1>ΐΐο 8ΐ6ΐ6ΓοηΙ 1υχ3ΐΐ8 ηΐ6ηιΙ>π8, βΐ 3ηΐβ 
ουυ1ο8 8ίΐ3Πΐ ]3ηα»ΐΑ ηοη νί(ΐ6ΐιΐβ8. Τοηο ςοαβί τοβρί- 

Γ3νίΐ ]υ8ΐ08, νί(ΐ6η8 ςυ3ΐ69 1ΐ08ρίΐ68 688601, 6ΐ 

ς<ΐ3ηι ηΐ3|ηφ νίτίοϋβ. ϋ. Εΐβαίηι ΙΗχ€ηαα αά ^ϋκι 405 δ• 40ΛΝΝ18 αΐηΥδΟδΙΟΜΙ 

ν^η^Εα(ΐηι$ ΙίΙη Μα ρβΜτ ν€ΐ βΙΗ νΗ βϋΛ, ν€ΐ 
Φΐηι$ Ηρίί9 Ηη εΜίαΐέΤ Υίϋβ ςυοιηοΟο ]ιΐ8ΐί Ιιθ!»ρί«α- 
4ίΐ8ΐβιη τ6ΐηυιιβΓ3ηΐ , βΐ ςυοηιοϋο βί Ι&ιγιη τοίυηΐ 
ιΐίΒηίιιιη οιηηίυιη βαίιιΐβιη. δί (]υί8 ββΐ ΙίΙιΐ • ΙιιςυίΙ, 
^η ' οίνίΐηΐβ , 8ί ({υβηι ΒΟΓγηΓβ ειιρί», 8ί ςυβιιι &€ί8 
«Ι) Ηίοπιηι οππιΊπβ 0Γΐ6ΐιυιιι, Εάηΰ €Χ Ιιθ€ Ιονο , €1 
4ΐβ ΐβ τλ; οηιιΐ68 ςιιί Ιίϋί ]ιιιΐΓΐί ΒΐΗΐΐ 6(1υε : 15. 
ΡέτάίΜΜ βηίηι ηο$ (οηιιιι ίιαπΰ, Οϋίικίβ οΙ 0!ΗΙ8:•ιιι 
κΙΓβηιιιΙ , ]υ8ΐυιιι οιηιιία (1ΊΓΐ(|[6ηΐβΓ ϋοοβηΐβιι. Οπια 
«τιΐίΐαΐΜ Μί, ίιιςιΓιΙ, -^ίαηιοτ βοτΗΜ οοταιη Ι)οηιΊ' 
ηο , £1 ηιίύί ηο$ Βοηόηη» ηί €Χΐ6τεταιΐΜ» €•%. Ποο 
βηΐ ηυοιΐ ϋίοβίΜΐιΐΓ ραίπϋΓεΙιχ ΑΙ)Γ&ΙΐΰΒ : €ίαηκίτ 
βοάοΜοτηηι βί ΟοηιοηΗα πιηΙίιρΙίεαίΜ» €ΐί αρηά ΐΗβ. 
ΕχαΙίαΐΗί «•!, ΜΜ|υίι, ΰΐωηον βοτηηι ζοταιη Οοπύηο 

{ϋ€Λ. Ιβ. 20). 

β. ΟηικΙίβ ρ6ΓνοΓ$ίΐΑΐί8 βοηιιη ιη3κηίΐυ(Ιο, «Ι ί(Ι- 
αΓΟΟ, ςυί& ίιιοιιπιΙιΊΙΐδ ιηοΓϋυβ, βΐ ναΙηυΒ Ιιοο ηυΗβιη 
οιηπι ΓθΰίρΊΐ, πιί$ίΐ ηο8 Οοαϋπαπ υΐ θΐΐ«!Γ6Γ6ΐηα8 608. 
Ει Ιιοο β8ΐ ηυικί (ΗββΒαΐ Ι)»νίϋ : (|κί [αάί αηρβίο» $ηο$ 
9μΐηίΜ9^ Η ΐΜΜϋΓΟΜ 4αο$ βαιηηΜίη ίρηί$ ( Ρμ/. 105. 
Α). ΟιιίΑ, ίΐΗ|αίΙ, Μΐν6ΐιίιιιυ8 8(1 Ιΐ8ηο Γβ^ιοιιβιη <1ο1βιι- 
ϋαπ) (ρΓορίΟΓ ιηϋΙίΓιαια βηίιη ίηΐιαίιίίαιιΐίυιη οΐίαιη 
ΐβΓΠΐ ρ<Βΐΐ3ΐη αοοίρίβΐ), β^ΓβιΙθτβ Ιυ 4ιίη€. ΗΰΡΟ οΐ 8υ• 
(ΙΊνίΐ ]υ8ΐυ5, 61 (ϋάίοΙι οβυβαιη ρτορίβτ ςίΜΐη ββαβηυιΙ 
νίή ηυί<}6ΐη, υΙ αρρϋΓβΙκιηΐ, 3ΐΐ(|[β1ί «αΐβιη Γβνβπι βΐ 
ΐϊΐίΐΗ8ΐπ 1>6ί οηαιιίιιπι, 14. Ερτα$Μ Ιοί ΙοφιηΗα μΙ^0- 
ηαί$ •ιπ'<, ^ί α€€6μ€ΤΛηί βΐία» €]η$. ΑίςυίβυρΓα ϋκ^β- 
ΙμΙ ίιηρηβ ίΙΙίδ, Ε€$β ά%α$ /ί/ί<Μ Ιΐίώω, ηηω ηοηάαη 
ΰορηοΌΟΊΜΐ νίτο$ : (ΐιιοπκκίο ι^χίνίτ Ιιίο ά\€\\, €Μίη» 
«Βΐ*•, ηπί α€€€ρ€ταηί /ϋία^ £}%$? Νβ ρυΐ68 οοηιηπΑ 6886 
Ιΐίεο ί1Π8, ςΗ» 8υρ6Ηα8 8 ]ιΐ8(ο 8ΐιη( (Ιίοιβ. Μθ8 6ηΙιη 
ίΙΙβ ν6ΐ6ηΙ)α8 6πιΐ, 8ΐιΐ6 ιηυΙΐυιιιΊ6ΐηρυ8 8ροη98Π8 ία• 

€6Γ6 : 8Φρ6 ίΐ6ΐη 61 0θ1ΐ8ΐ)ίΐ8Γ6 <ΐ68ρθη88ϋ8 , 6( 8ίΐηΐΐ1 

<ϊΰπι ρ8Γ6ΐιϋ1)ΐΐ8 ν6Γ88η : \ά ςυοά 61 ιηιηο ιηο1ΐί8 ίη 

1««€ί8 06η 8θΐ6ΐ• Ουί8 ί{[ίΐυΓ]8Π1 (ΐ68ρθ088ΐίθ ία6ΐ8 

«ηιΐ, 4ϋ60 νϋ€Η'60β (|[6ΐιβΓ08 61 ίΐίοίΐ, Οιιί ΜορβταιΗ 

/ί^ΗΜ β/Μ, ρΡ0ρ08ίΐ0 ΥΪϋβΙίΟβΙ 80 ΙΗΟΐΟΟ €0η8Ρ1Ιδα. Εί 

^^ίέτίΙ ; 8ίΐτρί{6, Η €χϊί€ ά€ Ηοϋ Ιοοο : φίΐα βχί&ϋ ΟοηιΙ- 
1ΛΜ €Μίαΐέ/η. ΥίΜία €$ί απίβη ήάίοίΐα ίοηηί ΰοτατη ρ^- 
Η€τϊ$ ΜΜ. νΊϋ6 ιιυοοκκίο 6 ηιβίο ίΙΙο ίβπηβηΐο 6ηιηΐ 

«ι ί&ΐί. Ει ρΓ0ρΐ6Γ68 νθΐ6η8 Ι)6υ8 6110 1ί1)6Γ8Γ6 ]ΐΙ8ΐυΠΙ 
ϋΐΐ ϋΐοηΐΐη 8ΠΐΙΐίΐ8ΐ69 ηοη ρ6ΠΙΗ8ίΐυΙ 60ΙΙΗΙΐί866Γ6ηΙΐΙΓ 

Μΐιη 6ϋ85ιΐδ ]ιΐ8ΐί : 86(1 €υηι ίιηρίίδ 6ΐί8ΐη ΗΙθ8 ρ6Γ(Ιί- 
<1ίΐ, αΐ 6βΤ68&υ8 ]ιΐ8ΐυ8 ουιη Ιϋί8ΐΗΐ8 60Γυ^6Γ6ΐ βοπιιη 

<0|$Β8ΐίθΙ•6Ι1Ι. Ιΐ8ςΐΙ6 6υΐη 8υ(1ίΓ6ηΙ 8 ]ΐ1ϋΙΟ ΐ6ΓΓί1)ίΐ68 

ίΙΐΜ8 0111188, ςιΐ88ί >8υ1ΐ83ηη8ΐΝΐηΐ, 61 ρυΐβίκιηΐ (Ιβΐίη• 
ιιΐΰ' 18 6886 (^υο! (ΙίοβίΜΜίΐυΓ. Υ6Γυιιιΐ8ΐιΐ6η ]υ8ΐυ8 ςυ(Ηΐ 

8111101 6ηΐΙ βίοίβίκΐΐ, 61 (|υί8 86ΐη6ΐ ΐΙΗ8 61ί»8 (Ι68ρ01ΐ88- 

Γ81, γοίοιΐ 6Π|)βΓ6 608 8 δυρρΗοίο : 81 ίΐΐί ηοΙιΐ6Γΐιιι1 , 
κηΙ ίη ιηοπίχιβ 8υί8 ιιι.ιη$6πιηΐ, 6ΐτ6ίρΜΐ (Ι'κϋοβιιιηΙ 

86 1118900 8110 (Ι8Π1ΙΙ0 €0Ιΐ8ίΙί(ΐη) ]υ8ΐί Τβ]6€Ί8$6. 15. 

ι Η ανί€Ηΐ, ΐιι<|ΐιίΐ, ιηοΗβ (αΰΐΗίη «ι/, αηΗίοΛβ οάΗοηαύ 
ΛΗί»ΐ αη^ί 'ί,οΐ , 4ί€€Λΐα : 8ηγ(1€, α€άρ€ νχοτβιη Ιηαηι^ 
α βϋία άηοΜ^ φιοί Α«6«ι, «Ι €χί^ ηί η€ α Ια ααη ίιιί^Νί- 
Μί^ιι$.ανίίαΐΗ ρ€Τ€α$. 46. Εΐ Ιατ^αίϊ ηιηΐ. Νο (ΙίΑβΓ, 

ίΐΐςΐΐίΐ : ]9Π1 6ηίηΐ ίΗίβ ρ6Γηί6ί68 Ιπβί9βΙΗΐ8 681 : Ι6ίρ811ΐ0 

ί^ίΐυΓ 6ΐ υχοινοι 61 01188 86τν8. Μ 61)101 ςυί ιιπίυο- 

ηΐΐΐΐ 84ΐΐΙΙΟΙΐίΐΚ>θί Ιο» Ρ8Γ6Γ6, ΙΙΟΝ ΙΟΟ^β ρθ8ΐ ρίΚίοί- 
|Μ»βη•ΙλΙ ΟΟΙΟΟΜίηΐβ ίθ(θΠΐΙΙ8• Ν6 ί(ίΐυΓ <Ιίίί6Γ, III 06 61 ΑΚαΠΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΓ. 401 

ίρβο ίηΐβπΐ6€ίοηί8 ί8ΐοπιοι ίαιρίοηιοι ρβπίοορβ ίΐ8§. Ει 
ΐϋΐ^α/ι' $αηΙ, υΐ Ιιφ6 8υ(1ΐ6πιηΙ ΙλΛ 61 υχοτ 61 ίιΙί:Β ; 
Τατ^ί ΜίΜΐ, ίιιςηίΐ, Ιΐ06 681, 811οηίΙί ίυοΓυοΐ, 8ΐ()ΐΐϋ 
ίη ιιίπιίηπι ρ8νοΓ6θΐ Ιηοί(ΐ6ΓυηΙ, 61 ρΓορΐ6Γ Π)ίιι.ΐ8 
3η\ϋ ΓαβΓ6. Ει ί<ΐ60 Αηρ€ίί^ 6αηιοι 8^60(68 ]υ8ΐί, αρ- 
ρτβΗίηάιΎηηΐ^ ίοηοΐΙ, ιηαηηιη έζ/ηι. Ιηηι ηοη υΐ (Ιβ νΪΓίδ 
Ιο(|ηίΐπΓ (Ιβ 618 δΰΗρίυπι (Γινΐιιο, 66(1 ςυία ρΐαςαηι ίη- 
ΩίΠιΐΓί βΓοηΐ, αη^βίοδ 608 ηοπιΊη8ΐ βΐ (ΙΊείΐ : ΑρμτίΗοπ" 
ά*ηηηιί ηίοηνηι ι|;μ, ιίΐηιαηνίη υχση$βρί$^ €ί ηιαηηηι βΓια- 
ταΐΗ 6]η5^6ο φιοά μανατβΐ ά />οιηίιιιιι•Ρί(Ιυεΐ3ΐη αϋιΐοΐιαηΐ 
6ί8αΐ8η(ΐυηι 6οηΐ8(Μυ 61 Γοϋοηνβηιηΐβοηιπι αηίπιηπ), υΐ 
ηβ Ιίπΐ(»Γ βΟΓυπ) (ΙίδβοΙνβΓβΙ γοΙηιγ; ρρορίβΓβ» »(1]«'€ίΙ, 
Εο ηαοά ρατ€βτ€ΐ ά Οοιηίηη». Οηί8 βιιίπι 0(ίΠ)ίηη8 ]Η(ϋ• 
08νίΙ βιηη «8ΐπΐ6 (Κ(ϋΐιυπι, ΙιΚϊιγοο (ϋ »ης(?Γί νοίβηΐββ 
βοηιηι 8ηίπηΐΗΐ το1>ογ8Γ6, πιηηυπι βοΓυπι ηρρΓ^Ικ^η- 
(ΙυηΙ, 17. £ι €4ίΗ€€ηί£$ βο» (οτα»^ ά\χ€τηηί : 8α1να αηί' 
ηιαηι πιαιη ; ηβ Τ0$ρίάα$ ρο$1 ίβτ§Ηηι : ηβ $ίί'$ ίη οιμνι' 
Ιθ€θ ρατ άηαΗηηι : ίη ηιοηίαη ΜαΙνηηι 16 [αα, ηβ [οΠλ 
ήηιαΐ αΙ^ήρίαή$. Οϋοπίβοι Ιί1)6Γαηιυ8 16 αϊ) ίηιρϋδ Ί11ΐ8, 
{ΐΜίηίΐ, 06 υ1ΐτ8 €ίΓ6υπΐ8ρί€ί88 ρθ8ΐ ΐ6Γ£;υηι, ηβ νβϋβ 
^^{(ΙοΓβ ςυ£ ϋ1ί8 βνβηΐυπι 8υηΙ, 8β(1 Γεδίίηη βΐ ργο6η1 
Ρ6ΐ'§;β, <ιΙ βΟυ^εΓβ (|η688 ρ(Βη8αι 618 ιηΟί^βπίΙαη). Εχίη 
3υΝΐυ8 1101608. ηβ ΓοΓίβ ηοη ρθ886ΐ (Ιβδί^ηαΙιιηι βϋ οίβ 
Ιοουοι 8886(1111, βΐ ίη οιοοίβπι ρβΓνβιπΓβ, ίηςιιΐΐ : 18. 
Ογο, Οοηάηβ^ ίΟ. φήα ί9绀ηίί ραβτ ίϋη$ ηάεηίΰΟΓάίαιη 
€θταηι /β, €ί ηιαφήβοαίΐί ]ίαίίΙίαηί ΙπαΜ, ηηαίη (αά9 
ηκ'Γΐιιιι, Ηί νίναί αηίηια ηιβα : €ρο αηίβηι ηοη ροΐβτο <(ΐ/• 
ναή ίη Ώΐοηΐέ, ηβ ηρρηίιβηάαηί ηιβ ηιαία^ βΐ ηιοήατ. 20. 
Εΰΰβ €ίνΊΐα$ Ηία ρτορε^ αά ηααηι €οη[Η0ίαϊη βρο, ρατνα 
€»1 ' ; ί^ί $ετν(ώοτ, α νίνεΐ αηίηία ιηοα ρτορίβΓ ίβ, Οηία 
61)10), ίηςυίΐ, 860ΐ6ΐ (Ιβοτβνίβΐίβ 88ΐυΐ6Π) η)ίΗί οοο- 

ΓβΓΓβ» 88ε60(ΐ6Γ6 801601 ίΟ 0)01)118 νβΠίΰβΟΙ, ί(Ι ΥίΓΟβ 
0)6.18 8υ|)6Γ3ΐ, 8η)ρ1ίθΓ6ΙΟ Ο)ί86η00Γ(Ιί8Ο1 Οΐίΐΐ) 6X1)1- 

Ιιοΐβ, 6ΐ ΙαΙιΟΓβοι ιηβιιο) ΙβνίοΓβοι Γυ(1(ΙίΐΡ• ^β ςυαικίο 

){[ΗυΓ 8ρρΓ6ΐ)60(ΐ8Γ 8 ρ€603 ςΟΦ )ηΟί{[ίΐυΓ ίΙΙίδ, βΐ |>8Γ• 

Ιί€6ρ8 &30Ι )0(6Πΐυ8 βΟΓΟΟ), οιγιίαίβο) Ιιηηβ νΐείηαοι 
6ΐ ρ8Γν8ηι 869Γ69816 ιοΊΙ))• Ν80Ι ΠοβΙ τΙΗδ 8)1 6ΐ ρηΓνπ, 

81180)611 ίΙΠο δβΓν8ΐΙΙ8, 866Ι1Γ6 ρ08(β8 »£;6Γ6 |Κ)1*Τ0• 

21 . £/ άίχίί €ί : Εαχ αύηιιταίΜ ««ίη ίιαηη (ααβηι βΐ ίη 
νβίίο Ηθ€^ ηί ηε $ηΙ^υ€Γΐαηι άνϋαί^ηι Λβ ηηα ΙοφιηΙια «β. 
Αΰοβρί 11)88 ρΓ60βδ, ίηί|υίΙ, βΐ Ιιοο ίαβίηοι» 86 (ριο(Ι 
ρβΜδΐί οοη€6(1ο, ρΓθρΐ6Γ(ΐα6 Ιβ 611801 είνίΐΜΐί ραΓοαητ. 

22. ΡβΜΐίηα ίφίατ^ α αχηρα Ιοολμ^ λο ίαΐνατβ : ηοηηβ 
βιιίαι Γ36Ί80Ι 8ϋ<|ηί<1, (Ιοηβο ΗΙηβ ^βηί.'ΐβ. Νοη ροίηο , 
ηΐ(|πΗ, (αεετβ ηΜηπαηι^ αηϋηΗαηι Ιη χΗΗοίηφ'βάίατη* ; 
ςηία €»Γηθ) :19ο Ιυχ ββΐιιΐίδ, 6χ$ρ66ΐ:ΐΙ>ο (Ιοηβε ίΙΙιιβ 
8ΐ)688, 61 ΐυηο 618 ίηηί^αηι ροβη^ο). 25. $οί ίφΐητ 
^τ€$»αΛ €$1 ηίρ€τ ί€τταιη^ €ΐί,οί ίηίτανΊΐ ίη βί'ροΓ, €ίΓΰ8 
βοΙίδ ΟΓΐυιη, ίηηυίΐ, νβπίΐ ίη βίνιΐηΐβπι ; βΐ 8ΐ3Γιη) ουιη 

Ιρ$6 68861 )ΙΐΐΓ3 €ίνίΐ3ΐ6Π), ΐΗί 8ηρ| Ιίοίο ρΐ66ΐ6ΐ)8ΙΐΙΙΙΓ. 

24. ΡΙηίί βηίηι, ίοηιιίΐ, Βοηήηία $ηρ€τ 8οάοΜα νί Οο- 
πιοηΐια $νΙρΙιητ εΙ ίρηειη α Βοηιίηο άβ εοΊο : 25. Η 
αώνβτίίί €ίνΗαίβ$ ίΗα$, βΐ ^«(ανκ^ π>Γα €α$ ΗαΙ^ίίαΰαίηΐ^ 
€ί οηιη€$ φή ΙιαΙήίαί^αηί ίη ΓΪνίΐβΐί^ικ, €1 οηιηε ηηοά 
εχοήε^ίντ άε ΐετΓα. Νβ οΙ> Ιιυηο Ιο«]υ6η(1ί οιη(1ιιη) αιΐ• 

0)ίΓ8ΐ(0η6 ΐ6η63Η8, (ϋΐββίβ ; ρΓ0ρη6ΐ88 6Ι)Ίθ) 681 δοιί- 

> (^ιοοΓ Μ88^ ηοη ρατνα ββΐ. 

* ίο Βϋ)1ϋ89Γ9Β€ί8 1ΐ)ο βββπυΓ 861181)8 : ΓεΜίΠιο νί ίύί «αί- 
νεηη^ ηοη εηίηι ροίετο (αοετε φάάηιιωη άοηεο ΟΙμ ρετνο* 
ηεήί• 403 1Ν €ΑΡ. XIX 6Ι!;Μ£8. ΗΟΜΙΙ.. ΧυΐΙ. 401 ι^ρ^^ αύτότοί άνδρες* Έστι τις σοι ώδε ηαμ€ρός^ 
^ νίοΐ, ί> θυγατέρες^ ή εϊ τις σοι άΛΛος έστίτ έτ τ^ 
πό,Ιει ; "^ρα πώς τής φιλοξενίας Αμείβονται τ6ν δίκαιον, 
χα\ πώ; αύτφ χαρίσασθαι βούλονται των οίχείων πάντων 
τήν σωτηρίαν. ΕΓ τίς σοι, φησ\ν, έν τΙ) π^λει, εΓ τίνος 
άντέχτ), εΓ τίνα οΤδας έχτ6ς γεγονότα της τούτων παρα- 
νομίας, ^Εζάγαγε έκ τον τόπον τούτον χα\ έχ της 
γης, κα\ πάντας τους σοι προσήχοντας έξάγαγε. ^ΑλοΛ» 
Λνμεν γόρ ήμεΤς τότ τόαοτ τούτον. Είτα χα\ τήν αΐ^ 
τίαν έπάγουσι, διδάσκοντες τ6ν δίκαιον &παντα μετά 
ακριβείας. "Οτι ύψώθη,ψτ^αΧ^^^ ήκρανγίι αυτών έταν-' 
τΐον Κυρίου, Χ€ΐ1 ΑχέστειΛεν ή/ιάς Κύριος έκτρΤψαι 
ιιύΓΟί;^. Τούτο ήν δπερ έλεγε τψ τΐατριάρχη, ΖτιΚραν- 
γ}\•Σοδόμων καΐ Γομό^-^ας ΛεχΛήθυνται ηρός με. 
^Γ-ψώθη^ φησ\ν, ή κραυγ^ι αυτών εναντίον Κυρίου. 

ς*. Πολύ της παρανομία; αυτών τδ μέγεθος, κα\ διά 
τοΰτο, επειδή ανίατος έστιν ή νόσος, κα\ τδ τραύμα 
ούδδμίαν θεραπείαν επιδέχεται, απέστειλε Κύριο; ημάς 
έχτρίψαι αυτήν. Τούτο έστιν δ £λεγεν 6 μακάριος 
Λαυΐδ' Υ) Λοιώτ τους άγγέΛους αυτού Λνεύματα, 
χαϊ τους Λειτουργούς αυτού ανρός φΧόγα. *Ε- 
πειδή άφανίσαι, φησ\, παραγεγόναμεν πάσαν ταυ* 
την τήν περίχωρον (διά γάρ τήν πονηρίαν τών ένοι- 
Χ/ύντων καΐ ή γη τήν τιμωρίαν δέξεται), Ιξελθε ά^ 
εντεύθεν. Ταύτα άκουσας δ δίχαιος, καΐ μαθών τήν 
αίτίαν, δι* ήν παραγεγδνασιν άνδρες μίν τ6 φαινδμε- 
νον, άγγελοι δέ τυγχάνοντες κα\ ύπηρέται τού τών 
δ>.&ιν θεού, ^ΕξεΛΘών έΛάΛησε χρός τους γαμβρούς 
αΰτον τους εΙΛηρότας τάς θυγατέρας αυτού. Κα\ 
μήν άνω Ελεγε τοΙς παρανόμοις έκείνοις, δτι [4Α4] Ί6οϋ 
δύο Θυγατέρας ίχω, (ύτινες ουκ έγνωσαν άνδρας • 
οαΙ)ς ούν ένταΟθά φησι, Προς τους γαμβρούς αυτού 
τους εΙΛηρ(5τας τάς θυγατέρας αυτού; Μή νομίσης 
έ'/αντία είναι ταύτα τοΓς πρότερον παρά τού δικαίου 
^ηθεΐσιν. Έθος γάρ τούτο ήν τοις παλαιοί; πρδ πολλού 
τού χρδνου τάς μνηστείας ποιεισθαι, χα\ πολλάκις κα\ 
σ*^*/οιχεΤν τα?ς μνηστευθείσαις, κα\ άμα τοΓς γονεύσι δια- 
τρίβειν * δ καν νύν έστν ττολλαχού γινόμενον. Έπε\ ούν 
ήδη τά της μνηστείας έγεγδνει, διά τούτο κα\ γαμβρούς 
άρτους ονομάζει καί φησι. Τους εΙΛη^τας τάς Ουιχ»• 
τέρας αυτού • τ!) γνώμη γάρ κα\ τ^ συγχαταθέσει είλη- 
φ^τες ήσαν. Και φησιν • ^Ανάστίχτε, καϊ έξέΛθετε έκ 
τ.} ν τόχου τούτου, δτι έχτρίδει Κύριος τ^ν χόΛιν, 
Έδοζε δέ γε,Ιοιάζειν εναντίον τών γαμ€/&ν αυτού. 
\)ρΛ πώς έκ της ζύμης (κείνης ήσαν της πονηράς οδτοι. 
ΚαΙ διά τούτο βουλδμενος ό θεδς ταχέως έλευθερώβαι 
τϊ^ν δίκαιον τής πρδς εκείνους συγγενείας , ού σν>νεχώ- 
ρησεν ουδέ μιγήναι αύτοίς τάς θυγατέρας τού δικαίου, 
άλλα προανήρπασε μετά τών πονηρών καλ τούτους, ίνα 
έξελθών ό δίκαιος μετά τών θυγατέρων διαφυγή τήν 
πρ^ς Ικείνους συγγένειαν. Άχούσαντες τοίνυν παρά τού 
δικαίου τήν φοβεράν ται>την άπειλήν, μονονουχι διεχλεύα- 
ζον, χα\ ένόμιζον ληρφδίαν εΐναι τά παρ" αυτού λεγό- 
μενα. *Αλλ* δμως δ δίκαιος τά παρ* εαυτού έπλήρου, 
κα\ επειδή άπαξ έμνηστεύσαντο αυτού τάς θυγατέρας, 
έβουλήθη έξαρπάσαι αυτούς της τιμωρίας - άλλ' εκείνοι 
ουδέ οΟτω; ήνέσχοντο, άλλ* έττέμενον τφ οίκείφ τρόπφ, 
χα\ έμάνθανον λοιπδν δι* αυτών τών ίργων, ώς ού συμ- 
φερόντως αύτοίς τού δικαίου τήν συμβουλήν άπεπέμ- 
ψαντο. *Ηνίκα δέ^ φησ\ν, δρβρος έγένετο, έχεσπούδα- 
ζον οΐ άγγεΛοι τόν Αώτ, Λέγοντες ' ^Ατασζάς Λάβε 
την γυνϋϋκά σου, κα\ τάς δύο θυγατέρας, άς έχεις, 
καϊ ίζεΛθε, ίνα /ιή καΐ σϋ συναχόΛη ταΤς άνομίαις 
τΐίς πδΛεως. ΚαΙ έταράχθησατ, Μή μέλλε , φησί • δδί γάρ ήδη τδν δλεθρον τούτοις έπιστήναι. 2^υτ^ν ου> χα\ 
τήν γυναικά σου κα\ τάς δύο θυγατέρας διά;Μ»σον• Εκεί- 
νοι γάρ οί μή θελήσαντες τιεισθήναί σου τ^ παραινέβνι, 
ούκ είς μακράν τής άπωλείας κοινωνήσουσι τοΙς λοιποίς 
Μή τοίνυν μέλλε, ίνα μή κα\ αύτ^ς τζ άπωλεί^ τών 
παρανόμων τούτων χοινωνήση;. Καϊ έταράγ^θψτατ 
ταύτα άκούσαντες οΐ περ\ τδν Αώτ κα\ τήν γυναίκα χα\ 
τάς θυγατέρας • ^Εταράχθτισαν , φησ\ , τούτ' Εστιν, 
έμφοβοι γεγόνασιν, εΙς πολλήν δειλίαν κατέστησαν, ήγω• 
νίασαν τήν άπειλήν. Διδ χηδόμενοι τού δικαίου 01 Αγτ*" 
Λοι έκράτησαν, φησ\, της χειρός αυτού, ΟΟκ Ετι λοι* 
πδν ώς περ\ ανδρών διαλέγεται ή Γραφή, άλλ* έπ•ιΜ) 
μέλλουσιν έπάγειν τήν τιμωρίαν, αγγέλους α6το(»ς ονο- 
μάζει καί φησιν * Έκράτησαν της χειρός αϋτον, ΜεΛ 
τής χειρός τής γυναικός αυτού, καϊ τώτ χειρών τώτ 
Θυγατέρων αυτού, έν τφ (ρείσασΘαι αυτού Κύρΐύτ. 
Παρεθά^^υναν αύτους διά της αφής της χειρδς, χα\ ένεύ- 
ρωσαν αυτών τήν προΟυμίαν, ίνα μή δ φόβος διάλυση 
αυτών τήν Ισχύν • διά τούτο έπήγαγεν, ^Εν τφ-φεΐσοτ 
σϋ(Η αυτού Κύριον, Επειδή γάρ, φησ\, σωτηρίας αύ^ 
τδν άξιον Εχρινεν ό Κύριος, διά τοΰτο κα\ οΐ άγγβλΜ 
βουλόμενοι [445] νευρώσαι αυτών τήν προθυμίαν τής 
χειρδς αυτών κρατούσι, Καϊ έξαγαγόντες αυτούς έξω 
είχαν ' Σώζε τ^ν σεαυτού ψνχήν * /ιή χεριβΛέψ%^ 
εΙς τά όχίσω, μϊ{ στης έν χάσχι τή χεριχώρφ, εΙς τό 
οροςσώζου,μή χοτε σνμχαροΛηφΘής. Επειδή, φησ\,. 
λοιτΐδν άττηλλάξαμέν σε τών παρανόμων τούτων, μηκέτι 
περιβλέψη είς τά οπίσω, μήτε θέλησης Ιδείν τά τούτοις 
συμβησόμενα, άλλα σπεύσον κα\ μακράν γενού, ίνα δια- 
φυγείν δυνηθ|)ς τήν έπαγομένην τούτοις τιμωρίαν. Είτα 
δεδοικώς ό δίκαιος, μήποτε ού δυνηθ|) καταλαβεϊν τδν 
ύπ* αυτών άφορισθέντα τόπον , καΐ είς τδ βρος φθάσαι, 
φησί * άέομαι^ Κύριε, έχειδ^ι εύρεν ό χάίς σου έΛεος 
εναντίον σου , καί έμεγάΛυνας τήν δικαιοσύνην 
σου, δ χοιείς εΙς έμέ τον ζήν τήν ψυχήν μου ' έγώ 
δέ ού δυνήσομαι δκισωΘήναι εΙς τό όρος, μή κατα^ 
Λάβχι με τά κακά, καϊ άχοΘάνω, Ιδού ή χόΛις αΰττ{ 
εγγύς τού καταφυ^είν με έκεϊ^ μικρά έστιν » • έκεΐ 
σωΘήσομαι, καϊ ζήσεται ή ψυχή μου ένεκεν ετου. 
Έπειοή άπαξ, φησιν, έκρίνατε τήν σωτηρίαν χαρίσασθ«( 
μοι, υπερβαίνει δέ μου τήν Ισχυν τδ φθάσαι τήν τού 6ροι»ς 
κορυφήν, πλείονα περί έμέ τήν φιλανθρωπίαν έπιββίξα• 
σΟε, κα\ κουφότερόν μοι τόν κάματον ποιήσατε. Μήποτ< 
ούν καταληφθώ ύτΐδ τής επαγόμενης τιμωρίας, χα\ κοι- 
νωνήσω τής δίκης τούτοις, τήν πόλιν ταύτην ^ τήν πλη- 
σίον αφορίσατε μοι. ΕΙ γάρ κα\ ευτελής έστι κα\ μικρά« 
άλλ* εκεί διασωθείς δυνήσομαι έν ασφαλείς είναι λοιπόν. 
Καί είχετ αύτφ * Ιδού έθαύμασά σου τό χρόσωχον^ 
καϊ έχϊ τφ ^ήματι τούτφ , τού μή Ματαστρί}ΙηΗ 
τήν χόΛιτ , χερϊ ής έΛάΛησας. Έδεξάμην σου τήν 
Ικεσίαν, φησΙ, και τεοιήσω κα\ τούτο, κα\ παρέξπ» σοι 
τδ αίτηθέ;, κα\ διά οέ καΐ της πόλεως φείσομαι. Σχεν• 
σον ούν, καΧ κατάΛαβε τόν τόχον, καϊ σώζου * ουδέ 
γάρ χοιήσω τι μέχρι τού χαραγενέσΘίΗ σε έκει °• ϋύ 
γάρ δυνήσομαι, φησ\, τού ποιήσαι πράγμα , Ιως του 
είσελθείν σε εκεί. Επειδή κήδομαί σου τής σωτηρίοις, 
άναμενώ τήν εκεί σου άφιξιν, κα\ τότε τούτοις έπάγ•• 
τήν τιμωρίαν. *0 ήΛιος έξήΛΘεν έχϊ τήν γήν, χβΛ 
Αώτ εισήΛΘεν εΙς Σηγώρ, Περ\ τήν τού ηλίου άνατολήν 
έφθασε τήν τιόλιν * καΐ ευθέως εκείνου έντδς τής πόλεως 
γενομένου, ούτοι τήν τιμωρίαν έδέχοντο. Έβρεξε γέφ^ 
φησ\. Κύριος έχϊ Σόδομα καϊ Γόμοφ/^α θείον κεΛ χνρ 
χαρά Κυρίου έκ τού ουρανού, καί κατέστρεψε Ψάς 
χνΛεις ταύτας καΧ χάσαν τήν χερίοικον, καΧ χάντας 
τους κατοικούντας έν ταϊς χόΛεσι, καϊ χάν άνατέΛ• 
Λον έκ τής γης *. Μή ξενιζέτω σβ, αγαπητέ , τών ^,- 

^ ΜοΓβΙ. μιχρά έστιν. 8λΥϋ. % μιχρά έστιν. ΟΐΜίαΟΓ ΒΗ•. ού 
μιχρά έστιν. 

>» 8λνΐΙ. τΜΛ τήν π. τ. Οοίβΐ. χ&ν τήν πόλιν τ. 

« Ιο ΒίΙΙΙϋβ Οηοϋίε Ιθ^ίΙΟΓ : Σπεύσον^οδν του 9»θ91νη έιαίλ- 
ού γαρ δυνήσομαι κοιήσαι ηοδγμα έωςχ<ι^ί ^λ$^κκ« «^νκ».^ ΜΗί 8. ίΟΑΝΝΙ8 ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚ011ΙΕΡ. 00Ν5ΤΑΝΤΙΝ0Ρ. 406 μΑτων ή συνΟήχη * Ιδίωμα γάρ τουτό έστι της Γραφής, 
Μα\άβιαφόρως οΟτω πολλάχις τίθησι τά βήματα* δ 6ή 
καΧ νυ>> Ιστιν Ιββιν. Έ6ρ€ξ8 γάρ^ φησ\, Κύριος Θεΐοτ 
η&Ι χνρ χαρά Κυρίου έκ του οϋραγου, Γνα εΓπη δτι 
Κύριος τήν τιμωρ(αν έπήγαγε, χα\ ού μ^νον τ&ς πόλεις 
κατέστρεψε , χα\ π^σαν τήν περίοκχον , χα\ πάντας 
τοΐις χατοιχοΰντας, άλλα χα\ τά ανατέλλοντα έχ της γής 
ήφάνισεν. Έικιδή γάρ οΐ ταύτην οίχοΰντες άνθρωτιοι 
ικολϋν της πονηρίας τδν χαρπόν Ιπεδείξαντο, δ^ά τούτο 
χα\ της γης, φησί, τους χαρτυους άχρηστους εργάζομαι, 
^Μιxα\ έχείνων άφανισθέντων αυτή διηνεχές ύπδμνημα 
[416] γένηται ταΐς μετά ταύτα γενεαΤς, διά της οίχείας 
άι»ρπ(ας πάντας διδάαχουσα των ένοιχησάντνον αύτ^ τήν 
πονηρίαν. £Ιδες δσον 1στ\ν αρετή, χα\ δσον χαχία, χα\ 
πώς δ μίν δίχαιος έσώθη, αύτο\ δΐ άξίαν τήν τιμωρ(αν 
Ιδθ9αν της πονηρίας ; Κα\ ώαπχρ ό δίχαιος διά τήν οΐ- 
3α{αν άρετήν χα\τάς θυγατέρας διέσωσε, χα\ της πόλεως 
έχ(£νης τήν χαταστροφήν διεχώλυσεν - οΟτω χα\ ο&τοι 
διά τήν ύπερβολήν της οίχείας πονηρίας, ού μόνον αύτοΙ 
4πώλοντο χαΐ διεφθάρησαν, άλλα χα\ τήν γην άχαρπον 
εΙς τ^ έ^ής γενέσθαι παρεσχεύασαν. Καϊ έχέβΧεφετ ή 
Τντί^, φησ\ν, βίς τά όχίσω^ καϊ έγέτβτο οτήΛτι άΛός, 
ΈΐΕΐι^ή γάρ άχούσασα των αγγέλων των διαταττομένων 
«ψ διχαίψ, ώστε μή προσέχειν εΙς τά οπίσω, άλλα μετά 
πολλής της έπείζεως τήν άναχώρησιν ποιήσασθαι, ιυαρ- 
ήχουαε των ^ηθέντων, χα\ τδ παραγγελΟέν ούχ έφύλαζε, 
δίά τούτο της οίχείας ^^Ουμίοις δίδωσι δίχην. 

^. *Αλλ' ήμεΙς ταύτα άχούοντες, πολλή ν της οίχείας 
β•«Π)ρίας τήν πρόνοιαν ποιησώμεθα, χα\ της μέν έχείνων 
παρανομίας φύγωμεν τήν μίμησιν * του δέ διχαίου τού- 
του τήν φιλοξενίαν ζηλώσωμεν χα\ τήν &λλην άρετήν. 
Ινα δυνηθώμεν χα\ τήν άνωθεν όργήν άποχρούσασθαι. 
Ού γάρ Ιστιν, ούχ 6στι τδν μετά σττουδής ταύτην μετ- 
ιόντα, μή τεολυν εντεύθεν χομίσασθαι τδν θησαυρόν. Κα\ 
γάρ οΐ δίχαιοι οίτοι ούτω της άνωθεν όοπής ήξκόθησαν, 
χα\ ό πατριάρχης χα\ ό Λώτ, χα\ ανθρώπους νομίζοντες 
ύποδέχεσθαι, χατηξιώθησαν χα\ αγγέλους ύποδέχεσθαι, 
χ«1 τδν των αγγέλων Δεστεότην. "Εξεστι χα\ ήμίν, έάν 
^λώιαθα, χα\ νυν αύτδν ύποδέξασθαι. Αύτ^ γάρ 
έβην δ (Ιρηχώς, Ό δεχόμετος ύμάς^ έμέ δέχεται, 
ΟΟτω τοίνυν τοΟς ξένους ύποδεχώμεθα, χα\ μή πρδς 
τήν των φαινομένων εύτέλειαν άπίδωμέν ιτοτε. Ενίοτε 
γάρ, εΐ τοιαύτη γνώμη τά της φιλοξενίας έπιδειξώμεθα, 
χαταξιωθησόμεθα χα\ ήμεΤς τοιούτους ύποδέχεσθαι, άν- 
δρας μέν νομιζομένους, των αγγέλων δέ τήν άρετήν 
μετιάντας * μόνον μή περιεργαζώμεθα, μηδέ πολυπρα- 
γμονωμεν, ?να μή διαμάρτωμεν τού θησαυρού. Έπε\ 
μΛ 6 μαχάριος Παύλος τούτους τους διχαίους αΐνιττό- 
μινος, χα\ διδάσχων ημάς πώς έπέτυχον τοιαύτης ύπο- 
^τχης, φησί • Της ^ιΛοξετΙαςμή έΛίΛανθάνεσΟβ ' διά 
ταύτψις γάρ ίΛΐίθότ τίνες ζετίσαττες άγγέΛους, 
Τούτο γάρ αύτους μάλιστα θαυμαστούς χα\ μεγάλους 
άπέδειξεν, δτι ούχ είδότες αύτους, τήν θεραπείαν Ιπ- 
(δείχνυντο. Κα\ ήμεΤς τοίνυν πίστει χα\ ευλαβείς τδ 
πράγμα μετίωμεν, ?να χα\ τού θησαυρού ΙπιτυχεΤν δυ- 
νηΟώμεν * οΐί γένοιτο πάντας ημάς άπολαύσαι , χάριτι 
κα\ φιλανθρωπία τού Κυρίου ήμων "Ιησού Χριστού, μεθ* 
Λ τ$ Πατρ\ ή δόξα, &μα τφ άγίφ Πνεύματι , νύν χα\ 
άιλ» ιια\ είς τους αιώνας τών αΙώνων. *Αμήν. 

[447] ΟΜΙΛΙΑ ΜΔ'. 

"ΟρΟρισε δέ ^Κβραίψ χφ χρ^ εϊς τδτ τόχον^ ο5 

είστήκει εταττίοτ του Θεοϋ. 

α\ Ή χα.τά τήν Σαμαρειτιν ύπόθεσις Ιχανώς ημάς χθες έδίδα^ χα\ τού Δεσπότου τήν άφατον μαχροθυμίαν, χα\ 
τήν ύπερβάλλουσαν περί αυτήν χηδεμονίαν, χα\ έχείνης 
τήν εύγνωμοσύνην. Είδετε πώς ύδωρ αίσθητδν ύδρεύσα- 
σθαι παραγενομένη, έχ της νοητής πηγής τά θεία νά- 
ματα άρυσαμένη, ούτως οΓχαδε έτεανήλθε, πληρούσα τ6 
παρά τού Δεσπότου είρημένον • Τό ϋδωρ^ δ έγώ δώσω^ 
γετήσεται έτ αύτφ x^ιγ^ι ϋδατος άΛΛομίτου εις ζωηκ 
αΐώνιοτ. ΈμφορηθεΤσα γάρ αύτη της θείας έχείνης χα\ 
πνευματιχής πηγής, ού χατέσχεν εΓσω τά νάματα, άλλ' 
ύπερβλύζουσα, ώς είπεϊν, έχχέει χα\ εΙς τους τήν πόλιν 
οίχούντας της παρασχεθείσης αύτξ δωρεάς τ6 χάρισμα, 
χα\ χήρυξ έγένετο άθρόον ή γυνή, ή Σαμαρείτις, ή αλλό- 
φυλος. ΕΓδετε δσον έστ\ ψυχής ευγνωμοσύνη , εΓδετε 
Δεσπότου φιλανθρωπίαν, δπως ούδενδς ύπερορ^, άλλα 
χάν έν γυναιχ\ , χάν έν τεενί^, χάν δπου δήποτε εύρτ^ 
διεγηγερμένην ψυχήν χα\ ζέουσαν, παραχρήμα τήν παρ' 
εαυτού χάριν έπαφίησι.Μιμησώμεθα τοίνυν, παραχαλώ, 
κα\ ήμεΤς τήν γυναίχα ταύτην, κα\ μετά πολλής προσ- 
οχής δεχώμεθα τά παρά τού Πνεύματος διδάγματα. Ουδέ 
γάρ ημέτερα έστι τά λεγόμενα, ουδέ έξ οίχεία; γλώττης 
φθεγγόμεθα, άπερ άν εΓπωμεν, άλλ' έχ της τού Δεσπό- 
του φιλανθρωπίας οδηγούμενοι • διά τήν ώφέλειαν τήν 
ύμετέραν χα\ τήν οίχοδομήν της τού θεού Έχχλησίας. 
Μή τοίνυν πρδς έμέ τδν λέγοντα άπίδης, αγαπητέ, μηδέ 
πρδς τήν εύτέλειαν τήν έμήν, άλλ' δτι τά παρά τού Δε- 
σπότου διαχομίζω, χα\ πρδς τδν άποστείλαντα έχων τήν 
διάνοιαν τεταμένην, ούτω μετά νήψεως δέχου τά λεΐ[ό- 
μενα. Έπε\ χα\ έν τοΙς άνθρωπίνοις πράγμασιν, έπει- 
δάν δ βασιλεύς, ό τδ διάδημα περιχείμενος , γράμματα 
διαπέμψηται, δ μέν έπιφερόμενος ταύτα χαθ* εαυτόν 
μέν ούδενδς λόγου άξιος τυγχάνει, άλλ' ευτελής τίς έστι, 
χα\ πολλάχις ουδέ προγόνους άριθμείν έχων, άλλ' ανώ- 
νυμος χα\έξ ανωνύμων άλλ* ούχ έχείνφ προσέχουσιν 
ο! ταύτα δέχεσθαι μέλλοντες, άλλα διά τά τού βασιλέϋ>ς 
γράμματα πολλήν χάχείνφ τιμήν άπονέμουσι, χα\ τά 
γράμματα μετά πολλού τού φόβου χα\ πολλής της ήτ> 
χίας δέχονται. ΕΙ τοίνυν έχεινος άνθρωπου έτεαγόμενος 
γράμματα. χα\ χάρτην απλώς έπιφερόμενος, παρά πασιν 
έναποδέχεται, πολλψ μάλλον »> ύμεΤς άν εΓητε δίχαιοι 
τά παρά τού Πνεύματος δι' ημών ύμϊν πεμφθέντα λόγια 
μετά πολλής της προσοχής ύποδέχεσθαι, Γνα της ευ- 
γνωμοσύνης πολλήν κομίσησθε τήν άμοιβήν. [448] Έλν 
γάρ Γδη ό τών δλων Δεσπότης της ψυχής υμών τήν προ- 
θυμίαν, χα\ ήμίν δαψιλεστέραν παρέξει τήν χορηγίαν 
διά τήν οίχοδομήν τήν ύμετέραν, χα\ ύμΙν πλείονα δωρή- 
σεται τήν σύνεσιν <^, ώστε συνιέναι τά λεγόμενα. Δαψι- 
λήςγάρ ή τού Πνεύματος χάρις, κα\ εΙς πάντας έχχεο- 
μένη ούδένα μερισμδν υπομένει, άλλα τή διανομή μάλλον 
αύξεται, χα\ δσω άν πλείους ώσιν οΐ ταύτης μετέχοντες, 
τοσούτφ χα\ τά της χάριτος έπ\ πλέον εκτείνεται. Φέρε 
ουν, εΐ δοκεΐ, κα\ σήμερον της ακολουθίας τών πρώην 
ήμΙν είρημένων έπιλαβώμεθα, καΐ Γδωμεν δπου τδν λό- 
γον κατελύσαμεν, καΐ δθεν αύτδν άναλαβεΐν σήμερον 
προσηχε. Πού ούν τδν λόγον πρώην τιροσορμίσαντες, 
οΟτω της διδασκαλίας ^ έπαυσάμεθα ; Τά κατά τδν Λώτ 

* Τγ68 ΙΙ198. φιλανθρωπίας ένηχούμενοι 

1» δΑνίΙ. 61 ςυ!ΐΜΐ06 ιηεβ. έπιοερόμενος οΰτω περίβλεπτος ίση, 
•Γολλφ μάλλον. ΜοΓβΙ. 6ΐ εΐϋ &ιηφερόμεν•ς παρά πδσιν έναπο- 
δέχεται, πολλφ ιιΔλλον. 

^ δβχ ιηβ3. πλείονα παρέςβι τήν σύνεσιν. 

< δενίΐ. 6( ΟΟΐΟ 0989. πρφην τελέσαντκς τής διδασκαλίας. ΙΙο- 
Γ6ΐ. πςίφην προσορμίσοτ^πς, οΰτω ττ}ς διδασκαλίας. Μοί $•νίΙ• 
Οΐ ςαίΒΚΐιιβ 1038. εμπρησμών, μ^χρι τούτον τδν λόγον. 105 1Ν ΟΑΡ. XIX. οεΝΕδ. Η0ΜΙ1.* χυγ. 106 ρΐιιπε, ςιΐφ άκΙίβΰΓοηΙβΓ βίο 62ίρ6 ροιΓα νβΓίκι : )<Ι φΚΜΐ 
9ΐ ηυηε νκΐ€Γβ Ιίο^Ι. ΡΙαίΐ αηιη , ίηςυίΐ, Οοηύηα$ «κ/- 
ρΙιηΓ ει ίρηεηί α ϋοΜίηο άβ ακίο : υΐ άϊο&Ι^ Οοιηίηυιιι 
ροΒη^ιη ίηι1ιιχί$5β : 61 ηοη δοΐυιη ανΐΐ946δ &υΙ)ν6Γΐί:$5ο, 
οιηη6ΐΐΗ|υο οίΓοα Γ6(;ίοη6ΐιι, 61 οιηηβδ ίηΙ)&λ)ίΐ8ηΐ6& , 
6βά 6ΐί»ιη ςυχ βχοήβΙκιηΐυΓ ϋβ ΙβΓΠΐ α1)θ1βνί&5β. Οπία 
€ΐιίιη Ιιοιηίιΐ€8« ηοΐ βαιη ίη1ι&1)ίΐ3ΐ)αη1, ιηυΐΐοδ ίπιρίβΐ^* 
Ιίβ ίΓαΰΐϋβ ρτοΐυΙοΓυηΐ : ίϋαΓΟΟ, ίηςιιίΐ, βΐ ίιιυΐΠββ 
ίΓυοίυδ ΐβΓπυ Γαοίο, υΐ οΐ ϋ1ί5 &1ιοΗΐί5 ρβΓρβίυαιη &ι( 
ηιοιιίιηβηΐυαι ββηυοηΐίϋυΒ (|[60βΓ!ΐϋοιιίΙ)ΐι» : (6ΐτ& ρβΓ 
(υαιη δίοηϋΐαίθπι οιηηββ <1ι)€6ΐι(6» φΐ^ηΟ ίυοπΐ ίηΐια- 
^ΐίαικίαιη ηΐ3ΐίΐί&. Υίάίδΐί ςίΜίηΙ» γ£$ 5ϋ νίΚαβ , 6& 
<|ΐιαηΐ2 Τ6& ιη&ϋΐί» : 6ΐ ςυοηοοάο ]ύ8ΐα5 ββηταίιΐδ &ίΙ , 
βΐϋ 2ΐιΐ€ΐη (Ιί^πλίη &ιια πΐΑΐίΐία ρΦηαιη Γβοβρβπηΐ ? Ει 
βΊ€υ(]ιΐ3ΐυ8 ρβΓβυηιη νίΓΐυΙβπι «ΐΓι1Ϊ38 βαΐν^νί! 61 ΰϊ• 
νίΙ«ιΐί8 ίΙΗιιβ 8υϋν6Γ8ίοη6ΐη ρΓθ1ιί5υίΙ: ίΐ3 οι ίΙΙί ρΓ0• 
ρΐ6Γ ίη|;6ηΐ6ΐη 8υ&ιιι ιηβΐίΐίϋπι ηοη 8θ1υπι ίρ8ί ρβη•• 
ηηι( 61 <1οΐ6(ί 8υηΙ, 86<1 6Ι οΟβοβΓυηΙ ΐ6ΤΓ3ΐη ίηυΐίΐβπι 
ίη ίυΐυηιιη. 26. Εί τ€$ρ€χίί, ίηηηίΐ, ιιχογ έζ;ιι< ροϋ Ιετ- 
(/ιιηι, €ί (αΰΐα £$ί εοΐαηιηα $αΙί». Ναϋΐ ςυοηίαπι βΜκΙΊνίΙ 

9ηςο1θ8 ρΠ66ίρί6ηΐ68 ]ιΐ8ΐο, υΐ η6 86 60ην6Γΐ6Γ6ηΙ 16* 

ΙΐΌΓβυιη, 86ά ουαι ιηη^ηα Γ68ΐί|ΐ3ΐίοη6 86€6(ΐ6ΓβηΙ : ηο- 
%\ο\\\ τβΓίκι, βΐ ρηεοορίυηι ηοη €υ8ΐθ(ϋνί(, ρΓορΐ6Γ63 

7. ΜοταΙίΒ βχΐιοτίαίιο. — ΟχΙβτυπι ιιοβ 8ΐιι1ί6ηΐ6β 
ιΙΐ3, ηοβίηο 83ΐυΐΊ8 €υπιπι <ϋϋ|;6πΐΐοΓ6ΐη ΐΜΐΙ)6»ιηιΐ8, 61 
νίιία ί1ΐ8 η6 ίιηίΐβιπυΓ 6αν6αιηιΐ8. 1(ηΐΐ6ΐηυΓ ]υ8ϋ ίΙΙίιιβ 
||0>|ΗΙ8Η13|6ΙΒ 6ΐ αΙί2ΐ8 νίΓΐυ!68^υΐ ρο88ΐιηυ8 61 8υρβτ- 
ιΐΑΐη ίΓ3ΐη <ΐ6ρ6ΐΐ6Γ6. Νεςιΐ6 βηίηι ρο85ί1>ίΐ6 681, ιιΐ ςβί 
ν'ΐΓΐυΐεπι Ιΐ8ηο ιη3|[ηο 8ΐυ(ϋο 6Χ6Γ€63ΐ^ ηοη ([ΠΗκΙβιη 
Νΐϋβ ΓβροΓίον ϋΐ6ί>3ΗΓυιη•. Είοιιίιη ]υ8ΐί Ιΐϋ 816 βυρβτ- 
ιΐ3παϊ |[Γ3ΐί»η 6οη86ςυαΓι 8υηΐ, (3ΐιι ρ3ΐη8ΓοΙΐ3, ςολβι 
1.01, 61 ςυί 1ιοιηίπ68 8ΐΐ36ίρ6Γ6 86 ρυΐ3ν6ηιηΐ, ιηβΓαβ- 
ηιηΐ 8ΐΐ86ίρ6Γ6 3η|;6ΐθ8, 61 3ης6ΐθΓαιη Οοιηίιιυιιι. Νο- 
]^ί8 ςαοςαε 6( ηυηο, 8ί τοίυεήηαυβ, 8υ$6ίρ6Γ6 Ηεοί• 
1ρ86 6ηίπι 681 ςαί (ΙίχΊΐ : βία «ιυ^ίρίι νο<, ηιε 9Η$€ίρίί 
(ϋα/Μ. 10. 40). δίε ϊςίΐαΓ 1ΐ05ρίΐ6δ βυβαρίβηιυβ, 61 
ηοη 3<Ι 6χΐ6Γη3ηι νίΙί(3ΐ6ηι Γ68ρίοί3ηηΐ8. Εηίπιτ6Γ0, 8ΐ 
ΙαΓι ιη6ηΐ6 1ΐ08ρί(3ΐίΐ3ΐ6ΐη 6(ΐ3ΐιι ηθ8 6Χ6Γ€υοΓΊηιυ8 , 
ύΊ%ηϊ 6ηπιυ8 οΐ ηθ8 ςυί Ι3ΐ68 Ιΐ08ρίΐ68 6Χ6ίρί3ηιυ8φ,ςΐΗ 
νΐϋεηΐυΓ ςιιί<]6ΐη νίΓΐ, 3η|;6ΐοπιπι 3υΐ6πι νίπιιΐβδ ορβ- 
ηηΐυΓ : ΐΕηΙυσι η6 6ΐιτίθ5ί 6χρΙθΓ3ΐθΓ68 6( ίπςυίδίΐο- 
Γ68 βίοιηβ, υΐ η6 Κΐιβ83ΐ]πισι ρ^^ρϋαιηα*;» Οαβηϋοςυίιΐβιιι 
61 1»63ΐυ8 Ρ3αΙιΐ8 Ιΐ08 ]υ8ΐ08 8ΐι1)Ηΐ<ϋε3ΐ, 6( ύθ€6( ηοβ 
ςαΛπιοίΙο Ι3ΐ68 Ιΐ08ρΊΐ08 6Χ0(3ρ6ηπΐ. Ηο$ιηΐαΙΊΐαΐί$^. ίο*- 
4|ΐΓιΙ, η€ οϋίηΐκαηύηί : μτορίϋτ Μη€ Βηίηι Η€*€ί€ηί0$ 
ηΗίάαηι Ηο»ρίΐίθ βχ€€ρ€ηιηί α秀ΐο» (ΗΰΙ^τ, 13. 1). Ηος 
εηίιη 608 ροΐί85Ίπιυιη ίοοϋ 3(1ιηίΓ3ΐΜΐ68 , ςΗοϋ οοβ, 
ηηοβ ηοη ηονεΓοηΐ, η)Ιηί8ΐ6πο 8ΐιο ΙιοηβηνεηηΙ. Ε( 

1106 ί|ίΐυΓ €υΠ1 Μ^ 36 ρΊ6ΐ3ΐ6 Γ6ηΐ 0ΐ>63ηΐΙ18^ υ ι 816 

4Η683ΐΐΓυπι 3886<ιυί ροβδίπιοδ : ςηοά ηοΙ)ί8 οπιηι5υ8 
€<*ηο6ύαΐαΓ, (|[Γ3ΐί3 61 1>6ηίβ;ηίΐ3ΐ6 Οοηίηί ηοβίΓΐ ^68ιι 
£1ιη8ΐί , 6111 ευπι ΡαΐΓβ 61 83η(Ιο 8ρίηΐυ 8ίΐ ςΙοηβ, 
ΐΗΐη€ 61 β6ΐηρ6Γ, 61 ίη 8Χ6ΐΗ3 δ.ΐ!Γυ1θ7υαι. Απιεη. 

ΗΟΜΙΜΑ ΧΙ.ΙΥ. 

ΌΊΙν€Μΐ0 ΟΗΐίηι νεηίΐ ΑΙ^ταΗαιη αά Ιοΰπτη Μ $ί6ΐ€ταί 

ΰοταιη Βοηύηο {α€η.Λ9. 27). 

Ι. Ηβη ηο8 3Γ^αιβηΐυπι άβ πιυΐίβιε δαηβΓίίβηα 83« 

ϋ5 (ίοαάΐ ιαείΓ^ΜΙειη ϋοχηιηί ίοη^ΕηίιηίΐΑΐΰΐη, 61 οχ- 66ΐΐ6ηΐ6ηι 61^3 ίΙΙαπι ρΓΟνίϋβιιϋαηι, 34φΐ6 ΙΗΙϋΐ ^γ»- 
Ιιιιη 3ηίιΐλϋΐη. Υιϋίβΐίδ ςυοηιοϋο, ι4 βςυβπι 66α8ί1>ίΐ6ΐη 
1ΐ3υΓίΓ6ΐ, «ΙνβηίΙ (α), 61 6χ.8ρίηΐυ3ϋ ίοηΐε <Ιίνίη3 &υ• 
ιηίηα ΚιαίΜΐΐ, •6 ϋοιιιιιιη Γεάϋΐ^ίηιρΙεη» ςυβιΙ ϋίεΐαηι 
681 Α Οοπιίηο : Αηπα , ςπαιη €§ο άαίρο^ €ήί ίη εο [οηΛ 
ηφιω $αΙί€ηΙί$ ίη νιίαιη αιίατηαηι {^οαη. 4• 14). ΙπιρΙβΙλ 
βηίπι Ίρ83 (Ιίνΐηο ίΐΐο 61 8ρίηΐυ3ΐι Γοηΐε, ηοη ΗεϋηνιΙ 
1ηΐΓ3 66 ί1υηίΐίη3 : βεϋ 8υρ6Τ868ΐαήβη8, υΐ ίΐ3 <ϋ63πι, 
εΙΓίΗΐίΙ 61 ίη Ιΐ8ΐ}Ιΐ&ΐοτ68 6ίνίΐ3ΐίβ 6θη668βΙ βΊΙΗ άσίά 
||[Γ3ΐί3πι, 6ΐ ρπ66θη!8 οίΏεΙυιη ε^ίι πιυΓιβΓ 83ΠΙ3Η13Μ 
61 α]ί6ηί{;6η3•^ Υί(Ιί$ΐί8 ςπβηΐυπι 1)θηυηι 8ίι 3η!πιΊ |ρΓ3ΐυ6 
306€ΐυ8 ; νί(}ίδΐί8 Οοπιίηί 1)6ηί([ηίΐ3ΐ6ηι, ςιιοπ)θ4ο ηνΙ- 
Ιηοι 6οηΐ6Π)η3ΐ, Μά 6ΐί3πι ίη ηιυ1ί6Γ6, εΐίβηι Ιη ρΜ»- 
ρβΓΐ3ΐβ, 6Ι υ5ίουπιηαβ ιηνοηβΓίΐ 3ηίπΐ3πι νί|;ί11ίπι 3€ 
ίοτνίϋ^π), 8ΐ3ϋηι ςπιΐίοη) 8υ3πι ίΙΝ 1βΓ{ί3ΐαΓ. ΙπιίΙθ- 
Π11ΙΓ ί£[ίΐνΓ, οΙ)866το, 6ΐ ηθ8 1ΐ3η6 ηιηΙί6Τ6πι, ειιηιςιι• 
013^113 3ΐκ;ηΙίοη6 3β6ίρΐ3ΐηΗ8 <1οοΐπη3πι 3 8ριΗΐ» 
ρΓθ{6€ί3ηι• Νεςυβ βηίιη ηο8ΐΓ3 8ΐιηΐ ςυφ ϋίεαηΙυΓ, ηε^ 
(|«ΐ6 6χ ρΓορηλ Ιίη|;υ3 ΙοηηΙιηυΓ ςα9Β€υπΜ|α6 (Ιίχετί* 
ιηυ8, 8641 Ποπιΐηί 1>6ηί|;ηίΐ3ΐ6 άίή^ηΐε ρΓορίεΓ νθ- 
Βίταπι βαΗιίεηι 6( κιΙίβεβίιοηεπι^ΕεεΙεδίφ Οεί. Νε ί^ί- 
ΙυΓ 3(1 ιηβ (Ιίεεηίειη, ε3η88ίπιε , ηβςιιε α<1 Ιεηυ1ΐ3ΐ6πι> 
ηιεβηι ΓββρίείΜ : 8εά ςηοηίλπι 63 ςυ» Οοηιίιιί 8υπ1 
3ίΓ'Γ0, 3(1 εαπι ςυΙ πιβ αίΜΐΐ «ιΐεηΐβ ιηειιΐε εοπνετΜίβ^ 
νί|;ί1ί 3ηίηιο ηιι^Β ιΚευηίοΓ 3εείρβ» Ου3η<1θ(|υί(1εηι 61 
ίη 1ιυπΐ3ηίδ ηε|[οΐίί8^. ςιιβηάο Ιιηρεηίοτ ι1ί9(ΐ6Πΐ3ΐ6 
εοΓοη3ΐυ8 Ηΐεηβ ηίαΗ, ΐυηε 18» ^ί 638 30εη, ρεΓ 8β 
ηιιΠΊ«ΐ8 ιηοπιεηΐΙ 681, 86(1 νΪΓ ε Ιτίνίο^ςαί 8χρ6 ηεηαο 
ρτο^εηίίοτεβ ηυπιεπίΓε ροβδίΐ, ο1ΐ6εΗΤ!ΐ8, εΙ εχ οΙ)8ειι- 
τι% : 8ε(1 ηοΒ 3(1 ίΗιιπι 8ρεεΐ3αΐ ςυί ΙίΐεΓ3$ 8υ8ε6ρΐοΗ 
8υηΙ, 8ε(] ρΓορΐ€τ ίπιρ6Πΐΐοη»$ 1ί(εΓ38 ΊΙΙί ({ηοίριε ηιαΚ 
Ιυπι εχΜΙιεηΐ Ιιοηοτί8, 3ε 1ϋετ38 ηΐ3^ηα είΜη Γβτ6« 
Γ6ηΐί3 61 Βίΐεηΐίο ΓεεΙρΊυηΙ. 5ί ί{[ί(νΓ ίβ ςαί ΗοιηίηΙι 
1ί(εΓ38, εΐ εΙΐ3η3Ηΐ Ιβηΐιιη 30εΓΐ, 8ίε οπιηί1)ΐι$ βεεβ• 
ρΐ(ΐ8 ε8ΐ (6) : ηιαίία πΐ3|;ί8 νο6 εοηγεηίΐ ι^οςυίβ, ςη» %.* 
5ρίΗιυ νοίιίδ ρεΓ ηοβ ηίΐΙαηΙϋΓ, ιη3|;η3 3ΐΐεηΐίοηβ 
βυδείρεΓΟ, ιι( ηΐ3|;η3πι ι^ηύ 3ηίηηί Γεείρί3(ί8 ηιβτεθ-* 
(Ιεπι. Νβιη 6ΐ νκΙεΓϋ Οοαιίηυδ υηίνεΓ&ΟΓυηι βηίσιβηιπι 
νβδίηηιη 3ΐ3εηΐ3ΐεαι , ει ηοϋίβ ΐ3Γκίοτβ6 βυπιρίιι• 
ρΓορίεΓ νε8(Γ3πι 9β^Ίβε3ΐίοηεηι 84ΐρρ6(ϋΐ8ϋΊΐ, εΐ νοΜ 
ιη3]θΓειη ρτϊεΙ)εΐΗΐ ίηίεΙΙεείιιιη, υΐ ε& (]ΐι» (I^εηηIο^: 
ίηΐεΗί(|[εΓβ ν^ΙεβΓιβ. ϋΙ^επιΙίβ εηιπι ε&ΐ δρίηΐηβ ΐρτβώΑ^^ 
«ι 66 ίη οπιηε8 εβΓαη(Ιειι$, ηαϋαπ) (Ιίνίδίοηοιη 8υ8«1η€ΐ» 
80(1 εππι (]Ί8ΐΓίΚ)υίΐυΓ, πΐ3§;ί8 ετεβοίΐ,.εΐ φΐ3«ΐο ρΙιιη§ 
δπηΐ ε]υ8 ρβΠίείρεβ, ΐ3ηΐα ει Ι^εηεΗείυπι ηΐ3|;ί8 εχίεη• 
άίΐιΐΓ. Α^ε ί^ΙΐιίΓδί τίάεΐυΓ, εΐ1ιο(Ιίε3<1 βεηεπι εοηιηι•^ 
φΐΦ ρήυ8 άίεΐ3 8ΐιη1' νεηίληιυβ, 3ε ^(Ιεβπιιι» αΚ 
8εηηο•(ΐ68ίεηΐ, εΐ «πίΐεεηπι τβρείετε 1ιθ(1ίε βροιίε»•^. 

(α) 06 (ρΐ3 ΙιΊο ΗοηΙΗλ ββπηοαειη Ιΐ3ΐ)ε3ΐ, ηοα()αιη βαΙΙκ^ 

ρ6Γ8ρ60ΐΐ]ΐη ηοΐΜδ βδΐ. . 

(6) <^&αΐ3 ΟΜίη ΓβνεΓοηϋβ οΐίιη βχοίρβτβιιΐιΐΓ ιηιρ6Τ3ΐο 

Γ{£ΐί16Γ2Β, νίϋβΤβ βδΐ ίρίκί δ(ΪΓίπΐ0Γβ8 ΙϋΠΙ ^68ί38ΜθΟ&» 

ΐυπι ΒΥΜπϋοβ. ΐΛουηι ίηκίζηβπι ιι&1)6πμι5 βριΐίΐ δρετ. Ιω. 1, 
ο. 24 : αΙ)ΐ πίΐτίΐαΓ οαιη ίο (Ι^οδΙίίοηβ Ειΐδ(3ΐΐηι, εριβε. 

ΑΠίίοοΙίίδΒ, 1013 Ρ6η6 ΟίνίΙδδ δβίίίΐΐοηβ 0ΟίΐηΜΓ38δβΙ, ΜΧξΒΛ 

υΐΓίηααβ &πιΐ3ΐί3 5ΐ3η1ί1>α8 ί^οϋοηνιη ρ2ΐτΐιΙ>ιΐδ» φλ» *«" 
ιηί1ίι«« »(1ίυαχβΡΛηΙτ ]»ιη ρΓορβ ΓοΙδδβΙ ηΐ Μ βίτοχ ρπβΙΐιΐΒΐ 
γβηΐΓβΐυτ, δτιρβΓνεηιβηΐβδ ιιηρβΓαΐοΓΐ»» Ιίΐοηδ ρορηίιιηι α- 
πκνε ίηιρίβ?ί88β, εΐίβεϋοβοδ οοιηρβδηΐΒΜ. νΜΠηυδ βηρι* 
Γοαιο 111 6ρί5ΐοΐ3ηι Ιΐοηοτϋ Ι^αιοται» ;ρρ ^ΙΙινη : ^ιχΙιινμμ- 
ρ»5κΗη ίιηρ6Τ8(0Γί3δ βρίδίοΐβδ Ηβε υπΑ νοεε 8αϋτα •ρρ6ΐΙβϋι« 
ηιίβδβ, ηνκχΐ δοίυιη ηοιηεη 3(1 Γενετβηϋι&ι ικριβ ηβΜοι• 
ροραΐΐϋΐι γοΰλίΜΐ. 4Θ7 8. ;0ΛΝΝΙδ εΗΜ808ΤΟΜ1 

Οιιοιαπι ι^ΐΐαΓ ιιιιροτ &ρριιϋιιιΐΒ, ζ^ (Ιοΰβηάί Οηβαι 
Ι«Μ:ίιιιιΐ8 ? 1>θ I^οι νοϋ» ΐΜίΓηΙκιιηιιβ, 61 (Ιβ δοϋοιηοηιπι 
{η€6ΐΜΐίο, Η1ί€ 9 $6ηηοη6 <ΐ6&ιίιίπιυ8, α5ί ίικίιιβ ίη δβ• 

|ΤΟΓ 8θΓ?λ(ΙΙ8 6»Ι. 8θΙ βηίΐη βφΓ0ί$Η$ €$$ $Ηρ€Τ ί€ηαΐΗ ; 
€ί ΙύΙ ίΐΙΐΓβνίΐ Μ 8€^0Τ^ 6ΐ ΙυΠΟ ΪΓβ λ 060 101101588 δο- 

ι1οιηίΐ28 «ρρΓβΙιβίΜΐίΙ, 61 ΐ6ΓΤ9ΐη ίΙίΑΐη Αΐ)οΐ6νίΐ, (|υ&η(1ο 
€Ι υχοτ ]ιΐ5ΐί θοηιιη ςυ» αΙ> &η|;βΙ» «Ιίεΐβ Γυβηηΐ Ιιη- 
ηΐ6ηιοτ, 8ρ60ΐ8νίΐ Γ6ίΓ0Τ8υηι, βΐ Αιοΐ3 65( €θ1υιηηα 88- 
118, ρβτρβίυυπι ιηοηίιηβηΐυιη ρο8ΐ6ηοη5υ8 8χουΓΐ8 
811» ιΐ68Η([6ηΐίφ ρη!ΐ)6η9. Ο^ιογχ ρτβΐίιιιη ηυηο Γυβ- 
Γΐΐ Ιηΐ6πηί88;« 8βΗβί ίηβίβίβτβ, 61 ραυο» γβδίκ» εα- 
ηΐϋΐί Ιοςαί, υΐ ίίβηιιη νί(ΐ6»ΐί» €ϋηΐ3ΐ6πι 6Ι €οιηιηί86- 
ηιΐοηοπι ρηΐηιίΓοΙίΦ, βΐ Οβί ίη Ηΐυιη ΙιβηονοΙβηΐηιη. 
Νβιη ιιΚμ, οΓΐο βοΐβ, ]ιι$ΐϋ8 Ι,οΐ ίη δβ^οτ ββητβΐιιβ β8ΐ, 
ςβί ηυΐβπι 8ο<1οιιιίΗ βΓίΐηΐ, ρα^ικιιη Ιυβηιιιΐ, ρΑΐηβκΙια 
8ίιηυΙ 61 ίΙΙοηιπι ίηΙοΓίΐυιη ιηΚ^6πιιΐ8, ςυ6ΐη ρΐΌρΙβΓ 
&ιΐϋηι ρβοοαίιιπ) 8ΐΐ8ΐίηυ6ηιηΐ, 61 ϋβ ]υ8ΐο νβΐϋβ 8θΙ1ί- 
€•ίΐυ8, ηιηη6 νβιιίΰηβ δροοίαΐΜΐΙ ςυ(6 ϋ)ί ίλοΐα Γυβπιηΐ. 
27. ΜμηΙο ΜίβΜ ΌβίύΙ, ίΐΜίηιί^ ΑΙίταΙιαπι ηιαηβ αά Ιο - 
««ΜΙ, ίώί »/€ΐεταί εοτοΜ Ώ^ο, 28. €ί τβ$ρ€χίί ίη (οΰίβηι 
8οάοηιοηΛΐη βί ϋοΐηοη/ιω, £ΐ ίη [α^ίίΐη ήταιηηαοβηϋ^ 
τερίοηίΜ^ Η νΐάίί, Εΐ €€€€ ακβηάβδαΙ βαιηηια άο Ιεηα^ 
ηααίί [ηιηη» ϋαηΐΜί. Ιη βο, ίΐΜ|υίΐ, Ιογο, ίη ςυο οοΙΙο- 
«1Ι1ΙΙΙΙ18 681 ουιη ΟοηιΙηο, 61 ρΓΟ δ(Μΐοπιίΐί8 ΐΌ|^νΗ, τΙ• 
4ΐ6ΐηΐ Ι6ΐτϋ>ί1ί8 ίΙΙίυβ ροΒη» τζηιψΛ, 61 (1β ]υ5ΐο άι- 

866Γ6 8ΐΜ|υί<1 νθΐ6ΐ»Ι. Ι8 60101 8306101*001 0108 68ΐ, Οΐ 

ρΙοΗηηοοι &066ΐυ ιηον6&οΐθΓ, 61 6θοιρ9(!8ηΐυΓ. Ε( οΐ 
άθ€ϋΛί 008 (1ίνιη8 δβηρίιιη δρίηΐϋ8 βηΐίαηι 8ΐαΐίοι 

5ρ8ί Ιΐυ]η8 Γ6ΐ 001111801 000€68$ί886, 6ΐ ]θ$Ιθηΐ 6αΓ8, 

ΐ|υ;ιιη ρΓο ΙλΙ £[«;γ6531, Ιϋ)6Γ888β , ίοηυίΙ : 29. €ιιηι 
£θταβτΒΤ€ί ΟοηύηΗ$ €ίνααί€$ τ€^οη»$ ί//ίιιι, τ€€θτάαΐΗ$ 
€«/ 06η$ Α^ταΗω, βΐ ^ηιί«ίΐ Ιοί € ηβάία $ΗΒν^$ίοη€. 
^αίά 6ΗΙ, Η€€θτάαίΗ$ €$ί Ο^ημ ΜταΗω? Ηθ6 6δΙ, ρ6ΐΙ- 
110018 ςο3οι ί66ίΐ, <1ί€βο8 : Νβ ΜΐηπΙ ρ€τάα$ /μΙμμ 
αοη ήητμο {Οβη. 18. 22). Οορ 'ψΐύτ, άϊχ&Γϋ 8ΐίΐ|υί8, 

ρΓ0ρΐ6Γ ΟΓ3ΐίθ0601 ρ3ΐτΙΐΓ6ΐΐΧ ]α8(08 86ηΤ8ΐυ»68ΐ 61 000 
ρΓ0ρΐ6Γ 80301 ]08ΐίΐί3ηΐ? Ιΐ8 66Γ(6, 611801 ρΓΟρΙΟΓ ΟΠΙ- 
1100601 ρ8ΐτί8Γ€ΐΐ» : (|080(1θ 60101 ςυθ<1 6Χ 001)18 681 
810101 8α6ηΐθυ8, ίρ88 611810 ίθ1βΓ0688ΐθ 8ηθ€ΐΟΓΟΠΙ 

ρΐατίοιυοι οοϋί8 οοοίοπ. ΟιιοίΙ 8ί ίρβί 06|[11ό'60ΐ68 ίυ6- 

Γίηΐυβ, 61 8Ρ601 ίο 11118 βοΐίβ ΟΟδΙΤ» 88ΐη1Ϊ8 6θ11θ68νθ- 

ηοιυβ, οίΐιίΐ 80ΐρΙίυ8 οοΐιίβ ρπΜΐ681 : οοιι ςοοϋ οιίοοβ 

ν3ΐ681ΐ1 ]08ΐί, 8^ ςΐΐΐ8 ρΓΟρίΟΓ 0051ΠΙ01 ^681(11001 008 

ί|»808 ρτοάίαιοδ. 

2. Ει οι (Ιί8€88 ςΟΟΟΙοϋο, 6001 00£ΐί§60ΐ68 80010!!, 
61180151 ]υ8ΐί 8ΗΙ1 ςοί ΡΓΟ Οθ1)ί8 ΟΠΙΟί , 61180151 ρΓΟ- 

ρΙΐ6(Φ , ηο1ΐ8 οο5ί8 ίοάβ 8ί1 οϋ1ίΐ88 (ίΙΠ 6θίηι 8οαπι 

νίΓΐθΐ60Ι Ρ6Γ 1ΐ06 <ΐ6Ο1008ΐΓ80ΐ , Οθ1>ί8 80ΐ6Ο1 θ5 ίθ1• 
ρΓθΙ)08 Π10Γ68 0υ1!8 6Γίΐ ΟΐίΙίΐ88) , 80<1ί ΟΟΟΟΙ ΟΟίνβΓ• 
ΚΟηίΟΙ, 8<Ι 6001, ςαί ϋΟ υΐ61Ό 018ΐτί8 83Ο6ΐί0€8ΐΟ8 651» 

46Γ6ηίΐί8Πΐ ρΓορΙΐ6ΐ8ηι 1θ(ΐθ6οΐ6θΐ : Νβ ονη ρτο ρορπίο 
Λο€^ φάα Ηοη βχαΗάίωη ΐε {Ιετ. 16. 7). ΥΙ(]6 όοαιίοί 

1>6θί^θίΐ8ΐ6ΐη : ρηοϋΐΟΙΙ ρΓ0ρΗ6ΐ26, υ1 06 600ΐρ05ΐ 
ΟΓΠΐΙοΟβηΐ 000 6Χ8α4ϋ8ΐ0Γ, Ιΐ06 8υί8 ρ6003ΐί8 Ιη5θ3| ; 
61 ί ϋοο |8ΐη ρΤ3Β000ΐί8ΐ 61 ροροΐί 06ΙΙθ1ΐί8Π1. 61 ρΓΟίΐί• 
ΙμΙ 06 ρΤ666ΐ0Γ , 0ΐ 6ΐ ίρ56 86ίΓ6 ς068ΐ Ιη|[60ΐ6ΐη 1θ- 
^«ΐηΐΐη ρ6Γν6Γ8ίΐ8ΐ6ΐη : 61 1111 86ί8Ι11 Οΐΐΐίΐ 6ί8ρΓ0ΐΐ6886 
|>Τ0ρ:ΐ6ΐ8ηΐ , ΙΐίβΙ 61 1ρ8ί ςυ» 808 8001 ρΐΌΓ6|Τβ Υ6ΐ1θ1. 
ΙκΜΜίίο «ι ίΗί€Τ€€$9ίΟ ΜΜΓίΟΠίηΐ. — 1<1 86160168 , ΑΒαίΙΕΡ. εΟΝδΤΛιΝΤΙΝΟΡ. 408 

(ΙίΙΟΟΓΐ , 60θΓθ|;ί8Πΐυ8 8(1 88ΙΙ610Γ001 ΡΓ6065 , 61 0Γ6Ι00< 
01 ρΐΌ ΟθΙ)ΐ8 ίθΐ6Ι*66(ΐ8Ιΐ1 : 86ϋ 000 ίΙΙΟΓΟΟΙ ργοοιΙνι^ 
ΙΑΟΙΟΠΙ 60θβ(ΐ8αΐ08 , 86(1 6ΐ ίρκί η05ΐΓ<Ι , 0ΐ ΟΙΗιΠγΙ , 
(1151160860108 1*6616, 6ΐ 8(1 Π16ΐίθΓ8 560ΐμ6Γ 600νΐ>ηΙ 
Ιΐίΐ8010Γ, 01 ΙοευΠΙ (160108 ΟΓ.ΐΐ!θΙΐί φΙΠβ ρΓΟ ΟΐΐΜβ 

Γιιθ(1ίΐοΓ. Ηθ6 61 8(1 8ΐίιιοι ρι*ορΙΐ6ΐ8ΐη (α) ϋϊοίΐ Οηοιί• 
0:18 οιιίνοΓ8θηιπι : Νοη νίά€$ ηκίά ίρή (αοίπηί ? Ιη* 
€€ηάΗηί αάίρ€Ώΐ^ €1 ρΙα€0ηία$ (α^ΐηΛί €Χέτάΐαί εχΗ (^^^^ 
7. 17. 18) : 86 81 (1ίθ6ΐ*6ΐ : Ργο ίΙΙίδ Ι06 γο$38, φΐί α 

Ρ6003ΙΟ 1100 (168151001 , (]θί 6&Γ601 86050 ίΐΐ1ίΓ0Η(8ΐί8 
50Φ η03 Ι3|)0Γ8ΙΙ1 , 86(1 816 ΟΙίΠΟ (ΙοΙΟΓΟ 8001 8ΐίθ6ΐί ? 
ΝΟΟ νί(ΐ68 80ΙΟΟ1001 60Γ001 600ΐ6Ι0Ι>1υΐ0 ? 11011 ΤΊ(1('8 

6οηιοι Ιθ8|;ο8οι ίο88Ηί8ΐη? ςοοοιθ(1ο ηοικίυιο 8.-ιΙί6ΐι- 

ΙΙΙΓ ίθΐρί6ΐ8ΐ6 , 86(1 (10881 808 ίο ΙοΙΟ, 86 νθΙαΐ6θ1 10 
ίθί<]θίΐ3ΐΐΙ>08 8υί8? ΑοΟΟη 81 Τ61Ι61Ι1 ΟΟΟνΰΠί , 30(11• 
Γ60( 6θΙΐ0Γΐ3Ο1(^? ΝοίΙΟΟ 6^0 80Οΐ ρ6Γ ρΓ0ρΙΐ6(35 6ΐ:ΐ• 

Π18ΙΙ8 , 61 (1106118 .' Εί Φχί ροίΐηηαιΗ ίμ<α κοΠαία €$1 : 
Ρο$ί Ηαΐΰ οηιηία αά ηιβ ΰοηίΟΒτίβτο , βΐ ηοη €$1 €οην€ηα 
(Ι ά. 5. 7) ? Νυιο 3ΐίθ(1 ςυχτο , ηιΐ3ΐο οΙ (|ΐιΐ65€3οΐ 8 

Ρΰ663ΐ0 1301001» 6ΐ 51^1801 Ι03ΐ8 ? 0001 ρΓΟ ρΓί«!ΐ6η(ί8 
Ρ8ΐί006Ο1 6X1^0 , 81 Τί(ΐ63ηΐ ί1Ιθ8 ν6ΐΐ6 Γ6^ίι'ί86ϋΓ6 ? 

00006 ςοοΐί(ϋ6 613010, (1ίοοο8 : ΝηΐΜ^ηΊά νοίηηίαιβ 
νοίο ηιοΠοη ρβύοαίοήι^ $ίϋαί ΰοηνβπΐ ^Ηιη 6ΐ νΐν€η 
{Εζ€εΗ. ι8. 23) ? Νοοιΐ6 ρΓορΙΰΓΟ» οοιιιίο ί36ίο, ο1 αΐι 

Ϊ0ΐ6Πΐ0 6ηρί801 608 ςπί 8ΐ) 6ΓΓ0Γ6 ρΓ.υθ€00|>3(ί ί^ΟΙΙ* ! 
ΑοΟΟη 51 νί(ΐ6301 €Ο0ν6Γ8Ο5 , (ΙίΠϋΓΟ ? Ν()0ΙΙ6 6{$0 8010 

ςοί άϊοο : ΑάΜπϋ ίβ Ιοφαηίβ άκωη : €0€€ αά$Ηηι (/<α. 

58. 9) ? ΝΟΠΙ 816 ίρβί 80ϋβ 58ΐθΓΐ5 3νκΙί 5ΙΗΙ1, υ1 οιίΐιί ίο 
0ρΐ8ΐί5 681 001008 110011005 58ΐν08 ίίΟΠ, 6ΐ 3(1 3{ΙπΓΐΟ- 

0601 ν6Γίΐ8ΐί8 νοπΪΓ6 (Ι. 7ίιη.2. 4) ? Νοίο 61ΐΙΐΟ ν05 6Χ 

Οίΐΐίΐο ρΓ0(1ΐΙχί , 01 ρ«Γ(ΐ801 ? 0010 5106 080^ ΓΟ^ΙΙΙΙΟΙ 
ίοΙΟΓΟΟΙ 61 ίθ00016Γ8 Ιμ>03 ρΓΧρ3Γ9νί ? ΑΟΙΙΟΟ ρΓΟ- 
ρΐ6Γ 1ΐ06 61 ^6ΐΐ6003ΐ1Ι 01*102108 5Η10 , 1ΐ1 Ιπΐίβδ 0Ι6ΐ0 
ΙΐΟΙθίθ68 ίο Γ680001 6ΦΐθΓ001 ίθ1ΐΌ(1θ63ΐη ? Νβ ίβίΐΟΓ, 
ο 1)6816 ρΓ0ρ1ΐ6ΐ3 , ί1Ιθ8 ΓθΓπΐφ1008 , ΟΐΙΙΐί 3001*38 0Γ3- 

1100601 : 80(1 ί11υ(1 οοοιο 1ί1)ί €ογχ 8ίΐ , οι ίΠοΓοιη 

0101*1)08 830ΓΐηΓ , 61 ίΟ 8005001 ίθηπηΐΐ3ΐί5 500! 8ΐΐ|Π6 
8(1 ν8ΐ6ΐθ(1ίθ6ΙΟ ίρ5ί Γ6<1ΐΙί'80ΙΟΓ ; 0ΐ 0163 ΟΙΟΟίοΟ 56- 

ςοοοΙΟΓ. Νοςοβ οοίοι ιοογογ, νοΙ (ΙίίΓοΓο, φΐ3θ(Ιο 

νίΐΐοο 30101301 {;Γ3ΐ3ΐΟ : 001101 60110 ΙΟΟΙΟΟ) Γ6(|θίΓ> , 
ΟΟΟίρΟ 01 001ΐηΐ63010Γ ρ6€03ΐ8 , 61 3Ι| θΐ5 3ΐ)*>ΐίθ68η1 , 
61 000 0ΐΐΓ3 ίοΓοΓΟ ρΟϋΟβΟΙ ρ6663ΐί5. ΝοΟΙ {;Γ8ν6 0ΐ 
ηΐθΐ68ΐ001 651 ςθΟ(1 8 016 ρΓυρθΐΓαθΓ? Νί5ί 5θίΓ601 
(ΐ6ΐ6ίίθΓ65 ίΐ6η , (Ι0811(1θ ρΓίθΓ3 ρ6003ΐ3 000 60θΠΐ60- 
ΙΟΓ, 06(106 ί(11ρ5001 Γ6(|θίΓ6Γ601. ΥΟΓΟΟΙ ςθί3 5010 1ΐ0• 
ΟΐίηΟΟΙ (6008 013^18 8(1 ρ6€63ΐ001 ν6Γ$6Γ6, ρΓ0ρ1βΓ63 
ΤΟίο 01 €ΟθΑΐ680ΙΟΓ ρΐ'ίοη ρ6€03ΐ8 , 6ΐ 60ΙΐΓ658ίθ06 
ρΓθΙΐίΐΜΐ3ΠΐυΓ 06 ίο 68(160) Γ66ί(ΐ31ΐ1. 

5. ΙΙΰβ6 ί^ΐΟΓ 60ΐ$ίΐ8η(68 , (1ΐΐ6θΓι , 86 Οοηιίοί 1)6ΐΐί« 

§;θίΐ3ΐ601 ίο 8θίθ10 ▼61*880168 , 06 810108 (1651(168 : 86ΐΙ 

0)8(|[080ΐ 0081η ίρβΟΓΟοι 8βΓ3ΐηα8 60Γ3ηι , 61 ρβΰεδίο- 

ΓΟΟΙ 0186θΐ38 ρθΓ|[6Ι008 , 8ΐ<|06 816 8(1 830ε1ΟΓ0Ο1 ίθ« 
16Γ6688Ι006ΙΟ ρΐ*θρ6Γ60Ι08. Ν810 81 5θί)Γίί 61 \1}{ίΐ6• 
6886 Τθ1θ6Π0108 , 611801 ρ6Γ 008 ίρ50β 0Γ8ηΐ65 ρΙοΓΙ• 
01001 001)18 ρΐ*0(1βΠ0108. Ν8ηΐ (]001ΐί301 €ΐθ.ΐη608 (^1 
00011008 00λΐ6Γ , 000 816 3011011 6001 8ΐ) 81*118 ρΐΌ 00- 
1)18 0Γ810Γ, 01 6001 8 Οθ1)ΐ5 ίρ8ί8. Υκίο 1)Οθίΐ8(6ΙΟ 6X1• 

(α) Αίφή ί(ΐ6η) ίρ86 ρΓορ1ΐ6(8 651 ί5 ςοί Ηίο ΟΟΟΜΟΟαίΟΓα- 

ΙΟΤ, 6ΐ60ίυ5 Ιθ(»5 «ΟβΓίΟΓι 060ΐρ6 ^6^βIΒ^85. 407 ΙΝ ΟΑΡ. XIX 6ΕΝΈ8. ΙΙΟΜΙΙ.. ΧΙ,ΙΥ. 40Κ 6μΙν βιηγούμενοι, χα\ τ^ των Σοβόμων εμπρησμών, 
έχδΐ τδν λόγον έστήσαμεν, δπου 4 δίχαιος εΙς τήν Σηγώρ 
διββώθη. Ό ήΛιος γάρ ^ίή^^ΐίτ έχΐ της γΐ\ς , φησ\, 
χαϊ Λώτ ε^^η^ΰΒ^ εΙς Σηγ^ίρ, χα\ τβτε ή Οεήλατος 
Ιχεένη οργή τους τε έν Σοδ^μοις χατέλαβε, χαΙ της γης 
τλν αφανισμών είργάσατο, 5τε χα\ ή γυνή του βιχαίου 
Ιχιλαθομένη των ^ηθέντων παρά των αγγέλων, έπιβλέ- 
ψασα εΙς τά όπ{σω, έγένετο στήλη άλ^ς, διηνεχ^ς υπό- 
μνημα τα?ς μετά ταΟτα γενεα?ς της οΙχε{ας [&^θυμ(ας 
ιιαρεχομένη. ΆναγχαΤον ουν σήμερον τά έξης έπελθέν- 
τας μιχρά τίνα διαλεχθήναι πρ6ς τήν ύμετέραν άγάιπ)ν, 
Γνα τεάλιν εΐβήτε του πατριάρχου τό συμπαθές χα\ φιλό- 
στοργον, χαΐ του Θεού τήν περί αύτ6ν εΟνοιαν. Επειδή 
γάρ, της ανατολής του ήλ(ου γενομένης , ό μέν βίχαιος 
Αώτ εΕς τήν Σηγώρ βιεσώΟη, οΐ βέ τά Σόδομα χατοιχοΰν• 
τες ύπ6 τήν δ^χην γεγόνασιν, 6 πατριάρχης όμοΟ χάχεί- 
νους οίχτείρων της άπω)Λίας, ήν διά τήν οίχε(αν παρα- 
νομίαν ύπέμειναν, χαι περ\ τοΰ διχαίου σφόδρα φροντί- 
δων, όρ6ρ(σας, φησ\, περιεσχόπει τά γεγενημένα. Ώρ- 
θρί-σε γάρ, φησ\ν, ^Αβραάμ τφ ΛρύΛ εΙς τότ τόποτ, 
ο δ είστήκεί εναντίον τοΰ θεού, χαϊ έ:τέ6Λεψεν έπϊ 
ΛρόσωΛον Τί\ς Λεριχώρον Σοδόμων κάΙ Γομό^βας^ 
ΜαΙ εϊδε. ΚαΙ Ιδοϋ ανέβαινε ξρΛόζ έχ τϊχς γης^ ώσεϊ 
άτμ}ς χαμίνον, Έν έχεινφ, φησ\, τψ τόττφ γεγονώς, 
Ινθα τήν διάλεξιν πρ6ς τ6ν Δεσπότην έποιήσατο, χα\ τήν 
κερ\ των έν Σοδόμοις παράχλησιν, έώρα της φοβέρας 
έχείνης τιμωρίας τά Γχνη, χαΙ τοΰ διχαίου Ενεχεν μαθεΐν 
τι έπεθύμει. Τοιούτον γάρ των αγίων τ^ ?θος, φιλόστορ- 
γον χα\ συμπαθητιχόν. Κα\ ινα διδάξη ήμβς ή θεία 
Γραφή, δτι ευθέως αύτψ τούτου τήν γνώσιν ένέθηχεν ή 
τοΰ Πνεύματος χάρις, δμοΰ δέ χα\ τ6ν δίχαιον Γνα της 
περ\ τοΰ Αώτ άπαλλάξη φροντίδος «, φησίν • ^Εν τφ 
έχτρϊψαι' Κύριον τας πόΛεις της περιοίκου , έμνήσΟη 
ύ θεός τον ^Αβραάμ^ καϊ έξαπέστειΛε τόν Αώτ έκ 
μέσον της καταστροφής, Τί έστιν, ^Εμνήσθη ό θεός 
του Αβραάμ ; Της παραχλήσεως, φησ\ν, ής έποιήσατο, 
λέγων, Αίή σνναΛοΛέσης δίκαιον μετά άσεβους. Τί 
ούν, &ν εΓποι τις, διά τήν παράχλησιν τοΰ πατριάρχου 
δ δίχαιος διεσώθη, χα\ ούχ\ διά τήν ίδίαν διχαιοσύνην ; 
Να\, χα\ διά τήν παράχλησιν τοΰ πατριάρχου* δταν 
γάρ τά παρ' εαυτών συνεισενέγχωμεν, χα\ ή παρά των 
διχαίων [449] πρεσβεία τά μέγιστα ημάς όνίνησιν. ΈπεΙ 
έάν αύτο\ μέν ^^Ουμώμεν, τάς δέ ελπίδας της ^\\ι,ξ,'ζί(»(ΐς 
σωτηρίας έπ* έχείνοις μόνοις ποιούμεθα, ουδέν ήμιν 
Ισται πλέον* ούχ επειδή ασθενείς οΐ δίχαιοι, άλλ* έττειδή 
ήμεΙς διά της οίχείας (^^θυμίας εαυτούς προδίδομεν. 

β'. Καϊ ?να μάθης δτι , δταν άμελώμεν, χ&ν δίκαιοι 
ϋσιν οΐ υπέρ ημών παραχαλοΰντες , χάν προφήται , 
ουδέν ήμΙν έχ τούτου δφελος γίνεται ( έχείνοι μέν γάρ 
τήν εαυτών άρετήν χα\ διά τούτων έπιδείχνυνται, ήμϊν 
δέ ουδεμία ίσται δνησις διά τ6ν οίχεΤον τρόπον ), Ακου- 
σον τοΰ τών όλων θεοΰ πρδς τ6ν έχ κοιλίας άγιασθέντα 
Ίερεμίαντδν προφήτην λέγοντα * Μή προσεύχου ΐίερϊ 
τον Λάου τούτου^ δτι ουκ είσακούσομαί σου* *Ορα 
τοΰ Αβσπότου φιλανθρωπίαν * προλέγει τφ προφήτη, ?να 
μη μετά τ6 προσεύξασθαι παραχουσθε\ς , νομίση δτι 
διά τήν παρ^ αύτοΰ αΐτίαν τοΰτο γεγένηται. Διά τοΰτο 
ήδη προμηνύει αύτφ τήν χαχίαν τοΰ λαοΰ, χα\ διαστέλ- 
λεται μή προσεύξασθαι , ?να χα\ αύτδς εΐδέναι έχη της 
πονηρίας έχείνων τήν έπίτασιν, χάκεΤνοι μάθωσιν ώς 
•ύδέν αύτοίς ό προφήτης συμβάλλεται , εΐ μή κα\ αύτοΙ 
τά παρ* εαυτών είσενεγκείν βουληθώσιν. Όπερ είδότες, 

* 9«ν1Ι. 6( ηυίξίαιη λΐϋ ]ίνα τΐ^ς π^ρΐ τοΰ δικαίου φροντίδος 
ά,ίκύΧί^ αυτόν. αγαπητοί, χαταφεύγωμεν μίν έπ\ τάς τών άγ(ων ' 
πρ&σβείας, χα\ παραχαλώμεν ώστε υπέρ ημών δεηθήναι, 
άλλα μή ταΐς εκείνων Ικειίαις μόνον θα^/^ώμεν, άλλα 
χα\ αύτο\ τά καθ* έαυτοΰς δεόντως οίκονομώμεν, καΐ της 
έπ\ τδ βέλτιον μεταβολής έχώμζθα, ?να χώραν δώμιν 
τ5 Γρεσβείςι τ!) υπέρ ημών γινομένη. Τοΰτο χα\ πρ^ 
Ετερον προφήτην φησ\ν ό τών απάντων Δεσπότης * 
Ούχ όρςίς τί αϋτοϊ Λοιονσι; θυμιώσι στέαρ^ ηαϊ 
χαυώνας Λοιούσι τη στρατιςί του ουρανού • μονον^υχ\ 
λέγων πρδς αυτόν * Υπέρ τούτων με παρακαλείς , τών 
ούχ Ισταμένων της πονηρίας , τών ούδεμίαν αΓσθησιν 
λαμβανόντων της νόσου έν ^ κατέχονται, άλλ" οΟτως 
άναλγήτως διακειμένων; Ούχ δρ^ς αυτών τήν ύπερβάλ- 
λουσαν καταφρόνησιν ; ού βλέπεις αυτών τήν μανίαν 
τήν πολλήν ; πώς ούδέπω κόρον είλήφασι της ασεβείας, 
άλλα χαθάπερ ϋίς έν βορβόρφ , ούτως έγχαλινδοΰνται 
ταΐς οίκείαις παρανομίαις; Μή γάρ , εΐ έβούλοντο έπι- 
στρίφειν, τ^αρακληθήναι άνέμενον; Ουκ έγώ εΙμι ό διά 
τών προφητών βοών κα\ λέγων • Καϊ εϊπον μετά τό 
πορνεΰσαι αυτήν • Μετά ταΰτα πάντα προς με 
ανάστρεφαν^ καϊ ούχ άνέστρεψε; Μή γάρ έτερο/ τ* 
ζητώ, ή παύσασθαι της πονηρίας μόνον, κα\ στηναι τών 
κακών ; μή γάρ υπέρ τών παρελθόντων εύθύνας απαιτώ, 
έάν Γδω μεταβάλλεσθαι βουλομένους ; ού καθ* έκάστην 
ήμέραν βοώ λέγων • Ού ΘεΛήσει θέΑω τόν θάνατον 
του άμαρτωΛοΰ^ ώς τό έχιστρέψαι καϊ ζ^ν αυτόν; 
Ού διά τοΰτο πάντα ποιώ , ?να της άπωλείας έζαρπάσω 
τουςέπΐ τί( πλάνη προκατειλημμένους ; Μή γάρ, έάν Κω 
μεταβαλλόμενους, ύπερτίθεμαι; Ούκέγώ είμι ό λέγων • 
Έτι ΛαΛοϋντός σου έρώ * Ίδοϋ χάρειμι ; Μή γάρ 
ούτως αύτοΙ έπιθυ μούσι της εαυτών σωτηρίας, ώς έμο\ 
περισπούδαστόν έστιν απαντάς ανθρώπους σωθήναι, χα\ 
είς έπίγνωσιν αληθείας έλθε?ν ; [450] Μή γάρ διά τούτο 
σε άπδ τοΰ μή δντος παρήγαγον, ίνα απολέσω ; μή γλρ 
είχή τήν βασιλείαν καΐ τά μυρία κα\ άπό^^τα αγαθά 
ηύτρέπισα ; Ούχ\ διά τοΰτο κα\ γέενναν ήπείλησα, Τνα 
εΙς τήν βασιλείαν απαντάς κα\ διά τούτου δραμείν πα• 
ρασκευάσω ; Μή τοίνυν , ώ μακάριε προφήτα , εκείνους 
καταλιμπάνων, έμο\ προσάγε τήν παράκλησιν , άλλ' Ιν 
σοι τοΰτο διά σπουδής έστω, ώστε της εκείνων νόσου π•- 
ριγενέσθαι, κα\ εΙς αΓσθησιν άγαγεΓν της ά(^^ωστίας, 
και ηρδς ύγίειαν έπαναγαγειν , κα\ τά παρ* έμοΰ πάν- 
τως εψεται. Ού γάρ μέλλω, ουδέ αναβάλλομαι , έττειδάν 
Γδω ψυχήν ευγνώμονα * Εν γάρ μόνον επιζητώ, όμολογίαν 
τών έπταισμένων, κα\ ούκ έτι τήν έπ\ τοΓς έπταισμένοις 
δίκην επάγω. Μή γάρ βαρύ τι κα\ επαχθές τό παρ' 
έμοΰ προτεινόμενον ; ΕΕ μή {|δειν χείρους γινόμενους, 
εκ τοΰ μή όμολογήσαι τά πρότερα αμαρτήματα , ούχ 
αν ουδέ τδΰτο έζήτουν. *Αλλ* επειδή οίδα τδ τών ανθρώ- 
πων γένος μάλλον πρδς χακίαν [&έπον, διά τοΰτο βοΰ- 
λομαι τά πρότερα όμολογήσαι αμαρτήματα , Γνα ή ομο- 
λογία κώλυμα αύτοΓς γένηται πρδς τδ μή τοΓς αύτοίς 
περιπεσεΐν. 

γ•. Ταΰτα τοίνυν, αγαπητοί, αναλογιζόμενοι , χα\ έν- 
νοοΰντες τοΰ ημετέρου Δεστρότου τήν φιλανθρωπίαν, μή 
^^θυμώμεν, ά).λά πρότερον ιιολλήν εαυτών τήν έπι- 
μέλειαν ποιώμεθα, κα\ τδν [δύπον τδν άπδ τών αμαρτη- 
μάτων έκκαθάρωμεν, καΐ ούτως έπ\ τάς πρεσβείας τών 
αγίων σπεύδωμεν. Έάν γάρ βουλώμεθα νήφειν χα\ 
έγρηγορέναι, κα\ δι* εαυτών παρακαλουντες τά μέγιστα 
όνησόμεθα. Επειδή γάρ φιλάνθρωττός έστιν ό Δεσπότης 
δ ημέτερος, ούχ οΟτωδι* έτερων παρακαλού μένος υπέρ 
ημών ΐΊ^ζύζι, ώς δι* ημών αυτών. Όρα άγαθότη^ 409 δ. 10ΑΜ«5 ΟΙΙΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΛΟΠίΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝϋΡ. 410 όιαρβολήν - Ιάν Γδ^β τους 7:(>ο9χεχρουχ^ας ^μάς , τους 
Ι^τιμωμένους, τους μηδ€μ(αν πα^^^σίαν Εχοντας, μιχρ^ 
4;εγ£ρθέντας, χαι έπ\ τ^ν πλοΟτον της ^ριΧαν^ ρωΜίας 
2&του χαταφυγειν έθελήσαντας , £ύ6έ*>ς έπινε νβ* ταΐς 
«Ηήφεβκ, χαΐ χβ?ρα δρέγει χειμένοις , χα\ δ(αν{στη9ΐ 
ικπτωχ^οις, χα\ βο^Ι λέγων * Μή ό ΛίΛτωτ οϋη άν^ 
Ιστατϋϋ ; *Αλλ* Γνα μάθητε χα\ έξ αυτών των πραγμά- 
«η^ν, δτκ πολλοί δι^ εαυτών μάλλον παραχαλέσαντες 
Ιαχυναν ΙπιτυχεΙν τών σπουβοιζομένων , ή βι* ίτίρν^ , 
4^ναγχα?όν έβτι τους έπιτυχόντας εΙς μέσον παράγαγείν, 
Γνα χα\ ήμεΙς μκμηβώμεθα , χα\ ε(ς (ηλον δκεγερΟώμεν» 
*Αχού(ΐωμεν το^νυν πώς ή Χανανα^α Ιχείνη γυνή χατ- 
ώδυνος οι^σα τήν ψυχήν χα\ αλλόφυλος, έιοειβή ε!4ε τ^ν 
τών ψυχών Ιατρδν , χαΐ τΐιν ήλιον της δικαιοσύνης άνα<- 
τεΟιαντα τοΙς έν σχότει χαθημένοις , δπως μετά θερμής 
χα\ ζεουσης προθυμίας τήν πρόσοδον έποιήσατο, χαΐ ούτε 
τ6 γυνα7χα αυτήν είναι , οΟτε τ6 άλλόψυλον , δχνηροτέ- 
ραν γενέσθαι παρεσχεύασεν , &λλά πάντα τά χωλύματα 
ταΟτα παρωσαμένη , προσελθοΰσά φησιν ' ^ΕΛέησόν 
μβ, ΚύρίΒ^ δτι ή θνγάτηρ μον καχως δαιμονίζεται^ 
*Αλλ* ό τά άπό^^ητα της διανοίας επισταμένος σιγ^ χα\ 
ουχ &ποχρίνεται , ού λ(^ου μεταδίδωσιν , ουδέ οίχτείρε» 
τ6 γύναιον, ορών μετά τοσαύτης οΙμ*>γής προσελθουσαν, 
[451] άλλα μαχροθυμεί, βουλεμένος τ6ν λανθάνοντα θη- 
βαυρ6ν έν τ|| γυναιχ\ χατάδηλον &πασι ποιήσαι. Ίζ^δε» 
γάρ τδν χρυπτδμενον μαργαρίτην , δν ούχ έβοΰλετο 
λαθείν ήμ4ς * χαΐ διά τούτο αναβάλλεται , χαι ουδέ 
άτΜχρίσεως άξιοΙ, Τνα ή πολλή της γυναιχ^ς προσεδρία 
διδασχαλία πάσι γένηται το?ς μετά ταΰτα. Κα\ δρα του 
Θεού τήν άφατον αγαθότητα. Αύτδς μέν , φησίν , ούχ 
άπιχρίνατο α6τ|( * οΐ δέ μαθήτα\ συμπαθέστεροι χα\ 
φίλανθρωπότεροι νομίζοντες εΐναι , ού τολμώσι φανερώς 
εΙπεΐν * Παράσχου αύτζ τήν αΓτησιν , έλέησον αυτήν , 
«πλαγχνίσθητι έπ' αύτ^ • άλλα τ( ; ^ΚπόΛυσυτ αύτΐ^ν^ 
δτί κράζει δπισββτ ήμών^ μονονουχ\ λέγοντες * έλευ- 
βέρωσον ημάς της έπαχθείας, άτκάλλαξον ημάς της 
χραυγης της παρ* αύτης γινομένης. Ύί ου ν ό Δεσπότης ; 
Νομίζετε με, φησ\ν, είχή σεσιγηχέναι , χαΐ μή άξιώσαι 
αυτήν άποχρίσειος ; *Αχούετε * Ουκ άπεστάΛψτ εΐ /ιή 
εΙς χά Μρόβάτα τά άχαΙωΛότα οϊκον ΊσραήΛ, Ούχ 
ίστε , φησ\ν , δτι αλλόφυλος έστιν ή γυνή ; ούχ Γστε δτι 
χαΐύμιν ήδη παρηγγύησα εΙς όδδν έΟνών μή άπελΟεΙν; 
Τίνος ούν ένεχεν ούτως άνεξετάστω; τήν συμιεάθειαν 
έπιδείχνυσθε ; Σχόπει τήν εύμήχανον του θεού σοφίαν , 
πώς χαΐ δτε έδοξεν άποχρίνεσθαι, της σιγής βαρύτερον 
χαθιχνείτο τής γυναιχ^ , χα\ μονονουχ\ χακρίαν αύτ^ 
δέδωχε τήν πληγήν, χατά μιχρδν αυτήν διεγεΖραι βου- 
λόμενος , Ινα μάθωσιν άγνοοΰντες οΐ μαθητα\ τήν 
έγχεχρυμμένην έν αυτί) πίστιν.' ^Αλλ* ουδέ ούτως 
ένάρχησεν, ουδέ όχνηροτέρα γέγονε θεασαμένη χα\ τους 
μαθητάς ουδέν πλέον άνύσαντας, χα\ ούχ είπε πρδς 
έαυτήν * ΕΙ μηδέ οΐίτοι ίσχυσαν δυσωπήσαι τήν υπέρ 
έμου Ιχεσίαν ποιήσαμε νοι, τίνος Ινεχεν εΙχή χα\ μάτην 
προσεδρεύω ; άλλα χαθάπερ ύπδ ττυρδς φλεγόμενη , χαΐ 
έμπιπραμένη τ^ λογισμδν, χα\ τά σπλάγχνα διαχοπτο* 
μένη , πρόσεισι προσχυνουσα χαΐ λέγουσα , Κύριε , 
βοήββί μοί. Κα\ ουδέ ούτως έπινεύει τ^ γυναιχΐ , άλλ* 
άπόχρισιν ποιείται τής προτέροις βαρυτέραν. Οϋκ ίση^ 
φηαΐ, »€ΐΛΙητ Λαβείν τύν άρτον των τέκνων^ καΐ 
βαΧειν τοις κιτναρίοις• Έννόηαον, αγαπητέ , χα\ θαΰ- 
μασον ενταύθα τής ψυχής αυτής τδν πόθον χα\ τήν 
ΐ(ί«τιν τήν ύπερβάλλουσαν * δτι χυνάριον άχούσασα ούχ 
έΐυσχέρανεν , ούχ άπεπήδησεν , άλλα μΐίά πολλής ευγνωμοσύνης* φηοί *^Vα2,.Iί1}ρ^β* καΧ γόρτάχννάρΐΛ 
έσθίει άπό τών ψιχίων της τραπέΟίς τών κίφίωτ αυ- 
τών. Όμολογώ , φησ\, χυνάριον είναι * ώς χυνάριον ονίν 
με άξίωσον τών ψιχίων τής τραπέζης. Είδες γυναιχδς 
πίστιν χαΐ εύγνωμοσύνην ; Κατεδέζατο τδ είρημένον, 
χα\ παραχρήμα επέτυχε του σπουδαζομένου,. χαλ επ- 
έτυχε μετά πολλών τών έγχωμίων. Τί γάρ φησινόΧρι^ 
στός ; ^ϋ" γύναι^ μεγάΛη σον ή χίστις - γενι\&ί\τίύ σο*^ 
ώς θέΜις.'Ώ γύναΐ' θαυμασμού τδ ((ήμα, επαίνου 
πολλού γέμον τδ είρημένον. Μεγάλην, φησ\ν, έπεδεί^ 
τήν πΤστιν * διά τούτο τοσαύτά σιχ υπάρξει, δσα θέλεις• 
Ί^ρα φίλοτιμΓας δαψίλειαν,. χαΐ θαύμασον του Δεσπότου 
τήν σοφΓαν. ^Αρα ούχ έν προοιμίοις ένομίζομεν άσυμ- 
παθή τίνα αύτδν είναι, οΙ7τω δβαχρουό^μενον, χαΐ [452] 
πρότερον μέν ουδέ άιτοχρίσεως άξιουντα τδ γύναιον, 
μετά δέ ταύτα χα\ διά τής πρότερος, χαΙ διά τής δευ- 
τέρας άποχρίσεως μονονουχί άπελαύνοντα, χαΤ τήν μετά 
τοσούτου πόθου προσελθουσαν άποσοβοΟντα ; *Αλλ* έχ 
του τέλους χατάμαθε του Θεού τήν αγαθότητα, δτΐ' βου• 
λόμενος αυτήν περιφανεστέρα ν έργάσασθαι, δκά τούτο τ|| 
μαχροθυμί^ έχρήσατο.ΕΙ μέν γάρ ευθέως έπένευσεν,.ούχ 
άν !γνωμεν ήμεΙς τής γυναιχδς τήν αρετή ν • επειδή δέ 
μιχρδν άνεβάλλετο, χα\ τού Δεσπότου Εγνωμεν τήν άφατον 
φίλανθρωπίαν, χάχείνης τήν πίστιν τήν ύπερβάλλουσαν. 
δΤ. Ταύτην δέ πάσαν τήν ίστορίαν εΙς μέσον παραγαγεΤν 
ήναγχάσθημεν , 7να μάθωμεν , δτι ούχ ούτω δΓ έτερων 
παραχαλούντες άνύομεν ^ ώς αύτο\ δι" εαυτών , ^πειδάν/ 
μετά θερμότητος προσίωμεν χα\ δίεγηγερμένης διανοίας. 
Ιδού γάρ αύτη χα\τούς μαθητάς έχουσα υπέρ αυτής ίχε- 
τεύοντας ουδέν πλέον άνύσαι ήδυνήθη, μέχρις δτε αυτή 
δι* εαυτής παραμείνοισα τήν φίλανθρωπίαν έπεστεάσατο 
τού Δεσπότου. ΚαΙ ή τΰαραβολή δέ έχείνη τού φίλου τοιί 
άωρ\ τής νυχτδς παραγενομένου, χαΐ τους τρε?ς άρτους 
αΐτήσαντος, τδ αύτδ αΐνίττεται..^ γάρ καϊ μή διά τό 
ρίΛος αντον εΤναι, φησΙν,.ι>πα«(θΐ)ίΓβ^αύΓφ, διά γονν 
τιιν άναίδειατ αύτον άναστάς δώσει. ΕΙδότες τοίνυν^ 
τήν άφατον φίλανθρωπίαν τού ημετέρου Δεσπότου, προσ- 
ίωμεν αύτφ, δειχνύντες,. χαΐ μονονουχί πρδ τών οφθαλ- 
μών τών ημετέρων προτιΟέντες χατ* είδος ^αστον τών 
ήμϊν πεπλημμελη μένων,, χαΐ τήν υπέρ τών παρελθόντων 
συγχώρησιν αΐτούντες , Γνα χαΐ εΙς τδ έξης πολλήν τήν^ 
άκρίβειαν έπιδειξάμενοι, πλείονα ^ τήν παρ* αυτού εύ- 
νοιαν έπισπασώμεΟα. *Αλλ' έπανέλθωμεν, εΐ δοχει, έπΙ 
τήν άχολουθίαν τού αναγνώσματος. *Αν£^ΐ) δέ^ φησ\, 
ΑωΓ ^/^ Σηγωρ , καϊ έκάθητο έν τφ δρει , καϊ αΐ δύο 
Θυγατέρες αυτού μετ^ αύτον ' έ^οβήθησαν γάρ οίκψ 
σαι έν Σηγώρ * καϊ φκησεν έν τφ σ»τ\Λαίφ αϋζός, 
καϊ αΐ δύο θυγατέρες αυτού μετ* αύτον, Ένακμά- 
ζοντα έχων έτι τδν φόβον τής τιμωρίας τής επαχθεί της 
τοις χατά τά Σόδομα, πό^^^θεν άπεισιν^ ό δίχαιος , χα\ 
εΙς τδ δρος, φησ\, χατοιχεί μετά τών θυγατέρων, χα\ 
έν έρημία έσχατη χα\ μονώσει λοιπδν ετύγχανε μετά τών 
δύο θυγατέρων έν τφ δρει χατοιχών. Εϊαε δέ^ φησΙν, 
ή πρεσβυτέρα Λρός τήν νεωτέραν *0 χατ^ ^^μών 
πρεσβύτερος^ καΧ ουδείς έστιν έχϊ τής γης^ Ις είσ- 
εΛεύσεται προς ήμας, ώς κυιθήκει πάσχ( τ^ γζ. 
Αενρο , καϊ ποτίσωμεν τόν πατέρα ή/ιώκ οίνον^ 
καϊ κοιμιχθώμετ μετ^ αυτού , κιά έζαναστήσωμεν 
σπέρμα έκ τού πατρός ημών. Μετ* εύλαβείας χα\ φό- 
βου πολλού άχούωμεν, άγαπητο\ , τών έν ταΓς θείαις 
ΓραφαΤς χειμένων ' ουδέν γάρ απλώς χα\ εΙχή γέ- 
γραπται, άλλα πάντα συμφερόντως χα\ πρδς ώφέλειαν 
ήμετέραν, χάν ήμεΤς ένια άγνοώμεν. Ού γάρ άπαντα 
δυνάμεθα μετά άχριβείας εΐδέναι , άλλ* εΐ χα\ αίτίας 

^ Εύγνωμοσύνην Ιιίο ίη^εηιάΐαΐεηι τβπι^ηΐ ΙηΙβΓρίΦ» νβΐιιν 
οοη πίλΐβ; ιηβΗαβ Ιαπαβο Ιιίο ραίο νβπί, δοΜοη βί ρίηΜ α^ 
€ίηίΗ. ΡΓβςνβηΐ(»Ιιηο§ 691 Ιιυ]η8 τοαβ οβηβ «ρυ^ έΐιρ,νβοβίο• 
Ηΐοηι, εο<] 61 Πΐβ ναιίυβ; η«η βΐίςυβικίο βΙ^ϊΟο»! ρτφ6ΐΐαΐ€ΐη^ 
9\\(\ίΐΛηάο ^αΐΗΐη αηίηαιηι; ββρίδβίωβ ρ^Γ ^ηΝΗο/^αινΗ 
αρίβ Γ6(ΜίΐυΓ. 

^ ^Λν\\. 61 2ΐ{<^ηοΙ ιηβ8. αΐτούντες, εΙς ι6 έ^ς πολλήν τή>» 
άχρίοΐιχν έπιδειξωμ«9α« ίνα χαΐ πλείονα. 4(Κ» ΙΝ ΟΑΡ. XIX. €εΝε8. ΠΟΜΙΙ.. χιιν. ϋΟ ιιιίχιιι : ΠΑΠΙ βι τίιίβηΐ ηο8 ηυί οΟβικϋιηιιβ , 61 ίκιιοηιί- 
ιιΊοϋί Γαοΐί βυαιαβ, ηυΙΙ&ιηςυβ Ιΐ3ΐ)6ηιιΐ5 Οϋυοιαιη^ ραυ- 
ΙιιΙυιη 6Χ€ίΙαη, βΐ α(1 εΐβιηβηΐί» βαχ <ϋνίιΙ.ι$ οοηΓυ{;6Γβ 
νοΐ6ΐιΐ68 , 8ΐβϋιη ρΓβείϋυδ &ηηυΐ|» βΐ ιη&ηυιη ροιτί|;ί( 
]»66ηΐϋ)ΐι$ 6ΐ Ι^ρ808 βχοίΐαΙ, εΐ&ιηαίςιιβ (ϋΰβιιβ : Νημ* 
φη4 φά οαάΗ « ηοη τ^$Ητρ€ΐ {ΐ€Τ€ηι, 8. 4) ? ΥβΓυιη 
ιιΙ €ΐίαιη 6χ Γ6ΐ)υ<$ Ιρ$ί» (ϋ8€&ΐί$ ςυοιηοϋο ιηυΐιί ρ^Γ 
Μΐηοΐίρδοβ 0Γ3ηΐ68 \ά (\ηοά ευρίοΙ)&ηΙ ιηοϋυβ α$9οςιΓι 
ταΙυβΓίιηΐ, ηυ^ιη ρβΓ οϋοΓυιπ ρΓβοββ, ορθτχ ρΓβΐίυιη 
Γυοηΐ 608 , ςο'ώυ^ ιϋ εοηΓι^ίΙ , ίη ηαβίΐίιμη ρη^άικΐοτο « 
υΐ €1 ηθ8 ίηιίΐβιηυΓ, 61 Λά χιηυ!&Ιίοη6ΐη ρΐΌΤ0€60ΗΐΓ• 
Αικίί^πιυδ ί|;ίΐαΓ ςυοηαοϋο βΐιαηηηχα ίΙΙα ηιιιΙίβΓ €υιη 

68861 8ΐί6ηί|^6η3, 6ΐ Απίπία ναΐιΐβ €ηΐ6ί2ΙΓ6ΐαΓ , υ1)ί τί- 

όίΐ Μβάίουιη &ηίιη&πιιη , 61 8οΐ6Πΐ ]υ8(ιΐίφ (ΐυί 6Χ0γ- 

.108 65ΐ 118 ςυί 8€<ΐ6ηΐ Ιη ΐ6η6ΐ)Π8, &6ε6δδί1 ^ά ουιη Γβτ- 

νΉΙο 61 2ΐΙ&εΗ βΐιιϋίο ιηοΐα : ιΐ6(]ΐΐ6 ί<ΐ60 86£[ηίοΓ ίβΰΐβ, 

ιΐυ(Νΐ ν6ΐ ιηοϋοΓι νβΐ Αΐίβηίςβηβι 68861 : 86(1 οιηιιίΙ)ΐΐ8 

. Ιιηρ6^ίιη6ηΓΐ8 Γ6ρυΐ8ί8, υΐ β€0688ίΐ, ίηςυίΐ : Ώοηιίηβ^ 

ηιη£Τ€Τ6 νηά^ φύα βΐία ηκα ηιαίβ α άωηαοηιο Ιοτφαίίΐτ 

(ΜαίΐΗ. 15. 22)• Υ6πιπι ςιιί 80ΐΐ αΙ>!;6θη(Ιίΐ8 6οη1ίιιιη, 

18061 61 οοη Γ68ροιιιΐ6(, η6^]ΐΐ6 86ηηοιιβ 6αιη (ϋ^ηαΙυΓ, 

ιΐ6<|ΐΐ6 ιιιί86Γβΐιιτ ηΐϋΙί6Γί8 , ςικιπι νίάεΐκιΐ Ιαηΐο οιιιη 

6]ιιΐ9(υ 9666<!βΓ6 ; 86(1 (11061*1 , νο!6η8 οοουΐΐιιιη ιηυΐίο- 

. ΤΛ ΐ1ΐ68ΐυΓ(ΐιη οιιιηίΐΗΐ8 ηβηίΓοδίυιη ί866Γ6. δοίοΐκιΐ 

6ηίιη Γθοοη(1ίΐ&ιη ηι&ι^αηΐϋΐη , ςιΐλπι ηο8 Ι9Ι6Γ6 ηοΐ6- 

Ινι( : 61 ί^ΐΓϋο (1ίίΙί:Γ6Κκι( . οΐ η66 Γ08ροη8θ (Ιίβΐιαίη- 

ΙυΓ, ΙΙΙ ρ08ΐ6Π8 0Πΐηί1)Π8 ηΐΙΐΙί6Γΐβ 86(1ΐ|]ίΐ28 Πίλ^ΐα ΓθΓ6ΐ 

4ΐθοΐΓίιι&. Ει τί(ΐ6 ΐιΐ6ίΓαΐΜΐ6ΐη 06ί Κιοηίΐαίοπι. Ιρ80 
βηιιη , ίηηηίι « ηοη Γ68ροη<ΐ6ΐ>αΐ 6ί ; άίβοίρυΐΐ 8υΐ6πι , 
ψΛ &(]πιο(1υηι ηιί86η€0Γϋ68 61 1)6ηί^ηί 6886 νίιΐβίκιη* 
ΙΟΓ , ηοη 8ΐιιΐ6ΐιΐ π)3ηίΓο8ΐ6 άΐοοτα , Όλ 6ί ηικκΐ ρβΐίΐ , 
ηιί86Γ6Γ6 61, 68(0 61 εΙοηΐ6η8 : 86(1 ςαί(1 ? ΏιηΰΗ€ €αΜ , 
φαα εΐαχηαΐ ρο$ί ομ {ΙΙ^ίά, υ. 23) , ςυα8ί (Ιΐ60Γ6ηΐ : 
ΙΛΪΜίΤΛ ηο8 Δ ιηοΐ68ΐί» , ΙίΙ)6τ& ηο8 & οΙαπιιογο (ιιχπι 
6Χ6ίΐΑΐ. Ουί(1 ψΐητ 0υηί)ΐηιΐ8? Γιιίαιίβ πΐ6, ίηφίίΐ, 
&1)8ςυβ 62089 ΐαουί886 , 61 Γ68ροη8θ 69Π1 ηοη Γυί88ϋ 
(1ί|^ιΐ9ΐυπι ? Αϋ(1ίΐ6 : Λοη ηιιη μμη» ηιιι αά ον€$ ηηω 
ρ€ήαΊΜί άοηΐΗ* Ι»τα€ΐ {Ιΐ^ίά, υ. 24). Ν68εί(ί8, ίιιςιιίι, 
λϋ6ηί{[6η2ΐιη ηιυϋ^^Γβπ) 6856 ? η68€ΐΐί8 ιη6 νο1)ί.<$ ]αιη 

ρΓΧ66ρί886 ηΟ ίΓεΐί8 ί» ΥΜΟΙ ^εαΐΐαΟΙ ? Οΐ12υΓ6 ί(|[ίΙΐΐΓ 

«116 6Χ3ηιίη6 6θπιηιί86ηΐίοη6Πΐ 6Γ(^& 6απι (Ι66ΐαπαί8 ? 
€οη8Ηΐ6Πΐ ηουΚΐΓ^Γίαπι Οβί 89ρί6υϋαπι , ςοοπιοιίο ουιη 

Γ68ρθη(ΐ6Γ6 νίϋ6ΐ)2(υΓ, ΐηυΓΐ6Γ0ΠΙ ηΐ8|[ί8 ρ6Γ8ΐΓίη$6ΐΐ£ΐΙ 

ςιηπΑ 8ίΐ6η(Ιο : 61 ςυ&8ί Ι6ΐ»ΐ6ΐη ρ1α||;3ηι (ΙβιΙκιΙ, ρΐΌ« 
νο69Γβ ραηΐβΐίπι 6απι ▼οΐ6η8, υΐ (ΙίΑοβΓβηΐ ί|[ηοΓαηΐ68 
ι1ί8θίρηΙί, ςιΐ8ηΐα Ιη 63 1:ιΐ6Γ6ΐ 0(1θ8. 86(1 η6(ΐιΐ6 8ίο 
ΙβπΙίοΓ η€9ΐί£6ηΐίθΓν6 Γαοΐα 681 τί8ί8 (1ί86ίροΙί8 ηίΐιίΐ 
ρΓοβοί6ηΐίϋυ8 , η6(ΐιΐ6 (Ιίχίΐ ίηΐη 86πΐ6ΐίρ83πι : δι ηοη 
ροΐυ6ηιηΐ ίΐΐί Οοπ)1οιιιη ρτο πΐ6 6χοηΓ6, ςύοΓβ 6|^ο 
ίηΐ8ΐπι 86(ΐα6Γ6Γ, 6( €θηϋηυο ία8ΐ3Γ6αι? 86(1 ςυ3$ί 
ιη6ηΐ6 α5 ί|;η6 ίηΟαπιπιαίϋ 61 8066608• , τί806η1>υ8(|υ6 
6θη86ί88ί8, 8666(ϋΙ 3(]θΓαη8, 6ΐ (116608 : Οοηώΐί^ αά)ννα 
ΨΗ6 {ΙΜ. ν. 25). Ι1Ι6 Βαΐ6Πΐ η6(|(ΐ6 816 η(1]υν8ΐ ηιυΐίο- 
τβπι , 86(1 Γ68ροη8ΐιιη (Ιαΐ 8ΐιρ6ηοΓ6 ^νίυ8• Ρίοη β•/ , 
Ιη(|υ*ιΙ, 4οιιιιιιι ιιΐ ίοΙΙαίπν ραηύ βΙίοτΜίη , βί άϋητ (αηί- 

4|» (ΙΜ. 9. 26). €θη8Ηΐ6Π1 , (1ϋ66ΐ6, 61 1ΐί6 8Ι(1πΐίΓ2Γ6 

•η'ιηΜΒ 6]ιΐ8 (1β8ί(ΐ6ηοπι, 61 ίΜβηι βχίηι&η. ΙΙΐ ««(Ιίνίΐ 
86 €80601 ιΐΐεί , 000 |;ην8ΐίιη Ιυΐίΐ , ηοη Γ6ΐτοο688ίΐ : 
Ηά οΜ^ηο 6( ρίο 9060111 ίο(ΐυίΙ : £ιμιιι, ΟοηΐίΜ : ααΜ Η ΰαΐΗΐί €άιιηί ά€ ηύάί ιιμιιμτ άοΜίηοτΗΐΜ ιηοπιιν 
{ΜαίίΗ, 15. 27). €οηβΐ6θΓ , ίηςιιιΐ, οαίιϋυπι ηΐ6 6886 : 

ί|[ίΙυΓ 81001 ΟαΙοΙοΠΙ (1ί^9Γ6 0)6 0)1018 η)6η82Β Ρ8806Γ6. 

νί(1ί$1ί η)ο1ί6Γί8 Μβνη 61 ρτοΙιΊΐΑΐεηο 1 διιβεορίι ηοοϋ 
ιΐίοΐοηι 681, 61 8ΐ9ΐίηι 1(1 (16 ΐ|οο 8οΙ1ίοίΐ8 6πι( οΐιΐΐοοιΐ , 
οΐιΐίηοίκιιιο οι&)$ί8 0ΟΟ1 ΐ9θϋί1)υ8. Οιικί οηίηι (Ιίοίΐ 
εΐιη8ΐυ8 ? Ο ηιηΙί€τ, ηιαρηα €$1 βάα Ιπα : βαΐ ΜΙ «Ιηιί 
νΙ$ (/6ί(ί. υ. 28)• Ο μηΠ^τ^ 8(1η)ίΓηΓιοο*ΐ8 υοΗνιοι 61 
(ϋοΐοηι ΪΛϋάο ρίοηοοι. Μλ^^ηαοι, ίη(|ΐιίΐ, (ΐ6θ]8Πΐ5»ΐί 
0(160) ; ρτορΐ6Γ6α ΐαοΐ9 Ιίόί 6πιηΐ, ςηποί» ν)8. νί(1ο 

1ί1)6Γ3ΐΐΐ8ΐί8 &0)ρ1ίΐ0(1ίη6η) , 61 9(1ΐηΊπΐΓ6 Ι>00)ίθί 89- 

ρΊ6θΐί9οι. Αοοοη 9]> Ιοιϋο ροΐ9ΐ)9η)α8» οαοι 816 γ6- 

Ρ6Ι16Γ6( 6901 , 000)0)1861*911006 ίΠπΟΙ 09Γ6Γ6 ? Εΐ ρΠ- 
011101 (10Η160Ι 000 άΊ|[Ι)9ΐΝΐΐ0Γ Γ68ρ0Ι)80 , ρ08ΐ69 901610 
ρ6Γ ρτίηίΟΟΙ 6( 8601ΐη(1θ01 Γ68ΡΟΙ18ΙΙΠ) ςΐ198Ϊ 9ΐΐί(|[6ΐκΐ1 9 
61 6901 <|Ι12Β 6001 ΙΛΠΙΟ 9(1ν6α6Γ9ΐ (ΐ68ί(ΐ6ήθ βΐ ΓβΓ• 
νΟΤΟ, Γ6ρ6ΐΐ6ΐ)9ΐ. ¥61*0(0 9 0η6 (11806 ΟοΙ 1ΐΟθίΐ9ΐ60) ; 
61101 06η)ρ6 νοΐ60(601 690) θΐ9ΓίθΓ6ΐη Γ6(1(ΐ6Τβ , Ι90ΐ9 
ύίΐ9ΐίθΙ16 Γΐΐί886 ΙΙ80Π1. Εΐ6θίηΐ 81 8ΐ9ϋθ1 900θΊ8&6(9 
068θίν*Ιδ860)08 008 0)θ1ί6Ηβ ν'ΐΓίΟΐΟΟΙ : (|θί9 901610 ρ9- 
|ηΐΟ)ρ6Γ ΐΙί>ΐΗΐίΙ, 61 ΟοΟίίΐΐί 00($0(>Τίθ)08 1θ60ϊΐ1)ίΐΑ.*1Ο 

1ιυηΐ9θίΐ9ΐ6πι« 6ΐ ί1!1θ8 0(ΐ6θΐ βχΊοιίηαι. 
4. ίίοη ΙαΗΐΜίη ρ^νβϋίηαα ρ€Τ βΐια σταηία » ^ιοικ• 

ίΛΜ ρ€Τ ηα» ίρ»0$. — Τθΐ901 901610 Ιΐ906 1ΐί8ΐ0Γί9ΐη 
ίο Ο)6(1ίθΐη 906ΓΓ6 ΟΟΟΟίί 800)08, Οΐ 4Ί809θηΐ8 1108 000 
1901001 Ρ6ΓΩ66Γ6 ρ6Τ 9ΐίθ§ 0ΠΙ0ΐ68, ς090ΐ0Ι0 ρ6Γ ΟΟβ- 
ΐρ808« 81 (|θ2(ΐ6η) 61101 9ΐ96Η Η νί^ΠΙ 0)6016 9066(19- 
0)08. ΕοίοΐνεΓΟ ΐΙΐ9 6( (1ί80ίρθ1θβ Κΐ9ΐ)608 ρΐΌ 86 0Γ90- 
|68« οΊΙΐίΙ ρΤυΓ66ίΙ, (ΙοηΟΟ ίρ89 ρ6Τ 86 ρΠ686η8 61 Ρ6Γ- 

86νοηιΐ8 ο1οο)6ηϋ9θΐ Οοοιίοί 8ίΙ>ί οοηοΐΙίοΓϋΐ. Αίςοβ 

ρ9Γ9ΐ>θΐ9 ί1ΐ9 90ΐίθί ίηΐ60)ρ68ΐ9 00616 νθθί6ηΐί8, 6ΐ ΙΓ68 

ρ90β8 ροΐ6θϋ8, ί(ΐ60ΐ ίρβΟΒΐ 8θΐΜΐι(1ίθ9ΐ. ^Γαικ ^ιαΐΝΐί, 
αιηινιιι ϋίύΙ^ ηοη ύχαη/ϋαί^ αΙΙαΜβη νβ/ ρτύρΐ^τ ίνιροτ- 
ίηηίίαΙβίΗ μγ^^Ι, €Ι ά άαίήί (Ινϋ. 11.8). 1ΐ9ςυ6 οοαι 

νί(ΐ690)08 ίΐΐ60αΐΜΐ6Ο1 6ΐ6η60ΐία01 Οοωίοί η08ΐτί, 96- 
66(190)08 9(1 6001 , (ΐ6θΐ9Γ9ΐ{8 , 6ΐ η098ί 9016 ΟΟθΙ<>8 
0ΟβΐΓΟ8 ρΐ'»ρ08ίϋ8 8ρ6θί9ΐΙθ) 8ίη|;θϋ8 Ρ6069(ί8 Ι108ΐΓί8, 
6ΐί9ΐη ρΐΌ ρηΠεηΐίβ ν61ΐί901 Ρ6Ι90)08 , ΟΙ 10 ίΐΐΙΟΓΟ 
η)9]0Γί (]ίΓΐ86ηΐί9 νίν0Οΐ68, 0ΐ)6Ι ίοΓΟΟ) 6]ϋ8 1ΐ606νθΐ6«- 
Ι'ηαΐ 9886<|η9Π10Γ. Υ6Γ00Γ Γ0(1ϋ9αΗΙ8, 81 ρΐ966(, 9ιΙ 

ΐ6θΐΊοοί8 86η6ΐο. 30. Α$αηάΗ αηίβΜ , ίο(|ηίΙ , Ιοί ίη 
8£ροτ , α 9£άΛί ίη ηαη(€ , Λ άηω βϋαι €}η• ηιη• 6ο. 
ΤίΐηΜ€τν»α €Μΐη ΙίΜίαη ίη 8έ9θν ; €ΐ ΗοΙλιμΗ ίη «|»• 
Ιπηΰα ίρΜ , ϋ άηαι /ί/κκ φα ααη €0. ίβ8408 Ίιι?»1β• 
866016 9(11ι«6 ϋοιοκ, ςοεο) 6οη66ρ6πιΐ 9 ρΐα^α δίκΙο- 
ιηϋί8 ιιΐ(1ο6ϋ, ρΐΌΟϋΙ 9ΐΜΐ, 61 ίο οιοοίο, οκιοΗ, ΙμΙμ- 

191 000) ΓΐΗα1)(Ι8 δ«ί8 : 6ΐ ίη 8θ1ίΙΟ(1ίθ6 61 ν98ΐίΐ9ΐ6 
6Χ1Τ60)9 ρ08ΐ69 Γοίΐ 600) 6Ιί95θ8 , ΜΙ ΟΙΟΟίΑ 86(1601 

1ΐ9ΐ>6η8. 31. Οίίάί οηίύΜ, ίοςηίΐ, Λΐα;οΓ ηβίιι αάμηίο^ 
Τ€αί : Ρβί€τ ηύ$ί€τ ηη€Χ €$Ι, «Ι ηπΙΐΜ €»ί ηιρβτ ΐ€ηαΐΗ 
φα ίηβΓβάιαίΗτ αά ηα, μχίΛ ηοηβ* ηηίνεηΛ Ι€η^, 
32. ν«ιί, α ροίίΐιικι ρ<ιίΓβ« ποβίπαο υίηο , €( άοτηβα* 
ΜΜ αΐη Α> , ^ €Χ€α€ΜΜ» 9βηΐ€η βχ ραίτ€ 9^^' ^"'" 
Γβν0Γ60ΐί9 61 ΐίη)0Τ6 ΜΟίΐβ 90(1190108 69, (1Η6θΓΐ, (ρΐ» 

ίη αίνίηί8 8οηρΐθΓί8 οβοΐίο6οΐβΓ ; οοη 6θίοι ΐοοιοΜ 

61 9ΐ>Μ|α6 69089 86ηρΐ9 «ΟΟΐ, 86(1 θηθί9 ΟΐίΙίΙβΤ 6ΐ 6 
16 0081Γ9, 61190181 008 ς0Φ(ΐ90) ί^ΟΟΓΟΟΙΟδ. ΝΟΟ 60101 
00)019 ρ08800)α8 6νΙ(ΐ6θΐ6Γ 8θίΓβ : 86ί 8ΐ 6ΐ €90898 
Γ6(1(1θΓ6 ρΓΟ 008ΙΓ0 09ρ10 160160108, 1ΐ9ΐ)00ΐ ΐΑΑβΙΙ 409 δ. αΟΑΝΝΙδ ΟΙΙΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑαβΗϊΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝϋΡ. 410 όιαρβολήν * έάν Γ{^ τους ιζροσχ^χ^Μχ&ζος Ι^μΛς , τους 
^τιμωμένους, τους μηδ€μ(αν πα^^^σίαν Εχοντας, μιχρδν 
Φ;εγ£ρ0ίντας, χαΐ έπ\ τ6ν πλοΰτον της φιλανθρωίϋίας 
λύτου χαταφυγείν έθβλήσαιντας , £ύ6έ*>ς έπινες-ε« ταΐς 
«Ηή9<9ΐ, χα\ χ&?ρα δρέγει χειμένοις , χα\ βιαν{στη9ΐ 
ικπτωχ^οις, χα\ βο^Ι λέγων * Μή ό Λίχτωτ ούκ άν^ 
Ισταχαι ; *Αλλ* Γνα μάθητε χαι έξ αυτών των πραγμά- 
των, δτι πολλοί βι* εαυτών μάλλον παραχαλέφοντις 
Ιαχυσαν έιατυχείν των σπουδαζομένων , ή 6(* έτέρ«ι>ν » 
4^γχαΤόν έστι τους Ιπιτυχόντας εΙς μέσον παράγαγείν, 
Γνα χα\ ήμεΙς μιμηβώμεθα , χα\ ε(ς (ηλον βκεγερΟώμεν» 
*Αχού(ΐωμεν το^νυν πώς ή Χαναναία έχε{νη γυνή χατ- 
ώδυνος οδσα τήν ψυχήν χα\ αλλόφυλος, έιοειβή εΙ& τ^ 
των ψυχών Ιατρδν , χα\ τΐιν ήλιον της βιχαιοβυνης &να«- 
τεΟιαντα τοΙς έν σχότει χαθημένοις, βπως μετά θερμής 
χα\ ζεούτης προθυμίας τήν πρόσοδον έποιήνατο, χαΐ ούτε 
τδ γυναΤχα αυτήν είναι , οΟτε τδ άλλόφυλον , όχνηροτέ- 
ραν γενέσθαι παρεσχεύασεν , άλλα πάντα τά κωλύματα 
ταΟτα παρωσαμένη , προσελθουσά φησιν * 'ΈΜψτότ 
μβ^ ΚύρίΒ^ δτι ή Θυγάτηρ μον κακώς δαιμονίζέτΜ^ 
^Αλλ* ό τά άπό^(&ητα της διανοίας επισταμένος σιγ^ χαΐ 
οΟχ &ποχρ{νεται , ού ΧάχοΜ μεταβίδωσιν , ούδΐ οίχτείρε» 
τ6 γύναιον, ορών μετά τοσαύτης οΙμωγής προσελθουσαν, 
[451] άλλα μαχροθυμεί, βουλεμένος τ6ν λανθάνοντα θη- 
σαυρών έν τ|| γυναιχ\ χατάδηλον &πασι ποιήσαι. 'ξ^δε» 
γάρ τδν χρυπτ4μενον μαργαρ(την , δν ούχ έβούλετο 
λαθείν ημάς * χαΐ διά τούτο αναβάλλεται , χαι ούδ& 
άτΜχρίσεως άξιοΓ, Ινα ή πολλή της γυναιχ6ς προσεδρία 
4ιδασχαλ{α πάσι γένηται το?ς μετά ταΰτα. Κα\ δρα του 
ΘεοΟ τήν άφατον άγαθ^τα. Αύτδς μίν , φησίν , ούχ 
άπιχρίνατο αύτ|( - οΐ δέ μαθήτα\ συμπαθέστεροι χα\ 
φίλανθρωπότεροι νομίζοντες εΐναι , ού τολμώσι φανερώς 
εΙπεΙν * Παράσχου αύτ^ τήν αΓτησιν , Ιλέησον αυτήν , 
«πλβγχνίσθητι έπ' αύτ^ • άλλα τί ; *ΑπόΛνσυτ αίτΓήκ, 
^1 κράζβί δχισθΒτ ή/ιών, μονονουχ\ λέγοντες * έλευ- 
βέρωσον ημάς της Ιπαχθείας, άτκάλλαξον ημάς της 
χραυγης της παρ' αυτής γινομένης. Ίί ουν ό Δεσπότης ; 
Νομίζετε με, φησ\ν, είχή σεσιγηχέναι , χαΐ μή άξιώσαι 
αυτήν άποχρίσειος ; *Αχούετε * Ουκ άπεστάΛψ• 6ΐ /ιή 
€ΐς ζά Λρόδύτα τά άΛοΛωΛότα οίκον ΊσραήΛ. Ούχ 
ίστε , φησ\ν , &ει αλλόφυλος έστιν ή γυνή ; ούχ Γστε δτι 
χαΐύμίν ήδη παρηγγύησα εΙς όδ6ν εθνών μή άπελθειν; 
Τίνος ούν Ινεχεν ούτως άνεξετάστω; τήν συμτεάθειαν 
έπιδείχνυσθε ; Σχόπει τήν εύμήχανον του θεού σοφίαν , 
πώς χαΐ δτε έδοξεν άποχρίνεσθαι, τής σιγής βαρύτερον 
χαΟιχν&Ιτο τής γυναιχ^ » χα\ μονονουχ\ χαιρίαν αύτ^ 
δέδωχε τήν πληγήν, χατά μιχρ6ν αυτήν διεγείραι βου- 
λόμενος , Ινα μάθωσιν άγνοουντες οΐ μαθηταΙ τήν 
έγχεχρυμμένην έν αύτ^ πίστιν.' *Αλλ* ουδέ ούτως 
ένάρχησεν, ούδ^ όχνηροτέρα γέγονε θεασαμένη χα\ τους 
μαθητάς ουδέν πλέον άνύσαντας, χα\ ούχ είπε πρ6ς 
έαυτήν * ΕΙ Ι^ηδέ οΐίτοι ίσχυσαν δυσωπήσαι τήν υπέρ 
έμοΟ Ιχεσίαν ποιήσαμε νοι, τίνος ένεχεν είχή χα\ μάτην 
προσεδρεύω ; άλλα χαθάτνερ ύπ6 ττυρ^ φλεγόμενη , χα\ 
έμπιπραμένη τ^ λογισμών, χα\ τά σπλάγχνα διαχοτιτο* 
μένη , πρόσεισι προσκυνούσα χαΐ λέγουσα , Κύριε , 
βοήθΒί μοί, Κα\ ουδέ ούτως έπινεύει τ^ γυναιχ\ , άλλ* 
Απόχρισιν ποιείται τής προτέροις βαρυτέραν. Οϋκ έστι, 
φηβ^ « ΜοΛδτ Λαβείν τότ άρτοτ τώτ τέχ!¥(ύν , καΐ 
βαΧέΙγ τοΊς κνταρίοις, Έννόησον, αγαπητέ , χα\ θαύ- 
μασον ενταύθα τής ψυχής αυτής τδν πόθον χα\ τήν 
ΐ(ί«τ(ν τήν ύπερβάλλουσαν * οτι χυνάριον άχούσασα ούχ 
Ι4υσχέρανεν , ούχ άπεπήδησεν , άλλα μΙΙά πολλής ευγνωμοσύνης• φηοί*^Vα2,.Iίυρ<β' καΧ γέφτάκννάρΐΛ 
έσθίει άΛΟ των ψιχίων της τραπέζι\ς τίύτ κίφίωτ αύ- 
Γωκ. 'ϋμολογώ , φησ\, χυνάριον είναι• ώς χυνάριον οδν 
με άξίωσον τών ψιχίων τής τραπέζης. Είδες γυναιχ^ 
πίστιν χαΐ εύγνωμοσύνην ; Κατεδέζατο τδ είρημένον, 
χα\ παραχρήμα επέτυχε του• σπουδαζομένου, χαλ επ- 
έτυχε μετά πολλών τών έγχωμίων. Τί γάρ φησινόΧρι^ 
στός ; ^ϋ" γύται^ μβγάΛη σου ή χίστις - γεη\&ι\ηύ ίτο•• 
ώ^ θέ,Ιεις.^Ω γύηΐί' θαυμασμού τδ ^ήμα, έτκαίνοιι 
πολλού γέμον τδ είρημένον. Μεγάλην, φησ\ν, έπεδείξ» 
τήν πΤστιν * διά τούτο τοσαύτά σιχ υπάρξει, δσα θέλεις• 
'^ξκι φίλοτιμΓας δαψίλειαν^ χαΐ θαύμασον του Δεσπότου 
τήν σοφΓαν. ^Αρα ούχ (ν προοιμίοις ένομίζομεν άσυμ- 
παθή τίνα αύτδν είναι, ούτω διαχρουόμενον, χαΐ [452] 
πρότερον μέν ουδέ άποχρίσεως άξιούντα τδ γύναιον, 
μετά δέ ταύτα χα\ διά τής πρότερος, χαΙ διά τής δευ- 
τέρας άποχρίσεως μονονθΌχ\ άπελαύνοντα, χαΤ τήν μετά 
τοσούτου πόθου προσελθουσαν άιτοσοβούντα ; 'Αλλ' έκ 
τού τέλους χατάμαθε τού θεού τήν αγαθότητα, δτι* βον- 
λόμενος αυτήν περίφανεστέραν έργάσασθαι, διά τούτο τ^ 
μαχροθυμίςι έχρήσατο.ΕΙ μέν γάρ ευθέως έπένευσεν,ούχ 
άν !γνωμεν ήμεΙς τής γυναιχδς τήν άρετήν • επειδή δέ 
μιχρδν άνεβάλλετο, χα\ τού Δεσπότου έγνωμεν τήν άφατον 
φιλανθρωπίαν, κάκείνης τήν πίστιν τήν ύπερβάλλουσαν. 
δΤ. Ταύτην δέ πάσαντήν Εστορί'αν εΙς μέσον παραγαγείν 
ήναγκάσθημεν , ίνα μάθωμεν , Οτι ούχ ούτω δΓ έτερων 
παραχαλούντες άνύομεν ^ ώς αύτο\ δι' εαυτών , έπειδάν> 
μετά θερμότητος προσίωμεν καΐ δίεγηγερμένης διανοίας. 
Ιδού γάρ αύτη χα\τούς μαθητάς έχουσα υπέρ αυτής Γχε- 
τεύοντας ουδέν πλέον άνύσαι ήδυνήθη, μέχρις δτε αύτ^ 
δι* εαυτής παραμείνασα τήν φιλανθρωπίαν έπεσπάσατο 
τού Δεσπότου. ΚαΙ ή τΰαραβολή δε εκείνη τού φίλου τοιί 
άωρ\ τής νυκτδς παραγενομένου, καΐ τούς τρείς άρτους 
αΐτήσαντος, τδ αύτδ αΐνίττεται..^ γάρ καΐ μή διά τό 
ξρ/Λος αύτον εΤπΜ, φησΙν,.ι>πα«ίθΐ)ίΓβι^αύΓφ, διά γοντ 
τιι%' άναίδειατ αύτον άναστάς δώσει. ΕΙδότες τοίνυν 
τήν άφατο*^ φιλανθρωπίαν τού ημετέρου Δεσπότου, προσ- 
ίο)μεν αύτφ, δεικνύντες,. χαΐ μονονουχί πρδ τών οφθαλ- 
μών τών ημετέρων προτιΟέντες χατ* είδος έχαστον τών 
ήμίν πεπλημμελη μένων,, και τήν υπέρ τών 7οαρελθόντ(ι>ν 
συγχ(ϋρησιν αιτούντες , ίνα καΙ ε(ς τδ έξης πολλή ν τήν^ 
άκρίβειαν έπιδειξάμενοι, πλείονα ^ τήν παρ* αυτού εύ• 
νοιαν έπισπασώμεΟα. *Αλλ' έπανέλθωμεν, εΐ δοχεί, έπΙ 
τήν άχολουθίαν τού αναγνώσματος. *Αν£^ΐ) δέ^ φησί, 
ΑωΓ £/ς Σί\γώρ , κ(ύ έκάθητο έτ τφ δρει , καΐ αΐ δύο 
Θυγατέρες αύτον μετ^ αυτού • έροδήΟησαν γάρ οίκη^' 
σαι έτ Σηγύφ • καϊ φκησετ έτ τφ σπηΛαίφ αύτόζ 
καΐ αΐ δύο Θυγατέρες αύτον μετ' αύτον. Έναχμά- 
ζοντα έχων έτι τδν φόβον τής τιμωρίας τής έτταχθείτης 
τοίς κατά τά Σόδομα, πό^^^εν άπεισιν^ ό δίκαιος , κα\ 
εΙς τδ δρος, φησ\, κατοικεί μετά τών θυγατέρων, κα\ 
έν έρημία έσχατη κα\ μονώσει λοιπδν ετύγχανε μετά τών 
δύο θυγατέρων έν τω δρει κάτοικων. ΕΊχε δέ^ φησίν, 
ή πρεσβυτέρα χρός τήν νεωτέρατ* *0 χατήρ ^{μώτ 
χρεσβύτερος^ κάί ούδεΙς έστιν έχΐ τής γής^ δς είσ- 
εΧεύσεται χρός ήμας^ ώς καθήκει χάσχι τ^ |^. 
Αεύρο , κάί χοτίσωμεν τόν χατέρα ημών οίνον^ 
καΐ κοιμηΘώμεν μετ" αυτού , καϊ έζαναστήσωμεν 
σχέρμα έκ τού χατρός ημών. Μετ* εύλαβείας κα\ φό- 
βου πολλού άκούωμεν, άγαττητοΧ , τών έν ταίς θείαις 
Γραφαίς κειμένων * ουδέν γάρ απλώς κα\ είκή γέ• 
γραπται, άλλα πάντα συμφερόντως χα\ πρδς ώφέλειαν 
ήμετέραν, χάν ημείς ένια άγνοώμεν. Ού γάρ άπαντα 
δυνάμεθα μετά ακριβείας εΐδέναι , άλλ* εΐ κα\ αΙτίας 

' £ύγν«ι>μοσυνην Ιιίο ίη^εηιηίαΐ€ηι νβπβηΐ Ιηΐ6ΓρΓ6» νβΐιΐ5> 
ηοη πίλΐβ; ιηβΙΙαβ Ιαπαβο ϋίο ραίο νβηί, Ικνηαη βΙρίκιη α^ 
€ΐνικ. ΡΓ6ςιΐ6ηΙ(»Ιιηο§ 68ΐ Ιιυ]η8 τοαβ οβο» «ριι^ εΐιρχβοβίο• 
Ηΐυηι, εο<] 61 Πΐβ ναιίυβ; η«η βΐίςυβικίο βΙ^ίΟο»! ητ4^ίίΙαΐ€ΐη, 
9\\(\ίΐΛηάο ρταίΗΐη αηίιηιοιι; ΜΒρίδείιηβ ρ^Γ ίπηηιηι α/^Οξμη 
αρίβ Γ6(ΜϋυΓ. 

^ Ηανΐΐ. 61 αϋηιιοί ιηεβ. αΐτούντες, εΙς ι6 έ^ς πολλήν τή•# 
άχρίοΐιχν έηι$(ΐξ(ι>μ£9α, ίνα χαΐ πλείονα. ΙΝ εΑΡ. XIX. 6ΕΝΕ5• Ι101ΙΙΙ.. ΧΙιΙΥ. ϋ9 ιμβθά τίνων άποδιο^ναι χατά τ6 ήι^Γν 1φιχτ6ν, άΑλ* 
χαλ οΟτως Ιχιι έγχβχρυμμένον τινά θησαυρών • 
ιηλΰ άΐΒέχρυφόν τε χα\ δυσερμήνβυτον. £χ6πβ( 
^ κώς ή Γραφή πάντα σαφώς διτ^γησαμένη, χα\ 
χοΐΕ^ήμΤν γνωρίοασα των το» διχαίου θυγατέρων, 
Ιν ΰπ&ρ αυτών άρχοΰααν άπολογίαν ποιείται, νυν 
Ιρ του διχαίου, Γνα μηδε\ς άφορων προς τ6 γεγο- 
χήτε του διχαίου χαταγνοίη, μήτε των αύτο3 θυγα- 
>, ώς δι' άσέλγειαν της μίξεως ταύτης γεγενημένης. 
9δν υπέρ τών θυγατέρων του βιχαίου απολογείται ; 
, φηαΐν, ή χρεσβντέρα πρδς την τεωτέραν Ό 
ρ ήμώτ πρεσβύτερος^ καΧ οΰ^εΙς έστιν έπϊ της 
5ς εΙσεΛεύσετΜ χρ6ς τΐ/ιάς, ώ^ καθήχει Λάσχ^ 
[. 'Ορα τ6ν σχοπόν μετά άχριβείας , χα\ παντός 
απαλλάξεις έγχλήματος. Έν^μισαν γάρ παν- 
(αν γεγενήφΟαι,χαΙ μηβένα ίτι χαταλειφθήναΐ'είτα 
οΰ πατρ6ς έώρων τ6 γήρας. "Ινα ούν, φησι^ μή 
σθ5 τ6 γένος, χα\ ανώνυμο: γενώμεΟα (τοΟτο γάρ 
παλαιοΤς περισπούδαστον, ώστε βιά της τών 1χ« 
> διαδοχής έχτε^νεαθαι αυτών τ^ γένος)* Γνα ούν , 
μή παντελή χα\ ήμεΐς αφανισμών ύτημείνωμεν, 
Ιν τίΛτρ*^ πρ6ς γήρας έλάσαντος, ούδεν^ δέ εύ- 
μίνου ανδρός , φ συγγενόμεναι δυνηαέμεθα έχτα- 
, χαΐ χαταλιπε?ν του σπέρματος διαδοχήν, άενρο^ 
, ϊνα μή τοΰτο γένηται , ποτίσωμεν τόγ πατέρα 
' οίτοτ. Επειδή ούχ άν ποτέ, φησ\ν, άνάσχοιτο 
ιχο|| τοΟτο παραδίξατθαι 6 πατήρ , διά του οΓνου 
Ιπάτην έργασιομεθα. Έπότισαν δέ τόν πατέρα 
Γ όΐτοτ έτ Γή ννκτΐ ταύτχί, καϊ εΙσεΛΟονσα ή 
5ντέρα έκοίμήΰη μετά του πατρός αυτής • καϊ 
\δεί έτ τφ κοιμηΟήναι αύΓήκ, καϊ άναοττήναι, 
πώς χα\ ύπίρ του διχαίου άπελογήσατο ή θεία 
Ι], ούχ άπαξ, άλλα χα\ δεύτερον; Πρότερον μέν 
ξ ών αΐ θυγατέρες τήν διά του οΓνου άπατη ν είρ- 
^ΕΟ, Εδειξεν ώς ούχ &ν έτέρως ήδυνήθησαν πεΤσαι 
χτέρα τοΰτο χαταδέξασθαι « νυν\ δέ λοιπόν οΐμαι 
Ιχονομία; είναι τής άνο>θεν τ6 γεγονός, ώστε τοσοϋ- 
ίτψ χάρον έγγενέσθαι, ώς πάντη άγνοήσαι , Γνα 
υνος γένηται τών (γχλημάτων. Τά γάρ άμαρτή- 
έχείνα ημάς χαταχρίνει χαΐ χαταδιχάζει, άη^ρ 
Ιάνες χα\ έχοντες άμάρτωμεν. Όρ^ς δέ τήν Γρα- 
ιαρτυρούσαν τφ διχαίφ, δτι δλως ούχ {{δει τ6 
&ς; *Αλλά πάλιν έτερον άναχύπτει ζήτημα τδ τής 
;. ΔεΓ γάρ πάντα διερευνάσθαι, ώστε μηδεμ^αν χα- 
είν τοΤς άγνώμοσι χα\ άναισχύντοις άφορμήν. Ύί 
%\ περ\ τούτου εΓπωμεν; "Οτι ου τοσούτον εξ άχρα- 
:ά τής μέθης αύτφ γέγονεν, όσον άπδ άθυμίας. 
Μηδε\ς τοίνυν τολμάτω ή του διχαίου τΓοτΙ χατα- 
Γασθαι, ή τών τούτου θυγατέρων. Πώς γάρ ούχ άν 
ανίας έσχατης χα\ παραφροσύνης, οΟς ή θε£α Γρα- 
ιντός άττήλλαξεν έγχλήματος, μάλλον δέ υπέρ ών 
την άπολογ£αν συνέΟηχεν, ημάς τους μυρίοις άμαρ- 
ιων φορτίοις πεπληρωμένους χαταδιχάζειν, χα\ μή 
IV Παύλου λέγοντος. Θεός ό δίκαιώτ^ τΙς ό κα- 
η^ίτ; Κα\ Γνα μάθτ^ςδτι ούχ απλώς ουδέ είχή τούτο 
εν, άλλ* ή υπερβολή τής άθυμίας μετά τής του [454] 
κροσθήχης ούδεμίαν αύτφ αΓσθησιν συνεχώρησε 
θακ ^, άχουσον τί φησιν. ^Εγέτετο δέ τχί έπαύ- 
ΜοΙ εϊπετ ή πρεσβυτέρα προς τ^ιτ τεωτέραγ 
ίΜΟψήθηιτ χθες μετά τον πατρός ήμώκ* πο^ 

ΐνΙΙ. •1 βϋςαοΙ πιμ. ού γαρ πάντβον δυνάμεθα μττ* άχρι- 
Ιδέ>ΜΚ τήν αΙτίοΝ, άλλ' δμως έχΕί τινά έγχεκρυμμένον θη- 
'. 1η 86(ΐαβοϋ5ιΐ9 «Ηςυοΐ ▼9ΓίθΙ>ΐ69 0€ειΐΓηιαΙ «ρικί 
ιιη.ηυ» ηου 8(1 εβηβιιηι ρβιΐίηοιιΐ. 
ϋ Εγγενέσθαι. Ησωμετ οϋτ αυτόν οίτοτ κάϋ τ^ν νύχτα ταύτητ , 
καϊ εΙσεΛθουσα καμή(Ηιτι μετ' αύτον , καϊ έζανα- 
στήσωμεν έκ τον πατρός ημών σπέρμα. ΌρςΙς πώς 
έξ δρθής γνώμης τοΰτο έποίουν. Επειδή γάρ ήδυνήθην, 
φησΧν, έγώ τδ σπουδαζδμεν^ν μοι πληρώσαι, άναγχαΐον 
χα\ σέτδοιύτδ διαπράξασθαι* Γσως γάρ είς Εργον ήμΓν 
έχβήσεται τά τής προσδοχίας, χα\ ούχ είς τέλος τδ γένος 
ημών άφανισθήσεται. ^Επότισαν δέ καϊ τ^ ννκτϊ 
έκεΐνχ^ τότ πατέρα αυτών οΤνον^ καϊ εΙσεΛθονσα ή 
νεωτέρα έκοιμήθη μετά τον πατρός αυτής* καϊ ουκ 
^δει έν τφ κοιμηθήναί αύΓήκ, καϊ άναστηναι• 
Σχδπησον, αγαπητέ, δτι τδ πάν τής του Θεοΰ οΕχονο- 
μ(ας ήν Εργον τδ γεγονδς, ώστιερ έπ\ τοΰ πρωτοπλάστου. 
Καθ^περ γάρ έχεΓ, χαθεύδοντος αύτοΰ, έχ τής πλευράς 
μέρος λαβών ούδεμίαν αΓσθησιν αύτφ συνεχώρησε 
γενέσθαι, άλλα τήν πλευράν έχε(νην εΙς γυναΓχα δια• 
πλάσας παρέστη σε τφ *Αδάμ' τδν αύτδν δή τρδπον χα\ 
νΰν. Ε( γάρ ή τής πλευράς άφαίρεσις, επειδή τήν Εχ- 
στασιν αύτφ ό θεδς έπήγαγεν, ανεπαισθήτως γέγονε , 
πολλφ μάλλον νΰν τοΰτο άν έγένετο. "Οπερ γάρ εΐπεν 
έχει ή θεία Γραφή, δτι Έπέ€αΛεν ίκστασιν έπϊ τόν 
Άδάμ^ καϊ ΰπνωσε' τούτο χα\ ένταΰθα έσήμανε διά 
τοΰ εΙπεΙν, δτι Ούκ {^δει έν τφ κοιμιχθήναι ^ καϊ 
ά^αστηναι, ΚαΙ σννέΛα€ον^ φησ\ν, έκ τον πατρός 
αυτών. Καϊ έτεκεν ή πρεσβντέρα, καϊ έκάΛεσε τό 
δ^ομα αυτού Μωάδ^ Λέγονσα' Εκ τον πατρός μου, 
Οίτος παττφ Μωαβίτών. "Ετεκε δέ καϊ ή νεωτέρα^ 
καϊ έκάΖεσε τό δνομα αύτφ 'Άμμάν^ Λέγονσα* ΤΙι^ς 
τον γένονς μον• ΟΖτος παττφ ^Αμμανιτών. Όράς 
πώς ούχ άσελγείας ήν τδ γεγονδς , δτι παραχρήμα χα\ 
τάς προσηγορίας τοΓς τεχθεισιν έπέθεσαν μηνύουσαι τδ 
γεγενημένον, χα\ μονονουχ\ χαΟάπερ έν στήλ^^ τιν\ τοϊς 
τών παιδίων δνδμασιν ένα7:οτιθέμ£ναι τοΰ γεγονδτος τήν 
μνήμην, χα\ ήδη προμηνύουσαι, οτι Εθνη έξ αυτών 
Εστζι, χα\ είς πλήθος έχταθήσεται τών τεχθέντων τδ 
γένος. Ό μέν γάρ, φησ\ν, Εσται πατήρ Μωαβιτών, ό 
δέ, πατήρ *Αμμανιτών. 

ς*. *Αλλά τδτε μέν, επειδή αρχή χα\ προοίμια ήν, χα\ 
διά τής τοΰ γένους διαδοχής τήν μνήμην αύτοΓς έβού* 
λοντο διατηρεισΟαι, τοσαύτην σπουδήν τοΰ διχαίου α! 
θυγατέρες έποιήσαντο' νυνί δέ, επειδή διά τήν τοΰ θεοΰ 
χάριν τά τής εύσεβείας έπιδέδωχε, χα\ χατά τδν μαχά• 
ριον Παΰλον, Παράγει λοιπόν τό σχήμα τον κόσμου 
τούτον^ τήν διά τής τών αγαθών πράξεως ίρ'γω'^ μνή 
μην έαυτοΓς χαταλιμπάνωμεν, Γνα χα\ μετά τήν εντεύ- 
θεν μετάστασιν, ή τής αρίστης ημών τκολιτείαςάχρίβεια 
ύπδμνησις χα\ διδασχαλία γένηται τοΓς είς ημάς όρώσιν. 
01 γάρ ενάρετοι, χα\ τδν σώφρονα βίον μετιδντες, ούχ 
έν τ} ζωξ ταύτη μδνον τυγχάνοντες τά μέγιστα τους 
είς αύτους δρώντας ώφελεΓν δύνανται, άλλα χα\ μετά 
τήν τοΰ βίου πάροδον. Κα\ Γνα μάΟης, ΙίρΛ μοι πδσος 
ετών άριθμδς παρήλθε μέχρι [455] τής σήμερον, χα\ 
δσάχις άν βουληθείημεν είς τδν τής σωφροσύνης ζήλδν 
τινας ένάγειν, τδν Ιωσήφ είς μέσον άγοντες, τδν εύειδή, 
τδν χαλδν, τδν νέον, τδν έν αύτ} τή άχμή τής ήλιχίας 
τοσαύτην άνδρείαν περ\ τήν σωφροσύνην επιδείξαμε νον» 
οΟτω πρδς τήν μίμησιν τοΰ διχαίου τους άχούοντας 
διεγείρειν σπουδάζομεν. Τίς γάρ άν, εΙπέ μοι, χατ' 
άξίαν θαυμάσειε τδν μαχάριον τοΰτον, δτι έν δουλεί^ 
τυγχάνων, χα\ έν αύτφ τφ άνθει τής ήλιχίας, δτζ χα\ 
μάλιβτα ή χάμινος έπΙ πλέον έξάπτεται τών έπιθυμ'ών, 
δρών τήν αύτοΰ δέσποιναν έπιπηδώσαν αύτ€ρ χα\ έπι-> 
μαινομένην, τοσαύτην έιιεδείξατο τήν άνδρείαν, χα\ ούτω 
πρδς τους τής σωφροσύνης αγώνας λτκΛ'Λ'ΐκΛ* ίώΐς^ •ί^>5^ 418 $. 40ΑΝΝΙδ αίΚΥδΟβΤΟ)!! ΑΗβΙΙΙΕΡ. €0Ν8ΤΑΝΤΙΝ0Ρ. 414 Αχολάβτου γυνα()ώς έχιίνης γυμιΛς μέν των Ιματίων 
άΐ60ΐπ)4ήσαι, τ^ Λ της σωφροσύνης Ινδυμα περδβαλέσθαί ; 
ΚαΙ ήν ΙδεΓν πρΑγμα χαιν6ν χα\ παράδοξον, άρνίον τϋς 
του λύχου χβρσίν έμιησ^ν, μάίλλον 4έ τής λβαΐνης, χα\ 
βιασωθήνοιι βυνηθίν, χα\ χαθάπερ πβριστ&ράν του Ιέρα- 
χος 4(αφυγουσαν τήν βλάβην, οδτω τ6ν β{χαιον των 
Ιχ<ίνης διαρίτχγέντα χειρών•. 06χ οΰτω θαυμαστά 
Είν^ίί μοι βοχεί τ6 τους τρεΤς τζαΙΚας έχείνους έν μέση 
ν]| χαμίνψ τ]) Βαβυλωνία έχείνη του πυρ6ς ανωτέρους 
γενέσθαι, χαι μηβΐν πλέον τά σώματα αυτών παΟείν, 
ώς θαυμαστών χα\ παρά/δοξον, τ6ν βίχαιον τούτον εΙς τήν 
χάμινον ταύτην τήν της Βαβυλωνία; χαλεπωτέραν έμ- 
πεπτωχότα, τήν άσέλγειαν λέγω της ΑΙγυτττίας, άνέπα*- 
φον διαμεΐναι, χα\ χα6αρ6ν της σωφροσύνης τ6 ίνβυμα 
διατηρήσαντα , ούτως έξελθεΐν. Κα\ μή θαυμάσης , 
αγαπητέ• επειδή γάρ τά παρ* εαυτού είσήνεγχεν, εΤχε 
χα\ τήν &νωθεν ^πήν αύτφ συμπαρούσαν, χα\ τήν πυράν 
έχείνην κατασβεννύουσβν, χα\ έν μέσι^ τΙ) χαμίνφ τήν 
^ρβσον τήν παρά του Πνεύματος χαριζομένην. ΕΓδετε 
πώς οΐ ενάρετοι, χα\ ενταύθα παρόντες, χα>. μετά τήν 
εντεύθεν μετάστασιν, ωφελείας ήμιν ΰπόΟεσις γίνονται ; 
Αιά γάρ τούτο τ6ν δίχαιον τούτον εΙς μέσον νύν παρ- 
ηγάγομεν, Γνα τούτφ πάντες έτεώμεθα. Τούτον ουν άπαν- 
τες ζηλώσωμεν, χαΐ ανώτεροι τών ηδονών γενώμεθα, 
κα\ είδ^ες, "Οτι οϋχ I^τι^ ή/*"^ ή χάΧτ{ χρός αίμα 
$(ΛΪ σάρχα, άΛΧά χρ6ς τάς αρχάς ^ πρδς τάς έξον 
σίας, Λρός τους χοσμοχράτορας τον σκότους τον 
αίωτος τούτον, ούτως εαυτούς χαθοτιλίζωμεν* χα\ έν- 
νοούντες δτι σώμα περιχείμενοι, πρ^ς ασωμάτους δυνά- 
μεις πυχτεύειν άναγχαζόμεΟα, φραττώμεΟα τοΙς δπλοις 
τού Πνεύματος. Διά γάρ τούτο δ φιλάνθρωπος Δεσπδτης, 
Ιπειδή σάρχα περιχείμενοι πρ6ς τάς αόρατους δυνάμεις 
τήν πάλην Εχομεν, χα\ τά δπλα ημών αόρατα χατ- 
Εσχεύασεν, Γνα τ9) δυνάμει τών δπλων περιγινώμεθα 
της φύσεως τών αντιπάλων, θα^^ούντε; τοίνυν τ^ τών 
δπλων δυνάμει, τά παρ* εαυτών είσφέρωμεν, χα\δυνησό- 
μέθα τ^ παντευχίςι ταύτη τ!) πνευματιχ!) φραττδμενοι 
αυτήν τού διαβόλου συγχόψαι τήν δψιν. Ουδέ γάρ ένεγ- 
χείν δύναται τήν εντεύθεν άστραπήν, άλλα χάν έπιχειρήστ) 
στηναι έξ εναντίας, ευθέως άττοτυφλούται τάς δψεις. 
ΊΕνθα γάρ &ν § σωφροσύνη, χα*ι σεμνότης, χα\ πολλή 
τών άλλων αρετών ή σύνοδος, [4 5β] έχεί χα\ ή τού Πνεύ- 
ματος χάρις μετά δαψιλειας έφ ίπταται. Διά τούτο χα\ 
Παύλος έλεγεν ΕΙρήνην διώχετβ μετά xά^τω^, χαΐ 
τί)ν άρασμότ. ΈχχαΟάρωμεν τοίνυν εαυτών , παρα- 
.καλώ, τ6 συνειβδς, χα\ άποσμήζωμεν ημών τ6ν λο- 
γισμέ, ?να πάσης ^υπαρίς εννοίας άπηλλαγμένοι, τού 
Πνεύματος τήν χάριν έπισπασώμεθα, χα\ τών τού δια- 
βόλου περιγενώμεθα μηχανημάτων, χα\ χαταξιωθώμεν 
τών άπο^(&ήτων έχείνων αγαθών άπολαύοαι ι>, ών γένοιτο 
πάντας ημάς έπιτυχείν, χάριτι χα\ φιλανθρωπίςι τού 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ* ού τφ Πατρ\ ή δόξα» 
&μα τψ άγίφ Πνεύματι, νύν χα\ άε\, χα\ είς τους αΙώνας 
τών αΙώνων. *Αμήν. 

ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ*. 

ΚαΙ έχίνησβτ έχεΐθετ ^Α6ραάα εΙς γητ Χ{6ς ΑΙβα , 
9ίάί φχησετ ά^ά μέσοτ Κάδης, χαϊ ά^ά ^ιέσοτ 
Σοϋρ, χαϊ ΛαρφχψΤΒτ έτ Γερόψοις. 

α*. Χαί(:ω 6ρών υμάς συντρέχοντας έπ\ τήν « άχρόασιν, 
χαλ μετά πολλής της ήδονης δεχόμενους τήν παρ* ημών 
Μασχαλίαν* χα\ διά τούτο χα\ αύτδς μετά πλείονος της 
«ΕροΟυμίας χαθ* έχάστην ήμέραν ύμίν τήν πτωχήν ημών 

; 8«€ 8«ν. 61 ΜΧ η». ΑΙ ΜΟΓΟΙ. έχείνης άποδράντα χειρών. 
^ 5•νϋ. «Ι αίΜίηοτ Μ•, έχείννν άικολβΰ<η(ΐ>ν. 
« δβνϋ. €( ςαΜΜη ομ•. συντρέχοντας περί τήν. ταύτην χα\ ευτελή τράπεζαν παρατιθέναι σπούδαζε*^ 
*Η γάρ έπιτεταμένη υμών δρεξις άποχρύπτει της τρα^ 
^ζ^^ 'ήν εύτέλειαν, χα\ τά μιχρά μεγάλα τεοιεί φαί- 
νε σθαι. Τούτο χα\ έπ\ τών αισθητών εδεσμάτων Ιβτιν 
ΕδεΓν. "Πσπερ γάρ ό κεκορεσμένους λαβών τους δαιτυ- 
μόνας, χάν μεγάλα χα\ πολυτελή παραθ|| τά εδέσματα, 
δ τών έστιωμένων χόρος ύποτέμνεται ' τών παρατεθέν- 
των τήν πολυτέλειαν, χα\ τά μεγάλα πολλάχις ούδεν^ς 
Αξια λόγου φαίνεται , διά τδ μή μεθ* ηδονής προσβάλω 
λειν αύτοίς τους έστιωμένους * ούτως ό πεινώντας χαΐ 
δρεξιν Κχοντας παραλαβών τους έστιάσθαι μέλλονιας, 
χάν ευτελή παραθ|} τήν τράπεζαν, μεγάλη αυτή φανιΖ- 
ται, της προθυμίας τών έστιωμένων μετά πολλής ή^νής 
χαταναλισχόντων τά παρατιθέμενα. Τδν αύτδν δή τρό- 
πον χα\ ήμε?ς θα^^ύντες υμών τ^{ όρέξει ν/^ πνευμα- 
τικά) ούκ όχνούμεν , κάν ευτελή κα\ πτωχήν ίχοντ-ς 
τράπεζαν , ταύτην παρατιθέναι συνεχώς τή υμετέρα 
αγάπη. Τούτο χα\ σοφός τις Ιλεγε• Κρείσσωτ ξενισμός 
Λαχάνωτ μετά άΐΊ^χης, ^ βονς άχύ φάτνης μετά 
^χβρας' δειχνύς δτι ή άγάττη έτέρως ορά τά παρατι- 
θέμενα, κα\ το?ς εκείνης όφθαλμοΓς κα\ τά ευτελή πο- 
λυτελή δείκνυται, κα\ τά μικρά μεγάλα, Τί ούν άν εΓη 
μαχαριστότερον ημών έπ\ τοσούτων ακροατών διαλεγο* 
μένων •, ούτω θερμήν κα\ διεγηγερμένην κεκτημένων 
άγάπην ; Ούδενδς γάρ ούτω μάλιστα δεί τφ λέγοντι, ώ; 
εύνοίας άκροατού. "Οταν γάρ Γδη τήν προθυμίαν ζέουσαν 
τών ακροατών, νευρούται κα\ αύτδς, κα\ πολλή ν, ώ; 
είπειν, τήν Ισχύν προσλαμβάνει, είδως δτι δσφ άν 
πλείονα παραθή τήν τράπεζαν ταύτην τήν πνευματικής» 
τοσούτω τά της εύπορίας αύτφ [457] αύξεται. *Αι^ 
εναντίας γάρ το7ς αίσθητοίς τά τςνευματιχά, ΈχεΙ μέν 
ή δαψίλεια της τραπέζης δαπάνην εργάζεται, χα\ τήν 
ούσίαν έλαττοί τού έστιάτορος' ενταύθα δέ άπαν τουναν- 
τίον, δσφ άν τελείους ώσινο{ μετέχοντες, τοσούτφ αύξε- 
ται ήμιν τά της περιουσίας. Ουδέ γάρ τά^ ημέτερα λέ• 
γομεν, άλλ* άπερ άν ή τού θεού χάρις διά τήν οίχείαν 
φιλανθρωπίαν κα\ τήν ύμετέραν οίκοδομήν χορήγηση. 
Φέρε ούν, επειδή μετά τοσαύτης ήδονης κα\ προθυμίας 
τ!) άχροάσει προσβάλλετε» πάλιν τών προσφάτως ήμΤν 
άναγνωσθέντων έρευναν ποιήσωμεν» κα\ τδ εντεύθεν 
κέρδος καρπωσώμεθα. Έτκιδή γάρ κατά τήν μεγάλην 
παραίνεσιν τού Χριστού λέγοντος, ^Ερεντάτετάς Γρα^ 
φάς, θησαυρός έστι τκολύς έναποκείμενος ταΐς ΓραφαΤς, 
κα\ έν τφ βάθει ' κρυπτόμενος, διά τούτο έρεύνης χρεία, 
Γνα τήν δύναμιν τήν έν τφ βάθει κρυτττομένην καταμα- 
θόντες, πολλίίν έχείθεν τήν ώφέλειαν εύρείν δυνηθώμεν. 
Διά γάρ τούτο χα\ τάς άρετάς τών δικαίων απάντων ή 
τού Πνεύματος χάρις Γραφ^ παραδοθηναι φχονόμη«» 
?να ήμε?ς Εχωμεν διηνεκή διδασκαλίαν, κα\ πρδς ζηλον 
κα\ μίμησιν τών δικαίων τ^ν εαυτών βίον οίκονομώμεν. 
Άκούσωμεν τοίνυν της θείας Γραφής, τί κα\ σήμερον 
ήμΙν περ\ τού πατριάρχου διηγήσασθαι βούλεται. Καϋ 
έχίη\σε, φησ\ν, έχεΙΘετ ^Αβραάμ εΙς γίϊν χρός Α'βα^ 
χαϊ ζ>χψτετ άνά μέσοτ Κάδης, χαϊ άτά μέσοτ Σοίφ^ 
χαϊ χαρφχησετ έτ Γεράροις, Καί έχίτησε, φησ\ν » 
έχεΐβετ. Πόθεν έκίνησεν; 'ΑτΛ τού τόπου ένθα ήν 
ένσκηνού μένος, δπου καΙ τ6ν τών απάντων Δεσπότην 
μετά τών αγγέλων ύποδέξασθαι κατηξιώΟη. *ΕχεΙθεν» 
φησ\, κινήσας. Παρφχησετ έτ Γεράροις. "Ορα τών δι- 
καίων τήν διαγωγήν , δπως ήν συνεσταλμένη κα\ άπ- 
έριττος,δπως μετ' ευκολίας τάς μεταναστάσεις έποιούντο, 
κα\ καθάπε ρ οί πάροικοι κα\ παρεπίδημοι, ούτω τδν 
εαυτών ρίον φκονόμουν, κα\ ποτέ μέν ώδε , ποτέ δέ 

ί 8•?ΙΙ. βΐ ςυίϋβηι ιηββ. χόρος λυμαίνεται. ΜοΓβΙ. βΐ βΐϋ 
χόρος ύποτέμνεται. ΐ^ΑχίΙίυιη ϊΐβιυ βΐ ηιεϋ. (χκϋοβε εβςυΐιααϊ 
ΙιιίΓα, υΚ>ί βρικ) ΜοΓβΙιυιη •6πβ8 Ιιιΐ6ηαΓΐ)«Ιι «ηΐ. 

θ ΑΠΙτοΦθύτ(ι>νγνησίων διαλ. 

' 8«νΗ. βίςιιΐιΐ^ηα ηπε. Γραφάς- ίπιι^ή χαΐ θησαυρός έβτι 
ιιθλνςΑ>βιιοχείμενος χαΐ έν τφ βάθει, €ΐ€. ^ριοίιΐ{6Τ6ΐ«€9ΐιΐιΐΑΐίβ&ιιΐ6ΐη ίιΐ(1αιιΐ€ηΙυιη 86ητΑΓ6ΐ? 
ϋ€βΐΜΐςυ€ νΙιΐ6Γ€ Γ6ΐη ηοναιη 6ΐ α ^ιηίΓλ5ίΙθΐιι, 2|;ιιυιη 
ΙΜ Ιυμί, ίιηο Ιβχη» ιιη§οβ8 ίιΐ€ί<ϋ9$6, βΐ 86Γν3η ΐΑΐηβη 
ροΙιιίΒ&β : 61 8ί£υΙ οοίαιη!» %*\ηύΆ ϋίοιηυιη 60Ίΐ|;ίΐ , 
Ιΐίι 61 ]υ$ΐϋ5 βΙ) ϋϋυ» ιιΐ3ΐιίΙ>υ8 6τ.•8ίΐ. Νοη βίο 'Λάπύ' 

Πΐ[>ί1θ ΙΙΐίΙΐί νί(ΐ6ΐυΓ 6586, ΙΓ6$ ρΜ6Γ05 ίΙ1θ8 ίΐΙ ΠΙβίΙίο 

Βι1>]τΙοαί63Ρ Γοτηλάδ ίβη6ΐη νία8&6 ( ί>αιι. 5), ϋΐχδίδ 
βοηιιη οοΓροήΐΝ», υΐ ιηίπιϋϋβ 6ΐ πίΓαιη 681, ]υ8ΐυιη 
ί&ΐυιιι, ςυί ίιι ίοηια66ΐη Ιιβιιο Β3ΐ)}1οηί6α πααΐΐο |;γ;ι• 
τίοΓ6ΐη, ίη ίηοοηΐίηβηΐί^ιπι, ίηςιιαιη, ^Ε%γρι\x ΐιιοΐ- 
019861, ΐΝίαεΙαιη ρ6ηικιιΐ8ί8&6, ρυΓοςιΐ6 εαϋΐίΐαΐίβ ίη- 
(Ιυι»6ΐιΙο 86ΠΓ3Ι0, 6X11886. Εΐ 116 πιΊγ6Π8, ϋίΐ60ΐ6 : ςυίβι 
ΜΐΊιη <|ΐιο<1 8υαπι 6πιΐ «ιΐιιΗι, ΙιαΙιιήΐ 5ΐιρβΓη»ιιι %ιλ- 
Ιί:ιηι €0ΐηΊΐ6ΐιι, ηικΒ ίιιθ6η(Πυιιι Ίΐίικί Γ6$Ιίιΐ|;υΐ!Γ6ΐ, 61 
Ιν ηΐ6'1ία Γοηι&66 Γ0Γ6ΐη 5ρίηΐυ8 άΛτβΐ. \ϊάϊ&ία ςυο* 
ιηθ4ΐο νΪΓί νίπαΐβ ρΓ^^άϋί* 61 ουπι Ιιίο&ϋΐιυο ρτα:&6ηΐ68 
λυηΐ, 61 ρο$1 ιηΐΒΤ2ΐίοη6ΐιι 6χ Ιιαο νίΐ», ιη3|;ηΦ υΐίΐί- 
Ιαΐίβ &υ€ΐ0Γ68 ηο1)Ί8 81111 ? Λΐί|α6 οΙ> βαιη οαυδϋοα ]ικ 
&1αιη ΠΙαιη ίη ηΐ6(ϋϋΐη 8ΐ<1ί1υχΊιηυ$, υΐ βυιη οιηη68 86- 
ςιι:ιηιυΓ. ΙΙυηο ί^ίΐυΓ οιηη68 ίηΗΐ6ΐηαΓ, 6ΐ6οη€υρί866ΐι- 
|ία8 ηο$ΐΓα8 νίιΐΰβιιιυβ, 8€ί6ηΐ68(ΐιΐ6 ίΙΙυίΙ, Νοη €%1 ηο(ίί$ 
ρΜ^ηα αάυεπΗί ίαηρΜηαη βί ΰατηαη^ ίβά αάρατΛΜ 
γΗηήραίία α ροΙβζίαΐ€ί^ αάυ^τιαίΒ ιηνηίΐί ν£€ίθΓβ$ Ιβηβ- 
^ταηαη Ηηρα Μίαύϊ { ΚρΙΐ€ί. 6• 12 )» 8ίο ιΐ08 ί|>808 
Αηιιοιηιΐ8 : 61 €0^ιΐ3ηΐ6&, ηοη οοΓροΓ6 οίΓευιη<ΐΗΐο<;, 
«ιΙν6Γ8α8 ίη€θΓροΓ6&8 €Ο01 νίκιιΐ68 ϋ6ΓΐαΓ6, ηιυηί&ηιιΐΓ 
»ηιΓΐ8 8ρίπΐυ3ΐίΙ}υ8. ΡΓορίβΓ 1ΐ0€ 6ηίιη 1)6ηί{[ηυ8 1>ο- 
ιηίηι», ςυί& 6αΓη6 ν68(ίΐί βυιηυβ, 6Ι 68ΐ ηο1>ί8 αϋνβτ- 
ΜΐΒ ίηνί8ί5Π68 νίΓΐυΐ68 66Γΐ3ηίΐ6η, ίιινΊ8ί5ί1ί2 ηοϋίδ 
ρηβρπινίΐ βηηβί, υΐ βυχίΐίο ΒΓΐηοπιπι ιιαΙυηΒ 2ΜΐνβΓ- 
ΐ&Γίθ8 6χρυ|;η6η)ΐιβ. Β6η6 ίςίΙυΓ βι1ίΊΐΐ68 αηηοΓΗπι 
ρο(6ϋΙί3Β, ςυοίΐ λ ηο1)ί8 681 3α6Γ2ΐιηυ8, 61 ρυΐ6Ηηιιΐ8 
Ιμιο 8ρίηΐυ3Γι βηοαίοπι πιυιιίΐί, ίρ&αιη (ϋ3ΐ>ο1ί Γ^ιοίοιη 
Ιβηκ. Νβςυβ 6ηίιη Γ6ΓΓ6 ροΐ6πΙ ΑιΙςοΓΰπι ςυί Ίϋϋ6 

6{Γ6(1ίΐΐ1Γ, 86(1 6181 0θη6ΐΐΙΓ 8ΐαΓ6 6Χ »<1ν6Γ80, 8ΐ:)1ίΐη 

6Υ€Χ03ΐ)ΊΐυΓ. υΐ>ί 6ηΊιη οοηΐίηβηΐία 61 Ιιοη68ΐα8, ϋΐία- 
ιιιηιηυ6 νΪΓΐϋΐυιη βοηουηυδ^ ίΙ1υ€ 61 Ιλγ^λ 5ρίηΐυ8 
|Πΐΐί& »ϋνοΐ3ΐ. Οιΐ3ρΓορ(6Γ Ραιι1υ8 ϋίί-6ΐ>:ιΙ : Ραΰ&η 
ααηΗίΜ οηηι ομΜμ^ βί $αη€ίίβααιοηβΐΗ ( Βϋότ. ϋ. 

14). Ρυηβθ6ΐηυ8 ί([ίΙυΓ,θΙΐ86€ΓΟ, 60η86ίθΙΐΐΜ5 Ι108(Γ38, 

61 ϋΧΐ6Γ|;9ΐηιΐ8 ιη6ΐιΐ6ΐιι ηοβίπιιη : ιιΐ οιηη! ΜΓϋίιΙιι 
€θ||;ίΐαΐίοιΐ6 Η1)6ηιΐΙ, 5ρΊπΐυ8 ^Γαΐίαιη ηο5ί8 οοηοΠίο- 
11108• 8υρ6Γ6ΐηιΐ8ςα6 <1ί8ΐ>οΙί ιηηοΙιΊηαΐίοηββ, βο ιη6- 
ΐ€ΜηιΐΓ ίη60αΙ>ΊΗ1)υ8 ίΙΙίβ 1)θπί8 Γγοι, ^τ-λΙϊλ 61 1)6ΐιί^πί- 
1216 ΟοιηΊηι ηο8ΐπ ^68υ €ΙΐΓίδΐί, οιιί ουιη ΡαΐΓβ 6ΐ 
83ηεΙο δρίπΐυ 8ίΐ($ΙθΓί;ι, ηαηο 61 86ΐηρ6Γ, 61 ίη 8α!€υΐΜ 
ιχουΙοΓααι. Αιηβη• 411 ΙΙΟΜίυΛ χι,ν. 

Εί ίΛΟίήί ΙΗίηΰ ΑΙίταΠανα ίη ίϋτταηι νϋηη$ α[ήηίηι , βί 
ΙηιΒΊίαιηί νιίετ Ουάβί, βί ηιΐ€Γ 8ατ, (Λ ρβηρήηηΜ [ηίΐ 
{η α^ταήί (ϋαι. 20. Ι). 

Ι. ΰ&ιΐ(1*.*ο, οηιη νο8 ίΓΓςυ6ηΐ6Γ νί^βο 3(1 6οηΐ'.ίοη6πι 
Γ€υιΤ6Γ6, 06 ιΠΑ^ικι ΐ'υπι νο1υρϋι(6 (1θ€ΐΓίη9ΐη ηο«ΐπιηι 
8ΐΐ8€ίρ6Γ6 ; ί(ΐ60(|υ6 ίπ (1ί68 ιη3]θΓί αΙαεηΐ«ιΐ6 ραυρβ- 
Γι*ιιι 1ι»η6 ηο8ΐπιιη 61 Ι6ηυ6ΐη ηΐ6π$3ΐιι νο5ί8 8ρροη€Γ6 
Ιΐιιϋβο. νο8ΐηι 6ηίιη 6ίΐΜ>ηιπο ίΐΏηκκΙίοα ηρρ6ΐ6ηΐία 
10611806 ηοιιΠΒ τϋίι&ΐ6ΐη οΙιΐ6|[ί(9 ραπαςυβ ίαοίΐιιΐ ΐΜ^ηΛ »ρ|κΐΓ6λΐιΙ : Ιά ψΜά Η Ιη ββηβίΐΜΐίΐΝ» βιΙιιΙΗ» 
τί(ΐ6Γ6 1ίθ6ΐ. Ν«ηι 8ί€αΐ 6υηι «ιΐίαΐοβ ςοίβ 6Χ6ΐρίΐ 6οιι- 
τίν38, 1ί€6ΐ πΐί^ΐΜΐ 8αιηρΐυο8&ςυ6 βιρροηβΙ Γ6Γαιΐ0» 
ίΐΐοηιιη 88ΐί6ΐ3ΐ6 ηιίηυίΐυΓ 3ρρο8ίΐοηιιη 1«υΐίΐία; 61 
ιιΐ8|[η& ηοηηυιηςιιαιη ηηΙΙίυδ τ1(1βηΐυΓ ιηοιηοηΐί, 66 
ςυοίΙ οοηνίν» 3ΐ»βςιΐ6 6(ΐ6η(1ί 3νί(1ίΐ3ΐ6 3(Ιν6η6Γυιιΐ : 
Ιΐα 6οηΐπι βί ςυί8 Γ3Π06Γΐ6θ8 βυβΰίρίβΙ 61 6$υη6η(6^, 
1ί66ΐ ίΙ1ί8 Ι6ηυ6πι ρΓοροη3ΐ ιηβηβαηι, 8ρΐ6ΐΐ(1ίίΙα ΐ3πΐ(Ά 
ϋΐ3 8ρρ9ΐΓ6ΗίΙ οοηνίνί8, παυίΐα 6απι νοίαρίαΐβ &ΐςα6 

0Τί()ίΐ3ΐ6 3ρρ08ίΐ3 €0ΐη6(]6ηΐίΙ)υ8. δί6 61 ΗΟβ 1)6116 

ί1(ΐ6ηΐ68 8ρίηΐιια1ί ν68ΐΓ0 αρρβίίΐυί , ηοη ι^ηναηιυΓ 
ραυρ6Γ6ηι 61 νΙΙοιη Ιιαηο πΐ6η8:ιπι νβδίΓΧ (»Γΐΐ:ιΐί &88»- 
άηβ 8ρροη6Γ6. Ηο6 61 83ρίϋη8 ςηί(1&πι (Ιίθ6ΐ)3ΐ : Μβ^ 
ΙίΜ €$ί ΰοηννήπηι οίεηαη ΰηιη ααήίαίβ^ ηηαηι ^ο$ ά€ 
ρτω^βρΊο αιηι οά%ο (Ρτου. 15. 17) : ^υο ίΙοο6ΐ, οβπΙα- 

1601 3Η(6Γ νΙ(ΐ6Γ6 αρρ08ίΐ3, ί1ΠΐΙ8(|ΐ16 0€αΓΐ8 νί1ί& 8ρρα- 

Γ6Γ6 63 ςικΕ 8υιηρΐιιθ83 8ΙΐηΙ, 6( ρβΓΥλ ςιΐφ η]8|;ΐΙ3. 

ΑΜώίοηί ΙίΘηενοΙβηΐΊα ηβϋ€$$αΗα. — Ουίϋ ί||ίΙαΓ 1)621•• 

Ιίΐ18 ηθ5ί8 <]1ΐί 3ρυ(1 ΙΟΙ 3υ(1ίΐ0Γ08, 13Π1(]116 Γ6Γν6η- 
ϋ 61 βοΙΙίϋίΐΑ 68Ηΐαΐ6 ρΓΧϋΐ(08 (1ί886Γίΐηυ8 ? ΝίΙιίΙ 

6ηίιη ΐ.ιηΙορ6Γ6 (Ιίοβηΐί ηβ0658&Γίιιπι 681» υΐ αυ(1ι- 
ΐοΗβ 1)6π6νοΐ6η1ία• Ουαη(1(Μ]υί(ΐ6η) ουπι νί(ΐ6ΐ αυ(1ί- 
Ι0Τ68 Γ6Γν6Γ6 (ΐ6$ί(ΐ6Γίο, ΓίΓπκιΐυΓ 6ΐ Ιρβ6, 6ΐ πια^ηιιιη 
8»ρβ Γθ1>υΓ, υΐ ίΐα (Ιίεαπι, 366ίρίΐ, 861608 ςυληΐο 
βυιηρίυοβίοΓβπι ιη6η8&ηι βρίηΐυαίβηι ρΐΌροηίΐ, ΐαηΐο 

ΐη&]0Γ6η) 8ί1)ί €θρί»ΐη 3606(ΐ€Γ6. $6608 611110 86 1ΐ9ΐ)6ηΙ 

86η8ί1)ί1ί3, ςυβιπ βρίηΐιιαίία. 11116 6ηίπ) πιβηδ» Ιαιγίΐαβ 
8υπιρ(υιη ραπί, 61 οοηνίνίυπι 6χΙη1)6ηΐί8 ΙπιηιίηυίΙ 
&ιι1)8ΐ3ηΓΐ3πι ; Ιιίΰ 3υ(6ΐη οπιηίηο αΙίΙβΓ, ςηαηΐο ρΐυΐ'68 
βαηΐ ρ8Γΐί6ίρ68, Ιβηΐο ρ1υ8 βυΐιβίαιιΐία ηο8(Γα &66Γ6- 
86ίΐ• Ν6(|υ6 6ηίπι ηο8ΐΓλ (1ίοΙπιυ8, 86(1 62 φιζί ίη ν6- 
8ΐΓ2ΐη ιιΐί1ί(αΐ6ΐη Ι)6ί ^ΓϋΐΐΒ ρβΓ 8ΐΐ8ηι 1)6ηί(|^ηίΙαΐ6ΐη 
8ηρρ6ίΙίΐαΐ. Α%% ϊ^ίΙυΓ, ςυί2 6αη) Ιαηο 8ΐ3€η(αΐ6 61 
Ι»ηΐα Ιχΐίΐίβ 2(1 2υ^ί6η(1ιιπι 2666(1ί(ί8, ίΐ6Γΐιιη ]αιη 
16€12 ίηιίαςβιηυβ, 6ΐ ςυό(1 ίιΐ(ΐ6 ρΓονβηίΐ 1υ€ηιπ) ρ6ΐ'6ί• 
ρΐΑΐηιιβ. Ναιη ςυί2, 866υη(1υιη ιη»|;η2ΐη ίΙΙβηι 6χΙιογ- 
ΐ2ΐΙοη6ΐη (ΙΙιΗβϋ (1ίο6ηΙί8, 5(ηιΐαιηίηί 8ϋτ%ρίντα$ [Ιοαη. 
5. 39), ΐΙΐ6$αιΐΓΐΐ8 η)2|;ηυ8 ίη δ6Γίρΐιιη8 6βΙ Γ66οη4ΐίΐυ8, 
61 ίη ρΓοΓϋη(1ο 1&161 : Μοιγοο 86τυΐ2ΐίοηβ ο|μι8, αΐ 
61110 (1ί(1ί66πηια8 νίΓΐυΐ6Π) ςα» ίη ρΓθΓυη(1ο 066ΐιΙΐ2 
651, ιηιιΐίαιη ίη(ΐ6 υ(ίΙίΐ2ΐ6ηι (ΐ666Γρ6Γ6 ςυ62η)υ8. Ε(- 
6ηίιη ρΓορΐ6Γ62 ]ιΐ8ΐ0Γυιη οιοηίυιη νίπιιΐβδ, δρΙΗΐυβ 
βαηΰΐί %ηϊνϋ 61 (1ί8ρ6η8αιίοη6, ίη δοηρίυηβ 8υηΐ Ιπι- 
(ΙίΐΦ, υΐ ηο8 οοηΐίηυαπι 1ι&1)6ηΐ68 (Ιο€(Γίη3Πΐ, 3κ1 χπιιι- 
ΐΑΐίοηβπι 6ΐ ίπιίΐαΐίοηβιη ]α8ΐοηιιη νίίαπι ηοβίηηι 
ίη8ΐίΐυ2ηιιΐ8. Αιΐ(1ί3πιιΐ8 \%\1\α (1ίν1η3ΐη 56πρΐυΓ9πι, 
ςυί(1 61 ΗοίΙίθ ηο5ί8 (Ι6 ρ2ΐΓί2Γ6ΐΐ2 οηιτηΓβ Τ6ΐίΐ. Ι« 
(€αρ• 20) Ει ηοίήΐ^ ίηςηίΐ, ΗΙίηα ΑΰταΗαηΛ ίη ΐ€τταηί νη- 
•01 α/τίηιιιι, βί Ηαί^ίίαυΙι ίηΐ€τ €αάα €ί ίηίετ 8%ιτ, βΐ ρβΤ' 
€(ΐΗηΗ$ [»Η ίη Οβτατ'α, Εΐ ηιουίί , ίηί]ΐιίΐ , ί//ίη€. ΙΙικΙβ 
πιονίΐ? Α Ιοοο υΙ)ί ΐα1>6Γηαου1υιη Γιχ6Γ2ΐ, υΐιί 61 υηί- 

ν6Γ8ί ΟοηϋίΙΟΓβΐη 6υΠ) 2η|;6ΐί8 &0&€ίρ6Γ6 61 60110688111η 

ΓηϊΙ. ΙΙΙίιιο, ίη(|υΙΙ, €υηι οιοτί886ΐ, Ρβτ€βήηΗ$ [μΗ ίη 

ΜΓαΗοί ηιοάβίία νιυβηάί τάί'ιο. — νΐ(ΐ6 ]η81οηιηι νίΐ» 
πιϋοη6ΐο, ςιιηιηοοηΐΓ2θΐ2 ίΙΗ8Γιΐ6ΓΐΙ 61 π)ίηίηΐ68υρ6Γν2- 
602 8υρ6ΐΙοχ : ςυοιηθ(1ο Γ26ίΐ6 ΐΓ2η8ηιΙ$ι;Γ3ΐ)2ηΐ νίΐ2πιηοο 

80210 Ιΐ15ΐίΐυ6ΐ)2ηΙ 81601 ρ6Γ6|[Πηί 6ΐ2(1ν6ηΧ, 61 η006ΐΗ6, 
ηοη6ΐΙΙί€ΐ2ΐ)6Γ026θΐ26η£6ΐΜΐηΙ, (10281 ρ6Γ6(Ι« (16^60• 415 5. ^0ΛΝΝI3 €ΗΙΙΤδΟδΤΟΜ1 

Ιθ8;ηοη ΕίϋϋΙ ηθ8ία€ΐιηυ$,ηυίΙΐ3ΐ)Ίΐλΐιΐ68ίηβϋ6η:ιΐβη'& 
ηαηβί ίιι ρβιΐΓΪα, <Ιοηιο& βχβίπιίιηυδ &ρΐ6ηϋί(1α«, ροΠ:* 
0118 61 (ΐ63ηι1)υΙαοπι, 61 νΊ1Ι:ι$ ροβδίάβιηυ!;, 6( Ι)α1η68ΐ 
ραπιιηυβ αΙία<|υβ ίηηυιη«Γ&. δβιΐ νίϋβ ςυοιηοϋυ ]ιΐ8ΐα» 
&ιώ$(2ΐηΓιαη) κυαηι ίη νβΓπαουΙίδ ΙαιιΙυηι 61 ρ66< τ'ώυβ 
ρο&$ί^6η8, 61 ηυηΐΓ|υ3ΐη ίιι 6(»(ΐ6ηίΐ Ιοοο ρ6Γ8ί>Ιοη$, &1ί- 
(|ΐΐ3η(Ιο ςυίιΐβιη Ιη Ββΐΐιβΐ Π};ίΙ ΐ3ί)6Γη3€ΐιΐ3» α1ί(|ΐιαη(]ο 
3ΐιΐ6ΐη αρυϋ ςυβΓϋυιη ΜαιηΙ)Γ6, αΐίςυβικίο ίπ ^ϊ)^ριυιιι 
(]ι;666η(ϋΙ, ηυη6 αυΐ6ΐη ίη ΟοΓοπβ ΙηϋβηιαουΙυιη 1ί|;Ίΐ, 
61 οιηηΊ& ίαϋίΐβ βυδίΐηβΐ, ςΓ9ίΙ»ιη(]ΐΐ6 6γ^» Οοπιίηυιη 
ιηβηΐβιη ροΓ οπιηία βίαπίίβδίβ ϋβείαπιΐ. Εΐ ρο8ΐ ι&ηΐ38 
ρΓοηιί8$Ίοη6$ ςιιχ 6ί λ Οβο Γαεϋβ 6Γ3ηΙ, νί(Ι<:η8 $6 ίη 
ΙαηιίβνοΓδΑΠ ^ίΠί6αΙΙ:ιΐίΙ)υ8, 61 ίπ νηπιαδ (1ίτ6η»α8(]ΐιβ 
1οηϋιΓιοη68 ίη6ί<ΐ6Γ6, ςυ^Βΐ &()αιηα8 ίιηπιοΐυβ ρβΓβί- 
ΒΐίΙ ; ρΙ&ιηηαβ 8Η&ιη πΐ6ηΐ6ηι 08ΐ6η()6η8, ηυΙΙΙδ οΙ)8ΐ&- 
€υ1ί$ η6^Ιί£;6ΐιΙίθΓ 6να<1ίΐ. Υίιΐβ 6ΐιίιη οΐ ηυιιο, (Ιίΐ6θ16, 
φΐαΙΐ8 (βηίαΐίο 6υπι ίπ ΰ6Γ&η5 ίηναίΐίΐ : 61 2(1ιηΐΓ&Γ6 
ΓθΓΐίΙυ(Ιίηοπι 61 ▼1ηυΐ6Πΐ ]ιΐ8ΐί, ςυοηιοιίο ςποιΐ οπιηί- 

1)118 ίηΙθΐ6Γ2ίΚ>ίΐ6, 61 ηΐΙΟΐΙ η6(|Η6 αΜΓϋ)υ8 8υ8€ίρ6Γ6 
<|υί8 ν6ΐΐ6ΐ9 ΙΐΟΟ ίρ86 81Ι8ΐίΐΐυίΐ, ηοη 2^Τ6 ί6Γ6η8, η6- 

ςπ6 6χί|[6η8 α Οοηιίιιο πιΐίοιίβπι 6ΐ>Γυηι ημχ ββΐιβπΐ, 
8ί6(α ρΐ6ηςυ6 Ιιοιηίηββ ΓηοίαηΙ, Ιιί<|Π6 ίηηυπιβΓίδ ρ60* 
αιΐοηιιη 83Γθίηί8 ρΓ68$ί. Ν&πι ευιη ίιι ϋίίΏουΙΙ&Ιββ 
ςυ9ΐ8<Ι;ιπι ίηοί(]6πηΙ, 8ΐ3Γιπι ο1)ΠΐυΓπιυΓ3ηΐ, 61 ουηο- 
81118 ϊηςυίηιπί, άίοηπί^ιαΰ : ΟιιαίΌ Ιιοο 61 Ιΐ06 6ν6ηίΐ? 
61 ςυ9ΐΓ6 Ηθ€ ρ6Γπιίί»8υιη 681 ? Λΐ ]υ8ΐυ8 ίΙΐ6 ποη 816 : 
υιιιΐβ 61 ίΙΙί 3πιρ1ίιΐ8 8ΐιρ6Γΐπιηίΐ 3υχίΙίυηι 6&Ι 6οη- 
€68Νυηίΐ. Η(ΐ6 βηίπι νϋΓ6 ^πιΐί 86Γνί ίυβηΐ, υΐ ηιιηιςααηι 
6ΐΐΓίθ8ίθΓ 8ίΙ ί» ίί8 6χρ1(>Γ2ηί1ί8 ςιΐφ α (Ιοηιίηο ΑυιιΙ, 
•641 ίη δίίβηΐίο 61 (ρΓ3ΐί3πιιπ αοΐίοη6 βυβείρίαΐ οιηιιί&. 
2. Ει 3ηίιηα(1ν6Γΐ6, ςυοιηοιίο 6ΐί:ιπι ρβΓ ί11α8 ΐρβαβ 
ςυχ' 86ί|ΐιυηΐυΓ'ΐ6ηΐ3ΐϋοιΐ68 ]υ8ΐί νίπιιβ π黧[ί8 6ηιί6ϋΙΙ, 
ϋϋο €ΐ;ΐΓυηι ίΙΙυιιι ρ6Γ οπιπία 08ΐ6Ηά6ηΐ6. Ναηι βίουΐ 

(|Π&ΙΙ(1θ ίιι ^ςγρίυηΐ (ί6866ΙΙ(]ίΙ , ϋΐ ί^^ΙΙΟΐΐΙδ 6ΐ ρ6Γ• 

6$πηυ8, 61 ηυΙΙί 9|[ΐιίΐυ8, δπΐιίΐο πΐ3§πο 6υπι Ιιοπογο 
ίιιϋβ ΓΟίΙίΙ : ίΙ:ι 61 ιιυιΐ6 , ςυπι |)6Γ6$ΓΊηυ8 6δβ6ΐ ίη 
βϋΓΑΓί!», ίη ίρ8ί8 ςυί()6ΐη ίιιΊΐίίδ ςικχΐ δυαπι 6Γ91 ίυοίΐ : 
ρο8ΐ6α ν6Γ0 Ιβηΐο Οβί 8υΙ)8ί(1ίο ηιυηίιυδ 681, ιιΐ 6ΐ γοχ 
ϋ( οηιιΐ68 ςιΓι ίπ 63 Γφοη6 ΙιαΙιίΙ»Ι)3ηΐ , οηιηΙ δΐυϋίο 
ηιίιιί8ΐΓ:ιΓ6 ]υ8ΐο 8ΐυιΐ6Γ6ηΙ. 2. Οίχίΐ αηίαιι^ ίιιςιιίΐ, 
ΑΙ^ΓοΗαηι άε ϋιιττα ηχοτ€ ίνα , 8οτογ ηΐ€α €9ί, ΤίηιηίΙ 
€ίώη άΊ€6ΤΒ, ΙΙχοΓ Μ€α βϋ^ Μ (οτίβ οεείάβΓβηΐ €Ηηι ν'ιΗ 
άήΐαΐ» ρτορί€Γ ΗΙαηι, Υίιΐβ ςυοπιοϋο 3 νίοίβηΐίδ^ίπιίδ 
3(Γ60Ίί(>ιιίΙ)υ8 3πίπΐ3 ]υ5ΐί ίπιρυ|[Π6ΐιΐΓ, 6ΐ ΙίηιΟΓ 6ηιη 
ίιΐΰϋδ83ΐ. Ει ςυαπινίδ ρποΓ ΐίιηοΓ, ιΐ6 ππιΙίοΓβιπ 3πιίΙ- 
Ι3ΐ, |;πινίδ Γυ6ηΐ, ΙίηιΟΓ Ι3ηίΐ6ΐι ιηοηίδ ίΐΐυιπ 6χρϋΙίΙ. 
1)1 οιιίηι Ιιυηε 6ΐίυξ6Γ€ΐ, δυδίίιιυίΐ δυίδ Οΰπΐίδ νίϋι*Γ6, 

8θΰ!3ΐη νίΐΧ δυο: ίπ Γβ^ίδ ΠΙ3ηΐΙ8 ίΠ6ί(ΐ6Γ6. 0«3ΠΙ δίΐ 
3ΙΙ16ΙΠ 1ΐΟ€ Ιί»ΐ6Γ3ΐυ <ϋίηοίΐ6, δείπΠΐ 1|Πί Ι1Χ0Γ68 ΪΙ-Λ- 

1»6ΐιΙ• υιΐ(!6 61 83ρί6Π8 ηυίιίαιη (ΙΐεοΙιβΙ : Ρί€ηηί χέΐο 
(πΓΟί ν'ιή β/Μΐ , ηοη γατ€α ίιι </ι> )ΗάΊύη , ηηίΐο ρηί.ο 
ηηααΙ^Ίΐ ιηΜάύΜ (Ργοφ. 6. 54. 55). Υ6ηιπι κγ3Τ6 Ιιο6 
οι οηιπίϋπδ ίηΙοΐ6Γ3ΐ)ίΐ6, γί<]6 ςυοπιοϋο ρΓορΐ6Γ ιιιοηίδ 

1ΙΙ6ΐυΐη ίΙΐ6 Ιυΐίΐ. Ηθ6 δ3η6 61 ίπ 60Γρ0Γ3ΐί1>Ι18 3ίΓ66ΐίθ• 

ηίΙ)Π5 6οηΐίπς6Γ6 δθΐ6ΐ : ηβιη ςυβικίο ύηο πιογΙιΙ δί- 
ηιυΙ ίπΓ6»ΐ3ηΐ 6()Γρα& ιιοβίηιιη , υιιίιι• ίιΐ6Γ6πΐ6ηΐυπι 

|6^ίΐ 3ΐίυΠΙ, 61 10108 ηο8 Ιΐΐ6 |;Γ3νίθΓ (ΙοΙΟΓ 8ί1)ί 

νίηϋιΐΆΐ, ίΐ3 ιιΐ δχρο ιηίηοΓ6Πΐ ϋοΐοκπι 3 ηΐ3]οΗ 
όΛΛϋηοΑ ηοη δβηϋαηκιι. Εοάοιη ιηο<1ο ]α8ΐιΐ8 ςαοςιιβ ΑΒεΗΙΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 416 

ί1ΐ6 ηπη6 νί(ΐ6ηδ ιιτ^οΓβ (ΙοΙογ6πι ηιοηίδ, 6»ΐβπι 

0Πΐηί3 Ιθΐ6Γ3ΐ)ίΙί3 66η86ΐ)3ΐ• 

Μοη ηί/ιΗ βίΐ αΙΊνά φιαηι ιοηιηκι. — €α!ΐθΓΐιπι Ηχο 
3πΐ]ί6Πδ, (1ίΐ66ΐ6 , η6 6οη(ΐ6ΐηιΐ6$ ^πδΐυπι οΙ) ρυ^ίΙ1:ιπί• 
ιηίΐ3ΐ6πι, ςυο(1 ιηοποιη Ιιηιιΐ6πΙ : δι^ίΐ ροΐίυδ βϋπιί- 
γ:ιγ6 βοηϋίίοπδ υπίν^Γδί 6ΐ^3 ηοδ 1)6ηί^ηίΐ3(6ΐη, ςποϋ 
ιηοΓΐ6Πΐ ]ιΐδΐίδ ίΐΐίδ 61 83110115 111116 ΙβιτίΙιίΙβιη , ηηη6 
ίΐ3 (Ιϋβρί6ί6Π(ΐ3πι (Ιθ(ΐ6ΠΙ ΟΙΐΓίδΐυδ, υΐ (ΐπαηι ΓθΓηπιΙ:ι• 
ϋηπΐ νίπ ίΐΐί νίιΊυΐ6 οΐ3Π , 61 Ι3ηΐ3 6Γ£[3 06υπι (Ιϋπείβ 

ΓΓ6ΐί, 1ΙΠη6 (1θΓίϋ63ηΙ 61 ]πν6Π68 , 61 ΐ6Π6Γ3ί νίΓξίΐΐΟ^• 

Νίΐιίΐ βιιίπι 3ΐίυ(1 ΜΟΓδ 62»1, ςυ3πι δοιηηυβ 61 ρ6Γ6}^Γί• 
ηηΐίο, οΐ(ΐυβ ΐΓ3ηδπιίςΓ3(ίο 3 ιΐ6ΐ6ΗθΓίΙιιΐδ 3(1 ηΐ6ΐίθΓα. 
Μ'*Γ$ υπίιη Οοπιίηί ίιηιηοηη1ίΐ3ΐ6ΐη ηοΐιίδ (Ιοηανίΐ , οΐ 
υΐ (Ι6866ηι1ί1 ίπ ίηΓ6Γπυπι, (1Ί8:»οΙνίΙ 6]πδ η6Γνο8, γοΙιιιγ* 
ςπβ 4ΐ6δΐηιχίΐ : 6( ςυοϋ 3η(63 Ι6ΐτί1)ίΐ6 οπιΐ 6ΐ ίηιρίι• 
03ΐ>ί1ϋ, Ιιοο ηυηο ϋβδρίοίβπϋυπ) (]6(1ίΙ, ζάοο πΐ ηοη- 
ηπΙΙί 6Χ8ίΙί3ηΐ 6ΐ Γ6δΐίιΐ6ηΙ 6υπι Ιιίπΰ 681 πιίςπιικίηιη. 
ΓΓυίηϋ6 61 Ρβυίυδ οίβιηηΐ, (Ιίοϋηδ : ϋί$$οΙνί €ΐ €»μ 
ΟιΗίΐο €$$€ ηιηΐίο ίηβίία$ {ΡΜΙίρρ. 1. 23). Υδπιηι Ιι.τ6 
ςυί(ΐ6πι ηυιιο ροδΙ €ΙιηδΙί 3()ν6η1υηι, ροδίηυηιη οοη- 
Γγ30Ι3: βυπι ροποκ ίηΓΰΓηί α*Γ6Φ, ροδίςπαπι δοΙ ]ιΐδΓιιί»$ 
υΙ>ίςυ6 16ΓΓ3πιπι βϋπΐδίΐ. Τυυο 3υΐ6ηι ΙοΓΓίϋίίοιη β;!• 
1ιυ6 Ιΐ3ΐ)6ΐ)3ΐ Γαοίοπι, οοηουΐίβϋηίςυβ ]πδΐ0Γυπ) Ιιοπιί- 
ιιυηι ίΙΙοΓυπ) ηΐ6ΐιΐ6ΐη : ίϋΰο 6ΐ οηιηί» ;ι1ί3 ΐ6νί(6Γ Γογ6• 

1)3ηΙ, 6ΐί:ΐΐη (]1ΐα.» ίπΙθΐ6Γ3ΐ)ΙΠ3 6δ86 νίϋθ1)3ΙΙ1ΐΐΓ. ΙΙίη6 681 

(]υθ4ΐ 61 ]υδ1υ5 ί1ΐ6 Ιίπιοηδ 60Γυπι, ςυί ίπ 66Γ3Γί8 Ιΐ3- 
1>ίΐ3ΐ)3πΙ, ίηί»ίϋίαδ» ϋοπιίοϋίΜπι ίϋί Ιΐ3ΐ>υ6ΓίΙ, ποπ ιιΐ 
ΙΙΧ0Γ6Π1, 86ίΙ πΙ δΟΓΟΓΰπι !;6ουπι Ιι:ι1)ΰΐΐδ ; ίΐ3 ηυιιο ίη 
Η36 Γΰ^ίοηο ρ6Γ6£[Γίπυδ (Ιΰ^ίΐ. Ει δίουΐ οππι ίη Μ\^^• 
ρΐυπι 6υιη ίΐ6!>06η(ΐ6Γ6 ρ6ηπίδίΙ Οοιίδ , νοΐ6Π8 ίιηρΓΟ* 
Ιιοδ ίΙΙοδ 6ΐ δθθθΓϋ68 ϋίδ66Γ6 ]υδΓι ▼ίΓΐυΐ6ηι : ίΐ3 61 Ιιίο 
Ιοΐ6Γ3ηΙί3ΐπ δπβιη 6χΗί1>6ΐ Οοπιίηυδ , υΐ ]υδ1ί ραΐίοπίίλ 
ίιι οιηπιΐιυδ 6ΐυο63ΐ, β3ΐςυ6ΐ)6ί ίη ίρδυιπ 1ΐ6η6νοΐ6πΐί» 
ιιΐ3πίΓ6δΐ3 οηιηίύϋδ. Μίηί αηίαηι ΑΙ^ίηίβΙίχΗ τβχ ϋίτα^ 
Γοηιηι, ηί αΰάρετβηί 8αηαηι. 6ο$ίΐ3 Ιιί«:, ηπ.τβο, Ιοιιη 
Ρ65ΐ3ΐ6ηι 6θ8ίΐ3ΐίοηπηι <|ΐΐ3πι Ιπΐίΐ ]ϋΗΐυ5 νίϋοπδ υχο- 
Γοιη 8υ3ΐη 3ΐκ1υ6ί, 6ΐ86 ηίΙιίΙ ροδ86 ]ιιν3ΐ*6 63ΐπ. Βίΐ6η• 
16Γ 6ηΙπι Γ6Γ6ΐκιΐ οιηηί3 , δοίοπδ Γογ6 υΐ 86 ποπ (Ιο^ίρί- 
601*61 Οοηιίπυδ, δοϋ 3€66!6Γ3(υιη 3(Ιϋί56Γ6ΐ 6υ1)^^ϋ^ιιιιι. 
ΑϋιπίΓ3ΐ)ίΙί8 ςυοςυο δβιταΒ 3πιογ 6δ1 , ηιιχ ρϋπουΙο 
ιποΓίίβ ]ιΐ8ΐπηι 6ηρ6Γ6 νοίυίΐ. Γοΐ6Γ3ΐ οηίπι ίρ83 ϋοΐο- 
$6Π(1ο Γ30ΐυιπ , 0611301 6θπΙυηΐ6ΐί3ΐη 6Π'πςοΓ6 : 8ο(1 
ροΠϋΙίΙ οιηηί3 ΓοΓίίΐϋΓ , υΐ \ίγο δ3ΐιιΐ6ηι ρ3Γ;ΐΓ6ΐ. Εΐ 
ίηιρΐ6(υηι 6δΙ ίΠυιΙ ιΐίοΐιιιη, Ετνηί άαο ίιι οατηβηι ηηλμ 
(6'^. 2. 24). Τηηιςυβιη οηίιη υηα 65δ6πΐ 03ιό, ίΐ« 
πιυΐαχ 83ΐυΐί8 οιιπιπι νίοίδδίιη 3ςοΐΜΐπΐ, οΐ Ι3πΐ3πι ϋ«- 
6ΐ3Γ3ΐΜΐηΙ 6θποοΓϋί3ΐη, (μιηδί υπυιη 68δ6ηΙ οοΓρπδ 61 
υπ3 3ηίιη3. Αυάί3ηΙ Ιιχο νίΓί, ηυϋίαηΐ 61 πιυΙίΰΓΟδ : 6ΐ 
ίδΐΦ ςπί(ΐ6ηι , υΐ 6υηΐ(ΐ6ΐη 61^3 δυοδ νίΓΟδ λπιΟΓΟίη 
<ΐ6θΐ3Γ6ηΐ , ηίΐιίίςυβ 3ΐίυϋ ίΙΙοΓΠΐη ρΓα:Γοπιηΐ 83ΐυΐΙ : 

νίπ 3υΐ6ηΐ, υΐ 01^3 υΧΟΓ^β Ιΐ3ΐΐ63ΙΐΙ 1>θη6νθΐ6Πΐί3ΙΠ,6ΐ 

ςυβ^ί υη3ΐπ 3ΐιίηΐ3ΐη 1ΐ3ΐ)0Γ6πΙ 6ΐ πηυιη οοΓραδ 6866ΐιΙ, 
0011113 Γαοί3ηΐ• 

5. €οη]ΗραΙί$ ΰοηΰοτά'κΒ ίΜ^Άπηι. — ΙΙοο οηίπι νβηπη 
681 6οη]π{ίυηι , (]υ3ΐι<1ο Ι3ηΐ3 ίιιΐοΓ 6θ8 681 6οη6«η1ίβ^ 
(|υ3ηϋο νίηουΐο 63Γΐΐ3ΐί8 ί 13 δυπί 6οιιθ3ΐ6ΐΐ3ΐί .δίοαΐ οηίιη 
οοΓριΐδ ηιιπιςπ3πι « 86πΐ6ΐΙρ80 (Ι1δ8ί<ΐ6ΐ, ηοςυβ Αηίηιΐ 
&<1?6Γ8υ8 86ίρ83πι : ίΐ3 νίπιπι 6ΐ πιυΙίοΓβπι ηοη οοη* 

ΤΟΠΗ (1ί8&1ΐΐ6Γ6« 86<1 νηίΐΟδ 6880. ΤϋΟΙΙ 611101 ΙΚΝ» ΙΟ- 415 1Ν εΑΡ. XX. 6ΕΝΕ& ΗΟΗΙΙ^. XIV. 411 ΐΜ»ρτοΓιΐ{6Τ6ΐ«€3ΐϋιΐλ(ί*&(>(6>η ίιιϋαιηβΐΐΐυιη 86ητΑΓ6ΐ? 
υ€βΐΜΐςυ6 νΙιΐ6Γ€ Γβιη ηοναιη βΐ α ^ιηΊΓΑΐΗΐθΐιι, 2ΐ|;ιιυιιι 
Ιιι Ιυμί, ίπιο ΙύΦΟΦ υη^υββ ίη€ί<ϋβ$6, βΐ 86Γν3η ΐΑΐηβη 
μοΙιιίΒ&β : 6ΐ βίευΙ οοΙυιηΐΜΐ λ(|υΊΐ3β ϋβαιηυιη 60Ίΐ|;ίΐ , 
ιΐ:ι βΐ ]υ$ΐϋ5 >Ι> ίΠΙι» ιιίΑίιϋΗΐΒ 6Τ.•8ίΐ. Νοη 8ΐο •ύάϊχύ' 
ηΜϋ ηιίΐιί νΊ(ΐ6ΐυΓ 6586, Ιγ6$ ρμ6Γ05 Ί11(>5 ίη ηιβιΐίο 
Βι5]τΙοαί63Ρ ίαπι«ά8 'ι^η^αι νία8$6(ί>αιι. 5)« ϋΐχδίδ 
βοηιΐϊΐ οοΓροΗΐΝ», υΐ ιηίπιϋϋβ 6ΐ Γ&Γαιη 681, ]υ8ΐυιη 
ί&Ιυιη,, ςυί ίιι ίοηια66ΐη Ιιβιιο Β3ΐ)}1οηί6α πααΐΐο ςηι• 
τίοΓ6ΐη, ίη ίηοοηΙίηβιΚί^ιπι, ίηςυαιη, ^Ε^γρί^x ίιιεί- 
019861, ΐΝίαοΙαιη ροπη&η8ί586, ρυηκ|(ΐ6 εαΝίίΐαΐίβ ίη- 
«Ιυηΐ6ΐιΐο 86ηΓ3ΐο, 6χϋ886. Ει 116 ιηίΓ6Π8, ϋίΐ66ΐ6 : ςυίβ 
ηιίπι <|ΐιο<1 8υαιη 6πιΐ «ιΐιιΗι, Ιιαϋιιίΐ δΐιρβπίΑίιι |;γα- 
ϋ^ιιιι €0ΐηίΐ6ΐιι, ηικΒ ίιΐ€6η(Γιυιιι ίΐίικί Γ68Γιι»ι;υοΓ6ΐ, 61 
Ίιι ιηβΊία Γογιι&66 γογ6ιιι 5ρίηΐυ8 (ΙαΓβΐ. Υίιΐίδΐίβ ςυο- 
ιηθ4ΐο νΪΓΊ νίηυΐβ ρΓ^^άίΐί, βΐ ουπι Ιιίο^ϋΐιυε ρτα!86ΐιΐ68 
•ϋοΐ, 6Ι ρο$ΐ ιηί^^ΐίοηβιη εχ Ιιαο νίΐ», αια^ηφ υΐίΐί- 
ΐΑΐί8 &υ€ΐ0Γ68 ποίι'ιβ 81111 ? Λΐί|α6 οΙ> 6αιη €αυ8ϋηι ]ικ 
Είαπα Ηΐαηι ίη ηΐ6(ϋϋηίΐ αιΙϋυχΊιηαδ, υΐ βυιη οηιη68 86- 
ςιι.ιηιυΓ. Ιΐυηο ί^ίΐυΓ οιηη68 ίιηίΐ6ΐιιυΓ, 6ΐ 6οηουρί8€6ΐλ- 
(138 ηο$ΐΓα8 νίΐ)€ΐιιιια8, 8€ί6ΐιΐ68(ΐιΐ6 ί1Ιυ(1, Νοη β$ί ηοΙ>η 
ρψΜ αάν€ηΗ$ ίαηρΗίηβιη βί ΰΟΓηαη, ίΰά αάνατΛΜ 
ρηηηραίίϋ βΐ ροί€$ίαΐ€$^ αΗΰΗηκΒ »ιιιιΐ(/ί ν€αοη$ ΙβΜ' 
^ταηαιι Αιι/μ Μΐοηίι { Κ\ίΙί^. 6• ^^ )» 8ίο ιιθ8 ίρ808 
8ΐηιιοιηιΐ8 : 61 οο^ίΐ2ηΐ6&, ηοη οοΓροΓ6 6ΊΓευιικ1»ΐ08, 
ΐΜΐν6Γ8α8 ίη€θΓροΓ6α8 €001 τίΠϋ^ββ ϋ6ΓΐαΓ6, ηιυηίαηιιΐΓ 
ιηιιίβ 8ρΊπΐυ3ΗΙ)υ8. ΡΓορίβΓ 1ιθ€ ειιίιη ϋεηίςηαβ 1>ο- 
ϋϋηΐϋ, ςυί& οοΓηε ν68ΐίΐί 8ΐιιηυ8, 6( 68ΐ ηο1>ί8 ίκίνβτ- 
Μ18 ίιινΊ8ίΙ)ίΐ68 νίΓΐϋΐβδ 66Γΐ3ΐη6η, ίιινί8ί5ί1ί2 η<ιΙ)ί8 
ρπΒραπινίΙ βηη), υΙ &υχίΙίο 3πηοηιιη ιια(υη£ 2ΜΐνβΓ- 
•&Γίθ8 6χριΐ|;η6ΐηυβ. Ββηε ί|;ίΐυΓ Γι<1(:ιιΐ68 βγηιογηπι 
ρο(6ΐιΐΊ3Β, ςυοίΐ » ηοΙ»ί8 681 3α6Γ3ΐηυ8, 61 ρϋΐ6Ηιηιΐ8 
Ιμιο 8ρίη1ιΐ3Γι απιι»ΙυΓ3 ιηυηίΐί, ίρ^αιη (ϋ9ΐ>οϋ Γϋοίυιη 
(«τικ. Νβςυβ 6ηίιη Γ6ΓΓ6 ρο(6Γίΐ ΓυΙ^ΟΓβιη ςυί 'ιιιϋε 

•^ΓβϋίΐυΓ, 86(1 6ΐ8ί €0η6ΐυΓ 813Γ6 6Χ :ΐϋν6Γ80, 8ΐ:)ΐίιη 

6Υ€Χ03ΐ)Ί(υΓ. υΐΝ 6η'ιιη οοηΓιηβηΐία 61 Ιιοη68ΐα8, »1ία- 
ηιιηηυ6 τΪΓίαΐυιη εοηευηιΐδ» ίΙΙυο 6ΐ Ιαι^α δρίηΐυβ 
01*3113 3ϋνοΐ3ΐ. 0υ3ρΓορΐ6Γ Ρ3ΐι1υ8 ϋίί'6ΐ>.ιΐ : Ραΰ&η 
αοίηηνύ ΰαηι οηιΜια, £ί $αΗ€ίίβ€αϋοηβηι ( ΒΰΙίτ. ϋ. 
14). ΡυηΠ€6πιυ8 ί([ίΐυΓ,οϋ86θτο, 6οη86ίοηΐΜΐ5 ηθ8(Γ38, 
61 οχΐ6Γ)|(3ΐηιΐ8 0161116111 ηο6ΐΓ3ΐη : ιιΐ οηαη! 80ΓΐΙίί1« 
€Αςίΐ3ΐίυη6 1ίΙ)6Γ3ΐΙ, 5ρίηΐυ8 ςηΐιβιη ηο5ί8 €οη6ί1ί6- 
πιυβ, 8υρ6Γ6ΐηιΐ8ςυ6 <1ί3ΐ>οΙί πιηοΙιίηαΐίοπεΗ, 30 ιηβ- 
Γ6»ιηιΐΓ ίη6β35ίΗ5υ8 ίΙΓΐ8 1)θηί8 Γρϋΐ, %γλΙ\λ 61 ϋβιΓι^ιιί- 
Ιαΐ6 Οοιηίηί ηο8ΐΓί ^68υ €ΙΐΓίδΓι, επί ευιη Ρ3ΐΓε εΐ 
ιαηείο δρίηΐυ 8ίι ($1θΓί;ι, ηαηε ει βειηρεΓ, ει ίη 8Χ€υΐ3 
ΜοευΙοΓαηι• Αηιεη• 

ΙΙΟΜίυΛ χι,ν. 

Εξ /Λονίί ΗΙίηΰ ΑΰταΗαηι ίη ΙΰτταηΛ νϋηα$ α^τίοηηι , έ!ΐ 
ΐΜΪίΗαχΗ ίηΐ€τ Οαάβί, Βί ιηΐβτ 8ατ, (Λ ρβτβρήηηΜ [αίΐ 
ίη άστατη (Οεη, 20. Ι). 

Ι . ΰαΐΜΐΐΗ), εηαι νο8 ΓΓοςιιεηΐεΓ νίιίεο 3<1 εοηείοηεπι 
ΓουιτβΓβ, αε οια^ικι ευπι νοΙυρΐ3(6 ϋοείηηβηι ποϋΐΓ&ηι 
ΐϋδεΊρετθ ; ίϋεοςυε ίη ίΐίεβ η)3]θΓί 3ΐ3οηΐ3ΐ6 ραυρε- 
Γ<*ιιι 1ΐ3ηε ηο8ΐπιπι ει ΐεηυεηι ηιεη$3ΐη νο1>ί8 8ρροηεΓ6 
§1ιιι1εο. νο8ΐτ3 εηίηι είΐΜ>ηιπι ίπιπκκίίεα 3ρρε(εηΐία 
«Ι6Α83Κ ηοϋΠΒ γίΚίΑΐεΐΒ οΙιΐε|[ί(, ρ3Π'αςιιβ ίαείΐιιΐ ιηαι^ηα 3|^|>3Γ63ηΙ : μ1 ςυοά εΙ Ιη βεηβίΐΜΐϋΝΐβ βϋιιΝΙ» 
τκίετε Γιεεί. Νμπ 8ΐειιΐ ευηι 83ΐί3(οβ ςαίβεχείρίΐ εοη- 
τ1ν38, Ιίεεί ηΐΒ^ηιι 8υπιρΐυο83ςυ6 βρροηαΐ ΓεΓΟπΙβ, 
ίΐΐοηιιη 83ΐίεΐ3ΐ6 οιίηυίΐυΓ 3ρρο8ίΐοηιπι Ιιυιίιία; ει 
ιη3|;η3 ηοηηυηιςικιηι ηαΐΐίυδ νίάεηΐυΓ ιηοπιεηϋ, εε 
ςυοίΙ οοητίν» 3ΐ>8ςυε είΐεηϋί 3νί(1ίΐ3ΐε 3(ΙνεηεΓυιιΐ : 
1ΐ3 εοηΐτ3 81 ςυί8 ί«ιηε]ίεο8 8υ8είρί&ΐ εΐ εβυηεηΐε», 
Ιίεεί ίΙ1ί8 Ιεηυεηι ρΓοροηαΐ ιηεη83η), 8ρ1ειι<1ίίΐ3 ΐ3ηιοη 
Ηΐ3 3ρρ3ΓεΗί( εοηνΐνί8, πιυΙΐ3 ευηι νοΙυρΐ3ΐ6 βίςυβ 
0τί()ίΐ3ΐ6 3ρρο8ίΐ3 εοιηεϋεηΐίΙ)α8. 5ίε εΐ ηοβ Ιιεηε 
ίΙ(1εηΐε8 8ρίηΐιΐ3ΐΙ νε8ΐΓ0 βρρείιΐυί , ηοη ι^ηνβηουΓ 
ραυρεΓεπι εΐ νίίειη 1ΐ3ΐιε πιεη8:ιπ) νε8(πε 03ηΐ;ιΐί 388»- 
(Ιυε 3ρροη6Γε. Ηοε ει 83ρίοη8 4]υ1(ΐ3πι <1ίεε1>3ΐ : Μα^ 
ΙίΗί €$ί ύοηνΜΗίη οίετηιη εηιη εαήίαίβ, ηναη ^οί ά€ 
ρτω^βρΊο €υηι ούίο {Ρτον, 15. 17) : (|υο ϋοεεί, ε3πΐ3- 
Ιεηι 3Η(εΓ νίϋεΓε 3ρρο8ίΐ3, ί1Ιίιΐ8(|ΐιε οευΓΐ8 νί1ΐ3 3ρρ3- 
ΓεΓε ε3 ςυ» 8υιηρΐιιθ83 βυηΐ, ει ραΓΥλ ηηφ ηΐ3£[ΐΐ3. 
ΑηίϋΐοΗί ΙίαιενοΙβηΐία ηβϋβ$ίαηα, — ΟυίιΙ ί{[ίΐυΓ 1)ε3- 
ϋιΐ8 ηο5ί8 ςηί 3ρυ(Ι Ιοί 3υ(ΙΙΐ0Γε8, Ι3ηΐ(]ΐιε Γεητεη- 
Ιί 6( 8ο1Ιίείΐ3 ε3Ηΐ3ΐε ρπεϋίΐοδ (1ί88εΓίιηυ8 ? ΝΙΙιίΙ 
εηίιη ΐαηίορεΓε ϋίεεηΐί ηεεε8δ3πιιπι ε8ΐ» υΐ 3υϋι- 
ΙοΗ8 1)επενο1εηΐί3• 0ιΐ3η(1(Κ]υίϋεηι ευπι νίϋεΐ αυ(1ί- 
Ιοτεβ ΓεΓνεΓε άεβίίΙοΓίο, ΓΐΓηΐ3ΐυΓ ει Ιρβε, εΐ ηΐ3^ηιιιη 
8»ρβ Γθ1)υΓ, υΐ ίΐα άίοαιη, 3εείρί(, 8είεη8 ςυαηΐο 
8υηιρΐυο8ΐθΓεηι ιηεη8&ηι 8ρίηΐυ3ΐειη ρΐΌροηίΐ, Ιβηΐο 
ιη3]0Γεηι 8ί5ί εορί^ηι πεεεϋεΓε. δεευβ εηίπι 8ε Ιΐ3ΐ>εηΐ 
86η8ί1)ίΙί3, 4υ3ΐη 8ρίηΐΜ3ΐί3. ΙΙΠε εηίπι πιεη$9Β Ι3η|[ίΐ38 
βυπιρίυπι ραπί, ει εοηνίνίυπι εχΐιίϋεηΐίβ ίπιηιίηυίΐ 
8ΐι1)8(3ηΐί3πι ; Ιιίε 3υΐεηι οηηηίηο 3ΐίΐ6Γ, ςηβηΐο ρΙυΓεβ 
βαηΐ ρ3Γΐίείρε8, ΐ3ηΐο ρΐυβ 8υ1)6ΐ3ηΐΐ3 ηο8ΐΓ3 3εεΓε- 
βείΐ. Νε(|υε εηίπι ηο8ΐτ3 άίείπιυβ, 8ε<1 ε3 ςη» ίη νε- 
8ΐΓ3ΐη ιιΙίΙίΐ3ΐειη Οεί |;γ31Ι3 ρεΓ 8ΐΐ3πι Ι)6ηί|^ηί1αΐειη 
8ΐιρρε(1ίΐ3ΐ. Α%^ ί£[ίΐ«ΐΓ, ςυί3 ευηι Ι3ηΐ3 3ΐ3εηΐ3ΐε εΐ 
Ι3ηΐ3 1χΐίΐί3 3(1 3υ(ϋεη(1υπι 8εεε(1ίιί8, ίΐεηιπι ]3ΐη 
1ε€ΐ3 ίηιΐ3βειηυ8, εΐ ςυ()(1 ίη(1ε ρΓονεηίΐ Ιιιεηιπι ρειεί- 
ρί3υιιΐ8. Ν3ΐη ςυί3, 8εευη(1υιη ιη3|;η3ΐη ί1ΐ3ηι εχΙιΟΓ- 
ΐ3ΐίοηεπι (Ι1ΐΓί8ΐί (1ίεεηΐί8, βΓπιίαιηίηί 8ΰήρΐντα$ (^οαη. 
5. 39), ΐ1ιε$3ΐΐΓυ8 πΐ3|;ηυ8 ίη δεΓίρΙιιη8 εβί Γεεοηϋίΐυ8, 
ει ίη ρΓοΓϋη(1ο ΙβΙεί : ί(ΙοίΓεο 8εΓυΐ3ΐίοη6 οιηιβ» α( 
ειιιη (ϋ(1ίεεηηιυ8 νΪΓΐυΐεπι ςο» ϊη ρΓθΓυη(1ο οεειιΙΐ3 
ε8ΐ, ιηιι1ΐ3πι ίη(1ε υΐίΐίιαίεπι (ΙεεεΓρεπε ςυενηυδ. Εΐ- 
εηίπι ρΓορΙεΓε3 ]ιΐ8ΐθΓυπι οηαηίυπι νίηιιΐε8, δρίηΐιιβ 
83ηεΐί £[Γ3ΐί3 ει (Ιί8ρεη83ΐΙοηε, ίη δεηρ1υπ8 8υηΙ Ιπι- 
(ΙίΐΦ, αι ηο8 εοηΐίηιΐ3πι Ιΐ3ΐ)εηΐε8 (Ιοεΐηη3Π), 3(1 χηιιι- 
Ιβΐίοηβπι εΐ ίπιίΐ3ΐίοηεπι ]υ8ΐοηιπι νίίαπι ηοβίηηι 
ίη8ΐίΐα3ηιιΐ8. Αιΐ(1ί3ηιιΐ8 ί|;ίΐϋΓ (ϋνίηβπ) δεπρίυηπι, 
ςυί(1 εΐ ΗοιΙίε ηο5ί8 (Ιε ρ3ΐπ3ΓεΙΐ3 η^ΓΠίΓε τείίΐ. Γ 
{€αρ. 20) Ει ιηοοιΐ, ίηςιιΐΐ, ι7/ίηΓ ΑΙ^ταΗαηι ίη ΐ€τταΜ νέτ- 
$Η$ α[η€Ηηι^ €ί ΠαΙ^ιΙαυΗ %ιΗ€τ ϋαάα €ί ίηίετ 8%ιτ, βΐ ρετ^ 
€(ΐΗηΗ$ [»ί( ίη ϋΰτατη» Εί ηιουίί , ίηί]ΐήΙ , ι7/ίιΐ€. ΙΙικίβ 
πιονΊΐ? Α Ιοεο ϋ1)ί ΐ3ΐ>εΓηαευ1υηίΐ ΓιχεΓ3ΐ, υΐιί εΐ υηί- 
ιτεΓ8ί βοηϋίΐοΓεπι ευηι 3ηβε1Ί8 &υ8είρεΓε εί εοηεε88ΐιιη 
ίιιίΐ. ΙΙΙίηε, ίη(|υίΐ, ευηι ηιοτί88εΐ, Ρ^τβρήηΜί /Ίιι7 ίη 

ΑΒΓοΗοί ηιοάβ$ία νίν^ηάί τάίιο. — νί()ε ]Η8ΐοΓυηι τίΐ» 
Γ3ΐίοηεπι, ςιιηπιεοηΐΓ3εΐ3 ί1Η8ΓιιεΓίΙ εΐ πιίηίηιε8υρεΓν3- 
ευ38υρεΙ1εχ : ςιιοπκΗΐο Γ3είΐ6 ΐΓ3η8ηιί$ι;Γ3ΐ)3ηΐ νίΐ3πιηιΐ6 
8α3ηι ίη8ΐίΐυεΐΜΜΐΐ8ίευΐρεΓε|[πηί εΐ3(1νεηχ, εΐ ηυηείιίε, 
ηιιηε ίΐϋε ΐαΙιβΓΟΜυΐΑ εη£6ΐΜΜΐΙ| (ΐυ&8ί ρεΓεχη ιΐβςεη• 417 δ. Ι0ΛΝΝΙ8 ΟΙΙΚΥδΟδΤΟΜΙ 

οτασιίζειν, άλλ* ήνώαθαι χρή. Τότζ γάρ χαι τά μύρια 
αΟτοΙς άγαΟά έπι^(5εΟσαι δυνήσεται. "Οπου γάρ ομόνοια 
τοσαύτη , ΙκεΤ πάντων των αγαθών ή σύνοδος, έχει ^ 
«Ιρήνη, έκεϊ ή αγάπη, έχε! ή [460] ευφροσύνη ή τυνεο- 
ματιχή ' ούδαμοΟ πόλεμος , ούδαμου μάχη , ούδαμοΟ 
Ιχθρα χα\ φιλονειχια * άλλα ταύτα πάντα εκποδών γίν& 
ται, της (5ίζης τών αγαθών, της ομονοίας λέγω, ταΟτα 
πάντα άφανιζούσης. *ΑπέστειΛε δέ ^ΑβψέΛεχ βασι- 
Λεύς Γεράρωτ^ χαϊ έΛαβε τήκ Σά/^^αν, ΚαΙ εΙσήΛθεν 
ό θεός Λρός ΆβιμέΛεχ έν νχγφ τιχγ νύκτα^ καΐ 
'εϊαεν ' Ίδοϋ σϋ άΛοΟνήσκεις περί της γν^αικός^ ί}^ 
ξΛα6ες ' αντη δέ έστί σννφκηκν^α άνδρί. "Ορα θεού 
φιλανθρωπίαν* επειδή είδε τδν δίκαιον διά τ6ν του 
θανάτου φόβον γενναίω; Ινεγκόντα της Σ&ρρας τήν άφαί- 
ρεσιν, κα\ τ^ν βασιλέα ώς άδελφήν τοΟ δικαίου ούτως 
αυτήν άγόμενον, λοιπόν τήν οίκείαν πρόνοιαν έπιδεί- 
χνυται, όμοΟ κα\ τ6ν δίκαιον περιφανίστερόν άποδει- 
χνυς, κα\ τήν Σά^^αν της ύβρεως ελευθέρων , κα\ τ6ν 
βασιλέα άπαλλάττων της παρανομίας. ΚαΙ εΙσηΛΘεν ό 
θεός προς *Α6ιμέΛεχ έτ νπνφ τή»- νύκτα, Κατ' αύτ6ν, 
φησί, τδν τοΰ Οιινου καιρ6ν έζαρπάσαι αυτόν βουλόμενος 
της παρανομίας, ένέθηκεν αύτοΰ ττ) διανοίςι τήν γνώσιν, 
κα\ τλ λανθάνοντα αΟτφ εις φως ήγαγε, κα\ πολύν τ?)ν 
φόβον αύτω επέτεινε, τ6ν θάνατον άπειλήσας. ^Αποθνή- 
σκεις γάρ, φηο\, ΧερΙ της γυναικός, ης ίΛαβες • αϋτη 
δέ έστι σννφκηχνΐα άνδρί. ^Α6φέΛεχδέ οί;χ ή^Ιτατν 
αυτής, ΤαΟτα δΐ πάντα εγίνετο, 7να ή του θεοΟ επαγγε- 
λία ή εΙς τ6ν τΜίτριάρχην εΙς Ιργον έξέλθτ;. Επειδή γά^ 
«ρ6 βραχέο; ύπέσχετο ούτω τ6ν "Ισαάκ τεχθήσεσΟαι, 
έγγυς δ* λοιπόν ό ΧΛ'.ρ^ς ήν, ?•/ ούν μή λυμήνηταί τι 
τί) του ΘεοΟ επαγγελία, τοσούτον φόβον τψ 'Αβιμέλεχ 
έπιτίθησιν, ώς καταπληχθέντα * αύτ'^ν μή τολμήσαι 
έφάψασ^αι τής Σλ^Ρλ;, Διά γάρ τούτο προσέθηκεν ή 
θεία Γραφή, δτι Ά€φέΛεχ ονχ ήψατο αυτής ' άλλα 
χα\ απολογείται υπέρ του τολμήματος, καί φησι, Κνριε^ 
Μθνος δίπ,αισν καϊ αγνοούν άπο,ΐείς ; Μή γάρ αύτου 
€ίδώς, φησ\, γυναίκα ούσαν αυτήν, τούτο πεποίηκα ; μή 
γάρ άδικήσαι βουλόμενος τόν ξένον ; μή γάρ ώς γυναίκα 
αφαιρούμενος; Ός άδελφήν μώ.λων λαμβάνειν τούτο 
διεπραξάμην, νομίζων χαΐ ταύτη τιμήσειν καΐ αυτόν. 
Έθνος ούν αγνοούν καί δίκαιον άπο,ΙεΤς ; Μετά του 
δικαίου, φησ\, πεποιηκότα με τδ επιχείρημα άπολεϊς; 
Είτα σαφέστερον ποιών δ πε ρ έλεγε, φησίν Ούκ αυτός 
μοιέίπεν, δτι Άδε,Χ^ρή μου έστϊ, καϊ αϋτη μι ι εΤπεν, 
δτι ^ΑδεΛ'^ός μου έστί; Σκόπει πώς είχον τήν όμόνοιαν 
χαΊ τήν συμφωνίαν. Κα\αύτός, φησ\, τούτο μοι είπε, κα\ 
•υτη συνέθετο τοΙς παρ' αυτού λεγομένοις. Έν καθαρξί 
καρδίςί^ καϊ έν δικαιοσύνη χειρών έποίησα τούτο, φη- 
σίν * ούχ ώσπερ παράνομόν τι μΙέλλων διαπράττε αΟαι,άλλ" 
ώς νενομισμένον κα\ άκόλουθον, κα\ ούδεμίαν Ιχον μέμ- 
ψιν τούτο πετεοίηκα. Τί ούν ό φιλάνθρωπος Δεσπότης ; 
Εϊπε δέ αντφ ό θεός καθ' ϋπνον, "Ορα πόστ^ συγκατα- 
βάσει κέχρηται ό τών όλων Δεσπότης, τήν οίκείαν αγα- 
θότητα διά πάντων έπιδεικνύμ^νος. Κάγώ ίγνων, φησ\ν, 
δτι έν καθαρξί καρδίφ έποίησας τούτο. ΟΤδα, φησ\ν, δτι 
αύτοΙ τούτο τδ δροίμα χατεσκεύασαν, κα\ δτι ί4ϋΙ] απα- 
τηθείς τοί; πχρ* αυτών λεγομένοις τούτο πεποίηχας • κα\ 
διά τούτο, ινα μή διά τήν άπάτην εκείνων άϋά^ης, 
Έ^εισάμην, τοΰ μή άμαριείν σε εΙς έμέ. Πολλή τοΰ 
βήματος ή συγκατά^ασις, μεγίστη του Δεσταδτου ή φι- 
λανθρωπία. ΕΙς έμΐ, φη^^ν, δμελλεν άνατρέχειν τδ 
αμάρτημα. Καθάπερ γάρ έπΙ τών άνθρώτκον, δταν τις 
είς τκνα τών οίχετών 7»>λλης απολαύοντα της τιμής 
» δβρίβηΐ ΙΙ1$8. ώς χοτοΕπτήζαντα. ΑΚΓ.ΙΠΕΡ. αΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 418 παρά τού δεσπότου ύβριστικόν τι διαθη, οίκείαν ηγείται 
τήν Οβριν ό δεσπότης, καί φησιν Έμέ Οβρισας δι' ών τδν 
έαδνοίκέτην ούτω διέθηκας * και γάρ τά είς εκείνον γι• 
νόμενα εΙς έμέ διαβαίνει • τδν αύτδν δή τρόπον χαΐ 6 
άγαθδς Δεσπότης, Έ>ρεισάμην σου, φησ\, του μ^ 
άμαρτέϊν σε εις έμέ, Έμο\, φησιν, οίκέται τυγχάνουσι, 
κα'ι ούτως αυτών ποιούμαι πολλή ν τήν κηδεμονίαν, δτι 
οίκειούμαι τά είς αυτούς γινόμενα, κ&ν τε αγαθά ^, χΑν 
τε εναντία* "Ενεκεν τούτου ούκ άφήκά σε α)^- 
σθαι αυτής. Επειδή τϋολύ αυτών κήδομαι, τούτο είδως 
δτι εξ αγνοίας μέλλεις τήν Οβριν αύτοίς ταύτην έπάγειν, 
Έ^εισάμην σου, τού μή άμαρτεΤν σε εΙς έμέ. Μή 
δή απλώς ώς έν\ τών τυχόντων πρόσεχε τω άνδρ\, άλλα 
μάνθανε δτι τών έμο\ περισπούδαστων έστ\, κα\ τών 
πολλήν εχόντων πρδς έμέ τήν οίκείωσιν. Άπόδος τοί" 
ννν τ}\ν γυναίκα τφ άνθρώπφ, δτι προφήτης έστ)^ 
καί προσεύχεται περί σού, καϊ ζήση, "Ορα τ;ώς τήν 
άρετήν τού δικαίου έκκαλύτττει • κα\ προφήτην αύτδν 
καλεί, κα\ μονονουχ\ παρασκευάζει τδν βασιλέα Ικέτην 
αυτού γενέσθαι. Προσεύχεται γάρ περϊ σου, καΧ ζήσχ^^ 
φησίν. Εκείνος μέν ούν, δεδοικώς τδν παρά σοΰ θάνα- 
τον, τ6 δράμα τούτο κατεσκεύασε , κα\ μονονουχ\ συν- 
έπραξε πρδς τήν της Σά^,όας ύβριν * γίνωσχε δέ δτι αΐ 
τΜίρ* εκείνου προσευχα\ τήν ζωή ν σοι παρέξουσιν. Είτα 
7να μή τη έπιθυμί^ φλεγόμενος, καΙ ύπδ του κάλλους 
της Σά^^ας ήττώμενος, ίλαττον ι» φροντίση τών προσ- 
ταττομένων, επιτείνει τδν φόβον, κα\ τήν τιμωρίαν επ- 
αγγέλλεται μείζονα έπάξειν. ΕΙ γάρ μή Λποδίδως^ 
φησ\, γνώθι δτι άποθανή σύ τε καϊ πάντα τά σά. 
όύ μόνον αύτδς της παρακοής, φησΙν, ύφέξεις τήν τι- 
μωρίαν, άλλα χα\ πάντα τά σά διά σέ θάνατος κατα- 
λήψετα:. Διά τούτο δέ κατά τδν της νυκτδς καιρδν ταύτα 
άπαντα ό θεδς αύτψ διελέγετο, ίνα μετά ήιυχίας δεξά- 
μενος τήν παραίνεσιν, μετά πολλού τού φόβου τδ προσ- 
ταχθέν είς έργον άγάγη. Ευθέως γάρ όρθρίσας ΆΛ- 
μέΛεχ, φησ\ν, έκάΧεσε τους παΤδας αυτού, καϊ έΛά" 
Λησε πάντα τά ρήματα ταύτα εΙς τά ώτα αυτών. 

δ'. "Ορα πώς κήρυξ γίνεται λοιπδν ό βασιλεύς της τοΰ 
δικαίου αρετής, κα\ πάσιναύτδνκατάδηλον ποιεί. Καλέσας 
γάρ, φησί, πάντας τους παίδας αυτού, διηγήσατο πάντσ 
τά πρδς αύτδν παρά τού θεού δηλωθέντα, ίνα πάν- 
τες γνώσι κα\ τού θεού πρδς αυτδν τήν εΟνοιαν, καΐ 
τής προνοίας ής άξιούται παρά τού Δεσπότου διά τήν 
τών τρόττων άρετήν. Έροΰήθησαν δέ πάντες οΐ άν- 
θρωποι σφόδρα. Είδες πώς ούχ απλώς ουδέ είκή τάς 
μεταναστάσεις έποιείτο ό δίκαιος ; ΕΙ γάρ έπΙ της σκη- 
νής της προτέρας έμενε, πόθεν εΐχον άπαντες οι έν Γερά- 
ροις γνώναι, δσης ό δίκαιος απολαύει της παρά τού θεού 
προνοία; « ; [462] 'Ε^οβήθησαν δέ πάντες οΐ άνΟρω* 
ποι σφόδρα. Πολύς αυτών φόβος κατεσκεδάσθη, περ\ 
τού παντδς ήγωνίασαν. Είτα, ΈκάΛεσε, φησ\ν, ^Αβ/μέ- 
Λεχ τί.ν \\€ραάμ. Έννόει μοι μεθ' δσης λοιπδν της 
περιφανείας ό δίκαιος εισάγεται πρδςτδν βασιλέα, ό πρδ 
μικρού παρ" αύτοίς ευκαταφρόνητος νομιζόμενος, κα\ 
καθάπερ αλήτης κα\ ξένος. Άθρόον πάντων συνδραμόν- 
των καλείται ό πατριάρχης ουδέν τούτων είδως τέως, 
χα\ έμάνθανε λοιπδν παρ* αυτού τού βασιλέως τά παρά 
τού θεού δι' αύτδν ε Ι; εκείνον γεγενημένα. Εϊπε ^ιάρ 
αύτφ' Τί τούτο έποίησας ήμ7ν ; τί ήμάρτομεν εΙς σέ, 
δτι έπήγαγες έπ' έμέ καϊ έπϊ τήν βασιΛεΙαν μου 
άμαρτίαν μ^γάΛην ; "Εργον, δ ουδείς ποιήσει, έποίη* 
υας ή^ιΐν. Τί ένιδών έποίησας τούτο ; Διά τί, φη*\, 
τοσαύτη με περιβαλείν αμαρτία ήβουλήθης ; τίνος ένε- 
κεν, κα\ τί έννοήσας τούτο πεποίηκας ; "Ορα πώς διά 
τών οίκείων βημάτων δείκνυσι τήν παρά τού θεοδ 
άπειλήν τήν εΙς αύτδν γεγενημένην. Έτεειδή γάρ εΤπβν 
αύτφ, δτι ΕΙ μή άποδίδως, άποθανή σύ καΐ πάντα τά 

^ $»ν\], βΐ ςυίϋβιη πΐ59. χαΐ του χάλλους τής Σά^^ς βλος γβ• 
νδμενος, Ιλαττον. 
• ΟυΙϋαπα. ιηδβ. τολΙ Θεοΰ ν {^σίας. 417 ΙΝ ΟΑΡ. XX. ΟΕΝΕδ. ΠΟΜΙΙ.. XIX. 4ΙΒ Αηιΐιι ίρ8ί3 3Π1υ6Γ6 ροΐ6ΓυηΙ. Ν&ιη υΙ)1 ΰοηΰοη1ί& , ίϋί 
Ιιοηοηιπι εοηΟυχυδ, ίΙ)ί ρβχ, ί1)Ί <»η(α8, ιΙμ 8ρ!πΐυ&Γΐ5 
ΙΐΕΐίΐία : ηυΙΙοτη 1)6ΐ1υπι , ηοΐΐα ηχ3 : ηηδςιΐϋπ) ίιιίηιί- 
€ΐΐί» 61 οοηίβηΐίο : 56(1 \\χο οηιηία 6 ιη6<ϋο ιοΙΙυηΐιΐΓ 
ρ6Γ €οη€0Γ(1ίαιη , 1κ>ιΐ0Γυιη οιηηίυιη Γ^άίοοιη , ςο.Β 
<Μηηί3 ϋ1& &Ίπιυ1 Αΐ)οΐ6ΐ. 2. Μίίίί αηίέΐη ΑΜηιβΙβΰΙι νβχ 
ϋέτατοηιηι , βΐ α€€€ρί( 8αηωη, 5. Εΐ ίπΙτανΗ ^^»< αά 
ΜηιβΙβϋΗ ίη $οιηηο * ηοοίη , βί άίχίί : Εούε ίη ιηοτίβΗί 
ψτορίβτ ιηηΙίβΓβηι, φιαιη α^ίΙιιΙί$ΐί : ηΐα αηίβηι εοηίαΰβΤ" 
ηαΐίί ηΐ νίΐΌ. Υ'κίο Οϋί οΐβιηβηιίαιη : <\\\\ζ νί(ϋΙ ]ιι• 
«Ιυιη ρΓορΐ6Γ ηιβίυηι ηιΟΓίΊδ δαΓΓαιη 8ίΙ)ί αΙ)ΐ2ΐαΓη 68«β 

ΙόηίΐβΓ Γ6ΓΓ6 , €ΐ Γβ^Οΐη «ΑΠ) Ιϊΐ δΟΓΟΓΟΠΙ ]υ8Γι &1)(1υ- 

€βΓ6 , βυβιη άβηνυιη (ΙβΰΙαΓ&Ι ρΓοτίϋβηΐίαιη , ]ιι&(υηίΐ 
φΜςυβ ίΙΙιΐ5ΐποι*6Πΐ Γ6(1(1ίι, βΐ δΑΓΓ2ΐη α5 ίη]υπ3, γ6^ 
|[6ΐη Τ6Γ0 9 ρ6€€3ΐο ΙίΙ)6Γ9ΐ. Εί ί/ι/Γανί/ , ίικιπίΐ , ϋ€η$ 
λΛ ΑΙίΊίΜΐίΰΗ ίη $οηιηο ηοΰΐη. Ρ6Γ ίρβιιιη , ίη(|υί(, 
βοιηιιί ΙβιηρυΒ οήρβΓβ βιιιη νοίβηβ 3ΐ) ΐηίςυίΐηΐβ, ό^άιί 
ιηοηΓι 6]υ$ &€ί6ηΐίαιη 6ΐ οοΰυΙίΑ π)2ΐηίΓ65ΐ3νίΐ , ιηυΐ- 
Ιυπκιυβ ιηβΐυηι αυχίΐ ίηΐβππιπΑΐκΙο ιηοΓίοιη. Μοήβτίι 
«ηίιη, ίη<]υίΙ, ρτορϋτ ηινίίδτεηι , φΜη αί>$ίαΙηίΊ : ηΐα 
αηί€ηι ΰοηΐηύΒηιαΙίί αί νίτο, 4. ΑΙήηιβΙ^εΗ ααίβιη ηοη 
$€βρ6ταΐ ίΙΙαηι. Ηχο αυίοιη οιηπίβ ΓβοΙα $υηΙ , ηΐ 06ί 
ρΐΌΐηΊ85Ίθ ί9€ΐ3 ρ3(ηαΓ6ΐΐ9β ίπιρΐ6Γ6ΐιΐΓ. £ηίπιν6Γ0 
φΐί3 ραυίο αηΐβιι ίρβί ρΓ0ΐηί56Γαΐ Ι$230 6>6β ηαβοίΐυ- 
ηιιη, 61 ρΓορβ ^ύ^ηΐ Ι6ΐηρυ8 : υΙ ηβ ςυ'κΐ οΓΓΐ66Γ6ΐ 
ρτοιηί8&Ίοηί Οβί, Οηΐυιη ΙίιηοΓοηι ίη Αϋίιηοΐοοίι ίιηιηΊ• 
»ΐΙ, υΐ ρ6Γ€υΐ6ΐΐ8 8ηίιηο δαΓΓ^πι α(ΐΊη§6Γ6 ηοη αυιΙβΓβΙ. 
Ρτορί6Γ Ιιοο 6ηΊπι 3(]]66Ίΐ ϋίνίηα ^τΊρΐιιτίί : ΑόίίΜίβεΙι 
ηοη ί€ΐίς€Γαί ΗΙαηι : &6(Ι 61 άβ Γ2^€ίηοΓ6 86 (ΙβΓβηϋίΙ 86 
4ί6ίΐ : Βοηΐίηβ, ρβηίβηι )η$1αιη α ίρηοταηίβιη ρβτάα ? 
Ναιηςυκϋ 5θί6η8, ίηςιΓιΐ, ηχθΓ6πι 6]υ8 688β , Ιΐ06 ί66ί ? 
ηηιηςιΓκΙ ίη]ππ9ί ρβΓβςηηυηι αΓΩΰβΓβ νοΙεηδΤ ηυτη- 
ςοί(1 υΐ υχοΓ6ηίΐ 6]υ$ 8υΓ6Γ6η8? ϋΐ 80Γ0Γ6ηι β&ηι 
0€€6ρΐυηΐ8 1ΐ06 6§;ί, Γ3ΐιι$ Ιιοοηοιηίη6 6( Ιιυπΰ 61 ίΠαπι 
ϊιοηθΓΐϊή'6εηΐέηιΊζ\Ιατ,)Η»ΐαηΐ€ί ίρηοταηίβηι ρΰτάβ$? 
01606 ]υ5(ί οίΟοΊο Γυη€ΐυηι ρ6Γ(Ιε8*? Οΰίη^β €ΐβηυ8 
λ(Γ6Γ6ηδ ςτιοά (]ίθ6ΐ)3ΐ , ίηςυίΐ : 5. Νοηηβ ίρ$ε ηήίΐί 
ιΚχί/, 8θΓθτ ηΐ€α αΐ , βί ίρ$α ηύΜ άιχΗ , ¥ταΐ€τ ηι^να 
αί ? νί(ΐ6 €010 (ΐυίηΐο 6οη&6η$υ 61 €οηεοΓ(1ί2ΐ Ιιοο 
6{6ππ1.Εΐ ίρ86, ίηςπίι, Ιιο6 ηιϋιί (ΙίχΊΐ, 6ΐ ίρ$Λ 2ΐ(ΐ8ϋ- 
ριιίΑΐα 681 (!ίοΐ>8 ο]ιΐ5. Ιη ϋοτάε ρητό, α ίη ;ιι<(ι7ία ηια- 
ΜΜΐιιη (βά Ηοο^ ίηςυίι, ηοη υΐ ίηίίΐυαπι γοπι Γ^οΐυηΐδ , 
86<1 ηΐ Ι6([ίΐίιη3ΐη 61 Ιίείοηι ίΓΓ6ρΓ6Ηεη5ίΙ)ίΐ6ΐηςυ6 Γεοί. 
Οηί(1 ί^ΗοΓ 1)6ηί£ηυ8 Οοηιίηυ8? 6. ϋιχϋ αηίβιη βί 
^€Μ$ ίη «οηιηο. νί(ΐ6 ηαοπιοάο 86 &Ιΐ6ηίΐρ6Γ9ίΙ οιηπίυηι 
Βοιηίηαβ , δΟΑίη 1»οηΗ3(6ηι ρβΓ οιπηίΑ (ΐ6€ΐ2Γ3η8. Εί 
έ^Ό $άο ηηοά ΰοτάβ ρηνο Ηοο [€€βτη. δείο, ίηςυίΙ, ίρ808 
Ικηιε ία5υΙ&ηι οοηηηιεηίοδ 6886 , 6ΐ (ε άεεερίιιηι εο- 
ηιη ^ίεϋ8 Ιιοο ίεείββε : οΐ) Ιιοε , υΐ ηε ρεΓ (Ιεεερίίο- 
ηεια Ιιβηε ρεεοεδ, Ρβρΰτά ίίΐή, η€ Ια ρβοοατη ίη ηιβ, 
Μη|;ηα ν6Γΐ)Ί 681 αΙίειηρεΓαΐΊο, πιαχίιηα Οοιη'ιηί εδί 
οίβηιεηΐί». Ιη ιηε, ίηςυίΐ, Γ6(Ιίΐυηιπΐ εΓ3ΐ ρεοεαίηητι. 
Ομϊ ζοΐίί ιβηοί Ββί , Οεηίή εοΐίί. — Ν&πι 8Ίειιΐ ίη 
1ιοιηίηΊ1)ϋ8 ευπι ςυίδ αΙΊςυεηι <1οιηβ5Γιευπι ίη ηιπίιο 
ΙιοηοΓ6 αρυιΙ (Ιοπιίηυηι 8υυπι ίη]υπ3 ςπ3(]8ΐη αίΐίείΐ , 

* Η9Β τοεβδ, ίη βοηιηο, Ιιίε βΐ Ίηΐη άα&ηηί ίη δΛνίΙΙο οΐ 
^ ιΑίφίοΐ Μ8β.;8θ(1 1ΐΑΚ>6ηΐυΓ ίη ΜοτεΙ. βΐ «Ιίίβ, αίςυβ βΐί«ηι 

• οοίβΐίο. οαικαΐ νβτΐϋ, μ^μ^Μ α(ΙΜο (ίαιαιοη ρβτ- 8ΐΙ)ί ίπ]υη9ηι Γβεΐ&ηι ρυΐηΐ άοπίϊηιιβ , 61 (ΙίείΙ : ΜίΙιί 
ίπ]υη&ηι ίεοίδΐί ρεΓ εα (ΐυΙΙ)υ8 & Ιε άοηιεδΓιευβ ίη]απ3 
6^1 3Πεεΐυ8 : οα εηίπ) ςυβε Ίη ίΐΐυπ) εοπιηιίιΐυηΐυΓ, Ιη 
ηΐ6 ΐΓ&!ΐ8επηΙ : βοίΐεηη ηιοίΐο βΐ 1)οηιΐ8 Οοηκηυδ , Ι^β- 
ρβτοΊ Ιί6ί, ίπςυίΐ, ηί ηε ρ€^^α^€^ίη ηΐέ.Μεί^ ίηίήυίΐ, Γα- 
ιηυΐί 8υηΙ, εΐ 3<Ιεο ηιίΐπ εοίηηιεηιΐηΐί, υΐ πιίΐιί Πεπ 
6χΙ$ΐΊιηεηι ηυχοιιπιςιιε ϋΙί8 ίίυηΐ, 8ίν6 Ιιοηα 8ίη(, βίνβ 
ηοη 1)οη3 : ΡγορΙβτβα ηοη ά'ιηύύΐβ^ ηί ίπηρ^τβ^ μιγ. 
0ιιοιιί3πι ιηαςπ3Π) εοΓυπι οαΓ3πι ^6γο^ 8είΓ08 ςυο() 
ρ6Γ ί^ηοΓ3(ΐΓιαπι 1ΐ3ηε 618 εοηίππιείίαιη Γ3ϋΙυΓυ8 εΓ3$ι 
Ρβρβτή Ιϋίί, ηί ηο ρβεοατη ίη ηιβ, Νε δίπιρΙίπίεΓ ηΙ 
ςιιεπιρίβπι νυΐ^απυηι Γε8ρίοί38 Ιιυηο νίΓυπι : 8ε(1 ϋίδοο 
ευιη εχ ηυηιεΓΟ ίΙΙοηιπι ε88ε, ςυοΓυηι θ£;ο ιη3χίηΐΓ.πι 
€υΜπι ςοΓΟ , ει (|υ1 ρεευ1ί3πΐ6Γ πιει 8υιιΙ. 7. 1^€άά$ 
ίφΐητ ηχοτεηι ν\νο^ ηηΐα ρτορΗβία βεί, €ΐ οναδΐΐ ρτο ίβ^ 
βί νινβΜ, νί(ΐ6 ςηοηιοίΐο νίπυίειη ]υ8ΐί (Ιείε^^ίΐ : ρΓΟ- 
ρΙιείΐΠ) ίρβιιιη Υοε3( , εΐ ρΓορεπιοϋυηι εΓΓιείΐ , υΐ τεζ 
8υρρ1ίοεηι 86 εί ρΓχΙ)ε3ΐ. ΟυΜι «ηίηι ρτο ίβ^βί νίνβί. 
Ιίΐε ειεπίιη , ίηςυίΐ, νεπίυβ ηε οεοίϋεΓβιυΓ α ΐε,Ιιηηο 
οοπΐ€β(Ιίηη) ίιΐ8ΐηιχίΐ, εΐ ςυ38ί εοορβπιΐυδ 68ΐ ίη εοη- 
Ιηηιείίαιη 53γγ3: : 8οί38 3υΐεηι ϋΐίυδ ρΓ6668 νίΐαηι 
Ιίϋί ρΓ3ϋΙ)ΙΐυΓ38 6886. Οείπϋε υΐ ηε εοηουρίδοεηΐϊΑ 
ίΐ3ςΓ3η8, ει ρυΐεΐιπίυίΐίηε δοιτφ νίεΐυδ , ιη3η(1αΐ« 
οοηΐ6πιη3ΐ, ίηιπιίιΐίΐ εΐ ΐίηιοΓειη , εΐ ηΐ3]θΓ6η] ροεηαπι 
ηοίηαΐυΓ 86 ίηιΙυείυΓυηι. Οαοά ίΐ ηοη άβάβήί , ίηφίΗ , 
ί€ία$ ηηοά ηιοηβΗί Ιη βί οηιηϊα Ιηα, Νοη 8θΙαηι Ια 
ίηοΙ)6(1ίεη(ίΦ ροεη^πι Ιυεβ., δεϋ ει οαιηία Ιυα ρρορίεΓ 
16 Π10Γ8 ρεΓάεΐ. 01) Ηοε αυΐεοι ρεΓ (εηιρυδ ηοείίδ Ιιφο 
οηηηία Οεαβ ει ΙοςυίΐοΓ, υΐ ίη ςυίεΐβ 36εερΐ3 3(]πιοπΙ• 
Ιίοηε, ιη3(;ηο ΙίηιΟΓε ίπορεΓαΐη £3θί3ΐ. 8. Ν3ηι 8ίαΐίηί, 
ιηςιιίΐ, ηιαηβ εννρβηί ΑδίηιβΙβοΗ νοίανιΐ ρηοΐο» $νο$^ βί 
ΙοφιαίΗί β$1 οηιηία νβτΐ/α Ηωο νι αηγβε βοηιηι, 

4. ΥίίΙε ςυοπιοίΐο τεχ Γιΐ |)τα•εο νίΓΐπΐίδ ]υ8ΐί , βΐ 
ευιη οηίΐηίΙ)η8 πιηηίΓεδίυπι τεόάίΐ. Υοεαίίδ εηίηι , ίη- 
ςυίΐ, οηιηίΙ)υ8 ρυεΗβ δυίβ , η3ΓΓ3νίΐ οπιηί3 δίϋί 3 Οεο 
ιη3ηίΓο8ΐ3ΐ3, υΙ οηηηεδ βεΪΓεηΙ εΐ Οεί επςβ ίΐΐυηι Ιιεηε- 
τοΐ6η(ί3πι, 61 (ΐυ3ηΐυπι 060 εοΓΦ εβδυΐ ρΓορΙεΓ ίρ8ίιΐ8 
ιηοΓεδ εΙ νίΓΐυΐεπι. ΤίΜαβτπηί αηίβηι οηιηα Ιιοηηηβε 
ναΐάβ. Υίάίδΐί ςυοπ)θάο ηοη ΓΓυ€ΐΓ3 εί 3ΐ)8(|ΐιε εαιΐ83 
ΐοΓιβ8 ΐΓ3η5ΐηί|[Γ3ΐ)3ΐ ]υ8ΐυ8 ? Ν3πι 81 ίη Ι3ΐ)εηΐ3ου1ο 
8υο ρππιο ηίΐ3η8ί88ε( , ηηάε ρο(υ!8«»6ηΙ 6εΓ3Γίιχ οπι- 
ηε5 8είΓε ςυηηΐ3ηίΐ]α8ΐυ83ρυ(1 Οευπι Ιΐ3ΐ)6Γεΐ Π(1υ€ί3ηι? 
ΤίηιηβτηηΙ αηΐβτη οηιηβε Ηοηήηβ$ ναΐάε. Μπ^ηυδ ίη εθ8 
ΐΙπιΟΓ ίπιπιΊ88ΐΐ8 άϋ ΓεΓΟΠΐ δυπιηια Γ3είεΙ)3ΐ βηχίοβ. 
Ροδίεα δεςυίΐυΓ : 9. ΥοοανΗ Αΰιηιβίβϋίι ΑΒναΗαηηιηι. 
€οι>δί(1εΓ3 ίη (]υ3ηΐ3 £;Ιοπα ίυδίιΐδ ροδΐε3 3ρα() Γοι^βπι 
8£;ίΐ, ςπί ρβυΐο 3ηΐ03 3ΐ) οηιη'ώυδ (Ιεβρεείυί ΙιαΙ)εΙ)3ΐυΓ, 
ςιΐ3δί εΓΓΟ εΐ ρεΓε{;πη!ΐ8. ΙςίΐυΓ ευπι οπιηεδ εοπτεπίβ- 
δεηΐ, νοο3ΐυΓ βίαΐίιη ρ3(η3Γθ1ΐ3, (ΐυί ηίΐιίΐ ΙιοΓυηι 8θί€^ 
Ι)3ΐ ,(ϋ(ΙΊ€ίΐηυε ροδΙε3 3 Γε{;ε ίρδο , ηϋΟΒ ρΓΟρΙοΓ δβ 8 
Οεο ίΐϋ Γαοΐ3 ογαπΙ. Ώίήί βηήη ά : Οηωβ Ιιοο [βάϋί 
ηο6ίι ? ηηίά ρ6€€ανΊηίΐα ίη 16 , ηηοά νί<ΙαχΊ$ίί εηρα ηΐύ 
βί %ηρ€Τ Τ6§ηηιη ηιεηηί ρεοοαίιαη ηιαρηηιη ? Λβηι, ηααηι 
ηηΙΙιι» {α€βτβί, (βάίίι ηοΒίί. 10. Οηίά νίάβΜ (βεηίι ΗοβΤ 
0υ3Γε ίη οηΐυπι, ίηςυίΐ, νοίυίδΐί ηιε ίηείόεΓβ ρβεε3• 
Ιυηα ? ομγ 61 ςυίά οο^ίΐαηδ Ιιοο Γεείδΐί ? Υίϋε ς[υοπιο«1ο 
ρεΓ ν6Γΐ)3 803 ίηϋίε3ΐ πιίη38 , ςυ£ α Οβο 8ίΙ[)ί δοηΐ 
ί3€ΐ36. 0υοηί3πι εηίιη (Ιίχ6Γ3ΐ εί, Οηοά 8ί ηοη νβάάϊάέ• 
Γί<, ηιοήβτίΜ ιη βί οηιηία ίηα : Ιιοο ίχ^υπι ΙηιβΓρΓείβηβ 4Ι« 5. ^0ΛΝΝ1$ εΐΙΚΥ50δΤ0Μ1 

ΑΙ)ίπ;€ΐ«ΰΙϊ «Ιίοϋ : ϋηίά ρνοεανί ίη ί€ , ηνοά ίηάηχίαΐ 
9ΜΡ&Τ ίη€ £ί ΛΗρ€τ τΰρπΗΜ ηΐ6Ηΐη γ€€€αίαηι ιηαρηΗίη ? 
Νιιιικιαίϋ βοΐαβ ροβπΜ «Γαιη (ΙαΐυΓυδ ? Οιηηβ Γβ^ηυπι 
ιίΜυιη $ίηιΐι1 ρβΓϋβηϋιιιη «ηΐ οχ (Ιοοβρίίοηβ ςα&ιη Γβ- 
€ί$1ί. Οαίά νίάΜ ιιΙ Ηοϋ (α€€Τ6% ? εοη5ί(1θΓ:ι 1ιί€• (ΙίΙθΰΙβ, 
]ιΐ8ΐί ρπΐ(ΐ6ηΓιαΐΗ, (]ΐιοιηο€ΐο 59ΐΓι&ΓααίοηΊ$ Ιοεο ίη 3(;πί- 
Ιίοιιβηι 06ί ί11θ5 ίηίΓΟίΙαεαί. ϋ. /)ίχί«η/ΐ)ΐ, ίηιιυίΐ, 
/Γιιηι {οϊΐε ηοη αΐ ίίιηοΐ ϋά ίη Ιοεο Ηΐο, ηΐ€ηη€ ογγι- 
ίΐΰηί ρτορίβΓ νχοΓβηι (α) .' 0υ2$ί (ΙίοοΓΰΐ, ΥαΙ(ΐ6 ιηοοαιη 
ηιιχίιι& Γηί, ιιο ΓοΠο 60 ηυοϋ αϋΐιυο 6ΓΓθπΙ)υ$ Ιβηβη/ι- 
ηί , ιιυΐΐα νοΙιΊδ ]ιι$ΐΊΐίΐΌ ουη δίΐ : ρπορΙβΓ Ιιοο 81- 
ηιυΐηνί, νο1)ί$ ραΐ'οοπδ , υΐ πβ , δί ίηΐβΐΐίςβιοΐίδ οαιη 
υχοΓοηι ιηοηιπ Γαΐ55β., οαρίί 6]α5 αιηοΓβ 0€€ί(ΐ6Γ6 ηιβ 
ΐβηΐ2ΐΓοΐί$. Υίϋβ ςυοηιοϋο ρβΓ ρ3υεα ίΐΐα νοΓΐ)3 ΗΙοβ 
οαπραΐ , 6ΐ δίιηαΐ ί1θ€οαΐ οροΗοΓβ €υιη ςυί Οβυπ) Ιη 
η)οηΐ6 1ι:ι1)θΙ, ιΓιΙιίΙ Ίη'κιυυιη 2ι§6Γ6 , 56(1 νί^ίΐβιη ίΐίαιη 
οευΐυιη ΐίιηοΓΟ , οΐ ϋ1) ροβηαιη , ςαοΒ αϋ ίΐΐο ίαοηιΊηβΐ * 
ιηηΐίαπι ]α5ϋ1ίφ ευΓαιη $ογ6γο. Ροδίβα νοίβηβ ρΓΟ 56 
ί!6Γβΐ)&ίοιΐ6ΐη αΙΓοΓΓο, Νο ραΐεΐΪΒ, ίηςηίΐ , ηΐ6 βΐίαιη βίο 
ιιιοηΐίΐυιη 6556. 12. Είεηνη μοτογ ηιβα €$ί €Χ ραίτβ , ^ά 
ηοη €χ ίηαίί'β ; άαΐα ααΐίηι ηΐίΐύ αί ιη Ηχον€η\. ΟυΙα 
οαπιϋΰηι ραΐΤ6ΐη νοοαΐ , ίηίΐυίΐ , ιΐυβιη 61 6ξθ ; ί(ΐ60 βΙ 
50Ρ0Γ6ΐη ίρ^αιη νο€ανΙ« Ν6 ί(;ίΐυΓ €0η(ΐ6ΐηη6ΐί5 ιηο* 
Ναιη 6151 η 6ΐυ5 ιηυπίδ ίη Ιιαηο ιηβ η6065$ίΐ;ιΐ6ΐη οο- 
ι*|[6πΙ, 61 ηιιία Ιίηιυί ηβ Γογ16 ρΓορΐ6Γ 6αιη ιηβ 0€6ί(ΐ6- 
1*0115 , ίρ^αιη 8υΐ6ΐΏ ίη νίΐΑ 6οη56ΓναΓ6ΐί9 : &ΐΐ&ηΐ6ΐι 
ηοί|ΐΐ6 516 651 ηΐΰπίΐαοίιιηι (ΐυοϋ α ηΐ6 (ϋοίπηο 65ΐ. Υίϋβ 
ςααηι <1ίΙίβ6ηΐ6Γ ο^ίΐ ]η8ΐυ5 , υΐ ηιοη5ΐΤ6ΐ 56 η6(]α6 ίη 
]ΐ06 ηιοηΐίΐυπι. £ΐ υΐ οιηηία , ίηηυίΐ , <1ίΗ^6ηΐ6Γ & ηιβ 
56*13113, 3υ(1ΐΐ6 61 6οη5ίΗυπι , ςικκΙ ίηΐ6Γ ηο& ίηίνιιηυδ, 
13. ϋηαηάο €άηχΊΐ ηιβ Βαη» άβ άοιηο ραΐη$ ηιεί» 
€οι\ύύΒτα , ο1)56εΓθ , 1ιί6 ιη&£;ηίΐπ) ]ιΐ5ΐί 5&ρί6ηΐΊαηι , 
ςιιοηιοάο ίη 56Π6 ηαηιιΓιοηίδ άοε6ΐ 605 , 86 α ρΓίηεί- 
ρίο ΓιΓΐ556 ρ66υ1ί3ηΐ6Γ α(1(ϋοΐυηι Οβο , 61 06ΐιιη 86 8 
ϋοηιο 5ΐια 6νο6ηνί556 , 61 111 6υιη Ιοουπι (1υιί556 ; υ( 
86ί:ιΐ Γ6Χ , 6χ 60Γυπι ηιιιη6Γ0 6556 ΑΙ)ΠΐΗ8ΐηυιη ςυί 
ιηα2;ΐ33ΐη ίη 06Ο 1ΐ8ΐ)6ηΙ Οάυείαηι. Οααηάο , ίηςαίΙ , 
φάηχίΐ ηΐ€ Όβιΐί ΰχ άοιηο ραΙή$ ηιβΊ^ άκβί^αιη ά : Ηαηο 
•Η$ΐΊίίαηι (αήα ίη ηιβ, ίη οηιηί Ιοοο^ ίη ηπβηι υβηβτίηίΜ, 
άίο : Ρταΐ6τ ηι^η» ηΐ. Ουί3 6ηΊπι 5υρ6πυ5 <1ίχ6ΓαΙ : 
ΒϊχΛ €ηιηι^ ηηηι [οτΐβ ηοη αί ύηίονϋΛ ίη Ιοεο ίίίο , 61 
ν1<]6ΐ)αΙυΓ 608 πίπιίαηίΐ 6αΓρ6Γ6, νοΐ6η5 πιίι1$:ΐΓ6 α5ρ6- 
ηΐαΐ6ΐη ν6Γΐ)ί, Ηίο ^Ίοίΐ, Νβ ρυΐ6ΐί5 πΐ6 Ιιοο 5θΙυπι νβ- 
8ΐΓί %ΤΛ\Λ•Α Γ66ί556. δΐ&ΐίιη 6ηίπι Οίΐοηάο εάηχΗ ηιβ Όβια 
Λβ άοίηο ραίή$ ηΐ€ΐ, ώ€€ΰαηι αά βαηι : Ηαηΰ ]ιι$ίίίίαΜ 
^αοΐη ηύΗΙ ίη οηιηί Ιοεο , ίη (μβιη νεηίηή Ληηιη$, Όβ 
ηιιιιιί1)υ8, ίηςυίΐ, ςυί ΐ6ΓΠΐηι1)αη6 ίηΗ8ΐ)ίΙαηΐ, π^ϊηιία- 
Ιιιπι 61 ϋ6^ί : 61 άοευίΐ 6ΐί&πι 516 5ίιηυΙαΐίοιΐ6ΐη 5ίη6 
ιιΐ6η(Ιαάο 6556. Μοιίίδ 6πΊπι ΐίπιοΓ αά 1ΐ06 ηο8 εοπι- 
ριιΠι. 11x6 ιιΐ ϋίχίΐ ]η5ΐυ5 , ΐΓαηι 6οηιηι ϋ6Π)υΐ8ίΙ , 
8Ι18ηΐ(|ΙΙ6 (ΐ6ΐ6Χίΐ νίΓ(υΐ6ΐη , 61 5υ1ϊί6ΐ6ηΐ6ηι Γ6ΐίςίοηί5 
ν6ΓΦ (ΙοοίΓΐηαηι (Ί5 ΐπιάίάίΐ. β6ν6πΐυβ ί|;ίΐυΓ γ6χ 
η)8βΐΐ;ιηι ]ι:8ΐί ηΐ8η$υ6ΐα(1ίη6πι , πιη|[η3 Π1»6ΓαΙίΐαΐ6 Γ6- 
ηιυηβΓαΐ ραίπαπιΐιαηα. Οίείΐ εηίηι : 14. Αοαρχΐ Αδί- 

(α) 11X0 Α1)Γ2ΐ)3ΐηιιιη ΙοςιιβηΙβιη ίοάιιοίΐ ε1ΐΓ][80&Ιοιηυ8ν 

(|ΙΙ»5ί νίά6ΐί66ΐ Αΐ>1αΐ6ΐ66ΐΐ 61 βϋΙχΚΐί ΟΙΓΓΕ ΓβΗ^ίοηΰΐιι 6ηΐΗ 

76ηΙ. Μΐ Ιϋΐηβη δοτίρίοηΒ 8βΓί6ί ηοα 6οη5οη8ΐ : 6χ)ιίΙ)6ΐυΓ 
βαΗη Αΐ)Ιιη6ΐβεΙι €|ΐΐ85ί ηοα ϊηοάο ▼βτί Ι)€ί αιΐΐοτ, 86(1 611801 
9Ρφΐί αιηπηδ. Ουοα βηίιη Αΐιηΐιαπι <!ίοίΐ, Νμμ (οτΐε ηοη €$ί 
ϋηιοΓ 1)Η ίη Ιοεο ί«ίο .^ Μ άυΜυηΐίβ ηιοτβ (]|6|1^ ςηΐ8 Γοΐί- 

υίίΜΙ^ 81 ΙΒ0Τ68 060118 ΜΝΜΐΐΐηΐ 6Χρ6ηΐΙ8 8Τ8ΐ• ΑΠείΙΙΕΡ. εΟΝδΤΑιΝΤΙΝΟΡ. 4Μ 

ηΐΒΐίοΗ ηάΙΐ€ ΛίΛταοΗηΐΜ , «Ι ον€ΐ, «Ι μ/«/ο<, €Ι %ηνο$^ 
€( αηάΙΙα» , α ηάάΐάίί ί//ί 8αηαηι ηχοτβη ηιοη, Υί• 
<1Ί5Γι , (1116616 , οπιηίροΐ6η(6ηι 61 'ναπαπι 06ΐ 58ρί6ΐι- 
ϋαηίΐ?Ουί 6ηίηι ίη ηιοπίδ ρεηουΐο 6οη5(Ίΐυΐυ5 βηΐ , 
61 οηοηία Γα6ί6ΐ>αΐ υΐ ιηοπεπι ρο$56ΐ 6ΐΓ(ΐ|[6Γ6 , ηοη 80^ 
Ιυιη ηαοποιη είίυςίΐ, 56(1 6ΐ ηια^η^ηι ο1)ΙίηυίΙ ΟάυοίΑοι, 

61 Γ6ρ6ηΐ6 £[ΙθΠ08υ8 Γ30ΐυ5 651. 

5. Ιη Ιιυηο 6ηίηι πΐ0(1υηι 3£;6Γ6 βοΐοΐ 06υ8 : ηοη 80- 
Ιυηι α Ιήδΐίΐιυβ 1ί1)6Γ&ΐ 608 ςυΐ Γοηίΐ6Γ 56 £[6Γαηι ίη 
ΐ6ηΐ8ΐίοηί5υ5 , ίη (ρ]85 ίηοί(1υηΙ ; 56(1 61 Ιαηίαιη ίη 8«1• 
ν6Γ5ί5 ΡΓ36561 Ιφΐίΐίβπι, υΐ ίη 60Γυπι οΙ)Ιίνίοη6η] οηι- 
ηίηο νοηίαηΐ, 61 ίη πιυΐΐα 5ίηΐ 1)οηοΓυπι 3ίΏυ6ηΐί&. Εΐ 
ν1(ΐ6 ίη5υρ6Γ Γ6^ί5 6ΐ|[8 ΐυβίοοι ίΠυηι οίΏοίυπι. Νοη 
8ο1υιη 6ηίιη (αηΐίβ πιυη6η1)υ8 ίΐΐηπι ΙιοηοΓαΐ, 56(1 6ΐίαπι 
ροΐ65ΐαΐ6Πΐ 6ΐ άΰίΐ , υΙ ίη 16γπι βυα 1ΐ85ίΐ6ΐ. 15. Ε€€€ 
€ηίηι , ίη(ΐυίΙ , ίεηα ηιβα €θταηϊ ί€ β$ί ; ΜοηηιφίΒ /ί6Ι 
ρΙαοί&τΗ , ΗαΙίίΐα. Ναπι ςυΐα (1ί(1ί6ίΙ ρΓορΙΟΓ ίΐΐυπι , 61 

ρΓ0ρΐ6Γ ίΙΓΐα5 ρΓβ665 τΊΐ3Π1 5ίΙ)ί (Ιβίαπί 6556 , ί(ΐ60 ίΐ8 

Ιη ρ6Γ6£;Γίηυπι , «ΓΓοηοηι , οΐ 3ηΐ68 ηυΐΐί 60$ηίΐηηι, 
ΐ|ΐια$ί ίη 1)6η6ίαο(θΓ6ηίΐ 61 ΐυΐ0Γ6πι 3ΐί(ΐυ6ΐη οί66ίθ5υ8 
ΓυίΙ. 16. 8ανΓαί αηί^ιη , ίηςυίΐ, άίήί : Εοεβ ά€άι ηύΙΐ€ 
άϊάταοΗ}ηα$ (ίταΐή ΐαο. Υιάο ςυοηηοίΐο, 3666ρΐ8 8 ]υ8ΐθ 
άύ€ΐΓίπα , 6Γ6(1ί(1ίΙ 6]υ5 (Ιίοΐίδ , 8ΐςυ6 ίρ56 ίΓαΐΓΰΐη Ιιυ- 
]υ5 ίΐΐυηι νο68ΐ. Εαηνω ά€ά%^ ίη(ΐυί1, (ταΐή Ιμο, «πινΙ 
•η Ηοηοτβηι νηΐΐηζ /ιιί« αοηίΜα ν€Τ€ άΐο, Ουί(1 651 , Ι η 
Ιιοηοτβηι νηΙΐΜ$ ίηί , βΐ οηΜία ν€Τ€ άιο 7 Γγο ίΐβ (]η38 
ρ6Γ ί^ηοΓϋηΐίαηι 8$$Γ655υ5 5υπι , 16 ςιιχ 65 υχοΓ ]υ8ΐ•» 
ίη (Ιοπιυπι πΐ63ηι 1ηΐΓθ(]η66η(ίο : ρΓΟ 1ιο€ 5θ1ιιπι ςυ&8 
οοηίαηΐϋΐί» Ιί1)ί ααοΐΟΓ Γυί, πιίΐΐΰ άβάι (1ί(ΐΓ36ΐιπΐ35, γ•- 
5&Γΐυηΐ5 68 ςιΐ9Β8 Π16 ίη 16 5υηΐ8(]ιηί568. Υβηιιη Ομ- 
ηία ν€Τ£ άϊο. Ομ\ά 5ί|;ηίβ63ΐ , Οηιηία νβτβάίΰ ? Οιηιΐ68 , 
ιηςυίΐ, α (6 άΐ503ηΙ ηίΐιίΐ ίηί(ΐυαπι 8 ηΐ6 Γαείυηι 6556, 
ςνία ίηΐ86ΐ8 6χίνί8ΐί άβ (Ιοπιο ιηοα. Οοοο , ίηςηίΐ , νί- 
Γυηι Ιυυπι , 6556 ηΐ6 ίηηο66ηΐ6π\ α ρ6003ΐο : (1ί563ΐ 8 
Ι6, ηίΐιίΐ 8 ηΐ6 ΓβεΙαπι 6556. 0α3Γ6 ν6Γ0 Ιιχο (ΙΙείΐ ? 1)1 
ουιη ]υ3((ΐ5 8ΐ) 6α (1ίί1ί66ηΐ , πιιιΙΐί5(ΐΐ]6 Γυ6ηΐ ηαίοηί- 

1)05 6(1θ6ΐυ5 , ρΓΟ 60 |ΜΓ6€68 ΠοΟίίηΟ θίΓ6Γ8ΐ. ΝαΐΗ 

ρο5ΐςυαηι ίΐΐο (Ιίχίΐ , Οηιηία νβΓ€ άίο : Ηοο 651 : Οοοο 
νίΓϋΐη Ιυυιη 6α (]υαϊ Γα€ΐ3 8υη1, 5ΐαΓιπ) 5υ1κ1ί<1ί1 δοή- 
ρίπΓΗ : 17. Εί ονανίί ΑΙηταΙιαηι Ώαιηι^ €1 »αηανίΐ Οαη» 
Α^ίηΐΰΙβοΙι , €ί υχοτβηι β]η» , βί αηοίΙΙα» ^'ικ , ϋ ρβρ€τ$' 
τηηΐ : 18. ηαία €οηοΙηάαη$ ΰοηΰΐαίΰταΐ βχΐνίη$β€ΐι» οιη- 
ηί'ΐη νιιΐναηι ίη άοηιο Αί^ίηΐΰΙβΰΙι ρτορίετ 8αηαηι ιιχοΓβηι 
Αΰΐ'ϋΙκβ, \ιάβ ςαοιηο(!ο Οοηιίηυβ νοΐ6η5 ]υ5ΐΐ]ηι |)6γ 
οιηιΓια γ6(1(16Γ6 ί11υ5ΐΓίθΓ6πι , ρΓ66ί1)α5 ραίπαΓοΙιχ 58• 
Ιιιΐ6ΐη Γ6ςί5 61 οηοηίυπι ςυχ ίη (ίοπιο ίΙ1ίιΐ5 ΟΓαηΙ, ιΐο- 
η:ιΙ. ΟίανΗ οηίηη, ίη(|υί1, ΑΌταίιαηι Οβηηι , βί $αηα»η 
ΌβΗ$ ΑύίιηβΙεοΗ; €ί νχοηιη €]«$, βΐ αηοΗΙα$ φί^ €1 ρ«- 
ρβίβτΐίηί : ηηία οοηοίηάεηζ ςοΜΐη$€ταί ΟοηάηηΛ Μτίη- 
Η€\ι% οηιηβηι νηΐναηι ίη άοιηο ΑΙτίηιβΙβΰΙι. ΡΓορίΟΓοα , 
(|ηαπ)νί5 8Γΐ6ηυ5 655οΐ 3 ρ6€θ3ΐο Γ6Χ , ρΐαςαπι 1ΐ81ΐ€ 
ίη(Ιυχίΐ 1)θηιΐ5 Βοπιίηυ5 , υΐ ρΓ6€ίΙ)υ5 ]η5Γι 3ηηυ6η5 
Γαιη 5θ1ν6Γ6ΐ , 6ΐ ]α5ΐυηι €ΐ:ίηοΓ6πι 6ΐ ί1Ιυ5ΐηθΓ6ΐη 6Γ- 
Α€βΓ6ΐ. Ναπι 56ηιρ6Γ οηιηία ίΐα Γαοίΐ 61 ΙΓ86181 , 6Ι 
βίη^υΐα (ΙίβροηβαΙ, υΐ ςαί 5ίΙ)ί 56Γνίυηΐ , ςυα5ί Ιυπιίη8- 
Γία Γ6ΐυο6αηΐ , 61 60Γυπι νίπυδ ϋ1)ίςυ6 66ΐ65Γ6ΐυΓ. Εΐ 

νί(ΐ6, θ1)5661Ό 9 (1ίΐ66ΐ6 , ρ05ΐφ13ΠΙ ]υ5ΐυΠ1 ίΐ8 1ίΙ)6Γ8Τίΐ 

8 π)οΐ65ΐίί5 , (ΐυοπιο<]ο ίΐ6Γυπι 5υηιπια ΙιοηοΓυπι ]α5ΐο 
ΐηκΙίΐυΓ, ρο11ίοίΙ8ΐίοηί5 6£Τθ6ΐιΐ5, 61 ηυιιο 6Τ6ηίοηΐφΐ« 1ιΝ €ΑΡ. XX ΟΕΝΕδ. ΙΙΟΜΙΙ.. Χ1-Υ. <^ ΰτο αυτ6 Ιρμην^ΰοιν ο *Α6ι;ι1λ£χ φησί• ΤΙ ήμαρ* 
ς σβ, δτί έ,-ίΐη^γες έ.τ' έμέ χαΐ έπΙ την βασι- 
μύυ άμαρτίαν μεγάΛιχν ; Μη γάρ μέχρις έμοΟ 
νηναι τά της τιμωρίας ; Πά^ά μου ή βασιλεία 4ρ- 
ιιλλιν άφανίζετΟαι έχ της άπάττ.ς τη; παρλ σου 
^μένης. Τί ουν Ι^'ΐδων έΛοΙτχσας τοντο; Σκόπ:ι 
)Λ9 4γαπητέ, του διχαίου τδ -^^ρό^ίτ^μα^ Ι πως έν τά- 
ιολογίας βιβασχαλίαν αύτοΓς θεογνωσίας εΙσάγει. 
γΑρ, φησί, Μι'ιλοτβ ουκ ίση θεοσέβεια έ>* τω 
ζούτφ, έμέ τε άΛοκτε>*ονσιτ ενεκετ τϊ\ς *ι υ- 
7 μον;. Εναγώνιος, φησ\, γέγονα, μήποτε δ*ά τ6 
Ι ηλάνη ύμβίς χατέχεσθαι οΟδεμίαν τοΰ διχαίου 
αν ιηιησθε, χα\ βιΐι τούτο υμών (ρ&ιο<$μενος,. μτ} 
:%ς αυτήν γυναικά μου^ γεγενησβαι δια τήν περί 
* Ιπιθυμίαν έμέ άνελείν έπιχειρήσητε, τοΟτο 
α. "Ορα τηϋς διά τών ολίγων τούτων (βημάτων 
α\ χαΟήψατο αυτών, χα\ έδίδαξεν δτι δεΙ τ6ν έπ\ 
ν Θε^ έν νφ λαμβάνοντα μηδέν των 7:αρανόμων 
ιττ€β6αι, &λλ& τ6ν άχοίμητον έχείνον όφθαλμδν 
Ιναι» χα\ δι3^ τήν έχείθεν έπηρτημένην δίχην πολ- 
} διχαίου ποιείσθαι τήν πρόνοιαν. £Ιτα βουλδμενος 
ϊρ έαυτου άπολογίαν τιοιησαι, φησί * Μή νομίσητέ 

ούτως έψευσΟαι. Καϊ γάρ άδεΛ^ή μον έστΧτ έκ 
ς, άΧΧ ουκ έκ μτ\τρός* έγεΗ{Θί\ 6έ μοι εΙς γν- 

Τ6ν αύτδν μοι, φησ\, πατέρα επιγράφεται, δι' δ 
ιλφήν αυτήν έχάλεσα. Μή τοίνυν χαταγνώτέ μου. 
ι χα\ δ φόβο; του θανάτου εΙς την ανάγκην με 
ι κατέστησε, και τ6 δεδοικέναι μήποτε διά ταύτη ν 
^ν άποχτείνητε, ταύτην δ* περιποίηση 7θε• άλλ' 
)ύδέ ούτως έστ\ ψεύδος τ6 παρ" έμοΟ είρημένον. 
κδσην ποιείται τήν σπουδήν ό δίκαιος, ώστε δείζαι 
ν τούτφ έαυτδν ψευσάμενον *. Κα\ Γνα πάντα μετά 
ίας μάθητε παρ* έμοΰ, αχούσατε χα\ τήν [463] 

, ήν μεταξύ αλλήλων έσχήχαμεν, *Ητίκα έζΊ\γαγέ 
ΒΒίς έκ τον οίκου του Λατρός μον• θέα μοι 
α τήν πολλήν τοΟ διχαίου σοφίαν, πώς έν τάξει 
εως διδάσκει αυτούς, ώς έξ αρχής χα\ έχ προ- 

τών φχειωμένων έστ\ τφ Ηεφ, κα\ οτι αύτ^ καΐ 

> αύτδν άνέστησε, χα\ έκείσε ήγαγεν, Γνα μάΟτ| ό 
ί>ς, δτι τών πολλήν εχόντων έστ\ πρ?ίς τον Θε6ν 
σίαν. Ήνίκα^ φησ\ν, εξήγαγε με ό θεύς έκ τοΰ 

τοΰ ιατρός μου, εΊ:ζον αύτψ Ταντψ• γ//ι' 
σάηιν ποιήσεις έπ* έμέ* εις Λάντα τό.τον, ον 
σέΧθωμεν έκεΊ, είπέ^ δτι ^ΑδεΛρός μου εστίν» 
ή γάρ ανωτέρω εΐπεν ΕΪΛα γάρ, Μή.τονε ουκ 
θεοσέβεια έν τφ τό^φ τούτφ' χα\ έδόχει πολΰ 
χαθάπτεσθαι, ^υλόμενος τδ σφοδρδν τοΰ (^ήμα- 
ιχλύσαι , ένταΟθά φησιν, δτι Μή νομίσητέ, δτι 
Ινβχεν μόνον τούτο πεποιηκέναι έπέγνωμεν. Εύ- 
λρ ΊΜκα έζήιχίγέ ^ιε ύ θεόςέκ τοΰ οίκου τοΰ 
7 μου^ εΧπον αύτζί' Ταύτιχν τί^ν δικαιοσύνιχν 
^4^ εΙς έμέ εΙς Λά>'τα τΟΛοτ, ου εάν εΙσέΛΟω- 
[ερ\ πάντων τών τήν γήν, φησ\ν, ταύτην οίκούν- 
Ιχν παραγγελίαν πρδς αυτήν έποιησάμην * κα\ 
δτι κα\ ούτως έκτδς ψεύδους έστ\ν ή ύπόκρισις. 

> τοΰ θανάτου φόβος εΙς τούτο ήμαΐς έλθε?ν κατ- 
;σε. Ταύτα ειπών ό δίκαιος, κα\ τδν θυμδν αυτών 
;λαξε, χα\ τήν οιχείαν άρετήν έξεκάλυψε, κα\ άρ- 
αύτοίς διδασκαλία ν ένέΟηκε θεοσέβειας. Α1δεσ^ε\ς 
6 βασιλεύς τού δικαίου τήν πολλήν έπιείκειαν, τ!) 
φιλοτιμί|ΐ αμείβεται τδν πατριάρχην. "ΕΛαβε 
\9\^^ ^ΑβψέΛε/, χ(Μα δίδραχμα^ χαΐ χρόδατα, 
Ό'χους^ καϊ Λαΐδας, καΐ ααιδίσκας^ κάί ά.το- 
1 έψέ^σθα«| λΐϋ ίαυτδν ψςυσαμενον. δέδωκετ αντφ Σάί>ίαν γ.*,•*» γνιαΐκα (ώζοί\ Ε•δες^ 
άγαττητέ, τήν εύμήχανον. τοΰ. Θεού σοφίαν ; Ό γαρ περί 
τοΰ θανάτου δεδοιχώς, κα\ πάντα ποιών ώστε δυνηθήναι 
τούτον βιαφυγείν, ου μόνον τίν θάνατον διέφυγεν, άλλα 
καΐ πολλής άξιοΰται πα^^όησίας, χαΐ τιεριφανής άΟρόον 
γίνεται. 

ε'. Τοιαύτα γάρ τά παρά τοΰ θεού• ου μόνον τών λυπη- 
ρών ελεύθεροι τους γενναίως άντέχειν πρίς τους έπιόν- 
τας πειρασμούς σπουδάζοντας, άλλα και τοσαύτην έν 
αύτοΣ; τοϊς λυπηροΤς παρίχει τήν εύφροσύνην, ώς καΙ 
λήΟην ημάς £χειν παντελή, κα\ έν πολλϊ) γίνεσΟαι τώ^ 
αγαθών περιον^σία. ΚαΙ ορα λοιπδν τού ^σιλέως τήν 
πρδς τδν δίκαιον Οεραπείαν. Ου μόνον γάρ τοΙς τοσού- 
τοις αύτδν δώροις τιμά, άλλα καΐ τήν έξουαίαν αΟτώ δί- 
δωσι της έν τ!) γζ κατοικήσεως. Ιδοϋ γάρ, φησ\ν, ή 
γΤΐ μου εναντίον σου εστίν ου έάν σοι άρέσκχ(^ κατ- 
οίκει. Επειδή γάρ 5μαθεν, δτι δι* εκείνον καΙ διά τάς 
εκείνου προσευχάς ή ζωή αύτώ κεχάρισται, ώς εύεργέ- 
την λοιπόν χα\ προστάτην, τδν ξένον, τδν άλήτην, τδν 
ούδαμόθεν γ^^ώριμον ούτω θεραπεύειν επείγεται. Τ\\ δέ 
Σάββςι, φησ\ν, εϊπεν Ίδοΰ δέδωκα χίΛια δίδραχμα 
τφ άδεΛρφ σον, "Ορα πώς δεξάμενος τήν παρά τού 
δικαίου διδασκαλίαν, χα\ πιστεύσας τοΙς παρ* αυτού εί- 
ρημένοις, κα\ αυτός άδελφδν αυτής αυτόν καλεί. "Α^ερ 
δέδωκα, 9^1 ^Μ τφ άδεΛ^φ σου, έσται εις τιμίχν τού 
ΛροσωΛου σου >>, κάΙ χάντα άΛήΟενσον, Τί έστιν, ΕΙς 
τψΊΐν τοΰ :τροσώΛου σον, καϊ [\β\]Λάντα άΛήΟεν- 
σον; Τπέρ ών δι* άγνοιαν επεχείρησα γαμετήν σε ο3σαν 
τού δικαίου εΙς τήν οίκίαν τήν έμήν άγαγεϊν, ύπερ τού- 
του μόνου, επειδή ύβρεως σοι αΓτιο; γέγονα, τά χίλια δέ- 
δωκα δίδραχμα, Οεραπεύων τά πα ρ* εμού γεγενημένα βίς 
σέ. Άλ)»ά Πάντα άΛήθευσον. Τί έστι, ΠώΎα ά,ΙήΘευ- 
σοκ; Πάντες, φησι, παρά σού μανθανέτωσαν, δτι ουδέν 
γέγονε παρ* εμού παράνομον, δτι ανέπαφος εξήλθες εκ 
της οΕκίας της έμής. Δίδαξον, φησ\, τδν άνδρα τδν σόν, 
δτι άθώός είμι της αμαρτίας• μανθανέτω παρά σού, ώς 
ουδέν ειργασταί μοι. Τίνος δέ Ινεκεν ταύτα φησιν ; Ίνα 
μαθών παρ• αυτής ό δίκαιος κα*ι πληροφορηθείς τά^ 
ύπίρ αυτού προσευχάς άνενέγχτ) τφ Δεσπότη. *Επ^ιδή 
γάρ ειπεν εκείνος, δτι Πάντα άΛήΟενσον,ά'ηΧτο^,Ιίζοί- 
ξόν σου τυν άνδρα τά γεγενημένα, εΰΟέω; έπήγαγεν ή 
Γραφή• ΙΜ :τροσι\ύζατο Άβιαίΐμ πρυς τδν ^εί)ν, 
καϊ Ιάσατο ό θεός τύν ^ΑδιμέΛεχ^, καϊ τιμ* '^'νί'αΤκα 
αντοΰ, καϊ τάς Λαιδίσκας αΰτοΰ, καϊ ετίκτον δτι 
σνγκΛείων σννέκΛεισεν ^ζωΟεν ,τάσαν μΥιτ/Μν Ιν 
τφ οίκφ τον ΆδιμέΛεχ έί'εκεν Σά^^ας τΓ^ς γνναικ()ς 
^Αβραάμ, "^Ορα πώς διά πάντων περιφανέστερον τόν δί- 
καιον ποιήσαι βουλόμενος ό Δεσπότης, ταίς προσευχαις 
τοΰ πατριάρχου τήν Γωτηρίαν τοΰ βασιλέϋ>ς κα\ πάντων 
τών έν τφ οΓκω αυτού χαρίζεται. Πρόσ/ινξατο ^ιάρ, 
φησ\ν, ^Αδρίώμ Λρνς τνν θε^ν, καϊ Ιάσατο ό θε^ς 
τύν ^ΑδιμέΛεχ, καϊ τίχν γυναίκα αντον, καϊ τάς 
παιδίσκας αΰτοΰ, και έζικτον δτι συγκΛείων συν- 
έκΛεισβ Κύριος έξωθεν Λασαν μήτρην έν τζ^ οΙκφ 
τοΰ ΆβιμέΛεχ. Διά τούτο, καίτοι τη; αμαρτίας έκτδς 
γενομένου τού βασιλέως, τήν τιμοιρίαν ταύτην αύτψ έπ* 
ήγαγεν 6 αγαθός Δεσπό:ης, ίνα ταϊς προσευχαίς τού 
δικαίου έπινεύσας, ούτω τήν λύσιν έπαγάγτ;, καΐ πε,οι- 
φανέστερον κα\ λαμπρότερον τόν δίκαιον άπεργάσηται. 
ΙΙάνια γάρ άε\ ποιεί χα\ πραγματεύεται, χαΐ ούτως 
εκαστον οίχονομεί, ώστε τους αύτώ δουλεύοντας, χχθάπερ 
φωστήρας, ούτω δια)νάμπειν, χα\ τήν τούτων άρετήν 
πανταχού κατάδηλον γινεσθαι Κα\ δρα μοι λοιπόν, άγα- 

1* Ρθ5ΐ τοΰ προσώπου σου, Ιη ΙϋΙ)ΐΗ5 Ιβ^ίΙυΓ χαί πχα&^ς\«Μ^ 
μ.£τά σοΰ,£< οιιιφΜ 9«<Ρ^^Κ(Ηεακ(. 4)4 δ. ΜΑΝΝ15 ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚϋΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙιΝΟΡ. ν\τϊ^ μ&τά τήν των λυπηρών &7ηιλλαγήν, ιτως πάλιν 
Ιια^έχεται τ6ν βίχαιον ή χορων\ς των αγαθών, ή τής 
επαγγελίας ύπόβχεσις, κα\ εΙς έργον λοιπδν έξήιι τά πά 
λαι παρά του Θβοδ έπαγγελθέντα αύτφ. Καϊ Κύριος, 

φησ\ν, έΛΒΟίέψατο τήκ ΣάφΙίαγ^ καθά εΪΛε, καϊ 
ΪΛοίτισε Γ|| Σάφρφ, καθά ΒΛάΛίχσε. Καϊ σνΛΛαΰί-νσα 
§νεκε Σάβ^α τφ ^Αβραάμ νιό^ εΙς τό γηρας^ εΙς τότ 
καιρόν, καθά έΛάΛησετ αύτφ Κύριος. Ύί έστι, Καθά 
έΛάΧήσε, χαι, Καθά είχε ; Καθάπερ, φησίν, ύπέσχετο, 
ήνίχα έττεξε'/ώθη μετά τών αγγέλων εΙς τήν δρΟν τήν 
Μαμβρ!], είρηχώς δτΓ ΕΙςτόν καιρόν τούτον έΛεύσο» 
μαι, καϊ ίσται τ^ Σάφ/χί. νΙός, Ταΰτα το^νυν εΙς έργον 
έξ!)λθε, χαι τά τί^ φύσει άττηγορευμένα, ταΟτα έώρων εΙς 
ίργον έχβεβηκδτα, ού χατά άνθρωπίνην άχολουθιαν, άλλα 
κατά θείαν χάριν. Καϊ έκάΛεσε τό Ονομα του νΙοΰ αύ- 
του, δν ίτεκεν αντφ Γέί/3/α, Ισαάκ, Ούχ απλώς έπεση- 
μήνατο ή θεία Γραφ^^ τΐ, *0ν έτεκεν αύτφ Σά^^' ού 
γάρ είπεν [465] απλώς, "ΕκάΛεσε τό όνομα του νΙοϋ 
αυτού, άλλα προσέθηχεν, *0ν έτεκεν αύτφ Σάί>{)α^ 
τοΰτ' έστιν ή στείρα, ή άγονος, ή γεγηρακυία. Καϊ Λερί" 
έτεμεν αυτόν, φησ\, τχί ήμέρβ Τ|) όγδόχι καθά ένετει• 
Λατο βΤύρίος.Ουτω γάρ ήν βιαταξάμενος, ώστε τϊ) ήμέρ^ 
1% δγδδη περιτέμνεσθαι λοιπδν τά τικτίμενα. Είτα ίνα 
μάθωμεν λοιπδν τήν άφατονδυναμιντοΟΗεοΰ, δτι χαΐτά 
παρά άνθρώποις αδύνατα παρ* αύτφ δυνατά, διά τούτο 
χαΐ τ6ν χρ^νον ήμΐν πάλιν επισημαίνεται ή θεία Γραφή, 
χα\ μετά τ6ν τόχον διδάσκει ημάς λέγουσα. ^Αβραάμ δέ 
^ ετών εκατόν, ^^νίκα έγένετο αύτφ Ισαάκ ό υΙός 
αύτου. Είχε δέ Σά^^α* ΓέΛωτά μοι έχοίησεν ό Αν- 
ριος' ός γάρ &ν άκούσχι, συγχϋφεΊταί μοι, Ύί έστι, 
ΓέΛωτά μοί έχοίτ^σεν ό Κύριος; Ευφροσύνης ύπόθεσίς 
μοι ό τόκος εστίν. Κα\ τί Οαυμαστδν, ει έμοί ; Κα\ πάν- 
τας τους άκούοντας συνηδομένους Ιξω, ούκ έπηδή έτε- 
χον, άλλ* επειδή ούτως έτεκον. Τ6 παράδοζον του γεγε- 
νημένου πάντας εΙς θαύμα καταστήσει, κα\ πλείονα πά- 
βι παρέξει τήν ήδονήν, δταν μάθωσιν, δτι έγώ ή τών 
νεκρών ούδ^ν άμεινον διακείμενη, άθρ(5ον μήτηρ γέγονα, 
χα\ άπ6 κατεψυγμένης μήτρας παιδιον Ετεκον, κα\ μήν 
θηλάζειν δύναμαι, κα\ πηγάς γάλακτος άφιέναι ή μηδε- 
μίαν ελπίδα λοιπόν τεκνογονίας Ιχουσα. Καϊ εΤπε' Τις 
άναγγεΛεϊτφ Αβραάμ, δτι ^^έί{££ τό ΛαιδίονΣάρΡα; 
Διά γάρ τούτο κα\ τού γάλακτος αΐ πηγαΐ παρεσχέθη- 
σαν, ινα τ6ν τδκον πιστώσωνται, καΐ μή τις ύττόβλητον 
είναι νομίση τδ παιδίον* αΐ γάρ τυηγαΐ τού γάλακτος πα- 
σιν έκήρυττον παρά πάσαν άνθρωπίνην προσδοκίαν εί- 
ναι τδ γεγενημένον. ΤΙς άναγγεΧεΙ, δτι θΊχΛάζει 
ίζοίδίον Σά^^α; δτι Βτεκον νΐόν έν γήρςί μου; 
δτι έγώ ή γεγηρακυία τεκεϊν ^,δυνήΟΓ,ν, κα\ έν ήλικί^ 
τοιαύττ^ παιδίον τρέφειν δύναμαι ; Καϊ ηύξήθη, φησ\, 
τό Λαιύίον, καϊ άΛεγαΧακτΙσθι\. Καϊ έχοίησεν 
^Αβραάμ δοχ^ν μεγάΛτχν, ^ Ϋιμέρςι άΛεγοΛακτίσθτι ό 
νΙός αύτον, 

ς•. Είδες του θεού τήν άφατον σοφίαν,δπως διά πάντων 
ιήν ύπομονήν τού δικαίου βασανίσας, δτε απαγόρευε ιν 
Ιδοξε χα\ αύτδς κα\ πάντες οι εΙς αύτδν όρώντες, ττ) 
Ανθρωπεία φύσει κατακολουθούντες, τδτβ τήν οίκείαν 
ύηόσχεσιν εΙς έργον ήγαγε ; Κα\ ημείς τοίνυν, αγαπητοί, 
«))ν αυτήν τφ διχαίφ ύπομονήν έπιδεικνυώμεθα, χαΐ 
μηδέ7Κ>τε ναρκ(Γ»μεν, ά)λά ταΖς χρί^σταΐς έλπίσι τρέφω* 
μβθα, είδότες δτι ούτε δυσκολία πραγμάτων, ούτε έτερ^/ 
«ι τών άνθρίύπίνων Ιχανδν χΐϋλυμαήμίν γενέσθαι, έπει- 
δάν ή του θεοΰ χάρις τήν οίκβίαν φιλοτιμίαν έπιδείξα- 
•θζι ρουληθΙ|. "Οταν γάρ έκεΤνος νεύστ^, πάντα εΓχει κα\ παραχίορεΓ, καΐ τά δύσκολα εύκολα γίνεται, κα\ τά άδύ- 
νατα δυνατά* μδνον έάν ήμεΙς στε^ίί^άν τήν εις αύτδν 
πίστιν έπιδεικνυώμεθα, καΐ πρδς τό μέγεθος αύτοΰ άφ• 
ορώντες, ανώτεροι γινώμεθα τών ανθρωπίνων απάντων. 
Ό γάρ τά μέλλοντα αγαθά κα\ τά άπό(6^ητα έκεΤνα 
υποσχόμενος τοΓς μετ' αρετής τήν ενταύθα ζωήν δια- 
νύουσιν, ού πολλφ μάλλον κα\ τά ενταύθα παρέξει, χα\ 
μάλιστα, έάν ήμεΤς εκείνων έφιέμενοΓ, τών παρ<5ντων 
ύπερορώμεν ; [466] Τότε γάρ αυτών μάλιστα άπολαύσομεν 
μετάδαψιλείας, δταν αυτών ύπεριδείν βουληθώμεν. ΤαΟτ' 
οδν είδότες •, έχείνα ττοθώμεν τά μένοντα χα\ [466] ακί- 
νητα αγαθά, τά τέλος ούκ επισταμένα, 7να και τδν παρ- 
όντα βίον άλύπως διανύσωμεν, κάχείνων έτητυχείν 
δυνηθώμεν, ών γένοιτο πάντας ημάς άπολαΰσαι, χάριτι 
κα\ φιλανθρωπίςι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 
μεθ' ου τφ ΠατρΙ ή δόξα, άμα τω άγίψ Πνεύματι, νυν 
κα\ άε\, καΐ είς τους αΙώνας τών αιώνων. Αμήν. 

ΟΜΙΛΙΑ ΜςΤ'. 
Καϊ είπε Σάφί>α • ΤΙς άναγγεΛεΤ τφ Αβραάμ, δτι θη- 
Λαζει Λαιδίον Σάφφα ; δτι ίτεκον υΐόν έν γήρφ μου. 
α'. Φέρε κα\ σήμερον, άγαπητο\, τήν άκολουΟίαν τών 
χθες είρημένων άναλαβόντες , ούτω τήν έστίασιν ύμιν 
παραθώμεν ταύτηντήν πνευματικήν, ινα μάθωμεν πάλιν, 
καθάπερ χθες ήκούσατε, τού αγαθού θεοΰ τήν άφατον 
κηδεμονίαν κα\ συγκατάβασιν, κα\ τού πατριάρχου τήν 
πολλήν ύπακοήν καΙ εύγνωμοσύνην. Είδετε οταος ή τού 
Ισαάκ γέννησις περιχαρή τήν Σά(^^αν έποίησεν ; Εί^β 
γάρ, φησ\, ΓέΛωτά μοι έποίτ\σεν ό θεός ' δς γάρ άτ 
άκούσχι, συγχαρεΊταί μοι.Ύτίαστον, φησ\, τών άκουόν- 
των εΙς κοινωνίαν τής χαράς έπισπάσομαι. Μεγάλη γάρ 
έστιν ή παρά τού θεού παρασχεθείσα μοι δωρεά, χαΐ 
υπερβαίνουσα τήν άνθρωπίνην άσθένειαν. Τίς γάρ, φη- 
σ\ν, ούκ άν έχπλαγείη ορών έμέ γαλακτοτροφούσαν κα\ 
τιθηνουμένην, τήν έν έσχάτψ γήρα κα\ μέχρι τού παρόν- 
τος έν άπαιδία γεγενημένην ; ΚαΙ ώσανεΐ Οαυμάίουσα 
και έκπληττομένη τδ γεγονδς, έπήγαγε • Τις άνα'^η^Λεϊ 
τφ Αβραάμ, δτι θτιΛάζει παιδίον Σά^^α; δτι έτεκοτ 
νΐόνέν γήρςι μου; Επειδή υπέρ φύσιν έστι τδ γεγονδς, 
διά τούτο φησι, Τίς άναγγεΛεΤ; άντ\ τού, Τίς άναλογί- 
σεται ; τίς άν ένθυμηθείη ; ποία διάνοια χαταλαβείν δυ- 
νήσεται; ττοϊος λογισμδς εύρεϊν Ικανδς τού γεγενημένου 
τήν άκρίβειαν ; Ούχ ούτω θαυμαστδν ήν, τδ έχ τής πέ- 
τρας κατά τήν έρημον άναβλύσαι τάς πηγάς τών υδά- 
των, ήνίχα τή ^άβδφ Μωυσης ταύτην έπαισεν,ώς τούτο 
τδ άπδ μήτρας ήδη νενεκρωμένης παιδίον τεχθήναι; κα\ 
γάλακτος πηγάς άναβλύσαι. "Ινα γάρ πάσιν ό τόκος κα- 
τάδηλος γένηται, καΐ πάντας, χαΐ τους τότε παρόντας 
κα\ τους μετά ταύτα άχούοντας, εΙς πίστιν τού θαύμα- 
τος έναγάγη, διά τούτο κα\ αυτή τρέφει παιδίον κα\ τής 
γαλακτοτροφίας ανέχεται. Καί φησι, Τίς άναγγεΛεϊ τφ 
Αβραάμ, δτι θηΛάζει παιδίον Σά^^α ; τούτο τδ και- 
νδν, παράδοξον, και παρ* ελπίδα έμο\ παρασχεθέν,Ότ* 
ίτεκον υΐόν έν γήρφ μου ^ ; Τί έστιν, "Οτι ξτεκον νΐόν 
έν γήρφ μου ; "Οτι κα\ άνευ τής στειρ(υσεο)ς ίκανδς ήν, 
φησι, και ό τής ηλικίας χ(ί6ψ)ζ άπαγορεύσαι τδν τόκον. 
Άλλα ταΰτα πάντα τά κωλύματα ό Δεσττότης έκττοδών 
ποιησάμενος, κα\ τού παιδδς τδν τόκον έμο\ κεχάρισται, 
και τού γάλακτος τάς πηγάς. 'Αλλ' Γδωμεν λοιπδν τά έςής. 
Επειδή γάρ άπήρτιστο τά τής [467] γαλαχτοτροφίας, 
ΕΙδβ, φησ\, Σά/^ί^α τόν υΐόν "Αγαρ της ΑΙγυπτΙας, δς 
έγένετο τφ Αβραάμ, παίζοντα μετά Ισαάκ του υΐον 

^ ΜοΓβΙ. 6( ςιιί(1βιη ιηββ. ταύτ* οδν άΐότζς. δ«νϋ• «( »1ϋ 
δπερ γινώσχοννες. 

^ δ^νϋ. €ΐςιιί€ΐ9πΐ ΙΒ55. έν γήριι μον. ιι\ οϋιη ΊΙΓι α Οοο ρΓοππ^^α $ιιγ.Ι. Εί ΟοηώΐΜ , ίικιαίΐ , 
η<|(ανίΐ 8αηαηι , βι^ιϋ άίχΉ , €1 [βάΐ 8αΓΤ0Β βίΓΐι/ ίοηυπ- 
ίια €$Ι. 2. Ει €οη€€ρίί, ρβρετΉηΗβ 5αιτα ΑΰταΙιω /ί//ιι.τ. 
ίη 9€ΐΗ€ΐνί6 , ί'η Ηηιροτ€ $ίοηί Ιοηηηίαί αΐ «ί ΰοηώΐΗ$ 
{Οαρ, 21). ΟιΓιϋ 65ΐ, 8^^ι^{ /ο^υκίκΑ ««, €(, $1^»/ άίχίΐ ? 
ϋυβπια(1ιιιυϋυηι/ηιςαΊΐ, ριοπη^ίΐ, ςιιαηϋο ΙιοδρίΙίο αχ- 
οβρΙυ$ 6$( ΰΐιιη αη^βΙΊδ αρικί ςηοΓο-απι ΜαηώΓΟ. Ναηι 
ηυο(1 ϋίχίΐ : Ιη Ιβηχροτβ Ιιοο νεη'ιαιη, α βάί 8αη(Β βΙ'ΐΗί 
{€€η. 18. 24) : Ιιοο πυηο ορβΓΟ Ίιηρίοΐιιιη 6$1. £ΐ ςαχ 
ηαΐυΓα (1ϋηο£αΙ)ίΐ(, οα νίϋοΐιαηΐ 6ν6ΐιί5$6 , ηοϋ 5€ουη- 
ϋηιυ Ιιυιηαηυηι 61 δοΓιΙυπ) ηιΟΓβιη , $6(1 ροΓ (ΙΊνΊηαιη 
ξΓηΐίηηι. 3. Ει νοοανίΐ ηονηβη βΙΗ <υί , ηηβιη ρβρβήΐ 
ίρ$ί 8αηα, 1$ααο, Νοη ηΙ)$(]ΐΐ6 €»(ΐ5.ι α$$ί£;η&νί(, Οιι^πι 
ρϋρη'ίΐ Ίρύ 8αηα : ηοη οιιίιη ϋΊχίΐ βίπιρΠοίΐβΓ, Υοεα' 
νίΐ ηοιη$ηρΐα ικί; δβιίαϋ^βοίΐ, ΟαρηιρερίΤΐί ίρίί 8αηα, 
ίιιΓ(:€υηϋα ίΐΐα οΐ νβΙυΚι. 4. Εί άΓΰηηιάάίι βηηι^ ΙηηυίΙ, 
ά\€ οαανο , ίίαίΐ ρτ(Β€Βρ€ταΐ Βοηιίηαί. δίο οιΓιπι ρΓ£• 
ΰβρίιιιιι αεοερβιαΐ , ηΐ ϋίο οοΐανο οίΓουιηε'κΙοΓοηΙιΐΓ 
<|ΐιί ροδίΗηο η:ι$θ(;ΓβηΐηΓ. 

Οηιηία Ββο ροαίΗΙία, — Ρογγο υΐ υΙΐβΓίιΐδ (1ί$εαιηυ§ 
ίιΐ6(ίαΙ)ίΐ6πι ροΚπιΓιαιη 0οί , 61 εα ςυχ αρυιΐ ΙιοπΓιηβδ 
ίιιι1>ο$$ί1)ίΙία δυηΐ , 3ριΐ(1 βυοι ρο55ί1)ίΙί& βδδβ : ίϋοίΓεο 
ιη)Ιμ8 ΐ6ΐηρΜ5 α8δί£;η3νί( ΐΐεπαιη ϋίνίηα 8ΰηρΐυΓα , οΐ 
ρυδί ρ.ΊΓΐιπη <]0061 ηο$ Ιιίδ νορϋΐδ : 5. ΑΙ>ταΙιαηι ΰταΐ 
ωυιοηιηι €€ηΐΜΐη^ ηηαηάο ηαίΜ αί βι Ι$αα€ βΙίΜ ίηα$, 
0. ΒίχΗ ανίαη 8ανΓα : Πίεαιη [βάΐ ιηί/ιί Ώοηαηηε : ηαηι 
ψίί αιιάίβΙ,ρααάβΒιί Μβεηιη. Οηϊ(1 68ΐ, Ι{Ί»αηι [βπΐ ιάιΜ 
ϋοιηίηη$ ? 1.χΊΊΐιχ οοεαδίο ηιΊΙιί ραπίυδ βδΐ. Εί ηιΓκΙ 
ιηίΓυιη, 5ί πήΐιί ([αυάίυπι ? Οιηηοδ βΐΊαηι ηυί αιιϋίβπΐ , 
Ιΐ»1>ΰΙ)0 €0ηςΓ3ΐυΙαηΐ68, ηοη ηοΊη ρβρϋρί , δοϋ ςπία δίο 
1>βροΓί. Ταπ) 2(1ηπΓαΙ)ί1ί5 ΓΑΓΟΐ^ςυβ* ι^ηυδ οπιιιο$ ίη 
ηίΙιηίΓαΐίοηβιη τηρίοΐ, α ιη:ι]θΓ6ηι οίηπίϋυδ νοίυρίαΐβιη 
^ΟοΓοί , αιτη δείνεηπΐ πί6 , ςυχ πίΗίΙ α ιηοηιιίδ ίΐίΐίβ- 
Γβϋαιη ({υαιιΐυιη 3(1 ςβηβΓαΐίοηοιη , δυϋιΐο ιη&ΐΓβιη 
ΓΑεΙηιη 6δϋ6, βΙο νυΐνα οχδίοο&Ιιι ρυβΙΙυηι ρορβπδδο βΐ 
ΙηείαΓβ ροδδβ , 61 Γοηΐεδ Ιαοΐίδ βιηίΐΐοΓβ , ςαχ ηυΙΙαπι 
8ρ6ηι ραΓίοικΙί Ιιαίιεϋαιη. 7. Εΐ άίχίΐ : βιιίβ αηηηηΐία- 
Ι^ίΙ Αΰτα/κΒ, ηηοά ΙαοΙαΙ ρηοΊΐηι 8αηα ? Ναιη ρΐΌρΐ6Γ 
1η>€ 6( Ιαοΐίδ ΓοηΙβδ οοηοβδδί δυηΐ , υΐ ραηυιη ]ηα|;Ί5 
€Γ6(ΓιΙ)ίΐ6ΐη ΓαείαηΙ, εΐ ΐ)6 ουίδ δπρροδίΐίιίυιη 6δ$6 ρυΐοΐ 
ρυεΓοιη : ΓοηΙβδ βηίιιι Ιαειίδ οιηηίΐιΐδ ρΓΧ(1ίθ3ΐ)αΐ)1 
ρΓΟΟΙΟΓ Ηυηιαηηιη οχδρβοοιίοηθίη Ιιοο βνβηίδδβ. Οιήί 
αηηπηίίαΰίΐ , ηηοά Ιαοΐαΐ ραβΓΗΠΐ 8αηα ? φιοά ρίρβη- 
ηηι (ίΐίηιη ίη κηεοίηΐβ η^α ? ςυοά Οζο ηυ» δβηιιί, ρα- 
Τ6Γ6 ροΐυβΓΪηι , εΙ Ίη Ιιαε χιαίβ ΠΠυιη αΙεΓβ ρθ85«ίηι ? 
8. Ει ΰτενιΐ, ΊηηυΊΐ, ριιβτ, βΐ αύΙαοΙαίΜ αΐ. Εΐ (βάΐ 
ΑΙίίταΗαηί εοηνινιηηι ηιαριιαηι άίβ ηηο αΗαεΙαΙυε €$1 /ι- 

6. ΜθΓαΙί$ ζχΐιοτίαίιο. ^\ΙύΙ ηοη €€άΗ ηηίαί (ϋνΐηο. — 
νΐάίδΐί 0οί ίη6ίΤ2ΐ1)Π6ηίΐ δαρίεηιίαπι , ηυοιηοϋο ραΐίειι- 
Ιί&αι ]υ8ΐ1 πχκΐίδ οπιη'ώυδ ρΓθ1)3νίΐ, ί]υαιΐ(1ο ίρδο εΐ υπ»- 
η68 ςυί Ιρ8ΐιιη νί(1οΙ)3ηΐ, Ιιυιηαιι» η&ΙυπΒ νίΓβδ δρεοΐαη- 
ιβδ, ηίΙΓιϊ 8Ρ6Γ3Γ6 αυάεΐιαηΐ» ΐυηο ίρδα ρΓοιηίδδίο εοπι- 
|ΐΐ6ΐ2ΐ6δΙ?1^ίΐυΓ, (Ιίΐεείί, οΐ ιιοδ εαιικίοιη, (]υ»η) ]ηδΐυ8 
ίΙΙβ ρ&1ίβιιΙί3Πΐ βιΐι'ώΰ&ιηυδ , 61 ιιυιιΐ(]υ9η) (Ιοδίϋοδ δ•- 
ηΐϋδ : 86(1 δρ6 1)οη& Γ66Γ66ΐηυΓ, δοίβηίοδ πβςυο Γίτυπι 
(1ίΓηειιΙΐ2ΐ6ΐη , ηβςυβ 3]1υ(1 ςυίά Ηυιηαηυηι οΙ)δΐ2ΐευΙυιη 

ηοϋίδ 6886 ρθ&86, 81 ςυ9η(1θ ^ΓΟΐί^ 06ί δη&ΐη (ΐ66ΐ2Γ»Γ6 

νοίαβπΐ 1ί56Γ«Ιίΐ4ΐ6ΐη.Οαοΐί6$6η!ιη ίΠο αηηαίι, οηιηίίΐ ΙΝ ΟΑΡ. XXI. ΟΕΝΕδ. ΗΟΜΙΙ. ΧΙΥΪ. 4» 

€6(ΙιιηΙ 61 οΙ)ΐ6ηιρεΓ3πΙ, ο1 (ΙίΓΩείΙΊα ΓηείΠα δΐιηΐ, βΐ 
ίιηροδδ'ιϋίϋα ροδδίΙιΊΓια, δί δοΐυιηηιοϋο Γιγηιαπι ίη ίρ80 
ϋίοιη οοηδ6Γνεηιιΐ5,εΐ αιΐ πια^πίΐυιΙΊηεηι 6]η8 ροΐεηϋφ 
8ρ6ϋΙηιι(6δ Ιιυιηαηΐδ οιιιηί})ΐΐδ δυρεΓίΟΡεδ δίιηυδ. Ναηι 
(]υί ΓυΐυΓϋ 1)οηα εΐ Ίιΐ6ΐΓι1)ίΙί:ι ίΐΐα ρΓοηιίδίΐ ϋδ (|πί ειιιιι 
νίΓΐιιΐο νίίαιη ΙΓιο ροΓΟ^οηπΐ, ηιιηηΐο ηιη^ίδ 61 6α ηιιΐ- 
1)ΐΐδ ΙΓιε οριΐδ 6δΐ ρΓα.>1)θ1)ίΙ : εΐ ιηηχίιηο δί ηοδ ίΐΐα (Ιο- 
δίϋοΓαηΙοδ ρΓΧδοπίί.ι (1εδρίεί3ΐηιΐδ? Τπηε οηίιη εί» 
ιηαχίηιβ εΐ ιώεηίιιι ΓπιειιιυΓ« ηυαπϋο εα οοηΙειηηεΓΟ 
νοΙυεΓίιηιΐδ. ΡΓοίηϋο Ηχο δείοηΐεδ, ίΙΙα (Ιεδί(1εΓειηυ» 
1)οη& ςυχ ιηηηεηΐ εΐ ίιηηιοΙ)ί1Ια δΐιηΐ, βΐ (]υαβ Γιηουι 
ηεδοΊυηΐ : ηΐ εΐ ρΓ:νδεπΐ6ΐιι νίΐηιη είίΓα ι^^^>1^ιίαηι 
ΐΓαηδίηίιΐ&ιηπβ, εΐ ίΙΙα αδδείριί, ίΙΗδηυε οηιηοδ Γκιί 
ναΐεηηιπδ, ^Γαΐία εΐ ηιίδοποθΓ(1Ία ΟοηιΙηί ηοδίΓΐ ^οϋα 
€ΙΐΓίδΐί, ευί ευηι ΡηίΓΟ εΐ δρίπΐυ δηηείο δΙί ςΐ^^ιί^• 
ηυπο ει δοιηρεΓ, εΐ ίιι δχευΐα 8:Γειι1οπιιιι. Αιιιειι. 

ΙΙΟΜίυΑ ΧΙ.ΥΙ. Ει άίχίΐ 8αΓΓα : Οηί$ αηηΗηΐΊαΜί \1)ταΙΐ(Β, φιοά ΙαααΙ 
ρηβηιτη 8αηα ? φιοά ρ^ρεή ίχΐχη^η ίη ί€ηίθίηΐ€ ηι^α 
(Ο'ίΐι. 21. 7)? 

1. Α£;6 61 Ιΐ0(1ΐ6, (ΙΊΙεοΓι, Ιιεπ ϋίείοΓυιη 8^Γ^ε1η γ&- 
ρείεηΐεδ, εοηνίνίηιη Ιιοο νο1)ίδ δρίηίπαΐβ ίπδίηιαηιιιβ : 
υΐ ίΙεΓυπι, δίευΐ Ιιεπ, «ΙΙδΟΐιηιυδ ε( 1)οιιΙ Οεί ίπεβα- 
1)ϋεη) 5ειιί^ιΓιΐαΐοιη, ςπα ηοδίΓα οιίΓαΐ, ηοΐιίδ 86 &1ΐ6ηι- 
ρεπιηδ, 61 αιαςπαπι ραΙπαΓεΙιχ οϋοιΙίοιιΓιηιη αΐ(|υ6 
ςπιΐιιιη αηίιηυιπ. Υί(ϋδΐίδ (]ΐιοιηυ(1ο ηαΐίνίΐΑδ 1δ&:ιο 
δαηαη) εχ1ιίΐ3Γ3νίΙ? ΰ'χχΛ βηίιη, ίηφίίΐ, Ηηχαη (ύάί 
ηιχ/ΐί Οβχι» : χχαιη ηαχ αχίάίαχΐ, ραηάίύ'χΐ ηιβαυη. Οιηπεβ, 
(Ιΐείΐ, 3ΐιϋίΐθΓεδ ρ3ηίείρεδ β3υι1ϋ ιηεΐ Γαείαηι. ΒΙα- 
£;ιπιιη εηίιη ϋοηυιιι ιηΙΙιί α ϋεο ευηεεδδοιη εδί, 61 (]υ(κί 
Ιιυηιαη3ΐη ΐΓΑηδεεηιΙίΙ ίιιΓίΡίηΙΙαΙειη. Ουίδ εηίιη, ίη• 
ςυΐΐ, ηοη οϋδΙηρε^εΑΐ, ν'κίοηδ ηιε Ιαείο η)6ο ηυΐιίβα• 
ΐεπι ρηοΓυηι Ιη εχίΓεπιη δεηεείυΐε, ςιιχίιυευδςιιε ηοη 
ρερεπ? Ει ςπαδΙ αϋπιίΓ3η<% οΐ βΐΐοηίια (Ιο Γιείο, 8υΙ>- 
(1ί(1ίΐ : (2ιιί5 αηηηηίίαΰχΐ ΑΰχαΙκΒ , φιοά ίΐϋΐηΐ ρχκηηΐίη 
8αηα? ηηοά ρβρβή βΐχχαη χη ααΐϋΰίχιΐβ ηιβα ? Ουοηίηηι 
δπρεΓ ηαΐυΓ3Π) εδί Ιιοε Γαείιιιη, ρΓθρΐ0Γ03 ί::(]ΐηι, Οηι$ 
αιχηηηΐίαΰχΐ? αε δί (ΙίοεΓεΙ, Ουίδ δεουηι ΓεραΙ:ώίΐ? 
ςηίδ ηιεηΐε εοηείρί6ΐ? ηυ^ε ηιεπδ οοπιρρεΙιεικΙεΓε ρο« 
Ιεπΐ? φιχ Γοιίο δπΓΠοίΐ υΐ 3οειη'3ΐο Γαοΐί Ιιυ]υ8 ηιο- 
^ιιιη ίηνεηίαΙ? Νοη ηΙο ηίΙπιίπιΐΜΐε ΓυίΙ, εχ |)61γ3 ίη 
(Ιοδεπίο δε3ΐΐ]πίδ5ε ΓοηΙε^ .κριηΓυηι, ςυ3η(1ο ίΙΙαιιι 
Μοδεδ νίΓ^Α ρεΓευδδίΙ (Εχοά. 17) : δίοιιΐ ύβ νιιΐνη ]:ηη 
ειηοΓίυα ρυεπηη η3δεί (/νκηι. 20), οΐ ΙαεΙίδ Γοηΐβδ 
δοαΙυπΓε. Ναηι ηΐ οηιηί5υδ ρηπιΐδ ηΐ3ηίίε8ΐυδ 68861, 
61 οπιηεδ, Ιαπι εοδ (]υί Ιυηε 3(1θΓαηΐ, ςυ3ηΊ (|πί ροδί- 
εα αιιϋίεΓίηΙ, .1(1 Οϋειη πι'ΐΓ&ευΙί ίηϋυοεΓεί, ίϋείΓΟο 

• 

ΙρδΟ ρυεηιηι αΐίΐ ει Ιαείε δυο νυΐΐ εηυΐπΓο. £( ίη<|υί(, 
^Η^8 αηηηηίχιώΐΐ ΑΙίταΙιω , ηχιοά Ιαείβί ρη^τΗχη 8αηα ? 
Ιιοο ηονυπ) εΐ 3(1ηιίΓ3ΐ)ϋ6 , εΐ ρΓχίεΓ 6Χδρ6εΐ3ΐίοιιοιΐι 
ηιίΙιΙ εοηεοδδϋηι, ίηςιιίΙ, Οχιοά ρΰρβή βΐχηηι χη ι^ηβ- 
€ίχίί€ ηιβα. Οπί ^ Ιιοε εδΙ, Ρβρΰτχ βΙΊχίηι ί,ι $€η€€ίχιΐ€ ηιβα ? 
Οιιία ρΓχιοΓ δίεΓΪΙίιαίεηι δυΠΙείεΙιβΐ δοηοεϋκ Ιειηρυβ , 
υΐ ραπυβ δρεδ ΐοΙΙεΓεΙιΐΓ. ΥεΓυπιΙαπίΐεη ίιηρε(1Ιιη6ηΐΑ 
Ικ^ε οηιηία ε πιειίίο δυδίυϋΐ ϋοιηίιιιΐδ , 6( ρυεη ρ9Γ- 
(11Π1 εΐ Ιαειίδ Γοιιίεδ ηιίΐιί εοηεεδδίΐ. ΥοΓυηι νίιίεαπιυδ 
δε(]ΐιεηΐί3. ΡοδΚΐυαηι ίιηρίεΐυιη εδΙ ίαείεηιΐί Ιοηιρυδ, 
νί(/ί<, ίη(]υίΙ, 8αηα βΙΊχιχη Αρατ ^ΕίβΧβρίχα^ φιχ χχαΐΜ 
αΐ ΑύταΙίΛ^ Μ€ηΐ€ηι οηηι Ιίοαο ρχΐβίο $αο, 10 Εί άιχί» 423 8. 40ΛΝΝ1δ €ΗΚΥδΟδΤΟΜΙ 

Μταίια : Ε;ίΜ αηάίΐαηι Ηαηο α βΗΜΜ ήη$. ΝβηΗΟ- 
φΜΜ €ηίιη Ηεταηίί β^ιΐ9 αηάΐία ϋΐιηι βΗο ηιβο Ι$αα€. 
II. ϋηννηι αηίβηι αρραηιΗ νέτί^ηπι Ηοο οοταηι ΑΙίταΗαηι 
ίνρβτ βΐιο $ηο. Υιάβ, οΙ)δ€€Γ0, Ιιίο, (ΪΊΙοοίβ, 8αΓΓαιη 
ΙίΓΓυπι ιιοη ΓοΓβηΙβιη ΐ5πια6ΐΊ8 ηίιηίαιη Ποβηΐίαπι, η6- 
(|ΐιβ ρπιίοηΙβΓ $υ8ΐίη6Γ6 τοίεηΐβπι αηείΠφ ϋΗυπι €υπι 
βηο ίδαηο οοην6Γ$αηΙβπι. 8ίευΙ ί(^ΊΐυΓ ρπυ$ 8υρ6Γΐ)υ[η 
ΒρίπΙυιη Α£;αΓ 1ιιιπ)ίΙΊ3Γβ νοίβπδ, νβΙιβιηβηΓι ίικϋ^ηα- 
ΐίοηβ Γυ^ιαιη ίηΐΓβ εαιη οοε^ίΐ : ίΐ2 61 ηυπο νοίβιΐδ λϊϊ 
ίπίΐΊο ΓορηιηοΓβ Ι$ηιαο1ί$ ΙοπιεΓίΐαΐβιη, βΐ ηοη ΓβΓβηβ, 
€υιιι νίιΐ6Γ6ΐ ρυβΓυιη δυυιη 3 Οβο 5ΊΙ)Ί ϋοηαΐυιη ευιη 
&ηοιΙΐ£ ^ϊ)§γρι^α^x Γιΐίο δΐιηυΐ νβΓδαή, άίείΐ ΑΙ)ΓαΙΐ36 : 
Ε]ί€€ αηάΙΙαηι βί βΐίνηι β/ι/«. Νοη εηίιη ετΗ Ηδτβ» βίΐΜ 
αηάΙΙΰβ !ιη]η» οηπι βΐϊο ηιβο. Οαοηί:ιπι 61 56 ί η 6χΐΓ6ΐηα 
(ε(αΐ6 6556 νί(ΐ6ΐ)αΐ, 6ΐ ραΐΓίαΓεΙιηπι ςυοςιιε (ΐ6€Γ6ρΊΐυιη 
(6ΓΑη(6ηίπίΐ 3ΐηΐΜ)> ίηςυίΐ, ρίβηί (ΙΊεΓυιη), 5υ$ρί€αη8, 
81 Γοη6 Γορϋηΐ6 ιηοΓΟΓβηΐιΐΓ, η6 ΙδίηαβΙ , 60 ςυο(1 6Χ 
ρΑΐΓίαΓοΙίΦ €0η6υΙ)Ίΐυ ηα(υ$ 65861 , 86 ίη ρα1η$ Ιι6Γ6- 
(Ιίΐηΐ6ΐη ίηΐΓΐΐ(ΐ6Γ6 « ραπίοΊροηκιπε 61 χφίαίοιη Ιδααοο 
β6Γί ΐ6πΐαΓ6ΐ : ίϋείΓΟΟ άΐοΐΐ, Εβ€€ αηάΙΙαηι Ιύηό βί 
βΙίΗΐη ηια, Οί$οα(, ίηηιιΊΐ, ]αηι ηίΗίΙ €οηιιηυπ6 1)α- 
ΙιίΙυπιηι Οΐίυιη αηοΠΙχ ουιη ίΠίο ιηεο ί^ααο. Νοηιιβ 
βηίιη Φφΐυπι 65ΐ ιη Γι1ίυ3 ^ε^γρίίαβ 61 αηοίΐΐχ ουιη 
βΐίο ιη60 6( ϋοιη'ιηφ $ίιηυ1 ν6Γ86ΐυΓ. €οπΐ6Γυιη δαρΓ^ 
ηοη 8ίη6 €3υ8& Γ6ΐη Ιιαηο 6ςίΐ, 86(1 ίυΓ6 &ο ιηε- 
πΐο, αίςηε ίΐα εοη^ΓυεηΐεΓ, υΐ 61 06υ5 εοΙΓ^υίΙαηΐ 

6]|18 (1ί€θ. Ρ&ΙΠΑΚΗα νβΓΟ 1)6η6 3060108 6Γ(|:3 Ι8- 

ηιαείβιη, ιηοΐ65ΐ6 αο€ΐρί6ΐ)&1 ςυΦ α δ3ΓΓ& <1ί66ΐ)αηΐιΐΓ. 
Όηννηι οηιιη, ϊηςυίΐ, αρραηιιί νβτΰαηι Ηοο ζοταηι 
Αί>^αίιαηι άβ βϋο «κο. Ν6φΐ6 εηίηο (16 Α£[3γ ιηαΐΐυπι 
8θΠία((ΐ8 6Γ3(, 86ά 6Γ£η ριΐ6Γυιη ίΐα &ΓΩοΊ6ΐ)αΐυΓ, υ(- 
ροΐ6 }3ΐη &(Ιοΐ68ε6ηΐ6η). Βεά εοη5Ίϋ6Γ& , ο1)86εΓο, ΙΓιε 
€ΐ6ΐη6ηΙί8 Οεί πΓίΓαηι οίειηεηΐίαιη. Ναιη ςιΓια νίϋίΐ 61 
δαΓΓΑΐη ραΐί ίΐΓκιυίιΙ Ιιυηηαηυηι , εΐ 20£[Γ6 ΓΰΓΓ6 ραΓεηι 
ΙίΙίοηιιη ΙιοηοΓεηι : ί<1(ΐυε ιηεπίο : ΑΙ)ΓαΙιαπι αυίειη 
ηοη Γ6ΓΓ6 χ(]αο αηίιηο 6]6€ΐίοηεπι ΙδίηαεΓίδ ει αηείΐΐφ 
(ηαπι Γΐ06ΐ ηοη ο!)1αεΐαΓ6ΐαΓ δαΓΓΧ οΐ) 8ίη|[υΙαΓ6ΐη 
ηαηβυείικίίηοιη , &ΐΐ&ιηεη (Ιυπιπι εί νίϋϋ1)αΐυΓ : Ιιοε 
θδΐ^πινβ, πιοΐεδίυιη ει οηεΓθ8υιη), ΐυηε ϋειτιυιη δυαιη 
8θΓιΐαιη 56Γν3η8 ιηίδεποοΓϋΊαηι , 61 εοηεοΓίϋχ ίΠοΓυπι 
€0ριιΐ3ΐη εοιΐ8(πη§εη5, άίοίΐ αά ΑΙ)Γ0ΐΐ3πι : 12. Ν€ </κ- 
ηιηι ηΐ ϋοτωη Ιβ νβτΰηηι Ηοο άβ ρηβτο €ΐ αηάΙΙα. Οηιιαα 
ηΗΛΟίηιηηβ άίΧ€τϊΙ /ί6ί 5αιτα , αηάί νοοβηι €]η$. Νε αε- 
Γίρίοδ, ίηππΊΐ, ^Γ&νίΐεΓ ηποιΐ αΙ) εα (ΙίοΙυιη (Ίϋί 68ΐ : βεά 
Οηιηία φίθί€νηίηαβ άίχβήί <ί6ί 8αΓτα, αηάί νοοεηι ε]Η$, 
2. ΑραΓ€]ιαΐητ; οΜΊηΐία ΑΙταΙιω; ρτονίάβηΐΊα Βΰί, 
— Οφο οιηιιία, ίηςπΗ, ςυηβ;ιυηε Ιί1)ί (Ιίείΐϋε Ιδηιαείβ 
οΙ ^6 Α(;&Γ , 3οείρο : ει αικΙΊ νυεεπι ο{υ8. Νε νεΙίδ, 
ΙηςυίΙ, εοηΙπδίαΓΟ ε3πι , ηυοο Ι^ηΐο ΙειηροΓε ΐΑπΙιιηι 
•σιΟΓβιη εΓ^α (ε (ΙεεΙαΓ.ιτΊΐ : ςιιχ ηοη 8θΙυπι 56τηε1 , 
86(1 61 8εευηίΙο, ηΐ ΐε 2 πιΟΓίε ειίρεΓεί, 5είρ83πι ρΓΟ 
Ιιΐλ 8&1ηΐ6 6χρθ5υίΙ , εΐ ηιιείΟΓ Ιυχ Ιιυ]υ8 ςΐοηχ ίυ'κ. 
Ρτίπιυηι ηυί^επι ΓεεΊΐ υΐ ευπι Ιβηΐίδ ϋίνίΐϋδ αΐ) ^Ε^ρ{ο 
Τ6(ΙίΓ68, ρο8ΐε2 νεΓο ϊΐεΓυηι ίπ εαυ8α Γυίΐ υΐ ίι& (ε νε*• 
ιιεηΓείυΓ εΐ ο1>3εΓν9Γεΐ Α1)ίηιε1εε1ι. Νε ί^ίΐιΐΓ ϋι• 
▼βηλ &5 Ιιίβ ςυφ Ιοςυυΐα εδί νεϋδ ίπίΓε 6οη$ίΓΐ0 : 
οηΙπιτεΓυ ηοιι αΙΊΐεΓ ενεηίεΐ. 1η Ιδααε εηίπι εχ 63 ηβίο 
ΐΐΗΐηι 86πιεη νοεαϋίΐιΐΓ, ει ίρ5ε εηΐ ΐαυβ 1ιεΓε8 (ν. 12). 
19. Ι'Ί/ίΝΝΐ ακκνι ίΙΙατη αηάΙΙίΒ ατοϋοτε (αάαηι, €ί ίη ΑΙΙ€ΗΙ£Ρ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 424 ςβηίβη ηιαρηαιη (αοίατη , ηνοηίαηι ίβηιεη Ιιιιιηι «<ί. Ραε 

1{|[ίΐΜΓ ςυχ ίΙΙί Ιί5ί (Ιίχεηΐ, εΐ ο1)ε(1ί νοεί ε]υ$. Οο^ΐΐα 

ΙΓιε, οΙ)5εεΓθ, ςοΑηία 8υ5ί(ο εοηεοΓίΙία εΐ ραχ ίη εοη- 

ΙηΚ)6ηιίαπι εοηιπι εοηε6886πΙ, 1)θηΊι&(6 (ϋνίηα νίη• 

Ο'αΗιιη εοΓυιη εοη8ΐΓίη|^ηΐε. 14. 8ηηβχίί βηίιιι, Ίη- 

ςι;ιΙ, ηΐΑίιβ, €1 αΰΰβριί ραηβΒ, Η η(Γ6τη αηνω^ βΐ άεά'ιΐ Αρατ^ 

€ί ίηιροίκίΐ ίηρβτ Ηίΐτηβτηηί ε}ηί βΐ ρη&ηιηι , α άιηήάί 

€αη, Υί(]6 Ιιίο ϊΐεΓοηι ]υ8(ί εχίπιίαπι ρΓθ1)Ίΐ3ΐεηι, βΐ ηιι» 

ηΐίοηε ίη οπιηΐϋυδ Γε1ί$Ίθ83ηι 8υ3πι ηαεπίεηι ϋε- 

είαπεί. Ν&πι ςυαηιΐο ηυάίνίΐ δαιταπ) άίεεηΐεπι , Εβη 

αηΰίΙΙατη βί βΐΐηηι έ|;ι« • (ΙιίΓυπι εί νί(1εΙ)αΐυΓ , εο ςηοίΙ 

1>εηε 3Γβείε1)3ΐυΓ ει^α ΐ5Π)αεΙεπι : τερυπι υΜ Οοιηίηιιβ 

ρΓχεερίι, 8ΐαΐίπι Γεοίίςυοίΐ ίπιρεπι(τιηι επιΐ, εΐίαηι 

η3ΐαΓα1ί8 λπιΟΓίδ οΙ)Ιίΐα8, ς[υ38ί άίεεΓεΙ : υΐ)ί φΐ'κΐ ρπε- 

εΙρίΐ Οοηιίηυδ, Γ2εε883ηΙ οιηηε8 3ίΓεεΐίοηε8 : ςπία ηα- 

ϊ\ιτχ Ι)οηίΐΙπυ8 65ΐ, (ριί ρΓχείρίΙ. ϋΐαοΰβρΗ ίφίαν^ ίη• 

ςηίΐ, αηήΙΙα ραηε», βΐ Ηΐτ€ηι αηηίΒ, €3Τβ$$α αΐ ΰααι 

ρΗβτο. Υερυηι, ο1)8εεΓθ, νίϋε ΐίερυπι, ςυοηιοϋο ρΓορίΟΓ 

1)εηενοΐ6ηΓΐ3πι, ςυα ρΓ086ςυε5αΐυΓ ]υδΐυη) Οευβ, Ικυο 

ςιιοηυε βιιρεΓηα οογα ϋί^η» Ιι&1)ε3ΐυΓ. ΙΙΐ εΓ£[0 αΜύΐ, 

τα$2ΐ)α(υΓ ροΓ 8ο1ίΐυ<)ίηεπι , ει ευπι Αςυα εοηβαηφία 

ηυ1ΐ3ηίΐ υδςυαπι ίηνεηΐΓεΙ εοη8θΐ3ΐ1οηεπι , 15. Αΰ]βάΐ 

ρηετνηι^ ίη(ΐυίΙ, $ιώί€τ ηηαηι αΰίβίβηι, Οί5η]ηιρϋΙ)αηΐιΐΓ 

εηίπι 6]υ8 νίδεερα, εΐ (1ο1εΙ)3ΐ ωυΐΐυπι οΐ) ίπιπιοιίίοαπι 

ει^α ρυβΓυπι 3(Γεο1ίοηειη. 16. 8«</ίΐ, ίη(ΐυΊΐ, αάν€τ$ίΐ$ 

€νίΏΐ ^ ηηαΐί αά ίαοίηπί ατΰν». ϋΐα{>αί αιϊηι: Νοη νί- 

άβίίο τηοΠβηι ρηβη ηχεί. Εί $€άίΐ β τβρΐοηβ ρηβη. αα- 

ηιαηί αηίβηι ρηβν, ρίοτανΐι (α). €ί£ΐεΓυπι πιί8επευΓ8 εΐ 

1)6ΐιί$ηυ8 Οευ5 , ραΐΗβ εΐ ηιαίπδ εΓ^α ηο8 ουΓοπι 5ΐι.ι 

ΐΓαη8εεη(1εη5 ρΐεΐαίε, 17. ΕχααάΙνΗ υοεεηι ραεή άβ 

Ιθ€θ ιι6ί €ταί : π)ί8εΓΐυ5 εδί εΐ ρικπ εί εαΐαηιίϋκίδ 

Α^αΓ : ρεΓΠΐίβίΐ Ι3ηΐυηι οαπι εχρειίπ ςιιίιΐ 8ίΐ 8οΙίΐιΐ(1ο, 

είδίαΐίη) 8υυηι οοηοε$8ίΙ ρΓΧδίάίυπ). Ει νοεανίι, ίπηιιίΐ» 

αηρβίαί Βά Αραν άβ εαίο, βί άίήίβί: ΟηΊά βεί, ΑρατΤ 

Νβ Ιίηιβα» : ανάίνίΐ εηίηι ΒβΜ νοαηι ρηβή άβ Ιοεο ηΰί 

β^ί. 18. 5ιΐΓ^£, αβάρβ ρηβτνηι, εΐ αρρτεΐιβηάβ ηιαηιιιη 

βίη» : 1)1 ρβηΐεηι βηίηι τηαρηαηι (αοΐωη εηιη. Ο ηΓίδεΓί- 

εοπίίαηι Οοηιίηί ! Νοιι ςυία 3ηοί11α εΓοί, (ΙβδρεχίΙ 

εαηι ; 8ει1 ςυία ραίπαρείιχ ρΓ0Πίΐί8εΓ3ΐ, ει ςυία ίΙΙίυδ 

8επιοη εΓ3ΐ, Ι3πΐηιη ςιιοςιιε ευηπι εΓ£3 63ηι (1εεΐ3ΓΑΓ6 

(Ιί^ηηΐυΓ. Πίείΐ: βκίίί εϋ, Αβαν? Νε ίΰηεα$ : βχααάίυΗ 

βηίηι ΒοηιίηΗί νοεεηι ρηεΗ, Ξννρε εί αεαρβ ι7/υΐ)ΐ, βί 

αρρτεΗεηάε ίηαηηηι ε)Μ : ίη ρεηίβηι βηιηι ηιαρηωη [α- 

ΰίοηΐίΙΙιιηι. Νε πιθΒΓε38, ίηηυίΐ, εο ςμοά ε (Ιοιηο ο]οεΐ3 

818. Τ3ηΐ3πι επίιη ευΓ3πι 6%ο ρυεπ 3|[3Π)» υΐ οι ίη 

βεηΐεπ) πΐ3§η3πι ίρ8ε 8ίΙ. 19. Ει αρετηίΐ^ ίπηοΐΐ, οοηΙολ 

β)νΛ : ηοη ςυοά 3ηΐε3 ηοη νίϋεΓίΐ, 8ε(1 ςυία ηίΐιίΐ ρΓΟ* 

(1βΓ3ηΙ εί 3ρεηί οουΐί 3η1ε 8υρεηΐ3Π) νί8ίΐ3ΐ!οηεπι. 
ΡΓθρΐεΓ63, ουιη νείιεί 5υ3Π) ρΓθνί(1οηΐί3ΐη (ΐ6€ΐ3Γ3Γε, 

ίηηνίΐ ' ΑρεΓίΐίί 0€ηΙο$ ε}η$ : Ίά 651, ίηϋίοανίΐεί ίςηο- 

ι*3ηΙί, ει ηιεηΐεηι ε]π8 εχοίΐ3νίΐ. νί;)ηΐ(ΐυε εί οδΙεηϋίΐ, 

υΐ ν1<1θΓεΙ Ιοευπι ίη ηυο ίοηΐεδ 3(]υ26 503ΐιιπεΙ)3ηΐ. Εί 

νίάϋ, ίηςυίΐ, ρνίεηηι αηπίβ νίνεηίι»^ εί ίη'ί, βί ίηιρΙενΗ 

(α) Ιη ΗοΙϊΓΛΟ Ιο^ΙίαΓ "{ΙΓ^Τ Π^ΤΙΧ «*^'Π1 ΤΛ:Π 3ϋΠ1 
ΕΙ ίβάίί β τεφοηε, εΐ ΙενανίΙ νοοβιη $Ηαηι, εί ββνίΐ, βαϋοεί 
Αβ3Γ, βΐ 516 ΫυΙ^αΐΑ ηο5ΐΓ3 Η6ΐ}Γ3ίοαπι Ιβχΐυπι β νββίί^ίο 
8θςαυΐ2ΐ.Ι.ΧΧ νεΓΟ ραεπιπι ρΙΟΓβηΙβσι 6χ1ιίΙ)6ηΙ, ςυΐα ςυα3 
ιηοχ ίη Η6ΐ)Γ3θθ 8Ρ(^αυπΙυΓ, Εί εχαϋάινίΐ Οειι$ νοεεηι ρνβτί. 
)ιυίο ίπΐ6ΓρΓβΐ3ΐίουι Γ&νβΓβ νί()βπΙυΓ. ΟΐΓ^8ο&ΐοοιιιβ βαΐεαι 
ίιι 6χρΐ9η3ΐίοΜ6 8113 υίπιπιςαβ βχαυάίίαιη εχ1ιί1>6ΐ» οΙ 
Λβ3Γβπ] ιηαΐτεπι, 6( Ιβιηχείειη ρυεηιηι. ΙΝ εΑΡ. XXI. 6ΕΝΕ8. Η0Μ1Ι.. ΧΙ^ΥΙ. Ιϋ *• ΚαΙ εΙίίΒ τφ ^Αβραάμ * *Έκ€αΛ8 τ^ν αειιδί' 
ταύτΐίξν χαϊ τότ νιό^ αύττίς. Ού γάρ /ι ή χΛηρο- 
τχΐ 6 νΙός της ^αιδίσκης μετά του νΙού μου 
χ. ΣτίΛτφότ δέέ^ώτη τό ίή\μα έταττίοτ *Α€ρ(»άμ 
τον νΙοΰ αύτοϋ. "Ορα μοι, άγατυητέ, ένταΰθα τήν 
IV κάλκν ού φέρουσαν του ^Ισμαήλ τήν ιιολλήν 
]σ{αν, ουδέ άνεχτώς ένεγκείν δυναμένην τδν της 
ίχης υ16ν μετά τοΟ Ισαάκ άναστρεφόμενον. Καθά- 
ϊδν «ρώην • καταστειλαι της "Αγαρ τ6 φρ5νημα 
μένη, διά της σφοδρδς άγανακτήσεως εΙς φυγήν 

τρατεηναι παρεσκεύασεν * ούτω κα\ νυν βουλομένη 
οοιμίων άναστεΤλακ του Ισμαήλ τήν προπέτειαν, 
Ι) φέρουσα δρ5ίν τ6ν έκ χάριτος τεχθέντα υΐ^ν κα\ 
εης του θεού της δωρεόΐς μετά του της παιδίσκης 
ΑΙγυιττίας συναναστρεφόμενον , φησί πρ6ς τ6ν 
Λμ• ΈκβοΛε τ^}^ Λαι6ίσκ7\τ καϊ τότ υΐότ αΰτης, 
φ μ^ κΛτιροτομήσχι ό υΙός της ΛαιδΙσκης τβι;- 
ετά του υΐοΰ μου. Έπε&βή Ι|δε( δτ( κα\ αυτή έν 
Ψ ΥήΡ? '^τφ*^^ χοι\ τ6ν πατριάρχην ϊωρΛ προβε- 
ί (ήσαν γάρ άμφ^ερ<Η τυροβεβηχ^ες ήμερων), 
»σα μήτΓττε , άΟρδον αυτών τελευτησάντων, 6 
Ι]λ δ(ά τδ έκ της του πατριάρχου συνουσίας τεχθή- 
ηχ&ιρήσεκ εΙς τδν κλήρον έαυτδν του πατρδς είσα- 
% χα\ κοινωνδς γενέσθαι τψ Ίσαάχ, διά τοΰτδ φη- 
Εχ€€ύ,ε τί\γ παιδίσκην έντεϋθετ, καϊ τύν υΐότ 
\ Μανθανέτω, φησιν, ήδη δτι ουδέν χοινδν δξει ό 
χιδ{σχης υΐδς μετά του υίοΰ μου Ισαάκ. Ουδέ γάρ 
«ν τδν της δούλης υΐδν μετά του υΙοΟ τοΟ έμου της 
νης συναναστρέφεσθαι. *Αλλ* ή μέν Σάρ^Λ ουκ 
^ς προίγμα πέπονΟεν, άλλα κα\ σφδδρα άκδλουθον, 
ιτως άχδλουθον, ώς κα\ τδν θεδν συναινέσαι τοΤς 
ιύτής ε!ρημένοις. *ϋ δέ πατριάρχης φιλ<5στοργος 

συμπαθώς διακείμενος πρδςτδν Ισμαήλ, επαχθώς 
ο τά παρά της Ιάρρας είρημένα. ΣκΛηρύτ γάρ, 
, έράνη τό ^ήμα εναντίον "Αβραάμ Λερϊ του 
ιϋτου, ΟΟδέ γάρ της "Αγαρ έζοιήσατο λδγον • άλλα 
ιΟώς πρδς τδν παίδα διέκειτο, άτε δή λοιπδν έν 

γβγονδτα. 'Αλλά σκδπει μοι ένταΟΟα του φιλαν- 
ιυ θεοΰ τήν ύπερβάλλουσαν συγκατάβασιν. Επειδή 
δε κα\ τήν ΣάρρΛΊ κατά τδ είκ^ίς παθοΟσάν τι 
πινον, κα\ δυ'ϊχεραίνουσαν έπ\ τη όμοτιμΓα τών 
/, χα\ τδν *Αβραάμ ου φέροντα πράως τήν έχβο- 
ου Ισμαήλ κα\ της παιδίσκης (ε Ι γάρ κα\ μη άντ- 

τ|| Σ&ρρζ^ διά πολλήν τήν έπιείκειαν, άλλ' δμως 
^ν αύτψ κατεφαίνετο, τοΰτ' !στι, βαρύ, φησι, κα\ 
^ καΐ φορτικδν), τ^ίτε λοιπόν τήν οικείαν φιλαν- 
XV μιμούμενος ό Δεσπότης, κα\ της ομονοίας τδν 
?μον αυτών συσφίγγϋ^ν, φησι πρδς τδν Αβραάμ• 
κΛηρότ ίστ<ύ εναντίον σου τό ί>ήμα περί ταυ 
ν καΐ της παιδίσκης. Πάντα οσα αν εϊπη σοι 
[, άκουσον της φωνής αυτής. Μή δέξη, φησ\, 
; τδ παρ' αυτής ^ηθέν σοι, άλλα Πάντα δσα ΰ,ν 
> σοί Σάφφα^ άκουσον της φωνής αυτής, 
468] Ταΰτα πάντα, φησ\ν, άπερ σοι νυν διαλέγεται 
Λ Ισμαήλ χα\ τής "Αγαρ, χατάδεξα(,κα\ ύπάκου- 
; φωνής αύτης. Μή θελήστ;ς λυπησαιτήν έν παντί 
)νφ τοσαύτην περ\ σέ τήν φιλοστοργίαν έπιδειξα- 

τήν ού μδνον άπαξ, άλλα κα\ δεύτερον, ίνα του 

υ σε έξαρπάση, έαυτήν έκδεδωκυΓαν υπέρ της σης 

Ιας, κα\ ύπδθεσίν σοι γενομένην τοσαύτης περί- 

ς • χα\ πρδτερον μέν μετά τοσούτου πλούτου άπδ 

γΰπτου έπανελθε?ν πεποιηκυϊαν • μετά ταύτα δέ 

Γ. βΐ 5Ρρΐ6ΐΒ Π1Μ. άνα<ΓΡρεφό|Α€νον•ά>Αά χαΟάτϊίρ πρώην, 
χναντ^εφόμενον, χαθάπερ ουν πρώην. 
:ΐ5 0»ί5ΐ. Γοιίο. £ϋο5<ιΙυΓ 2Ϊπο•.. Ευΐΐ, τοσαύτης τιμής ποιήσασαν άξιωθήνα^ σε ύπδ του Άβι- 
μέλεχ. Μή τοίνυνάνάσχη εναντία το7ς παρ' αυτής λεγο- 
μένοις βουλεύσασθαι * χα\ γάρ ουδέ άλλως έσται. Έν 
γάρ τφ Ισαάκ τψ παρ* αυτής τεχΟέντι τδ σπέρμα σοι 
χληΟήσεται, κα\ οίκτος ίσται σου χληρονδμος. ΚαΙ τότ 
υΐίτ δέ τοϋτοτ της παιδίσκης αύξηθηται χαρά- 
σκευάσω^ καϊ εΙς έθνος μέγα ποιήσω αύτότ, έΛειδ^ι 
σπέρμα σόν έστι, Ποίει ουν τά παρ* αυτής σοι λεγόμενα, 
χα\ ύπάκουσον τής φωνής αύτης. Έννδησδν μοι λοιπδν, 
δση άθρδον ή είρήνη χα\ ή δμδνοια είς τδ συνοικέσιον αύ• 
τών έπολιτεύετο, της του θεού άγαθδτητος τδνσύνδεσμον 
αυτών συσφιγγούσης. ^Ανέστη γάρ, φησ\, τφ πρωϊ^ 
καϊ έΛα6ετ άρτους καϊ άσκόν ύδατος^ καϊ έδωκεν 
"Αγαρ^ καϊ έπέθηκεν έχϊ τώτ ώμωτ αυτής καϊ τό παι- 
δίον^ καϊ άπέστειΛετ αϋτήτ. *Ορα μοι πάλιν του δι- 
καίου τήν πολλήν εύγνωμοσύνην, κα\ δπως διά πάντων 
τδν φιλδθεον αύτου σκοπδν δείκνυσιν. "Οτε μέν γάρ 
ήκουσβ της Σ&ρρας λεγούσης, ΈκθαΛε τ^ιτ παιδίσκην 
καϊ τότ υΐότ αυτής, πονηρδν αύτφ έφάνη, επειδή φι- 
λοστδργως πρδς τδν Ισμαήλ διέκειτο ' επειδή δέ ό Δε- 
σι:δτης έχέλευσεν, ευθέως έποίει τδ έπ(ταχθέν, καΙ ϊπ^ 
ελανθάνετο της φυσικής φιλοατοργίας/Θταν γάρ, φησΙν, 
αύτδς έπιτάττί^, σχολαζέτω πάντα τά πάθη• ό γάρ της 
φύσεως έστι Δεστϋδτης ό κελεύων. Ααβούσα τοίν^ίτ ή 
ααιδίσχη, φησ\, τους άρτους καϊ τόν άσκόν του ΰδα» 
τος^ έξήει μετά του παιδιού. *Αλλ* δρα μοι πάλιν, διά 
τήν πρδς τδν δίκαιον ε&νοιαν πώς κα\ αυτή άξιουται τής 
κηδεμονίας της άνωθεν. ^Αι^ελθουσα τοίνυν έπλανάτο 
κατά τήν Ιρημον, κα\ του ύδατος άναλωΟέντος, χα\ ού- 
δεμίαν ούδαμόθεν εύρίσκουσα παραμυθίαν, Έρρί'ί^ε^ 
φησ\, τό παιδίον ύποκάτω μιας έΛάτης' καΐ διακοπτό- 
μενη τά σπλάγχνα, κα\ ύπδ της οδύνης συνεχόμενη κα\ 
της πρδς τδ παιδίον φιλοστοργίας, Έκάθητο, φησΙν, 
απέναντι αύτοϋ, ό)σεϊ τόξου βοΛήν. Είπε γάρ* Οϋ 
μή ϊδω τόν θάνατον του παιδιού μου, Καϊ έκάθίσετ 
απέναντι παιδιού, Καϊ άναΰοήσαν τό παιδίον ίκΛαυ- 
σεν, Άλλ* ό ελεήμων κα\ φιλάνθρωτη); θεδς, κα\ πα- 
τρδς κα\ μητρδς φιλοστοργίαν είς τήν περ\ ήμδίς κηδε- 
μονίαν ύπερακοντίζων, ΕΊσήκουσε τής φωνής τον 
παιδιού έκ του τόπου ο\) ήν • φκτειρε τδ παιδίον, ήλέησε 
τήν συμφοράν τής "Αγαρ • συνεχώρησεν αΓσθησιν αυτήν 
λαβείν τής έρημίας, κα\ ευθέως τήν παρ' έαυτοί3 άντί- 
ληψιν έχαρίσατο. [409] Καϊ έκάΛεσε, φησ\ν, άγγεΛος 
τοϋ θεού την "Αγαρ έκ του ουρανού, καϊ εϊπεν αυτή • 
Τι έστιν, '^Αγαρ ; Μή ροβοϋ • έπακήκοε γΐιρ ό %εός τής 
φωνής τοϋ παιδίον σου έκ τοϋ τόπου οΰ έστιν. Άκά- 
στήθι, Λά€ε τό παιδίον, καϊ κράτησον τής χειρός 
αϋτοϋ • εΙς γάρ έθνος μέγα ποιήσω αυτό. Ώ φιλαν- 
θρωπίας ΔεσπότουΙ ϋύκ επειδή παιδίσκη ήν, ύπερεϊδεν 
αυτήν, άλλ' επειδή έτ^αγγελίαν έττοιήσατο πρδς τδν πα- 
τριάρχην, κα\ επειδή εκείνου τδ σπέρμα ετύγχανε, το- 
σαύτης προνοίας κο\ αυτήν άξιοι, και φησι • Τι έστιτ^ 
"Αγαρ; Μή φοβυϋ' έπήκονσε γάρ ό θεός τής φωνής 
τοϋ παιδιού. Αναστηθώ καϊ Λάβε αντό, καϊ κράτησον 
τής χειρός αντοϋ' εΙς γάρ έθνος μέγα ποη\σω αυτό, 
Μή άθύμει, φησ\, διάτδ έκβληθήναί σε της οικίας. Τοσ- 
αύτης γάρ άπολαύσεται τής παρ* έμοΰ προνοίας, ώς καΐ 
είς έθνος μέγα γενέσθαι κα\ αυτό. Καϊ ήνοιξε^ φη^^» 
τους όφθοΛμούς αυτής• ούκ επειδή πρδ τούτου ούχ 
έώρα, άλλ* επειδή χα\ τών οφθαλμών άνεφγμένων ουδέν 
αυτ^δφελος, έγένετο πρδ τής άνωθεν έπισκοτεής. Διά τοΰ• 
το, δτε έβουλήθη τήν παρ* έαυτοΰ κηδεμονίαν έπιδείςα• 
σθαι, φησ\ν, Ανέφξε τους όφθίΛΛμοϋς αυτής • άντ\ του» 
• Γπέδειξεν αυτή άγνοούτη, τήν διάνοιαν αυτής διέγειρεν, 
ώδήγησεν άύτήν, ώστε ΙδεΙν τδν τόπον τδν άναβλύζίν*•^•!. 
του ύδατος τχς πχ\^4ς. ΚαΙ εΙ^ε ^ ^;^τ^^ > ^ν^^^ί \^«.-γ^^. 425 8. ^0ΑΝΝ1δ €Ι1ΚΤ8Ο8Τ0Μϊ ΑΚ0ΙΙ1ΕΡ. €ΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 426 ζύττος^ ηαΐ έαορεύθη^ χαϊ ίχΛησβ τό^ άσκόν, χαϊ 
έχότισβ τό χαιδίοτ. Έν άπόροις ττόρον έχαρίσατο 6 
Κύριος, χα\ έν αμηχανία τοιαύτη τυγχανούστ) χα\ ούδε• 
μιαν έλπ{δα σωτηρίας έχού(7η, «ήν οίχείαν φιλοτιμ^αν 
ε!ς αυτήν έπβδείξατο, όμοΟ χα\ αυτήν παραμυθησάμενος, 
χα\ τοΰ παι^ίου τήν πρόνοιαν τιοιησάμενος. ΟΟτως όταν 
βούληται όΘε6ς, χ&ν έν έρημία ώμεν, κίν έν αύτοϊς τοις 
Ιτχάτοις χχχοίς, χΑν μηβεμίαν έλπ(δα σωτηρίας Ιχωμεν, 
ούβΐνδς έτερου δεησ^δμεθα, της του θεοΰ (^οττης τά τυάντα 
ήαΐν γινομένης. Έάν γάρ τήν παρ* αύτοΟ εΰνοιαν έπι- 
σπασώμεθα, ούδεΙς ημών περιέσται, άλλα πάντων έσ^- 
μεΟα υψηλότεροι. Καϊ ι{ν ό Θεός μετά τοΰ καισίου ^ 
φησ\, χάί ηύξήθτι, καϊ χατίρκτισετ έν ζ^ έρι\μφ, ϋΟ- 
τως. δταν ευμενή τ6ν Θεδν έχωμεν, χάν ένέρήμωώμεν, 
των ένταις ηόλεσι διαγόντων άσφαλέστερον διατρίψομεν. 
Μεγίστη γάρ ασφάλεια χαι τείχος άχαταγώνιστον ή παρά 
του Ηεοΰ ^οπή. ^α\ ?να μάθης δτεωςό έν έρήμω τυγχά- 
νων τοΰ έν μέσαις ταϊς πόλεσι διατρίβοντος, χαΐ πολλής 
της άνΟρωπίνης συμμαχίας απολαύοντος, χα\ ασφαλέ- 
στερος χα\ δυνατώτερος χαθέστηχεν, Γδωμεν πώς ό μέν 
Δαυίδ τδττους έχ τόπων αμείβων, χαΐ χαΟάπερ αλήτης 
διάγων, ύπ6 της άνωθεν χειρός έτειχίζετο • ό δέ Σαοΰλ 
έν μέσαιςταΤς πόλεσι τυγχάνων, χα\ στρατόπεδα τοσαΰτα 
επαγόμενος, χα\ δορυφόρους χα\ ύτεασπιστάς έχων, χαθ* 
έχάστην ήμέραν έδεδοίχει χα\ έτρεμε τών πολεμίων τήν 
Ιφοδον. Και ό μέν, μόνος ων, χα\ ούδένα έχων μεΟ" 
Ιαυτου έτερον, ούκ έδεϊτο της παρά τών άνθρώτυων συμ- 
|λαχίας • ό δέ τδ διάδημα περιχείμενος χαΐτήν άλουργίδα 
ίχων, της παρά τούτου βοηθείας έχρηζεν • ό βασιλεύς 
τοΰ ποιμένος έδειτο, κα\ ό τδ διάδημα περιχείμενος τοΰ 
Ιδίίότου. 

γ•. Άλλ' εί βούλεσΟε, ανωτέρω άναγάγωμεν τήν άχολου- 
θίαν τοΰ λόγου, 7να πάσαν αύτοΰ τήν Ιστορίαν εΙς μέσον 
[470] άγαγόντες •, μάΟωμεν ώς ουδέν Ισχυρότερον τοΰ 
ιαφραγμένου τζ άνωθεν συμμαχία, χα\ ουδέν άσθενέστε- 
ρον τοΰ ταύτης έρημου τυγχάνοντος, χάν ύπδ μυρίων 
στρατοπέδων χυχ)Λύμενος η. Οδτος οΰν ό Δαυίδ νέος ών 
ΐ€θμιδή, κα\ διά τδ της ηλικίας άωρον έν τξ οΐχί^ τί) 
πατρική διάγων, επειδή ποτέ κακρδς έκάλει τούτου τήν 
άρετήν φανεράν γενέσθαι, προτραπείς ύπδ τοΰ πατρδς 
έπισκέψασθαι τους έαυτοΰ αδελφούς, ύπήκουσε, καΐ 
άπεοτέλλετο πρδς αυτούς. Παραγενόμενος οΰν εΙς τήν 
τούτων έπίσκεψιν, επειδή είδε τδν τιόλεμον συνεστώτα 
τ^ν τοΰ αλλοφύλου Γολιάθ, κα\ πάντα τδν λαδν κατεπτη- 
χότα τδν μετά τοΰ Σαούλ, κα\ αύτδν τδν βασιλέα είς τδν 
περ\τοΰ παντδς κίνδυνον καθεστώτα, τέως θεατής έβού- 
λετο γενέσθαι, καΐ άπήει ίδεΐν τδ καινδν κα\ παράδοξον, 
δτι εΤ; άνθρωπος τοσούτων μυριάδων κατεξανίστατο. Άλλ' 
οΐ αδελφοί τοΰ φρονήματος αύτοΰ ούκ ένεγκόντες τήν 
άνδ^είαν, εΙς φΟόνον διηγέρθησαν, καί φασι πρδς αυτόν 
Δί' ουδέν ίτερσν έΛι\ΛυΟας^ ή Ινα τύν ΛόΛεμον ϊδ^ς; 
Ουδέ γάρ διά τήν έπίσκεψιν τήν ήμετέραν παραγέγονας. 
Άλλ'δρα τούτου τήν σύνεσιν κα\τήνπολλήνέπιείκειαν. 
Ουδέν προπετές πρδς αύτους φθέγγεται, ουδέν τραχΰ, 
άλλα χαταστέλλων αυτών τήν φλόγα, καΐ τδν φθόνον 
κβταπραΰνων, φησίν ΟύχΙ ^ήμά έστί ; Μή γάρ δπλα 
με εδδετβ μεταχειριζόμενον , μή γάρ παραταττόμενον 
Ιθεάσασθε; Απλώς ιδεΙν έβουλήθην, κα\ πυθέσθαι πό- 
θεν τούτψ της τοιαύτης μανίας ή υπερβολή. Τις γάρ 
ίστιτ 6 άΛΧόφνΛος, ό ότειδίζων παράταξιν Θεού 
ζώντος; Είτα άκούων κάκείνου τήν πολλήν μεγαλο^δόη- 
μοσύνην, κα\ τών μετά τοΰ Σαοΰλ άφιγμένων τήν άφα* 
ψχ>Φ δειλίαν, φησί• Τίίστα^ τψ άτΘρώΛ(ύ τφτοντον ζι^^ 

* Αΐϋ παρ«γ«γόντδς. χε^οΛ^νέκζέμνοττι; Κα\ πολλήν της ψυχήςτήν ανδρεία» 
έδείκνυ διά τών ^^ημάτων πάντας εΙς έκπληξιν άγαγών. 
Ταΰτα γνοΰς ό Σαοΰλ μεταπέμπεται τδν νέον τδν της 
ποιμαντικής πλέον είδότα ουδέν, και Ιδων αύτοΰ τήν 
ήλικίαν έξευτέλισεν. Είτα μαθών παρ' αντοΰ, δπως τοις 
άρκτοις έκέχρητο, ήνίκα έπήεσαν τοις ποιμνίοις • ήναγ^ 
χάσθη γάρ ταΰτα διηγήσασθαι ό θαυμάσιος ούτος, ού 
χενοδοξησαι βουλόμενος , άλλ' ε'ις ανάγκην καταστάς, 
ώστε έκείνφ θάρσος ένθεϊναι, κα\ μή πρδς τήν εύτέλειαν 
τοΰ φαινομένου ΙδεΓν, άλλα πρδς τήν πίστιν τήν ένδοθεν 
χρυπτομένην, κα\ τήν συμμαχίαν τήν άνωθεν, δι' ήν ό 
νέος τών ανδρών ήν Ισχυρότερος, καΙ ό άοπλος τών ώπλι- 
σμένων, κα\ ό ποιμήν τών στρατιωτών • είτα ίδων αύτοΰ 
τδ παράστημα τής γνώμης^ ό βασιλεύς, τά οΙκεια δπλα 
ένδύειν αυτδν έβούλετο' ό δέ ταΰτα περιθέμενος ουδέ 
ένεγκειν αυτά Γσχυσε. Τοΰτο δέ έγίνετο, ινα γυμνή δει- 
χθ?) ή τοΰ θεοΰ δύναμις, ή δι' αύτοΰ ενεργούσα, χα\ μή 
τοις δπλοις λογίσωνται τά γινόμενα. Επειδή γάρ |χετά 
τδ ένδύσασθαι ταΰτα έχώλευεν, άπέθετο τά δπλα, χα\ 
τήν κάδον τήν ποιμαντικήν λαβών κα\ τάς βώλους, ούτως 
8π\ τδν σάρκινον εκείνον πύργον έξήει. Άλλ' δρα πάλιν 
χα\ τδν άλλόφυλον πρδς τδ ευτελές της ηλικίας όρώντα, 
κα\ εντεύθεν έξευτελίζοντα τδν [471] δίκαιον, χα\'καθάπερ 
παιδίου ευτελούς κατεξανιστάμενον διά τών |5ημάτων. 
Επειδή γάρ εΐδεν αύτδν μετά τής κάδου τής ποιμαντι- 
κής β έπ* αύτδν όρμήσαντα. κα\ τάς βώλους μόνας έπι• 
φερόμενον, μονονουχ\ πρδς αύτδν έλεγεν • Ένόμισας σΐ 
πάλιν προβάτοις έφεστάναι, κα\ κύνας τινάς έκδιώκειν, 
κα\ διά τοΰτο καθάπερ κύνα τινά έλαύνων, ούτω μετά 
τών οργάνων εκείνων έπ\ τήν πρδς έμέ μάχην ώρμησας; 
άρτι σε ή πείρα διδάξει, ώς ου πρδς τδν τυχόντα σοι 6 
πόλεμος. Κα\ πολλή τή μεγαλο^^δημοσύνη χρησάμενβς 
έσπευδε κα\ ήπείγετο, κα\ τήν παντευχίαν έκίνει. κα\ 
τά δπλα έξέτεινεν. Άλλ' ό μέν τη δυνάμει^ τών δπλων 
πεποιθώς ή-^ττετο τής μάχης • ό δέ, τή πίστει καΐ τ^ 
άνωθεν συμμαχίςι τυμφράξας εαυτόν. Κα\ πρότερον διά 
τών (δημάτων τοΰ αλλοφύλου τδ φρύαγμα κατενεγκών, 
χα\ εΙπών πρδς αυτόν • Συ μέν ίρ/η προς με έν δπλψ 
χα\ δόρατι, χα\ τή οίκείςι Ισχύϊ νομίζεις περιγενέ3θαι • 
έγώ δέ έν ονόματι* Κυρίου τοΰ θεοΰ. Και ταΰτα ειπών, 
καΙ άνελόμενος έκ τής κάδου τής ποιμενικής μίαν βώλον, 
καθάπερ δντως κύνα τινά μέλλων άπελαύνειν έπιόντα τξ 
ποίμνη. ούτω τή σφενδόνη έξακοντίσας , παραχρήμα 
κατά τοΰ μετώπου πλήξας τδν άλλόφυλον κατήνε^-χε, 
χα\ σπεύσας κα\ αφελών αύτοΰ τδ ξίφος, δΓ εκείνου τήν 
κεφαλήν άποτεμών, ούτως ήνεγκε τω βασιλεϊ, κα\ τέλος 
τω πολέμφ δέδωκε. Κα\ δι' εκείνου κα\ δ βασιλεύς τήν 
σωτηρίαν εύρατο, κα\ πάς ό τούτου στρατδς άνέπ'^ευσε. 
Κα\ ήν ίδείν θαυμαστά κα\ παράδοξα πράγματα, τδν 
ώπλισμένον ύπδ τοΰ άοπλου κατενηνεγμένον, κα\ τδν τά 
πολεμικά έμπειρον ύπδ τοΰ τής ποιμενικής πλέον είδότος 
μηδέν πίπτοντα. Τίνος ένεκεν, κα\ διά τί ; "Οτι ό μέν 
τήν άνωθεν είχε συμμαχίαν συνεφαπτομένη ν αύτψ, ό δέ 
ταύτης έρημος ών ύπδ ταΓς τούτου χερσ\ν έγίνετο. 'Αλλ' 
δρα λοιπδν ενταύθα τδ πάθος τοΰ φθόνου δσην είργάσατο 
τήν άτοπίαν. Επειδή γάρ εΙδεν δ βασιλεύς ευφημίας 
πολλής άπολαύσαντα τδν δίκαιον τούτον, κα\ τάς χορευού- 
σας κραζούσας• ΈΗκησε ΣαοϋΛ έν χιΛιάσι, καϊ ΑανΧδ 
έν μνριάσιν^ ουκ ένεγκών πράως τά παρ' αυτών [δηθέντα 
( καίτοι κατά τδν τοΰ δικαίου λόγον αύτώ μάλλον έχαρί- 
σαντο, ή τψ Δαυίδ ), ηττηθείς ύπδ τοΰ φθόνου τδν εύερ• 

1> Παράστημα τή; γνώμη;, αη'ηηί βάηείαΐη. ΪΙαράστη- 
μα νοχ 68ΐ ηοη Ιΐλ ίΓβςαειιιίβ υκυ» ςυ» 5ί(^ϋε»ΐ νούητ ωη^^ 
ηιί,βίνβ €οη$ίίΐηΙίωιι, 8ου βΐίβιη οΗάαοίωη, 

* Τής κάδου τής ποιμαντικής. 1 Ηο^. 17, 40, νοτιιΙυΓ καδίον 
ηοιμαντιχόν, ροδίοταΟ» ρ€τα, Βώλους, 1(ψίύ€$^\ο\ Ιηευίοιιβ. 425 1Ν εΑΡ. XXI. 6ΕΝΕδ. ΗΟΜΜ. ΧΙ,νΐ. 426 ιι/Γ«ίΐι, €ί ροΐανιί ρηετηιη. Ιη ίηνϋβ νίβιη ρηΒ&υιΙ , €ΐ 
ρβΓρΙβχχ ιηβηΐί ηυΐΐβιηςυβ 8α1υϋ8 5ρβιη Η&ΐιβηΐί, βη&πι ^ 
ΙίΙ)6ΓαΠΐαΐ6ηι 6χ1ιί5υίΙ, 5ίιηυ1βαιη οοηδοΐαηβ, οΐ ρυβη 
€υΓ3ΐη 9^61)8. 3ίο ςιίΑίιάοοηιηςυβ τοίυ^πΐ 06υ& , ΙίοβΙ 
ίη δοΐίιαϋίπβ 5ίιηυ5, βΐ ίη «χΐΓβιηίδ αΓΟίοΓιοη'ώυδ, ηυ1• 
ιαιιΐφΐ6 βρβηι 8&1ιιΐί5 Ιιαϋβ^ιηυδ, ηιιΠο βΐίο ορυβ Ιια- 
Μίιιιυβ, ίϋν'ιηο &ιιχίΙίο ηοΐ)» οηιηία &υρρ€(ϋΐαηΐ6. 
Ν»πι$ί 6]ο8 1)6ηβνοΐ6ηΐΐαιη ηοϋίδ οοηοϋίανβπιηυβ, ηυΐ- 
Ιυβ ηο1)Ί5 ρΓ»ΐΤ2ΐρ1>ίΙ, $6(1 ηθ8 δυρβΓΪοΓΟδ οιηηίΐιυβ 
€Γίη)α<ί. 20. Είεταΐ Ώβη$ ϋηιη ρπετο^ ίηςιΓιΙ, βΐ οτβνίΐ^ 
€1 ΗαΗίαν'Η ιη ίοΐίΐίκϋηβ, 5ίο ςυαηϋο αππουπι 61 1)6- 
ηβτυΐυιτι 1ιαΙ)6ΐηυ8 Ββαιη, βΐΊαιηδΊ ίη ϋβδοπο Γυβπιηυβ, 
ιηυΐΐο 80€υΓίθΓ6δ τίνβιηιΐδ, ηυαιη ϋ (]υί ίη οίνίΐαΐϋιοδ 
τ6Γ8ηπΙυΓ. ΒΙαχίιηα βηίιη 86€υΓίΙα3 61 ίη6χρυβη3ΐ)ί1ίδ 
ιηυΓυ$ 6δ1 αυχίϋυιη ϋίνίηυπι. Εΐ υΐ ϋίδεα8, ςιιοπιθ(1ο 
φΐί ίη 8θ1ΐΙυ(1'ηίΙ)υ9 α^Ίΐ, 86€ΐιηθΓ 8ίΙ, 6ΐ ροίβηΐίοΓ Ιί8 
φΐί ίη ιηβάίίδ είνίΐ3ΐ11)υδ Ύ6Γ5&ηΐαΓ, ίη^βηΐί Ιιοπιίηιιπι 
ρπκδίϋίο ΓΓ6ΐί, γί(ΐ6&ιηυ$ ςοοπιοϋο ϋανίά ('β 1θ€θ ίη 
Ιυΰυπ) ΐΓ3η5ί6ηδ, 6ΐ ηιιβδί βΓΓβιΙίουδ να^αηβ, ηιαηιι δυ- 
ρβΓηα πιυηίΐυδ Γυβηΐ : 53ά1 αυίβηι ουπι β&δοί ίη ιηβάϋδ 
€ίγίΐαϋ1>υδ, 61 ΐαηΐιιιη δβουηι ϋαοοΓΟί βχβΓείΐυπι , βα- 
Ι6ΐ1ί(6δ ΙιαΙ)6ηδ 61 ΑΓΠΐί^βΓΟβ, ςυοϋ(ϋ6 (ίηιοΙ>αΐ 6ΐ Ιγ6• 
ηΐ6ΐ)&1 ίηίιηίεοΓαηι ίπδΐάίαβ (1• Π^ρ. 17). Ει ίΐΐβ 
ςιιίίίβηι, ςυί δοΐυβ 6ΓαΙ, ηυΙΙυηηςαβ ϋΐίυηι δβουπι 1ιη- 
Ικίΐαΐ, ηοη ίη(1ί|;6ΐ>αΐ 1ιυπι&ιιο ρρχδΐίΐίο : Ηίο ν6Γ0 άία- 
ϋβιηαΐβ Γϋίΐίπιίΐυδ, 6( ρυΓριιπι ίηϋυΐυδ, ίΐΐίαδ &υχί1ίο ίη- 

4ΐί£[6ΐ)2ΐΙ, €( Γ6|;ί ΟρΟδ 6Γ3ΐρη5ΐθΠ$ 0ρ6Γ3, 6ΐ (1ίαά6Πΐαΐ6 

Γβϋίηιίΐο ρπν&Ιί νίπ 2()]υπΐ6ηΐυηι ηβοβδδηπυπ) βταΐ. 

3. ΝίΜ ροΙεηίΐΗί €0 ηηί Οβί αηήΐιο %ηηη%1η$ ββί. — 

86(1 δί νυΐΐίδ , &1ίςυ3ηΙο 8υρ6Γΐυδ δϋποπι 1ιιι]υδ δ6Γ- 

ιηοηίδ ρβίΑοιυδ, υ( οπιηί Ηαο Ιιίδίοηα ίη ηΐ6(1ίυιη ρπυ- 

ι1υ6ΐ2ΐ, (1ίδ€3ΐηυδηΊ1ιίΙ ίόΠίαδ 6$δ6 νΪΓΟ πιπηίΐο δυρβπηα 

|Γ2ΐία, 6( ηίΐιίΐ ΙηΟΓΠΐίυδ οο ({αί ΗϋΟ ρπΥΗΐυδ 651, 

βΐίαπίδί ίηηυιηβπδ οίιχυηκΙβίυΓ οχβΓΟίΓώυδ. Ι^ίΙΟΓ 

0&τί(1 ίΙΙβ ουηι αιΐΐιυο αϋοΐεδοεηδ οΐ) ίπιηι&ΐύΓΑηι αΊα- 

Ιΰΐη ίη ρβίβηια ϋοπιο ν6Γ53ΓϋΙυΓ, ηυοηίβπι Ι6πιρυ5 3ΐί- 

φΐηηϋο 6χρυδ0653ΐ υΐ οΐ3ποΓ ε]»;» ΟοΓυΙ νίΠιΐδ , 3(1- 

ιηοηίΐυδ α ρ3ΐΓ6 υΐ Γγ31γ68 δΐιοδ ίιινί$6Γ6ΐ, ο1)(6πιρ6Γ3.- 

νίΐ, 61 ιηίδδυδ 6δΙ 9(1 60δ. Ροιτο οπηι α(1 ίΙΙοδ νβπίε^βΐ 

ίηνίδ6η<1ί ξΓ3(ία , υ1)ί νί(1ίΐ ίηδ(Γυοΐ3πι 3εί6πι οοηίΓα 

&Γΐ6ηί$οη3πι 6οϋ3ΐΙι, 6( οιηπβιη ρορηίυηι ]υχΐα δαό- 

Ιΰΐη ΓοΓπιίιΙΙηβ ρ6Γ€(ΐί8υιη, ΓΓ^6ΐηςυ« ίρδίπη ίη δηηοπιο 

εοηδίίΐυΐυιη ρεπουΙο, Ιυηο δρεοΐαΐΟΓ τοίυίΐ βδδο, 61 

λϋίίΐ III νίι1θΓ6ΐ ηονιππ οΐ Γ3Γυιιι δρ60ΐ&ευΙυπι , ςυο(1 

ιιιιαδ Ιιοηιο 8(1ν6Γδυδ ΙοΙ ηιί1ϋ3 δο 6Γί§[6Γ6ΐ. ΥΰΓυπίΐ 

ίΓ3(Γ68 6)ύ8 ποη ΓοΓ6ηΐ6β (3ηι αΐΐοδ Γοη11υ(Ιίηίδ δρίπ- 

Ιιΐδ , ρΓονοοΑίί δυηΐ ίη ίιινίϋί3πι , 61 ϋίευιιΐ 3(1 6υιη : 

Νύη αΐία άβ ΰαιαα Όβηί$ιί, (ΐίΜηι ηί ί^βΙΙπιη νχάΰτα (1 . ϋζ^, 

17. 28) ? Νοη βηίιη ν^^ηίδΐί ηοδίη 63ΐΐδ3, υΐ ηο$ ίηνί- 

86Γ68. Αι Ιυ νίίΐβ Ιΐϋ]ϋ8 ρπκΐβιιΐίαπι 61 Π)3η8υ6ΐιΐ(1ί- 

ΙΙ6ΠΙ. ΝίΙιίΙ ΐ6ΐη6Γ3Γίυιη , ηβςπ6 ΑδρβΓυπι βίδ Ιοί|υίΐυΓ : 

86<1 Γ6ρηιη6ηδ 6θηιηι Πβιηηιβπι , 6ΐ (ΐ6ΐηυΙθ6Πδ ίηνί- 

(Ιΐ3ηι , ίηςυίΐ : ΝατΛ/ξΜ νατ^αιη β$ι (ΙΜά, ν. 29) ? 

ΝυηΐφΐίίΙ, ίη(ΐυίΐ, νί(1ίδ1ίδ π)6 3γπ)3 3ΓΓίρ6Γ6? ηυπι- 

(}αί(ί νίϋίδΐίδ π)6 0Γ(1ίη3Γί ουιη ο;6ΐ6Γίδ ίη 3θί6 ? Τ3η- 

Ιιιιη νίιΐ6Γβ τοίυί , «Ι ίπΐβΓΓ0£;3Γ6 υιΐ(1β ΙιυΙο Ι3η(υπι 

1ηδ3ηίφ. Οαη βΜηι αί αΙίβΜ^εηα 'αΐβ, ηηί βχρτοδταί 

€Χ€ηίίΗηι Βδί νίο(>ηΐίι (Ιδία, ν, 26) ? Ροδΐ63 ειιιη 3α- 

όίΤβΙ ίΙΙΐΗδ 1>ΐ3βρΙ)6ΐηί3β 61 0ΓΓ0£[3η1ί3111 , 61 ΥΚΐβΓβΙ ΐΓ6ρί(ΐ3ΐίοη6ηι βΟΓΟΠΐ ςαί 6υιη δβϋΙ 6πιηΐ, 1ιΐ(]υίΐ : 
Οαί(1 6ηΐ γίΓΟ , ([αϊ ίΠίυδ οβρυι 6Χ86€ΐΐ6η(? ΕΙ ιπ3• 
^ηυηι 3ηίπιΙ Γθ5υΓ Ιιίδ Υ6Γΐ)ίδ θδΐ6η(1ο53ΐ , οηιηβδ ίο 
3(]ηίΐΐΓ3ΐίοη6ηι 3(1(1υ66η$. Εχο υΐ οο^ηογίΐ δβΰΐ, π)ί(• 
Ιίΐ 3(1 ]υν6ΐΐ6ηι , ςυί ρΓ3:ΐ6Γ ρηδΙΟΓίΐ 3ΐη 3Γΐ6ηι 8θί6ΐ)3( 
ηίΙΓιΙ : 61 ιιΐ νί(1ίΐ 6ίιι$ Φΐ3ΐ6η), γίϋρβικίίΐ 6υηι. 06ίη(1ο 
ουηι (ϋ(ϋοί8δ6ΐ βχ βο , ({υοιηοάο 6υιη ιίΓδίβ βι^ίδδβΧ ςηί 
|;Γ6£[6δ δυοδ ίηΥ3δ6Γ3πΙ : €θ3θΐυδοηίιη ΓϋΙΐ3(1ηπΓ3ΐ>ίΙίδ 
ΙΙΙβ υΙγ Ιιχο η:)ΓΓ3Γβ, ηοΐβιΐδ Ιιίηο ν3η;ιπι {;1οπ3Πίΐ 3υ- 
6υρ3π , δ6(1 ίη υ6668δίΐ3ΐ6 οοηδίίιυΐυδ» €1 ιιΐ ί1!ί αηί- 
ιηυηι 3(1(ΐ6Γ6(, 61 η6 δρ6€ΐ3Γ6( αι1 γίϋΐαίβηι β]υδ ηιιβΒΐ 
γιϋβϋαΐ, δ6(1 3(1 ίϊάβηι ςυ» ίηΐΓίηδ6€υδ Ι3ΐ6ΐ)3ΐ, δυρβΓ-" 
ηιιιηςυβ βυχίΐίυπι ()υο 3ϋοΐ6806η8 ίηβΓΠΐίδ γιπδ 3Γηΐ3• 
Ιΐδ 61 ρ3δΐ0Γ ηιίϋΐίϋυδ ΓοηίοΓ 6Γ31 : ^τ^ο \Λή Γ6χ Υΐ(1ί1 
3ηίιηί 6]ιΐδ β(1υ6ί3ηίΐ, δηίδ ίϋυηι 3Γηιίδ ίη(1υ6Γ6 νοίβ- 
1)31 ; Ιικίυΐϋδ 3υ(6ΐη 63 ΓβΓΓβ ηοη ροΐυίΐ. 11θ6 βυΐβιη 
Γαοΐυπι 6δ1 , υΐ γίηυδ Οβί, ςυχ ρβτ βυιη ορ6Γ:ι1)3ΐϋΓ, 
ηΐ3ηίΓ6δ(3 πιοηδΐΓ3Γ6(υΓ , 6ΐ ηοη 3πηί6 ψιοϊ Ω6ΐ>3ηΙ 
3(1δ6ΓίΙ)6Γ6πΙυΓ. Ναπι (]ΐιοηί3ΐη ίη(1(ΐΙυδ ^11ίδ([^3Υ31)«1- 
ιυ^, 61 ηιίηυδ 6χρ6(111υδ υπηΐ, (ΙοροδίΓιΙ 3πη3 , βΐ 3£- 

06ρΐ3 ρ6Γ3ρ3$ΙθΓ3!ί 6ΐ δίΙί6.1)υ8, 60ηΐΓ3 03ΓΠ63ΐη 1113111• 

ΙυΓΓίιη 6£Γ6δδΐΐδ 6δ(. 56(1 γί(1β ί(6Γυπ) 3ΐί6ΐιί}^6η3:η 3(1 
γίΙΚ3ΐ6ΐη χΐ3ΐίδ δρ66(3πΐ6πι , 61 ο1) Ιιοο γίΐίρβηιίβηΐβιιι 
]ιΐδΐηηι ίΐΐυηι, 61 ςυ3δί οοπίΓβ ρπ6Γυηι Ηυπιίίβηι τ6Γΐ>ί» 
ίηδυΓ$6η(6ΐη. Νβηι ρθϋΙ(|υ3ΐη γί(1ί( 6υπι €υηι ρ38ΐοΓα1ί 
ρ6Γ3 οοηΐΓ3 δ6 οοηΐ6η(Ιοηΐ6ΐη , 61 ίηρίιΐβδ δοΐιιπί 306- 
Γ6ηΐ6ηίΐ, ίη Ιιυηο Γβπηβ ιηοάυιη 6υιη 3ΐΙοςυυ(ιΐδ 6δΙ : 
Ρυ(3δΐί 16 3(11ιιιο 3ρυ(1 ονβδ 68δ6 , 61 ϋ3η68 (]υο$(ΐ3ΐη 

ρ6Γδ6(ΐιιί ? 6ΐ ίΐ3 3(1ν6ΓδυΠ1 Πΐβ , (]υ3δί 60ηΐΓ3 θ3ηοιη 

ίηδίΓυιηεηΐίδ ίΙΙίβ ίηδίΓυειυδ, ίη ρυ|[η3πι Υβηίδΐί ? 8(3- 
Ιίηα 6χρ6Γί6ηΙί3 (1ίδ€6δ ηοη ΙίΙ)ί ΰΐιπι Ιιοηιίηβ γυ1{[3Γί 
1)6ΐ1υπι 6δδ6. Ει υδυδ ιηβ^ηο Υ6Γΐ)0Γυιη Γ35ΐη , ρΓορο- 

Γ3ΐ)3ΐ, 3ΓΠ)3ΐυΓ3ηΐ(ΐυ6 8υ3ΐη 0Πΐη6ΠΙ ΐη0Υ6ί)3ΐ, 36 3πη3 

6Χδ6Γ6ΐ)3ΐ. Ει ίρ$6 ({υίιίειη 3ηηοΓυιη γίπυΐβ β(ΐ6η8, 
ρυ2ΐΐ3πι ίηίγίΐ : 03νί(1 3(ΐΐ6ΐη Οϋβ , δυρβηιοςιΐΰ ρΓΧ- 
8ί(1ίο ηιυηίΐα.*;. Εΐ ρπυδ Υ6Γΐ)ί8 3ΐί6ΐιί^6ηχ 6ΐ3ΐίοη6ηι 
61 δυρεΓείϋυιη (ΙβευΐΙβιΐδ , υΐ (ΙίχίΙ 3(1 6υπι : ΐιι νοηίδ 
3ι1 ηιβ ίη 3Γηιί8 61 Ι3η663, 61 1υ3 ΥΐΓΐιιΐβ γίοΙυΓυιη 1(/ 
ραΐ3δ, 6^0 3υΐ6ΐη ίη ηοηιίηε Οοηιίϋί 06ί : ηΐ Ιι:66, ίη* 
ςπ3ηη , (ΙίχίΙ, δππιρίο 6χ ρβπι ρ3δΐ0Γ3Η δ'ιϋ66 , ((ϋαδί* 

Γβν6Γ3 03η6Γη 3ΐί(|υ6ηΐ ^Γ6$6ΐη ίπΥ3(ΐ6Πΐ6ηΐ 3ΐ)30ΐυ• 

Γυδ > Γυηά3 ]3ευ]3ΐυ3 651 , δ!3ΐίηΐ(ΐυ6 ίη ΓΐΌηΙβ ρ6Γ6(ΐδ- 
δϋΐη 3]ί6ηί£[0ΐΐ3ηι (ΐ6]6οΊΐ : 61 ΓβδίίπβηΙοΓ 6(1ιιοΙο ΙίΙίαδ 
ΐ;Ιη(1ίο €3ρυΙ 6]υδ 3ηιρπΐ3ΥίΙ , 6ΐ Γβ^ί 3ΐΐαϋ(, Γιπϋπιηηο 
1>6Πο ίιηροΒυίΙ. Αΐηυε ίΙΠυδ ορ6Γα 61 Γ6χ 53ΐυΐ6ΐιι ίιι* 
γοπίΐ , 61 οηιηίδ ίΐΐίυδ 6Χ6Γθίΐυ8 Γ6.^ρίΓ3ν11. ΥίϋίΒδΟδ 
ΐιιηο ίηορίπ3ΐαδ 3(1ιηίΓ3ΐ)ίΙϋδ(ΐυ6 Γ6δ, 3Γηΐ3ΐιιηι 3ΐ> 
ίηϋΠΏί (ΐ6]60ΐπιη, Γ6ί(|υ6 ηιϋίΐ3ηδ ρβπΐυιιι 3ΐ) 6ο ρπ)- 
δίΓπΐιιιη , ςπί ρρχίιτ ρ3δΐοΓ3ΐοιη βΠβηι ιιΙΙιίΙ $€ίοΙ)3ΐ. 
Οη3Γ6 • 6ΐ υ1) (|Π3ΐη 63υδ3ΐιι ? 0(ΐί3 Ιιίο ί|ΐιί(ΐ6ηι 1ΐ3- 
1)υίΐ 5ΐιρ6Γη3πι ξΓ3Γΐ3ΐη δ6 3(Ι]υν3η(€ΐιι : ίΙΙε 3υΐ6ην 
63 οηΓ6η5, ίη Ιιιι]ιΐδ πιηηιΐδ γεηίΐ. ^3ιη γί(1ο Ιιίο , (ΐυ3η> 
3ΐ)ΜΐΓ(]3 ορ6Γ3ΐυ8 δίΐ ίηγί(1ί32 ιηοΓίιιΐδ. Ρο<>ΐ(|ΐΐ3ηι βηίιη 
Γβχ Υί(1ί1 ]αδ1ιιιη Ιιυιιβ Ι3ηΐ3 £;1θΓί3 66ΐϋΙ)Γ3Γί, βΐ Ιή- 
ρπ(1ί3πΐ6δ 6ΐ3ηο3Γβ : Υίάΐ 8ααΙ ίη ηιΗΙίΙίηί^ Βανίά α»- 
ί€ηι ίη ά^ΰύΐη ηιΗΙίΙ>ιιί (1. 1ΐ€0. 18. 7) : ηοη ΓβΓβιι» 
φς[υο 301010 ςυ£ (Ιβ 1ιο6 (1ί66ϋ3ηΐυΓ ((]α3ΐηγί8 δββυη* 
(Ιυιη Γ3ΐίοη6Π) ]υδΐ3πι βί ιη3{;ί5 Ιτί5υβΓ3ηΐ (ΐιιβιιι 1)3- 
γί<1) , γίοΐυδ ίογκίί» 1)βιΐ€Γ3€ΐοπ ααΐυιη ι-6ΐ>ΰη(1ίι ; βΐ^ 427 8. Ι0ΛΝΝΙ5 ΟΗΙΙΥδΟΒΤΟΜΙ 

ςιΐ60ΐ οροΓίλώαΐ υΐ 53ΐ?3ΐθΓ6ΐη 6ΐ ϋβηβΓαείΟΓβηι α^ηο- 
^^6^6,6υIύ^ηI6^0^6^6(Iυx^6ι)3I. Οίη^βηΙβπι ΐηδ3ηίαη) ! 
ο έΐυροηβ ιη»|[ηϋυ(ϋη6ΐιι ! Εαιη ςιιί νίΐ2ΐιη 5ίΙ)ί 50γ- 
νβπιΐ , 6( οιηηβπι 8υυιη βχβΓοίΙιιιη αϊ) αϋβιιί^βηχ Οο- 
Ιίαΐΐι ΓϋΐΌΓ6 ϋΙ}6Γατ6ΠΐΙ, υΐ Ιιοδίβιη δαδροοίυιη Ι)3ΐ)(πΐ« 
61 ίιηιηβιηοΓ 1)οη6βεϋ , αϊ) αίΤεοΓιοηβ νΊηε6ΐ)3ΐυΓ 
$ο<1 ηι«ηΐ6 8021 ο1)ΐ6η6ΐ)Γαΐυ5 αΐ) ίηνί(ϋα , ρεηικίΰ &1- 
4υ6 αϊ) 6ΐ)Γί6ΐαΐ6 ςυαϋαηι , ΙοηοΓαείΟΓΟΟι υΐ Ιιοδίβιη 
5ρ6εΐα5αΐ. 

4. ΙηνΙάίΛ κηοτΙίνΛ άβ$ΰήί>\ΐητ. Μοταϋί ^χΗοτίαΐίο αά 
(Η^ΐαιάαηι χηνίάΊανη, Όωιηοη Ηοιηίηί $ηΙ)]6€ΐη$. — Ιΐα 
€01111 £6 ΙιαΙκίΓβ 8θΐ6ΐ Ιιυ]υ8 306θΐίοηΊ& ηιαίίιία : ρπ- 
ιηυιη εοΓΓυιηρΊΐ βυιη α ςυο ([βηβΓ^ΐπΓ. Ει ςυβιηαϋηιο- 
άαηι νβΓίηίβ ςιυί α 1ί(;ηο ρΓοϋιιείΐυΓ , ϋ{[ΐιυιη ρΓίπιο 
εοιΐ8υπιίΙ : ίΐα βΐ ίπνΜία ϋΙ&ιη ρπιηο &ηίιτι&πι εοΓ- 
Γυηιρίΐ Λ ςυα ηαΐα 691 , βΐ ει ευί ίηνίϋεΙυΓ ρίαιιβ ϋΐ- 
νεηα ςυαηι νυΐΐ αίΤεΠ. Νε ί{;ί(υΓ πεδρίοε αϋ ρπηείρίυιη 
θΟΓυιη ςυίΐιοδ ίηνίάεΐυΓ , 8ε<1 :ΐ(1 βηεηι Γεβρίοβ , ε( 
αΐίεικίε, ηιιί» ιηη1ίιί& ίην'κίεηΐίυίη , εο$ ςυίϋυδ ίηνίϋεΐ 
οΙαηοΓεβ εΓΩείΙ. Ναηι ϋ ςα'ώυβ ίηνίΊεΙυΓ βυύβ'κΐία- 
ηυπ) Ιι;ι1)εηΙ Οεί αυχίΐίπιη , εΐ {[ΓαΐΊα ίρυιιηΙυΓ : ςυΐ 
Αυίειη ίηνίίΐεΐ , |;Γ3ΐία 8ροΙί3ΐυΓ, εΐ Γαείΐβ νίηείΐυΓ α5 
οιηηίϋηβ : εΐ αηΐεα 3 8ΐΓι$ αίΓεεΙΐϋυβ, ςιιαιη η5 εχίεπ- 
Βί8 Ιιο8ΐίΙ)υ8 ίιιΓε6(αΐυ$ , ηιιαδί εοηβυιηίΐπΓ , ε( ()υ35ί 
οοοιιΐΐίβ ηιβχί11ί$ ιΙενοΓ&ΙυΓ , εΐ αΙ)5ΐιιηρΐυδ , υΐ ίΐα <1ί• 
03ΐη , 8υ1)ΐηεΓ2ΊΐυΓ. Ου;κ ευπι ιιο1)ί$ εοιηρεΠα δίηΐ, 
ο1>&εοΓθ, Γυ§ί:ιηιυ8 ιηοΓΐ)ί Ιιιφίδ άαιηπυηι, εΐ ΐοΓι$ νίπ- 
1μι8 αϊ) &ιΓιηιιι1)υ$ ηο$ΐΓί8 εΐίιηίηείηυδ. ΡεΓηίείο$ί5ϋίπΐ3 
βιιίαι 681 οιηηίυπι βίίεείίοηυιη , ηο$ΐΓ3ΐη()ΐιε δαίαιειη 
60ΓΓυηιρίΐ, υΐροίε ϋίαϋοΐί ίηνεηΐυιη. ΡΓοριεποα ε(83- 
ρίβηβ ςιιΐϋαιη (ΙίεεΙαΐ : ΙηνΊάία αηίβηι άίαΰοΐί ηιοη 
ΐηίταυίί ίη ηιηηάιιιη (8αρ. 2. 24). Οιιίϋ ε5ΐ , ΙηνιάΊα 
άιαΰοΐί ηιοη ίηίτανιί ΐη ηιαηάαιη ? Ναπι ροβίςυαιη ιηαΐ» 
Ιιοίε 1)εδ1ί& ρπιηυπι Ιιυιηίιιειη νίϋίΐ ίηιηιοηαΐεηι , ρεπ 
Εΐιαπι η)3ΐί{;ηίΐα1ειη 3(1 ΐΓ3ηδ^Γε$5ΐ()ηειη ιηαικίαΐί ίη- 
(Ιυχίΐ , ρ6Γ ςυ3ηι ΓεείΙ υ( ιηοΓίί ΩεΓεί ο5ηοχίιΐ8. Ιηνί- 
<Ιί3 ί^ίΐιΐΓ (ΙεοερΓιυηεηι ορεΓ3ΐ3 εδί, ϋοοερίίο ίπο1)ε- 
ϋίεηΐίαιη , ίιιυ1)ε(ϋ6ηΐία ηιοηειη. ΡΓορΐεΓυ3 ϋίοίΐ : 
ΙηνΙάία αηΐβιη (ΙίαΰοΓι ηιοη ίηΐνανίΐ ίη ηΐΗηάπηι, Υίϋίδΐί 
ηυαιιΐηηι πίΓϋεϋοπίδ 1ιυ]υ5 (ΐ3ηιηυιη? Ιιιιη)ϋηα1ίΐ3ΐ6 
ΙιοηοΓαΐυηι ιηοΠαΙεπι Γεείι. Υεπιπι ίηίιιΓιουδ (](ΐί(]υιη 
ηοδίΠΒ 83ΐυ1ί8, 8υ3 ίηνί(1ί3, υΐ ρηηιυ3 Ιιοηιο, ηυί 
ίιηηιΟΓίαΙίδ εΓ3ΐ, 3(1 ιηοηεηι εοη(1ειηη3ΓοΐυΓ είΤεείΐ : 
ιηί86ποοΓ8 αυίειη δοΠίείΐιΐδηυβ ρΓΟ ηο1)ί8 Οοιηίηυδ, 
Ρ6Γ ηΐοποηι δυ3ΐη ϊΐεΓυιη ίιηπιοΓίαΙίΐαΐείη ηοϋίδ ΙαΓ• 
|[ίΐυ8 681. ΙΙικΙε εΐ ιη3]οΓ3 ςυαιη βηιίδίιηαδ ίπνεηίιηυδ. 
Ρ9ΐΓ3(ϋ80 6]ε€ίΐ Πίε , Ιιίε ίη εχΐυπι ίικίυχίΐ : ίΐΐε ηιοπβ 
6οη<1ειηη3π ηοδουπινίΐ, Ηίο ίηιηιοηαϋΐηίειη ηο1>ί8 
ΙαΓ^ίΙιΐδεβΙ : ίΙΙε ρβπκΐίδί (Ιεΐίεϋδ ρηνβνίΐ, 1ΐ!εΓβξ[ηυιη 
€.τ,1οΓϋπι ηοΙ)ί8 ρΓχρ3Γ3νίΐ. Υίίΐίβΐί δοΐειίεοι Οοηοίιιί 
Ιυί 83ρίεπΐίϊ)ηι ? ε( ςυυηιο(1ο ε3 ςυα; ρεΓ ίηνίϋίβιη 
€ΐί3Κκ)1ί εοηιπι δοΐυίειη ηοδΐΓ3ΐη ΐα^^Α 8υη&, ίη εβρυκ 
ίΠΊιΐδ εοητεΠίΙ ? Νοη επίπι 8θ1υιη ηο8 ιη3]οπ1)υ8 ϋί- 
Κΐΐ3(υ8 681, δειΐ ε( ίΙΙιπη ίρδίιηι ικώίδ 5υ1)]εείΙ (Ιίεεηδ, 
Εϋ€€ άεάί νοόίί ροίβίΐαίβηι ΰαΐοαηάΐ ιπρετ ίβΓρβηΙα βί 
κοτρίοηα (Ι,ηΰ. 10. 49). ΡΓθίη(1εΙιχε οΐΏηί3 οο^ΐΑη• 
168 , 61 ίηνί(ϋ3πι εχ 3ηίιη3ΐ)υ8 ηοδίπβ είίυ(;ειηυδ « εΐ 
9ΐΐΜΐε3ΐηυδ υΐ (ϋνίη3ΐη ηοϋίδ 1>εηενο1εηΙί3ΐη εοηείΐίε- 
«υ•. Ι1χ€ ειιίαι ηο8ΐΓ3 8ϋΓΐη3(αΓ3βο1ί(ΐ3»6ΐίιΐ6χρυβη3• ΑΛΟΙΙΠΙΡ. ϋϋΝίΝΤΑΝΤΙΝΟΡ. \η 

ϊ}ΐ\ϊ& , Ιΐ£ ιιοδίΓΦ ιιΐ3χΙιηχ Γηειιΐΐαΐεδ : ρεΓ Ιιαηε ο( 
^ 1δΐη:ιε1, ({υαιηνίδ 3(1ο1β80ειΐδ , 61 ίη δοΐίΐπίΐίηο , ΓεηΐΗΐ• 
ίΐυε οιηηίυιη ίηορία νεΓδαηδ , δίαι^πι εΓενίι , εΐ ίη ϊ;ειι- 
Ιειη ιη3£η3ΐη Γαείϋδ εδί : ςιιία 20. ϋ€Η$ βταί , ίιΐίΐηίι, 
αιιη ρη&Γο. Ηίιιε εηίιπ Ιοίϋδ βεΓπιο ηοδίΟΓ ε^Γοδ^υδ 
6δΐ. Ββδρίοωιηϋδ ί^ίΐϋΓ , ογο, ρποϊδεηΐίβ, ϋεδί^οΓοηιιιβ 
ΓυΐυΓ3 : ϊ^Γ3ΐί3ΐη Οεί οιηηίΙ)υδ ρΓφΓεΓοιηαδ , οΐ ρει* νί- 
Ι3πι ορίίιηαιιι πιυΙΐ3ΐη ΟίΙυεί3ΐιι ηοϋίδ 3η(ε3 τεροη;)- 
ιηυδ : υΐ εΐ ρΓΧδεηίειη νίίαιη είΐΓ3 ιηοβΓΟΓεηι Ιηηβί- 
^απιαδ, ει ίϋΙυΓ3 1>οη3 οοηδεςυαιηυΓ , ξΓ3ΐία βΐ ϋεηί• 
£[ηίΐ3ΐ6 Οοιηίηί ηοδίη ^εδιι Οΐιρίδΐί , οαί ευιη Ρβίτβ 
δίιηαΐ 6( δρίπΐυ 83ΐιεΐο δί( ^1θΓί3 , ίιηρεηυηι , ΙιοηοΓ, 
ηιιηο ει 8βπιρ6Γ, εΐ ίη 8Φευΐ3 8α:ευ1θΓυιη. Αιαεη. 

ΗΟΜΙΙ.ΙΑ ΧΙ,ΥΙί. 

Ει [αακιη αί ρο$ί νετΰα Ηαο , Ώειιι ίαιΐαΙ)αΐ ΜταΗαιη 

(6'ίπ. 22. 1.) 

Ι. Ιηςεηδ ΙυεΓυηα , ςπιηάίδςυε ΐΙιεδβυΓϋδ ίη νεΓϋίβ 
ςιΚΕ Ικκίίβ ΙεεΙ», Ι3π)6ΐ8ί ρ3υε3 δίηΐ, ΙοίβπΙ. Εο εηίηι 
ΐηοιίο 96 1ΐ35εηΙ (1ίνίη3 είοςυίβ, υΐ η)υ1ΐ38 (Ιίνίιίαδ ηοη 
ίη πιηΐΐίΐηϋίηε νεΓ5οΓυπι, 8ε(1 ίη 1>Γ6νίΐ3ΐ6 δβπηοηυην 
εοηΐίηεαηΐ. Αςε ί^ίΐυΓ εχρΙοΓειηπβ εα ςυχ (1ίεΐ3 δαη(, 
61 ΙιοάίεΓηχ Ιεοΐίοηίδ νίιη <1ί1ί£;6ηΐεΓ 3(]<1ί8ε3ηιυδ. Ναι». 
βίο ίΙεΓυηι δείεηιυδ ει ρ3(Γί3Γε1ΐ;ε εορί»δ3ΐη νίπυίβηι » 
εΐ 1)εί εχεε1!εηΐί•ηι εΐ6ηιεηΐί3πι. 4. Εί [ααηηι €»(, ίη- 
ςυϋ, ροίί νβΓΰα Ιιωϋ^ 0^^$ Ιαιίαδαί ΑδταΗαηι {€βρ, 22). 
Οιιί<1 δίΙ)ί νοίυηΐ Ηχε νεΓΐ>3 , Ει (ααπηι αΐ ρο$ΐ ν^Γΰα 
ΙΐΰΒο^ ί€ηίαΙ?αΐ Βαα ΑΙ)ταΗαηι ? Οοηιίάεη, οϋδεεΓΟ, (1ί« 
▼ίη;ιιη δεΓίρΐυΓ3πι, ςιιοιηοιίο ηο1>ίδ ]υδΐί νίπυΐεπι ]3πι 
νείίΐ (1εΙεβ;εΓε. £ΐ ςυί3 η3ΓΓηΙυΓ3 εδΙ, ςυοπιοϋο ΑΙ)Γ3- 
Ιΐ3οι 3 Οεο Ιεηΐ3ΐυδ δίΐ, ρπαδ νυΐΐ υΐ (Ιίδε3ηιυδ Ιειη- 
ρυ$ , ςυο Ηχε ραΐΓίαΓοΗχ ρρχεερία δυηΐ , ε( ςυβηιΐο 
]ιΐδδυδ 6δΙ οβεΓΓε Ιδ3:ιευιη , οι δείοδ ηΐ3^η3ΐη ρ3ΐπ:ΐΓ- 
εΙ)χ οΜίεηΐίαηι^ εΐ ςυοηιθ(1ο Οεί ]υδδ1δ ιιίΐιίΐ ρΓχΓειτί 
ραδδυδ ^ίΐ. Οαίιΐ ί£;ίΐυΓ εδΙ, ΓαΰΙηηι ε$ΐ αηίβηι ροιΐ νειΒα 
ΗζΒο ? Οαοηί3ηι ροδΙί)πηηι ιιαίιΐδ εδΙ Ιδααε, ςυ3η(1ο νίίΐίΐ 
δ3ΓΓ3 Ι^ηιαεΙεπι δίηιυΐ νεΓ83Γί ευιη Ιδαβε , δίευΐ Ιιεη 
νυΐιίδ (Ιίχίπιυδ , Ιιοε α;£Γ6 ΓεΓεηδ , (1ίεε1)3ΐ Α1)Γ3ΐιχ : 
Εβΰβ αηάΙΙαηι εΐ βΐίαηι φ$ : ηοη εηίηι ετίί Ιιετε^ ρΐίηι 
αηόΙΙο! εηηι βΐίο ηιεο ( Οεη, 21. 10) ; ευιηςιιβ Ιιοο ρη• 
ΐΓί3ΓεΙΐ2Β άυΓυηι νίάοΓεΙπΓ , νοίειίδ ευηι Οευδ εοιίδο- 
Ιαη, 311 : Αυ(1ί δ3ΓΓηηι υχοΓεηι Ιιιαηι, εΐ Γ3ε ςυοά ηΙ> 
63 (Ιίεΐυιη εδΙ : ηεςυε νί(1ε3ΐηΓ Ιίϋί ϋυΓυπι , ςυο(1 (1ί• 
οΐυπι εδΙ (1ε ρυεΓΟ ει (1ε 3ηε11ΐ3. ίη 1$ααο εηίηι νοεαόί•^ 
ίητ ιίΰί ίεηιεη ( 76. ν. 12 ), εΐ ίΙΙππι (]υο(]ΐΐ6 Γβιείβιη ίη 
^εηΐεηι ηΐ3^ιι3ηίΐ , ηιιΐ3 δεηηεη Ιυυιη 6δΙ. Εΐ οηιηίδ ϋϋ 
3 Οεο ίαεΐ3 ρΓοηιίδδίο 60 1εη(1ε53ΐ» υΐ η3ΐΐ 6Χ ΙδΟλβ 
ίη πΐ3^ηυΐ3 ρορυΐυπι ρΓθρ3£^3ΓεηΐυΓ. €υηι 6τ%ο Ι)(μι3 
|1υ^α5η[10^^ βρε 3ΐεΓεΐυΓ ]υδ1υ8, ροδΙ Ι3ηΐ3δ 61 Ι3πι Γγ•- 
ςυεηΐεδ χπυηηαβ εΐ ΐεηΐβΐίοηεβ, εβΓυηι 3ε€ερΐ3 πΐ6τ- 
οεϋε, ει ίη ΐυΐο (Ιειηυπι οοΙΙοο3(υδ, ρΓΧ οευΐίδ ΗαΚιεηβ 
8ί1)ί βυεεεδδυΓυιη ΙιοΓοιΙειη, βεευΓε 3^^1)31 , ηΐ3ΐΐηΐ3ηίΐ 
1α(ΐ6 ρεΓείρίεηβ οοηδθΐ3ΐίοηεηι. ΥεΓυηι ({υΙ 35δϋοη(1ί(α 
€0Γ(Ιίυπι ηοτίΐ , νοίεηδ ηοϋίδ ]υδΐί 1ιιι]υδ νίΠυΐεηι ^ε* 
ΐε^εΓβ , ει πΐ3|^ηυηι 3ΐηοΓεπι ςυεηι εΓ^α βε (;6ΓεΚ)3( , 
ροδί Ιοί ρΓοπιίδδίοηεβ εΐ 1ΐ3ηε ςυοςυβ ςυχ τεεεϋβ 
Γ3εΐ3 εΓ3ΐ, εΐευ]υ8 πιεπιοΗβπι 3(11ιυε 0Γηΐ3ηίΐ Ιεηοϋηΐ, 
εαπι |3ΐη 3(1οΐ68εεΓ6ΐ Ι$33ε, εΐ ίη ίρδο 3;ΐ3Γΐδ ΩοΓε εβ- 
861, €Γ6•06Γ6ΐςυ6 ραΐτιβ 6Γ23 ίΐίαιη <ϋΐ60ΐΐο, ροβι νειΐ» 427 ΙΝ ΟΛΓ. ΧΧΠ (ίΕΝΕδ. ΗΟΜΙΙ.. ΧΐνΐΙ. 428 γίτην τοΤς έναντίοις λοιπόν ήμείβετο, χα\ δν έχρην σο)- 
τήρα χαι βύεργέτην έπιγράφεσθαι, τοΟτον άνελεϊν ίτζ- 
Εχβίρεκ. "Ο μανίας ύτκρβολή! ώ πα^^α^ΐληξίας έτιίτασι; ! 
Τ6ν τήν ζωήν αύτψ χαρισάμενον, χα\ πάντα τ6ν στρατών 
αύτου (λευθΕρώναντα της του αλλοφύλου μανίας, τούτοι 
ώς πολέμιον λθ6π6ν ύφωροίτο, χα\ ουδέ ίναυλος ούσα ή 
ευεργεσία περιεγίνετο του πάθους, άλλα χαθάπερ υπό 
μέθης τιν6ς, ύπ6 του φθόνου σχοτωθε\ς τ6ν της διανοίας 
λογισμδν, τ6ν εύεργέτην ώς πολέμιον έώρα. 

β'. Τοιούτον γάρ ή χαχία του πάθους τούτου • αύτψ 
^ρότερον λυμαίνεται τφ τούτο τίχτοντι. Κα\ χαθάπερ 
σχώληξ ύπ6 του ξύλου τιχτόμενος αυτό πρότερον τ6 ξύλον 
χαταναλίσχει • ούτω χα\ ό φθόνος έχείνην πρότερον δια- 
φθείρει τήν τεχοΰσαν αυτόν ψυχήν, χα\ τ6 εναντίον ή 
βούλεται τόν φΟονούμενον διατίθησι. [472] Μή γάρ μοι 
τά προοίμια σχόπει έπΙ των φΟονουμένων, άλλα πρ6ς τδ 
τέλος άφορα, χα\ έννόει δτι αυτή ή χαχία των φθονούν- 
των εΙς μείζονα περιφάνειαν άγει τοΟς φθονουμένους. 
01 μέν γάρ χα\ τδν θεδν έφέλχονται εΙς συμμαχίαν, χα\ 
της &νωθεν άπολαύουσι ^οτιης* ό δέ ταύτης έρημος, 
πδσιν εύεπιχείρητος γίνεται, χα\ πρό των έξωθεν πολε- 
μίων ύπ* αύτου του πάθους πολιορχού μένος μονονουχ\ 
χαταναλίσχεται,χα\ ώσπερ άδήλοις γνάΟοις χατεσ0ι6με- 
νος, ούτω δαπανώμενος,ύττοβρύχιος, ώς είττειν, γίνεται. 
"Οπερ είδότες φεύγωμεν, παραχαλώ, τήν λύμην του 
πάθους, χα\ πάση δυνάμει έξορίζωμεν τούτο της εαυτών 
ψυχής. Πάντων γάρ των παθών τούτο δλεθριώτερον,χα\ 
αύτ^ ημών τϊ) σωτηρία λυμαινόμενον • του γάρ πονηρού 
διαβόλου έστ\ν εύρημα. Δι* δ χαί τις σοφδς έλεγε * Φθόνφ 
[δέ] διαδόΛον θάνατος εΙσήΛθετ εΙς τόν κόσμοτ. 
Τί έστι • ΦΘό'^'φ δέ διαβόΛου Θάνατος εΙσηΛΘετ εις 
τόν χόσμογ; Έτι^ειδή γάρ εΤδε τδ πονηρδν τούτο θηρίον 
άθάνατον γενδμενον τδν πρωτόπλαστον, διά της οίχείας 
πονηρίας εΙς τήν της εντολής παραχοήν αύτδν ήγαγε, 
χα\ δι' έχείνης του θανάτου τήν τιμωρίαν παρεσχεύασεν 
αύτδν έπισπάσασθαι. Ό φθόνος τοίνυν τήν άπάτην είρ- 
γάσατο, ή άπατη τήν παραχοήν, ή παραχοή τόν θάνατον. 
Διά τούτο φησι • ΦΘόγφ [δέ] διαβόΛου Οάτατος εΙσήΛ- 
Θετ εΙς του κόσμοτ, Εΐδες πόση τού πάθους ή λύμη ; 
Τόν άθανασίςι τιμηθέντα θανάτφ ύποχεΤσθαι πεποίηχεν. 
Άλλ' ό μέν έχθρδς της ημετέρας σωτηρίας, τδν οΕκεϊον 
φθόνον χινήσας, δντα άθάνατον τδν πρωτόπλαστον θα- 
νάτφ χαταδιχασθήναι πεποίηχεν •ό δέ χηδεμών χα\ φιλ- 
άνθρωπος Δεσπότης διά τού θανάτου τού οίχείου πάλιν 
τήν άθανασίαν ήμΖν έχαρίσατο, χαΐ μείζονα ών άπωλέ- 
σαμεν εΟραμεν. Παραδείσου έχεινος εξήγαγε, χα\ είς 
τ6ν ούρανδν οίκτος ανήγαγε • θανάτφ χαταδιχασΟήναι 
έχε?νος πεποίηχε, χαι τήν άθανασίαν ήμίν ο^τος έχαρί- 
σατο * της έν παραδείσφ τρυφής άπεστέρησεν έχείνος, 
χα\ βασιλείαν ήμΤν ουρανών εύτρέπισεν ο^τος. Είδες τού 
Δ&σπότου σου τ6 εύμήχανον, χα\ δπως τά τιαρά της 
βασχανίας δτελα τού διαβόλου χατά της ημετέρας σϋ>τη- 
ρίας γεγενημένα, έχε?να αυτά περιέτρεψεν εΙς τήν αυ- 
τού χεφαλήν; Ου μόνον γάρ ήμοίς μειζόνων ήξίωσεν, 
άλλα χα\ έχείνον ήμιν ύποχείριον έδωχεν, είπών * Ιδοϋ 
δέδωχα ύμϊν έζονσίαγ Λατειτ έ^άνω δ^εων καϊ 
σχορχίων. Ταύτα τοίνυν άπαντα λογιζόμενοι χα\ τδν 
φθόνον της εαυτών ψυχής έξορίζωμεν, χα\ τήν εΟνοιαν 
τήν παρά τού Θεού έπισπώμεθα. Τούτο γάρ ημών τ6 
βπλον τδ άχαταγώνιστον ' τούτο ημών ή μεγίστη περι- 
ουσία. Διά τούτο χα\ ό Ισμαήλ, χαίτοι νέος χα\ έν έρη• 
μίςι ών χα\ πολλί} άπορί^, άθρόον ηύξήθη, χαι εΙς έθνος 
μέγα έπέδωχεν επειδή Ό θεός ί^γ, φησ\, /ιβτΛ τον 
Λα(ί/©ι;. Εντεύθεν γάρ ήμΙν ό λόγος άπα; έξεκυλίσθη. Ύ-ττερίδωμεν ούν, παρακαλώ, τών παρόντων, πο0ήσι»3- 
μεν τά μέλλοντα, τήν εύνοιαν τήν παρά τού θεού πάν• 
των προτιμώμεν, χα\ διά της αρίστης πολιτείας έαυτοΤς 

^ πολλήν προατΓοθώμεθα τήν πα|^(^ησίαν, ?να χα\ τδν παρ• 
όντα βίον άλύπως διανύσαι δυνηθώμεν, χαι τών μελλόν• 
των αγαθών έπιτύχωμεν, χάριτι χα\ φιλανθρωπία του 
[475] Κυρίου ημών Ιησού Χριιτού, μεθ' ον) τψ Πατρ\ 
αμα τφ άγίφ Πνεύματι δόξα, χράτος, τιμή, νύν χα\ άε\, 

» χα\ εΙς τους αΙώνας τών αΙώνων. Αμήν. 

ΟΜΙΛΙΑ ΜΖ'. 

Καϊ έγέτετο μετά τά βήματα ταντα^ό θεός έχείραζί•^ 

τόν ^Αβραάμ. 

α'. Πολύ τών σήμερον ήμΐν άναγνωσθέντων τδ κέρδος, 
χα\ άφατος δ θησαυρδς ό τοΖς βραχέσι τούτοις [ϊήμασιν 
έγχεκρυμμένος. Τοιαύτα γάρ τά θε?α λόγια ' ούκ έν τφ 
πλήθει τών (βημάτων, άλλ' έν τ!) συντομί^ τών λόγων 
πολύν έναποκείμενονέχει τδν πλούτον. Φέρε ούν, άναπτύ- 
ξ(ι)μεν τά είρημένα, κα\ καταμάθωμεν ακριβώς τών 
σήμερον άναγνωσθέντων τήν δύναμιν. Ούτω γάρ πάλιν 
είσόμεθα κα\ τού πατριάρχου τήν πολλήν άρετήν, χα\ 
τού Θεού τήν ύπερβάλλουσαν φιλανθρωπίαν. Καϊ έγέτε• 
το. φησ\, μετά τά^ίήματα ταύτα, ό θεός έΛείραζβ τότ 
^Αβραάμ, Τί βούλεται ταυτ\ τά (βήματα , Καϊ έγέτετο 
μετά τά />ήματα ταϋτα, ό θεόςέχείρα^ τόν Αβραάμ; 
Σχόπει μοι τήν θείαν Γραφήν, πώ; εντεύθεν ήδη βούλε• 
ται έκκαλύψαι ήμΤν τού δικαίου τήν άρετήν. Καϊ επειδή 
μέλλει διηγεΤσθαι τήν πειραν τήν παρά τού θεού έτΜίγο- 
μένην τφ Αβραάμ, πρότερον ημάς βούλεται τδν χαιρδν 
διδάξαι, καΟ' δν ταύτα ό πατριάρχης έπετάττετο, χαΐ 
πότε τδν Ισαάκ άνενεγκείν έχελεύετο, Γνα μάθης τήν 
πολλήν τού πατριάρχου ύπακοήν, κα\ δπως τών τφ βεφ 
δοκούντων ουδέν προτιμάν ήνέσχετο. Τί ούν έστιν, ^Εγέ^ 
νετο δέ μετά τά /ίήματα ταντα ; Επειδή γάρ μετά 
τδν τού Τσαάκ τόκον, ήνίκα έθεάσατο ή Σάρρα τδν 
Τσμαήλ συναναστρεφόμενον τφ *Ισαάκ , καθάπερ χθες 
πρδς υμάς διελέχθημεν, δυσχεράνασα πρδς τούτο ή 
Σάρ^Λ έλεγε πρδς τδν *Αβραάμ* "Εκδαίε τ^ι^ χαιδί- 
σκην καϊ τότ υΙ\τ αύτης • ού γάρ μί\ κΛτΐροννμγ(σχ^ 
ό νΙός τί\ς χαιδίσκης μετά τον νΐον μον έφάνη 
δέ τούτο σκληρδν τφ πατριάρχη, βουλόμενος δ θεδς 
παραμυθήσασθαι τδν δίκαιον, φησίν Ύτράκουσον Σά^- 
^ας της γυναικός σου, κα\ ποίει τδ παρ' αυτής λεχθέν• 
κα\ μή σκληρόνσοι φαινέσΟω τδ 7Γερ\ τού παιδίου χα\ 
της παιδίσκης. *Ετ γάρ τφ Ίσαάχ κΛηθήσεταί σα 
σχέρμα, κα\ τούτον δέ τυοιήσω εΙς έθνος μέγα, επειδή 
σπέρμα σόν έστι. ΚαΙ πάσα ή ύπόσχεσις αύτφ χα\ ή 
τζαρίί τού θεού επαγγελία αύτη ήν, ώστε εΙς ττολΟ πλΐ^ 
θος έκτείνεσθαι τους έκ τού Ισαάκ τεχθέντας ^. Επειδή 
ταύταις ταις έλπίσι τρεφόμενος ό δίκαιος διετέλει, χαι 
ώς τών τοσούτων κα\ επαλλήλων θλίψεων καΐ πειρα- 
σμών τάς άμοιβάς κομισάμενος, κα\ έν ασφαλείς λοι- 
πδν γεγονώς , κα\ ορών έν όφθαλμοΓς τδν μέλλοντα 
διαδέχεσθαι αυτού τδν κλήρον, ούτω μετά αδείας χαθ- 
ειστήκει, μεγίστην εντεύθεν παραμυθίαν καρπούμενος. 
Άλλ' ό τά άπό|δ^όητα της διανοίας επισταμένος, βουλό- 
μένος ήμ?ν έκκαλύψαι τού δικαίου τήν άρετήν, χα\ τδν 
ΤΕολύν πόθον, δν περί αύτδν έπεδείκνυτο, μετά τάς τοσαύ• 
τας υποσχέσεις, κα\ ταύτηντήν πρόσφατονγεγενημένην, 
χα\ ής τήν μνήμην έναυλον είχεν [474], δτε λοιπδν 

^Έκείραζε, («ηΐαόαί,βίο εΐίαπη ϊηΐη ίη Μογ., Ιο ί^«ν., ιη οη- 
η{5Ηετ|υ6θΐηιι1ηο 1088., αΐ ηυΙΐ3 ροββΗ €$$6 σιβικϋ βίιΑρίοίο, 
οβΓίϋίηςυβ βίΐ ίΐ9ΐ6§{88β€1ΐΓχ8θ5ΐοπιυιη.Αΐίη ^{ΚιΙοήίΙοιιβτών 
Ο' Ιεβ^ΙυΓ έπείρασε, ΙαΟανΗ. €00. ΑΙβχ. έπείραζε. 

^ Α(^^1^(^^Iηα5 τεχθέντας β Ονίδΐ. 6( ιη3Γ|;. δανίΐ. φΐί ίη ΙθιΛμ. 
τικτομδνους, χαΐ ταυταις. 4^9 5. ^0ΑΝΝ1δ ΟΙΙΡΛ'δΟδΤΟΜΙ ΑΠ€1ΙΙΕΡ. €ΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 450 έν ήλίχία γέγονεν 6 *1σα3[χ, χα\ έν αύτφ τψ δνθει τής 
ηλικίας Ιτύί'χανε,χαΙ τ6ν ττόθον του πατρίς τδν περ\ 
βύτ6ν ήν ίίεϊν αΰξανόμενον, τότε μετά τά βήματα ταύτα 
τής επαγγελία;, κα\ μετά τδ είπϊϊν, δτι ^Εν αντφ κΛη- 
Θήα'8Γαί σοι σπέρμα, χαΐ αΟτ^ς έσται σου διάδοχος* 
Μετά τά φήματα ταΰτα ό θεός έπείραζε τόγ '\6ρ€ΐάμ. 
Τί έστιν, 'ΕΛείραζεν^ ; Ούχ ως αυτδς άγνοών, άλλα 
«ροσηγεν αύτφ την πεϊραν, ϊνα κα\ οΐ τότε παρόντες, 
χα\ οΐ εξ έχείνου μέχρι τοΓ» παρόντος τζαιδεύωνται τ^ν 
αύτ6ν πόθον τφ πατριάρχη, καΐ την υπακοή ν έπιδείχνυ- 
σθαι περ\ τά τοΟ Δει πότου προστάγματα. ΚαΙ εΙ:ίε^ 
φησ\, πρδς αυτόν "Αβραάμ, 'λ€ραάμ, *0 δέ εΪΛεν 
*1δοΰ έγώ, Ύί βούλεται ό του ονόματος διπλασιασμός ; 
Της ΐΓολλης εύνοίας της περ\ τ6ν ττατριάρχην σημεϊόν 
Ιστι, κα\ έδείκνυ αύτφ κα\ διά τ?)ς κλήσεως, δτι μέλλει 
τι των αναγκαίων αύτφ έπιτάττειν. Παρασκευάζων 
τοίνυν αύτδν συντειναι έαυτδν κα\ μετά στιουδής προσ- 
έχειν τοΙς παρ' αύτοΰ λεγομένοις, τφ διπλασιασμφ της 
κλήσεως έχρήσατο, κα{ φησιν ^Αβραάμ, ^Αβραάμ, Ό 
^έέϊπετ' Ίδοϋ έ-^'ώ. ΚαΙ εΪΛΒ' Αάβε τότνίόν σον τδτ 
άγαπΎ\τδγ, Ιν ή)γίΛησας, τότ Ισαάκ, καΐ ιίορενβτιτι 
8ΐς τί}ν γΤιν τήκ ύφ^ηΛίιν, καΐ άνένεγκε αντί ν εΙς 
όΧοκάρΛωσιν έρ' έν των ορέων, ώ^ άτ σοι εΪΛω. 
Μέγας ό δγκος του έπιτάγματος, κα\ υπερβαίνον άνθρω- 
πίνην φύσιν τδ πραίγμα. Αάβε τδν νΐόν σου τόν άγα- 
9ΐΐί\τδν, ΐ>γ ι\γάπτ\σας, τδν Ισαάκ, "Ορα πώς δι' αυ- 
τών τών (5ημάτων μείζονα την πυράν άνάπτει, κα\ τήν 
χάμινον της φιλοστοργίας του δικαίου, ήν περ\ τ^^ν 
Ισαάκ έκέκτητο, σφοδρότερον διεγείρει. Αάβε τδτ υΐόν 
σου τόνάγαΛητόγ, δν τιγάΛτισας,τόνΊσαάκ,'Έχζίατο^ 
>ςαΟ* έαυτδ Ικανδν καθικέσθαι της του δικαίου ψυχής. 
Ού γάρ απλώς είπε, Τότ Ισαάκ, άλλα προσέθηχε, Τόν 
νΐόκ σον, δ ν παρά πάΐσαν προσδοχίαν έκτήσω, κα\ έν 
α(>τψ τφ γήρ^ σχεϊν ήδυνήΟης, Τύγ ά)ΧΐΛητύν, τδν πε- 
ριπόθητόν σου, δν μ:^' υπερβολής άγαπςίς, τόν Ισαάκ, 
δν διάδοχον εςειν προσδοκείς, έξ 6^ κα\ τδ σπέρμα σου 
αΟξεσθαι έπηγγειλάμην, κα\ τοσούτον αΟξεσΟαι, ώς τφ 
«λήθει τών άστρων, κα\ τ?) Αμμφ τί) παρά τδ χείλος 
της θαλάσσης έζισωθήναι. Τούτον ούν αύτδν Αάβε, καϊ 
ΛορεύΟητι εΙς τήκ γη»• τήί^ ύφτιΛιιν, καϊ άνένεγκε 
αυτόν έκεϊείς όΛοκαντωσιν έρ* έτ τών όρέων^ών άν 
σοι εΪΛω, Θαυμάσαι μοι Επεισι, τζως κα\ την άκοήν 
ήνεγκεν ό δίκαιος. ΤοΟτον γάρ αύτδν, φησ\, τδν οδτω 
σοι περιπόθητον, άνένεγκε μοι είς δλοκαύτωσιν έφ' Ιν 
τών ορέων» Τί ούν ό δίκαιος ; ϋύκ έταράχθη τδν λογι- 
σμδν, ού συνεχύθη τήν διάνοιαν, ούκ ήπόρησε πρδς τδ 
ξένον του έπιτάγματος, ούκ ένενόησεν, ούκ έλογίσατο 
πρδς εαυτόν* Τί τούτο ; δ παρά π5ίσαν προσδοκίαν σπέρμα 
χαρισάμενος, ό διά την οίχείαν φιλανΟρωπίαν την μή- 
τραν της Σά^όας ζωογονήσας νεκρωθεϊσαν, λοιπδν 
μβτά τδ γαλακτοτροφηθήναι καΐ αύξηθήναι, και λοιπδν 
έν ήλικί^ γενέσθαι, σφαγήναι τδ τεχθέν μοι κελεύει, 
χα\ είς δλοκαύτωσιν άνενεχθήναι* ό πρδ βραχέως εΙπων, 
*Εν αύτφ κΛτιθήσεταΙ σοι σπέρμα, νύν τά εναντία 
έπιτάττει ; Κα\ πώς άν εΙς Ιργον ΙξέλΟοι ποτέ τά παρ' 
αύτου έπαγγελθέντα ; [475] Πώς γάρ οΤόν τε τής (δίζης 
Ιχτεμνομένης τους κλάδους φυήναί ποτέ, ή του δένδρου 
έκκοπτομένου τδν καρπδν ένεχΟήναι, ή τής πηγής ςη- 
ρανθείσης ποταμούς άναδοθήναι ; Κατά μεν τήν άνθρω- 
πίνην άκολουΟίαν ταύτα γενέσθαι άμήχανον* θεού δέ 
^υληθέντος πάντα γενέσθαι δυνατόν. 

Ρ'. *Αλλά τούτων μέν ουδέν έλογίσατο δ δίκαιος οϋτος, 
άλλα καΟάπερ ευγνώμων οικέτης, πάντα λογισμδν άνθρώ- 
ιηνον παρωσάμενος , ένδς μόνου έγίνετο, του τδ έπιτα- 
χθέν εΙς έργον άγαγεΤν, χα\ ώσπερ έχτδς γβγονώ^ τής 
άνθρωτίείας φύσεως, κα\ πάσαν συμπάθειαν κ«\ πατρι- κήν φιλοστοργίαν δευτέραν ήγησάμενο^ των του θεού 
προσταγμάτων, έπ\ τήν έκπλήρωσιν Ιστυευδε. Καϊ άνα^ 
οτάς, φησ\ν, *Αβραάμ τό χρ(Λ, έπέσαξε την δτοτ 
αντον. ΠαρέΛαβε δέ μεΟ* έαντον δύο παϊδας καΐ 
Ισαάκ τόν νΐόν αϋτον' καϊ σχίσεις ίι/.ία εΙς ύΛο- 
κάρΛωσιν άναστάς έπορεύθη, καΐ ήΛβεν έπΙ τό-ν τό" 
πον, δν είπεν αύτφ ό Θεός, τχί ήμέρςι τχί τρίτχι'Ορα 
τδν φιλάνθρωπον Δεσττότην. πώς κα\ έν τφ διαστήματι 
βασανίζει τού δικαίου τήν αρετή ν. Έννόησον ^ κα\ 
τδν δίκαιον τί είκδς ήν ύπομένειν ταίς τρισ\ν ^ιμίραις*^ 
αύτδν καθ' έαυτδν μέν άναλογιζόμενον τδ έπίταγμα, 
καΐ δτι αύτδς μέλλει ταϊς οίκείαις χερσ\ τδν ούτω ζο^ 
θούμενον σφάζειν υΐδν ένΟυμούμενον, ούδεν\ δέ τδ πρΛ- 
γμα κοινώσασΟαι έχοντα• κα\ καταπλάγηθι τήν γνώμην 
αύτοΰ τήν φιλόθεον κα\ τήν σύνεσιν. Επειδή γάρ ί|δει 
τδ μέγεΟο; του έπιτάγματος, ούδενΐ δλως τούτο γνώρι- 
μον ττοιεϊ, ούτε τοις παισίν, οΟτε αύτφ τφ "Ισαάκ, άλλα 
μόνος καθ' έαυτδν τδν αγώνα τούτον ήγωνίζετο, κα\ 
καθάπερ άδάμας τις ούτως άκαταγώνιστος έμενε, τήν 
ά^Βρείαν τών λογισμών έπιδεικνύ μένος, ουδέ πολυπρβ- 
γμονών, άλλ' εΓκων μετά πολλού του πόθου τφ τοΰ θεοδ 
νεύματι. Κα\ επειδή περ\ τδν τόπον έφθασεν. ^ΑναβΛέ• 
ψΰΐς, φησ\ν, ^Αβραάμ τοις όφΟαΛμοΧςαϋτον, είδε τδ^ 
τόπον μακρόθεν, καΧ είπε τόϊς παισΙν αντον • 
Καθίσατε αύτοΰ μετά της δνον. "Ορα καΐ ένταύθ» 
τοΰ δικαίου νήν ττολλήν σύνεσιν κα\ τους παΐδας 
λαθειν έβούλετο, διά πάντων δεικνύς δτι μετά προ- 
θυμίας ζε ούσης )ία\ έπιτεταμένου πόθου πληρούν έβού- 
λετο τδ τφ Θεφ δοκούν. Επειδή γάρ Ι)δει, δτι καινδν χα\ 
παράδοξον ήν, κα\ ού πρότερον ύφ' έτερου γεγονδς τδ 
παρ' αύτοΰ μέλλον γίνεσθαι, κρύπτει τους παιδας καΐ 
καταλιπών αυτούς μετά τής δνου , φησίν* ^Ενταύθα 
αναμείνατε, έγώ δέ καϊ τό παιδάριον διεΛενσόμεθα 
έως ώδε, καϊ προσκνί^σαντες άνακάμψομεν προς 
υμάς. Ούκ είδώς οτι τοΰτο έσται, δ Ιλεγεν, άλλα προ- 
εφήτευσε μέν, Γσως τοΰτο άγνοών. Έλεγε δέ τοις παιΛ, 
τάχα έξαπατών αυτούς κα\ παρασκευάζων αυτόθι μέ- 
νειν • κα\ λοιπδν ήν ό πατριάρχης μετά τοΰ παιδό^^ 
ΈΛαβε δέ Αβραάμ τά ζύΛα τής όΛοκαρπώσεως, καΐ 
έπέΟηκεν Ισαάκ τφ νίφ αύτοΰ. "ΕΛαβε δέ μετά χεϊ- 
ρας τό πυρ καϊ τΙ}ν μάχαιραν, καϊ έπορεύθησαν οΐ 
δύο άμα.'ύ ψυχής ανδρεία! ω φρονήματος στε(^(^ότηςΙ 
^Επέθηκε, φησ\, τφ Ισαάκ 'τά ξύΛα τής όΛοκαραώ" 
σεως' αύτδς δέ τήν μάχαιραν κα\ τδ πΰρ έλαβε, κα\ 
έττορεύοντο οΐ δύο άμα. Ποίοις όφθαλμοις έώρα τδ πα:- 
δίον τά ξύλα έπιφερόμενον, [476] οΓς έμελλε ν αύτδν μετ* 
ού πολύ έπιθύειν ^ ; πώς ή χε\ρ φέρειν ήδύνατο τδ πυρ 
κα\ τήν μάχαιραν; ΚαΙ ή μέν χε\ρ έπεφέρετο τδ πΰρ 
τδ αίσθητδν, τδ δέ ένδοθεν πΰρ κατέφλεγεν αύτοΰ τήν 
διάνοιαν, κα\ έδαπάνα τδν λογισμδν, πείθον νικάν τφ 
πρδς τδν Θεδν πόθψ, κα\ παρασκευάζον λογίζεσθαι, δτι 
δ ήδη παράσχων κα\ υπέρ φύσιν άνθρωπίνην πατέρα 
γενέσθαι παρασκευάσας δυνήσεται κα\ νύν τά υπερβαί- 
νοντα τδν άνθρώπινον λογισμδν έργάσασθαι. "Αλλ" δρα 
μοι λοιπδν πρδ τοΰ αίσθητοΰ πυρδς τήν Ινδοθεν κατά 
μικρδν έξαπτομένην κάμινον κα\ φλέγουσαν τοΰ δικαίου 
τήν ψυχή ν. Είπε δέ, φησ\ν, Ισαάκ προς Αβραάμ τότ 
πατέρα αύτοϋ' Πάτερ. Ίκανδν τδ (δήμα τών σπλάγχ- 
νων αυτών τοΰ δικαίου χαθάψασθαι. 'Ο ^^ είπε ' Τί έστι^ 
τέκνον ; Πατέρα καλείς τδν μετά μικρδν άπαιδα έσόμε- 
νον, κάγώ τέκνον προσαγορεύω τδν μετ' ού πολύ μέλλοντα 
έπίτδν βωμδν άνιέναι, κα\ δνταϊς οίκείαις χερσ\ μέλλω 
σφάζειν. Είτα δ παίς φησιν * Ίδοϋ τό πΰρ έπιφέρη, 
Αάγώ τά ζύΛα • πού έστι τδ θύμα τδ μέλλον προσάγε- 
σθαι ; Πού έστι τό πρόβατον τό εΙς τήκ όΛοκάρπωσιν ; 
Έννόει μοι ενταύθα τοΰ δικαίου τήν βάσανον * πώς 
ήνεγκε τήν άκοήν, πώς ίσχυσε άποκρίνασθαι τφ παιδί, 

■ δβνίΐ. βΐ ςυί(ΐ3ΐιι ιη8«<. δρα πώς χαΐ έν τω διαστήματι βασα- 
νίζει τοΰ δικαίου τήν άρετήν δ Φιλάνθρωπος Δεσπότης. Έννόησον 
γαρ τ( (ηκέμινεν έν τρισι νυ^ν ο δίχαιος έχεΐνος, ΟΙ ΟβΙβη βίοΐΙ- 
ΙΗβΓ ρλΐιΐυηα Ιητβηο οιχϋηβ. 

^ Ουίηςοβ ηβ. μιτ* ού πολν έπιθιζσιιν. 429 1Ν ΟΛΡ. ΧΧΙί. ΟΕΝΕδ. ΗΟΜΙΙ.. ΧΙΛΊΙ. /450 ρΐΌΐιιί^&ίοπίδ 61 ρο&ίςυαιη «ΙίχίΙ : 1η ίΙΙο νοζαόίΐΗΓ ί'ώι 
Μβτηβη , 61 ίΐΐυ βρίΐ $ιι666850Γ 1υυ3 : Ρο$ΐ νβτΙ>α Ιιηο 
ί€ηΐαΙ>αΐ Ώύΐα ΑΙίταΗσηι. Ο'α'κΐ 6$1, Τεπίαΰαί ? ιΝοη ηυοα 
ίρββ ί^ηοΓαΓβΙ, ΙβηΐΛΐίοηβ ίΐΐυηι ρΓθ5&νίΚ, ββϋ υΐ 61 Γι 
(|υί ΐυηε 6Γαηΐ, 61 ςυι αΙ)€θ ΙβιηροΓβ υ^ςυβ α(1 ρΓΟίβοιιβ 
Γυΐυπ βυιιΐ , ί&Ιιιϋ ίρδίιπι ραίπαΓεΙιχ (ΙοδίίΙοπυηι 6ΐ 
οΙ)β(1ί6ηΐίαίη ίη ρπαχορϋδ ιίοιηίηίοίδ ρτχ 56 Γ6γγ6 (1ί- 
βεαια. Εί ώχΗ^ ίηηυίΐ , αά €ηηι : ΑόΓοΗαηι , ΑύταΗαηι, 
Αι ίΙΙβ άίχίί : Εΰΰε β^ο, Οπ'κΐ 8ί5ί τυ1( ν6Γΐ)ί ϋυρΗαι- 
Ιιο Τ Μ3|[η2β 1)οη6νοΐ6ηΓΐ:υ 6γ§3 ρβίΓί^ΓεΙίΑΐη Αΐ^υπιοη- 
Ιυιη 681, 61 ιηοη$ΐΓαΙ)3ΐ 6ί νθ€αΐίοη6 ίρί^η, 8β ποη^πιιιη 
αΐίςυίϋ ρΓχεερίυΓυιη 6580. Οΐ ί£;ΊΐυΓ ίΐΐιιιη αΐΐεηΐίοΓΓίη 
Γ0<1ϋ6Γ6ΐ, νοοηΐίοηεηι (;6ΐηίη3ΐ)αΐ , 61 (ϋχίι : Α1>ταίίαιη, 
ΜταΗηηι, ΙΙΙβαηίβτη άίχίί : Ε(Χ€ ερο, 2. Εί άίχίΐ : Αο' 
άρε βϋητη ΐΗκηι άίΙεΰΐΗηι, ηηβηι άΐΐβχΐίΐί, 1$ααύ^ βΐ υαΟ€ 
ίη Ιεηαηι βχΰβίεαηι , εί ο{[ετ εηη ίη /ιοΙθ€αη$ίηηί $υρ€Τ 
ηηυηι ηοηΐίίοη , ηηεηι Ιίδί άίχετο, Μ3|[ηηιη ρΓχε6ρΐί 
ροηϋιΐδ, ϋΚ γ6& Ιιυιηαηαιη ΐΓ2ΐη8ε6η(ΐ6η8 ηαΙυΓ&ιη. Αο- 
όρε [ύΐηηι Ιπηηι άίΐεϋίηηι , φιετη άιΙεχΜ , 1$αα€, Υίϋβ 
ςυοηιοόο ροΓ υογΙ)» ί5ΐ3 ιηα]οΓ6ηι Γθ(;υηι 8υ€€6η(]ί( , 
6ΐ ΓθΓηηο6ΐη »ιηοπ5, ςυο ]υ5ΐυ5 ίη ΐ5ααο αίίβΓίιΐδ 6Γη(, 
ν6ΐ]' 0161111118 6Χ€ίΙ;ι(. Αοάρε (ϊΐίηιη Ιηαιη άΟ^αηηι, ηοεη 
άίΐεχίίΐί^ Ιίααε, υηιιιΐ)ςυο(]ςυ6 ν6Γΐ)υπι ρβΓ 86 8υΓίίθ6- 
Γ61 α<1 53υ6ΐ3η(]αιη Αηίιηβιη ]ιΐ8ΐί. Νοη 6ηίιη δίπιρΙίείΙοΓ 
ιΐίχίΐ, 1$ααϋ , 86(1 αϋϋίιϋΐ, ΕΗϊνηι ΐΗηηι , ςυ6ηι ρΓΧίυΓ 
οιηη6πι 6Χ5ρ66ΐαΐίοηοιη 8υ8ε6ρί$1ί, 61 ίη ίρ8λ 86η60(υΐ6 
Ιι:ι1)6Γ6 ροΐυίδίί, ΟίΙεείίΐηι, (ΐ65Ί(]6Γ&1)ίΐ6ΐη (υυπ), (|υϋπι 
Ιαιη ίιηπκΗϋοβ (1ίϋ£;ί8 , Ι5α36υιη , ςυειη 5ΐΐ€6ο88υηιπι 
ΙΊ1)Ι 6Χ5Ρ60135, 6χ ςυο 61 8601611 Ιαυπι ΕηυΙιίρϋ€3ηιΙυιη 
ρΓΟπιίϋί , 61 ίη ΙαπΙυπι ηιυΐΐίρΐίοαηιΐυιη , υΐ 5ΐ6]Ι»ηπιι 
ιηιιΙιίΙυιΠηί 6ΐ αΓ6ΐΐί6 ςυχ ]υχΐ3 ΙίΙυβ ηι»Γί5 651 α(1:υ• 
ςυοΙυΓ. ΙΙΙυπι ίρ8ϋηίΐ Αεείρε, εΐ ναάεχη Ιετταηι εχνεΐίαηι^ 
α ο/Τετ εηηι ί6ί ίη /ωΐοεαιαίιιηι ίΐιρετ ηηνηι ηιοηΐίνηι , 
ίξηεη ΙίΜ άίεωη. ΑάιιιΊτΛτι 8υΙ)ίΙ ςυοπκχίο 1ια*€ ]υ Ιιΐ8 
8ΐΐΓίΙ)ΐΐ8 ΓοΓΓβ ροΐυ6πΙ. ΙΙΙυοι 6ηίιη ίρβυπι, ίηςυΐΐ» Καιη 
<ΐ65ίϋ6ΓαΙ)ίΐ6πι Ιί1)ί , οίΤοΓ πιίΐιί ίη 1ιοΙοοΑυ8ΐυιη 5υρ6Γ 
υιιυιη πιοιιΐίυπι. Οαίά Ι^ΊΐυΓ ]υ8(ϋ8? Νοη ΙιιγΙ);)Ιιι3 68ΐ 
&ηίιηο, ηοη €οηΓιΐ8ΐΐ8 65ΐ πΐ6ηΐ6, ηοπ οοηβίΓιο (ΐ65ΐίΐυ- 
Ιυ8 681 &(] Ι3πι 3ΐηροιΐ(1υιη ρΓχοερίιιηι, ιιοη 60£ίΙ&ΙκιΙ, 
ηοη Γαΐ:οείιΐ2ΐ)3ΐιΐΓ 560ΐιιη : ΟυίίΙ Ιιοο 651 ? ςιιί πιϋά 

ΡΓ«Γ16Γ <)ΐηΠ6Π1 6Χ5ρ6€ΐαΐίθΠ6Π1 ρΓθΐ6Π1 Ι»Γξ[ί(ϋ5 68ΐ , 

ηυί ρπ)ρ'6Γ 1)οπίςιιίΙαΐ6πι !>ιΐ3ηι βιηοιίυαιη §3γγχ νυΐ- 
ναιπ ^6η6Γαΐίοπί ίάοηοαηι ίϋοίΐ, ηυπο ροβίςιιαπι <ι1>1α^ 
€ΐ9ΐυ5 681 Π1ίιΐ5 6ΐ 6Γ6νίΙ , 6ΐ ίη (101*6 .τΐ3ΐί8 68ΐ, Ιιυηο 
0€€ί<1ί 6Ι ίη Ιιοΐοοηυδίιιιη οίΓοιτί ρηνοΙρίΐ : ςυί ρΐΐυΐο 
9ηΐ63 (Ιίχίΐ, Ιη ίρ$ο νο£αΰίίηΓ Ιίόί $ωηεη^ πιιηο οοιιίΓα• 
ιία ρπΓίίρίΙ. Ει φΐοπιθ(]ο ίηηρΙοΙιυηΐυΓ, ηπα: α1> 60 
8πηΙ ρΓθηΗ$8η ?0υο ραειο ϋηίπι Γιεη ροΐ65(, υΐ Γη(]ί€6 
ΒΧ8661Α Γ3ηιί ριιΐΐιιίβηΐ , ν6ΐ 5Ηε6ί5ϋ »γΙ)ογ6 Γηιε(υ5 
ριονεηίαηΐ , νβΐ Γοηΐ6 ογοΓ^οΙο Ωυνίί δοηΐπΓίαηΙ ? 5β- 
εηηϋυηι 1ιοη)ίιιί8 ΓαΐΊοηβηι ΙαΙία Γιβπ ηοη 651 ρθ5$ί1)ί1ϋ; 
1)60 ηηΐ6πι τοΐ6ηΐ6 Γιεπ ρο$5ηπΐ οπιπία. 

%. Γαβ(6Γΐιιη Ιιοηιιη ηίΐιίΐ 00£;ίΐ3νίΐ566υπ)]υ8ΐΐ)οί11β, 
86(1 5ί€υΙ ξραΐυδ ΓΑπιυΙυε, οηιί58α οπιηί ηίίοη6 Ιιυπιηη.Ί, 
υηαιη ΐΑηΙιιηι Γ6ηι οιιπι53ΐ, υΐ ίιηρ6Γ3ΐα ορ6Γ6 ίηιρΐ6- 
τβΐ : 61 (|ΐι&«»ί Γαοΐυ8 95 1ιυπι»η3 ηαΙιίΓΑ 3ΐί6ηυ5 , ρ| 
ρθ8ΐροη6η(]απι (Ιηεοηβ (ΙίνΙηίβ ρΓχοερΓίδ οηιη6πι .αίΤρ- 
€ΐίοη6ηίΐ 61 ϋίΐοείίοηβηι , βά ίιηρΐ6η€ΐ3 06ί ]υ553 Γ65ΐί- 
ηανίΐ. 5. Ει αιηι $ητΓεχί$$εΐ , ίηί]υί(, ΑΙίταίιαηι ηιαηε^ αταυίΐ α$Ίηαηί $ναίη, ΑεϋερίΙ αηΐ€Μ $ε€Ηηί άιιο$ $6Γνο$ 
Φΐ Ι$ααΰ βΙΐΗΐη ιιιιοη ; εΐ $€{$$$$ ΙΊ^ηίί ίη ΗοΙθ€αη$ίατη 
εαη ίαηεχΐ$$βΙ , ρΓθ[ε€ΐη$ «ί, εΐ νεηίΐ ίιι Ιοεηηι , ηνειη 
άίχίΐ εί Οεη$ , άίε Ιεπίο. Υίιΐβ €ΐ6ΐη6ηΐβιη ϋοηιίηηιη , 
φΐοπιο(Ιο 61 ίηΐ6Γν3ΐΙο Ιοοί ]υδΐί ρΓο1)αγίΐ νίΠιιίβηι. 
εο^ίΐα αυίοπι ηυίϋ ρΓοΙ)αΙ)ίΐ6 8ίΐ (π(]πο ίΙΙο 5η5(ίηυί5Ηβ 
]υ>ΐυιη * 866υηι Γ6ριιΐ3ηΐ6ηι 8ίΙ)ί ρΓηβ06ρΐυηι βδ56 , ιιΐ 
8ΐιί5 ηιηπΊΙ)υ5 Ιαιη (Ιίΐοοίηπι Ωΐίππι οε6ί(]οΓ6ΐ, η6(]ΐΐ6Γ6ΐη 
ϋΐΐί 6οηιπΐ(ΐη1ε9Γ6ΐ 61 (Ι6(0£;6Γ61 ; 6ΐ οΙ>$Ιιιρ656β ρίυπι 
Γ6)Ιςίθ5ππΐ(]υβ »6 ρΓυϋβηΙοηι ίρ5ίπ5 3ηίηιιιιη. Οιΐια 
6ηίιιι 56Ϊ6ΐ)3ΐ ηιη^ηίΐυ(1ίη6ηι ρΓχεβρΙί, ηβιηίηί ρΓ0Γ8υ8 
Ιΐ06 8ΐ^ηί£θ3νίι, η6(]η6 ριιοπδ, ηβςυβ ίρ8ί 18330 : 56(1 
8οΙυ5 5οευπι 3{;οη6ηι ίΙΙαηι (1θ66Γΐ:ιΙ):ιΙ , 61 ηπηδί 3(Ι2- 
Πίΐ3δ ςηί(]3ΐη ηιαη6ΐ)3ΐ ίηνίεΐυδ, ΓθΙ)υΓ οοςίίαιίοιιππι 
Ι3ΐιΐιιιη 6χ(ιί56η8 , 61 ηορ ηιυΐΐα €Αυ53ΐπδ, ηιηςηο οιιπι 
€ΐ65ί(Ιοηο οΙ)ΐ6πιρ6ηιΙ)3ΐ ηυΐιιί (Ιίνίηο. Εΐ ροδίηυαιη ηϋ 
Ιοοππ) Πίπιη ρεΓΥοηίΙ , 4. 8υΙ?Ιαΐί$ , ίη(|πίΙ , Αί^ταίιαηι 
ΟΰΐιΙίί $νί$ νίά'ιΐ Ιοεηηι α Ιοηρε , 5. εΐ άίχίΐ »ετνί$ $ηί$ : 
8εά€ίε Ηίο εηηι αζίηα. Υίάβ 61 Ιιίο ]υ5ΐί ηΐ3^η3ΐη ρηι- 
(Ι6η11ηηι : 6(ΐ3ηι 86Γνί8 ναΐκ 6856 οοουΐΐιιβ , ρ6Γ οιηηΐβ 
ϋ66ΐ2ΐΓ3η8 56 οπηι ΓϋΓΥοηΐί 3ΐ3οηΙ;η6 61 ίηΐ6ηΙο (Ιϋδίιΐο- 
Γίο ίπιρΐ6Γ6 ν6Π6 ςυο(1 060 ρΓθΙ)353ΐυΓ. Νηιη ςπία δοίβ- 
1>31 ηονηιη εΐ ίηαυϋίΐυιη 6856 \Λ ςυοϋ 3ΐ) ίρβο Γ:ΐ6ί6η« 
(Ιιιιη 6ΓαΙ, ηοςπε 35 υΐΐο υπΐ(]η3Π) Ι3ΐ6 (ΐυί(1(ΐ3ΐη Γιοίηηι 

ίΐΐί556 3η(63 , Γ6ΐη 56Γνί3 Ο0ΟπΙΐ3(. Ε( ΜΊοΓίδ 618 ΟΗΠΙ 

35ίη3, ίηςιιίΐ : 5. Ηίο εχερεείαίε : εξ/ο εηίηι εΐ ρηετ α>?ι- 
ίαΐαΰίηιηι ιιχ^νβ ίΐίαα, εΐ εηηι αάοτανετίηιη$^ τενεΠεηΐΗΤ 
αά νο$. 1^ποΓ3η8 ΓυΐυΓυηι 6856 Ιά ςικκΙ ()ί€6ΐ)3ΐ , 86(1 
ρΓορΗεΙανίΙ ςυ1(]6ηι , ί(;ηοΓηη8 (αιηεη ΓθΓΐη55ί5. Οίοβ- 
53ΐ 3υΐ6πι ΙίΦο 86Γνί<! , ΓοΓΐ6 Ηΐ ίηιροηοΓ6( 6ΐ8 , 61 Γ3- 
€6ΐ'6ΐ υΐ ίΙ)ί ιη3η6ηΐ68 ηοη 56ηυ6Γ6ηΙυΓ : 30 (]6ίηοορ& 
€ΐπη ρυ6Γ0 6Γ31 ρ3ΐΓί3Γ6ΐ]3. 6. Αΰϋερίΐ ααΐεηι ΑΰναΙιαιη 
Ιίφχα ΗοΙοίαηίΐί^ εΐ ίηιρο$αίΐ Ι$ααο [ίΐίο $νο, ΤηΙίΙ ηηο• 
φιε ίη ηιαηίΙ)η$ ίρηεηι εΐ ςίαάίαηι, εΐ ρεττεχεηυιί άηο ίΙΙί 
ΒΐιηιιΙ. Ο 3ηίηιχ ΓθΓΠΙυ(1ίη6ΐη ! ο 5ρίΓΪΐυ5 8θΙί(1ίΐ3ΐοπι ! 
Ει ίηιρο$νίΐ, ίη(ΐυίΙ, Ιεααε Γιρηα ΗοΙοεαηίΙί : ίρϋο 3υΐ6Π) 
^1η(1ίυηι 6ΐ ί;;η6Πΐ 36ε6ρίΙ, 61 ίνβΓυηΙ βπιΐκ) βίπιυΙ• 
ΟυαΓώυδ οουΐ'ΐδ δρεοίη^Αΐ ριΐ6Γυπι Ιί^ηη 3ίΓ6Γ6η!οηίΐ « 
5υρ6Γ ίΐηχ ηοη πιυϋο ρθ5ΐ ίΙΙηηι ίιηηιοΐ3(υΓΐΐ8 * 6Γηΐ ? 
({ΐιοπιοίΐο πΐ3πυ5 Γ6ΓΓ6 ρ )(ιιΙΙ ί|[η6ΐη 61 ^Ι3()ίυιη ? Εΐ 
πιηηυβ φΓκΙοπι Γ6Γ6ΐ)3ΐ ίςικηι 86ΐΐ5ί5ίΐ6ηι, \ί;ιύ% 3Ηΐ6ΐιι 
ίηΐ6ποΓ 30€6Π(ΐ6ΐ)3ΐ ίρδίιΐδ ηΐ6ηΐ6πι , 6ΐ Γ3ΐίοη6ΐη α5<• 
8υπΐ6ΐ)3(, ρ6Γ5υ&ϋ653ΐ(ΐυ6 υΐ 3ηΐ0Γ6 ίη Ποπιη νίηοβΓβΙ• 
61 Ιΐ3η6 6θ(;ίΐπΙίοη6ηι ίιηηΓιΠ653ΐ, οαπι, ηηί ]3πι δυρπι 
5ιιπΐ3η3Π) η3ΐυΓ3πι §6 Γεοοπιΐ 65δβ ρηΐΓ6Πΐ, ίΐβπηιη ροδδ• 
61 ηυηο ί|υ36 1ΐϋπΐ3η3ηι ιηηδ^ΓβίΙίιιπίϋΓ Γ3ΐίοιιβιη ορ©* 
Γ3γΙ. €χΐ6η]πι νίίΐο, ο^δοοπ), (1ί•ίηΓ6ρ5 βιιΐκ 8ΰΐι8ί5ί1ρπι 
ΗΙυπι ί^π6πι, Ιποϋΐκΐίυιη ίηΙβΓηυηι , φΐο(1 ρηηΐηΐίπ) 
6Χ3Γ(1θ56653( , 6ΐ ]ιΐ8ΐί πΐ6ηΐ6ηι ίηη3ηίΐπΐ3ΐ>ηΙ. 7. Βίχίί 
αηίειη, ίπςυίΙ, 1$ααοαά Α^ναΙιαηχ ραΐτεηι εηιηη : Ραίετ. 
δϋΓΓιοί6ΐ)3ΐ Ιιοο νοΓ^ϋΐη βϋ ΙηποίηηηίΙη ]ΗίΐΙί Ιπύα» 
νί80βΓ3. ΙΙΙε αηΐεχη ώχίΐ : ΟαΊά ε$ί, βΙί? ΡαίΓοηι νο- 
€35, ρβοίοροδί Γ«ΙιΐΓϋ«ιόι5ϋηι : 6ΐ €ζθ ΓιΓιιιηι βρροΠο, 
(|ϋί ηοη ηιυΐΐο ροδΙ δπροΓ 3ΐΐ3Γ6 ηδοεηδαηΐδ 681, ηιοί» 
06€ί(ΐ6ηιί|ΐδ ηΐ3ΐπ5ιΐδ. Οοίηιΐβ ρϋ6Γ ίικίυίΐ : Ενεε ίζηεηι 
ηίΤοΓδ. •1 οβο ΙίρηαιΜ Οδΐ ΙιΟδΓίΑ ίηιηιοίηηιία ? ίόί 

» 5«γ11. βΐ ΓπΐΜΐ3Γη Μ55. : €0(ΐίΐα εηίηι ηυωηα ρεηκϋΜ 
»ί ϊΗϋίιι» ίΙΙε ηιίτα Ιτε$ ηοείεχ, 

• ^υI0φ1^ Μδβ., ΙΛίρΟβίΜ'Ν». ΡΙ•0, ίηΜΙΟΐΦίΓΗΒ. 431 δ. ^0ΛΝΝ15 εΗΚΥ§0$ΤΟΜΙ 

<5ΐ οίήί αά ΗοΙοΰΟΜίηηι ? Οοη&ιά^τΛ, ο1)&0€Γθ, Ιιίο ]υ$(ί 
νίηοηιείαΐυιη, ςυοιηοϋο Ιυ1ίΐ3υπ1)υ$, ςυοιηοάο ροΐαίΐ 
Γ68ροϋ(]οΓθ ρυοΓΟ, ςαυπκχίο ηοη 68( οοηΓυ8υ$ πιβηΐβ, . 
ςποηιοάο α\\ο οεοαΙίαΓβ ροΐυίΐ ί(Ι ςυοϋ ΓϋΙυΓυιη 6ΓαΙ : 
{^βϋ ίηςιιίΐ £^η6Γυ$ο δρίπΐυ οΐ Γυπί αιιίιηα : 8. ϋβα$ 
νίάόΐήΐ ίίΰίηί6ΐΊρ$ί ουιΐιη αά ΙιοΙθ€αυ$ΐαιη^ /ί/ί.ΥίιΙββίίηπι 
Ιιίο ςιιο ραοΐο ί};η3Γυ$ ίη$ίιιυ3ΐ ίΐοΓυιη (]ηο(1 ΓυΐυΓυιη 
ΓΓ21. νίι1ο5ηΙυΓ οπίπι ρβΓ Γ6$ροη§υιη Ιϋβαο ϋβεβρίδδβ, 
56(1 ίΙΓι ςυ'κΐΰΐη ν6ΐ*5ί5 ίηΐβΓίιη ροΓ^υαδΐΐ : ίρδβ &υΐοηι 
ιη9^0Γ6ΐη ςηνίοΓβπιςιιο (ΙοΙοΓβιη ρβπυΐίΐ, νοΓΗα ίη 
αηίιη2 νβΓ83η8, 61 εο^Ίιαηδ ρυ«π βίβςηηιίηιη βχίοΓηαηα» 
ίιι16Γΐΐ3ΐη<|υ6 ριιΐοΐιπίιιϋίηβιη , οΐΜίίΙίοηΐίαίη , βΓηΐΊβπι, 
χίαΐίβ ΩοΓβπΐ• 9. ϋαηιηηβ ίηηί αηώο , ν^η^ηιηΐ αά Ιο* 
€Ηΐη ά€ ςαοάνάΐ ει Οβη$. ΥοηοηιηΙ, ίηςυίΐ, ζά ιηοηίβηι 
€Χΰ6ΐ8υπι , ςυβπι $αϋθ6ΐ οί ϋοητιίηυδ ίηϋίοΑΓαΐ : Εί 
οίάίβϋανΗ ίϋ ΑΰταΙιανι αΐίατβ. ΙΙβΓυηι οΙ)&Ιυρβ5θθ ]υ&ΐΐ 
ίοΓίίΙυϋ'υιβπι , φίοπιοϋο ροΐιιεπί βχδίηκΓϋ αΙίαΓΟ , 
ςυοιηοάο ναΐυβπΐ , ([ΐιοιηοάο ηοη (ΙβΓβΟίτίΙ |)ΓΦ αη- 
||[υ$ΙίΑ, 86(1 61 &113Γ6 χοϋίίθ3ν6ηΐ, 6ΐ ίπιροδυβπΐ Ιίςηα. 
Ει ΙίραίνΜ βΐϊηηι «ιινιη Ιεααΰ ιηιροίηΐΐ $ηρα• αΐίατε. 
10. Ει €Χί€ηά\ί Αί>ταΙιαηι ηιαηυηι $ηαηί , ηί αΰϋίρεί'^Ι 
ρΐαάίίΐηι^ α οοΰίάΰτεί βΙΊαηι ίηηηι. 

3. ΑϋταΗαηί [οτΐίΐνάο €1 ϊιααη οόίβηιίβηΐία. — Νβ 
ΙβνίΐοΓ ρΓΧΐ6ΓευΓΓ3ηιυ$ , (ϋίβεΐί , ςυπ^ άίοΐα βυηΐ : 80(1 
€0ηϋίιΐ6Γϋΐηα$ ςυοπιοίΐο ηοιι ανοΙαΓίΐ 3 οοΓροΓβ ηιΓπηη , 
ςυοπιοϋο ροΐυβίΊΐ 8υί8 ηα3ηΊΙ)υ8 ΰο11ί(;3Γ6« 61 Ιί^ηίϋ ίηι- 
ροη6Γ6 Ιαιη ί1ίΐ6€(υιη , Ιαπι ^ιιηαίιίΐβπ) υηΐ^βηίΐυιη. Ει 
έχίαιάίΐ « ίηςυίΐ , ΜΓαΗαηι ηιαηνη $ηαιη , Ηί απιρβ- 
Τ€ί ρΙαάίΐΛΏΐ αά οΰάάεηάαηι βΐίαιη εαπηι, Ο Γ6ΐί2;ίο8απι 
αηίιη3ηι! ο ΓοΠϋπι ηΐ6ηΐ6ηι! ο ίη^ΰπίοπη 3πιοΓΰπι! ο 
Γ&ΐΊοηβπι νίη€6ΐιΐ6ΐη Ιιιιηΐ3η3ΐη η3(ιΐΓ3πι! Αΰϋβρ'α , 
ίιιςίϋίΐ , §1αάίαηι , ιι< οοάάύτβΐ βΙΊαηι $ηηιη. ϋίΓυηι ηΐ38ί8 
ΑϋπΓίΓΟΓ 61 οΙ)8ΐυρ6863ηι , ΓϋΓίβηιηβ δρίπΐυιη ρ3ΐπ3Γ- 
οΗχ, 90 ρυβΓΪ οΙ)6(ϋ6ηΐί3πίΐ ? (]υο(! ηοςιιο Γο1ιιε!3ΐιΐ8 
681 , η6(ΐυ6 ί36(υπι ζί^να Ιυΐίΐ , δΰίΐ €658ίι ϋΙ οϋΐ6ηιρ6- 
πινίΐ 118 ςυφ 3 ρ3ΐΓ6 Γ3ε1η 8υπΙ , οΐ δΐ6υΐ η^ηυδ ευηο 
8ίΐ6η1ιο 8υρ6Γ αΙΙΐΓβ 3εουΙ)υί( , 6Χδρ60ΐηηδ ρ3ΐη8 όβχ- 
16Γ3ΙΠ1 ? ν6Γυπι ιι5ί ίΙΙα ρί3 πΐ6η8 {:υ3 οηιη'ΐΑ οοπδυπι- 
ιη3γίΐ 61 ηίΐιίΐ ίηΙΰΓηιίδίΙ : 08ΐ6ΐΐ(ΐ6η8 ϋοηυδ Οοηιίηυ$ » 
86 ηοη 06€ί(1ί ρα6πιη),86(] ροιίυδ ]υ8ΐί νΐπαΐβιη ά^• 
Ιο^ί νοΐ6ηΐ6πι , 1ιχ6 ίπ)ρ6Πΐ886 : οοΓοηαΙο ]υ8ΐο οΐ) γο- 
1υηΐ3ΐ6ηι βιιαηι, 6( 3006ρΐ3 6οη8ΐιιηηΐ3ΐα 1)θδΙί3 6χ 
ηΐ6ηΐ6 ρ3ΐπ3π;1]φ , ηυη6 8υ3ηι (ΙβοΙ^πηΙ 56ηί^ηίΐ3ΐ6πι. 
Κ\. Ει Όοεανίί βηη , ίηςυίΐ , αη<ιβΙΐί$ Ώοηύηχ άβ ΰωΐο , 
άίαΛίηπε^ ΑΙηαΗαίη, ΑΰταΗατη, Ν3πΐ(]ΐιί3 νί(ΐ653ΐ]υ8ΐυπι 
]3ΐη ηοοίηοΐυπι 61 ρ3πιΐυηι 3(1 ίπιπιο1:ιΙίοη6ΐη, 6( νο- 
Ι6ΐιΐ6πι ίπ)ρΐ6Γ6 Π)3η(ΐ3ΐιιπι ΟοπιΊηί, ί(ΐ€ίΓ6ο νοο3ΐ ουπι 
(Ιΰ 6αΐ1ο, 61 (ΙίοίΙ : ΑΙ)Γ3ΐ)3πι, ΑΙ)Γ3ΐΐ3πι. Βοηο 61 ΙιΊο 
β6ηΜΠ3ΐίοη6 ιίδυδβδί, ιιΐ δυρ6Γ3Γ£ΐ ίιηρβίιιπι ]υδ1ί, ο( 
ηιΐ28ί ρ6Γ νοο6πι (ΐ6ΐίη6Γ6ΐυΓ ]ιΐ8ΐί (Ιβχΐβπι, ]απι Ι6η- 
(1ϋΠ8»(1 ρηβπ 0Χ'ϋ6ηί). Ει άιχίΐ : Εεΰβ ερο. 12. Ει άίχΐΐ: 
Νύ ίΗ)ϊαα$ ηαηνιη Ιηαηι ίη ρνβτυηί , ηβφΐύ ίαήα$ ϋϋ 
φΐίάηΗοηι. Νημ βηιηι εορηονί ηηία Ιίηιβε Ώβητη Ιη , «Ι 
ηοη ρ€ρ€Τ€ί$ίΙ βΗο ίηο άϋεοΐο ρτο\ Ιβτ ηΐ€. Νβ ΰψοία* , 
ΙιιςυίΙ, ϋίβηΜηι Ιηαηι ίη ρνβτηηι. Νοη Ιιοο ρπχοορί υΐ 
οριΐδ ρ6ΓΩ6ίαΙυΓ , ηοςϋ6 νοίο ιιΐ θ€θί(ΐ3ΐυΓ ΑΙΙυδ (υιι$ . 
β€(] υΐ ο1)6ϋί6ηΐί3 (03 πΐ3ηίΓ68ΐ3 811 οπιηί1>υ8. Ι^ΙΐυΓ ηβ 
ίρ«6Π8 61 φΐί(1ςυ&πι. 0>ηΐ6ΐιΐ(ΐ8 δοπι ΥοΙοηΐΒΐβ ΐοα, 61 
6χ Ιΐ3ο (6 €οΓοηο 6ΐ ρι*χ(1ί60. Νοηο 60101 οο|[ηον! ςυί3 ΑΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. 435 

ΐΊπ)6δ 06απ) (υ. \Ί(1β ςυοοιοϋο ΙιυπιΙΙίΐ6Γ 86 ηοδίπκ ηί- 

βΓη)ίΐ3ΐί Ιιοο Υ6γΙ)0 3ΐΐ6Π)ρ6ΠΙ(. ΟιΓκΙ ίβίΐυΓ? Ι^ηοπιΙ)3(• 
η6 3ηΐ6 Ιιοο ]ϋ8ΐί γίπυΐβιη , 61 ηυπ6 οο^ηογίι οιηηίυηι 
ΟοηηίηυδΤ Νοη Ιιοο, ίπι^οΐΐ, δΊ|;πΊΠθ3(, ςυο(1 ηυπο ίρ86 
6θ([πον6Πΐ. §6(1 ςιιί(1 (ϋ€6Γ6 νυϋ ? Νυηο> ίηςυίΐ , οηιηί- 
ϋυδ (ΐ66ΐ3Γ33ΐί , ςιιοπιθ(1ο δίηββΓο ΙίιηοΓ6 Οβυπι οοΐαδ. 
Ναιη 6^0 ηον6Γ3ηι Γαηιυΐυπι πιουτη : ηυηβ αιιΐβιη ηιιη6 
3 16 Γ3013 $υηΙ (Ιοοίπηχ ηιαίοΓίΗ δοιιΐ (3Πΐ ρΓα*86ηΓιΙ)υ8 
ςυ3ΐη ΓυΙυήδ. Νοίαπι 6ηίηι ΓϋΰίδΐΊ ηυη6 οιηηίΙ)θ8 (6 (ί- 

ΐη6Γ6 06αΠ1 , €(6υΓ3Γ6 ϋΙ ΐη3Ι1(ΐ3(3 β]υδ ορ6Γ6 ίη)ρΐ638 : 

Ει ηοη ρβρβτάείί βΐιο Ιηο άίΐβαο ρτορίβτ μι« : ϋΐί ςυί (3ηι 

€ΐίΐ601υ8 6δΙ , (ΙΙ16Π1 (3ΐη 3Γά6ηΐ6Γ 30)38 , ηΟΙΙ Ρ6Ρ6Γ- 

είδΐί ρΓθρ(6Γ ΠΙ6 , ρΓορΐ6Γ η)3η(ΐ3ΐυπι 61 ]υδ8ϋηι ιηβυιη : 

86(1 ρΓ.Τ(υ1ί8ΐί 0)30(131001 0)600) βΐίο ΙθΟ• ΡΓθΊη(1β 6( 

ΓιΓιυο) Ιυυηι 3ε€ίρ6. ΡΓορΐ6Γ Ηοο 6θίπ) ροΙΠοίΐοδ 8θΐο 
ίοΓβ υΐ 860)61) Ιυοιο 6χΐ60(ΐ6ΓϋΙυΓ : Γβ(ϋο)ίΙυ8 6Γ£;ο ο1)6- 
(1Ί6ηΐίχ (υχ 6θΓοη3 , 3ΐ)ί• Εςο 6οΙιη νο1οηΐ3ΐ6θ) οογο- 

η3Γ6 δθΐ60 , 6Κ ρΓ0ρΐ6Γ Π)60ΐ60) ρΓΧα)ί3 ΐ3Γ§ίπ. 0ρ6Γβ 
6ΐ:ίηΐ ίΠ)ρ'6η ρΟΓ 681 63 ηΟ» 3 (6 (ϋϋΐ3 δΟΟΐ 6ΐ 86Γνί8 

Ιυίδ 6Κ 18<13€: ιΐϋδ 6οΊιο ρΓ0θ)ί}>ίδΐί, Οηηι αάοτανεή' 
ηιια , νΰάίΙήηιη$ : 6606 Ιιοο οοοο 6ΓίΙ ; 6( ροοΓΟ γο- 
^3016, 1/6ί ον'α €$1 αά ΗοΙοοανΛΐιχηι ? Ώεη» νίάβΰίΐ <ί6ί- 
υιείίρίί ονειη αά ΗοίοΰαιαΙπηι , (Ιίχίδΐΐ. Εοθ6 €Ηΐη γ6- 
8ρ6χοπδ , ίοςυί^ , οουΐίδ , γί(ΐ6 ρΓΧ(Ι)6ΐ30ΐ 3 Ιΰ 0Υ60) , 

<ΐυ30) δθί1ί66Κ ρΓΟ ρ06Γ0 830Γίη63ΐ>ί8. 13. ϋΐ ν6$ρβΧίΙ 

αηίεηί οιΊΐΙΐί υίάίΐ : 6ΐ βεοβ ατί€$ ηηιιε άβίνιεδαίαν ΰΟΥΜ- 
6ΐΜ ίη αΐ'ΰαίΐο 8αΙ>€ΰ» Εΐ ίνϊΐ Αί>ταΗαηι , €ΐ αΰΰερίΐ αιτβ• 
Ιίίΐη , βΐ οδίηΐίΐ ίΙΙηηι ίη Ιιοίθ€αη$(νιη ρτο Ιιααο βΐίο $αο• 
\ιά\ ΓβΓι^ίοδαο) 10301 οΐ6θΐ6ΐη, ίπ(ΐαίΙ, 6066 )(1 (|00<1 
ρπιΐδ (ΙίχΊδΐί ρο6Γθ, Ιιοο 111)Ί ρπ£ρ3Γ3νί. Ει α€€€ρίΐ^ 
ιηςυιΐ, εΐ οΰίηΐίΐ ίη ΗοΙοΰανΒίαηι ρτο Ι$αα€ βϋο βιιο. 
ΥίίΙΊ^:! ϋοί οΐ6)η6οΙί3ΐπ? Ε( 53θπΠοίυο) οοπδοο)Πΐ3ΐυοι 

6δ(, 61 ρ»1Π3Γ6ΐ)3 Γ6ΐίςίθ.^30) δΟ&Ο) 01601601 (ΙοοΙα• 
ηΥΊΐ , 01 3 Υθ1θθΐ3(6 60Γ00301 Γ6ρθΓ(3νίΐ : αχ 18336 

3006ρ(ο , Γ6(1ϋΐ ουο) ίοηυο)οη8 οοΓοηίδ. 
8αΰήβ€ίΐιηι ΑόταΙια β^ητα γπιγϊι. — Ηχο 3θΐ6ΐο 

00)013 ΓΐξϋΓ3 Γυ6Γ00ΐ ΟΓΟΟίδ. ΡΓ0ρ(6Γ63 βΐ ϋΙΐΠ8(υ8 

^ο(^£^8 ίϋ06ΐ)2( : ΑόταΗαηι ραΐετ νβΒίετ εχενίΐαήΐ , ιιΙ 
νίάετεί άίεηι ηιεαηι ; €ΐ νίάιΐ ^ εΐ ραυηα$ ε$1 (/οαιι. 8• 
50). Οοοο)θ(1ο γί(ϋ(, ςυί Ιοί βοοίδ ρΓΧ0688ίΐ? ΡβΓ 

Γΐ(;)ΙΓ30), ρβΓ 0015Γ30)• δίΟΟΐ 60*10) 1)10 Ονίδ 0ΐ)ΐ9ΐ3 681 
ρΐΌ 18330, 113 61 Γ3ΐίθ03ΐί8 «ΊξΟΟδ θϋ1:)Ιυ868ΐρΓΟ 0)00(10• 
0ρ0Γ(6ΐ)3ΐ 61001 Ίο 0ηΐ1)Γ3 (ΙβδΟΓΪΐ)*! 6ΐ ρΠΒ8ίκη3Π 910(62 
Υ6Γ113(60). νί(ΐ6 030)(Ι06 , θΙ)860ΓΟ, 03Πδ8ίθ)6, ςοΟ- 

ιηο(1ο 00)013 ροΓ οο)Ι)Γ3οι ρΓχίίςοΓ3(3 8οο( : οηΊ^βηί- 
(08 ϋΐίο , 6( οοί{;6θί(υ8 1)ί6 (α) ; (1ίΐ66(08 ΠΓιο 61 

^6Γ0)3η08, (1ΊΙ60(08 6( ΙΐίΟ «16 ([6ΓΟ)3θυ8. Ηίϋ 60101 

ε$1 ΡίΙίΗί ηιεια άίΐ^εΐαε , ίο ηαο ηιιΗί ΰεηε ϋοηιρίααά 
{ΜαΐΐΗ, 3. 17). Α ραΐΓ6 ίΐΐβ ίο Ι)ο1οθ3θ8ΐυπι οίΓο- 

Γ6ΐ>3ΐ0Γ , 6( ΙηΙΟΟ Ρ3(6Γ ΐΓ3(ϋ(1ίΐ. Εΐ 1)00 θΐ30)α( 

Ρ3θΙθ8 (1*10608 : Οαί ρτορήο ΡΊίίο $αο ηοη ρερετάΐ , 
$εά ρτο ηοΰίΒ οηίηίόη$ ΙταάίάΊΐ ίΙΙηηι : ηηοτηοάο ηοη 
εί εηηι ίΙΙο οηιηία ηοΙ>ί$ άαΐηηιε ε&ΐ (Εοιη. 8. 32) ? Πυο* 

υ8(|06 00)1)Γ3 ; ρ05ΐ63 Γ6Γ010 Υ6Γί(3δ ΙοΟ^β 6X061160- 
(ίΟΓ η)θη8ΐΓ3(ΟΓ. Α£;ου8 6θΊθ) ΙιΊο Γ3ΐίθη3ΐί8 ρΓΟ (ΟΙΟ 

α)υο(1ο ο1)ΐ3(υδ 6&( , ιο(οοι ογ1)60) (6ΓΓ3Γοα) ρυπΓιοα- 

(α) Ηαίο Ιοοο οοοΓβη(υΓ οπι(!ο άΒ Ι)63(ο λ1)Τ3ΐϋηΜ), $ΐι• 
ρη τοο). II, ({096 Ιιοαιίϋλ Ιο ο)ο1(ΐ8 Ιηιΐο Ο06(γ« ιϋΐηΐβ <!«• 

ΡΓ61)60(Ι6(ΙΙΓ. 411 ΙΝΧΛΡ. XXII ΟΕΝΚδ. ΗΟΜΙΙ.. ΧΙΛΗ. 4» «ύ «υνεχιίθΐ), ιΐώς ήηγχε τβμιεύίτβσθαι, χα\ μ^ λέξεως συγχατάβασιν. Τ; ούν ; τρ^ τούτου ήγνίει γοΙ 

" " * '" διχβιίου τήν άρετήν, χα\νΟνΙγνω ότώνδλων Αεστϊότης^ 

ϋύ ίουτό φησιν, δτι αύ•Λς νΰν Ιγνω. "*Αλ)Λ τί ; Νΰνι 
φη5\ν , &ιτ•(ην έγνιόρισας, δτιως είλιχρινη τ6ν φόβον 
Ιχεις τ^ν ιιρ6ς τδν βεόν. Έγώ μέν γάρ {ίειν τλν Ι^^ 
θεράποντα • τά δέ νΟν ινιρόί σου γενόμενα τοΓς τε νυν 
ουσι, ταΤς τε μετά ταυτ* γενεαΤς διδασχαλίας ύπδθεσις 
γενήίίεταί. Έγνώρυας γάρ νυν άπβυιν διοως φοβή τδ^ 
Θεδν, χαι τά προβτοιττδμεναι εΙς δργον άγαγείν σταύ- 
δεις • ΚαΙ ουκ έ<ρείσω του νΙού σου του άγοΛτιτοϋ 
δί* έμέ • του σφδδ^α σοι περιποΟήτου χλ\ γνησίως ύιΛ 
σου άγίχιΛομένου ούχ έφείσω δι' έμΐ, διά τ^ τ:ρ4σταγμΛ 
τδ έμδν, δ'.έ τδ έπίταγμα τδ παρ' έμοΰ • άλλα Ίψο^τί- 
μησας τδ -παρ' έμοΟ χελευσΟέν του ^αιδδς του σου. Λιά 
τούτο χβ\ τδν παίδα δέχου τδν σδν. Αιά τούτο γάρ •ΌΙ 
4ι«;γγεαάμην τδ σι:έρμ« τδ σδν έχταθήσεσθαι • χ«1 τδν 
εττΧ τ^ ύπβ^ΜίΙ στέφανον άναδησάμενος &πι6ι. Έγώ γάΐι 
τήν ^ρο«{ρεσιν οΒα στεφβνοΰν, χα\ άπδ της γνώμης 
τά ΡρββεΤα παρέχειν. ΕΙς ίργβν γάρ έκβήναι ιτροσήχβ4 
τά ι:Λρά σου ^ηθέντα χα\ τοϊς παισΐ τοις σοίς χα\ •^ 
Ίσοάχ ' εκείνοι; γάρ έπηγγείλω, δτι Προσχνη^σΛΥτ€^ 
ύγβστρέψομβτ • χα\ τβΰτο Ι^η Ιστβι • κ«1 τφ παιΑ 
9η)9ομένφ, Οον ίστι τό ΑρόβατϋΤ τδ €ΐς όΧοκάρχωσιτ; 
Ό ^^^ σ^ται έαντφ Λρό€ατοτ ^ς όΛοκΰψΧίχχητ^ 
εΤπας. 'Ιίοι» ουν άνββλέψας [>78] το?ς δφίαλμοίς σοϋ 
δρα τδ «ρο^β^ν π»ρά σου ΐϊρόβατον , δπερ άντι τοδ 
καιδδς 6λοχαρ7«ί)•€ΐς. ΆταβΛέ^τας δέ τοις όφϋχιΛμοΤ^ 
εΤδ€, καϊ Ιδοί^ κρώς εΙς κατεχόμε^ς τώτ χςρότβια^ 
έτ φντφ Σαβέκ. Καϊ έχορεύθη "Αΰραάμ, καΐ ΙΛκΛί 
τόν κριύτ, κ«1 άκή^εγx^^ ανιόν εΙς όΛοηάρχωσ^ 
άτ^ϊ Ισαάκ του νΙοϋ αύτοϋ. Είδόν σου, φησ\,τής γνώ« 
μηςτδ φιλόΒεον, ίδου δπερ ιτρολαβών εΤπίς τψ παιδί, τοατί 
σοι παρεσχεύασα. Καϊ υάβε,καϊ άνήνεγκεν εΙς όΛοχάρ• 
Λωσιγ άττϊ Ισαάκ τοΟ νΙου αυτόν, ΕΤδες βεοΰ φιλαν* 
Ορωπίβν ; Κα\ ή θυσία άπηρτ£σθη, χα\ ^ πατριάρχης τδ 
φιλόΟεον αύτοΰ της γνώμης Ιπεδείξατο , χα\ άπο χτ^ 
προαι^σεως *δν στέφανον έχομίσατο, χα\ τδν Ισαά^ 
λαβών έπάνεισι μετά μυρίων στεφάνων. Ταύτα δ^ τ^ντ» 
τύπος έγινετο του σταυρού. Αχά τούτο χα\ ό Χρισ^ 
τοΙς Ιουδαίοτς Ελεγεν • Αβραάμ 6 χατίφ ϋμζ»τ ήΓβ^<- 
Λίάσατο, Ιτα ϊδιι τίιν ήμέραν τ^ττ έμή^' κβά Μβ^ 
καΐ έχάρη. Πώς είδεν δ πρδ τοΛύτων γεγενημένος 
χρδνων ; Διά του τύπου, διά •ίής σκι*;. Καθάπερ γάρ 
ένταΟθα τδ πρόβατον «ροσηνέχΟη άντ\ του Ισαάχ^ 
οδτως * λογιχδς ά^χνδς προσηνέχθη ύπ^ρ της οικουμέ- 
νης. "Εδει γά^ Ιν τ^ σχι|1 «ροδιαγ^φην*^ "^ή^ αΑΐ|θε:αν* 
•Ορα μοι γάρ. Αγαπητέ, Ιβώς άπαντα διά της σχι^ 
προττυποΟτ^• μονογενείς έχεΤ, χα\ μΛνογβνίις εν- 
ταύθα • άγατΕητδς ΙχεΤ καΧ γνήσιος , άγαπη-Λς 
κα> 1ντα06α χΛ γνήσιος. Οίτθς γάρ έσην 6 ΤίΑς 
μου ό άγαχτιτδς, φησ\ν, *τ φ ηϋβόχησα. Ύπδ χΛ 
πατρδς εκείνος εΙς δλοχαύτωσιν άνεφέριτο, χα\ τβίυτον 
υ ηατ^ιρ Ιξέδωχε. Κα\ Μ Παύλος λίγων • 1ί>^ γ» ηΛ 
Ιδίον'Υΐον ούχ έφεΐσατο , άΛΧ ύχέρ ί^μωτ χάττωι^ 
Λϋρ^βωΛετ αύτάτ^ «ώς ονχϊ καϊ σϋτ αϋτφ τά Λάττύ 
^^χαρίσεΐοί; Μέχ^ι τούτου ή σκιά * λοΜβδν δέ των 
τβρΑγμάτων ή άλ{|θεια πολύ τδ ύπερέχον 4«ιδε1χν^ται« 
•ϋ γάρ άμνδς ούτος ό λογιχδς ΰ^ ^νεάαης της «»υ- 
μίνης προαεφέρετο , οδτος τί^ν οίκουμίνι^ν &«αΛν εξ* 
εκάΟηρεν • οδι»ς τΛςα^*^ίΛ!»λί;*5^ς^'κ^^'^ν^^ χβτά^λσν ποι^Μκ «σ^ παιδί τδ μέλλον Ισεσβαι, άλλα 
φησι γενναίφ φρονήματα χα\ ανδρεία τ!| ψυχ||* Ό β6δ^ 
6φ9€άί έαν^φ χράβατοτ εΙς όΧοχάρπίώσιτ. τέκνον, 
'Ορα χαλ Ινταΰθα πώς οΟχ είδώς πάλιν μηνύει τλ μέλΛ^ν 
ΙσινΙαι. Έδοξε γάρ διά τ!)ς άποχρίτεως παραλογ^Γε- 
•Φαι «δν 1^Μιάx> άλλ*έχεΙνον μίν διά των (βημάτων πρδς 
τδ ιοα{)δν ίπεισεν, αύτδς δΐ μείζ(>να τήν όδύνην χαΐ έπι- 
Μ^αμένην Οπέμβνε^ τά ^ματα αυτά στρέφων έν τ^ 
ΐΜΐν»ί9« ιμ\ Ιννοών του παιίδς τήν εόμορφταν τήν Ιξω- 
θεν, «ής ψυχής «δ κάλλος, τδ τεειθήνιον, τδ Ιπέραστον, 
αύτδ τής ηλικίας τδ άνθος. Πορευβέττες δέ αμφότεροι, 
4ίΧ0οτ έχϊ τότ τόχοτ^ Ιν εΧχεν αύτφ ό θεός, Παρ- 
εγένοντον φησ\ν,έι%\ τδ δρο; τδ ύψηλδν,δπερ αύτψ δ θεδς 
έγνώρισα* Καϊ ίίκοδόμι\σετ έκεΐ ^Αβραάμ βνααστ^^ 
ρΐ€Τ. Πάλιν έκττλήττομαι του δικαίου τήν άνδρείαν, πώς 
ήδυνήθη τδ θυσιαστήριον οίκοδομήσαι, πώς Γσχυσε, ηώς 
ου διελύΐή ύπδ τής αγωνίας. "Αλλά κα\ τδ θυσιαστή- 
ριον ψχοδ^μησε, χα\ έπέθηχε τά ξύλα. ΚϋΛ χηψχοδί- 
σος Ισαάκ τότ νΐόν αϋτον^ έχέθψίετ αύτέτ έχί τό 
Βνσιαστήριον. Καϊ έζέτειγετ ^Αΰραάμ γ^γ χεΤρη ύϋ^ 
ΙόΟ, Λαβείν τ^ μάχαιρατ^ σφάζαι τόν \Λ6τ αύτοϋ, 

γ, Μή απλώς παραδράμωμεν , άγαπητο\ , τά είρη- 
μένα, άλλ* έννοήσϋΐμεν πώς οΟκ άπεπτη του σώματος 
ή ψ*->χή* πώς ήνεγκε τΑΪς οίκείαις χερσ\ συμττοδίσαι, κα\ 
τοις ξύλοι; έπιθεΖναι τδν άγαπητδν, τδν έπέραστον, 
τδν,μονογενή* Ιίέκΐ έζέΓβέκβ, φησίν, ^Αβραάμ τ ^^ν χεφα 
αύτβν^ Λα€ε7ν τήν μάχαφαν, σφάζ4Η τόν υΐόναύτνϋ^ 
"Ίϋ φιλόθεου ψυχής ! ώ γνώμη; ανδρείας ! ώ πιίθου έπιτε- 
Καμένου! ώ λογισμού νιχώντος άνθρωπίνην φύσινί Έ- 
Λβ€ε, φησ\, τήν μάχαφαν^ σφάζοί Τύτ νΐύν αύτοϋ. 
Τίνα 6αυμάσω και έχπλαγώ ; [477] του πατριάρχου τδ 
άνδρεΤον φρόνημα, ή του παιδδς τήν ύτυακοήν ; δτι οόκ 
άπεσκίρτησεν, ουδέ έδυσχέρανε πρδς τδ γινβμενον, άλλ' 
ΙηείΟετο κα\ εΓι(ε τοΙς ύπδ του πατρδ; γινόμενοι;, χα\ 
Χαθάπερ άρνίον μεθ' ησυχία; τψ ^ωμφ έπέκειτο, άνα- 
{λένων του πατρδ; τήν δεξιάν ; 'ΑΛλ^ έ;:ειδή τά της γνώ- 
|Βης ϋίπαντα άπηρτίσθη, χα\ ο^ν λοιπδν ένέλιπε, δει- 
ΐινΟ; Ι άγ«θδς Δεσπδτης δτι ου σφαγήναι τδν παΐδα 
ψηυϋΛ^'^ς ταύτα έπέταξεν, άλλα του δικαίου θέλων 
Ιχχαλΰψαι τήν άρετήν άπδ τής γνώμης στεφανώσας τδν 
Φίχαιον, ι(α\ άπδ της προαιρέσεως, του πατριάρχου τή*^ 
άπηρτισμένην θυσίαν δεξάμενος λοιπδν τήν οίκείαν 
έχι^ίχνυται φιλανθρωπίαν» Καϊ έκάΛεσετ αντότ, φή- 
Α'^^ύγγεΧος Κυρίου έχ τοϋ ουρανού^ κάί είχεν 
^Α$ρ9ίψ^ )Α$ραόμ, *£πειδή γάρ έώρα συντεταμέ^ 
>ιον τδν δίχαιον, χα\ Ιτο»μον δντα ιςρδς τήν σφαγήν, 
ίοΑ τδ ίπίταγμα πλ]η^ώσαι ^λ^μενον, διά τοϋτο χαλ^Ι 
«νΗν έκ του 4&ρανοΰ, ««Ι φτ^σιν, "ήβραίψ^ Αβραάμ. 
Καλώς κα\ ένταϊίθα τφ διπλα«ίασμφ έχρήσατο^ ?να 
περιγένηται τής δρμή; τοϋ δικαίου, χαι μονονουχ\ ^ά 
τ!}ς φωνής κατάσχί) του πατριάρχου τήν δεξιάν έπει- 
γοιμένην πρδς τήν του παιδδς σφαγήν. Καϊ εΪΛετ' Ιδού 
ίρίκ'Κα^ ύχ6' Μίι έχίβάΛχις τήν χέφά σον έχϊ τό 
βΛίδάρέΟΤ^ μΐί^έ χοιιί^σ^ αύτφ μηδέτ. Νντ γάρ 
Μγτων ίΐι ψο6^ ζό^Βεότττύ^ χβΐ ούχ ^^»1σ4α του νΐον 
«^ν νίΑ άγαχ9ΐ;τοϋ δι' έμ6. — Μ^ έΜί€άΛ^, φη9\« 
^ χιΧράΦΑ> Μίτο ιΐΝκΜ^{ΐΓ.06 τδ ^Τον γσνέ€θαι 
^λιδμενος τοντο δπέτο^, ούβέ «φα^ναι 6έλων τδν 
ΜΑι τδν σδν« άλλα τήν ^παχοήντήν ιίήν άπασι χατάδηλον 
η»ιησαι« Μή τοίνυν "^ιήσ^^ς αύτφ μηδίν * αρκούμαι 
γάρ τ}1 γνώμΐ) τ} σ^, μι\ ^ντ•9I^ν «τεφανώ χαΐ ανακη- 
ρύττω σε. Νυν γάρ έγνων δτι φοδξ συ τδν 6δίν. "Ορα 

Ρατλο!-. Οα. ίΙΤ. ι» δ. ^ΟΛΝ^Ί^> εΠίΐΥδΟδΤΟΜΙ ΑΜΠΙΕΡ. ^0Ν8ΤΑΝΤIΝ0Ρ. 4η %α\ ΊΖξ.Ιςτ^'^ άλήθίίαν έπανήγαγεν ουτο^ ττ)ν γήν ού- 
ραν\ν ίποίησεν,ού των στοιχείων έναλλάςας τήν φύσιν, 
αλλά τήν έ ν τοϊς ού ρανοΓς πολιτε ίαν ε ί ; τους έπ\ γης άνθρώ- 
τ»ν; μβταστήσας. Δι3ε τούτου πάσα ή των δαιμόνων θερα- 
ΊίεΙα λέλυ^αΐ'βιά τούτου ούκ Ιτ•. λίΟοις χα\ ξύλοις προσ- 
χυνουσιν δνθρωττοι, ουδέ οί λόγω τετιμημένοι τοϊς άναι- 
βθήτοις ύποκύτττουσιν, άλλ3Ε π3σα άπελήλαται ή πλάνη, 
χα\ τδ της άληθε{ας φως τήν οίκου μένην χατηύγασεν. 
δ'. £7δες της αληθείας τήν ύπεροχήν ; είδες τί μέν ή 
σκιά, τί δέ ή αλήθεια ; Καϊ έκάΛεσε, φησίν, ^Αβραάμ 
τό δνομα του τόχου εκείνου^ Κύριος είδεν • ϊνα βΓ- 
χωσι σήμερον, Έν τφ δρει Κύριος ώρΘη. "Ορα τοΟ 
δικαίου τήν φιλόθεον γνώμη ν, πώς εκάστοτε έχ των 
συμβαινόντων τάς προσηγορίας τοις τόποις έπιτίΟησι. 
Τήν γάρ παρά του βεοΰ γενομένην έπίσκεψιν * βουλόμε- 
νος, χαθάπερ έν στήλη χαλκίί, έναποΟέσθαι τψ τόπο) δια 
της προσηγορίας, φησΙ,Κ'«2 έχάΛεσε τό δνομα τον τόΛον, 
Κύρκος έΐδεγ. "Ηρκει μεν ούν πρ^ς άμοιβήν τψ δικαίο,ι 
χα\ τ6 ζώντα έ7Μτ;αγαγε?ν τ?>ν "Ισαάκ, και τδ άξιωθήναι 
του εγκωμίου του μεγάλου, του, [479] Νυν Ιγτωτ δτι 
ροβ^ τό>' θεΐ γ σύ ' άλλ' ό φιλότ ιμος ταϊς δωρεα?ς άε\ νικών 
χα\ ταίς εύεργεσίαις τήν Εννοιαν τήν ήμετέραν, έπιδαψι- 
λεύεται κα\ νυν του δικαίου τήν γνώμην, κα\ αμειβόμενος ^ 
φησι πάλιν πρ6; αυτόν • Κάί έπήΧεσεν άγγεΛος Κνρίον 
ΤΟΥ ^Α€ρ€ίάμ δεύτερογ έχ του ούραγον, Λέγωγ • Κατ^ 
έμαντον ώμοσα. Λέγει Κύριος, οδ εϊνεχεγ έποίησος 
χύ φϊ\μα τοντο' χαϊ ούχ έ^είσω τον νΙού σου τον 
άγοΛίιτού δι' έμέ, '^ μηγ εύΛογωγ εύΛογήσω σε, 
Λίαϊ χΛηθύγΐύΥ πΛτιΘυγώ τό σπέρμα σου , ώς 
€θϋς αστέρας του ουρανού χαϊ ώς τίιγ άμμογ τΊ\γ 
Λμρά τύ χεΤΛος της ΟαΛάσσης, χαϊ χ,Ιηρογομήσει τό 
σχέρμα σου τάς πόΛεις των ύπεγαγτίωγ^ χαϊ ένευ- 
ΛογηΟήσονται έν τφ σχέρματί σου Λάντα τά ίΘνϊ\ 
ττίς γϊ\ς, άνΐΓ ων ύ:ιήκονσας της έμης ^ωνης, Έτιειδή 
έιςλήρωσας, φ^;σ\, τό έπίταγμα τ6 έμ^ν, χαΐτήν οίκείαν 
ύπαχοήν διά πάντων έπεδείξω, δ(ά τούτο Ακουε, ότι 
Κατ^ έμαντον ωμοσα. Λέγει Κύριος, "Ορα θεού συγκα- 
τάβασιν • Κατ" έμαντον, φησ\ν, &μοσα, ινα Οα^,^είν 
Ιχης, δτι πάντως έσται τά παρ" έμοΰ είρημένα. Έττειδή 
γάρ οΐ Ανθρωποι, έπάν δή όρχον έπιθώσι τοις έπαγγελ- 
θείσι, τότε ώς βχβαίαν τήν ύπόσχεσιν δεξάμενοι, ούτω 
&άχεινται ο'ι τήν έπαγγελίαν έσχηκότες • διά τοϋτο κα\ 
^ Δεστζότης τξ άνθρωπίνη συνήθεια χρησάμενός φησι • 
Κατ" έμαντον ώμοσα, οδ εΊνεκεν έ^οίησας τό ί>ημα 
τούτο, χαϊ ονχ έ^είσω τον νΐον σον τον άγαπΊΐτον 
δι έμέ. Χκόπει μοι φιλανθρωπίαν Δεσπότου. Οΰχ 
έ^Ισω τον υΐον σου του άγαΛγχτού δι* έμέ. Κα\ μήν 
ζώντα αυτόν έπανάγει. Μή τ^ τέλος Γόης, αγαπητέ, 
ύλλά τήν γνώμην μάθε, μεΟ' ής άσυλλογίστως τά προσ- 
ταττόμενα έπλήρου. "Οσον γάρ εΙς προαίρεσιν, ζμαξε 
τήν δεξιάν ό πατριάρχης, κα\ κατά της δέ^^^ας του παι• 
^Ιπαφήχετδ ξίφος, χα\ άτεηρτισμένην άπειργάσατο 
τήν θυσίαν • δι' δ χα\ ό Δεσπότης, ώς είς Εργον της Ου- 
οίας ίνεχΟείσης, ούτω τόν £παινον του δικαίου συντίΟησι, 
χαί φησιν, δτι Ονχ έρείσω του υΙού σου του άγαΛη- 
του δι έμέ. Συ μέν ούχ έφείσω διά τδ έμδν πρόσταγμα * 
έγώ δέ έφίΐσάμην διά τήν σήν ύπακοήν. ^Ενεκεν ούν 
της υπακοής ταύτης αμειβόμενος σε, ΕνΛογήσω σε, 
χβΐ χΛη&ύνωγ αΛτιΟυνώ σε. "Ορα ευλογίας έπίτασιν, 
άντ\ τον, Έπ\ πλέον τιληθυνώ τδ σπέρμα σου. Ούτος γάρ 

* Οαίοςαβ ιη». έΐκισχοιιήν. 

1> Κ«2 ίμειβόμε^/ος ροΐ«8ΐ Ιιίο άυρϋοί παοϋο ίηίοΐιΐ'ι^ί, α νί- 
ύΊαΐΜ αΙΙοφίαα, νβΐ ει τ€$ρωιά&ί$, ςυο β^ηβιι ιιβυΓραΐυΓ Ηη'Ο 
¥οχ 8β>ρί<«5ΐπΐ6, Υ6ΐ βχρΗοίΓΐ ροΐ€9ΐ, €ΐ νίαηίιη ταιίΗίνηΐϋί, 
•ί^β^/»/^ρ?^^αρ^οη^»η€Τ^ιΜ$ Τ€άά€ηζ^^\.\ϊθ^ ροβίΓποπ ιηοϋο ό τη γνώμη σου σφαγιασθείς, ούτως εΙς πλήθος έκτει- 
νόμενον Ιξει τδ σπέρμα, ώς τοΙς Αστροις χα\ τ^ &ΙΑμ<2> 
παρισωΟήναι, Καϊ Λαγτα τα έθνη έγευΛογηθήναι έγ 
τφ σΛέρματίσου,άνθ' ών ύπήχονσας της έμης $ρω- 
»*ί}ς. ΤαΟτα δέ σοι, φησ\ν, άπαντα 8σται διά τήν πολλήν 
ύττακοήν. Άρα των μυρίων ήμϊν αγαθών πρόξενον « 
γίνεται τδ υπακούειν τφ Δεσπότη, χα\ πείθεσθαι αύτο» 
τοΤς προστάγμασι, χα\ ομοίως τφ πατριάρχη τούτφ μΙ| 
περιεργάζεσθαι τά παρ' αύτοϋ έπιταττόμενα • άλλα 
χαθάπερ ευγνώμονας οίκέτας πληρούν τά διατεταγμένα, 
χα\ τδν ύπίρ τούτων λόγον παραχ4ύρε1'^ τφ Δεσπότη ; 
Έάν ουν οΟτω παιδεύσωμεν εαυτούς, δυνησόμεΟα χαλ 
τήν αυτήν ύπακοήν τφ δικαίφ έπιδείξασθαι, κα\ των 
αυτών στεφάνων έπιτυχειν. Πώς δέ ύπακούσομεν ; Έά\ι 
τάς έντβλάς αύτοΰ διά των Εργων (480] πληρώσωμεν. 
Οϋγίιρ οΐ άχροαταϊ^(ρτ^<ή, του νόμου διχαιΐύΟι\σονται^ 
άΛΧ οΐ Λοιηταί, Τί γάρ βφελος, έάν καθ' έκάστην μέν 
άκούωμεν, άμελώμεν δέ της τούτων εργασίας; Διδ παρα- 
καλώ, έπ\ τήν έργασίαν αυτών τών Ιργων σπεύσωμεν 
ουδέ γάρ άλλως σωθήναι δυνατόν • ϊνα κα\ τά ήμαρτη- 
μένα άπονιψώμεθα, καΐ της παρ* αύτοΟ του Δεσπότοιι 
φιλανθρωπίας άξιωθώμεν, χάριτι κα\ οίκτιρμοΐς τοΐί 
Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού, μεθ' οι) τω Πατρ^ ή δόξα, 
&μα τφ άγίφ κα\ ζωοποιφ Πνεύματι, νυν κα\ άεΐ, κα\ 
είς τους αΙώνας τών αΙώνων. *Αμήν. 

ΟΜΙΛΙΑ ΜΗ'. 

Ά:τεκρΙΘησαν δέ οΐ υΐοϊ του Χέτ πρδς Άβραιιμ, χα\ 
εΪΛαν • Βα^ιΛευς Λαρά θεού εΊ σϋ έν ήμϊν, έν το7ς 
έχΛεχτοϊς μνημείοις ι\μών Οάψον τόν νεχρόν σον^ 

ΕΓδετε χθες, άγαϊ;ητο\, του πατριάρχου τήν άνδρίίαν • 
εΓδετε ψυχήν αδάμαντος στε^(^οτέραν, πώς, τό ήκον εΙς 
αύτδν, διά τίν περ\ τδν θεδν πόΟον Ιερεύς του τιαιδδς 
έγένετο, καΐ τζ μέν γνώμη ζμαξε τήν δεξιάν, κα\ τ* 
Ιερεϊον προσήνεγκε • διά δέ τήν Αφατον του θεοϋ φιλ- 
ανθρωπίαν σώον κα\ υγιή τδν παϊδα λαβών έπα^/^ει, 
κα\ άπδ της προαιρέσεως άνεκηρύττετο ό πατριάρχης 
κα\ τδν στέφανον λαμπρδν άνεδήσατο, καΐ τούτον τδν 
τελευταΐον αγώνα ήγωνίσατο. κα\ διά πάντων τδ φιλό- 
^εον αύτοΟ της γνώμης έπεδείξατο. Ίδωμεν ^ και σήμε- 
ρον του δικαίου τούτου τδ φιλόστοργον, δσην ποιείτοϋ 
του παιδδς τήν κηδεμονίαν. Επειδή γάρ μςτά τδ άπλ 
της θυσίας ταύτης έπανελθείν τη; καινής κα\ παραδόξου 
διεδέξατο αύτδν της Σά^^ας τδ πένθος, αΐτήσας παρά 
τών υΙών Χέτ κτήσιν τάφου, και πριάμενος τδν τόπον« 
άπέθετο τδννεκρδν, χαΐ ταύτην πρώτην αρχήν κτήσεως 
ποιείται 6 πατριάρχης διά τήν της Σά(ί>|5ας τελευτήν. 
Δεικνυσα γάρ ήμϊν ή θεία Γραφή διά πάντων του δικαίου 
τήν άρετήν, χα\ δτι ώς πάροικος κα\ παρεπίδημο; άπαντα 
διήγε τδν χρόνον, κα\ τούτο έπεσημήνατο, ϊνα μάθωμεν, 
δτι ό τοσαύτης απολαύων της άνωθεν συμμαχίας, χα\ 
ούτω περιφανής γεγονώς, υΛ\ έπ\ τοσούτον πλήθος έκτα- 
θε\ς, οίκεϊον τόπον ούκ έκτήσατο, καθάπερ νυν πο)^ολ 
ποιούσιν, αγρούς κα\ χώμας, χαΐ πολλήν τίνα καΐ 4φα- 
τον περιουσίαν κατακτασθαι σπουδάζοντες «. Είχε γάρ 
άρκούντα πλούτον τδν άπδ της γνώμης, χα\ ούδεμίαν 
περ\ ταύτα έποιεϊτο τήν σπουδήν. Άκου^τωσαν οΐ άθρόον 
'"ΐ\ έν μιςί καιρού (δοπζ τά πάντων περιβαλλόμενοι, χα\ 
ττανταχοΰ, ώς είπεϊν, της οΙκείας πλεονεξίας τήν έπιθυ- 
μίαν έκτείνοντες, χα\ μιμείσθωσαν τδν πατριάρχην, τδν 
ουδέ δπου χαταθ^} της Υάρρο^ς τδ λείψανο»; έσχηκότα, 
μέχρις δτε, χα\ ύπ' αυτής της ανάγκης ωθούμενος, ώνή- 
σατο τδν άγρδν καΐ τδ σπήλαιον παρά τών υ'ιών Χέτ, 
"Οτι γάρ περίβλεπτος ήν παρά τοϊς τήν Χαναναίαν ο*- 
κούσιν, άκουε τώνυΐών Χέτ πρδς αύτδν λεγόντων [481] 
ΒασιΛενς παρά Θεού σϋ εϊ έν ήμϊν, έν τοις έχΧεκτοΙς 

^ δανίΐ. 61 ρ»οά ιη58. πρόξενος, αυβίεείίο οοη βρθΓηοηιΙα. 

' δανίΙ. 61 86Χ ΐη$8. ήγωνίσατο, ινα διά πάντων τδ φιλόθεο^ 
οτ>τοΰ τής γνώΐ'•'Ί< &ιμ^ γκνηται χατάδηλον. Ίδωμεν. 

• Η»Γ, χαταχτ&σ6αι σπουδάζοντες, όββιιοί ίη δϊνίΐ ^Ι <α 
ΑΐίςυυΙ οι». 433 

ν'ιΐ; 1ιΐ€ Ιιοιηΐηββ &1) ογγογο ΓιΙ)6πινί(, α 3(1 ΥβΓίΐαίοιη 
Γ6(]υιίΐ ; Ιιϊο (οιταιη οχΐυηι Γοοιΐ , ηοη βίβιηοηίοηιηι 
ίιηηιιιΐ3ΐ8ΐ ηαίιΐΓΠ, &6(1 €οην6Γ$αιίοη6 οχΐβδίί Ιιοιηίηί- 
1)υ8 5ΐιρ€Γ ΐΟΓΓαιη €ΐ6^6ΐιΐίΙ)υ$ 3ΐ1αΐ2. ΡβΓ Ιιυηο οιητιί8 
(Ιχπιοιιιυιι ΰαΐΐιιβ 8θΙ»ΐιι$ 6$1 ; ροΓίιιιηο Γα<Ηυιη ο$1 υΐ 
ηοη αιΙθΓοηΙυΓ 1»ρί(1ο8 οΐ Ιί^ηα 3ΐ) ^οιηίηίϋυδ : 61 ςπί 
ηΐίοηβ ρΓ.Τ(ϋιίβηηΐ αηΐο ίπδοηδίΐήΐία ηοη ρΓοοίϋυηΐ, 
8ύ(1 οιηηί$8ΐ)ϋΐ€ΓΓθΓ, οΐ νεηοΐΊδ Ιυχ 0Γΐ)€πι ϋΐυ&ΐηνίΐ. 
4. Υίϋιβίί ν6η(αΙί$6Χ06ΐΐ6ηΙί»πι? ν'κΐίδΐί ςυί(Ι ιιπι- 
1)Γ3 , ςυί(] ν6ΓΪ(α5? 14. Εΐ νοαηήί, ίηςιιίΐ , Αί>ταΙίαηι 
ηοηΐΰη Ιοά ίΙΙΐία , ΏοηχιηνΜ νιάίΐ : ηΐ άιααηΐ Ιιοάΐβ , ίη 
Μοηίβ Ροίηίηνί νίεια αΐ. \ί(]6]η$ΐί Γ6ΐί{;ίοβ3ηι ηιοη• 
ΐοηι , ηυοηιοίΐο (ΐΙ>ίςιιο 6χ Π3 ςυ£ αοαϋβΓπηΐ βρροΐΐα- 
ΐίοηοβ 1θ€ί$ ίηιροπίΐ. Υίδίΐαΐίοηοπι οηίπι α Οοο Γ&οΙαπι 
νοΙοιΐ3 ςηα&ί ίη οοΐιιηιη.ι φγ63 ίη8€π1ρ6Γβ Ιοοο ρβΓ 
ηρροΠαΐίοηβπι , Υοϋανίί ηοηιβη Ιοα,Βοιηυιια νΐάΗ. 
5ϋΓηοίϋ1)3ΐ ςυίϋοηι ]π$ΐο ρΓΟ ρηοηιίο , ςυο<1 νίτυδ γο- 
ύινα Ι$ααο , 61 ςυο^ η)6ηΐυ$ οδί^βΐ ϋΐ8ΐη 6χίιηί3ΐη 
Ιηυϋοηι , ηοηιρο ςαο(1 ά'ιάί : Ννηο €θ§ηοη φιοά Ι'ίηα 
ΡΰΗΐη ίη : νβΓυηιΙοιηβη 15 ηυί (Ιοηίδ οβΓίαΓβ ουρίΐ , €( 
1)θπ6Γΐ€ϋ8 δοηιροΓ τίηοΊΐ ηιβηΐβπ) ηο$(Γ3ΐη , ]υ$Γι 3ηί• 
ιηηιη ν:*Γϋ5 οχοΓπηΙ ρΓχηηϋδ» €1 ίηηυίΐ ίΙβΓυπι 3(1 
ΙΙΙηπ) : 15. £/ υοϋανΗ αηρβίαε ΏοιμΊμ ΑΙίταΗαηι $€€ηηάο 
άβ €(ϋΙο, άίΰβηί : 16. ΡβΓ τΗ€ΐη6ΐίρ$υίη {ιαταυί, άκΗ Βο* 
ηιΊηιΐί, βο ηιιοά [βηείί νηΰιαη Ιιοο , εΐ ηοη ρερετάείί 
ρΐιο Ιηο άιΐοαο ρτορίσ ηιε , 1 7. ρτο{€€ΐο ί>€η€ά\θ€η$ 
ΰαΐΰάΐεαηι ίβ , εί ίηηΙΐίρΓίϋαηί ηίη{ΐίρΙΊ€ηί>ο $εηιεη ΐηηηι 
αίαιΐ $ΐΓΐΙα$ οαΙΊ , €ΐ εκηι ατεηωη ηνω ε$ΐ ίη Ιίιΐοη 
ίΗπήί ; ει ΙιεηάίίαΙβ ροΜείΜΗ εεηιεη ίακιη Μίαία Ιω- 
αίηηι, 18. εί ίη $εηΐίηβ Ιηο ^^ηεάκεηΐητ οηιηε$ ςεηίεζ 
ίεηω, εο ςιιοά αηάΜ νοεειη ηιεαιη, Ουί3 , ίηςυίΐ, ΐιη- 
ρίονίδΐί ρρχοορίυηι ιηβϋηι , ει Ιϋ3πι οΙ)θ(ϋβηΐί3πι ρ€Ρ 
οιηηί3 <1βοΙαΓ35ΐί , ρΓορΙθΓ63 3υ(1ί : Ρετ ηιεηιείίρεαιη 
ίίίΓαν'ι , άίείι ΟοηιΊηη$. Υίϋβ <]υοιηο(1ο ίη 8θΓηιοηο 86 
ϋοιηίΐΐηΐ Οοπιίήυδ ; Ρετ ηιειηεϋρΒαηι , ίηίΐϋίΐ, ;ιιγλμ, 
ΐ]( οοηΩιΙαδ οιηηίπο 6ν6ΐαυΓ3 (ίΙ)ί ηυχ 3 ιηβ ά\αα 
βηιιΐ. Ουαηιίοςυ'κΐβπι 6ηίιη ουιη Ιιοιηίηβδ ρΓθπιΊ$8ί3 
ίυΓ.')ΐη6ηΐ3 3(1(!ιιηΐ, Ιυηε&ΐ3ΐ)ί1ίθΓ6ΐηαεείρ1υη( ρΓΟίηίδ- 
8ίοηοιη ϋ ςυ'ώυδ ρΐΌπιίΙΐίιυΓ : οηρρορίΟΓ 61 Οοπιίιιυδ 
Ιιππιαηα υ5υ$ οοπδυοίυϋίηο ίη(]ΐιίι : ΡεΓ ίηεηΐ€ΐίρ$αηι 
ίιΐΓβνί, εο ηηοά [επεϋ νενύαηί Ιιοο^ εΐ ηοη ρερετή$ΐί 
ρίχο ίηο άίΐβοΐο ρτορίετ ηιε. ΟοηδΙϋβη, ο1>$6εΓθ, οΐβ- 
ιηακίηιη ϋοπιίηί. Λοη ρενρενείΒύ βΐίο Ιιιο άχίεείο 
ρτορίετ ηιε, Αιΐηπιοη νίνοιη ίρδπιη Γ6(1υεί(. Νοη ονβη* 
Ιππι ΓΟδρίοίβδ , (ΙΠοοίο, 80(1 νοίηηΐηΐβιη οΐ ιηβηΚϊΐη 
(]ί$06, (ΐυα δίη6 υΙΙο Γαιίοοίηίο ιη3η(ΐ3ΐ3 ίη)ρΐ6ΐ)3(. 
Οηπηίιιηι βηίιη 3(1 νοίυηΐβίοιη 3ΐΐίηοΐ , ΟΓϋβηίανοΓ&ΐ 
(ΙοχίΓηηι ρ3ΐη3ΓοΙ]3, βΐ ρρΓ 66Γτ1εοιη ρυβπ ίπιιηίδ6Γ3ΐ 
βίαιίίυπι, ρ6ΓΓ6€ΐππΐΓΐυ6 οΙΙυΙεΓαΐ δ3θπβ€ίΐ]ΐη : ί(1οίΓ6θ 
Οοπιπιυδ, (ΐηπδί δβΟΓίΠοίο γο ίρδ3 οοηδυπιπιηΐο, Ι3υ(ΐ3( 
]ηδΙυπι , βΐ (ϋοΊΐ : Νοη ρΰρβτεΜ βΐίο ίηο άιίεείο ρτο- 
ρΐ€τ ηιε. Τα η(Γκΐ6ΐη ηοη ρορ6ΓθΙδΐί ρρορίοΓ ιηουιη 

η)ηη(ΐ3ΐΗΙΙ1 ; 6^0 3(Ι&6Π1 ρορΟΓΟί ρΓΟρΙβΠ ΙΙΙ3Π1 0ΐ)6(Ιί6η• 

Ιΐηιη. ΡΓορίϋΓ Ιιβηο Ιυβπι οΙ)6(]ί6ηΐί3πι Ιβ Γ6πιυη6Γηπ8, 
Βεηεάιεαηι ίε^ εΐ ηινΙΐίρΗεαηε ηιΜρΠ€αϋο Ιε. Υίϋβ 
Γυηιιιΐ3ΐ3ΐη 1)6η6(]ίοποη6πι : Ηοο 68& : Απιρίίυδ πιυΐιΐ- 
ρ11(^ιΙ)0 δθΠ)6η Ιυυιη. 11ΐ€ 6ΐιίιη (]ΐιί ροΓ νοίυηίαίοπι 
Ιιι^ηι 0€(^&υ8 08ΐ, ίη (3ηΐ3πι πιυΙιί(υ(]ίηο(η ρΓ0ρης3|}ίι 
Μΐηοη ΐυηπι , υΐ δΐ6Ηίδ οΐ ^ϋΌΠΦ α(1.τ4ΐΐΑη(1υηι δίι , 1Ν €ΑΓ. XXIII. ΟΕΝΕδ. ΠΟΜΠ,. ΧίΥΙΠ. άΐ 

Ει οηιηε$ 0€η!€$ ίη εεηώιε ίηο 1>6η6(1ίε6ηάφ δίηΐ, εο 

φιοά αηάι$ύ νοεεηι ίηεαηι, ΙΙχο οηιηίβ , ίηιιυίΐ , ΙίΙιί 

ίη ο1)6(]ί6ηΐίΐ6 Ι3ηΐχ ιη6Γ66(1οηι 3(1οπιηΐ. 

ΜοταΙη εχΐιοτίαΐίο. — ΕΓ|^οη6 ρΙυΓίιη3 ηοΐιΐβ 1)θη:ι 

1(1 οοηείΙΙηί, (]υο(1 ο1)θάίηιυδ 060 οΐ ρρχοβρίίδ 6]ιΐ8 

οΙ)(οηιρ6Γηπιιΐδ , 61 δίεηΐ ρ3ΐπηΓε1ιη ίΙΐ6, ουΓίοδίη» 

ηοη ίη(]ΐιίΓΐηιπδ , (ΐιιηΓΟ Ι3ΐί3 3ΐ) 60 ίηιρ6Γ3ΐ3 δίηΐ : 

86(1 υ( ^Γ3ΐί δΟΓτί ίηιρΐ6ηιη8 ηίΐ3η(ΐ3ΐ3 , ΓαΙίοηεπιςυβ 

60Γυπι Γ6ΐίη(|ΐιίπιιΐδ Οοπϊίηο? 81 ΊβΙΙπΓ 816 (Ιοεαβπ- 

ηΐϋδ ηοδίηβΐίρδΟδ , ροΐοΓίηιπδ βΐ οηηί)ίΐ6ηίΐ οΙ>6(1ίοη- 

Ιίηηη 6\Ι)ΙΙ)0Γ6, (]η3ΐη ]ιΐδ(υ8 ίΙΐ6 , 63δ(ΐ6πιηυ6 6οηδ6(|υί 

60Γ0ηηδ. Ουοηιθ(1ο 3υΐ6ηι ο1)6(1ίοηιυς? δί ηη3η(ΐ3ΐ3 6]π9 

οροΓ6 3(1ίηιρΐ6νοΓΐπιυδ. Νοη εηιηι αηάΊ(οτε» , ίηςιιΐΐ , 

Ιβςίί ]η$ΐίβεαΙ>ηηΙυν, $εά (αείοτα (Κοηι. 2. 13). Οιιπβ 

εηίπι υΓιΙΙΐ3δ, δί ςυοΐί(]ί6 3υ(1ί3πιυ3, εΐ ορ6Γ3 η6§1ί§3- 

Π)υ8? 1ϋ60 οτο, υΐ 3(1 3(;6η(]3 ορεπι 1>οη3 ΓεδΓιηοιηυβ; 

η6ί]υ6 εηΐπι βΓιΙογ δ3ΐυΐ6Π) εοηδεςιιί ροδδυηιυδ : ιιΐ 61 

Ρ666313 ηθ5(Γ3 3ΐ)1υ3πιιΐ8 , 6ΐ 6ΐ6ηίΐ6η1ί3 Οοπιίηί (!ί- 

§πί Ιΐ3ΐ}63ηιπΓ, βΓ3ΐΐ3 61 η)ίδ6Γ9ΐίοηί5υ8θοιηί]ΐΙ ηοΜΠ 

^6δυ εΐΐΓΪδίί, ευηι ςιιο Ρ3ΐΓί 6ΐ83η6ΐο τίτίηοοςηβ 

δρΪΓΐΐυί δίι ςΙοΓΪα , ηαηε 61 86ΐηρ6Γ, 6ΐ ίη 8Χ6ΐιΐ3 8«- 

ευΙοΓυηι. Αηιοη. 

ΗΟΜΙΙ.ΙΑ ΧΙ.ΥΠΙ. 

ΠβίροηάεηηιΙ ακ/^ι βίη ΟΗεί αά Αί)ταΙιαηι , α άιχβ•^ 

τιιηΐ : ίίεχ α Βεο ε$ Ιη ίη ηοΰΐΒ^ ίη εΐεειη $ερηΙεη$ 

ηοίΐή$ εερείί ηιοπηηηι Ιηιιη (Οεη, 25. 5. 6). 

1. Υί(1ίδΓΐδ Ιΐ6Γί , (11166(1 , ρ3(Γί3Γ6ΐιχ ΓοηίΙυ(1ίη6ηι : 
γί(11δΐίδ 3ηίπΐ3πι 3(ΐ3ηΐ3η(6 8θΓκ1ίθΓ6ΐη, <|ααιηο(1ο, 
ςυ3ηΐυπι ίη ίρδθ^Γ3ΐ, ο5 πΐ3ξη3ΐη ίη Οευηι 6ηηΐ3ΐ6ΐη 

8366Γ(1θδ Γΐΐϋ Γ36ΐ(1δ 6δΙ , 64 ρΓΟρΟδίΐΟ (|υί(ΐ6ΠΙ 6Γα6ΙΙ- 

Ιανίΐ (16ΧΙΓ3Π1, 83θΐ'ίΓιοίυηΐ(]υ6 ο5ΐηϋΙ: ρ6Γ ίηείΚιϋϋοπι 
3υΐ6ΐη ηιΙδ6Γί60Γ(Ιί3Πΐ ϋεί δ3ΐνο 6( 83ηο βΙΙο 8»ο γ6- 

ΟΟρΙΟ Γ6(1ϋΐ , 6( ρΓ0ρΐ6Γ ΥθΙυηΐ3ΐ6ΐη ρΓΧ(1ί63ΐυ8 681 

6θΓοη3ηΗβ ίυ1ςί(ΐ3 Γβ(1ίιηί(ιΐ3 , 6( δυηηηιοπ) 3([οη6ΐιι 

66Γ(3νίΐ , 30 ρ6Γ Οηΐηί^ ρί6ΐ3ΐ6Π) ΠΙβηΐίδ 81196 (]66ΐ3η- 

νίΐ. Υί(1ο3ΐηυδ ο( ΙιοιΙίβ (]υ3ηθηι ίυδίυδ ίΐΐβ βΐίί ευπιιη 
Ι)3ΐ)η6π(. Ν3ηίΐ ροδΐςυ3ΐη 3 83οηΩοίο ίΙΙο ηοτο 61 3(1- 
ηιίΓ9ΐ)ί1ί )*6(1ϋΙ , οχοερίΐ ουιη δ.ΊΓΓΧ Ιυείυδ : ουπι 3ΐι- 
Ι6ηι ρ6ϋίδδ6ΐ 3 Γι1ϋδ€1ΐ6ΐ ροδδβ δίηΐιεηι δορυΐεη, εηιρίο 
Ιοοο, (ΙοροδίιίΙ ηιοΠυαη), 61 1)06 ρπιιοίρίυηι ρο5δ68» 

δίοηίδ Ι)3ΐ)6ΐ ρ3ΐΓί3Γ6ΐΐ3 ηΐΟΓίίδ δ3ΠΓ£ 0663δίθη6• 

ΜοηδΐΓ3η8 εηίιη ηοϋίδ δ6πρΙυΓ.ι (1ίνίη3 ]υδ(ί νίΓΐυίβηι, 
6ΐιπΐ(]υ6 δίουΐ ροΓε^ηηαπ) 61 «(Ινοηβηη Ιοίο ΙοπιροΓο 
ίυίδδο, Ηοο ςυοςυβ δί^ηίΓΐ63νίΐ , υΐ (1ίδ03πιυ8 βυηι ςαΐ 
ΐ3η1ο 5πρ6Γηο ρΓΦ&ί(1ίο ΓηιοΙκΚυΓ, 61 δίε ίΐΐϋδίπδ Γ3- 
εΐϋδ 3ΐςυ6 ίη ΐ3ηΐ3ηο ιηυΐϋΐυιΐίηειη (ΙίΙΤυδυδ 6Γ31 , 
ρΓορπυπ) δερυΙεΓυη) ηοη ροδδ6(1ί8δ6 , δίεηΐ ηυηε πιυΐΐί 
ίαείυηΐ, 3ςΓ0δ ει νίΙΙαδ» ίηίίιιίΐηιηςυε 3ϋ3πι δυύδίαη* 
Ιί3ΐη ροδδί(1εΓ6 δΐυιίεηΐεδ. ΜυΙΐίδ εηίιη 3ηίιηί (ΙίνίΙίί» 
ίΓοείΜΐΙυΓ, 6( άβ 3ΐϋ8 ηοη βηΙ αηχίυδ. Αυ(1ί3ηΙ ηυί 
τερεηΐβ ει ίη υηο ΐεπιροπδ ηιοηιεηΐο οηιηίαιη Ικ>η& 
εοΓΓ3ΐΙυηΐ • εΐ υ1)ίςυβ , υΐ ίΐ3 (Ιίεβηι , «γβΗΓιβο βιιαι 
6οηευρί8εεηΐί3Πΐ εχίεηόυηΐ, ίπιίΐεηΐυιηαβ ρ3ΐη3Γ• 
6ΐΐ3ηι , (]Ηί ηε ςυκίεηι Ιΐ3ΐ)ΐιίΐ Ιοεαπο ίη (|υο δλΤΓοα 
εο11ο€3Γ6ΐ ΓεΙίςηΊβδ , $6(1 Ιαιιε ρπίπιοπι , ςυβηιΐο α|ι 
ίρβ3 ηεεεδδΚαίε εοιηριιίδυδ 681, επιΐΐ 3$πιιη βΙ 8ρε* 
Ιηηεαη) 3 ίίΐίί^ €1ΐ6ΐ. Ν3πι ςπθ(1 8ρβ€ΐ3ΐ>ϋί8 688εΙ ορικΙ 
€Ιΐ3η3ηχοδ, 3υ(1ί ΓιΙίθ8 ΟΙιεί 3(1 εηιη (ΙίεβηΜ , 6. 
Πεχ ά Βεο η ίη ίη ηΜ$^ ίη ^Ιε^ΐίΛ $ερΗΐ€τί» ηο$ΐΤί$ <δ3 δ. ^ΟΛΡί^Ίδ επίΐΥδΟδΤΟΜΐ αμπιερ. ^0Ν8ΤΑΝΤIΝ0Ρ. 4η %α\ Ίΐ^Ιςτ^ι^ αλήθευαν έπανήγαγεν ούτο; τήν γήν ού- 
ραν\ν ίποίησεν, ου των στοιχείων έναλλάςας τήν φύσιν, 
άλλα τήν έν το?ς ούρανοΓς πολιτείαν εί; τους έπ\ γης άνθριί»• 
ιζο^ς μβταστήσας. Δί3Ε τούτου παίσα ή των δαιμόνων θερα- 
ΊίεΙα λέλυ^αΐ'διά τούτου ουκ Ιτι λίθοις χα\ ξύλοις προσ- 
κυνουσιν βίνθρωτιοι, ουδέ οί Ιάγο) τετιμημένοι τοΤ; σναι- 
«θήτοις ύποκύτττουσιν, άλλλ πίσαι άτκλήλαται ή πλάνη, 
%α\ τδ της αληθείας φως τή[ν οίχουμένην χατηύγασεν. 
δ'. ΕΤδες της αληθείας τ^ν ύπεροχήν ; είδες τί μέν ή 
(Τχιά, τί δέ ή άλήθεκα ; Καϊ έκάΛεσε, ψησίν, ^Αβραάμ 
τό δνομα του τΟΛου εκείνου^ Κύριος εϊδεν • ίνα βΓ- 
χωσι σήμερον, Έκ τφ δρει Κύριος ώ^Θη. "Ορα τοΟ 
δικαίου την φιλόΟεον γνώμην, πώς εκάστοτε έχ των 
συμβαινόντων τάς προσηγορίας τοις τόποις έπιτίΟησι. 
Τήν γάρ παρά του θεοϋ γενομένην έπίσχεψιν * βουλόμε- 
νος, χαθάπερ έν στήλη χαλκίί. έναποΟέσθαι τφ τόπφ δια 
της προσηγορίας, φησί, Καϊ έχάΛεσε τό δνομα τον τόΛον^ 
Κύρκος έΐδεγ. Ήρκει μέν ούν πρ^ς άμοιβήν τψ δικαίφ 
χα\ τ6 ζώντα έπβναγαγε?ν τον Ισαάκ, χαι τ6 άξιωθήναι 
του εγκωμίου τοΟ μεγάλου, τοΟ, [479] ΙΝνν Ιγτωτ δτι 
ρο6^ τόν θεΐ γ σύ' άλλ' ό φιλότιμος ταϊς δωρεαΤς άε\ νικών 
χα\ ταΓς εύεργεσίαις τήν Εννοιαν τήν ήμετέραν, έπιδαψι- 
λεύεται καΐ νυν του ^'Λία,ίοΜ τί]ν γνώμην, και αμειβόμενος ^ 
φησι πάλιν πρδ; αυτόν • Καϊ έκάΧεσεγ άγγεΛος Κυρίου 
χδτ ^Α€ρ€ίάμ δεύτερον έχ του ουρανού. Λέγων • Κατ^ 
έμαυτοϋ ώμοσα, Λέγει Κύριος, οδ εΐνεκεν έΛοίησος 
τό ^ήμα τοντο • καϊ ούχ έ^εΐσω τον νΙού σον του 
άγοχιχτοΰ δι* έμέ, ^Ι μίιν εύΛογων εύΛογήσω σε, 
Μαϊ χΛηΟύνωτ ^«Ιη^νΓώ τύ σπέρμα σου , ώς 
€θϋς αστέρας του ουρανού καϊ ώς τιιν άμμον την 
Λορά τύ χεϊΛος της ΟαΛάσσης, καϊ κΛηρονομήσει τύ 
σχέρμα σου τάς πόΛεις των ύπεναντίων, καϊ ένευ- 
ΛογηΟήσονται εν τφ σχέρματί σου αάντα τά έ&νη 
της γης,άν(Γών ύαήκονσας τηςέμης φωνής. Έπειδί) 
έπλήρωσας, φ^,σΐ, τό έπιταγμα τ6 έμ^ν, χαΐ τήν οίκείαν 
ύπαχοήν διά πάντων έπεδείξω, δ^ά τοΰτο Ακουε, ότι 
Κατ" έμαυτού ωμοσα, Λέγει Κύριος, "Ορα θεού συγκα- 
τάβασιν • Κατ* έμαυτοϋ, φησ\ν, &μοσα, ινα Οα^ίείν 
Ιχης, δτι πάντως έσται τά παρ" έμοΟ είρημένα. Έττειδή 
γάρ οΐ Ανθρωποι, έπάν δή δρχον έπιθώσι τοις έπαγγελ- 
θείσι, τότε ώς βχβαίαν τήν ύπόσχεσιν δεξάμενοι, ουτο^ 
^άχεινται οΊ τήν έπαγγελίαν έσχη κότες * διά το3το κα\ 
6 Δεσπότης τξ άνθρωπίνη συνήθεια χρησάμενός φησι • 
Κατ* έμαυτού &μοσα, οΰ εΐνεκεν έηοίησας τό ί)ημα 
τούτο, καΧ ουκ έφεΐσω τού νΐον σου του αγαπητού 
δι^ έμέ. Χκόπει μοι φιλανΟρωπίαν Δεσπότου. Οϋκ 
έφεΐσω τού υΙού σου τού αγαπητού δι* έμέ. ΚαΧ μήν 
{ώντα αυτόν έπανάγει. Μή τ^ τέλος Γόης, άγατιητέ, 
ύλλά τήν γνώμην μάθε, μεΟ* ής άσυλλογίστως τά προσ- 
ταττόμενα έπλήρου. "Οσον γάρ εΙς προαίρεσιν, ήμαξε 
τήν δεξιάν ό πατριάρχης, χα\ χατά της δέ]&^ας του παι- 
^Ιπαφήχετδ ξίφος, χα\ άπηρτισμένην άπειργάσατο 
τήν θυσίαν * δι* δ χα\ ό Δεσπότης, ώς είς έργον της θυ- 
α(ας ένεχΟείσης, ούτω τ6ν έπαινο ν του δικαίου συντίθησι, 
χαί φησιν, δτι Ούχ έρείσω τού υΙού σου τού αγαπη- 
τού δι" έμέ. Συ μέν ούχ έφείσω διά τδ έμδν πρόσταγμα * 
έγώ δέ έφιισάμην διά τήν σήν ύπακοήν. ^Ενεκεν ου ν 
της υπακοής ταύτης αμειβόμενος σε, ΕνΛογήσω σε, 
ηαί ΛΛηθύνων χΛηΟυνώ σε, "Ορα ευλογίας έπίτασιν, 
άντ\ τον, Έπ\ πλέον τιληθυνώ τδ σπέρμα σου. Ούτος γάρ 

* Οαίοςαβ ιηη. έ*ισχοπήν. 

1» Κ«2 αμειβόμενος ροΐ«8ΐ Ιιίο άυρϋεΙ ηκκίο ίηΐ€ΐιί<$ί, α ν\• 
£Ί$$ΪΜ άΙΙοαΗαα, νβΙ €ΐ Υ€$ρωιά€Μ, ςυο βι^Μΐι ιιβυΓραΐυΓ Η.το 
νοχ 8β>ρί««ιπΐ6, Υ6ΐ 6χρϋαιΗ ροΐ€9ΐ, «( «ινίεείιιι ταηπηηΜΛ, 
•ίτΘ^ί »ί»ιηίταμτο ηηυΐ€ήΐΗ$ Τ€άά€}\$, εΐ 1ΐ0€ ροβίΓΓίοΗ ιηοϋο 6 ττ) γνώμτ| σου σφαγιασθε\ς, ούτως εΙς πλήθος έχτει- 
νόμενον έξει τδ σπέρμα, ώς το?ς Αστροις χα\ τ|) &μμ<!» 
παρισωΟήναι, Καϊ πάντα τά έθνη ένευΛογηθήναι έν 
τφ σπέρματίσον,άνθ" ων ύπήχουσας της έμής ^ρω- 
»•^ς. Ταύτα δέ σοι, φησ\ν, δπαντα Ισται διά τήν πολλήν 
υπακοή ν. Άρα των μυρίων ήμίν αγαθών πρόξενον « 
γίνεται τδ ύπακούειν τφ Δεσπότη, χα\ πείθεσθαι αύτο» 
τοΤς προστάγμασι, χα\ ομοίως τψ πατριάρχη τούτψ μή 
περιεργάζεσθαι τά παρ* αυτού έπιταττόμενα * άλλα 
χαθάπερ ευγνώμονας οίκέτας πληρούν τά διατεταγμένα, 
χα\ τδν υπέρ τούτων λόγον τζαραχωρϋ"^ τψ Δεσπότη ; 
Έάν ούν ούτω παιδεύσωμεν εαυτούς, δυνησόμεθα χαλ 
τήν αυτήν ύπακοήν τφ δικαίψ έπιδείξασθαι, κα\ των 
αυτών στεφάνων έπιτυχεϊν. Πώς δέ ύπακούσομεν ; Έάν 
τάς έντολάς αυτού διά τών έργων {480] πληρώσωμεν. 
Ούγύρ οΐ άκροαζαϊ,(ρτισ\, τού νόμου δικαιωΟήσονταί, 
άΛΛ' οΐ ποιηταί, Τί γάρ βφελος, έάν καθ' έκάστην μέν 
άκούωμεν, άμελώμεν δέ της τούτων εργασίας; Διδ παρα- 
καλώ, έπ\ τήν έργασίαν αυτών τών έργων σπεύσωμεν* 
ουδέ γάρ άλλως σωθήναι δυνατόν • ίνα χα\ τά ήμαρτη- 
μένα άτΓονιψώμεθα, χα\ της παρ' αυτού τού Δεσπότου 
φιλανθρωπίας άξιωθώμεν, χάριτι χαΐ οΙκτιρμοΓς τού 
Κυρίου ημών Τησού Χριστού, μεθ' ού τω Πατρ^ ή δόξα, 
&μα τψ άγίψ χα\ ζωοποιψ Πνεύματι, νύν χα\ άε\, χα\ 
είς τους αίώνας τών αΙώνων. Αμήν. 

ΟΜΙΛΙΑ ΜΠ'. 

ΆπεκριΘησαν δέ οΐ υΙοΙ τού Χέτ πρδς "λβραΐφ, κα\ 
είπαν • ΒασιΛεύς παρά θεού εΊ σϋ έν ήμ^ν, έντοΤς 
έκΛεκτοϊς μνημείοις ή/ιών ΰάψον τόν νεκρόν σον* 

ΕΓδετε χθες, άγατϊητοί, τού πατριάρχου τήν άνδρείαν 
εΓδετε ψυχήν αδάμαντος στε^(^οτέραν, πώς, τδ ήκον εΙς 
αύτδν, διά τ^ν περ\ τδν θεδν πόθον Ιερεύς τού παιδδς 
έγένετο, χαΐ τζ μέν γνώμη ζμαξε τήν δεξιάν, κα\ τλ 
Ιερεϊον προσήνεγκε • διά δέ τήν Αφατον τού θεού φιλ- 
ανθρωπίαν σώον καΐ υγιή τδν παΐδα λαβών έπαν^ει, 
χα\ άπδ της προαιρέσεως άνεκηρύττετο ό πατριάρχης 
κα\ τδν στέφανον λαμπρδν άνεδήσατο, κα\ τούτον τδν 
τελευταϊον αγώνα ήγωνίσατο, κα\ διά πάντων τδ φιλό- 
^εον αυτού της γνώμης έπεδείξατο. 'Ιδωμεν ^ και σήμε- 
ρον τού δικαίου τούτου τδ φιλόστοργον, οσην ποιείτα» 
τού παιδδς τήν κηδεμονίαν. Επειδή γάρ μετά τδ άπλ 
της θυσίας ταύτης έπανελθείν τη; καινής κα\ παραδόξου 
διεδέξατο αύτδν της Σά^^ας τδ πένθος, αΐτήσας παρά 
τών υ Ιών Χέτ κτήσιν τάφου, κα\ πριάμενος τδν τόπονι, 
άπέθετο τδννεκρδν, χαΐ ταύτην πρώτην αρχήν κτήσεως 
ποιείται 6 πατριάρχης διά τήν της Σά^^ας τελευτήν. 
Δεικνύσα γάρ ήμϊν ή θεία Γραφή διά πάντων τού δικαίου 
τήν άρετήν, και δτι ώς πάροικος κα\ παρεπίδημος άπαντα 
διήγε τδν χρόνον, καΐτούτοέπεσημήνατο, ίνα μάθωμεν, 
δτι 6 τοσαύτης απολαύων της άνωθεν συμμαχίας, χβ\ 
ούτω περιφανής γεγονώς, χά\ έπ\ τοσούτον πλήθος έχτα- 
θε\ς, οίχειον τότεον ούκ έκτήσατο, καθάπερ νύν 7το)^οΙ 
ποιούσιν, αγρούς χαΐ χώμας, χαΐ πολλήν τίνα καΐ 4φα- 
τον περιουσία ν χατακταίσθαι σπουδάζοντες «. Είχε γάρ 
άρχούντα πλούτον τδν άπδ της γνώμης, χα\ ούδεμίαν 
περ\ ταύτα έποιεϊτο τήν σπουδήν. Άχουίτωσαν οΐ άθρόον 
'.'τΧ έν μι^ καιρού (δοπζ τά πάντων περιβαλλόμενοι, χα\ 
πανταχού, ώς ειπείν, της οΙκείας πλεονεξίας τήν Ιπιθυ- 
μίαν έχτείνοντες, χα\ μιμείσθωσαν τδν πατριάρχην, τδν 
ουδέ δπου χαταθή της Σάρρας τδ λείψανον έσχηχότα, 
μέχρις δτε, κα\ ύπ' αυτής της ανάγκης ωθούμενος, ώνή- 
σατο τδν άγρδν χα\ τδ σπήλαιον παρά τών υ'ιών Χέτ. 
"Οτι γάρ περίβλεπτος ήν παρά τοΙς τήν Χαναναίαν οί- 
κου σιν, άκουε τώνυΐών Χέτ πρδς αύτδν λεγόντων [-4811 
Βασι,Ιεύς παρά Θεού σϋ εϊ έν ήμΤν, έν τοις έκΧεκτοΊς 

^ 8ανί1. 61 ρλοοί ιη58. πρόξενος, αυ» Ιβοΐίο οοη $ρΡΓηοη<Ι«. 

' δβνίΙ. 61 86Χ 1088. ήγ«βν(σατο, ινα διά πάντων τδ φιλόΟιον 
βύτοΰ τής γνώμης άιιασι γένητΜ χατάδηλον. 'Ιδωμεν. 

• Η»Γ, χαταχτβσθαι σπουδάζοντες, όββιιοί Ιη 88νίΙ ^Ι <α 
ΑΐΐςυυΙ πι$8. 433 

νίΐ ; Ιιΐο Ιιοιηιηββ αΐ) οιτογο Γώβηνίι, 6( 3(1 νεπίαίοιη 
Γ6<]ιιιίΐ ; ΙιΙο (6ΐτ3ΐη οχίαπι Γοοίι , ηοη βίβιηοηίοηιηι 
ίιηηιιιΐΒΐϋ ηαΙηΓΠ, 56(1 οοηνβΓδαΐίοηβ οχΐβδίί Ιιοιηίη!- 
1)υ$ 5υρ€Γ ΙβΓΓηιη (Ιβ^οηΐίϋυδ Αΐΐαΐα. Ρογ Ηυηο οιππίβ 
ϋχπιοικιιη ΰαΐΐιιβ 8οΙ»(ιι$ 6$1 ; ροΓίηιιΐΰ Γα<Ηυπι ο$1 υΐ 
ηοη αϋ•ΓθηΐυΓ 1.Ίρί(1()8 α Ιίςηα &1) ^οιηίηϋ)υ3 : 61 ςιιί 
πιΙΙοΐ)6 ρΓ.τ(Ιίιίβιιηΐ 3ηΐ6 ίπδοη&ΠήΙία ηοη ρΓοο'κΙυηΙ, 
£6(1 οπιηί53ΐ)ϋΐ6ΓΓθΓ, 6ΐ γοπιαίίβ Ιυχ 0Γΐ)6ηι ίΐΐαβίηνίι. 
4. Υί(1ί8Γι ν6ηΙηΐί$6Χ06ΐΐ6ηΙί3Π)? νΜίδΙί ςυ'κΐ ιιιη- 
1)Γ3 , ςυί(1 ν6πΐα8? 14. Εί υοοαιήί^ ίηςιιΊΐ , ΑΙίταΠαιη 
ηοηΐΰη Ιοα ίΐίίια , Ώοηχίηηζ νιάίΐ : ηΐ άιααηί Ιιοάίβ , ίη 
Μοηΐβ Ροίηίηηί νίεια β$ί, \\ύα ]υ$1ί Γ6ΐί{;ίοβ3ηι πί)(?η• 
ΐοηι , ηυοηιθ(]ο ιιΙ)ίςιΐ6 6χ ϋβ ςυ£ αοεΙιΙβΓοηΐ βρροΐΐα• 
ΐίοηοδ Ιοοίδ ίηιροηίΐ. Υίδίίαιίοηβηι οηίπι α Οβο Γαοίαπι 
νοΙοιΐ3 (|Π3&Ί ίη οοΐυηιηα φγ63 ίηδοπίρΰίβ Ιοεο ρ6Γ 
πρρθΙΙηΓιοηβηι , Υοϋανιΐ ηοτηεη Ιοά , Όοηι'ηιια νίάΗ. 
5ιιΓίίοίο1)3ΐ ςυί(ΐ6η) ]η$ΐο ρΓΟ ρτχηιίο , ςυο<1 νίνυδ γο- 
(ΙΐΓβΙ Ιδααε , 61 ςυο(1 πΐ6Γίΐυ$ 685;61 ι1ΐ8ηι 6χΊιηΊ3ΐη 
ΙηυιΙοηι , ηοπιρο ςυο(1 ϋίοίΐ : Νηηο €θ§ηονί φιοά Ιϊηα 
/>αΐΛΐ ήι ; ν6Γυη)ΐαπ)6η 15 ςυί (1οηί$ €6ΓΐαΓ6 οιιρΐΐ , οΐ 
1)6η6Γιαί5 ββπιροΓ νίηοίΐ ηΐ6ηΐ6πι ηο$ΐΓ3ΐη , ]υδ1ί λπί- 
ιηυηι ν:*Γίί5 οχοΓηηΐ ρΓχηιϋδ, οΐ ίηηυίΐ ίΐβπιηι 3(1 
ΙΙΙπηι : 15. Ει νοοανίΐ αηροΐαί Ώοιμιμ ΑΰταΗαηι $€οηηάο 
άβ ανίο^ ά'ΐΰεπΒ : 16. Ρετ ΐΗ€ίΜΐΊρ$\ΐίη ίπνανΐ, άκιΐ Οο• 
νιηΐΗ$, €0 ηηοά [εά$ίί νηΰαηι Ιιοο , α ηοη ρερετοΜ 
ΡΓιο Ιηο ώΐΰϋΐο ρτορίβτ ηιε ^ Μ. ρτο[€€ΐο δ6η€άΐ€€η$ 
ΰβηΰάΐεαηι ίβ , εΐ ίηΗΐί'ψΓΐ€αη$ ηιηΐίίρΐίϋηΐίο εεηιεη ΐΗΠίη 
είαιΐ »ΐ€ΐΙα$ οαΐι , εί ειεια αηηωη ηυ<ϋ ε$ΐ ίη Ιίίΐοτβ 
νιηή» ; ει Ιιετεάχίαίε ρΜίίάεΰιΙ εεηιεη Ιαυη ανϋαΐνε ίιο- 
Βίνιηι, 18. είίη εεηιιηε Ιαο 1>εηεάκεηΐητ οηιηε$ ςεηΐ€$ 
ίεηω, εο φιοά αηάΜ νοεειη ηιεαηι, 0υί3 , ίηςυίΐ, ίιη- 
ρΐβνίδΐί ρΓχεορίυπι ιηβαηι , 61 Ιυ3πι ο1)θ(1ί6ηΐί3η) ροΓ 
οιηηία (1βοΐ3Γ35ΐί , ρΓορΐ6Γ63 3υ(1ί : Ρετ ηιεηιείίρεαίη 
ίιίΓανί , άίε'η ΟοηιΊηη$. Υί(ΐ6 <]υοιηο<1ο ίη 8θΓηιοηο 8β 
ϋοιηίΐΐ3( Οοπιίήϋδ : Ρετ ηιειη€ίίρ$αηι , ίηίΐϋίι, /ιιγλμ, 
ιιΐ €0ηΓιιΙα8 οιηηίπο βνβπΐυπι Ιίϋί (]υφ 3 π)6 (116(3 
βηηΐ. Ου3η(1οςυί(ΐ6ΐη 6ηίιη ευιη Ιιοιηίηββ ρΓθπιί88ί3 
ίυΓππ)6Μΐ3 3(1(1ηηΐ, Ιυηο 8ΐ3ΐ)ί1ίθΓ6ΐη 306ίρίυη( ρΓοιηίβ- 
&ιοηοιη ίί ςυ'ώυβ ρΐΌΐηίΐΐίΐυΓ : 6ηρΓορΐ6Γ 61 Οοιηίιιοδ 
Ιιππιαηα υ5υ$ 6οη8υ6(υ(]ίηο 1η(]ΐιίΐ : Ρετ ιηεηιείίρααη 
ίΗτανί, εο ηηοά {εάϋι υετύηηι Ιιοε^ εί ηοη ρερετη$ίί 
βΐίο Ιαο άίΐβαο ρτορίετ ηιε, ΟοηδίϋοΓη, ο1>560γο, εΐβ- 
ηιοηϋηηι Οοπιίηί. Λοπ ρετρεηΜ βΐιο ίιιο άχίεείο 
ρτορίετ ηιε. Αιίαιηοη νίνϋΐη ίρδίιιη Γ6(1υεί(. Νοη ενβη* 
ίππι Γθ$ρίοί3$ , (ΙΠοοίο, 80(1 νοίιιηοΐβπι 64 ιη6ηΐ6ΐη 
<1ίδ€6, ί]υ3 δίηο υΐΐο ΓΛίΙοοίηίο ιηαη(ΐ3ΐ3 ίη)ρΐ6ΐ)3(. 
Οη:πιΐπιη 6ηίϊη 3*1 νοΙυηΐ3ΐ6ΐη βίΓιηοΐ , €Γυ6ηΐ3Υ6Γ3ΐ 
(ΙοχίΓΛίη ρ3ΐΓί3ΓθΙΐ3, 6ΐ ρρΓ θ6ΓτΙοοιη ρυ6π ίπιιηί86ΓαΙ 
βίΛίΙίυηι, ρ6ΓΓ60ΐππΐίΐα6 ο1)Ιυΐ6Γ3ΐ δαεΓίίίείυιη : ί(1οίΓ6θ 
ΟοπιΙπυδ, ςιιηδί δβοπΠεΙο Γ6 ίρδ3 εοηδυιηπιηΐο, Ι3υ(ΐ3ΐ 
]ηδΙυπι , 61 (ΙίείΙ : Νοη ρ€ρετεί$1ί βΐίο Ιηο άχίεοΐο ρτο- 
ρίϋτ ηιε. Τα ηιΓκΙεπίΐ ηοη ρ6ρ6Γ6ίδΐΐ ρΓορΐ6Γ ιηευιη 

η)3ΙΙ(ΐ3ΐΙΙΙΙ1 ; 6([0 3Π&6Π1 ρ6ρ6Γ€ί ρτθρ(6Γ Ιη3Π1 θ1)6(Ιί6η• 

Γιηπι. ΡΓορΐ6Γ 1ΐ3η6 (υ3πι οΙ)6(1ί6η(ί3ηίΐ 16 Γ6ηιυη6Γ3η8, 
Βεηεάίεαηι ίε^ εί ηιηΙίιρΓιεαηζ ηιηΐιίρΐιεαύο Ιε. Υί(1β 
€ΐιηιηΐ3ΐ3ΐη 1)6η6ϋί6ΐίοη6Π) : Ηθ6 68& : Απιρίίυδ ηιυΐιί- 
ρΓιεηΙκ) 86πΐ6η Ιοιιιη. Ι1ί6 6ΐι!ιη (]ΐη ρ6Γ νοΙυηΐ3ΐ6πι 
Ιιΐ3ΐη 0€6ΐ&υ8 6«1, ίη Ι3η1βπι η)υΙιίΐυ(1ίη6ΐη ρΓθρης3|}ίι 
Ι€ηΐ6η ΐυππι , υΐ δ(6Ηίδ 61 ;ϋ'6ηφ 3(1.τςιΐΑη(1υπ) δίι , 1Ν €ΑΓ. ΧΧΙΠ. €εΝε8. ΙΙΟΜΠ,. ΧίΥΐΠ. Λ* 

Εί οηιηεε αεηΙεΒ ίη $εηιΙηε ίηο ])αηϋά\€^Τίάχ 8ίηΐ, εο 

ςυοά αηάίδί'ι νοεεηι ηιεαηι, \\x^ οηιηί3 , ίη([υίΙ , ΓιΙιί 

ίη ο1)6<]ΐ6ηΐίχ (αηΚΈ ιη6Γ66(ΐ6ηι 3(1οΓυη(. 

ΜοταΙί$ εχΗοτΙαίίο. — Ει^οηβ ρΙυΓίηΐ3 ηοΐιίβ 1)θΐι:ι 

1(1 οοηοΙΙίαί, <\μοΑ ο))θάΊηιυ8 ϋ60 6( ρρχοβρίΐδ 6]π8 

οΙ)(6ηιρ6Γηπιπ$ , 61 δίοηΐ ρ3ΐπηΓθ1)η ίΙΐ6, εηΓίοδίη» 

ηοη ΙηφίΙπηηπδ , φΐαΓ6 (3Π3 3ΐ) 60 ίηιρ6Γ3(3 δίιιΐ : 

86(1 υΐ ^Γ3ΐί δθΓνί ίοιρΐ6ηιυ3 ηΐ3ηίΐ3ΐ3 , ταΐίοηεπιςυβ 

βΟΓΟπι Γείίηηπίπιαδ Οοηιίηο? 81 ΊβίΙπΓ βίε (ΙοεαεΓί- 

ηΐϋδ ηοδίηεχίρδΟδ , ροΐ6ππΐΗδ βΐ 6ηηί)ί1βηίΐ οΙ>6(1ίοη- 

Ιίηηη 6λΙ)ίΙ)6Γ6, (]υ3ΐη ]ιΐδ(υ8 ίΙΙε , επδΐΐεπκ^υϋ εοηδεηυί 

εοΓοηαδ. Ουοηιθ(1ο 3υ(6ηίΐ ο1)6(1ίοηίΐυς? δί ηίΐ3η(ΐ3θ6]η9 

οροΓ6 3(1Ιιτιρΐ6Τθπηιυδ. Νοη εη'ιηι ααάΊΐοτε$, ίιΐφΐίΐ, 

Ιερί$ ίηζΐίβεαδιιηίατ, ζεά (αείοτεζ (Κοηι. 2. 13). Ουηκ 

εηίπι υΐίΐΐΐαδ, δί ςυοΓκΙίβ 3α(1ί3πιυδ, είορεη η6§1ί§3- 

Π)υδ? Ιϋεο ογο, υΐ 3(1 3(;6η(]3 ορεπι 1>οη3 ΓβδΓιηοιηυδ ; 

η6Γ]υ6 εηίπι 3Γιΐ6Γ δ3ΐαΐ6πιι εοηδεςιιί ροδδυηιυδ : ηΐ 61 

ρ66ε3ΐ3 ηο5ΐΓ3 3ΐ)1υ3πιυ8 , 61 6ΐ6πΐ6η1ί3 Οοπιίηί (!ί- 

§ηί 1}3))63ηιιΐΓ, ςΓ3ΐί3 61 ηίΐΐ86Γ9ΐίοηί5υ8 ΟοαιίηΙ ηο»ιη 

^6δυ €1ΐΓί8ΐί, ευηι ςιιο ΡβΐΗ 6ΐι$3η6(ο τίνίηεοςιι^ 

δρίπΐυί δίι ςΙοΓία , ηυηε 61 δ6ΐηρ6Γ, εΐ ίη 8Φ6ΐιΐ3 8«- 

ευΙοΓυπί). Απιεη. 

ΙΙΟΜΙΙ.ΙΑ ΧΙ.ΥΙΙΙ. 

Άειροηάεηιηί ανίεηι βί'ύ ΟΗεΙ αά ΑύταΙιαηι , €ί άιχε•^ 

ταηί : ίΐεχ α Ώεο ε$ Ιη ίη ηοδίΒ^ ίη εΐεείίί ΒερηΙετίΜ 

ηοίΐτι$ εερεΗ ηιοτίπηιη ίνιιηι (ϋεη. 25. 5. 6). 

1. ΥίϋίδΙίδ 1)6Γί , (Ιϋεείί , ραΐΓίβΓεΙιχ Γοηί(υ(1ίη6ηι : 
τίίΐίδΐίδ 3ηίπΐ3πι 3(ΐ3πΐ3η(€ 8θΙί(1ίθΓ6ΐη, ςαοιηοιίο, 
ςυ3η(υπι ίη 1ρδθ^Γ3(, οΙ) η)3§η3ΐη ίη Οευηι εηΓίΐβΙβηι 
536οη1θδ ΓιΙϋ Γ36ΐιΐ8 6δΐ , 64 ρΓοροδίΐο (|υί(ΐ6ηι εΓοειι* 
43νΊ4 (ΐ6χ(Γ3πι, 83εΓίΓιείυηΐ(]ΐΐ6 οΜηΙίΐ: ρ6Γ ίηείΠώίΙοιη 
3υΐ6Π) ηΓΐδ6ΓίεοΓίΓΐ3ηίΐ Οεί δ3ΐνο εΐ δ3ηο βΠο 8»ο Γ6- 
οορίο Γ6(1ϋ( , ε4 ρΓορίεΓ γο1υη(3ΐ6ΐη ρΓΧ(1ίε3ΐυ8 684 
εοΓθη3(ΐη6 ίιιΙςί(ΐ3 Γ6(]ίιηί4ΐΐ8 , 64 δυηιηιοπ) 3{[οη6ΐιι 

66Γΐ3νίΐ , 36 ρ6Γ ΟΠΙπί^ ρί6(3ΐ6ΐη ΠΙβηΐίδ 81196 (]6εΐ3η- 

γί(. Υί(1ο3ΐηυδ ο4 1ΐ0(1ί6 (](ΐ3η(3ηι ]υ8ΐυ8 ί1ΐ6 βΐϋ εαπιιη 
Ι)ηΙ>η6η4. Ναπι ροδΐςιΐ3ηι 3 83εΓίΓιείο ίΙΙο ηοτο 61 3(1- 
ιηίΓ9ΐ)ίΙί )'6(ϋ11 , οχοερΊΐ ευιη δηΓπκ Ιυείυδ : ευηι 3ΐι- 
Ι6πι ρείϋδδεί 3 Γιΐϋδ €1)64 ροδδβ δίηηεηι δορυΐεπ, επιρίο 
Ιοεο , (1ορθ5ΐιί4 ηιοηυαηι, 64 Ιιοε ρηπείρίυηι ροδδεβ• 
βίοηΐδ 1)3 1)64 ρ3ΐΓίηΓεΙ)3 ηιΟΓίίδ 53γγφ οεεβδίοηβ. 
Μοπ5ΐΓ3η8 εηίιη ηοϋίδδεπρΙυΓΠ (1ίνίη3 ]υ8(ί νίΠυίβηι, 
ειιπ)(]υ6 δίευΐ ρ6Γ6{;πηαηι 64 ϋϋνοηβηι (οίο 4εη)ροΓθ 
ίυίδδε, Ιιοε ςυοςυβ 8ΐςηΙΓιε3νί4 , υ4 (1ίδε3Π)υ8 ευηι ςυΐ 
43η4ο δυρεΓπο ρΓ3βδί(1ίο ΓΓυεΙκιΐυΓ, 64 δίε ί1Ιυδ4Γί8 Γ3- 
εΐυδ 3ΐς(ΐ6 Ιη 43η43ηι ιηυΙΐΐ4υ(1ίη6ΐη άίΙΤυδυδ 6Γ34, 
ρΓορπίυιη δεριιΙεΓυπι ηοη ρο5δ6(1ΐ8δ6 , δίειι4 ηυηε ιηυΐιΐ 
ίβε1υη4, 3ςΓ0δ 64 νϋΐηδ» ίηίίηίΐηπηςυε 3Π3πι δυ1)543η- 
41301 ροδδΙ(ΐ6Γ6 δΐυ(ΐ6η468. Μυΐ4ί8 εηίιη 3ΐιίιηί (1ίγί4ίί» 
ίΓοείΜΐΙυΓ, 64 άβ λ\\\% ηοη 6πι4 3ηχίυ8. Αα(1ί3ηΙ ηυί 
Γερεηΐβ ει ίη υηο 46ηιροΓί8 ηιοηιβη4ο οηιηίυιη Ικ>η& 
εθΓΓ3ΐΙυη4 , 64 υΐιίςυε , υ4 ίΐ3 <1ίε3ηι , Ανβηΐκο βιιαι 
€0ηευρί8ε6η(ί3πι 6χΐ6η(1υιι4, ίιηί46ηΐυΓ(]αβ ρ3ΐη3Γ• 
εΙΐ3ηι , ςυί ηε ςιιί(ΐ6ηι Ιΐ3ΐ)υί4 Ιοεαπο ίη φΐο δΜτβο 
εοΙ1ο€3Γ6ΐ Γ6Π(]ϋΐ3δ , εεά ΐοηε ρπηιαπι , ςυ3ΐΐ(1ο »1ι 

ίρβ3 η6ε68δί43ΐ6 εοίηρίΐίβυδ 684, 6Πΐί4 3$Γΐιιη 64 8ρ6• 

Ιπηεαπι 3 Πϋί$ €1ιεΙ. Ν3πι ςιιοϋ 8ρβΓ43ΐ>ϋΐ8 6$564 ορικΙ 
€Ιΐ3η3ηχηδ, 3υ(1ί ΓιΙίοδ €1ΐ64 3(1 βηιη (ΙίεβηΙββ , 6. 
Πεχ ά 0(0 €$ /Ν ίη ηοΒί$^ ίη €ΐεί:Ιι* ζερηίετη ηο%ίή9 435 δ. ^ΟΑΝΝIδ €ΗΒΤ808ΤΟΜΙ 

ΗρέΗ ιηωΊΗΗΜ ίααηί : ηα11α$ αιιιη ηο$ίτηηι ρτοΙίίΜϋ 
•βρηίΰΐαηι «Νΐέΐιι α 1€ (€αρ. 25). εχίβηΐΒΐ νίϋβ ςιιο- 
νμηΙο ]υδΙιΐ3 ορβηϋυδ 5υί$ (Ιοεοαΐ ί11θ3 νβπιπι ρΒίΐΜΟ- 
|ΐ1ιίαηι, βΐ ηοη ρπαδ ιέϋΐΛοάρβτα ιηοηυιηβηΐιιτη , 
ςοΑίη ίυ&ΐυιη (ΙίηιιπιβΓΟί ρΓβΐΊυπι. Νηιη Κΰ6ΐ νο$ , 
ίιιςυίΙ , ί(α 1>οιΐ6νο1ί θγ^α ιη6 5ίΐί$ : αΐ 6£0 ιιοη ρα- 
ΙίαΓ, ηίδί ρπιΐ5 (Ιθΐιίΐυπι ρτοΓιυιη (Ιβρβηάοτίιη (ν. 43): 
€1 510 »ΰ€ίρί2ΐη 8ορυΐ€ηιιη. Εΐ ιιυπιβΓαΙβ , ίΗ(]«ίΙ^ ρ6- 
€ΐιαί3 ιιοΰβρίΐ ιηοηυηΐθΐιΐυιη : 19. Ει $βρ€ΐίνίί 8αηαιη 
ΗΧΟΤΦΜ «ιιαιιι ίη $ρ€ΐΗη€α αρή άηρίΐά^ φκΒ β$1 1 τβρίοηβ 
Ματηΰτβ, Ει ςυί ΐΑπι είβρυδ £1 8ρ60ΐ&1)ίΙί5 ερηΐ, φΐί 
Ιαιιΐ2ΐιη αρικί Οουιτι ΐΜίκΜίδ ΐΜΐ4ΐ€ίαιη , οι «ρυϋ οιηηββ 
ΙθΓ6 ςυΙ ιΚν αςβίταιτί ίη Κηΐο ΙιοηοΓβ βτ^Ι, υΐ οί & 
ΓιΗίδ €1ΐ6ΐ Γ€χ ηοιηίηαΓεΙυΓ, ηβςυο νΰ8ΐί(;ίυιη ρ6(ϋ8 
ρο8§ίϋο1)η(. ΡΓορίβΓβαοΙ Ι>63ΐυΒ Ραπίυδ γΊΓΐυ(6ΐη]»5ϋί 
ρΓΧίΙίΰαηβ 6Ι $ΰπΙΐ6η8 (1κ:65:ιΙ : Ρ€Τ βάβιη ρβτερτίηηί 
ΙηΗ ΑΙ>γαΙιαηι ίη Ι&ττα ρτοηύ^Μπη νβίαΐί αΐίβηα , μμ 
ίη ίαύΰπίΛΰηΗ• ΗαΙ)ίία$$€ΐ ΰηηι Ιλολφ α Λαοο^ ΰΒίκτ^ί' 
Ιιη €ίΗ$ά€Μ ρτσοηοίωΜ {Η€^τ. 11.9). ΟβίικΙβ ^Ιθ€6η9 
ηθ5 * ςιηκηοόο ϋύβ ρβΓβ^^ίΐΜβ ΓιιβΓίΙ , ειιΜκΚΐ : Εχ- 
$ρ€€{ιώαΙ βηίη ΙκΛεηίεηί [Ηηάαηαηία άνίΗΐί£ΐΗ , ^ν/ιι* 
ορ^(^x €ί εοηάίίον €$ί ϋαα (ΙΙίίά, ν. 10). δρβ, ίηςυίΐ, 
ίυΐιίΓΟΓυιη (Ιο^ρίοΊοΙ»! ρΓ9βΜΐι((&; βΐ βχδρβεΐαΐίοηβ 
ηη]οη»(η 1>οηοηιηι, ιηΐηυΒ €υΓ3ΐ)Μββι ςαχ ίη ρΤΦδοΜι 
νί(3ΐ 5υηΐ : αίςιιβ Ιμβο »Κ6 Ιβ^ίύ , βΐ 3ηΐ6 {[ΤαίΙαιη• 
φυαίοπι Ί|[ί<ιΐΓ Ιΐ9ΐ)ΰ1»ίιη«5 ποβ βχειΐ58ΐίοηΐ!ΐιι, άΐο, ογο, 
ςυί ρο$ΐ Ιοί |*ο11κίΐ2Ηκ)η69| «Ι ρτοηιΐ&βίοιιοβ ίηοίίαΐή- 
Ιίαιη 1κ)ηοηιηι , ίη1ιί3ΐιιυ8 ρΓ»β6ΐιΙίΙ)Η8, <Η βΠΗΥηικ 
Α^ΓΟβ ρ 61 υ1>ί<|υ6 οΙ^ί 6$86 Μΐιϋεΐϋυβ , €θ11ί|;ίιηιΐ8(]υ6 
λ90€ οηιηία ρβΓ &τ»τί4ί&ιη 6( Γ&ρίηληι ? οΐ ί(1 «ρισά 
Ι)βα(υ8 ρτορΙιοΐΑ ευιη ΙαιηβηΙο ^ιοβίκιΐ : Ύω ίίι ηπί 
€Μ]Ηη$Μ}( ιίοπιηηι ^Μίαί , Η αφηιηι α§το εορ^Ιαηί^ νί 
ψίίά α ρτοχίηιο οΗ^&ταηΛ (/μϊ. 5. 8) : Ιιοε ηθ8 ορβη• 
Ιιηβ Ίιηρ)θΐηυ&? Αηηοη φΜ)ΙήΙΙ« νίάοιηιΐδ ϋίπρί γκίαα* 
ηΜη ΙκΜΝί, &ροΐΗΐπ βτρΙι«ηο8^ ηιϋπικ» 3 ίοΠΐοκΗΝ» 
βρρΓίιη! ? ΥβΓυιη |ιΐ8ΐ08 ιΜβ η^ςο&ςιι&η βίο , 86<1 «Ι 
ηφυΙεπίΜ οιηΰΓβ αιηι τοίυϋ» φίοιιίαηι νίάίΐ 608 & 
ΐ)υΙΙιιΐ8 ρ€(ϋ((ΙαΓβ Τθΐ6ηΐ68, ηοη ρηυ8 βιοοβρίΐ , ςαοπι 
|ο$ΐυιη άβρβηίΐίβββΐ ρΓβΐίηπι. ϋ'εο ίΐβςαβ πιεηΐβ τ6γ- 
•αηΐεβ , (ϋΙεοΐΊ , ηο8 ηοί 8ΐιΙ) ΚΓ»ιία , 6υη ςυί αιιΐο Ιο- 
|;€πι ίΗ)ί(€πιυΓ : 61 ηβ ηιιΐΐΐι ροδ$ί^ιΐ(1ί €ΐ]ρί(ϋΐ3ΐ6 
8ΐοο6Ρ5ί , ιιΐ9]0Γ6πι 61 βΓ8νίοΐ'6ηι «(χοπιυΙεηιυΒ ί^^ηβη 
Ηΐ6Χ5ΐίη([υΊΙ)ίΙβΗΐ» 6( ΙΙηιιιιιμιι ίηίοΐβτα^ίίενη. ΑυάΙβ^ 

ΜΙΙ8 6ΐΓΐηΐ , 81 \\\ Ι^Ιΐ|ΐΙ8ΠΙ0<}ί Γ9^3 61 ΑΥΜ^ΐί* πιαη86*> 

κίιιηιβ, 6Α ςυΦ (1ί€ΐ« μΜ (Ητϋΐ ΠΗ : $1η1ι^ , ί<ΐα η^βϋΐΒ 
α^$ Ι€ αηίηιαηΛ Ιν^ηι τερΒίΒΛί : φίΛ ΟΜί^ηι ρτΜρβτΛ^^ 
«ι/Μ# ίτηηΐ (£«««. 19. 90) ? ΟαοΓβ » (Ιίο πιίΐιί , ι«»«>- 
|)6Γ6 8ηϋ68 , ηΐ οοηί^98 63 ςιιΐΒ ηοΒ πιιιΐΐο ροΜ Ιιί•^ 
α1)ήρίοιΐ(Ιιΐ8 « ΙιΊο Γ6ΐίιιςιιβ3 « 6χ ^ ηοη βοΐυιη ηιΜ 

Ιΐΐλΐϋΐΐΐΐΐ ρ€Γ6ίρ6Γ6 Τ&ΙβΟβ , β6(Ι €ΐ 00118 ρΟββΜΟΠΙΝΙ 

ία ΙιυηιοΗι ρΓορΓίίβ Ιβηιιι» 61 ΙηυίίΙί ρβηΐίβηΐΐλ 
4ιιοΐιΐ8 ? Νμβ 6λ ^βΦ 3 16 ρ€τ 3τηΓΐιίαπι 6ουΜΐΒΐ βκιιΐ, 
ίη ΐΜΜίίαη •0Ρ^ Αιτοηίοηΐ ϋηΐΜ», ΐη βοιομ ψτ^ ίΙΙ 
Μΐίοηοιη 61 ρβΒηβαι <ΐ3ΐ)ίβ. ^αηΐ» %ϋιιτ 6βΐ (ΐόαιβη- 
Ιίβ :ιΙϋ• Ιηϋοητβ, 6Ι 16 ρτορΙοκα ροΒίιαιη (Ιβτ«Τ 
8. ΙβΙο ηηίοηΐφ ΐΜΜΟβητιβ ίϋ ιι«|;Κβ6Βΐ6Γ ηοβ 9^8•»*- 

ηΠΙ08 « Μηΐ6 ΜΐΐβΜ φίΜ 0|ρ08 ΑίΓΐΟ •ίΐ 60ΜΙ•Ιΐ6Νΐα• ; 

61 ηοη ΐηηΐιΐΒΐ «ι^ηη α6ΠΐΒ8 « «ι ηοΐΝ8 οροβ «ΑΙιηκιι^ 
•μΙ ΗΙ 61 ]ιι$ιί4ί» ηα§ικΐΜ ηΐίοικαι βΐ €υιαηι ^^πι» ΑΚΓΙΠΚΡ. εθΝ8ΤΛΝΤΙΝΟΡ. |3β 

ηι»2». Ν6(|πβ οηίηι τβι ηο&ΐΓ» 1ιιή(ΐ8 τί(26 Γιΐιιί(ίΙ)ιΐ9 
είΓευιηΛΟΓίρΐφ βυηΐ , η6^|«β βοπιροτ ίη αϋοηιι η^οιΐ6 
6τίη)«8 : 80(1 ηοη ηιιιΐΐο ρο8ΐ ίπ ρτορΓίαια ΓΒπκαΙ»* 
η)ΐΐ8 ραΐΓίοη. ΟηιηΙα ίκϊΐιΐΓ £»€ί3ΐηιΐ3, ηβ ΠΙίο 6|6ιιΙ 
8ίι»υ$ Γιιΐυη. Ν»» ςιιχ υΐίίίΐαβ, ίη 3<ίεη.ι Γΰ^οηο ηιιΐ- 

138 (ϋτίΐίαβ Γ6ΐίΑ(ΙΙΙ6Γ6» ΙΠ ρΓΟρίίΟ ΟΙΗΟΜ, 6ΐ ίη ρΑίΓΙΑ 
η06β883Γϋ8 0»Γ6Γ6 ? ΙΐβςΐΙβ ΟΓΟ» ί68(ίΐΙ6ΐηΐΙβ (ΙΟΑΙ 3ϋΙπΐ6 
Ι6ηΐρΐ18 681, υΐ ί)Ιυ6 ΙΐΌΟβίβΚΐηΗΙβ 6ΐί3ΐη Ι)«3Β ίη Ιΐ3€ 

Αϋοηβ ΙιοΙμιιηβ. ΕηίιίΗτβΓΟ ΙίοεΙ πιαίΐβιιι ιΜ6γ β6 ϋί- 
8Ι6«Ι, Γααΐίθ Ι3Π161Ι οβί ΐπιηβνεοΐίο. Ου! «ηίΑΐηοοιίπι 
60 ΐΓ3η8ί6Γ3ηΐ , ρ3Γ3ΐί 8ΐηΐ, 6ΐ 866υΓ6 ΙΙΚιο ρβΓ^αι ψ 
8ΐ«|ΐΐ6 ίη ΐΙ«653υΓ0 ίηόορτχιΙαΙιίΗ 63 Γβροηηηΐ , ηβ^- 
€υη)ΐ|<ιβ ρ6Γ ίϋοτυπ) πιηηιη ρτχιηίιΐ6Τ6 ΐροΐοοΗηιΐ)». 
Ραυροηικι εηΜη ηιοηιΐ8 ίη €τΐ68ΐί3 ρτοιημυ3Γί3 8ίΙιΙ 
€ί)ΙΙ(ΗΑ ^ηα ηύ8ΐτ3 ιτροιηιηί. ^Ηοη^ιIη ίι^ΐΐαΐ" (ηηΙ^! 
οι ί»€ί1ίΐα8 ^Ι 86€«Γί438 οΜ, ςυ3τ6 πιοηΐΐΜΓ , 61 ηοπ 
οηκιί 8(υϋίο 1κ)6 ΓονΗιηικ » υΐ ϋη βο ιηΥΐϊηίαηΐΜ , υΐ3ί 
«18 ηιαχίη«6 οραβ 6Ηι? ΡΓθρΐ6Γ6ϋ )ΜΐΐΓΗΐΓε9ΐ3 ϋΐ6ηηη$ί 
•ΓιεηΜη ίηΙι&5ίΐ3ΐ €Ιΐ3η3ΑαΒ&ηι» ^3 ΜΗκη ΕχίρκΐαΙ>αΐ 
€ΐναβί(ΐη , Ο;ο8 ϋψΙ(ύκ 4Λ €<ΛϊέίΙοΨ Μί Οη$ ( Βώτ, 11 . 
Ιθ). $ί ί^ίΐιιτ νοίυεηηιηβ ίυίΐηΐη 1ιυη6 ίηιίηΐΓί, 61 ηοβ 
ίη ίΙΐ3ηι οοεοιτ6ΐΐΜΐ8 , 61 ίη 8ίΐιιιΐΐι ρΜΗί^η^ΙΐΦ νεηίε- 
, πιυ8. ΟροΤΗηι εηίπι εοηηιηηΐο εϋβηη Γηιίιίοηί8 οοηι- 
ΐηιηιίοηεπι ρπϋοΐΑΐ. Υοηιιη 8ΐρΐ306ΐ, Γ(ϋΙε3πιυ8 3(1 
ΚΓΐηοηίβ 86τί6πι , 61 νίιΐ63?ηιΐ8 γ16ιΙ 83ΐτη& ιηοποπι 
^3ηί3ΐ]ίΙ ]«8ΐυ8 6υΓ4πι 3^ίΐ ΩΗί , ΙκαΒοί (Κεο. Ληιϋα* 
ηικ ί|[ίΐοΓ (ϋνίΜηι δ€τίρηιΤ3ηι ηοΙ)ΐ8 ηβιταηΐεηι. 1 . Ει 
ΑΙπτΛίίΛηι €ταί 9€»6Χ » ρΐΌν€€ηι$ (ίκύκι. Ει ΒΰιηΙηΗΐ 6^ 
ηβάίίίΐ ΑΛητΒΐΗη^ ψ€τ οηιιάα (Οαρ. 24 ). ΟαπΓΟ Ιιχε ιιο- 
Μβ «$8ί§η&νίΐ δοΗρίνη ? ^ιιΙ» ρ3ΐτί3Τ6ΐΐ3 ΰίΗ(;6ηΐ6Γ 
πίΓΟΜίΌβ 61^1 υΐ Βροίΐ5!ΐ 1»η3«;0 ΑίΜυοειίΒΐηΓ , ίιΐοο 
Β()5ί8 «]ι» ΦίΜοπι α98ΐςηΐιγί1. ^αίτηνίο βηΐηι , Ιοφίίΐ , 
αϋ 6ΧΙΓ6ΙΜΙΑ »εη66ΐΗΐ6Νΐ |ρΐ6ΐΓν6Νίΐ, νο)«η8 ΐ83»οαπ» 3 
€1ι»η3ηΦοηΜη ΐ78ΐ||;ΐΐ3ΐίοα6 Βν6η6Τ6 , ηΐ η6 ίπχίο ηχο- 
νβπι «1Η06Τ01 , νοεηΐο , ίηιρίΗ , Γβηιιιΐο ρπΜίεηιίοΓΟ , 
6ο«ιη6η(ΐ9ΐΐ οί ηε^ρΜίυΑΐ Ιιο6 , €ΐ (Ιίεϊΐ : 2. ^ηβ ιϋέμ 
ΜίΜ Ηιοαι 9ΐΑΐ€τ (ίρίΜΤ Μβνιη. 1ίη|^ Οτχϋ• Ιΐ9)ΐ6Ι , 
9»ι^€Τ ξεηη^ «ΛίΛ ( ί ) : Η6ΐ>Ρ3ΐ63 νετο , ^κ^ίβτ Ιην^ 
ΙηΐΜ. Εα φΐ3ί6 8ί6 άίείΐ Τ Μθ5 ίΙΐ6 νείεηηη ετ3ΐ. λϋΐ6τ 
ΜΙΙ6Π) ι1ίχ6Ρί8 , ςιιί« 1ήη6 ρτίηείρΗιηι οΗ^ίηίβ 18336 
^ΒίοΝΚ. Ει υΐ <Κ8638 Ηοο ΐοηο Ιη πιο^ο Γυΐ^^ο, 3ηίπ)- 
μΙυοι^ ΗΙμι πηρ6Γ3ί6 ιΗ ηΐ3ΐΐ!ηη ίΙΙβ 60 Ιοεο ρο- 
ι«ιΐ> 61 8Τ*ιί«ι 3(1]οη€6ΤΒ ί 5. Ει αύρατα^ο , ίηςηίΐ , α 
ρίτ ΒΰΜίηνΠΐ ΒύΛηι ^κΗ εΐ 1>^ηι ιαπΒ. Υιά^ ςοοη^κίο 
ύο66ΐ ΐ3ηηιΚιπι 3α ΰθ(;ησ8€6Βϋηηι υηίτει^πιπι €οη- 

4ϋ0Τ6η. Ν&Αΐ η*^ ^χϊτ • ί>^^ ^^^ ^ ^^"» '^'» 
οηιη6Μ «Τ63ΐιΐΓ3ΐη εοιηρΓύΙιοηάίΙ. Ει φιοι) ίΙ1υ<1 ]ιιΤ3- 
«ιοίτΐΐΐηΐ 6Τ^1^ ν% ηοϋ αοΛρΐΜ ηχϋψ^ηι βϊο Ύ»βο Ι$αα$ 
άέ βαάΙηίΜ €Ι^&?ιαηΑΓοηιη« ίηΐη ^οι β^ο Ηαίήίσ : 4. $€ά 
1λ ίϋττΛίη ηιααιι, ίη ηαα ηαΐηί μια» ίίη^ Λ «<< ΰο^^αίίο- 

ΐΛ)1η ΗβΙ>Γ«ο Ιβϊίΐιιρ ^3Τ ΓϊΠΠ, ςαβΰ νβΡίΗιιρ, ηέ 
/«ΙΜΟΓ• η»ο. Αί ΡιοϋοΓοβ Τ«τ86η•(8 ίη 03(61118 : Τινές 
φασι τόν £ύρον χαΐ τ^ν Έβραΐον μή ο^ΐικ Ιχ«ι> τό, β*( 
τήν χέΐρά σου ίτεΧ τον μηρόν μον αλλ* ΕΙς βύτο τό καιδονό- 
ν•ν ίργβνον • ίπβιίή *ίκ θ«Λ•χίί; * ιύλνγί* τό «ύζάνεοΟακ 
χαΐ κληθΰνισΟαι. ΟΜωη άίΟΜΐ ^^Γκη Η ΜφΙίΤΦηοΛ ηΰΛ 
ίΐα Ηαίβτΰ, ηεηιρϋ, ροηβ ιηβηυπι Ιυαιη βυρβΓ ίβπιιΐΓ 
πΐ6οιη : 9βά , ΒορβΡ ΙρΜΟί ^Ιίβοαιιι ΙιηΙίταιηΰηΐνιη : 
φωηίααι $ν€<:$$χίθΜΛ 1ίίη€(α€ΐί0 Θά 0Τ6ί£€ηάνΜ €1 9ΜλΙΙ^ 
ριίαοιάνηι $ρ€€ΐαΐΗΐΙ. ναΐ£:3ΐ3 ΐΑΐηεη )ΐ356ΐ, αώΐ€Γ {εηηντ 
ηκΜίη, 8«ΐ|«6 ΙΙμ νοτίβΓΒ Μίβηΐ Η6(>ηίΖ3ηΐ68. 133 ΙΝ εΑΡ. XXIV 6εΝΕ$. ΗΟΗΐι.. χι,νιιι. 41^ ήμωτ ού μ^ι ίίω,Ιύσχι τό μη^Ίον αϋχον άχό σον, 
*Αλλ* 5^ τ^ν βίχαιον, δηαν; χάχείνους παι$εύ€ΐ ^ι' α^ 
τφν των Ι^ων «ήν οίχεέαν φιλοτοφίαν, χα\ ον πρότερον 
ανέχεται λαβείν τ6 μνημ#.?ον, πρ\ν &ν τήν διχ9(αν χατα•* 
6«λλ^ τιμήν. £1 γάρ χαΐ ύμείς, φησίν, ο&τω πβρί (μλ 
€ύγνωμονβςγεγ^ν«τ£, Αλλ* έγώ ούχ 4νέξομαι, ε Ι μή ιιρ6- 
τερσ; τ)}ν δέουσαν τιμήν χαταΰάλλοιμι, λαβών παρ* υμών 
τ6 μνη μείον. Κα\ ίοΟς, φησ\, τ6 άργύριον, ίλαβε τ6 
μνη μείον * • καΐ ίΟσ}Ιτ8 Σέφραν τ^γ γυτάίχα αυτού 
έτ ζφ σχηΛαίφ τον 4.γρου τφ δι^Λφ, δ ίστιτ 4^- 
έναντι Μαμβρτί. Κα\ ό οντιμ περιφανής χα\ περίβλετΐτος, 
χα\ τοσαυτην πα|&{^η9ί«ν παρΑ τφ ^εφ έχων, χαΐ παρά 
πάντων, ώ< είπείν,τών αυτόθι τοιαύτης απολαύων θερα- 
πείας, ώ; καΐ τοΟς υΐοΰς ΧΙτ βασιλέα αύτίν ύνομέιζειν, 
ούϋ βήμα ποβδς έχίχτητο. Διά τοΟτο χα\ ό μαχάριος 
Παύλος άναχηρύττων του δίχαλου τούτου τήν άρετήν, 
γρίφων £)Λγε • ΠΙστει ^αρφκησετ ^Αβραάμ εΙς τήτ 
χτ\γ τχ{ς έΛαγγ€ΛΙας^ ως άΧΧοτρίατ^ έτ Οίψ'άΐς 
9αηοί}α\σας μετά ' Ισαάκ καϊ ΊοΜωδ τώτ σνγχΛψ 
ροτάμωτ τ^ς έ^ίαγγ^Μας της αυτής. Είτα βιδίσχιρν 
ήμ4ς πως πίται παρφχηαεν, έπήγαγεν • ^Εξεδέχετο 
γάρ τίιττοϋςθεμεΛΙονς ίχουααγ χάΛχγ^ίις τεχγίττις 
ΜοΛ δίίμιονργός ό θεός, Τ^ έλπίδι, φησ\, τών μβλλόντων 
ύιύερβώρα τών παρόντων, χα\ τΙ] προσβοχία τών μειζό- 
νων Ιλαττον έφρόντιζε τούτων τών έν τφ παρόντι βίφ • 
χαΐ ταύτα πρ6 του νόμου, χα\ πρ6 τ^ς χάριτος. ΙΙοίαν 
ο3ν Ιξομεν ήμεί; άπολογίαν, εΙπέ μοι, οΐ μετ3ι τοσαύτας 
επαγγελίας κ*\ τάς υποσχέσεις τών άπο^^^ήτων αγαθών 
προς τ3ι παρόντα εττΓοημένοι, χα\ ώνούμενοι άγρους, 
χα\ πανταχού φαιδρύνεαθαι σπουδάζοντες, κα\ άπ6 
πλ«ονεξ(ας χα\ αρπαγής ταύτα άπαντα συλλέγοντες, 
χαΐβπερ ό μαχάριος προφήτης θρηνών Ελεγε, τούτο διά 
τών ί ργων πληροΰντες • Ούαϊ οΐ σννάΛτοΥτες οίκίατ 
ίζρδς οΐκίαν^ χοΧ ά'γρ(>γ Λρ^^ς άγρόγ έγγίζογτες, ϊγα 
τον πΛψτΙογ ά^έΛωγταΙ τι; 'Ή ούχ\ ταύτα χαθ' έχά- 
στην ήμέραν άρώμεν γινόμενα, χαι χήρας μ^ν άρπα- 
(ομένας, ορφανούς δέ άποδυομένους, χα\τους ασθενείας 
' ύπ6 τών δυνατωτέρων πιεζόμενους ; Άλλ* ούχ ούτως 
6 δίχαιος ούτος* άλλα χα\ μνημείον ώνήσασΟαι βουληθείς, 
Ιπειδή είδεν έτοιμους διαδούναι βουλομένους τους αΐτη- 
θέντας, οΟ πρότερον ήνέσχετο, πρ\ν ή τήν διχαίαν χατ- 
έβαλε τιμήν. "Απερ έννοούντες, άγαπητο\, μιμησώμεΟα 
οΐ έν τ|| χάριτι τδν πρδ τού νόμου, χα\ μή περί τήν τών 
πλειόνων έπιθυμίαν έχχαιόμενοι, μείζον έαυτοΓς χα\ 
«φοδρότβρον έπισωρεύωμεν τ^ πύρ τδ άσβεστον, τήν 
^ φλόγα τήν άφόρητον. *Αχουσόμεθα γάρ, ^ έπιμένοιμεν 
ταΐς τοιαύταις άρπαγαΐ; χα\ πλεονεξίαις, τά πρδς τ>^ν 
πλούσιον έχεΤνον είρημένα 'Αρρογ^ ταύτη τη γυκτΐ 
τ}^ψνγ,'^\γ σονέΛαίτοναγ άχδσοΰ* ά δέ^(τοΙμασας^ 
τίη έσται ; Τίνος γάρ Ινεχεν, άγαττητέ, τοσαύ';;α συλ- 
λέγιιν σπουδάζεις, &περ μετ* ού πολύ μέλλων εντεύθεν 
[482] άφ^ρπάζεσθαι χαταλείψεις ενταύθα, ού μόνον ούδΐν 
άπ* αυτών χαρπώσασΟαι δυνηθείς, άλλα χαΙ τ6 φορτίον 
«ών αμαρτημάτων έπ\ τών οίχείων ώμων έπιφερόμενος, 
χα\ άπραχτα λοιπδν μεταγινώσχων ; ΚαΙ τά μέν Ίζαρ^ί 
(ίου μετά πλεονεξίας συλλεγέντα τιολλάχις χαλ εΙς τάς 
τών έχθρων χείρας έλεύσεται * αύτδς δέ τήν έπ\ τούτοις 
^χην άπαιτηθήση. Ποίας ούν ούχ &ν εΓη τούτο πάρα• 
Φροαύνης, τδ έτέροις πονεΐσθαι, χαΐ αυτός τήν έπ\ τού- 
τοις δίχην διδόναι ; 

* Ια β(1ιΙ• ΜοΓβΙ. Ιιΐΰ ιπλίβ ροβίΙυ$ ΓυβΓβιΙ νβι^ίουΐυβ ίΙΙβ 
ΐνΐιηαβ Γαρ. ^ Οβηβεΐβ : έγένετο δέ, φησίν, ή ζα^ή Σάρ^ς έχά- 
τ•ν ^χοσι έητα £τη, χαΐ άηέΐανε. 5€€α3 ΙΐΑΐϊΰηΐ δανίΐ. 6 1 οι». β'. *Αλλ* εΐ χα\ πρότερον ούτω τά χαθ^ εαυτούς ^^^Ούμως 
διεθήχαμεν, νΟν γούν τδ δέον βουλευσιόμεθα, χα\ μ^ 
απλώς περιβάλλεσθαι σπουδάζωμεν τεολλήν τήν πάριου- 
σίαν, άλλα πολλήν τού διχαίου ποιώμεθα πρόνοιαν Ουδέ 
γάρ μέχρι τού παρόντος στήσεται τά ημέτερα, ουδέ έιΛ 
της ξένης διά παντδς έσόμεθα, άλλα μετ' ού πολύ βίς 
τήν οίχείαν έπανήξομεν πατρίδα. Πάντα ούν 7η>ιώμεν, 
ώστε μή έχει έν ένδεί^ ημάς γενέσθαι. Τι γάρ δφελος 
έν ξένη μέν πολύν τόν πλούτον χαταλιπειν, έν δέ τ^ οΐ- 
χείι πατρίδΐ μηδέ τών άναγχαίων τήν χρείαν 2χειν; 
Σπεύβωμεν ούν, παρακαλώ, ώς !τι χαιρός, χα\ τά έπ\ 
•εήί ξένης έχε? μεταθώμεν. ΕΙ γάρ χα\ πολύ τδ διά- 
βτημ», άλλα σφόδρα εύκολος ή μετακομιδή. Κα\ γάρ ο{ 
μεταχομίζοντες έτοιμοι, χα\ μετά ασφαλείας έχεισε βαδί- 
ζοντες, χα\ έν άσύλφ θησαυρφάποτιθέμενοι άπερ άνδι* 
αυτών πραχποστείλαι δυνηθώμεν, ΑΙ γάρ τών τ.ενήτων 
χείρες εις ταμιεΐα τών ουρανών άττοτίθενται τά παρ* 
ημών διδόμενα. "Όταν ούν χα\ ή ευκολία ζ τοσαύτη χα\ 
ασφάλεια, τίνος Ενεκεν άναδυόμεθα, ούχ\ δέ μετά πά- 
σης σπουδής τούτο διαπραττόμεθα, ίνα έκεΐ ταύτα εΟ- 
ρωμεν, ί>ί^ μάλιστα αυτών χρήζομεν ; Διά τούτο χαέ 
ό πατριάρχης ούτος ώς άλλοτρίαν χατφχει τήν Χα- 
ναναίαν, επειδή έχείνην Έδέχετο τ^υ χοΛιυ , ίί^ 
τεχγίτιχς χαΧ δημιονργός ό Θεός. *Εάν τοίνυν βουλη- 
Οώμεν τδν δίκαιον αούτον μιμήσασθαι, χα\ ήμεί; εΙς 
έκείνην χαταντήσομεν λν, χα\ εΙς τους κόλπου; τού 
πατριάρχου φθάσομεν. Ή γάρ κοινωνία τών πράξεων 
χα\ της άπολαύσίως τήν χοινωνίαν ήμιν χαρίζεται. 
•Αλλ*, εΐ δοκεΐ, έπανέλθωμ^ν λοιπόν έ πι τήν άκοΐου- 
θίαν του λόγου , κα\ Γδωμεν μετά τδν της Χά^;δα; θά- 
νατον, δσην ό δίκαιος ποιείται φροντίδα τού παιδδς, του 
•Ισαάκ λέγω. Άκούσωμεν τοίνυν «ης θείας Γραφής 
διηγουμένης ήμϊν. ΚαΙ Αβραάμ, φησ\ν, ^^υ πρεσβύ- 
τερος , χροβεβηκώς τ^μερωγ. Καϊ Κύριος ηύΛόγησε 
ΤΟΥ Αβραάμ κατά χάγτα. Τίνος ένεκεν τούτο ήμΙν 
έπεσημήνατο ; Επειδή μέλλει φροντίδα ποιεΤσθαι τού 
Ισαάκ κα\ σπουδήν, ώστε νύμφην αύτφ άγαγέσθαι, διά 
τούτο έσήμανενήμΤν τήν ήλικίαν τού πατριάρχου. Ήνίκα 
γάρ, φησ\ , πρδς Ισχατον γηρας ήλασε, βουλόμενος τδν 
•Ισαάκ της τών Χαναναίων συγγενείας άπαλλάξαι , ίνα 
μή έκεΤθεν άγάγηται γυναίκα, χαλέσας, φησ\, τών 
οίκετών τδν εύνούστερον, εντέλλεται αύτφ περ\ τούτου, 
και φησι• [48δ1 Βές τήκ χείρα σον ύχδ τόν μηρότμου . 
Τή μέν Ελλάδι γλώττ^ ούτω γέγραπται, Ύχό του 
μηρόγμου • έν δέ τ^ Έβραΐδι φαοΐν, Ύχό τηγ όσψύγ. 
Κα\ τίνος ένεκεν ούτω φησίν ; Ιδίωμα τούτο τών πα- 
λαιών ανδρών ην. "Αλλως δέ κα\ επειδή εντεύθεν ή 
αρχή της *1σαάκ γεννήσεως γέγονε. Κα\ ίνα μάθης δτ,ι 
συνήθειας τινδς ην τδ γινόμενον, δρα αύτδν έπιτάττοντα 
•ίήν Ιί^ν χείρα αυτόθι έπιθείναι , ευθέως δέ έπάγο»Λα • 
Κα\ έζορκιω σε Κύριογ του Θεδγ τον ουραγον καϊ 
ΤΟΥ Βεδγ ττ\ς γης. 'ϋρα πώς κα\ τδν οΐκέτην διδάσκει 
είδέναι τδν τών απάντων δημιουργόν. ΕΙπών γάρ Θείν 
οϋραγοΰ καΐ θεόγ γης, άπασαν τήν κτίσιν συμπερι- 
έλαβε. Κα\ τις δ δρκος ; "/κα /ιή Λάβης γνγαΤκα τφ 
νίφ μον Ισαάκ άχό τωγ ΰνγατέρωτ ΧαταγαΙωτ >», 
/!€(?' ώγ έτύ) κατοικά έγ αύτοΊς ' άΛΧ εΙς τψιυ γηγ 
μον, οΰ έγεγγή&ηγ, χορεύση, καΐ εΙς τή^ ^νΛήιτ 
μον,τίαϊ Λιΐ};Γη γνγαΐκα τώ νίφ μον Ισαάκ έκείββιτ. 

1» ΒίΙ)1. Τών Χαναναίων. 137 δ. ίΟΛΝ.ΧΙδ ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ 

ΕΤδις τήν έντολήν του Λατριάρ/ου τήν τ:ρ6ς τ6ν οίν,έτην 
γενομένην ; Μτ) Απλώς γλρ ττίχραδράμτίς τάείρημένα, 
αλλ* έννόησον τ6ν σχο-^ν του δικαίου, χχ\ λόγισαι δπως 
τ^ ^ταλαιδν έτίοιουντο σ'πουδήν, ου χρημάτων Ιπιζη- 
*ίουντ5ς περίουσίαν, ου ττολυν πλοΰτον, χαΐ άνδράποδα, 
χτΧ ηλέθρα γης τόσα κα\ τόσα , υύ του 5ξωΟεν χάλλους 
τήν εύμορφίαν , άλλα της ψυχής τδ κάλλος έτιεζήτουν, 
χα\ τρόπων εύγένειαν. Επειδή γάρ εΤδε των έν τ!) 
Χαναναία οίκούντων τήν πονηρίαν, είδώς δσον έστ\ν 
άγαΟδν όμότροπον ίχειν σύζυγον, διατάττεται τω παίδι , 
χα\ δρκον προστίΟησιν , ώστε έκ της συγγενείας αύτοΟ 
άγαγέσΟαι τω Ισαάκ γυναίκα • κα\ ούτε τδ διάστημα 
των τόπων, οδτε αΐ άλλαι δυσκολίαί όκνηρότερον αύτδν 
«ερ\ τοΰτο πεποιήκασιν • άλλ' είδώς του πράγματος τ^ 
Αναγχαιον, πασαν ποιείται τήν σπουδήν, χα\ αποστέλλει 
ιόν οΙκέτην, Άλλ* ό μέν πατριάρχης έπιμελούμενος της 
χατά ψυχήν άρετης, κα\ φεύγων τών εγχωρίων τήν 
«ονηρίαν, τοΰτο ποιεί • οί δΐ νυν άπαντες ουκ άν ποτέ 
άνάσχοιντο τοιούτον τι έννοήσαι • άλλα καν μυρίων ή 
χαχών άνάμεστος , εν μόνον έπιζητοΰσι, τών χρημά- 
των τήν περιουσίαν, κα\ πάντα τά&λλα δεύτερα αύτοις 
νβνόμισται , ουκ είδότες οτι γνώμης διεφθαρμένης 
ούσης, κάν άφατος έπι^^έτ) πλούτος, θάττόν τις είς 
έσχάτην πενίαν ήξει, καΐ ουδέν δφελος Εσται τη; πε- 
ριουσίας, ούκ οΟσης της οίκονομεϊν ταΰτα δυναμένης 
&όντως ψυχής, 

γ*. Άλλ' ό μέν πατριάρχης αρκούσαν τφ παιδ\ τήν 
έντολήν έποιήσατο, χα\ δρκοις αύτδν συνέδησεν/Ιδωμεν 
βέ λοιπ^>ν τήν εύγνωμοσύνην του οίκέτου , δπως έζήλου 
του δεσπότου τδ φιλόθεον. Επειδή γάρ είδε μετά 
πολλής σφοδρότητος έντελλόμενον τδν δίκαιον , φησ'ι 
τ:ρ6ς αυτόν • ^Εάν /ιή βούΛηται ή γννή Λορενθήναί 
μεν" εμού , βονΛει τύν νΐόν σου άΛοστρέ^τω εΙς τήκ 
ΤήΓ, δΟετ έξηΛθες έκεΐΟετ ; "Ινα μή, φησ\ , δυσκολίας 
τινδς παρεμπεσούσης έκβαίνειν δόξω τάς έντολάς τάς 
σάς, διά τοΰτο πυνθάνομαι, τί δέοι με παραφυλάξασΟαι, 
χα\ εΐ άρεστόν σοι τδν [484] Ισαάκ έκ:? άπελθεΤν, ώστε 
λαβόντα τήν γαμετήν ούτως έπανελθειν, εΐ μή άνάσχοιτο, 
χαθάπερ ένετείλω, μετ" έμοΰ παραγενέσθαι ; Τί οΰν ό 
β{χαιος ; *Απαγορεύει τοΰτο αύτψ κα^ φησι • Πρόσεγε 
σεαντφ /ιή άΛοστρέψχ^ς τότ νΐόν μου έχει. Ου χρεία 
σοι γενήσεται τούτου, φησίν. Ό γάρ τήν έπαγγελίαν 
Ίζρός με ποιησάμενος, χα\ έπ\ τοσούτον αύξηθήναι τδ 
σπέρμα αύτοΰ υποσχόμενος , αυτός σοι κα\ τοΰτο εύοδώ- 
σει. Μή τοίνυν άΛοστρέψχ(ς τόν νΐόν μου έκεΊ. Κύριος 
ό Θεός τον ουρανού καϊ ό θεός της γης, "Ορα πώς 
χα\ ανωτέρω δρχών τδν παιδα, τδν δημιουργδν τών 
2)αι)ν αύτδν εκπαιδεύει * κα\ νΰν μέλλων έπεύχεσθαι, 
τά αυτά [βήματα φησι, διά πάντων παιδεύων τδν οίκέτην 
Ιπ' Ιχβϊνον τήν πεποίθησιν έχοντα, ούτω της όδοιπορίας 
ϊ^^ασθαι , χα\ θα(^|&εΓν χαΐ ύπίρ τοΰ τέλους. Διδάσκει 
γάρ αύτδν δσης έξ αρχής κα\ έκ προοιμίων άτιήλαυσε 
της παρά τοΰ τών δλων θεοΰ εύνοίας, κα\ δτι αύτδς 
ο&τος, ό κα\ έχ της οΙκείας πατρίδος άναστήσας, κα\ 
μέχρι νΰν τά κατ* αύτδν ούτως οίχονομήσας , χα\ έν 
αύτφ τψ γήρςι τοΰ Ισαάκ τδν τόχον χαρισάμενος, 
αύτδς χα\ τά προκείμενα αύτφ χατευοβώσει. Κύριος ό 
θ80ς , φησ\ , τοϋ ουρανού καϊ της γη<^^ ^^ ^-Ι*^^ μ^ 
ίχ τού οίκον τού πατρός μου , καϊ έκ της γης ης 
έγβτνήθην, αυτός ούτος Ος έΛάΛησέ μοι Λέγων, ΣοΙ 
ί^ώσω τή*• γην ταύτ^ην καϊ τφ σχέρματί σου , ούτος ό 
τοσαύτην τιερ\ έμέ τήν κηδεμονίαν επιδείξαμε νος, αυτός 
όαοστεΛεϊ τόν άγγεΛον αυτού έμπροσθεν σου , καϊ 
Λή'ύ'Κ γυναίκα τψ νίφ μου εκείθεν, θα(^^ών, φησ\ν , ΑΚΟΗΙΕΤΡ ΟσΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 132^ άπιβι • πέ^εισμαι γάρ δτι 6 τοσαύτην περ\ έμέ τήν 
εύεργεσίαν έπιδειξάμενος , καΙ ταύτην προσθήσει τα*ς 
προλαβούσαις, κα\ άποστελεϊ τ^ν άγγελον αύτοΰ έμ- 
προσθεν σου. Αυτός σοι προοδοποιήσει άπαντα, αυτός 
σοι κα\ τήν γυναίκα γνίοριμον ποιήσει , χα\ λαβών 
αυτήν ήξεις. Έάν δέ γένηται , δ μή γένοιτο , κα\ άντι- 
τείνη ή γυνή τοΰ μή πορευΟήναι, αλλότριος ίση άπδ της 
αράς τοΰ δρκου. Τόν μέντοι ν Ιόν μου μί} άποστρέιίτης 
έκεΐ. Ούκ άμφι6άλλο> γάρ, δτι κατευοδώσει σε « Κύριος. 
Κα\ δεικνύς δπως έπεποίΟει τη τοΰ θεοΰ δυνάμει, απ- 
αγορεύει τω παιδ\ τδν Ισαάκ έκζίσε άπαγαγειν. Είτα 
επειδή μετά ακριβείας διετείλατο τφ παιδ\ , κα\ άττήλ- 
λαξεν αύτδν της φροντίδος (έδεδοίκει γάρ ό παΓς μή 
έπιορκήσας άλω τδ προσταχθέν μή πληρώσας), θείς^ 
φησ\, τήν γε7ρα αυτού ϋπό τόν μηρόν, ώμοσεν αύτφ 
περϊ τού ί)'ί(ματος τούτου, ώστε μή τδν Ισαάκ έκείσε 
άπαγαγειν. Είδες πώς έκ προοιμίων έδειξεν ό οΐκέτης 
τήν εύνοιαν τήν περ\ τδν δεσττότην ; "Ορα λοιτιδν αύτδν 
έκ της τοΰ πατριάρχου διδασκαλίας βελτίω γινόμενον , 
χαΐ μιμούμενον τοΰ δικαίου τδ φιλόθεον. Αα€ων γόίρ, 
φησ\ν , ό τΐαΐς δ&κα καμηΛους καϊ άπό πάντων τών 
άγειΘών τού κυρίου αυτού , άναστάς έπορεύθη εΙς 
τΐ\ν Μεσοποταμίαν εΙς τ^ιν πόΛιν Ναχώρ, καϊ έκοΐ- 
μισέ τάς καμήΛους έί^ω της πόΛεως παρά τό 
ρρέαρ τού ύδατος τό προς ό^^τέ, ήν/κα εκπορεύονται 
αϊ ύδρευόμεναι, Καϊ είπε ' Κύριε ό Θεός τού κυρίου 
μου *Αβραάμ. "Ορα τοΰ οίκέτου τ?)ν εύγνωμοσύνην. Τδν 
της οίκουμένης Δεσπότην άτιδτοΰ πατριάρχου ονομάζει• 
Κύριε γάρ ό Θεός, φησΙ, τού κυρίου μου ^Αβραάμ, 6 
τοσαύτας περ\ αύτδν ευεργεσίας έπιδειξάμενος. Κα'ι τί 
θαυμάζεις εί ό οΐκέτης αύτδν ούτω καλεϊ θεδν Αβραάμ• 
Αύτδς ό τών δλων θεδς δεικνύς δπως τών δικαίων τήν^ 
άρετήν περ\ πολλού ποιείται, φησίν • [485] Έγώ εΙμι ό 
Θεός Ιακώβ καϊ ό ΘεόςΊσαάκκαϊό Θεές Αβραάμ \ 
Κύριε, φησιν, ό Θεός τού κυρίου μου Αβραίιμ , εύ- 
όδωσον εναντίον μου σι\μερον, καϊ ποίησον έΛεος 
μετά τού κυρίου μου Α€ραάμ' ώς εί έλεγεν-Είς 
έργον έλθεΤν ποίησον τά δόςαντα αύτώ, κα\ κατά γνώμη ν 
τήν αύτοΰ πάντα εύόδωσον. Ποίησον έΛεος μετά τού 
κυρίου μου Ά€ραάμ, Τί έστι . Ποίησον έΛεος ; Τήν 
έπιθυμίαν αύτοΰ πλήρωοον. Εΐτά φησιν • ^Ιδού έγώ 
έστηκα έπϊ της πηγής τού ύδατος, αΐ δέ θυγατέρες 
τών οίκούντων την πόΛιν εκπορεύονται άντΛησαι 
ύδωρ, Καϊ έσζαι ή παρθένος, ή άν έγώ εΙπω,^Επί' 
κΛινον την ύδρίαν σου Ινα πιω, καϊ εϊπη μοι , Πίε^ 
καϊ τάς καμήΛους σου ποτιώ, έως άν παύσωνται 
πάσαι πίνονσαι, ταύτην ήτοίμασας τφ παιδί σου 
^Ισαάκ, καϊ έν τούτφ γνώσομαι, δτι έποίησας έΛεος 
τφ κυρίφ μου ^Αβραάμ,'Όρτ. τοΰ οίκέτου τήν σύνεσιν. 
Επειδή γάρ ^δει τοΰ πατριάρχου τδ φιλόξενον , κα\ δτι 
τήν κόρην τήν έκει μέλλουσαν άπάγεσθαι όμότροττον 
είναι προσήκει τω δικαίφ, ουδέν έτερον τεκμήριον 
επιζητεί, άλλ' άττδ της γνώμης τήν φιλοξενίαν χαρακτη- 
ρίσαι βούλεται της κόρης, καί φησιν • Έάν εμού αίτή- 
σαντος παρ' αυτής τδ ύδωρ, έπικλίντ^ μοι τήν ύδρίαν, 
κα\ μή μόνον τδ αίτηθ^ν ποιήση, άλλα κα\ τήν δαψί- 
λειαν της οικείας γνώμης Ιπιδείξηται, καίειπη, Κα\ ταΐς 
χαμήλοις σου έφυδρεύσομαι, αρκούσαν άπόόειξιν πα- 
ρέσχε διά της τοΰ ύδατος παροχής της τών τρόπων 
επιεικείας. 

δ*. Έννόησον γάρ μοι, άγατπ^τέ, δσον ήν χόρην άπαλήν 
ύδρευομένην ού μόνον μή άνανεύσαι πρδς τήν αιτησιν, 
ά).λά κα\ χαθειναι τήν ύδρίαν άπδ τών ώμων , καΐ πάρα- 
σχεϊν έμφορηΟήναι τω αίτοΰντι, και ταΰτα ξέν<ι) δντι χα\ 
ούδαμόθεν γνωρίμω* καΐ ού μόνον τούτίο, άλλα κα\ ταις 
χαμήλοις άπάσαις ύδρευσασθαι, καΐ δειξαι διά τών γινο- 
μένο^ν της έν τη ψυχή ευγενείας τά τεκμήρια. "Η ούχ 

^^ Βανίΐ. 6ΐςυ3ΐυοΓ πΐ83. σοι. ΜοΓβΙ. σε. 
^ 5ίΰ ΙηνβΓδο οηΐίορ Ιβ{μΐυΓ βΐΐβιη ίη Καν. 6( {η πΐί8. ίη(6Γ- 
ρΓ68 νβΐιιβ Ιθκΐ8$β \1(ΐ6ΐυΓ, υΐ 6$1 ))0()ί6πιιρ, ίη (ΪΓ»χΌβ(1η 457 ΙΝ ΟΛΓ. XXIV, ΟΕΝΕδ. ΙΙϋΜΙΙ.. ΧΙ-νίΠ. 4311 ΠίίΐΛ «ικβίΜ , α ίη4€ α£€\ρ\€» αχοηηί βΐίο νιβο Ιμμ. 
\\άχ^\ ιη8ΐΐ4ΐαΐυιη ραΙπηΓεΙι Ο"^ ςυθ(1 ΓαπιυΊο ϋοιΙίΐ? ΑΙ 

1)6 ΙΛΓίίΜΙΟΐΟΓίβ ρΓΛίβΡθίΙδ (ΓΐΟΐΑ , δΟίΙ 0(ψΙΐΛ ΐηβΙΐΙΟΠΙ 

€1 ρτηροδΗαιη ]υ5ΐί , 6ΐ «ΙΙοηϋο (ΐιιοη)θ(Ι/ νοΙβΓΟδ ιιοη 
<ΐϋΧΓθ{)αηΙ 8υ1>$ΐαη1ίαιη πιυΐίαιη, ηοϋ (ΙίνίΐίαΒ, ικιΐ 
βοητο», ηοη ΐοΐ «Ι Ιοί ίπ^^οπι Λ^ή, ιιοιι βχίΟΓη» νοηΐι- 
5ια^^8 ίθΓΐη»ηι , 5β(1 βιιίιικτ ριι1ο1)ηΐυ<1Ίηοιη οΐ ηοοΓυαι 
ιιοΙ)ίΓιΙ8ΐ«ιη. Ναιη ςυοπίαπι νίϋβϋαΐ ΐ)β<ιυίΐίαιιι βΟΓυιη 
ηυί ίη ΟΙιαηαηιεα Ιιαϋίΐ&ϋαηΐ, $€ί«η$ (ΐααηΐυιη 1>υηυιη 
511 οοηίϋβοΐϊΐ Ιια1)ΓΓβ ϋβύοπι ηιοτίϋαδ ρΓΧίΙίΐηίη , ρΓΟΒ- 
οίρίΐ δοινο, βΐ ]ιιι•ηιηοιιΙϋΐη η(!ΙιίΙ)θΙ, ιιΐ οχ δΐια οοβίια- 
Ιίυηβ υχοΓβιη Ι^ηίΚϊο αϋιΐυεαΐ : ιιοςπβ ίιιΙΟΓνίΙΙυοί 1ι>- 
οοΓϋΐη , ικ5(|ΐΐ€ ηΚοΒ (1ίΓΠ€ϋΙ««Ιβδ δο^ηβϊη ««"^ "» *'»» 
γοηΚΙπιιΙ : δΰΐΐ δοί^πδ γοι ΗΟΟΟϊ^δΊΐαίοιη, οηιηβηι οιίΓαιι• 
α δίπϋίυιη :ιϋ1)Ί1)6ΐ, ηο ιηίΐΐίΐ (ΙοπιοδίΊουηι. εα^ίοιυηι 
ρΛι ΊαιοΙι;! νίιΐΜίοιη Ιαιιΐυιη αηίιιΓι ςιιχτϋΐιδ, οΐ οΙΙιυΓ- 
ΐ'οηδ α νίοΊποΓυιη ηιαίίΐία, ίΐ3 ςυί^οιη δο ^βιίΐ; ΛΙ πυπΰ 
οίΗΗΟδ Ιιη]υδΐηο(ϋ εοιιϋΐιίοϋβιη ηο εο^ίΐαΓϋΐιΙ ςπίϋοιη ; 
ιιαιη οίδί νίπίβ ίηηυιιΐ€Γίδ ρίοηα δΐ4, Ιιοο δοΐυιη ίΐ)(|υ;- 
ΓυηΙ, φΐαΐΗηηι αϋυιιιΐβΐ ρ6€υηϋ$ ; οχίανΛ οαιιύΛ ρο• 
5ΐχ!ΓίοΓθ Ιυοο ΙκώθΐιΙ, ιΐϋδοίβπΐϋδ δο, δί ηιβηδ ροΓνβΓδα 
&ϊ( , Ιίοβΐ ίιιιπ)€η$αΐ αίΏυαηΐ (1ίνίΐί;ι: , €ίΐυ ίη εχΐΓϋΐηαπι 
\6ηΐαΓ0δ ίηορίαιη : 61 ηίΙιΊΙ ρΓυΓαΙϋΓαδ οροδ, ουιη ηυη 
8!ί ίΙ>ί ηιοπδ ςηοί ϋβηβ ίΐΐαδ ϋίδρβηδ&Γο ςυ ηΐ. 

3. ΥοΓυηι ραΐΓίαΓοΙια δβΓνο »ε€υΓ:ιΐυιιι ϋβιΐίΐ ιηαιι- 
ιΐαίιιιη , οΐ ]υΓ:πη6ηΙίδ «μιπι αϋ^^ΙπηχίΙ. Υίϋοαπιιΐδ αυ- 
Ι6ΐη ηιιηε οΐ δΟΓνί ρΓθΙΓιΙηΐ€ΐιι, ηυοιηο(1ο Ιιοιί ρί6(α- 
16111 ίιιΓιΙ;ι1ιΐδ.>ίΙ. Ναιη ροδίφίαια νίϋίΐΐϋΐυδεπο]υδ1υιιι 
δί1>Ί ρΓα:€Ί()€Γβ , (Ιίοίΐ οΊ : 5. ^ί ηοη νοίίΐβήΐ ιιιιι/ι£γ 
ν€ηίη ηιοΓίιιη , νί$ βΐίαηι ίηαηι ίη Ιβηαιη , ηηάβ ΰχίεΐί^ 
ίηάΗΰαηι?νΐ ηβ, ίηςυίΐ, δί ϋΐΓΓιουίΐαδ α1ί(|υα ίιΐ€ί4ΐα1, 
ΐΓαπδ^ΓβίΙίαΓ ιιΐ3ΐΐ(ΐ3ΐα Ιυα : γο^ο , ςυίϋ οροΠβϋίΐ ιηβ 
οϋδοιναρο , €1 ΐιυηο μΙα66ΐ Ιίϋί υΐ ίϋυε 'λΙ^λΙ Ιδ3:ΐϋ , οΐ 
αεεορίη δροπ^η ιοϋβ.ιΐ', δί ηοη• νοίυβπΐ, υ( ηιαικίαδίί , 
νοΐΗΐ*6 ιηοειιιη? Οαί(^ ί|;ίΐαΓ ]ιΐδΐαδ? Οβπβςαΐ Ιιοο 6ΐ 
Οίείΐ : 6 Αίίβηάβ ί'ώί; ηε €άιΐ€α$ βΐίηιη ιηβιιιιι ίΙΙαϋ. Νοη 
οπί ΐΐΙ)Ί Ιιαβ Γ6 ορυδ.Ουί 6ΐπιη ηιίΐιί Ιιοο ροΐΐίοίΐυδ 6ί>ΐ, 
61 ρΓΟίηίδίΐ δοιιιεη 6]υδ ίΐα ηιυΙΐίρΓιοαηϋυπι , 6ΐί»ιη 
ευΓαΙίίΐ Ιιοο ιι( ρΐΌδρ6Γ6 δυεοαΐ;)!. Νβ ν^ΙΙυίτ αΰάηϋα^ 
ίΐίηΰ βΐίαηι ηΐ€αηι. 7. ΒοηώΐΗ$ ΟΰΜ ανϋ εΐ Βαα 
ΐ€η(Ρ. Υίιΐο (ριοιηοϋο δΐιροηυδ δΟΓναιη ^(^^υ^αIιδ , 
ίρ^ιιιη (16 οιηιιίυιπ ϋοικϋιοΐ'ο ίηδίίΐυίΐ : 61 πιιηο ρΓύεα- 
Ιιιηΐδ ίΐεΓυιη , ο»ϋ6ΐιι νοί'ϋα (Ιίείΐ ; ροΓ οΐΏπίίΐ δοΐΎυηι 
(Ιυεοιιβ, ιι4 Γιάυβί» ίη 6υιη ρίβηυδ Η6γ αΓπρκιΙ» 61 
ίΐύ 1>οΗθ ιοί οχ4ΐυ 1)6η6 δρ6Γ6&» ΟοεβΙ ειήιπ ειιιη 
<|ΐι:\ιι(αιιι οΐίιιι αΙ> ιηίΐίο 1)6Π6νοΐ6η1ίαιη Ουί ίηνεπΰπΐ , 
64 ευιη ςιιί α ϋοπιο ραΐ6Γη2ΐ δ6 6νοεαν6ΓίΙ, οι ϋδςυε αιΐ 
Ιιο6 ΐϋΐιιριΐδ ίΐα ([αΙιοηιανεΓίΐ « ]2ΐη(μΐ6 ίη Οιη ρρονβ- 
€ΐα δ6Π6εΐα Ιδαη6 ιΙβϋβΓίΙ , ρΓΟδρβΓβ εΐίαηι ςη;£ αϋ»- 
Ιιιιο ΓϋδΙηΙ)αηί, Γιείυηιιη 6δ$6. Όίηώιια ϋβα$^ ίιι- 
4ριίΙ« €<νίΊ βί Ιητω, φα α$$Ηηιρίίΐ ηιε άβάοηιο ραΐήι υιά^ 
εί άε Ιεττα ίη φια ηαηι$ ικοι ^ ίΙΙε ίρ$ε ηηί ΙοηαηΙαΜ εχί 
Μΐί/ιί άίεεηδ : Τίϋί ά(ώο ίεηαηι Ηαηε εΐ αηηηή Ιαο : 111ο 
<\\ϊΐ Ιαηίαιη 6Γ§α ηΐ6 (ΙβοΙβίΓανίΙ 1)6ηί|^ΐΗΐαΐ6η) οΐ εα- 
ηηι , ίρ$ε ηιϊΐΐεΐ αηρείίίΐη αΐΗΐη αηΐε ίε^ εΐ ίηάε α^π- 
ρίε$ βΐίο ηιεο ηχοΓεηι. Οοηίίϋεηδ, ίηηυίΙ, η1)ί : οοΓίυδ 
εηίηι δΐιιιι 6υιη ηυί (&η11δ ηιο 1)εηρΓιοϋδ Ηαοίοπυδ 
ρτοβε'ίΜυΐυδ 6δΐ, ρηοηΙ)υ3 εΐίαιη ίΐίικί ««ΙάίΐυΓυηι, οΐ 
ιηίδδϋπιιιι αη|;6ΐυπ) δαυπ) αηΐο (6. Ιρδβ ^ ίιιΐ]υίΐ, νΙαοι Ιί1)1 ρΓχρηΓα1}ίΙ ίη οηιηίϋυδ» ηχθΓ6ηιηιΐ6 Ιΐϋί ηοίηιη 
Γ2ΐείο4, ιιΐ αεεερίΑ εα Ιιυε Γοϋοαβ. Ουοϋ δί 6οηιίη^:κ « 
ςυυιΐ αΐΐδίΐ, υΐ ΓβΙυεΙβΙυΓ υχοΓ νοηίΓΟ Ιιιιο, αΐίυηη» 
6Πδ » ιιι:)1θ(1ίβ1ίοπ6 ίυΓΟΗίοηΐί. 8. ΤαηΐΜηι βϋιαη ώμιιη 
ηΐαε ηε αΐχΐηοαι, Νυΐΐυιη εηίηι ηιίΐιί άιιΐ^ίιιπι 6$1» ηιιίιι 
Οοηιίηυδ δοευηϋα Ιίϋί ΓαεΙαΙοιηηία. 06ε1απιηδί|υΜΐΐυπι 
(1ίνίιΐί6 ρυΐοηΐίφ (Ιϋαΐ, ρΓυΙιίϋοΐ δ6Γνυηι , ηο ϋΙΐΗηι 
ίΐΐο ίηιΐϋοαί. ΡαδΙε», ουηι (ΙίΙί^βηΐβΓ ηιαικίΑδδοΙ »βΓνο, 
ευπαςϋβ βπιη ΙίϋεΓΟδδβΙ ; νβΓοΙιαίυΓ βηίηι δ6Γνι» ιιο 
ηιαικίαΐα ηοη ίηιρίείο ρ6Γ]υΓίί τευβ Γιογοι : 9. ΡοιιΐΛ, 
ίιΐ()υίΐ , ίηαηη $Ηα $\ώΐετ [εηΐΗΓ, ')ηταυίΐ ει ίπρετ υετΙ^Θ 
Ιιο€, ςηο(1 ΓιΙίυπι δΐιυηι ίΙΙηο ηοη α1)(Κιε6Τ6ΐ Ιβαηο. Υί- 
ϋί^ΐί ςυοηιοίΐο ;ι1) ίηίϋο δΟΓνυδ ίη(Ι.ε;ινοΓΐι δυαηι 6Γ{^« 
ϋοηιίηυη) 1)6ηονοΐ6πΙίαιη? Υίιΐοηυηε ςυοηιοϋο οα ρα- 
ΐΓίαΓοΙκ-υ ϋοοίΓΐη» ηιοϋορ εναδοηΐ , εΐ ίπιίΐιιΐυδ ΓαοΓίΐ 
]ιΐδ(ί ρίοΐαΐεηι αίςαο Γ6ΐί£;ίοηοηι. 10, Αεοβρίη εηιιη » 
ίη(]υϋ, $εΓυα$ άεεεηι οωηΗ'α , εΐ άε οηιη'ώα$ ϋοηί$ ηΗΛ 
άοηήηί $ηί εναηί , $ϋννεχιΐ εΐ ρΓθ[ε€ΐιΐί ε$1 ίη ΜεεορΟ" 
Ιαηήαιη ίη είνίΐαΐεηι ΝανΗοΓ, {\, εΙ νεεαηώεΓε εαιηείο*^ 
[αάί εχίτα είνίΐαΐεηι }ηχΐαρη1εηηι αφιω υε^ρεή, ηηαηιΐο- 
ε^τεάιηηΐητ αηηαΐΗΓ<ρ. 12. Εί άίχΗ : Ώοηύηε Οε^ 
άοηιίηί ηιεί ΑύΓαΙιαηι, ^Ίάβ δΟΓνί ρΓθ1)ίΐ:ι(6ηΐ• Ο^ΙΐΜ 
Οοιηίηυηι α ρα1παιχ;1ια ηοηιίιιαΐ : Οοίΐύηε ειιίιη , ίιι<• 
ηηίΐ, ΰείΜ άσηώιί ηιά ΑΙ^ναΙιαηι , <]ΐιί 1;ιη(α ίη ίΙΙαιιι. 
1)6η6(ί€ί3.εοηΐυ1ίδ(ί. Εΐ ({αίίΐ ηιίΓαπ^ δί δΟΓνιιβ ευηι ίΐ». 
νοεηΐ Πευηι Α1)Γ3ΐ)αηι? Ιρδβ οηιηίυιη^ ϋοηβ ηιοηδίπιηβ 
ηυοιηοϋο ]υδΐθΓυιη νίπυΐοηι ηιαςηί Γαείαΐ» ίιιηηίκ^. 
Εζο £11)11 ΰεη$ ΑΰταΙιαηι εΐ ϋεα$ Ιεααα οΐ Όεα$ ΛαεξΛ 
{Εχοά, 3. 6). Ει (ΙίείΙ : Οοηύηε Ώεη$ ύοηώά ηΐ£$ 
ΑΙίταΙιαηχ « ργο$ρετε άίηαε εοταιη ηιε Ιιοά'ιβ , εΐ (αε ίΗΐ' 
»ιΊΊ€οτάίαηι αιηι άοηιίηο ηιεο ΑΰναΗαιη ; (|υαδί άίεερεί ι 
Καο υΐ ίηιρΙΰαηΚυΓ εα ςυχ ίΐΐβ νυΐΐ, εΐ δεευηάυηι 6]ιι& 
βοηΐεηΐίαηι ρΓΟδρβΓα Πιο οιηηία. Ραο υύίετίεοτάΐαιη 
εαηι άοηιίηο ηιεο Αΰτα/ιαηι, Οιύά 6δΙ , Ραο ηιίίεήεοΐ." 
άιαηι Υ Υοΐί εοπιροΐοοι ευηι Γαο. ϋοίηϋο Ιη(ΐυίΙ , 13•. 
Εεεε εβο $^ο ρτορίετ (οηίειη αηα(Β , βΓκε αηΐεηι Ιιαΰί- 
Ιαηΐίνηι είνίΐαΐεηι ερίΰάίαηίητ ηΐ ΙιααήαηΙ αηηαηι» 14^ 
Ει εήΐ νίνρο εαί εβο άίχετο : ΙηεΙίηα Ιΐίβάήαιη Ιααιη ιι(6ίτ 
δαηι, εί άίχετίΐ ιηί/ϋ', Βΐόε, εί εαηιεΙο$ ΐαο$ροΐαΙ)θ^ ιαηΐίε* 
φω ύίΙ)ετβοηιηε$ εεαεηΐ; ίΙΙαηιρτωραταίΐί ρηετο ίαο Ιμ- 
αε: εί ίη Ηοο εορηοίοαηι, ηποά ηα$εήοοΓάίαηί [εεβή» άο- 
ίΐύηο ηιεο Αΰταίιαιη. ΥΙϋο 86Γνί ρΓυϋεηΙίαπι. Ναηι ηυία 
ιιονβΓαΙ ραίπαΓοΙίΦ ΙιοδρίΐιιΙίΙηΙεηι, 61 ςυία νίι*ςΙηοιη 
ίηιΐβ ϋυοεηϋαηι ρ^Γ οηιΐ ίίδϋειη βδδε ρπκίΐίΐαηι πΐ0Γί1)ΐΐ5, 
<|υίΙ)Ηδ ]ηδΐυδ ίΙΙβ : ηηΐίαπι αΙίαπι οοη]6εΙηΓαιη ΐη(ΐΰί• 
πΐ , 80(1 ο1)3Γ2ΐεΙόΓοιη νίΓξίηαΙίδ αηίιηί εχ ΙιοδρίίαΙίιαίο 
€θΙ1ΐ£[θΓθ νυΐΐ, ϋΐ ίπ(]Ηίΐ : δί (ΐυαηϋυ ε£;ο 3ΐ]υαη) αϊ) οα 
ρείΐνοικ) , εΐ ίηείίηοΐ ηιίΐιί Ιιχϋπαπι : εΐ ηοη δοΐιιηι 
ίαείϋΐ ςιιθ(1 ρείϊεηηι » δβιΐ εϋαιη οΑηάοΓεηι &ο ΠΙιοΓα- 
ΙίίαΙβιο Η\6π1ίδ δυχ ^βεΙίΓΟί , ιΙίεΑίςιιβ : Ειίαηι εαηιο- 
Ιθ5 Ιυοδ αςυαίΜ) , ηιοηκη δυοτυπκ ηιαηδυείυάίηεηι βα- 
Ιίδ 6Χ αςυο! ΙαΓ^ίιίοηο οδίοηϋίΐ. 

4. ΛηΙπΐ3(1νοη6, οΙ)δ6θΓθ, ο^ΐΓίδδίηιβ, ηυαηΐυηι Γυ6- 
νιί, ςυοιΐ νίΓ^ο Ιοηοη αίίπαιυπι ρροΓϋοΐα ηοη δοΐυηι 
3ηηυ6Πΐ 6]4ΐ$ ικΐΐίΐίοηί, εΐ ϋεροδυεπί 9ΐι Ιιηηιεπδ 
ΙιγίΐΓίαιη, 61 αά δοείεΐαΐεπι ρΓχϋαεΓΪΙ ροΐοηΐί νίΓΟ ροΓ- 
βςηηο εΐ ρποΓδυδ ί^^ηοΐο : αίςηβ ηοη δοΐυηι ίΐΐί όε- 
<]6Γίΐ, 80(1 61 εαπιείοδ οηιηεδ αςΗανεπί, ο( |κ:γ ο:ι ςΜ:υ 
Αείιαηΐ πιοηδίΓϋΤΟπΙ αηίιηα! δα» ίη^εηυΐΐίΐίειη. Λϋ 45§ 5. Ι0ΑΝΝΙ8 α»Υδϋ^Τ4ΗΙΙ ΑΒΟΗΙΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 440 ΙΜΜΙ» ςηο4 «ΜΐΙιΙ •ι!μβ ?ΙΗ <ΙβΜ|{Μΐ Μίρβ ρβίβη- 
ιΊΙνμ Ι•Ινι? Ει (|ΐΜ(1 άΛ09 06 8φΐ9 ςοχ ρπΒΐιβίυΓ ? Ιη• 
ΐΰπΐιιιιι ΟΗπι ίΑ€08 Ιοηβηΐ, «ι &1> β€€6()6η(ϋ)ΐΐ8 οπιηΐιΐΓ 
•α ρΑιφβρ6^ βι>ρΜΐ€ηΐ, ςαβ Ιοακη ΜΟβικΗιηΐ , Μ ΙΙι* 
^6^• ιυηΐΜΐιΐ, Ιβιηβίβΐ ηΙΙιίΙ Ιηά» ηίοαβιΟΓ ί|^{9 » βιβ! 
Ηΐιινηίφτί »ίΐ)ΐιιιιΊ &€Γ6η<ΐ6Γθ τ^ίηΐ. Ηίο βυΐϋη 61 ιηιι- 
Γΐ6Γ Μ |Ηΐ•ϋ9, Ιιχ<}τΙαιη φΐοηηβ βυρβΓ Ιιιιιιι€ιΌ5 ίβΓβηβ, 
ηο» μΙιιιι• ηι» ^ητ&ΐΗΐι Ιαΐίΐ φκκΐ αΙ^ ^ ρβΙύτοΙαΓ : 
Ηά Η ψ\βΛ φΜΐη ρ^ϋΐνιη βηΐ €θΐΐ€€8$ίι ! €Ι ροΐιηη 

4θ(Νΐ» «Ι ρβΙβ^Ι, &1(|ΙΙ6 61 86ΐρβ2 6ΐ3»ΐη 0β11Ι6Κ>β ρο• 

1«ι« ΐΒβΐΙιι:ιΐ• Αηηυοταΐ 6η!η 1)6ΐΗ|^οα8 Ι>6ιιβ ρ3ΐΗ>Γ• 
Λλ ρΓ6€ΐΙηΐ5, »ηςβΙθ(|υ6 βιιο ιηίβδο, οιηηΙ& ίΐίβι <ϋ»ρο- 
ΐοίΙ βοΗ βΐϋΐιΐ δΟΓνυβ ροΐίνοηΐ. ΠοΙη ρο8ΐφΐ»ιιι νΐϋίΐ 

96 ΙρΜ ΡΓ6068 Ρ&ΙγΙ«1Γ€Κφ 611)01669, 6ΐ θ1)ΐίΐΙΙΙ}Ι Υ\τ%\* 

96ηι <ΐ«ι«ιη ορί&ΐι.ιΐ, ίΙΙΙυβςιιβ 6χίιιι}»ιη τί()•ΐ Ιΐ65ρίΐ8ΐι- 
1&ΐ6αι, τίιΐβ ^ί(Ι βΐ; (Ιίείΐ βιιίιη: 9Θ. Ραύηανίί α 
«ΜΠΝίνιί αφίοπί ίη αίΜίεί , «Ι αιπιιτίΐ Λά ριιΐηιιιι, ηΙ 
ΙίΦίβΓίηί αφίΟΜ , €$ αφπηίΐ οηιηα ΜΐηβΙοΜ €)Η$. ΥΙ(Ι6 
1θ€ορΐ6ΐΐ58ΐαι&η ρΓοαιρΐίΐυ(1ίη6ΐη. Ρ6τ Ιιοο 6ηΙιιι φκκΙ 

νΜΜίηίαΓ ρυ6ΐΙφ βυιηπια ΑίαοΠίΜ : ςιι!» ιΐ6φΐ6 υΐ 
6ΐί6ηβ αυΓυ^ίΐ, η6ηιΐ6 ρπΒΐ6ΐΐυ οοηΐίηβηΐΐχ ρ6ΐΙΐ!οβΙ 
Ι6ΒΐιίΙ : 56(1 6001 ιοοΗ» ιη2ΐη8υ6ΐα(ϋη6 ίηςυΐΐ, 18. 

Β1^9 ^ΟΜίΜ. €θ{ίΐ2Ι, θΙ)$6€ΓΟ, ςίΜΠίΑ 6ΐ1&ΐη 691 2βΐ3ΐ6 

Ιίκπΐ 60ΐιΓιη6ηΐί» «ϋϋ^βηΓίΑ » 61 ιηο(ΐ6«ΐί3Β 6ΐηίιΐ6ηΐ!λ 
Ιηβρϋ&ΗΐλΐίβςΐΜ ίΓβςαεηΐία. ΟαίΙ^β \%ϊί\ίτ ορΜπι» 1ι9Β€ 
οοη »«ιιΙ ρτ6ΐίο8ίοηι Ι φΐίΙ)ΐιβ ιI1^λΜ^^8 Ιΐ9Β€ ηοη »ιιιιΐ 
ρηβΓ6Τ6ΐκ1&? Η266 50011118 (1ο$ , ΙιίΒΟ Ιηηυαΐ6Γ8 1)οηα , 
Μ^ Ιΐΐ658υηΐ8 ςιιί ηοη 6(Μΐ5ΐιΐϋΚυΓ• Υίάβηβ \%\ΐ\ίτ 
ρηιϋ6η5 56πτυ5 ΐΗαηίΓ65ΐ2ΐη 06ί ρΓονΜίβηΐίαιίι , 21. 
Β ί»€€6 α ί ύΟίη, ΙηςυΙΙ , €ί ίΐΜαΙ, ηΐ Λϋίτβί γτΘ^ρ€τηηιη€ 
ράη€ί Αοιηίιηιβ ίϋτ ικκιη , ηη ηοη» Ομ\ά 6βΙ Πΐυϋ , 
ίΗ§α^αΐ ύοΜ ? ν6Γΐ)8 {ρ55 ραβίΐφ (Ιί1ίκ6ηΐ6Γ «οη5ί(ΐ6- 
Ιΐΐηΐ» Μρβοΐοηι, }η6685υΗΐ » Η&Μΐυηι, &11»^ιΐ6 οοι- 
«η : 61 6Χ9ρ60ΐ8ΐ»1, VI Ηίηΐ «η ρτοΒρΦηηι (€€Μ$€ί 
ΡοιηίηΐΜ ίί€τ ηηιιιι, αη ηοη. Ναοί ςυ£ ]3ηι Γ&€ΐα 6πιη1, 
ίαιί§η6αι 61 ρΙοΓίοιαοι νίΓ|;Ιιιΐ5 ί•(Ιί6&ΐΝΐηΐ ιτίΠαΙβαι• 
Ει ϊόβο Γ6ηιυη6ταη5 6]ιΐ5 οΙ)6(ϋ6ηΐίααι 6( Αςιηι 5ΐι1>ηιΙ• 
Ιιί8ΐπιΐΜ)η6ηι, εΐΓβαοιροηίΙ 6ί , Ιο^ιιίΙ» 29. Ιμνιγ^ι βιι« 
?ΜΙ €ί ύπΜ αηη11α$9 61 ά\\\%9Μ€Τ •<1<ϋβ6βΐΜΐΐ, ^υ» »4 
1ρ$&ηι ρ6ηίη6Γ6ΐιΐ , 6Ι ρο^ΙνιΙ , 25. €9^μ$ μ βϋαΤ 61, 
ϋίιιΐΝ €$ί ΛγΛά ραΙτΘΜ ΙΗΜΜ ΙοοΜ άί9§ηατΗ ? €οη8Νΐ6η 
61 1ιΚ6 ρυ6ΐΐ9β Γ65ροη8υοι. Ναο) 6ΐ6ΐιΙ 61110 «ςιι»ηι ρ6• 
Ι6Τ6Ι, ηοη 5θ1ηηι 6Βηι ϋ6(ϋΙ * 9θά 61 65Πΐ6ΐο5 Ηΐίυβ ρο<τ 
ΐοτϋ : Ιΐα 61 ΗΙο , Γ0β3ΐηΐ6 86ηρο , ηυηι 65561 1θ6«5 , 6( 
6ΐ•]ιΐ5 68561 ΑΠα , ΙηφίίΙ , 14. ΡίΗα μημ ΒβίΑκβί» βΐϋ 
ΜέΜα , 9"^!» ρ€ρβήΐ ίρίί ΝαΰΗοτ. ΟΙοίΙ 61 ρΑΐΓ6« 6( 
6Τ00Ι , υΐ Ηϋβ €0|^ϊΐί8 Αα( 8ΐα6ΗθΓ• ΥκΙβ €8η<Ιοτοιη 

ψΛάΪΛ. &6 ραΐΓ6 Γ088ΐαΓ, 6ΐ 0011 8θ1θΟΙ 11006 ΜΛΟΛΪ^ 
66(1 61 Ρ8ΙΓ60Ι ρΑΐΗβ. Εΐ 6001 ΙΌ($1556ΐ 86Τν08 8θ1θΟΙ 

00 65561 Ιο6θ5 (ϋτ6Γΐ60<1ί , ϋΙ& ο^^νΙΙι : Νοο 5θΙθΟΙ 
1θ6θ5, 56(1 25. £ΐ ίωηίηΛ α ρα^κ/οιη οαι/ίοιη 6|μι< ομΓ 
ΙΙ«6 ηΐ 80(1ί?ϋ β6Γτα8, 8(1οι(ηΐθ8 Φ81 αιίποο 61 Ιαγ- 
ρηι ρο6ΐ1« 1ΐ05ρΙΐ8Πΐ8ΐ6ηι. Ει οΙ ώάϊοϊΐ $% οοο κΙ 

)|00Ι05 ({005(1801 ▼6θΐ856» 56(1 Ιο (ΙΟΟΙΟΟΙ Ν8(ΑθΓ ^01 

Ιτοΐ6τ οηΐ ρ8ΐΗ8Γ6ΐι», 26. Ηο€ €ΜΜ ψ^ο^α , ίο^ίΐ, 
Ιμμ• βάοηαήί ΒσηάηΜΜ. Εχ1ϋΐ8ηΐ»8 ϋ8 ςο» 60^00- 

Τ6Τ0Ι » 61 ϋ8 (|095 Ιρβί ρ06ΐΐ8 4ΙΧ6ΠΙ|, ΑέφΤΛυΗ Β9ΜΛ' 
ΙΜΜ« |Τ8ΐίΜ4«6 ϋϋ 6ρΙ « 60 ^110(1 10 ρ8ΐΓί8Γ(1ΐ80Ι 6ΐ ίη 86 ΐΑηίαηι ά66ΐ8Γ&88β ρτονκίοοϋοαι» 61 (|ηο4 οαιι- 
ηίο ρΐααο 61 ί3ϋΙΙ)8 ίΐΐί ^6^^Μ1^586^ : 61 (Ιαίι : 27. Β^ 
ηέάίΟΜΒ ΟοηύΗΜΒ /)«νι άοιηΐηί οιμ Α^ταΙποΗ , φΑ ηοη 

θ4ΐΙκίί/ ίΗϋΙΗαΐΛ ηΟΜΙ <Ι ΜΠΜΜΙ ο ά0ΙΗ»ΛΟ ΜΜ6, Ρθ6ΐ« 

(100ΠΙ ιτί^ίΙ ριΐ6ΐ1α 1>6ηονο1βοΐίαοι , 61 οΐι οα οηιιιμ 

ηΐ8θΙί68ΐβ (Ιίϋίοίΐ, ΙΟΟΟ ΟΙ ίρ86 ρυ6ΐΙ;0 8ίβΐπβ68ΐ (|ΙΜ8 

65861 2 61 ρ6Γ §^8ϋ8^οο1 αβΓιοποοι ίη 1)6001 ροΐοοι 6• 
ί»6Η 86 000 6χ &1ί6η« άοηιο ν6ηίΓ6 , 86(1 ίΓαΐΓ6ΐο Να- 

6ΐ|θΗ5 6856 6001 ςοί ΙΐΟΟ 50 011515561. 11x6 θΙ>ί (ΙΙ(1«€:| 

28. Ρ^εΙΙα , 6οηι οια^ηα τοΙορΐ8ΐ6 , €»€ατΗΐ , [»(\\ι'Μ. 
νί(!6 φΐοοιθ(1ο ίη 5ίη§[υ1ΐ5 (ΐ6€ΐαΓ6ΐ ηοΙ)ί5 Ιΐ05ρίΐ»1ί-τ 

13115 8ΐθ6Γΐΐ8ΐ6σΐ , €υΓ5α , ν6ΗΝβ , 01&1ΐ506(0<ϋηβ. 6Ίί^ 

ϋντΗί 6ηίπι , ίηςαίΐ, βΐ βηοοκ/ίβ•/! ίη άοίηο ηιαίήε »α($ 
βηχία ν€τία Ηλ€. ΟηηΙα ηπα ααάίνΰταί 8 &6Γνο, ραΓοη- 
ϋΙ^ 5ί^ηία€3νίΙ. 29. Εί (:ιΐέηίΓπΐ,ίη(}θίΙ, Ια^αηαά 
Ηαηίηηη (9τα$ αά /οη^^ι». Υίϋβ ηοοπΗχΙο 61 1ιί€ €υΓ$ο 
ά65ί(!6Ηοηι 5ηοπι πιοοβίτοί (ρ. 50). Ει οΐ ν1(ϋΐ Ιιοιηί• 
ηβηι 5ΐ3ηΐ6ηι οροά ίοηίοοι €οαι ο&ωοΙΙβ , 51. /)ίΛί< ά ; 
ν«ιιι\ ίΐι^τβά€Τ€; 6βη^ίΓΐιΐ8 Ι>οιηΜΐιΐ5 : €μτ (οτί$ κ^/ίβ/ί ? 
Β^ άηροΜάοΜΜίη βΐ /ογοιμ €ύηΐ€ΐί$, ΥίϋοβΙ Ιιοηο 1>ο« 
06(1ί66ηΐ6πι 1)61101 10 8(Ιν6θΙο ρ6Γ6||[ηηί » 61 ςυοιιιοιίο 

8016(10801 Ιΐ05ρΗ8Γΐΐ8ΐ601 ίπίρΙβΓβΙ 0ρ6Γ6, ΟίΟΐΐί» ΟΙΙΙΠ 

1ΐ0ΓΐΑΐ08 6ϋΐ. ν^ιί, ίη(|οίΐ, ίη§ηά€Τ€ : ]2ηι 6οίηι /ν#^ 

ρέΠτανί άΟΜΗΐη €ί /0^IIIΜ ΜΙΙΙ^ίΐ. 06ίη(ΐ6 ίΐΙ([Γ6550 60 ι 

ίοςίοίΐ : 52. Ώ€$Ιτανίί ζαηαίο• βΙ 4€άίΙ ρβ/Μ« , €ΐ /ίατ• 
0001, α α^ιιοικ, οΙ Ιανατεηϋιτ ρ€άα ^η$, 

5. Υί(1β ςοοπιθ(Ιο 1ιί ηοί 8(11ΐ06 6γγογ6 I€η61>Α^ιυ^» 
η8§[η80ΐ 1ΐ05ρίΐ3ΐίΐ8ΐί5€0Γ8αιή([6ΐ)80(• Εί άβάίί ιι^ιιαιο» 
Ηί ΙοΗοτΜίίΐτ ρβά€$ ΐζ/θ8, βί ρέάϋ νίν^Γκηι ^ ΓνΐΜ Μ 
€ταηΙ, 53. Εΐ αρροϋίίΐ μ ρβη€ί αέ ΰΟΜβάέηύπίη, 8ο(1 

ΙΐίΟ 8(160(16, 0||56€Γ0, 018^801 ίοπίοΐί ρΓΟϋοΟίίαΟΙ. 

ΟοίιΙ 60110 811 ? ΝοΛ €•Μ€άαη^ άοη€€ ΙοφΜτ νατύα »ι««, 
Υθ8 ςοί(ΐ6θΐ, ίθ(]υίΐ, οίΒΰΙυοι ν65ΐηια) ίη 0)6 ρπε^ΐΐ-» 

118118 : 6ΚΟ 301610 06ς08ς080Ι 30168 (ΙΟίΰΐίβ 0)6Φ Γ8- 
ΐίοοΟΙΟ 1ΐ8ΐ>6ΐ)0, (ΙοηΟΟ €808301 ¥05 (1θ606ΓΟ , ρΓθρΙθ? 

(|08η ίο Ιιοηο νί&ιο βΐηι οιί55οβ, 61 ςοοτ6 8 €Ι)3η8ηχ8 
Ιιθ6 τοηβΗοι, 61 ^|υοαιθ(1ο ίο (Ιοαιοιο ν€8ΐΓ30ΐ Ιιυο (Ιο• 

6105 5101, 86 6001 008018 ()ί()ίθ6πΓΐ5, ΙΟΠΟ 6ΐ νθ$ ΤΟ* 

5ΐηοι 6Τ28 (Ιοο)ίοοιη οιοοοι Κ>6θονοΐ6ηΐί3ΐη (Ιοοίβπιτβ 
ροΐ6τίΙί5. Ν8ΠΓ8ΐίοη6ηΐφΐ6 ΟΤ508 οίΐ :54. 8ίτυΗ$ ΑΙ^τλ^ 
ΙΐΛ 8001 €^ : 55. ΏοηήηΗΒ οκκοι Ββηέάίχίΐ (/οινιμιοιι 
οΜοηι ΐΜΐΜ#, Φί άϋϋΐά*^ 09€$ 61 νΗπίΜ^ λμτμμ €ΐ αγ• 
5^/001, 8βΓ80β «ι αηΜαί^ μομ/οι «Ι Λύηοι. 56. Εξ 
ρ€ρ€τΗ 8αηα ηχοτ 4•ντ•οΙ οι^ί /ϋίιιηι οοοοι άοηιΐηο ο(£ο, 
Οίη ίρ$0 ίαΐΗ 5βΝ»ίΜ€€, €ί ά^άΐί Ηϋ «ιηιιία ηνΛ€ΗΗΐηαφ 
Αο^ϋ. Υί(ΐ6 (ριοηκχίο οοοι (1ίΙίβ6ηϋα οιηηί86ί5η9ΓΓηΐ. 

11Ιίθ8 8001, ίοςοίΙ, ΑΙνΓοΙι» 86??08, ς0601 0051:8. Οί- 
86ίΐ6 ίΐ8(|06 ςθ80ΐ80Ι 85 ΟΟΙΟίΟΟΙ 1)001100 Ιΐ6η6(1ί€ΐίθ- 
0601 60056(1011108 ςίΐ, ίΐ8 Οΐ ΤΟίΐΙΟ 511 (1ίΐ8ΐ09. Ι)6Ίη(Ι6 

^6608 θίνΐϋοηιοι 6ορί8θΐ, ίη(|θίΙ: (Ηα βΐ «ι/ιι/οχ, 

βΤ^^ίΟΟΙ^ αΟΓΟΝΙ, 5€ΓνθΙ €Ι βΟΠ/Ζοί, ΓβΟΚίοΐ «Ι ΟΜϋΟΙ 
06(|θΐ8ίτίΐ. Αυ(|ϋ6, (1ίΤΐΐ65, (|0ί ΙΟΙ 61 Ι0ΐ(|00ΐί(1ί6 6ηι1- 
||8 ρτχάή, Η 1νιΙιι68 80 (ΐ63ηΐΐΜΐΐ06η 61 8ρΐ6η(1Ίά88 
400108 5Μΐίβ€8ΐί5• 

ΜΗΜμ ηοη ίη Βηρβτβηί» ίιηρφηά^η^. — ΥίιΚΜ'» , 
ίο ςοίΐΗΐ5 (Ιίγίΐία ίοβίί ίοοΗοΐ οοηβαΐοΐ» ? Νθίι(ΐο8ηι 

* δί6 βαιηι ίο δ8νΠ. Ιη Ιοχίο τβΓΟ ββρίηββίηΐι Ιοΐ6Τ- 
ρτβΐυηι 1ιί€ 6«εηιΐΓ βοοβαι, .... ΒΛηφΛίχϋ Ρομμομ μιμοο 
φΜε, €ί 4χαΙίαίη$ €$1 (χαΐ ύψώ^η), £( άξάΗ η, 61ο. ΙΝ ΟΑΙ^. ΙΧΙΥ 6ΕΝΕδ. ΗΟΜΙΙ.. ΧΙ,νΐΙΙ. 4^ (νι πολλο\ χα\ &νδ^βς βντες άνανβόον^ ισολλάχις 
τ&ς τοιαύτας αΐτήαεις ; Κα\ τ( λέγω πρ^ ύδατος 
(ήν ; Ενίοτε δ^ς κατέχοντες, χα\ ύπ6 των παρ- 
V παραχούΐούμενοι , ώστε ιιαρα^χεΤν βραχΰ άνα- 
X » ίνα λύ^^νον άνάψωσιν , ουδέ τούτο ιιοιησαι ^ν• 
αι, χαΐ ταύτα του πυρ6ς ούδεμ(αν έλάττωαιν ύπο- 
•τος, χ&ν μυρίοι ώσιν ο( μέλλοντες &ι:τε(ν. Ένταΰθα 
ι γνν)^ χαΐ χόρη , χα\ ύδρ(αν 1π\ των ώμων φέ- 
(, οΟ μόνον ούχ έδνσχέρανε πρ6ς τ);ν αΓτησιν, 

9ΐαΙ Ιπιβαψιλεύεται ν^ αΙτήσει , χα\ τ6 7α>τ6ν 
(ει, χα\ έξ οιχε^ας γνώμης χα\ ταΐς χαμήλοις 
ιααβθαι επείγεται. Ό γάρ φιλάν6ρα>πος Θε6ς 
ύαας ταΓς του τεατριάρχου προσευχαΐς , τ6ν &γγε- 
(ύτου προπέμψας, &παντα ταΰτα ώχον<5μησε γε- 
II , χα\ χαθάπερ {{τησεν ό παίς , ούτως άπαντα εΙς 
> έξηλΟεν. Είτα επειδή) είδε δι^ των έργων τ);ν 
ιίαν των ευχών του πατριάρχου , χα\ επέτυχε, 
ΐΛρ (πεθύμει, της χ6ρης , χα\ είδεν αΟτής τήν 
$άλλουσαν φίλοξενίαν. Έσ^ίευσβ γάρ, φησ\, καΐ 
\τωσ8 τίιν ύ^ρίατ εΙς τό χοτιστήριον , χαΐ 
ΜΤ έΛΪ τό ρρέαρ άττΛησαι, χαΐ ύδρβνσατοαάσαις 
χαμήΛοις. "Ορα τήν προθυμίαν [486] έπιτεταμέ- 
Τ6 γάρ/££ΤΛίίνσ€, χαΐ έξβχένωσβ τ^ν {ί^ρίαν^ 
\δρ€ψετ έχΧ τό φρέαρ^ δείχνυσι της χ<$ρης τ{]ν 
>ν προθυμίαν * δτι οΟτε ώς (ένη άπέφυγεν, οΟτε 
άσιι της σωφροτυνης άνένευτε πρ^ τήν αΓτησιν, 

μετά πολλής Ιπιειχείας φησ\ , Πΐ6 , κνριε. 
ίησδν μο( έν ήλιχί^ τοιαύτη πότη χα\ σωφροσύ- 
χρίβεια, χα\ ταπεινοφροσύνης υπερβολή, χα\ φίλο- 
ς (πίτασις. Πόσου πλούτου γοΟν ούχ άν ε Γη ταύτα 
ιτερα ; πόσων θησαυρών ταύτα ούχ &ν προτιμότερα 
)Γήβΐιιτο; Τούτο ή μεγίστη προ\ξ, τούτο τ3ι μυρία 
λ, ό θησαυρός ό μηδέποτε δατηινώμενος. *Ρρών τοί- 
^ιι«6ν ό ευγνώμων οιχέτης (ναργή τού θεού τήν 
καν, Κατ$μάιτβατ€Τ α<)ζί\γ^ φησ\, καϊ »αρΒσιά\Λα 
"τΰται, 6ΐ ^ώίίωσε Κύριος τήκ όδόν αϋτοϋ^ ή 
Γ( (σνι, ΚατΒμάγθατΒτ αυτήν; Αυτί τά [βήματα 
οόρης χατενόει, τ6 βλέμμα, τήν βάδισιν, τ6 σχήμα, 
ιλα &παντα, χα\ άνέμενεν ΙδεΝ, ΕΙ βνώδωσβ Κί^ 
Ηίτ όδότ αϋτον^ ^ οΰ, Τά μίν γάρ ήδη γεγενη- 
I φησί, πολλήν δείχνυσι της χόρης χα\ ύπερβάλλου• 
ήν Αρετήν. Δι* δ χα\ αμειβόμενος αυτήν τής Οπ- 
ς χα\ της του ύδατος παροχής, περιτίΟησιν αύτΙ), 
;, ίτώηα χρυσά κάί δύο γέΛΛια^ χα\ περιειργά• 
μλτ4 άχριβεία; τά χατ* αυτήν, χα\ ήρώτα. Τίνος 
ϊιηρ 9Ϊ; χα\, ΕΙ ίση χαρά τφ χατρζ σον τόΛος 
κΛτοΛνσαι ; Σχόπει χαι Ινταύθα τής χόρης τήν από- 
ν. Καβάπερ γάρ Ιπ\ τού ύδατος οΟ μόνον τ6 αΐτηθλν 
<ΐχ€ν, άλλα μετά τ6 πιείν αύτδν χα\ ταΐς χαμήλοις 
ίσατο * ούτω χαΐ ενταύθα πυθομένου τού παιδδς, εΐ 
μόνον τόπος, χ«\ τίνος ήν θυγάτηρ , φησίν ή χόρη * 
Ιηΐρ 9ΐμϊ Βαβονί^Λ τον ΜβΛχάς^ Ιν Η^κετ αύτφ 
^ Α4γει χαλ τ6ν πατέρα χα\ τ^ πάιηοον, Υνα γνω- 
;&xε^ης προθυμότερος γένηται. *Ορα «ύγνωμοσύ« 
» %ψΐς ΐΜίδός. Περί τού πατρός 1ρ««τηθ•1σα ο6 μόνον 
» χαταμηνύει , άλλα χα\ τού πατρίς τόν πατέρα. 
πυθομένου, εΐ Ιατι τόχος μόνον χαταλύααι, φησίν * 
ίόνον τόπος, άλλα καΐ Αχυρα καϊ χορτάσματα 
Ιά ΛΛρ"* ^^μ^^. Ταύτα αχού σας ό οΐχέτης , χα\ θαυ- 
ις τΐ^ν παΐδα της δαψιλούς φιλοξενίας, χα\ μαθών 
& ιιρ6ς άγνωτάς τινας παραγέγονβν, έίλλ* εΙς τήν 

(ΰγνβ•μ•σύνην. ^«ο τοχ, υΐ ]αιη τΐιϋηυβ, οπιηββι ΑοΝίιιη 
Ι«4^ΙΙΡΝ δΐβηιΟοί. ΗΙΰβοιβπα υιια εΐηάαΐεή ϋοηΑψττΡΛ 
μηΜΗαΐ€ηι $^ί&€•(β γί^βΙαΓ. ΥβΙαε Ιιιΐ6ΓρΓ€5 νβΠΙΐ ο!χίαν τού Ναχώρ, δς άδελφδ; ήν τού πατριάρχου, £ύ- 
δοχήσας^ φησίν, ό άτθρωηος χροσεχύτησΜ τφ ΚνρΙφ, 
Έσθε\ς έπ\ το?ς γνωσθεΤσιν, Ιπ\ το?ς ε!ρημένοις παρά 
της παιδός, Προσεχύντισβ τφ ΚνρΙφ^ τήν εδχαριστίαν 
άνήνεγχε τφ Δεσπόττ\ τψ διά τήν πρδς τδν πατέρα ^ 
εύνοιαν τοσαύτην χα\ ιτερί αυτόν έπιδειξαμένφ τήν χη- 
δεμονίαν, χα\ ούτω πάντα μετ' εύχολίας αύτφ χατευ- 
οδώσαντι • χαί φησιν • ΕϋΑογητός Κύριος ό Θεές τού 
κυρίου μου Αβραάμ, δς οϋκ έγκατέΛιαβ τήτ δίκαιο^ 
σύνην χαΐ τ^ι^ άΛήβειαν αυτού άχό τού κυρίου μου. 
Επειδή είδε της παιδός τήν εύγνωμοσύνην, χα\ έμαθεν 
άπαντα σαφώς τζαρ^ αυτής, λοιτΛν χα\ αυτός γνωρίζει 
τίί χόρϊΐ, δστις έστ\, [487] χα\ διά τής ευχαριστίας τής 
εΙς τόν θεόν χατάδηλον αύτη ποιεΤ, δτι ούχ έξ άλλοτρίας 
οΐχίας παραγέγονεν, άλλα χα\ αδελφός τού Ναχώρ έστιν 
ό τούτον διαπεμψάμενος. Ταύτα 7Γ^θομένη ΉΛοΓ^μετά 
πολλής της περίχαρε ίας δραμούσα, φησίν. *Όρα πώς 
δι' έχάστου τών παρ' αυτής γινομένων δείχνυσι τό πρό- 
θυμον τό περ\ τήν φίλοξενίαν, διά τού δρόμου, διά τών 
(βημάτων, διά τής Ιπιειχείας. Έδραμβ γάρ, φησ\• καϊ 
άΛήγγ$όβτ $1ς τάτ οϊκοτ τϊ^ς μητρός αύτης κατά 
τά/ήϊματα ταύτα. Πάπα άχερ Ι^κονσε παρά τού παι- 
δός έγνώριαε το?ς γονεύσι. ΚαΙ έδραμε^ φησ\, Αά6ατ 
Λζρός τόν άνθρωΛοτ έξω έαϊ τήκ αηγήν. 'ϋρα χαΐ 
τούτον διά τού δρόμου δειχνύντα τόν πόΟον. Κα\ Ιδών τόν 
άνθρωπον έστώτα έπ\ τής πηγής μετά τών χαμηλών, 
ΕΪΛετ αύτφ' Αενρο , εΙσεΛΟε' εϋΛογητός Κύριος ' 
ϊνα τΐ ξστηχας έζω ; Έ^ώ δέ ι\τοίμασα τ^\τ οίκίατ 
χαΐ τόαοτ ταΐς χαμήΛοις. "Ορα χα\ τούτον εύλογούντχ 
τόν Κύριον έπι τή παρουσί^ τού ξένου, κα\ πρό τής διά 
τών Ιργων φιλοξενίας πολλήν τήν προτροπήν έπιδειχνύ- 
με^/ον. Δβυρο, φησ\ν, εϊσεΛθε • προλαβών Ετοίμασα 
τ^}^ οίκίατ καϊ τόχστ ταΐς καμήΛοις. Είτα εΙσελΟόνχος 
αυτού, φησίν • Άχέσαξε τάς καμί\Λονς, καϊ έδωκεν 
άχυρα καϊ χορτάσματα, κχύ ύδωρ νίψασΟαι το7ς λ<?- 

σϊν αυτού, 

ε'. "'ϋρα πώς χα\ δτι τής πλάνης Ιχόμενοι περ\ τήν 
φίλοξενίαν ήσαν πολλήν τήν σπουδήν έπιδειχνύμενοι. Καϊ 
έδωκε νίψασθαι τοΊς Λοσϊν αυτού, κα\ τοΤς Λοσϊ τών 
ανδρών τών μετ' αυτού, ΚαΙ ΛορέΟηκεν αύτοΤς ίρ^ 
τους φαγεΊν, Άλλ' ενταύθα σχόπει μοι τού οΐκέτου τήν 
πολλήν σύνεσιν. Τί γάρ φητιν ; Οΰ μί} ράγω , έως τού 
ΛαΛησ^ί μ» τά ί>ήματά μου. ΤμεΙς μίν, φησ\ν, έπ- 
εδείξααθλ τά παρ' εαυτών • 4γώ δ^ ού πρότερον τής έμής 
άναπαύαεΛος λόγον τινά ποιήσομαι, μέχρις άν τήν αΐτίαν 
υμάς διδάξω, δι' ήν έστειλάμην τήν τοσαύτην όδόν, χα\ 
τίνος Ινεχεν άπό τής Χαναναίας ενταύθα παραγέγονα, 
χα\ πώς εΙς τόν οίχον τόν ύμέτερον ώδηγήθην, Γνα πάντα 
μαθόντες ούτω χα\ ύμεΤς τήν οίχείαν εύγνωμοσύνην 
έπιδείξησθε προς τόν έμόν δεσπότην. Κα\ άρξάμενος 
διηγεΤσθαί φησι • Παις Άδραάμ έγώ εΙμι ' Κύριος δ^ 
εϋΛάγησε τότ κύριότ μσυ σφόδρα, καϊ ίδωκβν 
αύτφ Λρόδατα καϊ μόσχους, κάί χρυσίον καϊ άργύ^ 
ριον, καΧ Μαίίδας καΐ παιδίσκας, καϊ καμήΛονς καΧ 
δνους. Καϊ ίτεκε Ζάφί^α ή χυν^ τού κυρίου μου υΐία^ 
ίνα τφ κυρίφμου μετά τό γηράσαι αυτόν, καϊ έδω^ 
κεν αύτίμ χάντα^ όσα ί(ν αύτφ. "Ορα πώς μετά άχρι- 
βείας άπαντα αύτοίς διηγείται. Έχείνου ε1μ\ παΙς, φησ\ν, 
"Αβραάμ, δν Γστε • μανθά*/ετε τοίνυν δτι τοσαύτη; εύλο* 
γίας άπήλαυσε παρά τού τών απάντων Δεσπότου, ώς έν 
πλούτφ γενέσθαι αυτόν πολλφ. Είτα διδάσχων χα\ τού 
πλούτου τήν περιουσίαν, φησ\. Πρόβατα καϊ μόσχους, 
άργύριον καϊ χρυσίον, χάίδας καΧ ΛαιδΙσκας, κα^ 
μήΛονςκαϊ Λκον^•ύτφ γεγενή5θαι. Άχούετε,οΙ πλου- 
σιοι, οΐ πλέθρα γής τόσα χα\ τόσα χαθ' έχάστην ήμέραν 
ώνούμενοι, χα\ λουτρά χα\ περιπάτους χαΐ οίχο^ομάς 
λαμπράς οίχοδομούμενοι, όράτ* 4ν τίσιν ήν τού βιχαίου 

^ Προς τόν ιιατέρα. δίο οηηββ Ιοίϋ «ϋϋ Ιυη η». ΒβοΙΐυι 
πρό^ τόν πατριάρχην, ικ ραΐήατοΐιαιη, \χΧ 16|^11 ΙοΙβΓρΓβε. 441 δ. ^ΟΑ^^Μδ €ΠηΥ$αϋΤΟΙΙΙ ΑΙΙΟΙΙΙΕΡ. αΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4ϋ ή Λ^ριουσία. Ούδαμού άγ(Λς, οΟδαμοΰ οΙχοδομα\, κα\ ή 
«Κ|ϊΐττ)ι πολυτέλεια • Αλλά πρόβατα κα\ μίσχοι χα\ χά- 
μτ;λθ( χα\ (νοι, τταΐδ^ς χα\ παιβίυχαι. Κα\ ινα μάθτ^ς των 
[488] οΐχβτών τ6 πλήθος πόθεν αύτώ έγεγόνει, έπήγαγεν 
έιέρωθι, δτι οίχογονεϊς δπαντες ?ίσαν. Ουτο; ούν ό δε• 
ατιόττ^ς ό 1μ6ς Ιν τοσαύτη περιουσ:^ γεγονώς, χα\ πολ- 
λής άπολαύσαςτής &νωθεν (5οπης, ήνίκα εΙς γήρα; ήλα- 
σίν, ή -Σά(^^α υΐ^ν Ετεκεν αύτω • τοντον 2χων τ6ν μονο- 
γενή, πάντων αύτ^ν χληρονόμον ήδη χατε στήσε • Πάντα 
γάρ ίδωκεν αντφ, δσα ?}κ αύΓφ. Είτα έττειδή διηγή- 
σατο τβϋ δεστιότου την περιφάνειαν, του Ίσαάχ τ6ν 
τόκον , λέγει λοιπ6ν τάς έντολάς, &; λαβών παρά του 
βεσπότου αύτοΰ εΙς τήν Χα(^(^άν παραγέγονε. ΚαΙ ώρ- 
ΐίωσέ ■ /*€, φησ\ν, ό κύριος μου, Λέγωτ ' Ου ^»}^Π 
γντάίκα τφ νίφ μου Ισαάκ ά^ύ των θυγατέρων των 
Χαναναίων, έτ οίς έγω παροικώ, άΛΧ ί) εΙς τόν οΐκοτ 
του πατρός μου πορεύσχι κάί εΙς γγ^κ ^υΛήν μου, 
χαϊ Λήψχί γυναίκα τφ υΐφ μου εκείθεν. Κα\ αύτ^ς μίν 
ταύτα ένετείλατο, δγω δ* τάς δυσκολίαις έννοών, χα\ του 
πράγματος τ6 δυσχερές λογιζόμενος , έπυθόμην τοΟ χυ- 
ρ^ου μου, εΐ μή βούλοιτο ή γυνή πορευΟήναι μετ' έμου. 
ΚαΧ εΙπέ μοι • Κύριος ό θεός, φ εύηρέστησα εναντίον 
αύτοΰ, αυτός άποστεΛεΐ τόν άγ^^Λον αύτοϋ μετά 
^οΰ, καΐ εύοδώσει τ^ιν ύδόν σου, καϊ Λή^'η τίμ υΐφ 
μου γυναίκα έκ τΓις ^υΛης μου, καϊ έκ του οίκου 
του πατρός μου, Κα\ έάν μή πείθηται ή γυνή του μή 
5ϊορευθήναι μετά σοΟ ένταΟΟα, Τότε άθώις έσχι άπό 
της αράς μου, Ό μίν ουν δεσπότης, φησ\, ταύτα έντει- 
λά^ενος, καΐ ταύταίς με ταίς προσευχαΓς έφοδίάσας, ού- 
τω; έξέπίμψεν • εγώ δέ Οα(δ(δήσας ταϊς εκείνου προσευ- 
χαίς, ήνίκα παρεγενόμην έπι τήν ττηγήν , ταΰτα τά βή- 
ματα έφθεγξάμην, κα\ εΐττον • Κύριε ό θεός του κυρίου 
μου ^Αβραάμ, εΐ συ εύοδοΐς τί}ν όδόν, {(ν έγω πορεύο- 
μαι* Ιδοϋ έ'^χύ έστηκα έπΙ της πτιγης του ύδατος, αϊ δέ 
Θυγατέρες των ανθρώπων της πόΛεως έζεΛεύσονται 
ύδρεύσασθαι ΰδωρ • καϊ έσται ή παρθένος, |) δ,ν έγω 
έΙπω , Πότισόν με μικρόν ϋδωρ ε κ της ύδρΙας σον, 
και εϊπημοι• Καϊ συπίε, καϊ ταΐς καμήΛοις σου ύδρεύ^ 
σημαι, αΰτη τ) γυνϊ\ , ι\ν ήτοίμασας τφ θεράποντί 
€ύυ Ισαάκ, καϊ έν τούτφ γνώσομαι, δτι έποίησας 
έΛεος τφ κυρίφ μου * Αβραάμ. Ταΰτα μέν έγώ, φησ\, 
χατ" έμαυτ^ν ευχόμενος τ6ν Θε6ν χαθιχέτευσα* οΟπω 
6« τέλος είλήφει τά παρ' έμου (5ηΟέντα, κα\ παραχρήμα 
Είς Εργον έξήει, κα\ τά βήματα πράγματα έγίνετο. Πρό 
του γίΐρ συντεΛέσαι με ΛαΛούττα , ιδοϋ * Ρεβέκκα 
έξεπορεύετο την ύδρίαν έχουσα έπϊ τών ώμων αυ- 
τής, Εΐπον δέ αύτη, Πότισόν με, καϊ σπεύσασα 
%αθεΊΛε την ύδρίαν αυτής, κα\ εΙπέ μοι, Πίε καϊ συ, 
χαϊ τάς καμι\Λους σου ποτιώ, ΚαΧ θεασά μένος λοιπ^^ν 
εναργή τήν παρά τοΰ θεού γεγενημέ^/ην πρόνοιαν, έπ- 
ηρώτων τίνος εΓη Ουγάτηρ • χα\ μαθών, έξ ών είπεν, δτι 
βύ πρδ; ξένου; άφιχόμην, άλλ' είςτήν οΐκίαν Ναχώρ του 
αδελφού του κυρίου μου, Οαρσήσας, Περιέθηκα αύτη 
τά ΐΎωτια καϊ τά }[τέΛΛια , καϊ εύδοκήσας προσεκύ- 
γησα τφ Κυρίφ, καϊ εύΛόγησα τόν θεόν τοΰ κυρίου 
^ωυ *Α6ραάμ,δτι εύώδωσέμε^Λα6ε7ν τ ^ν Θυγατέρα 
του άδεΛρού του κυρίου μου. Άλλάτά μέν παρά του 
Θ4θΟ ούτως έναργώς φκονομήθη • [489] αί γάρ προσευ- 
χα\ έληλύθασιν αΐ γενόμεναι 'ί^Λρ^ τού δεσπότου μου. 
'ΓμεΙς δέ λοιπδν, είτα παρ" εαυτών έπιδείκνυσθε , ποι- 
τΙτε έΛεος καϊ δίκαιοσύνην προς τόν κύριόν μου • εΐ 

* Ιΐ9ΐ δβνϋ. 6ΐ ΜθΓ6ΐ. οΐ οπιοβδ 111». Ιη ΙβχΙυ τών ΟΊβ|^• 
ΙίΐΓ ώρχινε. ΙίίΓΓβ αρυό 6ΐ>!»(1οπη ίΧΧ Ιη(βΓμΓ6ΐ6$ίη ουιΐ. Υίΐΐιο. 
ΙβΐίΐΙιΐΓ αλλ» είς τόν οίκον. (Ιη οοίΙ. ΑΙβΧ3ΐι«ΐΓ. άλ)' ή ς•;.\ 

ί» Ιιι Ιοιία τών Ο ' «ααιίυι Ιί ό5φ άληΟί• χ;. δέ μτι, άπαγγείΛατέ /ιοχ/Ηδη μοι, φησ\, γνωρίσατε, 
?να εΐδέναι ίχω-, δ τι δέοι με διαπράξασΟαι. Ει δ* μή*.γ5, 
Γνα έτέρωθι τήν όδδν ποιήσωμαι, χα\ ^Επιστρέ^ η 
εΙς δεξιά τ} εΙς αριστερά. Είτα έττειδή ό θεδς ην δ τά 
πάντα έζευμαρίζων διά τάς του πατριάρχου προσευχάς, 
φησ\ πρί>ς αύτ^ν ό πατήρ τής κόρης και ό αδελφός• 
Παρά Κυρίου έξήΛθε τό/)ήμα τούτο • ού δυνησόμεθα 
άντειπε'ιν κακόν, τ) κιιΛόν. Ή διήγησίς σου, φησ\, δεί- 
κνυσιν δλον τής του θεοΰ οίκονομίας γεγενημένον. Μή 
τοίνυν νομίσης ήμας Ιναντιοΰσθαι τοΓς τφ Θεο^δόξασιν* 
ουδέ γάρ οΤόν τε τοΟτο παρ* ημών γενέσθαι. Ίδου 2χεις 
τήν κόρη ν • Αα^ώτ άπότρεγε, χαϊ έσται γυνίι τζ) υιφ 
τοΰ κυρίου σου, καθά έΛάΛησε Κύριος. 

ς'. ΕΓδετε όπως τ6 παλαών έσπούδαζον γυναίκας άγεσΟβι 
τοίς εαυτών παισίν ; δπως πρδ τών χρημάτων ψυχής 
εύγένειαν έπεζήτουν; Ούδαμοΰ γραμματεία, ούδαμσΟ 
συνΟήκαι, κα\ τά άλλα τά καταγέλαστα , ά νυν γίνεται, 
κα\ αί αιρέσεις ι> έκειναι αΐ τοις γραμματείοις έντιΟέμε- 
ναι • Έάν άπαις, φησ\, τελευτήσί), έάν τόδε κα\ τόδε 
συμβί| * άλλα παρ" έκείνοις ουδέν τοιούτον, άλλα τδ μέ- 
γιστον κα\ ασφαλές γραμματείον, της κόρης ό τρόπος•• 
ούδαμου χύμβαλα κα\ χορεϊαι. Κα\ τοΰτο εΓση, έπειδάν 
πρ^ς τδν νυμφίον τήν κόρην Γόης έπαναχΟει ταν. \\κού' 
σας γάρ ό παΤς ταΰτα, φησ\, παρά τοΰ πατρός καϊ 
τοΰ άδεΑροΰ, προσεκύνησε τφ θεφ έπϊ την γήν. 
*Ορα πώς καΟ' Ικαστον τών γενομένο)ν τω Δεσπότη τών 
δλων τήν εύχαριστίαν αναφέρει. Αύτδς γάρ ην ό πάντα 
προοδοποιών, κα\ κατά τδ ^ήμα του πατριάρχου, άγγε- 
λον προαποστείλας Ιμπροσθεν αύτοΰ, τά πάντα αύτψ 
έςιυμαρι'ίοντα. Κα\ λοιπδν μαθών ως τέλος αύτώ τδ 
σπουδαζόμενον 6σχεν, Έζενέγκας σκεύη χρυσά καϊ 
ά;ηιφά, και Ιματισμό**, έδωκε τη 'Ρεβέκχςί. Λοιπόν 
μετά ΤΜΐ^^^ησίας αυτήν θεραπεύει, ως ήδηδίά τών ί^ημά• 
των έγγυηθεϊσαν τω Ισαάκ. Τιμ^ δέ δώροις κα\ τύν 
άδελφδν χα\ τήν μητέρα, κα\ δτε εΙς Ιργον είδε ν έκβ^- 
σαν τήν παρά τοΰ δεσπότου έντολήν, τότε λοιπόν τής 
οικείας αναπαύσεως γίνεται, "Ε^αγον γάρ, φησί, χαϊ 
έπιον, αυτός καϊ οΐ άνδρες οΐ μετ* αύτοΰ, καϊ έκοι- 
μήθησαν. Καϊ άναστάς τφ κρωΧ εΙπεν • Έκπέμχ^ταζέ 
με. Ίνα άπέΛθω προς τόν κύριόν μου. Επειδή πάντα 
μοι ούτω χατευωδώθη, φησΙ, κα\ ουδέν έστι λοΐ7.5ν τδ 
έλλειπον, άλλα καΐ ύμϊν τοΰτο άρεστδν έφάνη, Έκπέμ* 
φατέ με. Ινα άπέΛ()ω προς τόν κύριόν μου. Είπαν 
δέ, φησίν, οΐ άδεΛροϊ καϊ ή μήτιφ' Μεινάτω ή παρ^ 
ϋύνος μεθ' ι\μώτ ημέρας ώσεϊ δέκα , καϊ μετά ταΰτα 
άπεΛεύσεσθε. Ό δέ εΐπε προς αυτούς • Μη κατέχετε 
με, καϊ Κύριος ενώδωσε τι\ν όδόν μου « • εκπέμψατε 
με. Ινα άπέΛθω προς τόν κύριόν μου. Τίνος 2νεκεν, 
φησ\ν, ύπερτίθεσθε κα\ διαναβάλλεσθε, τοΰ θεοΰ τοσιύ- 
την εύκολίαν έν άπασί μοι παρεσχηκότος ; ^ΑποΛύσατέ 
με, ίνα άπέΛθω προς τόν κύριόν μου. [490] 01 δέ, 
φησ\ν, εΙπον • ΚαΛέσωμεν την πάιδα, καϊ ερωτήσω- 
/ΐ€κ αύτ/(ν •*. Καϊ έκάΛεσαν, καϊ είπαν αύτΐ\' Πορεύ- 
ση μετά τοΰ άνθρωπου ; Ή δέ εϊπε, ΠορεύσομΜ. 
Καϊ εξέπεμψαν *Ρεβέκκαν την άδεΛίρ^ιν αυτών , χλϊ 
τά υπάρχοντα αυτής , καϊ τ^ν παΐδα τού Ά€ραάμ, 
χαϊ τους μετ" αύτοΰ, χαϊ εύΛόγησαν 'Ρεβέκκαν^ κίΑ 
εϊπον αύτη, ΆδεΛ^ή ημών εϊ, γενοΰ εΙς γ,ι.Ιιάδας 
μυριάδων, χαϊ χΛηρονομησάτω τό σπέρμα σου τάς 
πόΛεις τών ύπεναντίων. "Ορα πώς καΐ οίκτοι άγνοοΰν- 

^ ΑΙ αΙρέσεις ίο ΒαβίΙίείδ 5υη( εοη(1ίΙίοη68 ίΙΙβ ςα» Αοΐίβ 
{η86ΓαηΙυΓ. Υΐϋβ ίη Βα8ΐΙίεί3 Κ2ΐ1)ΓθΙΙ ίυ(ϋε6 βϋ νοεεηι αιρε- 
σις. Οβ 1118 νβπ) οοηϋίΐίοιιί^αβ ΗΙε ΙοςυΗυΓ εΐ)Γ.ν8 βίοιηυβ, 
ςυί 60(1601 υβυ ΐΙΙαιη νοοβπι «(]1ιί1)βΐ ιηΓη Ηοιη11ί« 56, 6ΐ5Α•ρβ 
ίη εοηιιη6ηΐ2Γϋ8 ίυ Ρ83ΐιηο9 Ιοιηο ^βςυβηϋ. 

« (Μ. Υϊϋε. τών Ο', τήν άδόν μου έν έμοί. Οοϋ. ΑΙΟΧ. έν 
έμοί οτη. 

^ Ο' Ιιιΐΐΰοΐ χαΐ «ρωτήσωμεν το στ6(Χα 9η>τής• ι\\ ΙΝ €ΑΡ. ΙΧίν. 6ΕΝΕ5. ΙΙΟΜΙί. ΧίΛΜ. 149 α{6γ; ΐΜΐβςιίΑΐη ιίαπουβ, €ΐ 8αρ6ΐνα(:2υιο& &ιιιηρΐυο&ίι&9: 
86(1 ον6$ 61 τίΐυϋ , €3ΐη6Γι 61 &&1ηχ , $6Γνί 6ΐ αηοϋΐ». 
Ει υΐ (1Ί$€α89 86ΓνοΓαπι ιηυΐιίΐυϋο ηηά^ αι €θΐιΐΐ|;οΓίΐ , 
αϋιΓιϋίΙ 2ΐίο Ιοευ : ΥβΓηαευΙί οιηη68 6Γ3ηΐ ( ί^^ιι. 17. 
23). Ι1ί€ ί§ίΙυΓ, ίηςυίΐ, ϋοιηίηυδ ιη6υ$, 6υί Ιοηΐχ Γ&- 
6υ1ΐ2ΐ68 δυηΐ, 61 ςυί ιηυΐΐ&ιιι δυροπηο ^Γαΐίαιη ίηνβιιΊΐ, 
ςυαηϋο μιη 86ηυίΐ , 6Χ $αΓΠΐ βΐίυηι 5ΐΐ566ρίΐ , Ιιιιηε- 
ηιΐ6 1)αΙ>6η8 υηί{;6ηίΐυηι, ίρδυιη 1)6Γ6ά6ηι οιηηίυιη 8υο- 
Γοιη ]ηιη οοηδίίΐυίΐ : ςιιίρρβ Οιηηία άβάίι ιΙΙί (ΐηαοαηΐ' 
ηνβ Ιιαδηίί» Οείη ροΒίςυαπι ηαΓΠίνίΙ ϋοαιίηί ^Ιοπαπι, 61 
Ιδααοί ραΓίυιη, άίοίΐ ίηδυροΓ 6ΐ ιηοπϋαΐα ςηχ αοοβρβ- 
Γαΐ αϊ) 1)6Γ0 δυο, υΐ Ίη ΟΙιαρΓαη ρΓθβοίδϋ6Γ6ΐιΐΓ. 57. Εί 
οά]Ηταίήί ηΐ€, ίη£[υίΙ, άοηΐίΗη$ ηιεηδ^ άΐ€€η» : Νοη αοά^ 
ρί€$ Ηχοτβηι βΙΊο ηΐ€0 Ι$ααο άβ οηιΜη» βΐιαίία» αιαηα- 
ηχοταιη , ιηί&τ ηηοε βρο ΙίαΙ)Ίΐο : 58. »€ά ίη άοιηνιη 
ραΐΗί ηα'ι ναάβ^ €1 αά οορηαΐίοηβηι ηιβαιη^ ιηάβ ανΰΊ" 
ρί6$ ηχοτβηι βΐίο νηβο. Εΐ ίρ$6 ςαίϋβπι ΙιοΐΟ ιηϋπ ιηαη- 
ϋανίΙ, 6^0 2υΐ6ΐη (ϋΓΟευΙίαΙβιη ηβ^οΐϋ ιη6οαιη ροΓρβη« 
(Ι6η8, Γ0^2ΐ)απι άοιηίηυπι ιηβυπι {ν. 59), 5ΐ ηοη νυ- 
Ι(ΐ6ΠΙ ηιυΙίεΓ νβηίρβ ιηεουηο. 40. Εί άΐχϋ ηιίΐΐί : Βο- 
ηΐίηηε Ώ€η$ γκ< οοηιρίαοιύ οοτακη €0^ ιρίβ τηιίΐβΐ αη£€» 
Ιιιη $ηηιη Ιρχηηι , €ί ρτοΒρβτηηι [α€ί€ί %ί€Τ ίαηηι , €1 αε^ 
€Ίρί€$ ηχονβιη βΐίο ιη^ο, €Χ εορηαίίοπβ ηιεα, βί βχ άοΌΐο 
ραΐήε ϊηΗ. Οαοίΐ δί ηοη ροΙυ6ηΙ ρβΓδυαϋεπ πιυΙίβΓ, 
πι Ιυευιη Ιιυο ρΓοΩοίδΟΐΐπΓ,^Ι . Τιιηΰ ίηηο€€η$ ετη α ηΐϋ• 
Ιεάίαιοηβ Μβα, \%ιίιιτ (ΙοπΓιπυδ ςυίϋοπι Ιιχο πιϋή ηιαη- 
ϋηνίΐ, 61 ΐαΐίιπη ρΓεουπι νίαΐίεο πιο ίπδίΓυείυηι Ιιαο 
ιη'ΐδΊΐ : εςοαυίεπι ΓΓβΙυδίΙϋυδ ρΓοείΙιυδ, υΙ)ί&<1 ΓοηΙβιπ 
νοηί, Ιιαο νοπϋα ΙοςυυΙυδ δυιη , βΐ (ΙΊχί : 42. Οοηιιηβ 
Β6η$ άοηιίηί ηιβί ΜταΙιαηι , $ί Ιη ρτοίρετηηι (αοη 
ίΐ€τ 9110 ηηηο αΙ^βο : 43. Εθ€6 βρο ϋο αρηά (οηϋηι α- 
ηηα ; βΐίω αηίαη Ιιοηώιηηι Ιίίί]η$ άνίΐαΐί» βοΓβάίβηίητ 
αά Ιιαηήαιάωη αφιαηι. Εί βτΊΐ π'γ^ο, οηί βςο άίχβτο : 
Ροτήρε %η\Ιύ ρατνηι αηηοί βχ Ιιράήα Ιαα ; 44. «' ά'ιχβ^ 
τΗ ηιί/ιί, Ει Ιη 6^6€, α εαηιβίο» ίηο$ αηηαόο : ίρ$α ετΗ 
υχοτ (ξηαιη ρτοίραταίίΊ $βΤΌ0 ίηο Ιίοαο, Εί ιη Ηοο $€ΐατη 
ηηοά {€€€τη ηιιζβΐΚΟΓάΐαιη άοηύηο ηιβο ΑύταΗαηι, Ηχο 
68οςα'κΐ6η), ίηςυίΐ, αρυιΐ ιηβπιοΐΐρδυιη ΟβυπίΓοξανΊ; 
ηυη(1υιη αυΐ6ΐη ϋποιη Γ606Γ3πι ίΙΙα άίεβικίί , 61 6οη- 
Γοδίίιη &(1Ίπιρΐ6ΐ3 δυηΐ. 45. Ναηι ρήη^ηιιαηι βρο </ΐ- 
€€ηάί βηβιη [οεεταη , εεοβ ΗεΙτεοεα βχίίΙ αηηαιη [ετβΜ 
ίη Ηηΐηβτί$ βκίβ. Βίοώαιη αηΐβιη βί : θα ηΜ ροίηηι. 
46. £( α€€€ΐ€ταη$ άΰραηίί Ιιράήαηι $ηαιη, εί άίχΗ ηΜ : 
Ιί'ώε βΐ Ιη , εί ΰωηεΙοΒ Ιηο$ αηικώο. Εΐ οιιπι νΊ(ΐ6Γ6Πΐ 
]:ιιη ΰνίϋοηΐβπι ίίοπ Οβί ρΓονίϋβηΐίαηι , ίηΙβΓΓΟ^αΙκιιη 
€ΐι]ιΐδ Γ85βΐ ΟΓια. Ει υΐ ά'κΐίοί 6λ ϋδ ςιιχ (ΙΊχΊΐ, πΐ6 ηοη 
»ϋ αΙΊβηοδ νβηίδδο, δβά ίπ (Ιοπιυη) Να€ΐΐ0Γ ίπαΐΓΐβ όο- 
ηΓιπΊ ηΐ6Ί, δυηιρία δρβ 1>οπα, 47. ΑρρβηάΊ ει νιαητε» εί 
Φτηύ11α$, εί εηιη Ιιοο γΐαεετεί, 48. αάοτανχ Ώο\η\ηηηί^ εί 
ϊ>εηεύΐχ\ ϋεηηι άοηαηι ηιεί ΑΙ^ταΙιαηι^ ηηία ρτο$ρετηηι 
ΐ}ΐί/ιί ίίετ {εεΐί % ηΐ ααηηιετείη βϋακη (ταίή» άοηΐίηι ιηεί» 
ΥβΓυπι 1ιχ6 Ίΐα α ΟοπΓιπο πιαιπΓοδΙβ ίΙΊδμβηδαΐα δΐιηΐ ; 
ΡΓ6068 (ΐυίρρβ (ΙυηιΊηί πιβί Ιυηο βχίΐυιη ΙιαϋυοΓυηΙ. 
ΟχιΟΓυπ) νοδ δι νοδίΓυηι οΓβιίιιπι ίιηρΙβίΊδ, 49. ΕαηΙβ 
ηιΙίεήεοΓάίαηι εΐ ίηαΐίΐίαηι εηηι άοιη'ιηο ηιεο:ίίη ηινιυ$, 
αηηηηίιαίε ηιίΐι'η ^ηη1 ωίΐιί, ίηηιιίΐ» δί^ιΓιβοαΙο, υΐ &αΓύ 
ροδδίιη ηυίϋ οροηβαΐ ιηβ ΓηεβΓΟ. Ουοά δί ηιΊπυδ ρΐα- 
€βΐ, 61 Ίϋ^ρ^ι11η ϋϊίίΐο, ιιΐ αΙΊο ιΐΟΓ Γαοίαιη, 61 Με εοη - 

> Ηίο 8«ρΐυ3($ίοΐ« ΐιιΐ6ΓρΓ6ΐβδ 2ι1(1ΐϋΐΙ, ι>ι ιία νετίΐαΐί*. νοΊαηι νεί αέ έβχίταΐΛ^ νΗ αέ ιίιιί«ΐΓ<ιηι. Γθδΐ6α ηικι• 
ηίβηι 06ηδ 6Γ31 φΐί οηιηί» ρΓθρΐ6Γ ρΓ6ε6δ ρ(ΐ1ι*ί»τε1ι:ΰ 
86€ΐιηϋα1)αΙ, (ΙΊουπΙ βί ρ.ιΐ6Γ 61 ΓΓαΐ6Γ νίΓ(;ίιιίδ : 50. Λ 
Όοιηίηβ «χ/ίΙ ν«τ6ιιι» ίωο : ηοη ροΙβήηιη$ Ιί6ί εοηίτα» 
άκετβ νεί ιηβΐηηι νεί ύοηηηι. Εχ ηαΓΓηΐίοη6 Ιυα δαί'ϋ 
ίηΐ6ΐΓι$;ίιηιΐδ9 Ιοίυπι Ιιοε άίνίηα ϋίδρ6ηδαΐίοη6 Γΐ6π. Νο 
ι%ιι\ιν ρυΐ68 ηοδ ν6ΐΐ6 α()ν6Γ83Π ϋ$ φΐ£ Οβο ρΓοΙ>3η' 
ΙυΓ : ίΙΙυϋ βηίιη Γ3ε6Γ6.ηοη ροδδυηιυδ. Ε666 1ι»1)6δ υΊγ- 
([ίηβπι ; 51 . ΤοΙΙβ εαηι, εί ρτοβάίϋετε^ ει εηί ηχοτ βΙΙο 
άοιηΐηι ίηί, »κηΐ ΙοηηηΙη$ ε$ί Οοηιίηη». 

6. ΙΙΪΒίοήαηι Κεΰεεεο! ικ^ι^β αά ίρ$ίη$ ρτο[ε€ίιαη ρτο^ 
$€ηηίΐητ ; ηαηαΐίοηβ εχρτίηιεη$ ηηίάίΐηίά ίίυε αβάΐβ» 
εαηά'α είνβ ετηάίβηάί$ αηάιίοΦηί ίη$ετνηε ροΐε$ί. &*μ6 
βηαη /ιοηιι7ία? , αά Ιίααεηηι εί Κεύεεεαηι ΰεηιηΙαηάοΜ 
ΗοτΙαίητ , ηιαίο» ικί ίετηροή» ηηρίιατηηι τΊΐη$ αΓ- 
ρΗΰη$. — Υίϋίδΐίδ ςυοπιοάο δΐιιϋβίκιηΐ οΐΐπι ΓιΠίδ 
&υίδ υχοΓϋδ (]αε6Γ6 ? (ΐυοπιοάο ηιαςίδ αιιίπΐφ |;6η6Γ0- 
δίΙαΐ6Π), (|υαηι ορυπι α1)υηάαηΓιαπι ίηςυίΓ6ΐ)αηΙ ? Νυβ- 
ςυαιη ίηδΐΓυπ)6ηΐ3 , ηυδςυαηι ραεία , 6ΐ αΐία Γΐϋίειιία 
ηυχ ηπηε αρυά ηο$ βυηΐ, 6ΐ εοηϋΐΐίοηβδ ίΐΐχ ςυχ ΐα- 
1)ΐιΙίδ ίηδ6ΓυηΐυΓ : δί α1)δ(ΐυ6 1ΐ1)6Γίδ , ίηςιιίΐ, ηιΟΓΪα- 
ΙυΓ, δί Ιιοο βΐ 1:00 οοηΐίηςαΐ : ν6Γυηι ηρυά ϋΐοδ ηίΙιΠ 
Ιαίο, δβ(1 ηιηχίιηοβ βΐ δοευΓίδδίηιαί 1α1)υ1α; εραπί νίπ^ί- 
ηΐδ Π10Γ68 : ηυδΓ|υαηί ογιη1)αΙα 61 εΙΐ0Γ6Χ. Εΐ Ιιοο 
δοίβδ,ςυαηόο αά δροπδυηι νίΓ^ίηβπι νίϋοΓίδ ίπίΓΟίΙυεί. 
52. ϋΐ εηίιη αηάη'η Βετνη», ΐηςυίΐ, Ηαο α ραΐτε εΐίτα- 
Ιτε^ αάοταυ'ιί Οειιηι $ηρεΓ ΐεηαηιΛ'αΙβ ςυοιηοϋο ίιι δίη- 
ςηΐί» ςυ» Γιοΐ^αηΐ, υπΙνοΓδΟΓυπι Βοηιίηο βΓαΐΊαδ οΙΓοιΐ• 
Ιρδβ βΐίίιη 6ΓαΙ ςηί »η1βα ρΓ3[*ραΓα1)αΐ οιηηίη , βΐ δ6- 
ουπίΐυιη ραΐΓίαΓεΙίΦ ν6Γΐ)υηι ρΓ£ΐιιίΐΐ6ΐ)αΐ αη^βΐυηι απΐ6 
ϋΐυιη , ςυί οηηιία ΓβϋοίΐβΓ 0Γ(ϋπαΙ)3ΐ. Οοηίςυο ςυΐα 
οβΓίίοΓ ίαοΐυδ ϋβ ηβ^οΐί© ΓβΙίείΙβΓ ροΓΓβείο, 53. ΡίοΙα- 
ία, ίιΐίΐϋίΐ, να$α αηνεα, εί ατρεηΐεΛ^ εί ναΐεηι άοάίΐ ΙΙε• 
ύεεΰω, Νυηο ευιη Οάυεία 6αηι δίϋί οοηοϋίαΐ οΠίοϋδ, 
(]υη:>ί ]αηι νϋΓΐίδ ()6δροηί>η1απι Ιδααε. Ηοηοπαΐ αυΐ6ΐπ 
ϋοηίδ 61 ΓΓαΐΓβιη , 6ΐ η)αΐΓ6ηι, 61 ευηι νίιΐίΐ η6£θΓιυηι 
61 ηιαη(1α1υηι ίιηρίβΐυηι, Ιυηο Ιαηάοηι Γ6Ωεί δ6 ρηδδαδ 
6δ!. 54. Οοηιεάετηηΐ ευίηι , ίηπυίΐ , εΐ όίΰοηιηί ίρεε εί 
«ίπ (^ηί εηηι εο εταηΐ , εί άοτη\ηεηιηΙ, ^ηηιφιε ηιαηδ 
$ηηεχί$9ε1^άίΜί : ϋΐηύΐίΊίε ηιε, ηί ναάαηι αά άοηώιηιη 
ηιεηηι. Ουοηίαηι οηηιία ηιίΙΓι Ιαπι Γ6ΐίοίΐ6Γ δυεοβδδο- 
ΓϋηΙ, ίπίΐυίΐ, 61 ηίΐιίΐ 6δΙ ςυοϋ ΓβδΙοΙ, δ64ΐ αά ρΐδίοίΐυηι 
ν6ί>ΐΓϋηι Γ6δ αί;ίΙυΓ,ί>ί»ηί/ίίίβ ηιε, ηί αΙ^εαη αά άοηΐίηηιη 
ΐί.ν«ίΐι. 55. Βίχετηηΐ αηΐεηι, ίηςυίΐ , [Γαΐτε$ εί ίηαί€τ : 
ΜαηεαΙ ηοΙτί$€ηηι νίτρο άίεΙίη$ ηηα&ί άεεεηι, εί ρο$ί Ηωε 
αΙ)Μΐ». 56. ΙΙΙε αηΐεηι άιχίί αά εο$ : Νε ηιε άείιηεαίΐΜ ; 
είβηίιη ϋοηύηη» ρτο$ρετηηι [εάί ϊίετ ηιεηηι : άιηιιίίΗ^ 
ηιε ηί αδεαηι αά άοηιιηηιη ηιεηηι, ΟυΜ'6, ίηηυίΐ, (1ίίΓ6Γ- 
Ιίδ οι ρΓΟΟΓαδίίηαΐίδ, ουηι Οεηδ ΐαηίαηι Γαοίΐΐΐίΐοω ιηίΐιί 
ΐη οπιηίΐίυδ ϋ6ϋ6Πΐ? ΌΜΐΐίίβ ηιε , ηί αΙ>εαηι αά άοηύ- 
ηηηι ηιεηηι. 57. Μ αηΐεηι ά'ιχβτηηί : νο€εηιη$ ρηβΐ- 
Ιαιη, εί ίηΐ6Ττορεηιη$ βαηιΚ 58. Ει νοϋαυβτηηί βαπι, Λ- 
χειηηίίίηε ά : /6ί« εηηι Ηοηύηε ? ΙΙΙα αηίΜΐ άίχΗ, ΙΙπί, 
59. Εί άίηύ$€τηηί ΕεΙ^εοεαηι ίοτοτεηι εηαηι, εί ιη6«/βη- 
ίΊα$ ε]η$, εΐ ίεηηηι Α6ΓαΑα»«, εί εο»^ ηΜ οηηι εο εταηΙ. 
60• Εί ύεηεάίχετηηί ΚεΙ)ε€εαηι , εί άιχετηηί « ; &οτογ 
ηο^τα «, βα$ ίη ηιΗϋα άεεεηι ηηΙΙίηηι, είΠετεάΙίαίε 
ρο»$ίάοαί »εηιεη Ιηηηι ϋΊυίΙαίεΒ ιηιηιίεοτηηι. Υίϋβ ιΐυο- 
» δβρίυ^βίηία δίο Ιιαίϊοαΐ, νιίεηορ€ηηι$ ο$ ζ/ι». 443 5. ^0ΛΝΜ5 αηΥ506Τθνΐ ΑΠεΚΙΕΡ. (Χ)Ν3ΤΑΝΤΙΝ0Ρ. ^^ι ♦ • ιηο^ 61 ίΙΓι ίςηοΓ3ΐιΐ6$ νίιγίηί φ» Ι^κιηι ΜηΙ ρτ»* 

βί|Πΐίβ€βηΙ, Ι)«0 0161116111 ΘΟΠΗΝ «4 ΙΐΟ€ ά\ή£€ηΛ€ 61 

ίιΐ€ίΐ3ΐηί6. υΐΓηςιΐ6 βηίιη 6ΐ ρηοϋΐοΐα βυηΐ, ΐυη ςυ»^ 
Ιη ιηιΙ1ί3ΐηγη&(Ιιιιη Γυΐυη 68961, Ιιιπι (|ΐιο4 86πιβιι 6]υ§ 
1ΐ0Γ0(]ίΙα(6 ρθ8869$ιιηιηι 68961 6ίτΗαΐ68 Ιιιίπιί6θηιιιι. 
ν'κΐίδΐί ρβΓ οιηη!& 6ΐτί(ΐ6ηΐ6ΐη 06ΐ ρΓΟ^ΙάβηΐΜΠί κΙβ- 
Γ6Γ6, ςυοιηοϋο ρβΓ ίηΑ<!6!68 ΓιιΙιιγα υ Ι ρΓ2Ε<!ί63ηΐιΐΓ, 
4]|8ρ6η$2ΐ οιηηίιιιη Οοιηίηυ8? 61. ϋπη ίητπΜίαηί αα• 
ί€ΐη ΚβΙ^ύοοαβί αηύίΙΙ<Β β^Μ, α$€€ηά€ηιηΙ εαρβτ €αηιβΙο$^ 
Υίϋί8ΐί ςυ&ΐ6ΐη 8ροη8&ιη ϋυεηΐ ρ«ΐΓίαΓθΙ)α? Α<ιυ&η- 
Ι6ΐη» 61 ΙιγάΓίίπι 8αρ6Γ ΙιιιιηβΓΟδ Γ6Γ6η(6ΐιι , 61 ηυηο 
ιΐ6Γυιη 35€6η<!6ηΐ6ΐη 8ηρ6Γ 08ΐη6ΐθ8. Νηβηυαπι ιηυΐχ 
&Γ|[6ηΐο Γυ1|[6ηΙΙΙ>ιΐ8 ε6Γν!ο!1)υ8, η6ηυο ίαιηυΐοηιπι ΙυΓ- 
Ιμι» η6ςιΐ6 ηι&|[ηα ηιοΙΙίΐίοβ, ςιι% ηυη6 «άΙι'ώβΓΐ δοΐ^ΐ ι 
86(1 Ιαηΐυιη 6πι1 ρΓΐ$€αΓυιη ιηιι1ί6Γυπι ΓθΙ)υΓ, ιιΐ 61 ίη 
62ΐη6ΐθ8 ίρβΟΒ α866η(ΐ6Γ6ηΐ, 61 δίο Ιΐ6Γ ΓβοοΓοηΐ. Ει 
ρτο^έΟΛ ηοιΐ , ίηςηίΐ , αιηι Ηοηύηβ. 63. Ιεααΰ αηίβηι 
£ρη$$η$ εταί , %Λ $€ (Χΰτε&τξί ίη άρτο αά ΰημηίαιίαηι : 
€1 ίΐη €ΐ€ναα$ 0€α1ί$ , νΐάίΐ €αηΐ€ΐο» νβηί^ηία. ϋηνη ίη 
68ΐηρο ν6Γ8&Γ6ΐυΓ , ίηςιιίΐ, Ιδααο, νΜΙΐ 6αιη6ΐθ9. 64. 
^ι€^^€^€α αηίβηι , ηί νιάΐί ίίααο , ά6$\ΙιΗ α εαηιβίο, 65. 
€$ άιηΐ $€τνο : ^Μ^» αί Ηοηιο ίΙΙβ ηπί ναάΗ ίη ϋαη^ρο 
ηιΛΗ <Λνχαηι? Τ\ά^ ριιείΐφ ^6η6Γ05Ίΐαΐ6ηι ; ροδίηπαπι 
νυ'α Ιδοαο, ςυΦΓ6[)αΙ ςυΐ8 6δ8ο(. Ει υΙ)ί ϋίϋκίΐ ηιιοϋ 
ίρ56 6δδ6ΐ δροηδυδ, νβΐηνίΐ δο ΐΙιοπδίΓΟ ; οΙ τοιιί^ιΐδ 
86Γηΐδ οιηηία είαπβ ηπηίΐανίι 1§α.ΐ€ ( ν, 66). Πιο οοη- 
δίιΐ6Γ9, οΐΌ, ςυοιηοίΐο ιιυδ^ιιιαηι δυρβΓΩιίΑ ΊΙΙα 61 ίη(ΐ(ΐ• 
Ιί.ι, ηυδςιιαιη ϋίαϋοϋοα ροιηρ, ηΐϋ>ηηηιιι εγηώηία, 61 
Ιϋ)Ί•'6, 61 ο1ιθΓ6αϊ, 61 δ3ΐ3ΐΓιεα ίΐΐα οοηνΊνία, 61 δοοηα- 
ηΐ9ΐ3 οηιιι! ο1)δ€<£ηίΐ3ΐ6 ρίοηα ; 86(1 οιηιιίδ 1ιοη6$Ιαδ , 
οηιηίδ 83ρί6ΐιΐία, θΓηηΊ8ΐηο(ΐ68(ία. 67. ίηΐτανχΐ αηίβηι 
Ιίαοΰ^ ίικιυίΐ, ίη άοηιηηι ηιαίήζ $α(Β, €ΐ αοεβρΗ β<?^«^- 
€αηι , βί (η\ί βί ηχοτ , εΐ ώΐβχϋ εαηι , α ΰοηΒοΙαίίο• 
ηβηι οΰΰβρΐί ]$αα€ $ηρ€τ 8αηα ηιαίτβ $ηα, Παηο 
Ιιηιΐ6ΐι1(ΐΓ ιηυϋ6Γ6δ , Ιιιιηο χιηυΙεηΙυΓ νίπ : δίο 
8ροη888 (]υθ6Γ6 6αΓ6ηΙ. Ου3Γ6 611111), (ΙΙο, ΟΓΟ, δίαΐίιη 
λΐ) ίηίΐίο δ0Γ(Ιί5υ8 ίιηρίεη δίηίδ ρυεΙΚι^ 8αΓ6:ί Ιλίη ΐυΓ• 
ρίϋϋδ ο^ηΐίΐεηίδ, Ιαιη ίιηίβηιρβδίΐνα ίΙ1& ροιηρα? Ν6• 
8018 (]ΐιοιηο(1ο &()οΐ68θ6η1ία ροΓ 86 81 1 ίη ιηαΐυιη ρπο- 
ρεηδΑ ? ουΓ 1)0ΐΐ68ΐα ηυρίίβΓυπι πι^δΙΰΠΑ ρυ1)Π66 (16- 
ΙιοηβδίΑδ ? ουιη οροΓΐ6Γ6ΐ Ιιχο οιηηία (ΐ6ρ6ΐΐ6Γ6 , 61 
ν6Γ66αο(1|3ΐη ρΓΐηοίρίο (!ο66Γ6 ραεΙΙαιη, 61 δ366Γ(1οΐ68 
ν(κ»Γ6, 61 ρΓ6οίΙ)υ8 61 1)6η6(1ί€ΐίοιιί1)υ8 ^ΟΜ^ο^^^3I^ 
€θ|ΐ]υ{ίί €οη8ΐπη|[6Γ6 : υ1 ΑΐηοΓ δροηδί &υ{[6αΐυΓ , 61 
ριΐ6Πφ α>η1ίη6ηΐία 6Γ6δ€αΐ, 61 οπιηία ςιιχ 6ιιηΐ 60 
ΐφ6ΐΜ6η1 αΐ νίΓΐυΐίδ ορ6Πΐ ίη|[Γ6(ϋ&η(υΓ ίη (Ιοηιυπι ί1- 
Ιμιι« ΙοΙΙ&ηΐιίΓηυβ 6 ιη6(!ίο οιηηβδ (1ίΑΐκ>Ιί Ιιΐδίιΐίαβ , 61 
\γΑ 1>6ί βυ^^ίΐίο υηίΐΙ ]υ€ΐιη(ΐ6 νίίαπι ρεΓβείαηΐ : ςυο 
Βθ1ιί8 οιιιηΙ5ιΐ8 ΓΓυί (ΐ6ΐυΓ, |[Γ3ΐί:ι 6ΐ ϋειιί^ηίΐβΐβ Οο- 
Βΐΐηί ηοδίΓί 465υ ΟΙΐΓίδΐΙ, ουί οιιιη ΡαΐΓβ 61 δρΙπίυ 

891161ο 811 %\0Τ\Ζ, ρθΐ6δΐΑδ 6ΐ ΙίΟΠΟΓ, ΟυΠΟ 61 86Πΐρ6Γ, 

€1 ίη 8Χ6ϋΐ8 δΦουΙοΓίιιη. Αιηβη. 

ΗΟΜΙίΙΑ ΧΙΙΧ. 

Βλ αηίβηί ίηηί ραηβΓαίίοηεί, ϋκιυίΐ, ί$αα€ /ϋϋ 
ΑΙίταΗαηι (Οεη. %5. 19). 

Ι. Ιΐ6Γυπι Τ08 &(! 6οηδυ6ΐΑΐη π)6η89ΐη (!ιι66Γ6 νοίο, 

α 6Χ ν6ΐ1)ί8 Μοδίδ οοηνίνίυηι ρΓθροη6Γ6, ίιηο 6Χ ν6Γ- 

Ιιίδ 89ΐπ6ΐί δρίηΐυδ. Νοςυ6 6ηίιη α 86ίρδθ Μοδ68 Ηφο 

ιιο]ιί:>6χρθ£ΐιίΐ, 56(1 ΒρΪΓϋα δΑίιοΐο «(Βϋΐυδ. νί(ΐ6αη)υ$ ΙχϋΐΙΤ ςΗΜί 61 Ιΐ(κ1ί6 η08 (1ο66Γ6 νβΐίΐ. Ν6<1ϋβ 6ηίΐΙΙ :ίίΐΐ6 

«•«811, η6ςιΐ6 ίη γβηιιηι νίΐα« β^ηοίοπιαι ιιοΐιίδ 6Χ|κι- 
βΗ : 86<Ι υΐ ίιηίΐ6η)υΓ 6οπιπι νίπυίοιη , 61 ίΐΒί(3ΐ0Γ69 
8ίιηιΐ8 Ι>οηοηιηι ορ6πιπι ςυ3Β ϋΠ Γβοοπιηΐ. Ναηι |>ο84' 
ςιηιη ηοΙ)ί8 (1ίΙίβ6ηΐ6Γ ηβιτίνίι βα ηα» Λά ραίπβΓοΙιβηι 
ΑΙ)πι^8Π) αΐ(ίπ6ηΙ , 61 (Ιοοαίΐ ροδίΓοπιυηι ίΙΙίυδ οοπη- 
ιη6η ίη ίιηπϊοΐ3ΐίοη6 Οΐίί, ηοΓΓανίΐί|υ6 Ιΐ06 ριιΙοΙίΓοιη 
836ηβ6ίυιη 6ΐδί ηοη ορβΓβ, τοίιιηΐηΐβ Ιαηιβη ροΓίβοΐαηι 
6980, Γιΐ}6Π)ςυ6 ίηιροδϋίΐ ηηΓΓ3ΐίοΜί5ϋδ ΠΙΙβ ; ηυηοεχ- 
ροηίΐ ηοΙ)•9 ςυα; ζά Ιδα^ε οοοίδυπι 61 ηοη θ6οίδΐιιη ρβρ- 
ΙίηεηΙ; Γαοΐϋπι 6ηίηι «ηί^^ηιαίί 8ΐηιίΐ6 6δΙ. Αυ^ί οηΐπι 
ΡαυΗιηι (Ιίοοηίβηι : Ρίάύ οί)ΐηΙ'α 1$ααο Α^ταΗαηι, ί^ιη 
Ιβηίατβίητ : βί ηηίρβηίίαηι οΐ^ίκϋί, φιϊ ρτοηιη$ίοη€$ ογγ^- 
ρβταί (ΗβΙητ, II. 17). Οοίη(ΐ6 υΐ (Ιί^οαηιυδ (ΐποηιοιίο 
ίΙιΐ6 ΙΐίΕΟ οπιηί& Γη€0Γ6ΐ , οΐ οοηίΓαπα νίιίεηδ ρπιπη^- 
δίοηί 68 ςαοΒ ]ιιΙμ;ΙκιΙιιγ Πιοερβ , ηοη ΐαη}6η ρ6ΓΐιΐΓΐ)α- 
ΓβΙΟΓ, 8υ1)]ίοί1 : ϋηάβ ΗΙαηι βί ίη ραταΜαηι αο^ριί 
{ΙΜ. ν. 19). Οαΐα 6δΙ, Εί ίη ραταΐτοΐαηί αβββρίιΤ Ναι» 
ρθ9ΐ(]υηπι οιιπι ίη δοοΓίΠοίυηι οΙ)!υ1ίι, βΐ η)6η(6ΐη ρ6Γ• 
Γδοίαιπ (ΙβοΙϋΓηνΙΐ, ίρ$6 οοΓοη» ΓΡίϋαιΙΐϋβ βδΐ, 61 αοθ6- 
ρίο ρυ6Γ0 Γβ(ϋι1. 30 δαοΓίΠοίαηι ροΓ ονεηι ίπιρίβΐυηι 
6δΐ : οδΙβη(1ίΐ(|υβ ρβρ οηιηία υηίν6Γδί €οη(1ΙΐθΓ δυ» Ικ•- 
ηίβηίΐαΐίβ 6χοοΙΐ6ηΐίαηι : 6ΐ 86 Ιιοο ίπ)ρ6πιη(1ο ηοη οβ- 

6ίΐΙί 18330 , $6(1 ]ΐΙδ1ί 6ΧβΡ€βΓ6 θΙ>6(1ί6η(ίΑΠ) ΥΟΐβίδδΟ. 

εΦ(6Γυη] δίουΐ νίίΐίιηαδ ρ3ΐη3Γθ1ΐ3Β νίηυίβηι ίη οηιη»- 
1>ϋδ ΓοΙυοϋηΙοηι : 3^6. οΐ ςβΛ (Ιβ Ιδ33β (Ιίοΐ3 δυηΐ Ιιο- 
(Ιίο ίη π)6(1ίΗπι 3ίΓ6Γοηΐ6δ , νί(ΐ63(ηυδ (}υοηιθ(1ο βΐ ίρ$« 
ρί3ΐη 61 Γθ1ί£;ίθδ3πι πΐ6ηΐ6πι ίη οωηίϋυδ ρπτίυΐοηΐ. 
0ρ6Γα! αυΐοηι ρΓβΙΐαηι 6δΙ, ηΐ ίρδα δοηρΙηΓΟΒ ν6Γΐ)3 3(ΐ- 
(Ιίηπιυδ. 19. Ηω αηίβηι $αηί, ίηί|ϋίΙ, ρβηβταΐίοηα 1$ααβ 
βΐη ΑΙ^ταΗω. ΑΙίταΗαηί ρβηηίί Ι^ααι (6'ί/ρ. 25). 20. 1»αα£ 
αηίβηι βταί αηηοτηηι ηααάΓαρίηία, ηηαηάο ααεβρϊί Ιίβύίβ" 
βαηι βίίαηι ΒαίΙιηβΙί8 8ρΗ βχ Μβίοροίαηήα, ίοτοΓβηιί,α- 
δαη 8ρη , <ί6ί ίη ηχοτβηι, 

Εχβηφίο Ι$ααά ροίβί β»8β ρΓββοη.ίηηι οηηι ρβηβνβ^ 
ταηίΊα. Νοη ίηηί οητΊο$β ίηφαΐτβηάα ϋβι οροτα, — €οιι- 
δίϋεΓα, ο1)δοοΓθ, (Ιίΐβοΐβ, (ϋνΐηοε δοηρίιίΓο; (ΙίΙί^οπΐί3ηι, 
ςυοσ)θ(1ο ηίΐιίΐ &Ηρ6Γν3ου6 ροη3ΐ. Οπγ 6ΐιΙιη ηοΐ'ΐδ 
Χΐ3ΐ6ηι 19336 δί^^ηίΟοαΙ , ο1(1ίοί(, Εταί αηίβηι Ιδααο 
ηηαάναρνιία αηηοηιηι ηηαηάο α€€βρ\ί ΠβΰβΰΰαηιΤ Νοιι 
3ΐ)8(]υβ 03093 , ηοςιΐ6 16Π)6Γ6 : 86(1 ςυία ηο1)ί$ ρο2>1οΑ 

ΕοΙΚίΟΟίΒ δΐ6Γί11ΐ3ΐ6Π1 η3ΓΓ3(υΓ119 0Γ3ΐ, 6ΐ 6Χ ρΓΟΟαίίο- 
06 ^υδι^ ρΓΟΟΓα3ΐίθηθΠ1 ρηΐΐίδ ίΠί 00η€6993Π1 Γυί986 , 

(1οο6Γ6 ηο8 ουρίΐ Π)3ρίΐυ(]ίη6πι ραΐίεηΐί.-ο Ι$3αο , 61 
οΙαΓΟ ίη()ίθ3Γ6 ςυβηΐο ΐοπιροΓβ Ιίϋεηδ ο:ΐΓυοηΐ : υΐ οΙ 
ηοδ χηιυΐ3ηΐ68 ]υ9ΐυηι, 39δί(1υί δίπιυδ ίη ιΐίνίηίδ ρΓ6€ί• 
1)ϋ8, δί (]υ3ΐΐ(ίο 3ΐίςυί(1 3 Οοο ροΐΐοηιηυδ. 5ί οηίηι ]υ- 
81(18 ί1ΐ6, ίΐα νίηυΐ6 ρΓφ(11ΐυ8» 61 (3ηΐΑ Οοί Ι^εηβτοίβη- 
Για ΓΓηεηδ, ΐαηίαηι ρπΕ 86 Ιιιΐίΐ οοηδίαηΐίβηι 61 ΐαηΐυπι 
δ1υ(ίίυπι, εοηϋηυο Ρειιηι θΓ3η(1ο, ίΐ3 ηΐ 8θ!τ6ΓβΐυΓ 
η6ΐ)600Φ 9ΐ6ΓίΙίΐ38 : ςυί(1 (Ιίοοηιυδ ηοδ, ςιιί Ι30ΐί9 ροε- 
63ΐθΓυπι οη6πΙ)α9 ρΓεπιίηιυΓ, 61 ηβ(ΐυ6 ηηιιίηηαπι υιγ- 
Ιυΐίδ ]ιΐδ1ί ρ9Γΐ6ηι 0δΐ6ρ()ίηιυ9 : 86(1 61 δί ρ3Γνο Ιοηι- 
ρθΓ6 δΐυιΐίυπι 9ΐί(|Η0(1 ζΧ (1ί1ί(;6ηΐί8πι 6\Ιι11)ΐΐ6Γίηιυ9 , 
ΙθΓρ6δοίπιυδ 61 ΓΟδίΙίηιμδ, ηίδί δίαΐίηα 6Χ3υιϋ8Π)υΓ7 
ΡΓθρΐ6Γ63 ΟΓΟ, υΐ 6Χ 118 ςΐ|Φ ίυδίο ιΙΗ 6ν6η6ΓυηΙ 6ηι- 
(Ιίΐί, ηυιη(]υ8ηι 06δδ6πιυ9 ογ3Γ6 Οουηι, αϊ ίβηθ902ΐΐ ηο- 

1)ίδ Ρ600313, δ6(1 Γ6Γν6η8 61 ?Ρ8ΐυ3η9 (Ι68ί(ΐ6ηηπΐ 08ΐ6η- 

ϋαηΐϋδ : 01 ηοη χ^γο Ιογ3πιιι9, ηοςυο 96£ΐιίοτ6$ δίιηαδ, ΙιΝ €\ν. XXV ΟΕΝΕ&. ΗΟΙΙΙΕ. ΧυΧ« 444 

μνης. Ούβέ γάρ άφ* Ιαυ'ΐού Μωυσης ταύτα ^Τν 
έξέθετο, άλλ' ύτΛ του Αγίου Πνεύματος ένηχούμενος. 
Πβωμεν ούν χί χα\ ^μερον ήμάίς διβάξαι βούλεται. 
Ού^έ γάρ άπλώ< ούβέ εΕχή τους βίους ήμ?ν των βι- 
χαίων εκτίθεται, &λλ*ίνα ζηλώσωμεν τούτων τήνάρε* 
τήν, χα\ μιμητα\ γενώμεθα των έχείνοις χατωρθω* 
μένων. Επειδή γάρ ήμΐν τΑ χατά τ^ πατριάρχην 
Αχριβώς &χηγησάμενος, χα\ τ^ν τελευτα?ον αύτου 
ίθλον τδν έπΙ τ|) του μονογενούς σφαγΐ) , διδάξας 
ήμάίς πως &ν τφ θεψ αύτ^ν χαλλιέρημα, εΐ χα\ μΙ) 
αύτψ 'ργφ, Αλλά τ{ προΟυμί^ είργάσατο» τέλος έπ• 
έθηχεν έχείνοις τοΤς διηγήμασί' νΰνήμίν εκτίθεται τ3( 
κατά τ^ν "Ισαάκ τί>ν ^φαγέντα καΐ μ^ σφαγέντα• αΙ-, 
νιγματι γάρ δοικε τδ γεγονίς. "Ακουσον γάρ ΙΙαύ)Λνι 
λέγοντος• ΠΙστεί ΛροσεΗ\τοχε τδτ Ισαάκ *Α6ραάμ 
ηειραζόμετΌς* καΐ τότμοτογενη προσέ^ερετ ότάς 
^αγγεΛΙας άταίεζάμενος. Είτα ?να μάθωμεν ακρι- 
βώς, πώς πίατει ταΰτα πάντα βιεπράττετο, χα\ εναν- 
τία τξ ύποτχέσει δρών τά ύπ* αύτοΟ γίνεσθαι χελευύ- 
μενοι, ούκ Ιταράττετο, φησίν "Οθετ αύ^ύκ μοΧ έτ 
:ταρα6οΛχΙ έκομίσατο, Τί έττιν, ^Εν Λαρα6οΛχ(έ3ία'' 
μΐυατο ;^)ί'κιν^\{ γάρ αύτδνείς θυσίαν άνήνεγχε, χαΐ 
άπηρτισμένην την γνώμην έπεβείξατο, αύτύς γε τ6ν 
στέφανον άνεδήσατο, κα\ τλν παΐδα λαβών έπαν]|^κ, 
κα\ ή Ουσία διά προβάτου Ιπληρουτο, κα\ έδείχνυ ^ιλ 
πάντων δ των δλων θεδς της οΙκείας φιλανθρωπίας 
τήν ύπερβολήν, κα\ δτι ου σφαγηναι τδν Ίσαάχ Ροϋ- 
λδμενος τούτο έπέταττεν, αλλά του δικαίου γυμνάζων 
τήν ύπαχοήν. "Αλλ* ώσπερ είδομεν του πατριάρχου 
τήν άρετήν διά πάντων λάμπουσαν, φέρε κα\ τά κατά 
τδν "Ισαάκ σήμερον είς μέσον προθέντες, Γδωμενδτιως 
χάΐ αυτδς τ^ φιλύΟεον αύτου τής γνώμης διά πάντων 
Ιπιδείχνυται. "Αξιον δΐ κα\ αυτών έπακοΟσαι τών';ής 
Γραφής (δημάτων. Α{^ταιδέ (Λίγετέσε/ς, φησ\ν, "Ίσαά» 
τον νίον ^Αϋραάμ, * Αβραάμ έγέηηί\σε τδτ Ίσαάχ. 
13υ δέ ΊΰΌάχ ετών τεσσαράλΟ'τα, δτε §Λαβ6 *Ρβ^ 
βέχχα^ θυγατέρα Βαθον^ιΛ τυν Σύρου ίκ ^η^ Μ»* 
σοΧΌταμίας, [492] άδεΛ^^ιν 6έ Αάΰατ του ΣύροΌψ 
έαντφ εΙς 'γνναΐκα, 

Σχβπει |ΐοχ, &γαπη;τέ, τής θείας Γραφής τήν 

άχρίβεταν , βπως ούδΐν παρέργως τ^θησι. Τίνος 

γάρ Ενεκεν ήμΙν τδν χρδνον του Ισαάκ έπιαη- 

μαίνεται, καί ψησιν/Ηκ έέ Ισαάκ ^τώτ τέσσαρα^ 

αΙσχρών φσμάτων , διά τής άκαίρου πομπής εκείνης; * χοΫτα^ δτε ίΧαβετ^ν *Ρε6έκκατ; Ούχ απλώς, ούίέ 445 

ηζς σημαίνουσι τή κύρη τά μέλλοντα Εσεσθαι , του θεοΟ 
τήν διάνοιαν αυτών πρδς τούτο χατευοδώσαντος. Αμφό- 
τερα γάρ αυτή προμηνύουσιν, δτι κα\ εΙς χιλιάδας μυ- 
ριάδων Ισται , καί δτι κληρονομήσει τδ σπέρμα αυτής 
τάς τ^^λεις τών ύπεναντίων. Είδες διά πάντων δεικνυ- 
^ιένην εναργή του βεου τήν πρόνοιαν, πώς κα\ διά τών 
απίστων προμηνύεσθαι τά μέλλοντα οίχονομε^ δ τών 
^Η^άντων Δεσπότης; Κα\ ά^αστάσα, φησ\, 'Ρεβέχκα 
κβΐ αΐ ά^σι αυτής ^ έαέβησατ έχϊ τάς καμήΛους. 
Κΐδες βΖαν Αγεται νύμφην 6 πατριάρχης ; Ύδρευομένην, 
χαΐ τήν ύδρίαν (πΐ τών ώμων φέρουσαν, κα\ νυν πάλιν 
έπιβΑσαν έπι τάς καμήλους. ΟυδαμοΟ ήμίονοι άργύρφ 
περιλαμπόμεναι τους τραχήλους, ούδΐ οίκετών έσμ^, 
ουδέ ή πολλή βλακιία ή νυν γινομένη ' άλλα τοσαύτη ήν 
τών παλαιών γυναικών ή ανδρεία, ώς κα\ έπ\ τάς καμή- 
λους αυτάς έπιβαίνειν, κα\ ούτως οδοιπορεί ν. Κάί έΛο• 
ρεύΟτισατ^ φη<ι^ι μ^τά του άνΟρώχου, Ό δέ Ισαάκ 
έξ'ύεί άδοΛεσχ,ησαι εΙς τό αεδίον τύ ^ίρός δείΛί^ς^ 
χα\ άναβΛέψας τοΤς όφΟαΑμο7ς είδε τάς καμήΛους 
^ργ^ομένας, Είς τδ πεδίον, φησ\ν, ό Ισαάκ διατριβών 
Ιθεάσατο τάς καμήλους. */1 ^έ Ψε6έκκα Ιδοϋσα τόν 
*Ισαάκ^ κατεχήδτ(\σετ άΛό τ^ς καμήΛου, καΐ είΛε τφ 
Λοιδί• Τίς έστίΓ ό άνθρωπος έκεΐγος ό πορευόμετος 
έτ τφ Λεδίφ εΙς συνάττησιν ήμώτ^; "Ορα τής κδρης 
τήν εύγένειαν* επειδή είδε τδν Ισαάκ, έπυνθάνετο τίς εΓη. 
Κα\ μαθουσα δτι αύτ4ς Ιστιν 4 μέλλων αυτήν ΑγεσΟαι, 
πιριεβάλλετο, φη9\« τό θέριστρον, κα\ παραγενδμενος ό 
παΤς διηγήσατο πάντα μετά Ακριβείας τφ "Ισαάκ. Εν- 
ταύθα σχότεει μοι, Αγαπητέ, πώς ούδαμοΰ τά περιττά 
ταΰτα και άνδνητβι, ούδαμοΰ πομπή διαβολική, ούδαμου 
χυμβαλα κα\ αύλοΙ κα\ χορειαι> κα\ τά σατανικά έχεΤνα 
συμ7η>σιαγ χα\ αΐ λοιδορίαι αΙ πάσης Ασχημοσύνης γέ- 
μουσαι. Αλλά πβίσα σεμνότης, πάσα σοφία, πΑσα έπιεί- 
χεια. ΕΙσηΛθε δέ^ φησ\ν, Ισαάκ εΙς τντ οίκον ττ(ς 
μητρός αντοΰ, καϊ 4Λαβε τίξν ^Ρεΰέκκατ^ κάί έγέτετο 
αύτφ γυτ^ι, καϊ "ί^γάΛτισετ αύ7ήν, καϊ χαρεκΛήθ7\ 
Ισαάκ χερΙ Σάφρας Τ7{ς μι^τρός αϋτοΰ, Ταύτην μι• 
μείσθωσαν αΐ γυναίκες * τούτον ζηλούτωσαν οΐ Ανδρες * 
ούτω τάς νύμφας άγαγέσθαι σπουδαζέτωσαν. Τίνος γάρ 
Ινεκεν, εΙπέ μοι, ϊξ Αρχής και έκ προοιμΓων κηλίδων 
κληρώσαι συγχωρείς τής χδρης τάς άκοάς διά τών Ούλ οΐσθα δπως ή νεδτης εύκολος πρδς δλισθον ; τί τά 
βεμνά του γάμου Ιχπομπεύεις μυστήρια ; δέον Απαντα 
ταύτα Απελαύνην, χα\ τήν αίδώ έχ προοιμίων Ιχπαι- 
δεύειν τήν ιο&ρψ, χα\ Ιερέας [491] χαλείν χα\ δι" βύχών 
χα\ εύλ«γ&ώιτ τήν δμ4νοια^ του συνοιχεισίου συσφ^]π^ε^ν, 
7να χβΑ δ πδθος τον ιτυμφέου αύ^ται, χα\ τής χδρης ή 
σωφροσύνη (πιτείνηται* χα\ διΑ πάντων τά τής Αρετής 
Ιργα είσελεύσεται <1ς τήν οΐκίαν έκείνην, κα\ τεΑσαι του 
διαβόλου αΐ μηχανα\ εκποδών έσονται , κα\ αύτο\ μεθ* 
ηδονής τδν §ίον διάξουσιν 1> , ύπδ τής τού θεού ^οπής 
συγκροτούμενοι • ξς γένοιτο πάντος ήμΑς έπιτυχεΤν, χά- 
ριτι χαλ φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» 
μ:(Γ οΐ τφ ΑατρΊ Αμα τφ άγίφ Ώνεύματι δόξα , κράτος, 
τιμή, νυν Μ\Μ, ^ίαΐ είςτούςαΙώνας τών αΙώνων. "Αμήν. 

ΟΜΙΑΙΑ Μθ*. 

Αΰταί δέ αΐ γετέσεις^ φτ|σ\ν, Ισαάκ νβιυ υ/ου 

^Αβραάμ, 

α*. Πάλιν ύμΑς έπ\ τήν συνήθη τράπεζαν άναγαγεΖν 

^ύλομαι, καλ έχ τών παρά τού Μωύσέως ι^μΑτων 

τήν έστίασιν ύμίν παραθεΐναι, μΑλλον δε τών τού Ηνεΰ- 

* ίΧΧ ήμΧν, βΐ ΙηΓη περι&βάλετο. 

λ Διάξουσιν. 8ίθ ΓϋΟΐ^^δλνΗ.^εοΙδΙ. δκχξωσιν. ΜοΓβΙ. 6ΐ 
ΜοαίΓ. 5ιάγωσιν. Εοιτ. ε!κή* Αλλ" επειδή μέλλει μετά ταύτα τής Τεβέκκας 
ήμΤν διηγιΤσθαι τήν στείρωσιν, κα\ δτι έξ ευχής τοδ 
δικαίου τά τής παι^οπόιίας αύτ]| γέγονε» ^ούλεται δι- 
δΑξαι ήμΑς «^ μέγεθος τής υπομονής τού "Ισοιάχ, χαΧ 
σημΑναι τδν χρόνον Ακριβώς, δσον έν Αλαιδί^ Υ^Τ^ 
νεν* ίνα χα\ ήμεΙς ^ηλούντ8ς τδν δίκαιον» ούτω προσ« 
(δρεύωμεν ταίς πρ6ς τδν θεδν Ιχεσίαις, έτεειδάν αΐ- 
τώμέν τι παρ* αυτού. Εί γάρ ό δίκαιος ούτος ένάρβ- 
τος ών , κα\ τοσαύτης εύνοίας απολαύων παρά τοΰ 
#εού, τοσαύτην έπεδείκνυτο σπουδήν κα\ εύτονίαν, τδν 
"θεόν διηνεκώς παρακαλών, ώστε λύ σαι τής Τεβέκχοις 
τήν στείρωσιν, τί Αν εΓποιμχν ήμϊΤς οΐ τοσαύτα φορ- 
τία ΑμαρτημΑτων Ιχοντες επικείμενα» κα\ μηδέ "Λ 
^ΤΓολλο^έν τού δικαίου τούτου μέρος Ιπιδειχνύμενοι, 
Αλλά χΑν πρδς ολίγον σπουδήν τίνα έπιδειξώμεθα, ναρ- 
χωντες χΑΙ Αποπη^ντες, ε Ι μή ΘΑττον είσαχουσθείτ^ 
μεν; Διά τούτο, παραχαλώ , έχ τών τφ ^ιχαίφ τούτφ 
συμβάντων τεαιδευόμενοι , μηδέποτε παυώμεθα τέν 
θεδν παραχαλούντες υπέρ τής συγχωρήσεως τών οΕ- 
χείων πλημμελημάτων. Αλλά θερμήν χαϊ ζέουσαν ηρο- 
θυμίαν έπιδεικνυώμεθα^ κα\ μή ΑσχΑλλωμεν» μηδέ 
δκνηρότερυι *][ ινώμεΟα, εί ^χ\0^νΛΝ €\:χα.νΜ'^'Λ«Χ•^>5^'^• 445 8. ^0ΑΝ^Ίδ απΛΥδΟδτοΜΐ •δρίαν 6 Δεσ'π(^:ης, διαναβάλλεται, βουλεμένος χα ι 
της υπομονής ήμ5ς κομίββιΟαι τ6ν μισθ6ν, κα\ τ6ν 
κα(ρ6ν είδώς, καθ' 3ν λυσιτελές έστιν ήμϊν των σπου- 
δαζομένων έπιτυχεϊν. Ουδέ γάρ οΟτως ήμεις Γσμεν τ6 
σΜ^ίΐρέροΊ έαυτοίς, ώς αύτ6ς ακριβώς έπίσταται, 6 τά 
άπ^ί^^ητα της διανοίας έκαστου επισταμένος. Δι' δ 
προσήκει μηδέν περιεργάζεσθαι χα\ πολυπραγμονείν 
των παρά του θεοΟ γινομένων, άλλα πολλήν τήν εύ- 
γνωμοσύνην έπιδείχνυσΟαι, κα\ θαυμΔζειν των δι- 
καίων τάς άρετάς. Επειδή γάρ είπεν ήμϊν ή θεία 
Γραφή, δσων ετών ?ίν Ισαάκ, λέγει κα\ περί Τεβέκ- 
κας της γυναικάς αυτοΟ , δτι στείρα ήν. θέα μοι τοϋ 
δικαίου τ6 φιλ4θεον. Επειδή γάρ εΤδε χωλεύουσαν 
τήν φύσιν, έπ\ τ6ν της φύσεως δημιουργιών Ιδραμε, 
κα\ τά δεσμά της φύσεως διά της ευχής λύειν ήπεί- 
γετο. "Εδέετο γάρ^ φησ\ν , "Ισαάκ :χερϊ * Ρεβέκκας 
της γυναικός αϋτον δη στεΤρα τ}*•. *Εν τοΟτο πρώ- 
τον άξιον ζήτησα ι, τίνος ένεκεν, βίου ούσα θαυμαστού 
κα\ αυτή, καΐ ό άνήρ αυτής, χαΧ πολλής της σωφρο- 
σύνης αμφότεροι έπιμελούμενοι, στείρα ήν ; ΟύκΙχο• 
μεν έπιλαβέσθαι αυτών της ζωής, κα\ εΙπεΙν, δτι τών 
Αμαρτιών ήν Ιργον ή στείρωσις ». Κα\ ινα μάΟης τ6 
^αυμαστδν, δτι ουκ αυτή μόνον στείρα ην, άλλα κα\ ή 
μήτηρ του δικαίου ή Σά^^α* κα\ ούχ ή μή'^ηρ δέ αυ- 
τού μδνον, αλλά κα\ ή νύμφη, του "Ιακώβ ή γυνή, ή 
'Ραχήλ λέγω. Τί βούλεται τών στείρων τούτων ό χο- 
ρός ; Πάντες δίκαιοι , πάντες ενάρετοι, πάντες ύπδ 
βεοΰ μαρτυρούμενοι. Περ\ γάρ αυτών [-493] ελεγεν 
•£γώ εΙμι ό Θεός ^Αβραάμ, και ό θε'ς Ισαάκ, καϊ 
ύ θεός Ιακώβ. Κα\ 6 μακάριο; δέ ΠαΟλός φησι• Αι^ 6 
ουκ έΛαισχύνεται ό θεός, θεός έΛίκαΛεΤσθαι αυ- 
τών. Πολλά αυτών τά εγκώμια εν τ^ Καιντ), 7«)λλο\ 
οΐ Ιπαινοι εν τζ Πάλαια. Πανταχόθεν λαμπρο\ χα\ 
επίσημοι, κα\ πάντες στείρας Ισχον γυναίκας, και έν 
άπαιδία ήσαν μέχρι πολλού του χρόνου. 

β'. "Οταν ουν Γδης άνδρα καΐ γυναίκα έν άρετζ ζών- 
τας, κα\ έν άτΛίδία τυγχάνοντας• όταν Γδης ΟεοσεβεΤς 
δντας , κα\ εύλαβείας έπιμελομένους , άπαιδας , μή 
νομίστ]ς αμαρτιών είναι ?ργα. Πολλοί γάρ του θεού 
της οικονομίας οί λόγοι κα\ ήμϊν άπό^(5ητοι, κα\ υπέρ 
τ:άντων εύχαριστεϊν δεί, καΐ μόνους εκείνους ταλανί- 
ζειν τους έν κακία ζώντας, ου τους τταιδία μή κεκτη- 
μένους. Πολλά γάρ πολλάκις ό θεδς συμφερόντως 
οΙκονομει, ημείς δέ τήν αΐτίαν τών γεγενη μένων ουκ 
Γσμεν. Διά τούτο πανταχού θαύμαζε ιν αύτου τήν σο- 
φίαν χρή, κα\ δοςάζειν αύτοΟ τήν φιλανθρωπίαν τήν 
&φατον. *Αλλά ταύτα μέν πρδςώφέλειαν ήμίνεΓρηται 
τήν ύμετέραν, ώστε πολλήν τήν ευγνωμοσύνην έπι- 
δείκνυσθαι, κα\ μή περιεργάζεσθαι τοΰ θεού τάς οΐ- 
κονομίας• δεί δέ κάΙ τήν αΐτίαν είπεϊν, δι' ήν ήσαν 
έκείναι στείραι αΐ γυναίκες. Τίς ουν έστιν ή αιτία ; 
"Ινα, δταν Γδης τήν ΠαρΟένον τίκτουσαν τδν κοινδν 
ημών Δεσπότη ν, μή άπιστη σης. Γύμνασόν σου εν- 
ταύθα τήν διάνοιαν, φησ\ν, έν τί) μήτρ^ τών στείρων, 
Τν' δταν Γδί^ς πεττηρωμένην χα\δεδεμένην μήτραν πρδς 
παιδοποιίαν άνοιγομένην εκ τής του θεού χάριτος, μή 
Οανμάσης άκούων δτι τΜίρθένος Ιτεκε. Μάίλλον δέ θαύ- 
μασον κα\ έκπλάγηθι , άλλα μή άπιστήσης τψ θαύ- 
ματι. "Οταν ουν λέγη πρδς σέ ό Ιουδαίος, Πώς ίτ€- 
κενή παρθένος; εΙπέ πρδςαύτδν, Πώς ετεχεν ή στείρα 
και γεγηρακυία ; Δύο γάρ κωλύματα τότε ήν, τό τε ΑΒΓ.ηίΕΡ. ϋΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 416: 

άωρον τής ηλικίας, καΐ τ^ άχρηστον τής φύαεως• έπΙ 
δέ τής παρθένου Εν κώλυμα ην, τδ μή μετασ/είν αυ- 
τήν γάμου. Προοδοποιείτοίνυν τη παρθένιο ή στείρα. 
ΚαΙ ίνα μάθης δτι διά τούτο στείραι προέλαβον, ίνα 
πιστευθί) τής παρθένου ό τόκος, άκουσον άτιδ τών (βη- 
μάτων του Γαβριήλ τών πρ^ τήν παρΟένον είρημέ- 
νων. Επειδή γάρ ήλθε καΐ εΙπεν αύτ^, ΣνΛΛήψυ έτ 
Ί^αστρΙ, καϊ τέξχιν'ιόν, καϊ κοΛέσεις τό δνομααν• 
τον Ίησονν, έξε:ίΛάγη καϊ έΟαύμασε, καϊ εΪΛε' 
Πώς ίσται μοι τοντο, έΛεϊ άνδρα ού γινώσκω ; Τ( 
0-3 ν ό άγγελος ; Πνενμα άγιον έπεΛεύσεται έπϊ σέ, 
καϊ δύναμις * Υψίστου επισκιάσει σοι, Μή ζήτει, 
φησ\, φύσεως άχολουθίαν, δταν υπέρ φύσιν ή τά γινό- 
μενα• μή περιβλέπου γάμων ώδίνας, δταν μείζων γά- 
μου τής γεννήσεως ό τρόπος ή. Καϊ πώς ίσταιτουτο^ 
φησ\ν, έπεϊ άνδρα ου γΐίπάσκω; Κα\ μήν διά τούτο 
Ισται, επειδή άνδρα ού γινώσκεις. ΕΙ γάρέγίνωσκες 
άνδρα, ουκ άν κατηξιώθης ύπηρετήσασθαι τϊ| διαχο- 
νί^ ταύτη. "Ωστε δι' δ άπιστείς, δ•/ αύτδ πίστευε. Ούκ 
επειδή κακδν 6 γάμος, άλλ* επειδή κρείττων ή παρ- 
θενία* τήν δέ τού κοινού πάντων Δεσπότου [494] εισ- 
οδον σεμνοτέραν έχρήν εΤναι τής ημετέρας• βασιλική 
γάρ ήν ή είσοδος. "Εδει κοινωνείν,ήμίν τής γεννήσεως, 
κα\ έξηλλάχΟαι τής ημετέρας. Κα\ αμφότερα ταύτα 
γέγονε, κα\ δπως άκουε. Τδ μεν άττδ μήτρας γενέσθαι, 
κοινδν πρδς ή μας• τδ δέ χωρίς γάμων γενέσθαι, μεί- 
ζον ή καθ' ή μας. Κα\ τδ μέν έν γαστρ\ σχείν σε, τής 
φύσεως τής ανθρωπείας* τδ δέ χωρ\ς μίζεω; γενέ- 
σθαι τήν κύησιν, σεμνότερον τής άνθρωπίνης φύσεως• 
ίνα κα\ τήν ύπεροχήν κα\ τήν κοινωνίαν τήν πρδς - έ 
μάθης. ΚαΙ σκόπει τήν σοφίαν τών γινομένων. Ούτε 
ή υπεροχή τήν όμοίωσιν κα\ συγγένειαν έλυμήνατο, 
οΟτε ή πρδς ημάς συγγένεια τήν ύπεροχήν ήμαύρω- 
σεν, άλλ' έκάτερα έδείκνυτο διά τών πραγμάτων* χα\ 
τά μέν ολόκληρα εΐχεν ^ιμ^τερα, τά δέ ένηλλαγμένα 
πρδς ήμας. Άλλ', δπερ Ιλεγον, διά τούτο αΐ στείραι 
αιίται, ίνα πιστευθ]) τής Παρθένου ό τόκος, ίνα αύιη 
χειραγ(ι)γηθή πρδς τήνπίστιντής έπαγγε)ίας κα\τής 
υποσχέσεως. "Ακουσον γάρ τί φησιν ό άγγελος πρδς 
αυτήν, Πνενμα άγιον έπεΛεύσεται έχϊ σέ, και δύ- 
ναμις*Τ'φίστου επισκιάσει σοι. Ούτω, φησ\ν, έχεις 
τεκείν, κα\ τής ενεργείας τού Πνεύματος τδ πάν έστα:. 
Μή τοίνυν βλέπε πρδς τήν γήν* άπδ τών ουρανών ή 
ενέργεια Ιρχετα ι. Τού Πνεύματος έστι χάρις τδ γινό- 
μενον* μή ζήτει φύσεως άκολουθίαν, μή κατά νόμους 
κα\ γάμον. Άλλ' επειδή μείζονα ταύτα ήν εκείνης τά 
(βήματα, βούλεται κα\ έτέραν^» αυτή τταρασχείνάπόδει- 
ξιν. 

γ. Συ δέ μοι σκόπει, αγαπητέ, πώς ή στείρα αυτήν 
χειραγιυγεί πρδς τήν πίστιν τού τόκου. Επειδή γάρ 
ή πρότερα άπόδειξις μείζων ήν τής διανοίας τής παρ- 
θένου, άκουσον πώςκα\ έπ\τά ταπεινότερα κατήγαγε 
τδνλόγον, διά τών αΙσθητών αυτήν χειραγωγών. Καϊ 
Ιδοϋ, φησιν, ^ΕΛισάβετ ι) συγγενής σου, καϊ σϋτή 
συνειΛη^νΤα υΐόν έν γήρει αϋτης • καϊ οϋτος μίιν 
ίκτος έ&τϊν αύτχί τχί κοΛουμένχι στείρφ. Διά τήν • δ,-ινϋ. ΡΙ υηιΐ8 0θ(]6 χ, αμφότεροι έπεμιλούντο, χβΐ ουκ 
Ι^βίΑβν... Ιτι τών αμαρτιών ήν έργον είχεταύν-ηνή στείρωσις. 1» ΜοΓί^Ι. βΐ ΜοιιΐΓ. αή^ έτ/ραν, ηΐηαβ Γ60(β. εοΓΓ6θ(οπι 
« 59νί|ίο. £ΐ)ΐτ. 4;^ 1Ν ΟΑΡ. XXV. ΟΕΝΕδ. ΠΟΜΙΙ. ΧίΙΧ. 

κί ηοη &ΙαΓιπι ααϋΐΑηηΐΓ. ΡθΓ(3$$ί$ βηίιη Οοιηίηυδ εοη- 
Γιηιιηιη ηοδίΓαιη 86(]υ1ίΐ8ΐ6ΐη δαρΊβηΙβΓ 6Χ6Γ€6η$ ίΐα 
ρΓυεραδίίηβΙ, ιι( ηιοτο^ά^ηι ςυοςυο ραΐίβηΐίχ Γβαρία- 
ιηυδ : 61 ςυία ίρ$6 ΐβπιρυδ δοίΐ ηη^ηϋο ηοΙ)ί$ υΐίΐβ 65ΐ 
&&5β(]υί ςυο(1 ςυχπηιαδ. Νβςηβ βπίπι ηθ5 ίΐα 5είπιιΐ3 
ςπίϋ ηο1)Ί$ υΐΐΐβ , υΐ ίρ56 6νί(ΐ6ηΐ6Γ ηονίΐ, ςυί βΐίηηι 
βϋδοηηιΙΙία ηιβηΐίδ ηο$ΐΓΧ οο^ηοδείΐ. ΡΓοίικΙβ ραπ 6>ΐ9 
υΐ ηίΐιη ΰυποδίιΐδ ςυχΓΟίηυδ, ηεςιιβ 8€Γυΐ6ηΗΐΓ βα ηυχ 
.1 Όοο ρΓονίϋοηΙιΐΓ : 56(1 βΓαΐί 3(]ηΐ0(]υηι $Ίιηυ8, βΐ Λά- 
ιηίΓβιηπΓ ]α$ΙθΓυιη νίΓΐυΐβδ. Ναιη ροδίςιιαιη ϋίχίΐ ηοΙ)ί8 
(Ιίνίηα δΰΓίρΐυΓ3 , ςυοΐ αηηοΓυιη Γυβπΐ Ιβααο , άίαΐ βΐ 
3β Ιΐ6ΐ)ΰ€€α υχοΓβ ο]υ8 , ηυοΛ δΙβπΓΐδ βπαΐ. Υίίβ, ο1)- 
ββΰΓΟ, ]Ηδΐί ΓβΙΊ^ίοδαηι ιηοηίοιη. Οποπίαπι βηίιη νίίΐίΐ 
ηαΙϋΓαιη ΰΙααϋΊοαηίοιη, 3(1 ηηΐυρχ ΟοικΙίΙΟΓβηι οοιιΓπ- 
ξίΐ, 6( νίηευΐα ηαΐυΓΧ ρΓΰα1)ΐΐδ δοΙνοΓβ ΓοδΙίηανίΙ. 2Ι• 
Ό€ρΓ€€αΙη8 βηνη 6$ί, ίηί|υ!ΐ» 1$ααΰ αιροτ Πεΰβΰοα ηχοτβ 
«ίΐΛ, φήα »ΐ€ήΙΐ$ βταί, υηιΐίη Ιιοο ίη ρΓίιτϊίδ ορβΓΧ ρΓβ- 
ΓπίΓη ϋΐ ηυίΡΓαιηαδ, (ΐυηΓύ , οοπι βΐ ίρδη, βΐ νίΓ β]ιΐ5 
νίΐίτ ΓπογϊπΙ 6χΊηιί:€, (Π αιτ)1)0 εηηΓιη6ΐιΐί3β δΙυιΙΊοδί, 
&•ΙοπΙίδ ΓυίΙ?Νοη ροδδπηίϋδ οπΓροΓο βΟΓυιη νίΐηηι, οΐ 
(ΙΊοοΓβδίοπΓιΐηΙοιη ίΠαιη ρβεεηίοπιπι οηυδ» ίηίΓηΙδδαπι*• 
Ει ιιΐ (Γιβοπδ Γοηι ηιίπηιιι, ηοη δοΐυηι ίρ«3 δίβπΐίδ Γϋίΐ, 
δ€ιΙ αϊ πιηίοΓ ]υδΐί δατρη : ηοςϋο πιηΐβΓ β]υ5 δοΐίΐ, δθ(1 
ει ηπΓΐΐ!> , Ηη€ΐΐ6ΐ ιιχοΓ ΙηεοΙί. Ουί(1 δίϋί τυΐΐ ϋΐβ δίβ- 
τίΐίπιη €ΐΐ0Γυδ ? Οηιηοδ ]ι:5ΐί , οπιηοδ νίΓΐυΙβ ρΓΧ(1ίΙί , 
οιηη(ίδ η Οβο Ιβδίίπιοπίυηι 1ια1)εηΐοδ. Νβπι (Ιβ ίρδϊδ 
ι]ΊεοΙ)αΙ : Εοο βηϊη Οενε ΑΰταΙιαηι , ΰβΗ8 Ιεααΰ, Ββνί 
Λα€οΙ> (Εχοά. 5. 6). Βοαίηδ αυΐεπι Ραυίυβ αίΐ : Ιάβο 
ηοη €οη[ΗηιΓιΐητ Ββκκ , ιιί νοεβίητ εοΐηηι ϋενα (ΠβδΓ. 
II. 16). ΑΙιιΙΚβ ίρδ(τυπ) Ιαπ(!ο8 ίη Νονό, πιυΐΐφ ίη 
Υοΐοη. υηιΐίηιιβ οίαπ οΐ ηοΙ)ί1ϋ8 , βΐ οπιηβδ δίβηίοδ 
I^αι)ιI^^υηιυxο^(^δ,η1υIιο(|α^ ΐειηροΓβ οαρυβρυπί Γώβπδ. 
^. ΡνορίΰΓ €αί($α$ αηαηα$ [ΰϋηηάιίαίΰηι βίΐατη]η$ΐί$ 
η^^αί ϋβηζ ; [€€ηηάίία$ $ί€ΓίΙίηηι ρατίηηι νίΓβίηί$ ρτο^ 
ίίαΐ, — Οηηη(1(> ίςίΙιΐΓ ν'κίοπδ νίΓϋΐη βΐ ηιιιΙίοΓΟΠι νίΓ- 
Ιυΐί (ΐ6(1ίΙοδ, οηΓΟΓβ ρΓοΙο, ςυηικίο νίιΐοήδ ρίοδ οΐ 
ΤβΠςίοηίδ δ(ιΐ(]ίθ5θδ ηοη Ι)3ΐ)6Γ0 )ΊΙ)0Γ0δ, ηο (πΗιιηδ Ικ ο 
ροοεηΐίδ. Αΐυΐΐχ εηίπι άίνΐηοΰ (1ΐ8ρ6η5ηΐ1οηΊ8 Γπΐίηποδ 
ηοΐίδ δυηΐ αΓΓαπχ, οΐ ρΐΌ οιηηίϋυδ ^ΓΟΐί^δ η^οΓβ 
οροΓίοΙ, ηο δοΐοδ ίΙΙοδ ηιίδβΓΟδ (ΙίοοΓο, ηιΓι ίη ροεοηΐο 
νίτιιηΐ, ηοη 60δ ςυί1)υ$ Γιΐϋ (ΙβδίιηΙ. ΟυΙρρο δΦρεηιι- 
ιηοΓΟ πιηΐια Οϋΐΐδ υΐίΙίΐΟΓ (ϋβρεη^αΐ, ςυοΓυιη ηοδ εηπ• 
δηηι ηοδοίιηυδ. ΕαρρορΙΟΓ ίη οπιιιίΙ)υδ δαρίβηΓιαπι (:]υ8 
^κΙιηίΓαΓί οροπβΐ, αο §1οπΠ€3Γ6 ίη€βαΙ)ίΐ6ηι ιηίδεπ- 
ΓΟπΓιηηι. δβιΐ Ιιφο ςαί(]6ΐη αιΐ υΐίΐίΐ&ΐβιη νβδίΓαηι (ΙίοΐΛ 
δΐιηΐ, ί(1οο ηΐ α(1πιθ(Ιυηι^πιΙαηίΐνο1υπΐ3ΐοπ)6χΙη1)οαΐί8, 
η€(|ΐΐ6 (16 (]ίδροηϊ»8Γιθϋ6 (Ιίτίπη ευήοδβ δΰίδοίίβηιίπί : 
οηπδΑηι Ιηιηοη ϋίΐ'αηιιΐδ ρΓοριβΓ (]υαιη ηιιιΙίβΓΟδ ίΐΐοο 
δίΟΓίΙβδ Γιΐ6Γ6. Ουχη»ηι ί^ίΐυπ 68ΐ €ηυδα? 13ΐ ουπι 
νΙιΙϋΓΐδ νίΓ^ίηεπ) ηοδίΓυιη εοηιπιυηοπι Ποηιίπυπι ρα- 
^ί6η1^II^, ηο 818 ίηεΓ6(]υΙυ5• Εχ6Γ€0 οηίπι Ιιίο ΐυοδ 
βοηΜΚ, ίηςιιίΐ, ίη νυΐνα βίβπΐίυηι» υ1, ουηι (1ί(ϋε6Πδ 
Ιίςηίηηι βΐ οιηοπη^πι νηΐνηπι ϋίνίηα νίπιιΐβ α(1 ρπο- 
€Γθ.ιΙίοηοπι αρβπΓί, ίη€ΐ6 €ορίο8ί8 3ΐ^υηιοηΙί3 αοοορίίδ, ^'5 « δανίΙ. βΐ αηυ& (»άβχ δΙο οΙΓβΓυηΙ Ιιηηο Ιοουπι : υπητη 
Ηοϋ.... ηβαΓβ, ααιι €ί ψ$α Η νίτ €)Μ νίκν ίαβΗηί βχιΤηΜΕ, €1 
ωιώο οοηΐίη^ηίια βΙκίΗΟβί, €ί οαπι ηωι ροκίηιη$ εατρΰΓε εο- 
ηινη χρίίΐτη^ ηεε βοηιιη ρβ€€αίί3 $(€ΓίΙίΐαίβηι ίΓΐΙηίβτ^, ηηατο 
Ιίΐη\£η ίΐία ^ι$τίΐ ίΐβτϋη ? Ηνηο τογο Ιοοητη^ ιιΐ νίίίβΙαΓ, βχ 
Ηαο ΐΜΜηΠίΑ βχοβτρίιηη Ιι&Ικ» Τοηιο III, ίη ΙιοπιίΙίί 1)6 ηου 
6νυ1^α(ΐ(1ί§ Γγ&Ιπιιιι ρ6(χ:ιιΐί$• ηοη α(]πιίΓ6ηδ 3υ(]ίεη8 νίΓ^ίηοιη ροροΗδδο : ίηιο 
&(]πιίΓ3Γ6 βΐ οΙ)δΙ•ιρ€δΰο, 86(1 η6 δίδ ίηεΓ6(]ιι1υ8 ηιίπΗ 
€ΐιΐο. Ουαη(1ο ί^ίΙυΓ ΙίΙΙ (Ιίοίι ^υ(1xυδ, Ουοπιθ(]ο ρθ- 
ροΓίΙ νίΓ§ο? ά'ιο 6ί : Ουοηιο(1ο ρερβπΐ δΙΟΓϋίδ βΙ 
νοίυΐα ? Οαο ίιηρβ(]ίπΐ6ηΐ& Ιυηο 6Γ3η(, 61 χίαδ ίηΐεηη• 
ρ68ΐίνα, 61 ηΑίιίΓα νίΓιαίΑ : ίη νίΓςίηβ ααίβηι υηοπι 
ίπφ6ιΙίηΐ6ηΙυηι ΓυίΙ, ςυο(1 ηοη 6δδ6ΐ ραηΐοβρ^ 6θη6υ• 
1)ίΙιΐδ. δίβπΐίδ ί£[ίΐυΓ ]3ηι νίαηι ρ&Γ2ΐ γίΓ^ίηί. Εΐ υ( 
δοίαδ ρΓορίοΓ Ιιοο δΐϋπίβδ ρπϋδ Γυίδ^ο, υΐ ΟΓβίΙαίοΓ 
γίΓςίηίΙηΐίδ ρ3Γΐυ8 : 3υ€ΐί υ6γΙκι Οαϋπείίδ 3ά νίΓ^Ίιιοηι 
(Ιίεΐα. Ροδΐ(|(ΐ3πι βηίηι νοηΙΙ 61 (ΙίχίΙ, ϋοηήρίβί ίη 
ηΐβΐο , €ΐ ραήβ$ ρΐίιιηι, εί νοοαύη ηοτηβη ε]ιι$ ]ε$%ιηι 
(ί,ηε. 1. 51) : οϋδΙπρβΓαοΐα 6δΐ6ΐ 3(1π)ίΓ3ΐ3, (ΙίχίΙςπβ: 
^ιιοηιοάο βήί τηίΗΊ ίεΐηά, ηηχα ν'ιηΐϊη ηοη εορηοεΰο (76. 
ν. 51) ? Οαί(1 ϊςίΙυΓ βη^εΐυδ ? 3ρίηΙν3 $αη€ΐη$ ζνρεηβ' 
ηίβΐ $ηρ€τ ί€, €ΐΌίτίίαΑΙίί$$ίηιίοΙίΗηώΓαΗί ίΟίΊ (/Μ</. ό• 
55). Νο ςυχΓ3δ, ίη(|ΐ)ΐΚ, η3ΐυπ)β ηιοιίιιηι βΐ ΟΓϋίηβπι, 
ςιΐ3η(1ο δυροΓ η3(υΓ3Πίΐ $υπΐ ςυ9Β βυηΐ ; ηβ δρβοΐββ 
6οη]υ2ί!(]οΙθΓ08, φΐ3ηιΙο ηίΐ3]θΓςυ3Π)ίη ηυρΓιίδη3ΐ3ΐίυιη 
ηΐ0(1υ8 6ΓίΙ. Ει ηηοηιοάο βεΐ ΐ5/ι«/, ίπςιιίΙ, φίοηίαηι νί- 
τυηι ηοη οο^ηοζοο ? δβηε ρΓορΐ6Γ Ιιοο οηΐ , ςυοηί3πι 
νίκυπι ηοη οοςηοδΰίδ. Ν3Πΐ δί 6ο^ηο8θ6Γ68 νίΓυηι, ηοη 
Γιιί8δ68 1ια1)ίΐ3 (1Ι^η3 υΐ Ιιυίε πιίηΐδίϋπο δΟΓΥίΓΟδ. Ιΐ3- 
(]πβ 03 άβ €3υδ3, (ΐυ3 (Ιηϋίΐαδ, 63 ίρ83 άο 63υ^3 ΟΓβϋβ• 
Νοη ςυί3 ηιαίυπι ηηρίίχ , 86(1 ςαΐ3 ηιβϋοΓ νίΓ^ίηίΐ3δ ; 
Ιιυηο 3υΐ6ηι ίη^ΓΟδδυηι ηοδίπ οπιηίυηι Οοπιίηί (Ιί^ηίο- 
Γοιη 65δ6 οροΓίοΐ, (]υ3ηι ηοδίΓυηι : Κ6£;ίυδ εηίπι ΓυίΙ 
ίηΐΓθίΐΗ$. ΟροΓΐυΙ)ηΙ οΐ οοηιηιυηοπι ουιη ηοδίΓΟ 6]υ3 
οδδο ΟΓΐυηι , 61 (]ίν6Γ8υιη 3 ηοδίΓΟ, 6( υίΓΟπιςηβ ενβ* 
ηίΐ. Ει ({υοηιθ(Ιο 3υ(1ί. Ναηι άβ υΐΟΓΟ ρΓ0(1ίΓ6 , 1ιο€ 
εοιηπ)υη6 ηοϋίδουηι οδΐ : 3ΐ)3(]υ6 ηυρΐί3ΐί 3υΐοιη οοη• 
ξΓοεδπ ηπδεί, δΐιρΓ3 ηοδΐΓ3ηι 6δΙ οΓί§;Ιποπι. υΐΟΓυπι ςο-> 
5ΐ3Γ6 16, 'ιά η3ΐυΓ9Β 6δΐ !ιυπΐ3ηχ ; δίηβ οοη^Γβδδυ υΐο- 
Γυπι ςοδΐ3Γθ, ί(1 η3ΐυΓ3 Ηυπΐ3η3 δυΙ)Γιηιίυ8 : υΐ6ΐ ρπΦ* 
8ΐ3ηΙί3ηι βίοοηιηιυηίοηεπι (^υβηι Ιοουηι Η3ΐ)6ΐ 0(1ί5€3§. 
0οπδί(]€Γ3 3υΐ6πι (]υ3ηΐ3 δΛρΐ6ηΙί3 Ιιχβ Γ3εΐ3 8ΐη1, ηο• 
(]υ6 6ηιίη6ηΐί3 ο1)ΓυΙΐ δίιηίΙΙΐυίΙΙηί 6ΐ ηΙΐίηίΐΑΐί 6]α$ ηο• 
Ι^Ι^ευηι, ηοςυβ ηο5ΐΓ3 3Γηηί(33 61 δίηιί1ί(υ(1ο 6]π8 οΐ)- 
δ6υΓ3νίΙ 6Χ06ΐΐ6ηΐί3ηι ; 86(1 ορ6ηΙ)υ8 υΙηιηΐ(|αο οδΙοη • 
δυπι 6δΙ : 3Γΐ3(]υ6 ρεΓΓεείβ ηοΙ)ί8 δίαιίΐίη Η3ΐ)αίΐ, &Γΐ3 α 
ηοϋΐδ (1ίν6Γ83. ΥεΓυιη, υΙ(1ίχί, ρΓορίΟΓ Ιιοο δίοηΐβϋ 
ΓυοΓυηΙ ίδΐΦ, υΐ 6Γ6(ΐ6Γ6ΐυΓ γίΓξίηίΐ3ΐί8 ρ3Γΐυ8, υΐ ίρ8.ι 
ίηίΙυοοΓ6ΐιΐΓ 3(1 ίί(ΐ6ηι ρΓοηιίδδίοηίδ. Αιιιΐί οιιίιη ηπυ 
(Ιίοίι βη^οΐυδ Οεί : 8ρίή(ιι$ $αη€ΐη$ νβηίεί $ηρ€Γ Ιε, εί 
νίνίη$ ΑΙΐΜηύ οΒυηώταΙίΗ ί'ώί ( ΙΙ/ίάεηι), Βίε , ίη(ΐαίΙ , 
ροΐΟΓΪδ Ρ3Γ6Γ6. Τοίππι οροΓοΓιοηβ δρίπίοδ 6Πΐ• Νβ ί£;ί- 
ΙϋΓ δρεείοδ ίη ΐ6ΓΓ3ηι, 6 ε<Βΐίδ ορ6Γ3Γιο νεηίΐ. δρίπΐυδ 
$Γ3ΐί2β 6δΙ ([Μοά Πι , ηβ ςιιΧΓ38 η3ΐυΓ6 πιοϋυιη , ηο 
δεειιηίίπηι πυρΓηΓϋπι Ιε^εδ ίηΐεΐΐί^δίδ. ΥεΓϋηι (]υοηί3πι 
η)3]θΓ3 δυηΐ ν6Γ5η Ιίχε, ςυ3ΐη ϋΐ ίΙΐ3 03ρ0Γεΐ, νυΐΐ 61 
λΐίηηΐ 61 ΡΓ3656Γ6 (ΐ6πιοη8ΐΓ3ΐ1οη6ηι. 

δ. Τϋ3ηΐ6πι, (Ιίΐ6ε1β, 3ΐΐβη(1β ςυοπιθ(1ο δίβηΐΐδ 
ίδΐ3πι ηΐ3ηυ(1υεαΐ 3(1 Οίίειη ρ3Γΐυδ. Οϋθπί3η) ρποΓ <1β- 
πιοηδΐΓ3Γιο ιη3]0Γ 6Γ3ΐ εοβίΐαΐίοηο νίΓ{;ίηί8, 3ΐΐ(1ί ςηο- 
ηιθ(!ο 6ΐ ΙιυηιίΓιΟΓΟπι βεπηοηβπι 3(ΓβΓ3ΐ, ρ6Γ δβηδΙΙιΙϋΑ 
ίρδηα^. πΐ3ηυ(1υθ6η8. Εί εεοε, ΊηςυίΙ, ΕΙΙίαΙίεΐΙι εορηαία 
ίιια εΐ \ρ%α εοηοερΗ βΐίαηι ίη πηεείηΐε 9Ηα : εί Ιύε ηεη- 
8ΪΜ ΛΒχίια ε$ί εί ηηω νοεαίατ $ΐετΗί$ {Ινε. ί. 36)^ νίιΐ4:8 
υΐΒίεηΙίδ ρΓορΐ6Γ νίφηβο) ίη πίθίΚυπι »ίΐ3(ί«Ιυοΐα? 4^7 $. ^ΟΛΜ^Ί$ ΟΗΒΪδΟβΤαΐϋ 

ΑΗιιςιπη €ΐι|υ$ Γβί ^ΤΛύΛ Γ6ΐα1Ί5$6ΐ ραΠαπι οο£;παΙ«τ» 
οιψΐ8 ίίβηι ^ηΐία ϋίκιβδβΐι ΟϋΟτνοταΙιΐΓ αεηΙήΤ Γ1:)ηβ 
ροΓ 00)013 (Ιβ(Ιυθ6ΐ)αΙ βιιιη &4 ΟΓβιΙοικΙυπι αηηηηΓιαίίο- 
ηί : ρΓορΐ£Γ6& 61 Ιβηιρυδ άίχίΐ, 61 ηαίπΓ^β $ΐ6ηΠΐαΐ6ΐη : 
|)Π)ρΐ6Γοα 61 Ι6ΐηρυ8 ϋίδΐυϋΐ οοηοβρΓιοηίδ. Νοη οηίιη 
5ΐ;ιϋιη α ρήπείριο εί αηηυηΐί&ΐυιη 65ΐ , 56(1 ρΓΧίβηΐο 
ΐοηιροΓβ 5€ΐηϋδΐΓί« υΐ υΐ6Γί βαΓοίπα οοηεβρΓιοηβιη «Ιο- 
€6Γ61. Είνίϋβ <]υαη(& Οα^ΓΪΰΙ υΙίΐΗΓ 8θΐ6η1α. Νοη ϋηίηι 
ίη ιη6ΐηοΓΊ&πι οΊ Γ6(Ιυ€ίΙ νοί 8Μ*Γαιη« νοί Εΐ6ΐ)6€€.ιη), νοί 
Κ:κ1)θ]οπ). ΟυαΓο οΐ ιγυΛίη οϋ ε.ιυ83ΐη ? Ναηι 1ΐ£ ηιιο- 
<]ΐΐ6 Γιΐ6Γυηΐ 8ΐ6ΓίΙο$, 61 Τ6(υ1χ, 61 ιηαξηιιιΐ) ιηΊΓ&ουΙυιιι 
ίη ΊΙΙΊδ ΓπίΙ : 8θϋ ςιΓίΑ οιηηβδ Ιιοβ ηαΓΓ3Γιοη65 αοΐίςηφ 
ΟΓαηΙ, αϋϋιιείΐ οαπι οά ί(1 ςποά ηυρβΓ €0ΐιΐί(;6πι(, ϋΐ 
ιηοηΐβιη ο]υ$ αϋ ΟΓΟίΙοηίΙυπ) ρρονοΰΟΓβΙ. 

νίρνιΐί αηηί$ ρεπενεταΐ οταη$ 1$ααΰ* -^ 56(1 η6€6$«• 
8:ιηηη) ε&Ι πΐ ;»(1 Ηΐ:^(πυΐυιιι ββηηοηοπι Γ6(]6αιιιιΐ9 , οΐ 
8ί(;πίΠ€θπιιΐ5 ]η8ΐί νίΓΐυΙβπι » οΐ ςυοπιοιίο ρΓ64Ί1)υ8 
βΐ(^ί1ίΐ:ιΐ6ηι Κβΐχκ^οχ &οΙν6ηΙ , 61 νίηουΐα ηαΐυΓ» δπ•^ 
ροΓανοΓίΐ. 21. ΏβρηοαΙιαίητ αηΐβιη, (ΙΊοίΙ, ρτο ΗΒΐ}ΰ€€α 
νχοη Μα, ηηοηίαηί ζίύτΐΙίΛ €ταΐ , βΐ αχαηάΊνίί €ηηι θ£η$, 
Νοη ηιιία πιοχ Ίΐα δοΙκΙίΐυΓ 6( 80Γ*φΐ4ΐηι 681, ρυ(6$ ευηι 
6 ν65ΐΊ$ίο 61 ρΓοίίηοδ αββοςοοίυηι 6886 ςυοιΙ ορίαΐΜΐ 
61 (|ΐΐ;ΐΤ6ΐ)α1• Ναπ) νΊ|;4ηΙί αιυιίδ ρ6Γ8βν6ΓανίΙ 0Γαη8 61 
(]6{)Γ0€3Π8 1>6υηι, ϋΙ Ιιιηε 1αη(1<^ αδδοςυιιΐοδ €81 ςηο(Ι 
(ΐ68Ϊϋ6ΓαΙ)ηΐ. Ει υικίο 8θΊ6πιυ8 Ιιθ€? 5) (ΙϋίςοηΐεΓ ροΓ- 
οοΓΓΠιηιΐδ ςιιοϊ Ίη (ϋνίηα δοηρίοΓα οοηιΙηβηίοΓ. Νοη 
6ηΊιη ΐεπιρυδ η<)1>ΐ5 αΙ)$€0Π€ΐίΐυηι 681, 86(1 δίςηανιΐ ςυί- 
(Ιβηι , ΐ3ΐ6ηΐ6Γ ΐαηιβη , ίΐα υΐ ρΓονοεοί (]β5ί(]6πυηι 
ηοδίπιηι , 6ΐ 3(1 ιΐί^ηβη) ίπςυίδίΐίοηύπι ίηείΐβΐ. Ν3πι 
616111 ιΐοουίΐ Π05 3πηοΓυιη ιιυιηεΓυιη ςυειη ΙιαϋυίΙ ^ 
ηπβηϋο Β6ΐ)6€€3ηι ϋυχίΐ, 1(3 61 1)οο ηοΙ)Ί$ ρ»1ηπ) Γεείι. 
Εναί 6ηΊη), Ίη(]υΊΐ, Ιεααο αηηοηίηι φιηάτίψιύα^ ηναηάο 
αο€€ρΗ ΙΜβεοαηι βΐίαηι ΒαΐΗηεΙί» 5|/η'. 01(1ί6ί8(ί (ΙίΓι- 
|6ηΐ6Γ Ι6πιρυ8. ΟοίηίΙβ ρο5ΐ({υ3Π) (ΙΊχΗ : ΰβρτ€€αΐΜ 
€$1 ]$αα€ ρτο νχοτβ $ηα, ηιιία $ί€τΗη βταί^ η1 ιΙί803πΐϋ8 
Βηηοηιιη ηυαΐ6Γυπ), 388ί£;ηανίΙ ποΙ>ί8 ςυο( 3ηποηιιη 
Γυειίι Ιδοαε (]η3η(1υ η3ϋ 8αιιΙ 6ί βΐϋ (Ιβ ΚοΙ)6663. %6. 
Εταΐ. Βη'ηη 1$ααο , ιπςπίΐ, αηηοτηιη κχίΐβΐηία , ηηαηάο 
ρΓρ€τί( Πεΰβϋΰα. δί ίςΊΐοΓ ^υ3(ΐΓ32Ίη(3 3ηηοΓαιη 6Γ3Ι 
1)030(10 ίΐΐιηι (ΙοχίΙ , 86χη||;Ίηΐ3 Αοίοιη (ΐο3η(1ο ρορεπί 
οχοΓ, πκιηίΓϋδίαηι 08ΐ 6υιη 3ηηί8 νΐ^ίιη'ι ρθΓ86Τ6Γα8δβ 
οτ&ηΐ6ΐη 060ΐη, 61 υΐ6Γοιη [{6ΐ)0€0ίβ ίηυΐίίοιη |;6η6Γη• 
Ι'ιοπί, ί(1οη6υπι Γοοίδδβ (α). ΥίϋΊ81ΐ8 ΟΓηΐίοηίδ νίιη, 
ςοοιηοϋο 61 η3ΐθΓ3ηι ίρ83πι 8ΐφ6Γ6ΐ? Ηυηο οιηηϋδ 
ίηιίΙοιηοΓ , 61 Ίΐα Ήι ρΓ6θί1)α8 £ΐηιιΐ8 3&8ί(1υΐ, αηιηιοςυβ 
8θΙιηί 61 ΙιυπιΐΙοδ : 3θ(1ί3ΐηο8(ΐυ6 Ρβυΐυπι 3(1πιοη6η(6ΐιι 
61 (ϋθ6ηΐ6ΐη : 1^αηΐ€$ 4αη€ΐα$ 9ηαηΗ$ αΙ^Βηπβ ίτα Η 
άίκ^ρίαΙίοη'ώΜ (1. Τίηι. 2.8) : 6( 8ΐυ(1ο&ιηυ8 86ΐηρ6Γ 1> 
1)6Γ3Γί α ρ6ηαΓΐ)3ΐίοη6, υΐ ιηβοβ 8ΐΐ ίη ΐπιηιιοίΐΐο , 
ιη&χίπΐ6 3οΐ6ΐη ρΓΰοαπι ΐ6ΐηροΓθ , ηυ3ΐΜΐο ιηυΐΐα ηο1)Ι§ 
ορυ8 68ΐ 3 ϋοο 1)6οί(;η:ΐ3ΐ6. Ναη 8ΐ ηοβ ιτϊ(ΐ6Γίΐ ρΓ6• 
€3Γί 866οη<Ιυιη Ιβςββ 3ΐ) 86 ρο8ίθ8, 8ΐ3ϋιη ηοΐιίβ ^ο^10- 
ΓΗΐη βοοΓοιη ΐ3Γ^Ι(ηΐ6ΐη ΐη)6Γ.ι1Ίΐ6Γ οοηβεάοΐ : ςιιοιΐ 
ιΐ(>1)ί8 3δ•6(|οί Ιη;631, {1^113 6ΐ 1)6ηΊ([οίΐ3ΐ6 Οοιοίοί 

ΙΙΟβΙΠ 16811 01)Π8(ί, ΟΟΠ) φΙΟ Ρ31Π 8*11 {Ιοπα, ΙΐΟΟΟΓ , 

ίηιρεπιιιη , δΐηιιΐ 61 830610 δρυτίΐυί, ηυηε 6ΐ 86ΐηρ6Γ ^ 
€1 ίη 8Χ€θΐ3 δφοοίυποη. Αοΐ6η. 

* εοΐβΐ. οπιίΐΐιΐ, ηαοΗ Μίώιύί. 

(α) ιΐυε ()(-«Ίοίι Ιοαι&ΠΙο Ιιιηο. υΐ | ηΐαίιιτ, » εΐΐΓ]ί5θΑοαιο 

βΧ1!6Τ|ΐΙβ9 « ΙΜΜίΙϋ 110 ΙΝ)» βΜ%ηϋί8 ΙγΜΗΜ) ρΟΟΘΜΐ•^ ΑίΙΟΗΙΕΡ. €ΟΝδΤΑΝΤΐΝΟΡ. 

ΙΙΟΜΙΜΛ Ι.. Μλ ΟφηαμΗ ΜΑηιι ΙΜέοοα , Η ύοΙΜώύΐΗ |Μΐ'*Νΐ(ί ίη 

1. Υοΐΐίδ 611310 Ιΐ0(1ΐ6 3ρρθ03Π)υ8 63Γίΐ3(ί Υ68ΐΠ6 63 

ςοφ ίο Ι6€ΐίοο6 Ιΐ68(6Γ03 Γ6ΐίοΐ3 8υηΐ? Αϋ Αοθο) εηίιη 
ρ6Γάυ66Γ6 Ιοίυιη 3Γκυιη6ηΐυπι η6ςοίνίιηυ8 ; 86(1 08ΐ6η- 

(1ίηΐ08 Ρ6Γ 3881(1031 ρΓ6668 18330 ρθΙαί886 Ιΐ6ΐ>6602Β 

νυ1ν3ηι Αϋοτοω ι^βηβΓΑΐίοοί Γ6ά(1βΓ6 ί(1θΒβ3πι , η3ΐα• 
Γ3πιςο6 ίρ$3ΐη ίοαΐίΐ6Πλ ί36ΐ3πι , υΐ ί(3 άιααα , Γ6ρ3- 

Γ3Γ6 : Ιΐαϊ€ 0111013 ΙΐβΓΙ 83118 ¥08 (106010108, ΐΟΟΟβΙΠία- 

108 3ηηοΓθπι ηοηΐ6Γοιο , ςοί1)θ8 , υΐ Ιιοο ίηιρ6ΐηΓ(ΐΙ 

1)63108 ίΙΐ6, 01*308 6ΐ (ΐ6ρΓ663η8 ρ6ΠΒ3118ίΐ : Οΐ ίη 86Γ- 
0)00601 (16 8ΐ0Γί1ίΐΜΙ8 6|[Γ688ί» (1ίθΐ3 Τθ1)ίδ 63083 ρΓ0ρΐ6Γ 
(|03ηΐ ^08(υΓ0ηΐ ίΠΟΓΟαΐ υΧ0Γ68 8ΐ6Πΐ68 ίθΟΓ6| 8€πηο• 

ηοιη 0)188001 ίεοίπιαβ. Ορεπβ ρκΐίοπι 3υΐ6ΐη 681 πο8 

1)0(]Ιβ (1ί866Γβ Β6ΐ)6€62β Γ6ΐίβ1θ63ΐη 1060(601, 01 ΙΙΟΟ 
8θΙΐΙΠ1 ΙΙθΙ)ί& 3 ν]Γΐΐΐ(6 ^08ιί 1θ6ΓΟΐη 366θ(ΐ3ΐ, 86(1 οΓίβΟ) 

ΟΧ 1ιί8ΐ0Γί:ι ςοχ Κ6]>6663ΐιι Γ6$ρί6ί1 , 3(1 »ηΐϋΐ3(ίοοοηι 

ρΓ0ν003Γ6 ρ088ίπΐα8 30(1ίΐ0Γβ8. Ρθ8Κΐ03ΐη 60101 06118 

6Χ3υ(]ίνίΙ θΓ3ΐίοη6ΐη ]θ8ϋ , 21. £Ι| μΙ^πομ ςβΜΐ Πί- 
Ιί^οϋα^ 22. ΰοΙΜώαηΙ » ίοςοίΙ , ρκ^η ίη €α ^ 61 ηΐ3- 
(00 63Π1 (1ο1θΓ6 3(]β6ΐ6ΐ>3θΙ• ϋίΐΛί οοΐπ)^ ίηηοίΐ , &'ί 
$ί€ ηύΜ (ιιΐΗΓΗηΛ ηί , γκγ «ηί/ιί Ηοο ? Νβηοο 6η ιοί 
οηιΐδ 6Γ31 η386ίΙυΓ08, 86(1 (1οο8 80001 ίη υίοτο 

Ρ00Γ08 ||6813|ΚΙΙ, 6ΐ 61 4Ι0|;08ΐί3 ΟΙΟΐίΟΙΟ 6ΓΟθΐ31θηΐ 
8001161)31. $6(1 ΙΐίΟ ¥1(16, θ1)666ΓΟ, ΙΟΟίίΟΐίδ ρί6ΐ3(6Ι0 

61 Ρ6ΐί^ίοο6ΐη. Νοη οηίαι βίοοΙ ιηιιΙίβΓ4ί8 οιιιΐΐχ, φιχ 
η€ΐβ1ί^οΐ6Γ νίνοηΐ« 1ιο<1ίο 1δ66Γ6 €οη8υ€νοηιηΐ , 3ι1 
Ιιοηΐ3οοιη οοοίοβίΐ δοϋβίιϋοοι , ηοη 3(1 608 ςοί Ι3ΐΐ3 

8048 60ΙΙ^66ΐΟΓί8, 8υ£(ΐη6 Γ3(ίθθί8 θ580ΓΤ3ΐίθθίΐΜ18 ]θ•» 
ά\€ΆΓΟ νοίοοΐ ; 06(]06 86 6Χρθ8θίΐ (ΐ606ρΐίθθί 6ΐΓ€θΐ3• 
ΙΟΓΟΟΙ, 61 6ΟΓ0Ι0 (]θί ρ»Ι1ί66Γ6 30(1601 (]026 80ρΓ3 ΙλΟ- 
1030301 8001 η3ΐ0Γ3ΐη : 86(1 ΑΙ^ϋΙ^ ίοςοίΐ, ηί €ΟΗ$Η!€Τ€ί 

Βοηύηηίη, Υίίΐβ ηιοΐίθτίβ 830.14113(601. Οηοοίίοο νί(1ί1 
0010 ςοί νοίναηι €^ιΐ8 γ680Γ3Πι(, 61 ςοί ίηίβευιηίοιο 

ν6Β(Γ6ΐη Γ6ρβη(β ί(3 Γ6€θη(Ιθ1Ι1 6ίΪ666Γ3ΐ« η3(0ΓΦ 6886 
ΟοηΐίΟΟηΐ, ςθ(ΐθί3ΙΙ1 νί(1ί( «(ΟΤί 83Γθίη3Ι» ΙΒ3^0{Ι (|033• 

(Ιαοι ρΐΌηιΙΙ(6Γ6, Α6ίί^ ίοςοίΐ, %ί οοηηίΐβτίί ΟοηάηΐΜη, 
Οοί(1 681, ΑΜΗ Μί €οη»Μί6Γα ΏοηάΛηηι 7 Οοοοιτίι 3(1 
5Τ6ταηι «είοηϋοιο, 61 Γ68ΐίη3νί( 3(1 83€6Γ(Ιο(6οι ΟϋίιηΙ• 
ηίδίηυοι ρ6Γ ςαβηι Ι2ι(60(6γ τύ β6ί60ΐΐ3Ν) (ΙίδοβΓβ €υ«• 
ρί6ΐ>3ΐ * : 61 6η3ΓΓ3θ8οηιοΐ3 ςοχ δϋή 6θη(ί({6Γ3ηΐ, (1ί• 

Λνάΐ (1ίΙί|;6Ιΐΐ6Τ •ηυΐί3, ΐηίδ6Γ160Γάθ 060 ρ6Τ 8366Τ(1θίί• 

]1ο|(θαοι 4ΐ6(6(6οΐ6 61 οοιηία ιηαοίΤοδλο, 6ΐ 3ΐ3€Γίο- 
κηι θ3η Γ6(1(ΐ6ηΐ6.£( υ( «οιαβ ςα3ηΐ3 Ιιιηο οηίδΑΟΟΓ- 
4ΐο(οηι 4'>|;ΐΜ(&β« ηοβ^ολίη ιϋοίλ 8366η1ο(6πι 6ί τοδροιι- 

(1ΐ$66,β6ύ ρ08((Ι03ηΐ «ΙίχίΙ, Α^ΐα^Μ<Ιΐΐ€Τ€ΐΙ>ΟΙΝΜΙΟΙΙ, 
8ΙΙ^6€ΐ( , 25. £| ά»ΛΛί 1>ΙΙΐηίΐΙΙΙ««ί,η6Πΐρβ ρΟΓ 8306Γ(1θ• 

16(0, ΒνΜ^οίΐαί» ΗΐατοίΜ ϋΰΛΐίηα. ΕιεηίαΐΒίΑΐίο Ιοοο 
αι^ΰΐυιιι νο€3ΐ δοοοπίοΐβιο (1ίνίθ386ΗρΐοΓ3, 08ΐ6η(ΐ€ιιβ 
ϋίοιη 63 1θ(}»ί, ςοφ ίη8ρη(Α08ϋβι$6Γίΐ5ρίι*ίΐ0δ|[Γ3(ί3. 

Οίχί( \%ίίΛνΤ ΟοηΐΐοΟβ 6ί ρ6Γ 8366Τ4θΐ6ΙΟ : ΒηΛ ρ€ΛΐΛ 

ία ϋΚτο ΙΜΟ «ιοι(, €1 άΛορομπΙϋηνΜΐη Ιιιο ι^ίνίιΙβηΐιΐΓ, 
ύί ροραΐηί ρορπίο ρτβηΐΜί ^ ϋηια^οτ απήϋ ηάηοτΊ. 

Υΐά^ νΒΐίοίηίΐΙΙΙΙ ^Ηο4 ΠΙΜίΜΜίβ ρΠΜϋοίΐ 61 ΟΜΜ 

* είΜϋΙ. 61 ΐηΚίτρτύδ νυΐ£;ιΐη8 ίη Β(&ϋοο6 ΜοτβΐΝ : & [μ* 

ΐα^ΐΓίοΜΙ νοΙτίΗϋ άίΚ€Γ€• ϋ7 1ιΝ €ΛΡ. ΧΧΥ €ΐ:Ν!:δ. 110ΜΙΙ.. Ι.. αη παρθένον πάντως πα;ϊήγαγε κα\ τήν στεϊραν • έτ:ε\ 
τίνος Ινεκεν παρήγαγεν αυτί) τ6ν τόκον της συγγε- 
νούς κα\ τίνο; ίνεκεν Σλεγε, Τ^ κΰίΛονμέτγι στεί^^ι; 
Διά πάντων χειραγω')[ών αυτήν πρ6ς τ6 πιστεΰίαι τψ 
εΟχγγελισμφ. Διά τοΰτο κα\ τήν ήλικίαν εΐπε, καΐ 
τήν πήρωσιν ττ.ς φύσεο>ς • διά τούτο κα\ τδν χρ<5νον 
άνέμεινε της κυήσεως. Ου γάρ εξαρχής και έκ προοι- 
μίων αύτ|) εύΒέως εύηγγελίσατο , άλλ" εξαμηνιαίου 
βιελθ^τος χρόνου, Γνα ό της γάστρας δγκος τήνκύη- 
σιν Ιγγυησάμενος σαφή τήν άπόβειξιν παράσχη της 
συλλήψεως. ΚαΙ θέα μοι του Γαβριήλ τήν σύνεσιν. 
Ουκ άνέμνησεν αυτήν της Σ&ρρας, οΟίέ της "Ρεβέκ- 
κας, ουδέ της 'Ραχήλ. Τίνο; Ινεκεν κα\ διά τί ; Κα\ 
αιίται γάρ στειραι ήσαν, καΙγεγηρακυΓαι, κα\ πολύ 
χα\έν αύταίς τ6 ΟαΟμαήν* άλλ' επειδή πάντα ταΟτα 
παλαιά ή ν τά διηγήματα , έπ\ τ6 πρόσφατον αυτήν 
άγει, ινα διάνα στή ση αΟτης τήνδιάνοιαν. 

δ*. Άλλ' άναγκαΤον έπΙ τΚ προκείμενον τ^ν λόγον 
άναγαγεϊνκαΐ γνωρίσαι του δικαίου τούτου τήν άρετήν, 
δπωςδιάτής ευχής τήν στείρωσιν της 'Ρεβέκκας Ιλυσε, 
χα\ των δεσμών της φύσεως περιεγένετο. Έί^βτογάρ, 
φησίν, "Ισαάκ χερϊ * Ρεβέκκας της γυναικός αντον^ 
ΐτί στΒΤρα ί^^, καΐ έΛήκονσβτ αύτον ό %εός, Μή 
Ιτιειδή ευθέως ούτω γέγραπται, [495*1 νομίσης καΐ πα- 
ραχρήμα αύτ^^ν τετυχηκέναι τουσποι,δαζομένου.ΚαΙ 
γάρ εΓκοσιν ετών αριθμόν διέμενε δεόμενος κα\ πα- 
ρακαλών τδν θεδν, κα\τβτε έπέτυχβ του ποθούμενου. 
Κα\ πίθεν εΙσόμεΟα τούτο ; Έάν μετά ακριβείας 
Ιπέλθωμεν τα έν τ?) θεία Γραφ?ί κείμενα. Ουδέ γάρ 
τ6ν χρόνον ήμ4ς άπΙκρυψεν, άλλ' έ σήμανε μέν, λαν- 
6αν*5^;τω; δέ , ώστε δυγεϊραι ημών τήν προθυμίαν, 
κα\ πρ^ς ζήτησιν παρορμήσαι. "Ωσπερ γάρ έδίδαξεν 
ημάς τών ετών τ6ν αριθμόν δσον ήν, ήνίκα τήν 'Ρε- 
βέκκαν ήγάγετο* οδτω κα\ τούτο ήμϊν δήλον καθίστη- 
σιν. ^Ητ γάρ^ φησ\ν, ^Ισαίίη ετών τεσσαράκονζα^ 
1(ΐτίκαΙΛα6ε 'Ρεέέχκαττ^ιν θυγατέρα Βαβου^ιΛ του 
Σύρου. Έμαθες ακριβώς τόν χρδνον. Είτα εΙπών, δτι 
^ΕδέετοΊσαάχ περί της γυναικός αϋτου, δτι στείρα 
ΐ{ν, Γνα μάθωμεν τών ετών τλν αριθμόν, σημαίνει 
ήμΙν πδσων ετών ήν ό Ισαάκ, ήνίκα έτέχθησαν αύτφ 
ο( παίδες παρά της Τεβέκκας. *Ηγ δε Ισαάκ, φη- 
«\ν, έτώτ έξήχοντα, ήνΙκα έτεκε 'Ρεΰέκκα, ΕΙ τοίνυν 
τεσσαράκοντα ετών ήν, δτε ήγάγετο αυτήν, έξήκοντα 
δέ Ιτών, δτε έτεκεν ή γυνή, δηλονδτι έν τοΤς εΓκοσιν 
Ιτεσι δεδ μένος του θεού διέμ&νεν, κα\ οΟτω τήν πή- 
ρωσιν τής μήτρας της 'Ρεβέκκας €ίς παιδοποιίαν 
διήγειρεν. Είδετε ευχής δύναμιν, πώς κα\ αυτής πε- 
ριγενέσθαι της φύσεως Γσχυσε; Τούτον κα\ ήμεΤς 
πάντες μιμώμεθα, κα\ ούτω ταΐς εύχαΖς προσεδρεύω- 
μεν μετά νηφούσης ψυχής, μετά κατεσταλμένης δια- 
νοίας* κα\ άκούσωμεν Παύλου παραινουντος κα\ λέ- 
γοντος • Έηαίροττες όσΙους χε7ρας χωρίς ^ργης 
καΐ διοΛογισμοϋ' κα\ σττουδάσωμεν πάντοτε μέν 
άπηλλάχθαι ταραχής , κα\ έν γαλήνη Ιχειν τ6ν λογι- 
σμών, μάλιστα δέ κατά νδνχαιρδν τής ευχής, δτε πολ- 
λής ήμΓν χρεία τής παρά τοΟ θεού φιλανθρωπίας. 
Έάν γάρ Γδη κατά τους ύπ* αύτου κείμενους νόμους 
ταύτην ημάς ποιούμενους, ταχείαν ήμίν τών παρ' 
έαυτου δωρεών χαρίζεται τήν φιλοτιμίαν* ής γένοιτο 
κάντας ημάς έπιτυχείν, χάριτι κα\ φιλανθρωπίςι του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ* οΙΙ τφ Πατρ\ &μα 
τω άγίφ Πνεύματι δδξα, κράτος, τιμή, νυν )ςα\ ά£\. 
χα\ είς τους αίώνας τών αιώνων. "Αμήν. Ρατεοι. Οε. Ον. ΟΜΙΛΙΑ Ν'. *Εγ γαστρί δέ ίΛαβετ ή ' Ρεβέκκα, καϊ έσκίρτων 
^ τά Γίαιδία έν αϋτ^, 

α'. ΒούλεσΟε σήμερον τά λείψανα τών χΟές ήμϊν 
βίρημένων αποδώ μεν υμών τί) αγάπη ; Ουδέ γάρ άπα- 
σαν τήν ύπδθεσιν είς τέλος άγαγείν ήδυνήΟημεν άλλ* 
δτι διά τής οΙκεία; ευχής κα\ τής πολλής προσεδρίας 
Γσχυσε ν ό Ισαάκ τήν μήτραν τής 'Ρεβέχκα; προς 
παιδοποιίαν διεγειραι, και τήν φύσιν αυτήν πεπηρω- 
μένην, ώς εΙπείν, διανοΓξαι, τάΰ•ία άπαντα χΟέ; Ιχα- 
νώς ύμδς έδιδάξαμεν, δείξαντες τών ετών τ6; αριθμόν, 
δν δεόμενος καΐ Ικετεύων τδν θεδν διετέλεσε ν ύπίρ 
τούτου ό μακάριος εκείνος• κα\είςτόν περί τών στείρων 
λίγον εξελθόντες, κα\ τήν αίτίαν ύμίν είπόντε;, δΓ ήν 
αΐ τών δικαίων εκείνων γαμετα\ στεΓραι [496] γεγό- 
νασιν, ενταύθα κατελύσαμεν τόν λδγον. ΔεΓ δέ σήμε- 
ρον ημάς μαθείν καΐ τής Τεβέκκας τδ φιλόθεον, Γνα 
μή μόνον άπδ τής του δικαίου αρετής κερδάνωμεν, 
άλλα κα\ άπδ τής κατά τήν Τεβέκκαν διηγήσεως εΙς 
ζήλον διεγείραι δυνηθώμεν τους άκούοντας. Επειδή 
γάρ ήκουσεν ό θεός τής του δικαίου προσευχής, Καϊ 
έτ γαστρϊ έΛαβεν ή Ρεβέκκα, έσκίρτων, φησ\, τά 
ααιδίαέτ αύζχί, κα\ πολύν αύτη πόνον αΐ ώδίνες παρ- 
εϊχον. Είπε γάρ, φησί . ΕΙ οΰτω μοι μέΛΛει γίνε- 
σθαι, ίνα τί μοι τοΰτο ; Ουδέ γάρ εις ήν ό μέλλων 
τίκτεσθαι , άλλα δύο κατ' αύτδ έν τζ γαστρ\ παιδία 
περιέφερε, καΐή στενοχωρία πολλήν αυτζ τήνδδύνην 
κατεσκεύαζεν. Άλλ' δρα μοι εντεύθεν τής γυναικός 
τό φιλόθεον. Ού χαθάπερ πολλαΐ τών νυν γυναικών τών 
^αθύμω; ζήν βουλομένων διαπράττονται, έπι άνθρω^- 
πίνην τινά ουμμαχίαν έδραμεν, ουδέ προς τους τά 
τοιαύτα στοχασμοις τισι και παρατήρησε σι διά τών 
οΙκείων λογισμών κρίνε ιν βουλομένους, ουδέ τ^ άπάττ; 
τών περιέργων κα\ τά υπέρ τήν άνθρωπίνην φύσιν 
έπαγγέλλεσΟαι βουλομένων έαυτήν έξέδωκεν, άλλ' 
δτι ΈπορεύΟΐ} ΛυΟέσθαι «αρά Κυρίου. "Ορα γυ- 
ναικός σύνε α ιν. Επειδή είδεν,δτιότής φύσΐω;Δεσπό• 
της ή ν ό τήν μήτραν αυτής διανοίξας, κα\ τήν άγονον 
γαστέρα άθρόον ούτω γόνιμον άτιεργασάμενος , καΐ 
έώρα τής γαστρός τόν δγχον μεγάλα τινά αυτή έγ- 
γυώμενον, "Επορεύθκχ, φησΙ, αυΟέσθαι παρά Κι ρΙου. 
Τίέστιν, ^Επορεύθη πυθέσθαιπαρά Κυρίου ; Έδρα- 
μεν έπ\ τήν άληΟή γνώσιν, κα\ έπι τόν Ιερέα τόν 
τού θείου Οεραπευτήν, σπεύσασα διά τούτων λανθα* 
νόντως μαΟεΓν τήν γνώσιν •, κα\ διηγησαμένη πάντβ 
τά καθ* έαυτ);ν, έμάνθανεν άπαντα μετά ακριβείας, 
τού φιλάνθρωπου Ηεοΰ διά τής του ιερέως γλώττης 
έκκαλύπτοντος αυτή άπαντα σαφώς, καΐ ταύτη προ- 
θυμοτέραν αυτήν εργαζομένου, Κα\ Γνα μάθης δσον 
ήν τότε τών Ιερέων τό αξίωμα , ούδαμού φησιν, δτι 
ό Ιερεύς ταύτα άπεκρίνατο, άλλ' επειδή είπεν, "Επο- 
ρεύθκΐ πυθέσΟαι παρκί Κυρίου^ έπήγαγε, Καϊ είπε 
Κύριος αϋτχί , διά τού Ιερέως, Αύο ίΟττι έν τχΐ γα- 
στρί σου περιέχεις. Κα\ γάρ κα\ έτέρωθι άγγελον 
καλεί τόν Ιερέα ή θεία Γραφή, δεικνύσα οτι εκείνα 
φθέγ'γεται άπερ άν ένηχήση ή τού ϋ νεύματος χάρις. 
Είπεν ούν Κύριος αυτή διά τού ιερέως• Αύο έθνη έτ 
τχί γαστρΙ σου έστϊ, καϊ δύο Λαοϊ έν τη κνιΛίφσου 
διαστηΛιχσονται , καϊ .ΙαΙ^ς Λαού ύπερέξει, καϊ ό 
μείζων δουΧεύσει τφ έΛάττονι. "Ορα πρό^^^ησιν 
5ϋΐαντα σαφώς αυτή μηνύουσαν τά μέλλοντα γενήσκ- 

• ΟϋίδΙ. θεο") θ. σ., δι' οώτού τών Χανθοτνόντων μαθεΐν 
τήν γνώσιν. 449 δ. ^ΟΛΝ^Ίδ ΟηΚΥ-^ΟδΤΟΜΙ ΑΚ(:ΠΙΕΡ. αΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4ΓίΟ 5υαι. Άλλόμενοι γάρ οΐ παιδί; εν τί) γαστρι /.αΧ σκφ- 
τώντες, ήδη προανεφώνουν άπαντα μετά άκριβεία;* 
κα\ λοιτΛν έμάνΟανεν ή γυνή, ούχ δτι δύο μόνον τέ- 
ξεται παϊδα;, άλλ'δτι καΐ εις Εθνη ούτοι έκταθήσονται, 
χα\ δτι ό έλάσσων κυριεύσει του μείζονος. Κα\ δτε, 
φησίν, ήγγισεν 6 χαιρ6ς του τίχου, ΈξήΛΟετ ό χρω^ 
τ άτοκος Λν^ράκτις , ώσεϊ δορά^δίκτύς' έπωνόμασβ 
δέ τό δγομα αντοΰ, Ήσαν, Καϊ μετά ταύτα έξηΛ- 
Θεν ό άδεΛ'^ός αΰτον, καϊ ή χεΙρ αϋτον έπειΛημ^ 
μέτη της πτέρνΎ\ς Ήσαΰ • καϊ έκάΛεσε τό δνομα 
αυτούς Ίακώβ' μονονουχ\ ήδη χα\ \χ προοιμίων δει- 
χνύντος τοΟ Θ8θ0,[497]δτι περιέσται, κατά τά (^ηΟέντα, 
6 έλάττων του μείζονος. Κατοίχε γάρ. φησ\, τ?) χδΐρ\ 
τήν πτέρναν ΈσαΟ, δπερ ην σημείον χαταγωνιζο- 
μένου τδν ισχυρών είναι δοκοΟντα. ΚαΙ σκδπει μοι τήν 
Οείαν Γραφήν, δπως διά τά μέλ)οντα ύστερον συμβή- 
σεσθαι, ήδη προαναφωνεΤ, κα\ δείκνυσιν ήμίν &νωθ£ν 
χαι έξ αρχής έκάττου τδ έιτιτήδευμα * κα\ δτι ό μέν 
περ\ τδ κυνηγεϊν ήσχολεϊτο, ό δέ άγροικος ήν Ανθρω- 
πος, Απλαστος, οΐκίαν οίκων. Διδ ή μέν 'Ρεβέκκα 
ήγάπα τδν Ιακώβ, ό δέ Ισαάκ τδν Έσαΰ , Επειδή 
ή βήρα αύτοΰ, φησι, βρωσις τ}^ αύτφ. "Ορα πώς 
τους παϊδας διενείμαντο* κα\ ή μέν διά τδ έπΐτής οΐ- 
χίας διατρίβειν όρωσα του πα'δδς τδ άπλαστον, πλείονα 
τήν εϋνοιαν περί αύτδν έπεδείκνυτο * ό δέ πατήρ διά τε 
τδ πρωτότοκον Ικεινον γεγενήσΟαι, κα\ διά τήν Οήραν 
ήγάπα τδν Ήσαΰ. Άλλ' οϊ>τοι μέν τη φυσικ?) φιλο- 
στοργί^^ι κατακολουΟοΰντες ταύτα έποίουν * ή δ^ πρδ^ 
^ησις κατά μιχρδν εΙς έργον έξήει, ήλίγουσα, δτι Ό 
μείζων δονΛεύσει τφ έΛάσσοη. ΌρΛ γάρ ευθέως. 
"Ηψησε, φησ\ν, Ίακώδίφημα' ^^ΛΟε δέ Ήσαΰ έκ 
του πεδίου έκΛείΛων,ΚαΙ εϊαεν • *Ησαν τφ ^ Ιακώβ* 
Γενσόγμε ά.τύ του έρματος τον Λχφρον τούτου^ 
δτι έκΛείπω, Α(Α τοΰτο έκΛηθη τδ δτομα αϋτον ^ 
"Εδώμ, Καϊ είπετ Ίακωβ, Άπόδος μοι τά πρω^ 
τοτόκια.Ό δέ φησι,Τί μοι τούτων δφελος, της τελευ- 
τής ήδη με καταλαμβανούσης, εΐ μή μετάσχοιμι της 
τροφής; Ό δέ κα\ τδν δρκον απαιτεί, ώστε βεβαίαν 
αύτψ γενέσθαι τούτων τήν παραχώρησιν. Καϊ ώ/έοσ£, 
φησ\ν, Ήσαν. 

β'. Ίδου λοιπδν εντεύθεν άντεστράφη ή τάξις, χα\τδ 
τοΰ πρωτοτόκου αξίωμα μετήλθεν έτΛ τδν τϊ) άρετ^ 
της ψυχής διαλάμποντα- Καϊ άπέδοτο, φησ\ν. Ήσαν 
τά Λρωτοτόκια^ άντι του, Γϋπρακε της τροφής ένεκα 
νδ αξίωμα τδ παρά της φύσεως α^τφ δωρηθέν * διδ 
έπήγαγε , Καϊ έ^αύΛισεν Ήσαν τά Λρωτοτόχια • 
άγνώμων γέγονε περί τήν κατασχεΟεΐσαν αύτώ έξ αυ- 
•εής της φύσχω; προεδρίαν. Τούτο δέ δλον έγίγνετο , 
Γνα κχκείνου δειχθ?| ή άγνωμοσύνη, κα\ ή του θεού 
^ρδ^,όησις εΙς Ιργον έξέλθτ}. 

Ταύτα δέ άκοΰοντες παιδευώμεθα μηδέποτε τών παρά 
του θεού δωρεών άμελεΐν, μηδέ μικρών Ινεχα χαΐ ευτε- 
λών τά μεγάλα προΐεσθαι. Τίνος γάρ2νεκεν, είπε μοι, 
βασί λείας ουρανών προκειμένης κα\ τών άπο^^ήτων 
εκείνων αγαθών, περί τήν τών χρημάτων έπιΟυμίαν 
μεμήναμεν, κα\ τά πρόσκαιρα κα\ πολλάκις ουδέ μέχρι 
τής εσπέρας ήμΤν παραμένοντα τών διηνεκώς χαι άε\ 
παραμενόντων προτιμώμεν ; Κα\ τί τής άνοίας ταύτης 
χείρον γένοιτ' αν, δταν κάχείνων άτ»στερώμεθα διά 
τήν περί ταύτα έπιθυμίαν , χα\ μηδέ τούτων άπο- 
λαύειν καθαρώς δεδυνήμεθα; Τ( γάρ δφελος, εΙπέ 
μοι, τής πολ).ής περιουσίας ; Ή ούκ Γστε δτι ή 7Κ)λλί; 
προσθήκη τών χρημάτων ουδέν Ιτερον ήμιν έργάζε- 

• ΗίΡϋ, χαΐ ειπεν 'Ησβύ... Έδώμ, (ΙβδυηΙ ίη ΟοΙβΙ. {»ι 
δβν.Μοι δανΙΙ. βΐ ΒίΙ}|. άπόδου αοι. ϋΐΙ)Ι. «(ΙϋυηΙ σήμερον. ται ή φροντίδων προσθήκην και περισπά σμδν κα\ 
άγρυπνίαν; Ούχ οράτε δτι οίτοι μάλιστα είσιν οΐ 
πάντων, ώς είτιειν, δούλοι, οΐ τά πλείονα περιβεβλη- 
μένοι , χα\ καθ' έκάστην ήμέραν τάς σκιάς αύτάς 
δεδοιχότες; Εντεύθεν γάρ τίκτονται αΐ έπιβουλα\, 
αΐ βασκανίαι, ό φθόνος ό πολύς, τά μυρία άλλα κακά. 
Κα\ πολλάκις άν ίδοις τδν μύρια 1> τάλαντα χρυσίου 
Εχοντα άποχείμενα μακαρίζοντα τδν έπ* εργαστηρίου 
έστηκότα, [498] κα\ έκ της τών χειρών εργασίας τήν 
τροφήν ποριζόμενον. Ποία ου ν ηδονή, ή ποίον κέρδος, 
δταν μήτε « τούτων άπολαύωμεν , κα\ διά τήν περ\ 
ταύτα έπιθυμίαν χα\ τών μειζόνων άτιοστερώμεθα ; 
Τί δέ λέγω τών μειζόνων, δταν μετά τών ενταύθα 
κακών, κα\ τήν έχτττωσιν τών έκεϊ αγαθών, κα\ πρδς 
τήν γέενναν αυτήν άποττεμπώμεθα ; Κα\ ούπω λέγω 
τά μυρία αμαρτήματα τά εντεύθεν συλλεγόμενα, τους 
δόλους , τάς συκοφαντίας , τάς άρπαγας, τάς π)χον- 
εξίας. Άλλα καν απάντων τούτων ελεύθερος ή τις, 
δπερ άν εΓη τών δυσχερών, τοσαύτα δέ είη περιβε- 
βλημένος, χρημάτων κα\ τής οίχείας μόνης άπολαύ- 
σεως γινόμενος, χαΐ μή προϊέμενος τοΙς έν χρεί^ 
ούσι μετά δα'ψιλείοις, τδ τής γεέννης πυρ χα\ τδν 
τοιούτον έκδέξεται. Κα\ τούτο διδάσκει ή μας σαφών 
ή παραβολή ή έν τψ Εύαγγελίψ κειμένη , ήνίκα τους 
μέν έκ δεξιών έστησε , τους δέ εξ ευωνύμων • κα\ τοις 
μέν τήν βασιλείαν είπεν ήτοιμάσθαι διά τήν περ\ 
τους δεομένους έπιμέλειαν • Αεντε γάρ, φησ\ν, οΐ 
εΟΛογτιμέτοι τον Πατρός /ιοι», κΛηρονομήσατβ 
την ήΐοιμασμένην ύμΐν βασιΛείαν άπό καταβο- 
Λης κόσμου. Τίνος ένεκεν κα\ διά τί ; ΈαεΙνασα 
γάρ, καϊ έδώκατέ μοι φαγεΊν, Τοις δέ τδ πύρ αΐώ- 
νιον • Πηρενεσθε γάρ, φησ\ν, άπ' έμον^οΐ κατηρα- 
μένοι^είς τό Λνρ αιύη*ιογ τό ητοιμασμένον τ φ 
διαβόΛφ καϊ τοΤς άγγέΛοις αντον» Μέγας τοϋ 
βήματος ό δγκος• ό Δεσπότης τών απάντων κα\ δη- 
μιουργός «* φησιν • "Εχείνασα , καϊ ονκ έδώκατέ 
μοι ραγεΤν, Ποίας ούκ άν καθίκοιτο τούτο ψυχής, 
κάν αύτολιθίνη τυγχάνη ; Ό Δεσπότης σου πεινών 
περιέρχεται «, χα\ συ τρυφάς • κα\ ού τούτο μόνον τ6 
δεινδν, άλλ' δτι κα\τρυφών περιορ^ν αύτδν άνέχη, 
κα\ ταύτα ουδέ πολλού τίνος δεόμενον , άλλ' άρτου 
μόνον ένδς , ώστε τδν λιμδν παραμυθήσασθαι. Άλλ' 
αύτδς μέν τψ κρυμψ πηγνύμενος περιέρχεται, συ 
δέ τά τών σηρών νήματα περικείμενος ούκ έπι- 
στρέφη. ουδέ τήν συμπάΟειαν έπιδείκνυσαι, άλ>' 
ανηλεώς παρατρέχεις. ΚαΙ ποίας ταύτα άν εΓη συγ- 
γνώμης άξια ; Μή τοίνυν τούτο σπουδάζωμεν, τδ πάν- 
των έκ παντδ; τρόπου πλείονα περιβάλλε σΟαι, άλλ' 
έκεινο σχοπώμεν δτΛος χα\ ταύτα καλώς διαθώμεν, 
χα\ τήν τών έν χρείςι τυγχανόντων ένδειαν παραμυ- 
θησώμεθα, χάκείνων μή έκπέσωμεν τών άεΙ μενόν- 
των, τών ούδεμίαν μεταβολήν επιδεχομένων. Διά 
γάρ τούτο χα\ τήν ήμέραν ημών τής τελευτής άδηλον 
ήμΐν έποίησεν ό Δεσπότης, ινα ημάς παρασχευάσΐ] 
διηνεκώς νήφειν κα\ έγρηγορέναι, κα\ ταύτη μάλλον 
διεγείρη πρδς τήν της αρετής έπιμέλειαν. Γρηγο- 
ρείτε γάρ, φησ\ν, δτι ούκ οίδατε τ^\ν ήμέραν, ονδέ 
^ή^ ώραν, Άλλ* ήμεΐς τδ έναντί<)ν πράττομεν, καΐ 
δΓ δλου χαθεύδομεν υπνον τούτου τού φυσικού βαρύ- 
τερον. Ό μέν γάρ τούτον χαθεύδων τδν ύττνον, κα\ 
πρδς τά κακά κα\ πρ^>ς τά καλά άνενέργητο; τυγ- 

^ Γχ)ίβ1. ^Ι δλνίΙ. μυρία. 
-/ * Οθί!«Ι. μήττοτε. 

^ 0)Ι$1. 6 δημιουργός, ό τών απάντων /.ορηγόί,. 
β δρρίΟίη ηι?«. ι•1 ΟοίδΙ. περιέρχεται, 3ΐ(]ϋβ ί!» Ιβ^^ίΙ 
ίοίΘΓρ. ί|ΐιϊ νθΓΐΗ, οΙ^αηώΗΐηΙ. δ.»ν ι•1 Μογ. προσέρχεται. 119 1Ν ΟΛΡ. XXV. ΟΕΓ^Εδ. ΗΟΜΗ.. 1. 480 ίαΐατι. δλΙίβΒΜ βηίιη ραβη ίη υΐβΓρ, 61 ίηοοιηροδίΐΐβ 
|[6•Ιί1κΐ8 ββ ιηονβηΜ, μιη οοαηία Ιίςαίϋορηβΐΐίΰοΐι&ηΐ: 
«ι ηυιΐ€ (ϋ(ϋοΗ ιηυΓιβΓ ηοη 86 άαοβ βοΐυιη ρηηΐυΓίιιτι 
ριΐύΓΟβ, 86<1 61 ϋΐοβ ίη£;6ηΐ68 ρΓθ|κΐ({αη(1θ5 ΓοΓβ, 61 ιιιί- 
ηοΓβιη ιη0]οή (Ιοιηίη&ΐιΐΓΐιηι 6δ&6. Ει ςιίΑΐκΙο ρο5ΐο& 
λρρΓορίηιιυ&νΚ Ιβαιρυβ ραήβικίί, 25. Εχηΐ, ίιΐφΐίΐ, 
ρήηΐΗΜ τν[η$ , ηηαή ρβΙΙίε, Ηί$ρίάΜ : €ΐ υοοαυίΐ ηοηιβη 
€]α$^ £<α#. Ει ροΛίεα Βχϋί (ταΐΰτ φ$^ €ί ιηβηΐΜ €}ν$ γοιπ- 
μτέίαηάίί €αί€αη£ηΐΛ Εμη, βί νοΰονίΐ ηοηιβη €}μ, Λα- 
^ο6^ ; ςυΑ$ί ]8πι 6ΐα5ίηίΐίο ηιοιΐ8ΐΓβΙ Οουβ ηιίιΐΟΓΟίη, 
•εουη(Ιυιη \ά ςυο<1 (Ιίοΐϋΐη θδΐ, ιη^^οτί βδ&β (Ιοιηίηλ- 
Ιυηιιη. Οίοίΐ βηίιη, Ιβηβίκιΐ πιαπυ οαΐεαηβυιη Ε$αΰ ; 
ίϋ ςυ<Μΐ 6Γ&1 δίςηυιη βυρβΓ&ηΙίδ βυιη ςαί (οτΐίβ 6»56 
νίϋ65αΚΐΓ. Ει εοη8Ί(ΐ6Γ& ϋ'ινίοαοι δοΊρΐιιταπι, ςυο- 
ιηο(Ιο ρΓορΐ€Γ 60 ςηχ ροβίβα Γυΐυη 6ηο(, ]αιιι ρΐΦ- 
4ΐίαΐ, 6ΐ &1> ίη'ιΓιο η)θΐΐ8ΐηΐ ηοΐΝ8 υ(ηυ$(ΐυ6 8ΐυ(1ίιιπι : 
€1 ΐ|υ(Μΐ ίΐΐο ςαΗΐβιη νβηαΐΐοηί ά6(1ί1υ8, 1Γΐ€ νβπ) ταβϋ- 
€υ8 68861 Ιιοιηο» 8ΊΒΐρλ6κ, (Ιοοιναι ιιι1)α1>Ίιμι8. Ργο- 

|>Ι6Γ6» ^61)66691 (ΙίΙΐ06ΐ)αΙ Ι^ΟΟΐ), 18&86 8υΐ6ΐη Ε83& : 

88. Ομοηίαίη ναιαϋο €}»$, ίηςυίΐ, άΙ^ηί εταί ι7/ί. νΐ(ΐ6 
ςυοπκκίο ρυ6ΐΌ8 «ϋβϋηι^ιιαηΐ. Ει ιη3ΐ6Γ ςιιίάϋΐη 6γβ& 
^860^> ιη8]<>Γ6ΐη (Ι6€ΐ2ΐπι58ΐ 1)6η6νοΐ6ηΐΜΐιη, 60 ςυοά 
8ίιηρ1ίθ6ΐη νίϋβϋαΐ 61 ϋοηιί νοη&ηΐ6ΐη : ρ3ΐ6Γ 3υ(6ΐιι 
<1ί1ΐ{οΙ»( Ε82&, Ιααι ςιιοϋ ρηιηοββηίΐαδ 68861 , Ιυπι 
ςαοίΙ τ6η3ϋοη6 6]υ8 τ68€6Γ6ΐυΓ. Ηχο ςυΊ(ΐ6ΐη ίΐΐί (ζ- 
€ί6ΐ)αηΙ ιι&ΐυΓαΐ6ΐη (1ίΐ6€ΐίοη6ΐη 864060168 ; ν&ΐ'ιάηίυιη 
λυΐβιη ρ8υΙ&ΐίπι Ιιηρίβίκιΐυρ, ί11υ(1 8€ί1Ί€οΐ, ϋα/οΓ μγ- 
νι«Ι ηιίηαη. Υίϋβ βηίιη 8ΐαΐΊιη. 29. Οοχίί, ίιΐ(|ΐιϋ,^α• 
«ο6 ΰοαίοηβη : ν^ηϋ ααίαη £ιαδ βχ ύοηφο άεβοΐβη». 
δΟ. Εί άίχίί Εμη αά Ιαΰώ : Εαο ηιβ §ίαίατβ άύ ϋάΜΐίο 
Ηθ€ ηί(θ9 ηπία ά^βαο^ ΡΓορίαηα νοΰβίαηι ηΐ ηονΜη 
€]ια, ΕΛύηιΚ 54. Εΐ άίίάί Λααο^ : ϋα τηΟύ Αοί^ ρτί- 
9ηοραΐίία Ιηα. ΙΙΙο &υΐ6ΐη (ϋχίΐ : Οαίίΐ πμΙιι 1ιί866 ορυ8, 
οαιη ιηοΓ8 ]2ΐη ιη6 ίην&άαΐ, ηί8ί &666ρ6Γ0 οΊΐΝΐιη (ν. 52)? 
ΑΙίαβ 2ΐιιΐ6ΐη ]υΓ&ιη6ηΐιιιη 6χί£;6ΐ)&1« υΐ 8ΐα1)11ί8 6ί ύβτβΐ 
ϋ1^ οοηθ688ίο. 33. Ει}ντανΊΐ, ίηςυίΐ, Εμη. 

2. £θ66 ηαηο ^λ^^ Ίιιν6Γ8ΐΐ8 681 οπΙο» 61 ρΓίηιθ£6ηΐ• 
ΙιιπΒ (ϋ|;ηίΐΑ8 ΐΓ2ΐη8ϋΐ αϋ 6υιη ηυΙ νίΓΐαΐ6 αιιίηιί ρΓΧ- 
ΑιΙ({6ΐΜΐ1. Ει ν€ηάίάιΐ^ ίαςυίΐ, Ενχ& μήηορΘηίΐα : Ιιοο 
«81, ν6η(1Ί(1ίΐ €ί51 %ηύΛ (ϋβηϋ&ΐ6πι λ ικιίαπι 8ί1)ί «Ια- 
ΟΙΟΙ : Ί(ΐ60 61 8ΐι]κ1ί(1ί1 , 34• Εί ραηήρ&ιάίί ΕαΛ ρη- 
ιη燎ηίία; ςιι&8ί ϋί€6Γ6ΐ : Ιη^ηίαβ 6ηι1 λο ίΐ)(ϋ£;ηϋ8 
^, ςυ&ιη 8ίΚΜ η&ΐυπι ά6ά6πιΐ, (ϋ^αιί&Ιβ. Ηοο &υΐ6ΐη 
ΐοΐυιη 681, 111 ί11ίυ8 (1βπιοιΐ8ΐτίΜΓ6ΐιιτ ίη(^Γ8ΐυ8 ϋηίιηυ», 
^ ΒβΙ οηευΐυπι &(Ιιιηρΐ6Γ6ΐαΓ« 

ΙίοΓαίΜ φΐοβία. Ββ ϋοηίεηρίΗ ιϋΛΐΙίαηΐΜ, — Ηχο 
Μΐ^^<>ρΐΡΑ <ϋ802ΐιηα8 <ιυιηςα3ΐη ηο%\\%^τ6 ώιηα α Ι>60 
ικ>Ι>ί8<1α1&, ιΐ6(ΐα6ρΓορΐ6Γ ρ&Γ¥&6ΐνϋία πκι^ηα ρ6Γ- 
4ΐ6Γ6. ΟυαΓ6 «ηίιη^ άίο ηαϋιί, ρΓοροδίΐο Γ6^ηο εχΙοΓυηι, 
Ικ)ΐϋ5(ΐιΐ6 ίΠΊ8 ίη6ίΓ3ΐ)ίΙίΙ)υ5, ιϊλ ίη (1ΊνΊΐί2πιιη οορΪ4ϋΐ&- 
1601 ίηβαιιίιηυδ, 6ΐ ιηοιηβηΐ&ηβο, ςυ» 8Φρ6 ηοη υ^ςαβ 
Άά ν68ρ6ηιη ρ6Πΐΐ3η6η1^ ρ6Γρ6ΐυί8 86ΐηροΓηιΐ6 (ΙυΓαΙυ- 

ΓΪ8 ρΠ6ί6Τίΐηΐ18 ? Εί φΐίά ΙΐΑΟ &Π16αΐία 06ΐ6ηΐΙ8 6586 

*Η«ϊ, €1 νοΰανίΐ ίΐοηιβη φί ^α^οι} (χαΐέχά^εσε τό 
δνομα αύτοΰ Ιακώβ), (ΙβϊίυιιΙ ίιι §9νίΙ. ρΙ ςαί5θ8(]2ΐη 
ιη2ηυ$ΰήρϋ8; ίη( οίβΙ. «ιιΐβιη ΓβρβΗυηΐιΐΓ. 01) 1ΐ3η€ίρ8&ιη 
ο»α83ΐη ηαοχίο βυρρίβνίηιαβ 1ΐ3β νοεοβ , €ΐ νοΰονΗ ηοίηαι 
βήίβ Ε$αα, ^ο^8I. βΐ Βϊ5Ηα ββαυαίί. ^ . ^ ^ ^ 

• Η»ο, 61 άΐχϋ Ε$(Λ .... Εάοηι. άβκαηΐ ίη Γοΐδΐ. βΐ δβ- 
▼ϋ. Μοχ δανίΐ. βίΒίΙ)!., άα ηΐίΗί. Β\Μ. ΒΐίϋυπΙ, ιιοακ^ 

ςαοά 6ΧρΓ655ί1 Ιηΐ6ΓρΓ6$. ρο88ίΐ? ςυαηϋο οΐ ϋΐίβ ρηναιηυτ ο1) ιηιηίΐΗη ηι Ικμ 
3Π10Γ6Π1, 61 πυπιηυ&ηι Ιιί$ Γρυι ριΐΓ6 ρθ88«πιυ8. Ου» 
οηίπι, ηυβββο, ιιϋ1ί(α8 πΐ9$η:ΐΓυηι ί&ουΙΐ&ΐυηιΤ Αη ηβ- 
861(18 αοε68$ίοη6πι ηιιιΙϋΐΓϋπι ρβουηίαπιπι ηίΐιί] αϋικί 
ιιοΙ)ΐ8 αβοιτο, ({υκιιη ΰπΓηηιηι ίποΓβηΐύηΙβι, οεοιιραιίο» 
«68 ιηοη(ΐ8, 61 νίςίϋ38? Νοη υΙ()6Γι8 1ιο8 οιηηίιιπι ρο- 
1ί88ίιηυπι, υΐ ϋ:ι (ϋοηηι, 86Γνο8 6$8β, ςυί5υ$ ρΐυηι 
ϋίϊΐυυηΐ , 61 φιοΐίϋίβ ηηιΙ)η)8 ίρ8α8 1ίηΐ6ΐιΐ ? Ιιιϋο 
6πίπι ηαδουηΐϋΓ ίηδίϋιχ , ίη\1(ΐ6ηΐ1.% οιΐίιιηι ^αν6, 61 
ίιιηυη)6Γα αΙία ιηαΐα. Ει 8χρο νί<ΐ68 6υηι φύ Ιια^οΐ 
ϋϋε6ΐη ηιίΐΐία Ι^ιίβηία αυΐ'ί Γ6€οηϋίΐα» Ι)63ΐιιιιι νοϋαΓο . 
6υιυ ςυί ίη οΠίΰίηα οροΓαΐυπ, 61 6χ ΙαΙιοΓΟ αιαηιιυηι 
-οΐϋιιιη ραΓΛί. ϋυβίίβ ί^ίΙπΓ νοίηρίαδ, ιιυΐ φΐΛΐ6Ίυ- 
ΟΓυπι,^υ^ηόο η6<ϊα6 1η$ ΓΓυ}ηιυΓ,6ΐ ρΓορίβΓ Ιιαηο οοη- 
ουρΐ866ηΐί3ΐη βΐίαιη ιη3]οπ1)υ8 ρην3ΐηυι*7 (ίυίιΐ 3ΐιΐ(!ηι 
(ϋοο ιη3]οπΙ)ΐι$, ςιΐ3ηϋο ευιπ ιηηΐίβ ({υι: Ιιίο ποβ 3ρρΓ6- 
1ΐ6ηϋυη1, 61 α 1>υηί8 ςυχ* ί1)ί δΐιηΐ βχοίϋΐπιυδ, 61 «(Ι' 
8βΙΐ6ηη3Π) ίρ83πι πιίιϋιηαΓ? Ει ηιαιιΐιιπι ϋίς-υ ΐϋηυπιοη 
Ρ606313 ςυχ Ιιίηο οοΙΙί^αιιΐϋΓ, ί1υΙοδ,03ΐυιηιιίΛ8,Γ3ρί- 
η38 βΐ ίΓ3ϋϋ6.<?. ν6Γαηι 6ΐί3πΐ8ί ηυίδ 3ΐ> «)ηιιιϋ>υ8 ίΐΐίδ 
ΙίΙ)6Γ» \ά ςυο(1 ρ6Γ(ΐιΐ3ΐη άΙΓΓιαΙβ 61 Γ3ηιηι, ορί5υ8 
&1)υη(ΐ6ΐ, 61 ίρ$6 δο1υ8 618 ιιΙαίυΓ, 61 638 οιιηι ϋ8 ηυΙ 
ορ(ΐ8 1ΐ3()6ηΐ ηοη 13Γ£;6 6οηιπιιιηίθ6ΐ , βαιη ([6ΐΐ6ηηχ 
ί£;ηί8 6Χ€ίρί6ΐ. Ουοϋ ηη8 ηΐ3ΐιίΓ68ΐ6 (Ιυοβΐ ρ3Γ3ΐΜ>Ι& ίιι 

Ενβη^ΟΐίΟ ρθ»ίΐ3, Ουίη 8ΐ3ΐηίΐ3ΐίθ8 3€ΐ6ΧΐΓί8, 3ΐί08λ 
8ίηί8ΐΓί5 : ί11ί8ςυ6 (ίίχίΐ ρΓΧρ3Γ3ΐ1ΐηΐ 68β0 ΓΟβηΐΙΙΙΙ 6»- 

ΙυΓΗΐη ο1> €υΓ3ηι 6ς6ηί8 ίηιρ6η83ΐη : Υβηίΐύ 6η1ιη, ία* 
(|υίι, ίίΜβάΊαί Ραίή$ ιη^ί, ίιι Ηεκβάίίαΐοαί αοεϊ^άΐβ ρτω^ 
ραταΐηνΛ νο(ή$ τββηηηι α6 οιίφηβ ίηηηάί {ΜαΐίΙί, 25. 34)• 
€υΓ6ΐ ςυα <16 63υ83? Είπήνί ^ι'ιν, βΐ άβάηΐί» ηιίΜ 
οοηιεάϋτβ (1Μ, ο. 35). Ηί8 ν6ΐΌ ί£;η6ηι χΙβΓυιιηι : 
(ΙΊϋΙΐ6ΐιίιη : ΒίΚβάιίβαηιβ,ίηαΙβάίαί^ηί^βιηωΐβτηηΐΗ^ 
ηαί ρτωραΓαΐνε β$1 άίαΰοΐο €1 αηρΰΐί» «/ιιι (/6ίιί. ν, 41 ). 
Μαςηιιπι νοΓίιί ροηϋυδ : οιηπίυπι Ι)οηιίηυ5 6ΐ ϋοηϋί- 
ΙΟΓ (Ιΐείΐ^ : £<ιιηΊη, €ί ηοηά€άί$ΐί$ ιιι/7ιί αοηιβάβτβ (ίΜ. 
ν. 42). ^ιι^υ8 3ηίηΐ3ΐη ηοη ηιον6ΐ>ιιη1 Ιιχο ν6Γΐ)9 4 
6ΐί3ΐηϋί Ιβρίάβα 5ί1? Οοηιίπυ8 1ιμι8 6&υΓί6η8 ο1)3πι1»ιι- 
Ιαΐ, 61 Ιυ68 ίη (Ι6ΐί6ϋ8 : η6ςυ6 Ιιοο 8θ1υπι, $6ϋ ίη ϋ6ΐί- 
οίίδ ίρ8υπι ίΐ65ρίοί8 ; Ι3ΐη6ΐ8ί ηοη ιηυΐίππι 8ίι <|ΐΐ0(1 λ 
16 ρσΐίΐ; η6ΐηρ6 ρ3η6ΐη8οΙυιη,ςυοίαπιοιιι ρο8$ίΐ 8υ5• 
ΐ6ν3Γ6. Ει ίρ86 ςυίίΐοοι ίι-ί^0Γ6 Γί{;6$06η8 οΙ)3ΐηΙ)υΐ3ΐ » 
1υ 3υΐοιη 56Γί6ί$ ίηάυΐυβ η6 Γ6ί>ρίοί8 ({υίϋ6ηι , ηυΙΐ3ΐιι 

€ΟΙΙ11Ιΐί86Γ3ΐίθη6ΐη ρΓΧ 16 Γ6Γ8, 86<1 ίηΐ0ΐί86Γΐ60Γ(1ίΐ6Γ 

ρΓχΐ6Γί8. Ει ςιΐ3 γοηία 8υηΙ Ιιχο ϋΐ£;η3 ? ΝβίςίιιΐΓ 8ίΙ 1ΐ0€ 
8ΐυ(ίίιιιηηο8ΐηιιη, υΐ ιηυΙΐ38 ςηίϋηενίδ αηίΙ)υ8 ορ6» 
€οηςυίΓ3ΐηα8 : 86(1 ϋΐυϋ ίη 86ορο 1ΐ3ΐ)63ΐηιΐ8, ςυοπιοάο 
61 Ιιχ6 1)6116 (1ί8ροη3ηιυ8» 61 6£;6ηί5 €0η8υ1αιηιΐ8 : 61 
η6 3ΐ) ί11ί8 6Χ€ί(]3ΐηυ8 ςυχ 86ΐηροΓ πιβηεηΐ , 6ϊ ηυχ 
ηυΗ3ΐη 3(1ηιίΐιυηΐ νί6ί88ίΐυ(1ίιΐ6ΐιΐ30ΐηιιΐ3ΐίοη6Πΐ.0υο- 
είΓ03 άίβπι ιηθΓΐί8 ηο8(ΓΧ ίηθ6Γΐηπι 6586 νοίυίΐ Οοπιί- 
ηυ8 , υΐ ηο8 ρΓχρ3Γ3Γ6ΐ 3(1 οοηΐίηυβηι δθΙ)τίοΙαΐ6ΐιι 61 
νΊ|[ίΐ3ηΐί3ΐη,6ΐ ίΐα ιηα^Ιδ 3ϋ νίΓΐυΐί3 δΙυιϋΑπι ηο8 ρΓονο* 
03Γ61. ΟίοΊΐ οη'ιιη : ΥψΙαίβ, ηνία η€$€ΐιί$ ηβηαβ άί^ηι^ 
πβηηβ Ηοταΐη {ΜαιίΗ. 25. Ιο). Λίςηί ηο8 ρΐηηο ί1ίν6Γ8»ηι 
οροΓηπιιΐΓ, 61 (ϋοπηίιηαδ 8θΐηηο £Γ3νίθΓ6 ςυ3ηι 8ί1 ιαι- 
ΐυΓ3ΐί8 Ι1ΐ6. Ν3Π1 ςηί ηαίιίΓαϋ 8θπιπο ςυίβδοίΐ, η6€ 1)0- 

^ α)ΐ8ΐ•, οΐίϋάιιηι οοηάίΐοί^ οτηηίιαη ίατρΐΐϋτ ιϋοίί. ^4ϋ\ δ. ^ΟΑΝΝI$ ΟΗΒΥδΟδΤΟΜΙ • ιιΐΗϋ, ηοο ιη:ιΙιιηι οροΓαΐυΓ : ηο$ αυΐβιη αΐίο $ο^ϋηο 
^ιο^Iη^Iηϋ$, (1οηηί6πΐ65 3(1 νίΓΐυΙίβ, ?ί§ίΐ3ΐιΐ€8 2(1 πια- 
Ιΐΐίφ ορ^ΓΑ, 8ΐΓ6ηυί ίη ηιηΐίδ, ϋ6δί(ΐ68 ίη 1)οηί$ : ίάςυβ 
ίαοίιηυδ νίϋβπίβδ (^αοΓκϋο ιηυ1ΐ05 1)ίη€3ΐ)(ΙυοΊ,πΐ3{;ηη8 
8ΐυΐ6ΐη ^ΙίοΓυιη β$$ο ίη ρΓχ^^βπΐΊ νίΐα ιτίεΊ58ίΙυ(1ίπ6$ : β( 
ηβςυβίαηία ΓβΓυηι ίη96ςυαΙ)Ί1ί 1380(1 νίΓΐυΐί8 3πιθΓ6ΐηηο8 
ΑόίΙυεβΓβ ροΐ68ΐ, ηβςιιβ (ϋ$ροηίΐ υΐ (ΐ68ρΙοΊαιηυ8 ρπχ- 
8ειιΐΊ«'), οΐ (ΐ65ί(1θΓβιηυδ Γυιατα, ρΓχΓ6Γ3ΐηιΐδ<]υ6 8οιηηϋ8 
€1 υιτ)Ι)Γ:ΐϊ νοηΐηΐβιη. Νοη οπίπι (ΙίίΓβΓυπΙ ρΓΧ86ηΐί& 35 
ιιπ)1>ΐΊβ 61 βοιηηϋδ. ΡροίηιΙβ ηβ <]6€ίρί3η)α8 ηο8ΐη€ΐ- 
ίρδοδ, η64]υ6 δβείβιηυΓ υιη))Γ&8 : 86(1 νεί δβΓΟ Ι3η(ΐ6ΐη 83- 
ΙιιΙίδ ηοδίΓϊΡ ουπΗΠ ))3ΐ)€αιηυ8, βίορβδ ίη()ί^ηΐΊΙ)υ86ν3- 
αΐ6ΐηιΐδ, υΐ ρΓΟ ίΐΐίδ ΓβιηπηοπιΓιοηβιη 3 πιίδβπεοΓίΙί 
Ώβο αεοίροΓβ ΐϊΐβΓβαιηπΓ : ςυα ηούίε οιηη'ώπδ ΓπΓι 
€0ΐιεβ(1λΐιΐΓ, |[ΓαΙί3 61 π)ίδ6Γ3Γιοηί5υ8 Οοιηίιιί ηοβίπ 
^68ι1 0ΙΐΓί8ΐΊ, ουπι ςιιο Ρ3(γΊ 6ΐ δρίηΐυί 83η€ΐο βίΐ ςΐο* 
Π3, ίιηρβπυιη, ΙιοηοΓ, ηυηο βΐ δβηοροΓ, €ΐ ίη δ^οοίι 
8Χ€υ1θΓυπι. Αηιβη. 

ΙΙΟΜΙϋΑ 1:1. 

Ι^αϋΐα €»ί ανίεηί (αηια $νρετ ίβτταηι, ρτίΡΐ&τ (αηΐίηι 
, ρήοΓβηι^ ηιαίΒ [η^ταί ίβηιμοτβ ΑΒταΙιαιη (ϋ€η, 26. 1)• 

4. Ι16Π1Π) 6χ ϋδ ηυχ ηηροΓ άίιίηιυδ (Ιοΰΐηηαηι νο- 
>Μ8 306Γ.ιη : υΐ 3υ(βπι 1ί(ΐυί(1ο δείαΐίδ αΙ)Ί ηυρβΓ 86γ- 
ηιοηβηι ηιίδδυιη ίβοβπηιιΐδ, βΐ ιηκίβ Ιι^άΐβ Γ68αητεη(!υ8 
βίΙ, βα ςυχ δΐιρη 'άιΟα δυιιΐ, τθδίΓΧ ^3πΐ3ΐί ίη πιβ- 
ηιΟΓί^πι ΓβΓβΓΓβ ορβΠΕ ρΓ6ΐίυπ) ΓιιβΓίΙ. Τ3ηΐ6ΐ8ί βηίπι 
νο8, (]υί3 ηκιΐΐίδ εαπδ (ΙίβΙΓαΙιΙηιίηΙ, βοΓυπι ΓοΓίβ ο51ίιί 
681*18, 86(1 ηιβυπι 651 υΐ ίη ηιβηιοηβπι νοΙ)ί8 Γ6(1υ(^ηι 

63, ηυΟ 86ΓηΐΟ 1)0(1ί6 (1ίθ6η(]υδ Π13ΙΐίΓ68ΐΙθΓ νθΙ)ί8 511. 

δείΐΐδ βηίπι ηο8 πυρβΓ Εΐ6ΐ)60€Χ ρίβΐηΐβπι εηαπταηΐβδ, 
ίη(ΐ6 3(1 Εδαϋ €1 ^Iι^ο1) (Ιονοηίδδο, ϋ5ί ηπΓΓαίιιπι 681 
Εδ3ΰ ρηπιθ|;6ηίΐ3, υΐ οΙΙκ) ΓΓυβΓβΙΠΓ, ^α^οι)0 Τ6η(1ί- 

(1(886, 61 ρΓΟρΙβΓ 6ίΙ)ί €υρί(11ΐ3ΐ6ηΐ δ6Π)6ΐίρ8υΠ1 800 ΙΐΟ • 

ηοΓβ ρπναδδβ. Ηοο 3υΐ6πι ηοη Ιοη)6Γ6 Γαοΐυπι, 86(1 
ιιΐ ρΓορΗ6Γΐ3 οοιηρΐ6Γ6ΐυΓ, ςυ» (ΙίοίΙ : ^α^οι^ άίΐβή , 
Εαηί ααίβηι οάίο /ια6ιιί {ΜαΙαίΗ, 1. 2. 5). Ναπι ουηι 
1)6υ8 ίηΙυΓοηιιη δίΐ ρΓΧδοίυδ, ρΓχϋίχίΙ 61 ϋΐίυδ νίΓΐυ- 
16Π), 61 Ιιιι]υδ αηίηιί η6(|υίΐΐ3Π). Οπχηαηι 3υ(6πι 8υη1 
111.-6 ρππΐ0£;6ΐιίΐ(ΐΓ% ? Ι|;ίΐυΓ, ςυί3 Ιυηε ΐεπιρυδ ηοη 
ρεπηίιΐβύηΐ 03πΐ3ΐί Υ6!νΐΓ£ άίθ6Γβ, ηιιηο ηβοβδδβ 681 
ηΙ (Κ)οβ»ιη. Αρυ(1 νβΙβΓβδ δυηπηυδ ΙιοηοΓ βπιΐ ρΓίπιο- 
ςεηίΐηπβ : ΙιΙηο ουίεηι Ιιοηοπ8 ΰουδαηι βΐ οπ^ίηεηι 
ΙιηΙ)υίι. €ιιπι Οβυδ Ι§Γ36ΐίΐ3πιπι $6πΐ6ΐη 3ΐ) ^Ε^γρΙίο 
ΙΐΙιΟΓΠΓβ, 61 δθ€υπ(1υηι ρΓοπΓίδδίοπβπι ρ3ΐπ3Γ£ΐιχ Γα- 
οίηπι 3 ΐγΓοηηίιΙβ Ρ1)3Γ3οηίδ βηρβρβ νύΐΐβΐ, όΙ)!υεΐ3ηΐ6 
\ϊΐ ίΙεΓιιΐΟΓίΐ νοίθπίο Ιιιηε ^ϊ)^ριίο : ροδΙ ν3η38 ρΙ»^38 
νΙί3ΐη Ιιαηε ροδίΓεηιαηι είδ ίπΐυΐίΐ ; ΓβΓβ εο^βηδ 
<Ι^.^γρΐίθ8 ηΐ δΐιίδ ηιαηίϋυδ εχ(ηΐ(ΐ6Γ6ηΐ Ι$Γ36ϋΙηΓυπ) 
ςοηυδ {Εχοά, 42). Ν3ΐη δίηηυΐ οπιηίλ ^Ε^^γρΙΙοΓαπι 
ρι*ίηιθ£6ΐι1ΐ3 οεεί(!ί ]ηδδίΐ (α) : νίίΐίδδβδςυβ ίη δίη^ιιΐίδ 

(α) Ιΐίΰ ν'κΙϋΐυΓ ρυ^μίΑοΐία Ιοςαί ο1ιΐ7$ο&ΐοπΗΐ5, ουιη ]απ8 
μ'ίιηοξβηίΐυΓΧ (ικόθινιν, νΐ βδΐ, 03υ53(η βΐ ΟΓΐ^^ίηβπι, ΠΐίβΠ 
' 8(1 ίοΐβΓηβοίοηβιη ρήηιο^βηίΙΟΓυπι ^ε^κ]^ρι^, βηηί$ ρΐι» (μιαπι 
Ιι βεβηϋδ |)θϋΐ οπαιη Εδαΰ γΙ ϋ3εο1)ί : αβ ςυοηιιη ρΓίιηο^βηί- 
Ιηπι ϋΐ (1β ]ιΐΓβ Π1:ιιη οοιηίίβηΐβ ςυφδΐίο ϋβΐ. δ(?α Ηευβ 3(1- 
νβΓίίΙ ίΙΙβ ρο5ΐβ3 ί(1 ηοη ροδδβ φΐΑ(ΐΓ3Γ6, ευπ) (ΙίεΊΐ, ςυαηο- 
▼18 Ιεςίδίλϋο ΐ1ΐ3 Η6ΐ)Γ2Κ>Γυιη Λ& ρηιηοδβηίιίδ οο&ΐβΓΐοΓ Γυβ- 
ΓίΙ, ]ιΐ5 Ι2ΐηβη 3ΐίςυοά ρρ4ιη()^6Βΐΐαπκ 3υΐ63 ηιίδββ. Ε( Ιιβο 
Γ8ΐ•οη6 ςιΐ£ ηοα ς(ΐ3(ΐΓ3Γ6 νκΐ6ΐ>3ηΐυΓ, ιιίειυηςηβ οοιτίςιΐ. ΛΠαίΙΕΡ. ΟΟΝϊϊΤΛΝΤΙΝΟΡ. %ΧΛ 

(Ιοιηίϋπδ 6]ηΐ3ΐυδ 61 ΙαοΓ^πιαδ ; ηεςιιε 8ίο ρυΐ353ηΐ ίί- 
ηίπ ρΐαςαιη^ ^6(1 ίΙΗηε εΐίαπι 6Χδρεεΐ3ΐ)3ηΐ υΐ ηιοτβ 
ςπ3 εοερερηΐ ρεπίξεηδ, 9(1 οπιηεδ ρερνεηίΓβΐ. Ιίαιριβ 
(ΐαία ίη ^Εξ^χρίο υη» οπιηίυπι ρΓίπιο^βηίΐοηιηι πιοτδ 
ΓυίΙ, ΙδΓ36ΐίΐχ 3υ1επι (Ιίνίηα ΓΓβιί ςΓ3ΐί3, ίΠχ^ί ρ6πη3η- 
86Γυηΐ : ρβΓ Ιιοο εΐίηπι 08ΐ6η(1εηδ οπιηίυηι Οβιιβ 8υ»ηι 
6Γ§;3 ί11θ8 Ιιεηενοίβηΐίβηι, ίηιρ6Γ3νί( Ιη ροδΙβΓυιη ιιΐ 
ρΓορίβΓ ίηΐ6ΓΓ6εΐίοη6πι ρππιο^^εηίΐοΓυπι ^Ειι^γρίί, ρή- 
ιη()(;6ηί(ι ]υ(1χοη]η) ραβή 8ί1)ί οίΓβΓΓβηΐυΓ. Πίηο βΐ 
Ιη5υ8 Ιιβνί ίη 83ε6Γάοΐίυηι 86§;Γ6$3ΐα βδΐ, βΙ 6χ ίΐΐο 
ηοη δοΐιιηι ρηπιθ|[6ηί(3 Ιιοηαίηαηη ο1ιΐ3(3 8υηΐ Οβο, 86(1 
€1 Ι^ΓυΐΟΓαηι, εΐ ίη υηίνβΓδυπι οηιηίυηι. Εΐ ρΓτεε- 
ρΐυηι 6Γα(, ρΓο 1)0ΐηίιπΙ)υ8 61 ίηιηιυπίΐίδ 3ηίιη3ΐΐ1)Η8 
ρΓ6ΐίϋΐη (Ι6ρ6η(]ί. Ουβηινίδ 3υΐ6πι ΐ6|[ίδΙαΐίο Ηχε (Ιβ 
ρτίηιο^βηίΐίδ ροδΙεηοΓ ΓυεηΙ : 3ΐ(3ηΐ6η ]αιη δΐιρΓα 
61 οΓιπι γί(]6ΐ)3ηΙιΐΓ 3Ηςυο(1 ΙιηϋεΓβ ρήνίΐβ^ίυιη, (|«ιί 
νυΐναιη πιαίπδ ρππινπι ^(Ιαρβηβϋαηΐ. Ηβηε ί^ίΙυΓ 
(]ί|[ηίΐ3ΐ6Πΐ , ηυαπι & ηαΐοΓα Α3ΐ)6ΐ)3ΐ Εϋαύ, ρΓοριβΓ 
ίηΐειηρ6Γ3ηΐί3ΐη 8υ3πι ΐΓοηδίυΙίΐ ιη Γγ31γ6πι. Ει ίΙΙβ 
ςηί(ΐ6ηι ρ6Γ(]ί(]ίΙ (](ΐθ(1 3 η3ΐυΓ3 Ι)3ΐΐ6ΐ)3ΐ : Ιιίε αυΐεηι 
61 ςηο(1 ηοη 1ΐ3Κ)6ΐ)3ΐ α η3ΐυΓ3, 3εε6|>ίΐ. Ει ςυίη Ιιχο 
3ηΐεα οπαευΐο ρΓΟπιίδδα εηηΐ, ί(ΐ60 Κε1)6εεη, βρρεΙ- 
Ιαιίοηβ βί Γη(]ίΐ3, Ιαεοί) βυπι νοεανίΐ : (^υοιΐ δείΐίεεί 
§υρρΐ3ηΐ3ΐίοη6Πΐ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3η ροΐ68, δίευΐ εΐ Ε83Γι 
ρο8ΐ ρ3ΐπ8 1)6η6(1ίεΐίοη68 6]ιιΐ3η8 (Ιίεείκιΐ, Ληαβ νοαχ- 
ίνη β$ί ηοηΐβη φ$ ίαοοΐ» : $ηρρΙαηίανίί αιίηι ηιβ )αηί 
$β€ηηάο, βΐ ρήηιοςβηίία ηιβα α€€€ριί, €ΐ ηηηε 6^η£ΐ/}- 
αιοηβηι νηεωη (ϋβη. 27. 56). 

Νοηΐίηηιη ρτορήοίνηι ιηιρο$ίΐίθ . — νί(1ο (]υ3ηΐα ογαι 
ρηδεοΓπηι ρΓυ(]6ηΐί3, νεί ροΐίυδ, (|η3ΐιΐη ΓυεπίΙ 1>6ί 
«3ρί6ηΐί3, ςιια εΟεο^ιΙΙ ηΐ ει πιυΓιεΓεδ παΐΐ!» ηοιηίη:ι 
ηοη 16Π16Γ6 ηεε ΓοΓίυΙΐο ΊηιροηεΓεηΐ, 8ε(1 ηοπιίη3 (Ια* 
ΓβηΙ, ςυχ ϋΐίίδ εδδοηΐ Γυΐυητυπι ρΓΧ(1ίΐ'Ιίο. Ει γ3γο 
ίηνβηίβδ 60(1επι ςπο ρ3ΐΓ68 ηοπιίπβ 3ρρε1ΐ3Γί βΐίοβ , 
νβΐ ΓοΠβ ηυ8Γ|υαιη : 86(1 δίνε πι&ΐεΓ δίνε ραΐεΓ ηοπιβη 
Γι Γιο ίπιροδίΐιίΓυδ επαΐ, πΐΓπηι ςυο(](ΐ3πι εΐ ηονηηι ίιη- 
ροηεΙ)3ΐ, ηΐ ρετ ίΙ1υ(1 βΐίςιηι ΓυΙυΓ3 'ρΓΧ$ί^ηίΠε3ΓεΙ. 
Ιΐ3 εΐ Ιι3ηηεεΙι Οΐίιιηι νοεανίΐ Νοε, (Ιίοεηδ : Ηκ ηο$ 
Γ€ηΜ€$€€Τύ (αάεί {Οβη, 5. 29). Ιΐ3 δί δίη^^ιιία ηοηιίικι 
δεπιίεπδ, οπιηίηο ίη οηιηίϋιΐδ ίπνοηίεδ 3ΐίΐ|ΐιίι1 ίιΐδί• 
ηη3Γί : ηοη δίεηΐ ηπηο Γοείυηΐ, ςυί ΐεπιεΓε εΐ υ( Γοηε 
εν(Μΐίΐ, α ρΑΓεηΐίΙ)υ3 ο^ηοηιίιιαπε δοΐεηΐ : δε(1 οιηηίηο 
ίΙΙηε δρεεΐ3ΐ)3ΐιΐ, ιιΐ ρεΓρεΐυ3Π) ηιεηηοπΑΐη ρερ 3ρρεΙ- 
ΙαΙίοηειη ίΐίαιη Γιϋίδ ίηάεΓεηΙ. ΟχΙεηιηι νί(]ε3ηί)υ8 ηυηε 
ροϋΐ ρΓίηιο£[6ηίΐηΓΧ ρεηηυΐαΓιοπεπι, (|υί(1 ίΐεΓυηι ηοΙ>ί8 
Ό3ΐτεΙ 1)εηΐυ8 Μοδεβ (1ε ραίΓε ίΙΙοΓυιη, εΐ (]ποηιο(]ο 
δίειιΐ άε ρ3ΐπαΓε1)3 (Ιίεΐυιη εδί, ίια εΐ (1ε Ιιοε Ιεςίηιυβ, 
ειιηι Πιηιε ίιι^Γυεπίε ιηυΐΐαηι Οεί ευΓ3ηι δεηδίδδβ, Ιαηι 
ρΓορΙεΓ νίΓίαίειη ρΓομηηιη , Ιυηι ρρορΙεΓ ρΓΟίιιίδδίο- 
ηειη ρηΐπ3ΓεΙΐιε Γαείαηι. 1 . Ραοΐα βδί αηΐβτη (αηιβ$ $11- 
ρατ ΐ€ΐΓταηι, ρτωΐβν [αιηεηι ρήοτβηί, ηηω (υεταί Ιβηιροτβ 
Αί>ΐαΙΐ(Β {€αρ, 26). 131 ηε ρυΐε8 (1ε ίΙΙα Γαηιε ειιιιι (1ί- 
οεπε, ρΓορίετεα 8υΙ)(1ί(1ίΐ ιΡτοείοτ (αηιαη φια &ταί ίβηι• 
ροτ€ ραΐήατοΐιω^ ςυαδί (Ι'εεΓεΙ , 3ΐίβ δίηιίΐίδ ηυηε ίΐε- 
Γυπι Γ3πιε8 νεηίι δυρεΓ ΐεΡΓαπι ΐεηιροΓΟ Ιδααε, ηυαίίδ 
εΓ3ΐ ΙεηιροΓε ρ3ΐΓί8 ίΙΙίυδ. Νεεεδδαποπιηι ρεηυπα 
οαιηεδ ίη δηπιηιαπι 3η^υδΐί3Πΐ εοηεΗκΙεϋαΐ : 3(ί{υε εχ 
δυίβ πϊί^πα*ε ει 0(1 ί1ΐ3 Ιοε3 (Γ3ΐΐ8ίΓε εο(;εΙ)Αΐ, ιώΙ τε- 
Γυηι ηεεε883Γΐ&Γυπι εορίηπι ίηνεηίΓοηΐ. 1}η(1ε ευπι 4$Ι 

χάνει- ήμεΤς δέ Ετερον υπνον καθεύδομεν , πρ6ς μεν 
τά της αρετής ίρ-γα χαθεύδοντες , πρ^ς δέ τά της 
χαχίοτς έγρηγορότες, χάχεΐνα μίν άόχνως διαπραττό- 
μενοι, [499] έν δέ τούτοις πολλήν τήν (δαΟυμίανχοτΙτ^ν 
δπνον έπιδειχνύμενοι, χαΐ ταΰτα όρωντες χαθ' Ιχά- 
στην ήμέραν τους μέν εντεύθεν άπαγο μένους, τους 
δέ κα\ έν τφ παρόντι β {ψ Τϋολλήν την μεταβολήν 
υπομένοντας • χα\ οΟδΙ αυτή ή ανωμαλία παιδεϋσαι 
ί|μ3ς Ιχβνή , κα\ εΙς πόθον της αρετής άναγαγεϊν , 
χαιΐ παρζσχευάσαι ύπεριδεϊν των παρόντων, κα\ πο- 
Οήσαι τά, μέλλοντα, χα\ προτιμήσαι τής σχιαίς χα\ 
των δνειράτων τήν άλήΟειαν. Γχιδς γάρ χα\ δνειρά- 
των ουδέν τά παρόντα διενήνοχε. Μή τοίνυν εαυτούς 
άπατώμεν, μηδέ τάς σχιάς μεταδιώχωμεν • άλλ' όψέ 
γοΰν ποτέ τής οΕχε(ας σωτηρίας φροντίδα ποιησώ- 
μεθα, χαΐτά /ρήματα χενώσωμεν εΙς τους δεομέ- 
νσυς, ίνα τής έπ\ τούτοις αμοιβής άξιωθώμεν παρά 
*Π)ΰ φιλάνθρωπου θεοΰ • ής γένοιτο πάντας ήμ5ς άπο- 
λαΰσαι, χάριτι χα\ φιλανθρωπία του Κυρίου ημών 
Ίησου Χρίστου , μβθ' οϋ τφ Πατρ\ ή δόξα , δμα τψ 
άγίφ Πνεύματι, νυν χα\ άε\, χα\ είς τους αιώνας τών 
αίώνων. Αμήν. 

ϋλΠΑΙΑ ΝΑ'. 

*Εγένετο δέ Λίμύς έαϊ της γης, χωρίς• του Λφον 
ζον η^ότερον , ΐ>ς έγένετο έν τφ χρόνφ του 
^Αβραάμ. 

α': Ιϊάλιν έχτής άχολουθίας τών πρίοην ήμΤν είρτ^μί- 
νων βούλομαι τής πρ^ς υμάς άψασθαι διδασκαλίας • 
ώστε δέ εΐδέναι ύμδς σαφώς που τδν λόγον πρώην 
χατελύσαμεν, χα\ δθεν αύτ^ν προσήκει σήμερον άνα- 
λαβεϊν, άνχγκαϊον ύτΛμνήσαι τήν ύμετέραν άγάπην. 
ΕΙ γάρ κα\ αύτο\ διά τ6 πολλαϊς φροντίσι περιέλκε- 
σθαι Γσως έπιλέλησθε, άλλ' έμοί προσήκει εΙς ύτυό- 
μνησιν ύμ5ς άγαγείν, ?να διά τής μνήμης σαφέστερος 
ύμίν ό λόγος γένηται ό μέλλων σήμερον (^ηθήσεσθαι, 
Ίστε δτι πρότερον" τής 'Ρεβέκκας τ^ φιλόθεον δι- 
ηγούμενος, κάχείθεν έπΙ τ6ν ΉσαΟ χα\ τ6ν Ιακώβ 
έλθόντες , Ικεί κατηντήσαμεν, Ενθα τά πρωτοτόκια 
άπέδοτο τψ Ίαχώβ 6 ΉσαΟ, τοΟ έψήματος άπολαύ- 
σας, χα\ διά τήν τής τροφής έπιθυμίαν τής προεδρίας 
έαυτδν άπεστέρησε. Τούτο δέ έγίνετο ούχ απλώς, 
άλλ' ίνα ή του θεοΰ πρό^^δησ.ς διά τών Ιργων πλη- 
ρωθή ή λέγουσα, Τύν Ιακώβ ήγάπησα ,' τύν δέ 
Ήσαύ έμίσησα. Επειδή γάρ ώς Θε6ς τά μέλλοντα 
προήδει, προανεφώνησε κα\ τούτου τήν άρετήν, 
χάκείνου τής γνώμης τήν μοχθηρίαν. Τί δέ έστι 
τοΰτο τδ τών πρωτοτοκίων; ΕΙ και μή τότε 6 καιρδς 
έπέτρεπεν εΕπείν έπ\ τής υμετέρας αγάπης, άλλ' άνοτ 
γχαϊον νυν ύμδς διδάξαι. Μεγίστη γάρ είναι τιμή τ6 
παλαιδν ένομίζετο • Ισχε δέ τής τιμής τήν ύπόΟεσιν 
εντεύθεν. Ήνίκα τδ τών Ισραηλιτών έθνος τής ΑΙ- 
γύπτου άπαλλάξαι έβούλετο ό τών δλων Θε?)ς , κα\ 
τής τυραννίδος έ).ευθ6ρώσαι του Φαραώ διά τήν πρ?>ς 
τόν πατριάρχην έπαγγελίαν, άντιτείνοντος κα\ κατ- 
έχειν βουλομένου τότε του Αιγυπτίου, μιτά τάς δια- 
φόρους πληγάς ταύτη ν έπαγαγώ^ι τήν πληγήν ό Δεσ- 
πότης τελευταίαν, [500] μονονουχ\ ταϊςοίκείαις χερσ\ 
παρεσκεύασε τους Αίγυπτίους έξώσαι τδ τών Ισραη- 
λιτών ΙΟνος. ΆΟρόον γάρ πάντων τών Αίγυπτίίον 
τά πρωτότοκα άναιρεθήναι προσέταςε , κα\ ήν ίδίΓν 
•καθ* έκάστην οΐκίαν οίμωγάς χα\ δάκρυα* κα\ ουδέ 
μέχρι τούτου στήναι ένόμιζον τήν άπ-ιλήν, άλλ' έκ 
τούτσ^ προσεδόκων καΐ έπ\ πάντας όδψ βαδίζοντα 
Ιλεύσεσθαι τδν θάνατον. Έπει ούν τών έν Αίγύπτί;) • 0"ίηπ»ι<> πΐίί«;. β1 δβνίΐ.ίη π^ηΓ^: οτ•. πρώην, ηηΐι ηιφβΐ'. !Ν €ΛΡ. XXVI 0ΕΝΕ8. ΗΟΜΙΙ. ϋ. ΙΓ>2 

πάντων τών γεννωμένιον πρωτοτόκων άΟρόον ό θά- 
νατος γέγονεν, οΐ δέ Ίσραηλϊται τής άνωθεν (5οπής 
απολαύοντες αβλαβείς διέμενον, δεικνυς κα\ διά τού- 
του τήν περ\ αυτούς εδνοιαν ό τών δλων θε?>ς, άν":\ 
τής αναιρέσεως τών πρωτοτόκων εκείνων , τά πρω« 
τότοκα τών Ιουδαίων αύτώ άνατιθέναι λοιπδν προσ- 
έταξεν. Εντεύθεν καΐ ή Αευί φυλή εΙς ίερουργίαν 
άφωρίσθη, κα\ έξ εκείνου ου μόνον τών ανθρώπων τά 
πρωτότοκα άνετίθεντο τώ θίψ, άλλα και τών άλο- 
γων, κ«\ τεάντων άπαξαπλώς. ΚαΙ πρόσταγμα ήν τ^ 
κελεΰον υπέρ τε τών ανθρώπων, υπέρ τβ τών ακα- 
θάρτων ζώων τήν τιμήν κατατιΟέναι. Άλλ* ει κί~\ 
Οστερον αΟτη ή νομοθεσία γέγονεν ή περί τών πρ(ο- 
τοτόκων, άλλ' δμως ήδη• άνωθεν κα\ έκ προοιμίων 
έδόκουν πλέον τι δχειν προτέρημα οί τήν νηδυν τής 
μητρδς διανοίξαντες. Ταύτην ουν τήν τιμήν, ήν και 
έκ φύσεως ίσχεν ό ΉσαΟ, μετήγαγε διά τήν οίκείαν 
άκρασίαν έπ\ τδν άδελφόν» Κα\ ά μέν κα\ τδ τιαρά, 
τής φύσεως αύτφ δοθέν άπώλεσεν* ό δέ κα\ δπερ ουκ 
εΤχεν έκ φύσεο^ς, αύτφ προσέλαβε. Κα\ επειδή άνω- 
θεν αύτώ ταΰτα ήν κε/ρησμωδημένα *>, διά τοΰτο 
καΐ ή 'Ρεβέκκα τήν προσηγορίαν αύτφ έπιτιθείσα , 
Ιακώβ αύτδν έκάλεσεν, δπερ πτερνισμδς ερμηνεύε- 
ται, χαΟάπερ κα\ ό ΉσαΟ μετά τάς τοΰ πατρδς είς 
αύτδν ευλογίας γεγενημένας άποδυρό μένος Ιλΐγϊ , 
Αίχαίως έπΛήΟη τό δνομα αύτοϋ ^Ιακώβ • έπτέρ- 
ηχβ γάρ με ί^δη δεύτερον τοντο , τά τε αρωτο- 
τόκιάμον εΙΛι\φει καϊ νυν εΙΛηρε τ^ν εϋΛογίανμου, 

Σχόπει πόση τών παλαιών ήν ή σύνετις, μάλ- 
λον δέ τϋόση τοΰ θεοΰ ή σοφία, ώς κα\ τάς γυναίκας 
παρασκευάζειν μή απλώς μηδέ ώς Ιτυχε τάς προσ- 
ηγορίας τοίς τεχθείσιν έπιτιθέναι, ιάλλ' έναποτίθεσθαι 
τή τοΰ παιδίου προσηγορίί^ι τών μελλόντων Εσεσθακ 
τήν προανα^ώνησιν. Κα\ σπανίως εύρήσεις ομώνυ- 
μους τοίς γεννησαμένοις τους τεχθέντας καλουμέ- 
νους, ή τάχα που ούοαμοΰ* άλλα κάν ό πατήρ τήν 
προσηγορίαν τώ παιδί μέλλη έπιτιθέναι , ξένην τινά 
καΐ καινήν έπιτίθησιν, ώστε δι' αυτής προμηνΰσαί 
τίνα τών μελλόντων Ισεσθαι • κα\ ή μήτηρ πάλιν 
ομοίους. Οΰτω κα\ ό Λάμεχ τδν υίδν προσαγορ3ύι»»ν , 
Νώε έκάλεσι, κα\ έπήγαγε λέγων, Οδτος διανα^ 
παύσει ημάς, Οΰτο^ χα\ έκάστην προσηγορίαν δι- 
ερευνώμενος μετά ακριβείας, εύρήσεις πάντως τι 
αΐνιττομένην , ου καΟάπερ νυν ποίοΰσιν, απλώς καΙ- 
ώς Ιτυ/εν άπδ τών γεννήσαμε νων σπουδάζοντες τάς. 
προσηγορίας όνομάζειν, άλλα πας ό σχοπ?-»ς αυτοί; 
ήν, ώστε διηνεκή ύπόμνησιν έναττοτιΟέναι διά τής 
προσηγορίας τφ τεχΟέντι. Άλλ' Γδωμεν λοιπδν μετά 
τήν τών πρωτοτοκίων έναλλαγήν , τί πάλιν ήμίν δι- 
ηγείται ό μακάριος Μωΰσής περΊ τοΰ πατρίς τούτων, 
καΐ δπο)ς καΟάπερ έπΙ τοΰ πατριάρχου, κα\ ουτο; 
λιμοΰ καταλαβόντος πολλής άξιοΰται τής άν(οΟεν 
κηδεμονίας, 150Ι]διάτε τήν οίκείαν άρετήν, δάτε τήν 
είς τδν τζχζρ'Λ^χΐιΊ γεγενημένην έπαγγελίαν. Έγέ- 
νετο ^, φη^ι, Λ/μι^ς έ:ιΙ της γης^ χωρ?ς• τον 
Λιμον τον πρότερον , Ις έ]^νετο έν τφ χρό^φ τον 
^Αβραάμ. "Ινα μή νομίσης περ\ εκείνου τοΰ λιμοΰ 
αύτδν διάλεγε σθαι . διά τοΰτο έπήγαγε , Χωρίς τοΰ 
Λιμον τοΰ πατριάρχου , άντ\ τοΰ, "Ετερος τοιούτος 
νΰν κατέβαλε λιμ>)ς τήν γήν έπ\ τοΰ Ισαάκ οΓος χαι 
έπι τοΰ πατρδς αύτοΰ. ΚαΙ ή τών αναγκαίων σπάνις 
πάντας έν Οορύβιο μεγίστψ καθίστα , κα\ έκ τών οΐ- 
κείων μετανίστασΟαι κατήπειγε, κα\ πρδς εκείνους 
τους τόπους χωρεϊν, Ι νΟα των επιτηδείων τήν εύπορίαν 
ήν εύρεϊν. "Οθχν καΐ ό δίκαιος ουτο; θεασάμενος τ^ν 

ί> Ιη ΐΓίϋϋδ Π185. κζ/ρη'^μω5οτη|ίένα. *5δ ν ί>. ^ΟΛΝ^Ίδ αικίδϋδΤΟΜΐ 

ιιμ>^ν,*Επορεύθη, φησ\, ^ρδς'ΑβφέΛεχ εΙςΓέραρα. 
Ένιαΰθα -γάρ %7\ ό Αβραάμ μετίί τήν άπ^ της Μ- 
γύπτου έπάνοδον πάλιν άτη^λΟεν. ΕΙκΑς ^ χα\ τούτον " 
δ;ά τοΟτο έχεϊ άπεληλυΟέναι, ώ; έιοείθεν όρμήσαι βου- 
λόμενον έπΙ την ΑΓγ\>πτον • χα\ δτι τοΟτό έστιν, άκου- 
σον της Γραφής λεγούσης • Ώ^Θη * γαρ αύτφ, φη- 
σίν, ό θεός, χαΐ είΛβ' Μή κατα6ψ: εΙς ΑΧγυχχοτ^ 
Ου ^ύλομαί σε, φησΧ, τΙ^ν μακράν έκείνην στείλασΟαι 
έδ^ν, άλν ένίαΟθα -μένειν. Άλλ' ουδέ άφίημί σε πεί- 
ραν της στενοχαχρίας λαβείν, άλλα την ύπόσχεσιν τήν 
πρ^ς τ6ν τια-ίέρα σου εΙς Ιργον Αξω, κα\ τά εκείν*;) 
έπηγγελμέ'Μί εΙς σε έκβήσεται, κα\ συ των πρ6ς έκεϊ- 
νο^^ ύίίοσχέσεων τ6 πέρας δέξη. Μί\ κατα€^ς εΙς 
Αίγυπτοτ, κατοΙκί\σογ δέ έτ τή τϋ^ V ^^^ ^^* 
εϊχω, καϊ ΛαροΙκεί έτ τϋ γχί ταύτγ^, 

Ρ'. "Ινα μή νομίση ό δίκαιος δτι βουλεμένος αύτδν ττίς 
στενοχωρία; της άπδ του λιμού τυεΐραν λαβείν, τοΰτο 
έπιτάττει, κα\ ου συγχωοεί εΙς τήν ΑΓγυπτον άπελ- 
θείν, φησί • Μή αγωνία, μηδέ φρόντιζε, άλλ' έ'/ταΰθα 
μένε • Έγω γάρ ίσομαι μετά σου, Τ6ν χορηγίν 
απάντων των αγαθών έχων, μή φρόντιζε μηδενός. 
'Ιίγώ γάρ ό πάντων Δεσπότης Ισομαι μετά σου • κα\ 
ου τοΟτο μόνον, άλλα Καϊ εΟΛογήσω σβ, άντΙ τοΰ, 
Έπίδοξόν σε ποιήσω, κα\ τήν παρ* έμοΟ σοι εύλογίαν 
παρέξω. ΎΙ άν ειη τούτου μακαριώτερον τοΟ δικαίου 
του τοσαύτην έπαγγελίαν παρά τοΰ θεού δεξαμένου, 
δτι "Εσομαι μετά σον^ καϊ εύΛογήσω σε; ΤοΟτό 
σε πάντων εύπορώτερον αποδείξει, τουτό σε έν πολλυ 
περιουσία είναι παρασκευάσει, τουτό σοι ή μεγίστη 
δόξα, τοΰτο ή άφατος περιφάνεια, «ϋουτο ή ασφάλεια, 
τοΰτο των αγαθών τ^ κεφάλαιον, τδ Ιμέ είναι μετά 
σου, χα\ εύλογη σαί σε. Πώς δέ σε ευλογήσω; Σοϊ καϊ 
τφ σηέρματί σου δώσω τήν γηγ ταύττιν, Ώς ξένος 
χαΥ αλήτης νομίζεις έπιχωριάζειν τοις μέρεσι τού- 
τοις * ισθι δτι σο\ καΐ τω σπέρματί σου πάσα αΟτη δο« 
θήσεται ή γη. Κα\ Γνα θα^/δείν Ιχης, μάνΟανε,δτι Τότ 
δρκον^ δν &μοσα *Α6ραόμ τφ πατρίσον^ τούτον έπ\ 
σο\ στήσω, "ϋρα συγκ^τάβασινθεοΰ. Ουκ είπεν απλώς, 
ϊάς συνθήκας, άς έποιησάμην πρδς τδν πατέρα τδν σί»ν, 
οΟτετάςέπαγγελίας^άςύπεσχόμην άλλάτί; Τόνδρχογ 
δτ ώμοσα, "Ορκο) αύτ6ν έταστωσάμην, φησ\, κα\ οφεί- 
λω εις Ιργον άγαγείν κα\ πληρώσαι τδν δρκον τ6ν έμόν. 

Όρος Θεού φιλανθρωπίαν ; Ου πρδς τήν οίκείαν 
άξίαν ορών φΟέγγεται • άλλα τζρ^ς τήν άσθένειαν 
συγκχταβαίνων τήν ήμετέραν. [50ί] Επειδή γάρ οΐ 
άνθρωποι ώ; έπ\ τ^ π)»εϊστον εκείνα είς Ιργον άγειν 
σπουδάζουσιν, ούχ άπερ άν άπλώ; ύπόσχωνταί τισιν, 
άλλ' δσα αν μεθ' δρκου έπαγγέλλωνται • τδν αύτ6ν δή 
τρ07α)ν κα\ ό τών όλων θεδς πληροφορών τίν δίκαιον, 
•τι πάντως Ι^ται τά παρ' αΰτοΟ λεγόμενα, φησίν • 
"Ισθι δτι τά παρ' έμοΰ όμνυΟέντα εΙς Ιργον άχθήναι 
δεί. Τί ουν, φησίν ; ό Θεδς ώμοσε ;. και κατά τίνο; όμό- 
σαι ήδύνατο; Όρχς δτι συγκαταβάσεως ην τδ είρη- 
μένον • τήν γάρ βεβαίωσιν της ύτιοσχέσεως δρκον έκά- 
λεσ*. ΚάΙ στήσοι, φησ\, τόν δρκον^ μου , διτ ώμοσα 
*Αβραά(ΐ τφ πατρί σου. Είτα δίδασκε ι,αύτδν κα\ τίνα 
έστιν & ύπέσχετο, καΐ περί τίνων αύτφ διεβεβαιώσατο^ 
ΚίΛ πΛίφυνώ τό σπέρμα σου, ως τους αστέρας 
τοΰ ουρανού, Τοΰτο γάρ κα\ τφ πατριάρχη Ιλεγεν, 
δτι Τοσούτον Ισται τδ σπέρμα σου, ώς κα\ τοις άστροις 

* δβχ ιη89. άκουσον τήν άφατον του θεού φίλανΟραητίαν* 
όφθη. δανίΙ. δχουσον τήν άφβτον τού θεού εύσπλοη^χνίχν. 
Μ€ε6ΐ. άκο'Λχαν τής Γραφής λεγούσης, ώφΟη. ΑΚΟΜΙΕΡ. €0?ίδΤΑΝΤΙΐΝΟΡ. 454 κα\τΙ) άμμφ παριτωθήναι. Κλϊ δώσω, φησ\ν, τφ 
σπέρματί σου πάσαν τ^^ν γητ ταΟτηκ, χαϊ έτευ^ 
Λογηθήσονται έν τφ σπέρματί σου πάντα τά έΟντι 
της γης. Διά τούτο δέ τάς υπόσχεσης τάς είς εκείνον 
γεγενημένας εΙς σέ πληρώσω, 'Αν^' ωνύΐίήκουσετ 
^Αβραάμ ό πατι\ρ σου της έμής φ(οτης, καϊ έφύ- 
Λάζε τά προστάγματα μου, καϊ τά δικαιώματα 
μου , καϊ τά νόμιμα μου. *Ορα θεού σοφίαν, δπως 
διεγείρει τού δικαίου τήν διάνοιαν, καΐ προθυμότερον 
εργάζεται, χα\ παρασκευάζει μιμητήν τούτον τοΰ οΐ- 
κείου ττατρδς καταστήναι. Ει γάρ εκείνος, επειδή, 
φησΙν, ύττήκουσε της έμής φωνής, ταύτη; ήξιώθη της 
υποσχέσεως, κα\ διά τήν εκείνου άρετήν εΙς σέ τδν 
έξ αυτού τεχθέντα ταύτα πληρούν μέλλω • εί κα\ συ 
αύτδς εκείνου ζηλωτής κατασταίης, κα\ τήν εκείνου 
όδδν Ιλθοις, έννόησον, δσης απολαύσεις της παρ' εμού 
εύνοίας, κα\ πόσης προνοίας άξιωΟήση. Ό γάρ διά 
τήν έτερου άρετήν μέλλων ευ πάσχειν, εί κα\ αύτδς 
ενάρετος γένοιτο, ιτολλφ πλείονος άξιωΟήσεται κηδε- 
μονίας. Τί δ* έστιν, 'Ακ^' ώτ {)πΫ(κουσε της έμης 
φωτϊχς , καϊ έ^ύΛαζε τά προστάγματα ^ιου, καϊ 
τάς έντοΛάς μου , καϊ τά δικαιώματα μου ; ΕΙτΛν 
αύτω • "ΕξεΛΘε έκ της γης σου καϊ έκ της συγ^ 
γενειας σου, καϊ δενρο εΙς τιχν γην ην άν σοι 
δείξω • κα\ κατέλειπε τά εν χερσ\, κα'ι τά άδηλα 
έδίωκε. Κα\ ούχ ένεδοίασεν, ουδέ ήμέλλησεν , ά>Λ(3ι 
μετά πάσης προθυμίας τδ έπίταγμα πληρών ύπήκουσε 
της έμής φωνής. Πάλιν τά υπέρ τήν φύσιν αύτφ έπ- 
ηγγειλάμην, κα\ μετά τδ τήν ήλιχίαν άπαγορεύσαι, 
κα\ μηκέτι μήτε αύτδν, μήτε τήν μητέρα τήν σήν 
πρδς τεχνογονίαν Ιχειν τινά έπιτηδειότητα, άχούιυν 
παρ' εμού δτι τδ έξ αυτού σπέρμα εΙς τοσούτον έκτα- 
θήσεται, ώς πάσαν πληρώσαι τήν γήν, ουδέ τότε δι- 
εταράχθη τδν λογισμδν, άλλ' έπίστευσβ • δι' δ κα\ δι- 
καιοσύνη αΟτώ έλογίσθη, δτι τζ δυνάμει τζ έμ^ πι- 
στεύσας, χα\ ταΐς ύι«)σχέσεσι Οα^όήσας ταίς έμαΤς» 
ανώτερος γέγονε της ασθενείας της άνθριοπίνης. Κα\ 
μετά τδ σέ τεχΟήναι, της μητρδς της σης δυσχεραινού- 
σης πρδ; τδν Ισμαήλ τδν έκ της παιδί σχης τεχθέντα, 
κα\ ^ουλομένης αύτδν άπελάσοΑ της οΙκίας μετά της 
"Αγαρ, ώστε μηδέν χοινδν Ιχειν πρδς σέ, τού πατρι- 
άρχου διά τήν πατριχήν φιλοστοργίαν ήδη σχέσιν τινά 
καΐ πρδς εκείνον έχοντος, άχούσας παρ' εμού, δτι Τ6 
δοκούν ποίει τζ Σά^^^ έπελάθετο της φυσικής φιλο- 
στοργίας, κα\ έξέβαλε τδν Ισμαήλ μετά της παιδίσκης^ 
[οΟδ] κα\ πανταχού ύτυήκουσε της έμής φωνής, κα\ 
έφύλαξε τά προστάγματα μου, Κα\ γάρ τδ τελευταΐον 
π(Λ3ταχθε\ς ύπ' εμού εΙς θυσίαν άνενεγκείν τδν εν 
τψ γήρει αύτφ δοθέντα, τδν ούτω περιπόΟητον, ού 
περιειργάσατο τδ πρόσταγμα, ού διεταράχΟη τδν λο- 
γισμδν, ουδέ άνεκοινώσατο τ|) μητρ\ τ^ σ^, ού τοΙς 
παισ\ν, ού σο\ αύτφ τδ μέλλον ύπ' αυτού πραχθήσε• 
σθαι κατάδηλον έποίησεν. άλλ' έ^(δο>μένφτφ λογισμφ 
καΐ συντεταμένη τζ προΟυμίφ είς Ιργον άγειν τδ έπί^• 
τάγμα ήπείγετο τδ έμόν • δ•.δ τήν γν<ί>μην αυτού στ*- 
φανώ^ας, τδ Ιργον έχώλυσα γενέσθαι. '£πε\ ούν δι4 
πάντων πολ).ήν έπεδείξατο τήν ύπαχοήν χα\ φυλαχήν 
τών έμών προσταγμάτων, διά τούτο σέ, τδν έξ εκείνον 
τεχθέντα, τών ύ4π>σχέσεων τών είς αύτδν γεγενημέ- 
νων ιιοιώ χληρονόμον^ 

γ*. Μίμησαι τοίνυν εκείνου τήν Ογ αχοήν, χα\ τοΙς τυαρ' 
εμού λεγομένοις πίστευε, ίνα πολυπλασίονος της αμοι- 
βής άξιωθ^ς, υπέρ τε της του πατρδς άρετης, υπέρ 155 1Ν €ΑΡ. XXVI. 0ΕΝΕ5. ΙΙΟΜΙΙ.. II 451 {ιικίϋβ ΊΙΙο Γ^ιιηοιη ν'κΙϋΓΟί, Ρτο[£€ΐΗ$ ββΙ, ΙηςιάΙ, αά 
Α^ίΐηβΙύ^Η ίη ϋατατα. Εο οηίιη 6( Α1)πι1ι&ιΐ) ροβΐ Γοϋ- 
ίΐυαι $υιιηι βζ ^£^^ρ1ο νβηβΓαΐ. ΥβΓί5ίη)Ί1β αυΐβιη α 
Ιηιηο ρΐΌρίοΓβα ίΠυο αΙ)ϋ$$6, ςα<Μΐ ίηϋβ ίη Μ^γ\Λ\ΐίη 
€;οηΙ(:η(ΐ6Γ6 νβΗβΙ; 6ΐ ςυοιΐ Ηοο \\λ &\ί, αυϋί 8ιτίριυ 
Ι^ΑΙ (Ιίοοηΐυπ) * : 9. Υί$Η9 β$1 βηίπι βί, Ίηςιπί, ΰ€ν$, 
η άϊχΗ : Νί ά$$€Βηάα$ ίη ^Ερίβρίηηι, ΝοΙο Ιβ, ίηριίΐ , 
Ιοηςαιη ίΙΙηιη νίβιη ρΓοΓιοΊ^οί, 86(1 Ιήο ιτίΑπεΓβ νοίο. 
Ν€ηυ6 ρβΓΠΐίΙΐο υΙ αη§;ΐΐ8ΐίαιη οχρβηαηβ, βϋϋ ρροιη!»- 
Μοηβιιι ρ3ΐπ Ιυο Γποίαιιι ίιηρίβΐιο, 6ΐ ςιΐ£ ϋΐί ρΓΟίηίδδα 
Μΐηΐ, ίυ 16 6ν6ηί6ΐιΙ : 61 Ιυ ρΓοηιΙ$$ίοηο8, φιχ ίΐΐί 
ΓαοΐΦ βυηΐ, τβ ίρ83 βοοίρΐΰβ. Νβ άβ$αηάα$ ίη ^Ε^ΐί- 
ρίΜΗ : ίιαύίΐα απί^ηι ίη ίΰηα ηηωη ϋΐή άίΧ€Τ0, 5. €ί 
ρζη^ηιιη» ηίο ίη ΐ£ττα Ιιαΰ, 

2. Οοίηϋΰ υΐ ηβ ραΐ6ΐ ]α8ΐο8, Οβυιη Ιιοο ίιηρ6ΓαΓ6 
^ιια8ί νοΐ6ηΐ6ΐη βιιιη Γαιηίδ 3η^υ8(ίαιη 6χρ6Γίη, 6( ηοη 
ρ6ηηίιΐ6Γ6 61 ΐΓαηβίΙυιη ίη ^£^ρΐυιιι, ίηςυίΐ : Ν6 8*18 
αιιιιυβ, ηΰςιιβ ευΓοιη Ιΐ3ΐ)6, 86^ Ιιίο ιηβιιο : Ερο ^μμ 
€το ί€αιηι, Ι^ίΙυΓ ειιιη 8υρρΓ(!ΙίθΐθΓ6ηι (Μ)η:>πιιη οιη- 
ηίυιη Ι)2ΐ)628, ηβ 8ί8 8θ1ΙίοΙΐυ8 : 6%ο 6ΐΓιπι Ουηιίηυδ 
οηιηίυηι 6π> ΐβουιη : ηβςυβ Ιιοο βοΐιιιη, $6(1 Ει Ι^βηβ- 
4\€αηι Ιβ^ Ιιοο 681, ^Ιοποβυιη 16 ΓηοίΑΐη, 61 1>6η6(Ιί6ϋο- 
ηβηι ιηβηπι ρτορ.ΙΰΙο. Οιιίιΐ Ιιοο ]υ$ΐο Ικϊαΐίυβ, ςυί 
Ιαΐβιη ρΓθΒΓΐ88ίοπ6πι 3 06ο αοοβρίΐ : Ετο ΐίζπηι , €ί 
^Βηβάίαηη ίβΐ Ποο 16 (ΙεοΙοπϊΜΐ οιηπίΐιυδ ί6ΠοίοΓ6ΐη, 
Ιιοο 16 &ίΠυ6ΐιΐ6ΐη Γ6ΐ)ϋ8 οηιιιίΙ)υ8 Γα€ί6ΐ, Ιιχε 681 δυιηηίΑ 
(ΙοΓίβ, ΙΐΦ6 681 νοη 86(^ΓίΙα8, 1ΐ0€ 6δΙ 6υΙηΐ6η 61 69- 
ριιΐ 1)θΐιθΓυπι, ηιιία βςο Ι66υπι βυιη. Ει ^€ηβάί€αηι Ιβ. 
Οιιοιηο(Ιο αυΙ«ηι 16 Ι)6η6(1ίθ3ΐη ? ΓίΜ βΐ $€ηιίηί Ιηο 
ώώο ίβηαηι Ηαηο. Τιι νίϋβΓίδ ίη Ιιοο ρο^ίοηβ νβΓβηΓί 
ηιιηδί Ιιοδρβδ 61 τα^ϋδ : δοΙ^δ αιιίεηι (|ηο£ΐ 1ί1)ί 61 δβ 
ιιιιιιί Ιηο (ΙαΙ}|ΐιΐΓ Ιιοκε οπιηίδ 16γγ3. Ει υΐ 5βη6 εοηίί- 
4ΐ;ιδ, ιΙΐδ66 πΐ6 ](]Γ3πΐ6η(αιη ίΙΙικΙ, (]υ(κ1 ]ιΐΓανί Α1)ΓηΙιχ 
ραΐπ Ιυο, Ιβουπι δίαίπβΓβ. Υί(ΐ6 ςυυπκχίο δβπηοηοπι 

δΜΙΙΐη 06ϋ8 ίΐ6ΠΙΠΙ 3ΐ(6Πΐρ6Γ&Ι ηΟδίΓΦ ίΐΐΓΐΓΠΐί(2(ί. Νοη 

(ΙίχΊΐ δίηιρ1ίΓίΐ6Γ, Ραβί» ({ιιφ Γκοί 6ϋηι ρ3ΐΓ6 ΙϋΟ, ηβ- 
φιο ρΓοπιίδϋίοπβδ ηυοδ ρΓοηιίδί : 86(1 (ΐυ'κΐ ? Λιιταηιεη 
Ινιη ηηοά μιτανί, ^υΓ6^υΓ3η^ο ίρδυπι 6•)ηΓιηη3νί ]υΓα- 
Βί6ΐιΙυηι, 61 ΐ6η60Γ ιιΐ θ|κ:Γβ ροπΠοί^Ηη ηϋοίΐ ]ιιπιγί. 

Νοη $ρ€€ΐαΙ ίΐιωη άίρηίΐαΐβιη Οβιι$, $€ά ηοίΐταηι ίη- 
βτηιίΐαΐεηι.^ΜάϋΒ Οβί 6ΐ6ηιβηϋ3ηί) ? Νοη 3(1 ρπφΓίαιη 
ϋίβηίΙ;ιΙβηι Γϋδρίοίοηδ ΙοηυίΐιΐΓ, 80(Ι 3(1 ηοδίΓηηι 86δ6 
«Ιΐ6ηιρ6Γ3ηδ ίιιΓιπηίΐβίβηι. Ναηι (]υί3 Ηοιηίποδ ίβΓ6 
£βηιρ6Γ ίΙΐ3 ορορο Ρ6γΓι€6Γ6 δΐϋίΐβπΐ, ηοη ηυοϊ δίιηρίί- 
οίΐ'οΓ ρΓ0ΐηίδ6ΓυϋΙ αϋοπί, δθιΙ ςυ:ΐϊ οαιη ]υπιπΐ6πΐο 
ρτοηΓίδβΓυηΐ : δίπιίΐί ηιο<1ο 61 Οευ» ]ϋ5ΐο ρ!6η3ΐη Π- 
(Ι6πι Γ36ί6η8, 63 φΐοϊ 3 δ6 (1ίοΐ8 δοπΐ οΐϋηίπο ΓΐΐΙΐΙΓί 
6*86 (ΙίΰίΙ : δ€ίΛ8 63 ςπ.Έ 3 πιβ ]ηΓαηΐ6ηΙο ΓΐΓηΐ3ΐ3 
βυηί, οροΓβ ίηιρ1ϋη(ΐ3 6δδθ. ΟιΓιϋ ί^ίΐϋΓΥ ίηίΐπίοδ ; 
ΙΗϊΐΐδ ]ϋΓ.ι\Ίΐ? οΐ |)6Γ ςυοιη ]ΐΐΓ3Γβ ροΐυίι ? Υΐιΐβδ Ιιοο 
δ6δβ 3(1 ηοδίπιπι ίιιβΓηιίΙ;ιΐ6ηι αΐΐβιηροιηηΐίδ 6>δο• : ίίι- 
ηιηΐίοηβπι ρΓΟπήδ^^ίοπίδ νοοανίΐ ]ϋΓαηϊθηΙιιηι. Ει ίΐα- 
ΙΐίΛΐΜ, ίη(ρι11, ]ΗΤαηΐΰηΐΜΗ ηιβιηη, ηηοά ριναηζ ριταΗ 
Α^ταΙια: ραΐή Ικο. ϋαιιιάο (ΙοοβΙ 6ϋηι ί|πί6 $^ϋ!ΐΐ ίΙΙα 
(|α» ρΓθΐηίί»ΐΐ, α ϋβ ι^πϋχΐδ βί ]ιΐΜνίΐ 4. Ει ΜαΙήρΙί- 
ιιώο Βαιιβη Ιηηιη &ίαα »ΐβ11α$ ζωΐί, Ποο βηίιη οι ρ ι» ι -./ ^.®* ^'ΐ*• ^'^' ίη€(ίαΙήΙ&η Λί ΙηιιηηύκιΙαη. ιί^η;; 
«, 610. »ανιΙ., αη(1ί ί!ΐ€ΐ[αΙ)ίΙύυι Οβί ^η^^ί^^^Ο)ώαιη ΜυροΙ. 
>Η)ϊ( Μςαυίι δοιηο». 1η3Γ6ΐΐ3Β ίη ρΓίηείρίο (ϋ66ΐ)Αΐ : Ταηΐιιη) οπι δ6ΐιιοιι 
ΐυυιη, υΐ 61 δΙβΙΠδ 6Ι 3Γ6ηχ 3(1α*ςιΐ6ΐυΓ. Ει άαΰο^ Ιη- 
ςυίΐ, Μηιίηί ΙΗΟ Ιεηαηι ίεΐαηι^ βΐ \>€ηεάί€€ηΐητ ίηΗηύηβ 
ίηο οηιηβ$ 0βηίβ$ ΐεττω (ϋϋη, 22. 17). Γπ>ρΙθΓ03 ρΓΟ- 
ηιΊδδίοπΰδ (]ϋφ Πΐί Γϋοΐχ δίπιΐ, ίη 16 ίιηρίβϋο. 5. Εϋ 
ηηοά ανάίνίΐ ΑύταΙιαηι ραΐ€τ Ιαηί νοΓαη ηιβαηι, €ΐ €ίΐ$ΐο* 
άϊνίί ιηπηάαΐα ηιεα (α), βΐ )ηεΙίβ€αΙίοη€$ ηΐ€Ω$, $1 1/>φ~ 
ίίηια ηϊβα. νί()6 Οβί δορίβηΐίαπι, ςιιοιηο(Ιο 6Γί£;ίΙ ηΐϋη- 
(εηι ]ιι$1ί, 61 3ΐα6ΓίθΓ6ηι Γ6(]ί]ί( : 61 ιιΐ ρ3(Γί8 ΙωίιηίοΓ 
ϋαΙ, 6Γβείΐ. Νηιη δί ϋΐ6, ίη(|ΐΓιΐ, ηιιί3 ηΐϋχ ο56(1ίνίΙ 
¥061, Ι3ηΐ3 ρο1ΙΙοί(3ΐίοη6 (Ιί^ηιΐδ ΙιαΙήΙπδ 6δΙ, 6ΐ 63η) 
ρΓ(>ρ(6Γ ίΐΐίιΐδ νίηυίβηι ίη Ιβ, (]ΐιί οχ οο η»((ΐ$ οδ, δυπι 
ίη)ρΐ6ΐυΓυδ : δί 61 ίρδβ ί11ίυδίη;ίΐ»ΐθΓ Γυπι*:, οΐ 63<1(!ηι 
(|υ& ίΙΙβ νία ίηββδδβΓί», οο^Ίΐα ςπηηΐυηι :ιρι:(1 ηΐ6 1)6• 
η6νοΐ6η!ί»η) Ιϋώίΐυπυδ δίδ, 61 ςηαιιΐη ηΐ63 ουΓα 16 (1ί- 
|[η3ΐυΓυδ δίηι Ν3ηίΐ δί ουί ο1) 3ΐΐ6Γίυ8 νίιΐιιίβηι 1)6η6 
ίυΙυΓυπι 6δΐ, δί ο1 ίρδο νίιΐιιΐΰ ρΓΟίΐΙίΐυδ Γυβηΐ, ηπιΐΐϋ 
ηΐ3]θΓ6 (Ιί^ηιΐδ 1ΐ3ϋ6ϋίΙυΓ €ιιγ3. Ουί(1 3υΐ6πι 6δ1 : Εο 
φιοά ούβάίΰίΐ νοά ηιβω^ βΐ €η$ΙοάίνίΙ ηχαηύαΐα ηιβα^ Η 
ρτα!€€ρία Μβα, €ΐ )νΛΐίίίοαΐίοη€$ η\εα$ ? 1>ίο6ΐ)3ηι 61 : 
Ε^βάετβ άβ Ηττα ΐηα $1 άβ οορηαΐίοηβ ΐιια, α νβηί ίη 
Ιεηβηι φιαηι ηιοη$Ιταν€το Ιίΐ^ί {Ιύΐιί. 12. 1) : Γοΐίίΐηίΐφΐβ 
ίΙΐ3 ςυχ ίη π)3ηίΙ)υδ 6Γ3ηΐ, 61 ίηοβπα ροΓδΟΓίηιιΐηδ (ΐ^^ίΐ• 
Ει ηοη Ουοΐϋ3ΐ)3ΐ ηεςιιβ 6υποΐ353ΐυΓ : δ6ϋ €υπ) οηιηί 
λΐ36Γίΐ3ΐ6 ηιηη(ΐ3ΐυηι ίηιρΙοΙ):ιΙ , 61 ()1)6(1ίοΙ)»1 νοεί 
ηΐ69β. 1ΐ6Γΐιηι ηυχ δυρ6Γ ηαΐυΓ3πι δΐιηΐ 6ί ιτοηιίδί, οΐ 
6ΚΠ) ]3ηι 3>ΐ3δ 6ΐιιη 3 δρβ (1β]ίθ6ί6ΐ, .ηο ηεςυβ ίρδ6 
η6πυ6 η)3ΐ6Γ Ιυα ρΓ06Γ63η(]χ ρΓοΙί ίιΐοηβί οδδεηΐ, ουηι 
&υ(ίίΓ6ΐ3 ηίΐ6 86ΐη6η 6]υδ ίη Ι3ηΐπηι ΓυΓ6 ρπ)ρ3£;3η(1(ΐηι, 
υΙ 001060) ΐ6ΓΓ3ηι 68801 ίιηρΙείυΓυπ) ; Π6(|υ6 Ιηηο 
3010)0 ΙυΓ53ΐυ8 Γυίΐ, δ6(1 6Γ6(1ί(1ίΙ : ί(ΐ60 οΐ ίη ]υδΐί- 
1ί3πι βί Γ6ριιΐ3ΐυηίΐ βδΐ (ΙΙ^ίά. 15. 6) ; ςυί3 τίηυΐί ιηβ» 
6ΐ!6(ΐ6π(1ο, 61 ίη ρΓθηιίδ6ΐοηί1)ΐΐδ ηιοίδ δ^:6Π) Ιΐ3ΐ)6η(!ο , 
1)υοΐ3η3 ίηΓιπηΊ(3ΐ6 δΐιροηοΓ Γυίΐ. Εί ροδΚμιβιη (υ ηη- 
1116 βδ» οιιπι ηιαίβΓ Ιηπ δοεοβηδΟΓΰΙ Ι-ηοηοΙί βχ 3ηΓί11;ι 
0310, 6ΐ νοίΐϋΐ βυηι 3ΐ)ί^6Γ6 3 άοηιο ουπ) Λς3Γ, ίΐ3 υΐ 
ηίΐιίΐ οοπιηιυηβ ίΠί Ιβουπι οδδβι, ΙίοϋΙ ίη ίΐΐυιη ρ:ι- 
ΐΓί3Γ€ΐι.ι ρηΐ6Γη3 ο1 β6ηυίη3 (Ιίίβεΐΐοηβ 1)6ΐΐ6 ηίΤιοβΓβ- 
ΐυΓ : 30(1ί6ΐιδ ΐ3Π)οη 3 ηΐ6, δίΐιί Αιοΐκη(1υπ) βδδβ ηυθ(1 
νίδυηι 6!)$6ΐ 53ΓΠΓ, ο1)Γιΐυδ η3ΐυΓ3ΐΊ$(]ιΐ66ΐίοηίδ, 6]66ίΐ 
Ιδοιββίβπ) εαπι 3ΐ.6ί11α, ο1 δβηιρβΓ οΙ)β(ίίνί( Υ06ί οιοφ,^ 
36 6υδΐθ(]ίνίι ρΓ.ιχορΐ3 ιηβ:!• 1)6ΐιίι]ΐΐ6 βιιηι ρπ'ββρίδ- 
860) βί, υ1 ηοΊΙή ίη δ3€ηΠ6ίπιη οΠΰΓΓυΙ Πΐίιιπι ίιι δβ- 
ηββίυΐβ δίΙ)ί βοηββδδυιη, βΐ Ι3ΐη (Ιίΐβοΐυη), ηίΐιΐΐ βαυβη- 
Ιυδ βδΐ, ηβ(]ηβ ουποδίυδ (Ιβ ρΓΧ'ββρίο ίηιριίδίνίΐ, ηβιριβ 
ΐυΓΐ)3ΐυ8 βδΐ ηιοηιβ, η6(ριβ οοπιιηιιηί<:ανΊΐ οιιηι ηιβίτβ 
1υ3 , ηβΐ|υβ βιιπι ρπβΓίδ, ηβιριβ ΐεοιιηι, (|πί(1 Γββίη- 
Γΐΐδ βδδβΐ ; δβ(1 ϊοτύ ηιβηΐο βΐ ίπ^Γηΐί βΙαοποΐβ Γεδίί- 
οηνίΐ, υΐ πΐ3η(ΐ3ΐ(ΐπι ηιβιιπι ίπί)ρ1θΓβΙ : ρΓοίηϋο νοίυπ • 
131601 6]υδ οοΓοηηνί, ορυδ ηυΐοηι υ1 ροιΤιοοροΠίΓ ιιοί 
3(1οιίδί. Ε3ρΓ0ρΐ6Γ, (]υία ίη οηιηίΐχι^ ιη32η3ΐη ()1)(?(1ί(*η- 

1130) (]β6ΐ3Γ3νίΐ, 6ΐ η)ηη(]3ΐ0Γ«1Π1 ηΐβΟΓΠΙΒ ^Π^10(]^:ιΠ1, 

16 βχ ίΙΙο η3ΐυη) ρΐΌηιΙδδΙοηυιη, ίριο! ϋΐί Γα€ΐ;ϋ δαηΐ, 
ΙιβΓβιΙϋΠΟ Γϋβίο. 

5. Ιιηίΐ3Γ6 ί^ίΚΐΓ ίΙΙίυδ οΙκ'<1ίβηΓι;ιιη , βί ϋ^ ςυ:υ 3 
ηιβ ά'αίΑ δοηΐ βΓϋ(ΐ6, υ1 ηιηΐΐο ρΐυηϋυδ Γ6ΐηιιιΐ(!Γ3π 

(1ΐ^ηΐ18 1)3ΐ)63Γ6, 61 ρΓΟ ρ3ΐΓίδ Ιοί νίΠΟΐβ, βΐ ρΓΟ 103 

(«) Βίΐίΐ. 3•Ιι1ϋηΙ, ύΐ ρναίΰβρία ηιεα ( χαΐ τάς έντολάς 
μον ), (ΐ•<0(1 ίηΓΓα 2£;ηο5€ίΙ δ. ϋΙΐΓ^δο^Ιοπιυδ. *9% 


^0Λ^Μ5 αΠΠΤδΟδΤΟΜΙ ΛΙΧΙΠΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. ίι$ οΙ)6(ϋ6η(ία : ϋΐ ηβ όβδοβηααβ ίιι /β%γρί\ιηί , !»6(1 Ηίο 
ηιαηβ. Υί<1ί5ΐί 0οί ιηΊ$6ΓίΰθΓ(1ί3ΐη, ςαοιηο<1ο ρβΓ ιηβη- 
Ιίοηοιη νίηυΐίβ ρ3ΐη$ Ιιυ]υ8 ηαβηΐβιη ΓθΙκ>Γατίΐ? 6. 
Να^ί(αν»1 αηίβηι Ι$αα€ ϊη Οβταήί. Υίίΐβ ηυοπιοίΐο ΓβΓΠΐβ 
ίη 62()6ΐη ρβπουΐ^ Ίηε'κϋι ίΐΐβ , ίη ηυηΒ βΐ ρηΐιτ ΐ"]!!»• 
Ναπ) ουιη όοιηίοΊΓιιιιη 1ιηΙ)6Γ6ΐ ίη ββηπδ , 7. Κοοαυ^' 
τκηί , ίηςυίΐ , νιΥΙ Ιοά ι7/ίιιι άβ ΠεΙπεοα πχοη €ρι$ » εί 
άίχίΙ^ 8οτον νΐ6α €$ί ; ύαιυϊί θπίιη ηβ ΓοΠβ οει'κΙοΓβηΙ 
βαπι , νίοΓι ρηΐ€ΐιπ1υ(!ίη6 υΐθπδ : Νβ [οτΐβ οεάάαηί 
εηηι , ίικιηίΐ , νήί ίοά ρτορίβτ Ηεΰεεϋαηι , ηη'ια ρηίώτα 
(αάβ €τα(. 8. ίΡιιίί αηίβηι ϋΐκ Ιοηρο ξΰηιροτβ. Α^υηβΙβζΚ 
Μϋηι €ηηι ρνοίρίόβτβί ρ€Τ (βηβίίναιη , νίάίΐ ί$ααο /«- 
άβηίβηι οαηι Ηβόβεεα νχοη $να , 9. βί νοΰονΐι εαηι , βΐ 
ιίίήΐ €ί : Ρτο{€οΙο ηχοτ ίηα αΐ. €ητ άίχί»ΐί , 8ογότ ηιβα 
€$ι ? Ρο$ΐ(]ΐιαηι οχ €θιι]6€(υπ5 (ΙερΓβΙιεηδυβ 6$1 ]αδΐυ$, 
ηοη υ1ΐΓ3 ηο^αΐ : ββά Γ&ΐ6ΐυΓ» 61 εαυδ^πι ιηβπίΓβί^ΐβ 
ΑίΓβΓΐ, ςιιαΓβ $ογογ6Πι νοθ3η(1:ηη εβη$υ6Γίΐ. ΟίχΗ βηήη, 
ίηςιιΊΐ» Νβ [οπβ ηιοήοΓ ρνορίβτ ΐρ»αηι :ίηοτύ$ Ιινηον 
παβ Ιιοο 8ξθΓ6 οοβ^ΐΐ. ΓθΓ(6 &υΐ6ΐη 6<1οοΐιΐ8 6Γαΐ , ρα- 
ΐΓ6ΐη ςυοςυβ Ι3ΐ6πι Γ&ϋυΐβιη οοιηιηβηΙυπι δίε δαίυΐί 
§ιιχ εοπδυΐυίδδβ ; ου]υδ γίαιη βΐ ίρββ ββςιιυΐυδ 631. δβϋ 
Γβχ αάΐιυο ιηβιηοΓ θοηιιη ςυχ ΐβηιροΓβ ραΐΓίαΓοΙίΦ 
ηρία δ2ΐτ2ΐ ρ^ΐδδυδ Γυβπιΐ, δΐ&ϋιη ο5 €αδΓΐ(;.ηίοηοηι 
οΠιη ί[ηηιί:353πι 86 Γβιιηι οοηδΓαηβηδ (α), <Μχ11 ίΐΐί : 10. 
€ητ Ηθ€ [βάϋί ? Ρατηηι αΰ(ηίί ηνιη οοηείώαεήΐ φίί$' 
ρίαηι άΰ ρεηβτβ ηΐ€0 οηηι ηχονβ /ηα, βί ηίάηχί$$€9 ίηρβτ 
ηοί ίρηοναηίίαηι ? Π:)η€ ΓΓ^υάΰτη, ίηςυΐΐ, 61 οΐίηι δοδίί- 
ηυίιηυδ α ραίΓΟ Ιυο , 6ΐ ηυηο ηίδί ίη ΙβηιροΓβ ρΐΌ^ρβ- 
ιίδδεηιυβ, 62ΐ()6ΐη Ιηΐυή βπιιηυβ, Εί ϊηάαχΐαα $ηρ€Τ 
ηοι ψιοταηΐίαηι, Είοπίιη 61 Ιΐιηο ρβΓ ί^ηοΓ3ηπ&ηι ρθο- 
6&1υπ 6Γαιηυδ , βΐ ηιιιιο ςυοςιιβ ρρορΙβΓ ί^ηοΓαηΙί&τη 
ΓβΓπιο ίη €2αδ& Γοίδ^βδ » υΐ ίη ρβοο^Ιυπη ίηοί(ΐ6Γ6πιυ8. 
11. Ρτωΰβρίΐ αηίβηι ΑΰίπιβΙεοΙι ρορνΛο $ηο^ά\€€η%:ΟηΐΓ 
η\$ ίΐΗί Μϊρβπί Ηοηιίηβηι Ηνηα €ί νχοναη €}η$^ ιπογΙμ 
Γβιιι €Τί$.Μάβ Οβί ρΓΟνίϋβηϋαηι, νί(}6 ίπ6£Γ<ιΙ>ίΐ6ΐη ο•» 
ηνη. Ν;ιπι ςηΐ ϋίχβηΐ βί νΝβ ά€$€6ηάα% ίτι ^^ρΐηνα^ 
€ί Ηαΰίία ίη Ι&ττα ηία, α ετο ίβενηι : ΙΠβ βΓ3ΐ ηυί Ιιχβ 
οιηηίϋ ϋί5ρβη8&1)8ΐΙ, βΐ ίυδίυηι ίη ΐαιιία οοηβΐΗυβϋΜ 
ββουηαΐβ. €οη8ί<ΐ6η βηίπι Τ6%βηϊ ρΓοευΓ2ηΐ6πι υΐ 
ίη)ρ&νί(1β ίΙ)ί Λ%Μ, Η56Γςυβ δίΐΑϋοπιηίουΓΑ. Μοηβιη, 
ίηςυίΙ, ίηΐβΓΠΐίη8ΐυ8 βδΚ οπιηίύυδ ςυίοιιπίφΐβ (βΐί^β- 
ηηΐ ΑϋΙ βαιη, αοΐ υχοΓβπι 6]ιΐ8. Ουία βηίπι Ηίο βΓβΙ 
ΐίπιΟΓ, ιηοΓίίδ 8θί1ί€βι, ςυί οοηευδδβΓαΐ 6]ιΐ8 σιβηίβηι» 
ρΓορίβΓβί βΐ ίΐίαιη &υίβΓπ ουΓ&τίΙ ιηίδβΓίϋΟΓβ Οοιηί- 
ηυδ, υΐ ροδίε» οηηίπο 8β€υΓβ »%βτβΐ. Ει νί<1β Γβηι 
ιηΐΓ&ιη β( δΐιιρβηϋαπι, ςυοπίΜΐο 8θΙβΓδ οαπι 8ίΐ 61 8&- 
ρίβηδ , οιηηΐα δεεαπϋυηι δυαηι τοίυηίαΐβπι νβπβΐ , βΐ 
ίη Ιηνίίδ νίαπι ίητβηί&Ι , ρβΓ ίΙΙα ίρ8& «ΐη» πιαχίπιβ 
2^νβΓ83ΐ γί(1βηΐθΓ, δοΐοΐί δβίΓΟΠιπι δΐιοηιπι εοηδίιίεηδ. 
Ηίηο βηίπι 681, ςυοϋ Γβχ ΙΠβ ΐΛηΙβηι Ηα1)βαΙ εα- 
Γ2Π1 ]ϋ&1ί, ςιΐίδί ρΓΧ(Γίε»ηδ βππι οπιπίϋπδ είτίιηΐίδ δαχ 
ίηεοΓίδ, βΐ (ΙεβΙαπϋηδ ςοαηι βΙοΓίοδυδ δίι, βΐ δυιηπιο (α)ευπι τΜβΚεβΙ ρτορίβτ Μίμϋπι δ&τηιη ιπογο) 3(ιΐ86ΐ ο» 
Μίβλΐιΐ8 (ιιίβΒβΐ Α^^Iη616^1], υΐή εοπιριτϋ κοίχβοεαπι, ςα^ιη 
80Γ0Γ6ΐη δυιιη (Ιίχβπιΐ 15330, ίΐΐίι» ε-^θ υχοΓβηι, νβπίοδ 
ιιβ 1 ςυορί3ΐη βχ βαΜΙΐίβ ο^οοα]υβί ΑΐιτΐρβΓβΐυτ , 6ΐ]αιη 
οΐίοι ίιηαιίδδββ ίη 8ίιηϋί εα&υ ροΒοχ ιηβπιοΓ, βε ςυοδί 
Γβαιη 6χί8ϋιη3Π8, τβτίΜ φΐ£86(|ΐιαηΐιΐΓ ΐΓ6θ>οη& ρίβηβ ι>γο- 

ΐΒϋι. ΙιοηοΓβ ϋίςηυδ, ςυβπι βΐ πιαχίπ)! Γαείβ1)8(. 8ίε βί Ν2' 
1)υεΙιθ(Ιοηο8θΓ ροδ((]υ&πι ρυβΓ08 ίϋθ8 ΐΓβ3 ίη Γοπια- 
εβπ) ίπ]εε6Γ3ΐ ( Οαη. 5. 93 ), β( ΓβΙρβλ εοηιρΓθΙ>ανεΓαΐ 
εοριίτοΓαπι αιΐοΐβδεβηΐυπι τίηαΐβπι , Ιυηο ρπβιΙίοΑΓβ 
^δ βΟΒρίΐ , βΐ υΐΝφΐβ Ηη^ικι 8ΐηι ίβείΙ ίΗιΐδίΓβδ. Ηχε 
βηίιη ροΐί88ίπιυπι πιβ^ηη ΟβΙ νίΠαδ βδΐ , ςηαη^ ίαείΐ 
υΐ ρβΓ ίηίπιίοθ8 εβΙβ^ΓβηΙϋΓ 8βΓνί Οβί. Εί ςυΐ ουηι 
ΓιίΓΟΓβ ίεεεπίϋ ]4ΐδ9επιΐ ΓοΓηαεβηι ίΠ^ιπι , ςυοπί^πι νι- 
άιΐ ροΓ δυρβΓπυπι αυχίΐίυπι ρυβΓΟπιπι νίηυΐβπι ί^ηί$ 
ηεΐΐοηοηι γίηοεΓβ , τ^^ρβηΐβ πιυΐΑΐΒδ εΚιπιανί! ϋίεβηδ : 
Βετυί Οά €Χ€βΙ$ί, ΥίίΙβ, ηοη δοΐυπι ί11θ8 εχεβΙδΟδ ρΓΧ• 
<1ίε2ΐ(, 8β<1 βΐ Οοπ)ίηυιη υηίνβΓδΟΓυηι : 8€τνί βηίηι, ίη• 
ςυίΐ, Οβϊ €Χ€€ΐη, βρνβάιηώΐί. Ουί(1 Γβεΐυπι βδΐ ? ηοηηβ 
Ιυ βοδ ΙοΓπιβηΐο (ΓαίΙίόίδΐί ? ηοηηβ Ιυ ίη (ηηΐυπι Γογ- 
ηαεεπι ^εεβηάί ρΓχεερίδΐί ? ΡΓοΓβείο, ίιιςυΐΐ, δε(Ι ηυπε 
τίόβο Γβδ 8(ΙηιίπιΙ)ίΐ68 βΐ ηοταβ. Εΐβπιεηΐυπ) εηίηι Ιιηε 
8αχ ορεπιΐίοηίδ οϋΐίΐυηι, φΐβδί τίηευΐίδ (]η^I)ι13^^η1 
1ί£[&ΐυπι, (Αη(2τπι βχΙΓιΙιυίΙ ο1>β(1ίβηΓι»πι, υΐ ηεςιιβ εοη- 
ΐηι^βΓβΙ ίΐΐοηιπι εαρίΐίοδ. ΙΙηάβ τίάεΓβ ροδδηπιυδ ίνΐ 
βιείυπι 8πρΓ& Ιιυπιαηαπι ηβΐυπιηι βδββ , εΐ ίηεβΤαΙιίΙεπι 
ςυαηκί&πι ηε (ΙίνΙπαπι νίπι Ιιχε ορεπιπ , Ι^ηίαπιςυβ 
ρυοΓΟΓϋπι ΙϊαϋβΓβ ρΓθτί(ΙβηΙί2ΐπι. νί()ί2»1ί Οεί ηιίδβπ- 
εθΓ(}ί&υι , ςυοηιοϋο ηυπΐ(]η3πι ίίβΓεΙίη(ΐυεη$ δεητοδ 
8υο8 , ρβΓΠΐίΐιίι ίη ίοΓπαεεπι ίη]ίεί ; δβά οοδ νοίβηβ 
οΙαποΓβδ ΓαεβΓβ, βΐ δυαπι νίπυΐβπι (ΙβπιοπδΙπίΓβ. Ι)3γ• 
ΙκΐΓί (Ιοπιυΐδίι αηίπιυιη εΐ ΐ^ηΟπι ΐοΙεΓαηΐίβίηι οδΐοη:1ίΐ? 
Νοηυβ βηίπι Ι3πι α()ηιίΓ3ΐ)ί1ε βπιΐ , 8ί λ ρΓίηείρΊο ρρο- 
^ίΙ)υί$δβΐ βΟδ ίη εηπιίηυπι ίη]ίεί : δίειιΓι ηυπε ηόηή• 
πιΙ)ίΙίυ8 ει Γβηιΐδ Γαείυπι βδΐ , οηπι ίη πιβϋίο ί|^ιιίδ εχ- 
8ίδΐεηΙε8 , ηίΐιίΐ ίηδυανβ ρ^ΐί ρβΓπιίίΓιΐ. Ναηο ςυ&η(1ο 
γοΐΐ, βΐίβπι 608 ςυί ίη ηιβίΐίίδ δυηΐ ρβηευΐίδ βΐ ροΒπίδ, 
ροΐεηΐίοΓβδ ΓβεΙΙ : βΐ βΟδ ςυί ραΐίυιιΙυΓ , ϋδ ηυί ί1Ιθ8 
&ίΙ1Ι(;υηΐ 8υρβΓίθΓβ8 Γ6(Ι<1ί(. Ηοε βΙ ίη αροδίοϋδ Γαείυπι 
θδΐ. Ναπι ςυί β08 υΓ|;6ΐκιηΙ βΐ 2(1()υεβΐΜΐηΙ ίη ηιβϋίυπι, 
βΐ (]υ3δί άβηΐίϋιΐδ αάνβΓδυδ β08 ίΓβπιβϋαιιΐ , ίηΙβΓ 8β 
(ΙίεβΙ)3ηΙ : Οηΐά [οαέΜία νΐπ< ιιίίι (Αα, 4. Ι6)? ίη 
πι&ηίϋαδ ί1Ιθ8 1]»1)β1)3ηΙ, βΐ άυϋίΙ^ΚκιηΙ δβουπι, ςυί(1 (1β 
βίδ ΓβεβΓβηΙ. Ταηία, Ι3πιςυβ νηΙίάΑ Γβδ βδΐ νίΓΐυδ, Ιαπι• 
ςυβ ίιη1)εεί1Ιί8 πιαίίιία , υΐ ίΙΙα ςυίάεπι , Ιίεεί ρ3ΐί3ΐιΐΓ, 
νίηεαΐ, Ιιχε νεπο βΐ δί ςοί(! 3^31, ηίίϋΐ 3ΐίυ<1 ρΓοΟεί&Ι, 
φίαπι ςυο<} δαηπι ρΓ0€ΐ3ΐ ϊηΑηηίΙβίβηι. 

Μοταϋ» βχΗοτίαΐϊο, — \ά δβίβηΐβδ, (ΙίΙβεΐΙ» ηια|^η3ηι 
νίΓΐυΙίδ Ιΐ3ΐ)ε3πιη8 πιΐίοηβπι, βΐ γίΐί& Γυ(;ίαηιυδ : ίΐ3 
βηηη εΐ δυρβΓη3πι §;Γ3ΐί3ηι ηο1>ίδ εοηεΙΓιαϋίπιυδ , βΐ 
ίυΙυΓ3 εοηδεςυβιηυΓ Ι)οη3 : ςυχ ηοϋίδ οπιηίΙ)υ8 βνβ- 
ηί3ηΐ, §;Γ3ΐί3 βΐ ηΓίδεπεοΓάία Οοηιίηί ηοδίτί Ιβδυ βΐιη- 
8(ί, ευί δί(, ευπι ΡαΐΓβ βΐ δρίπΐυ 83ηεΐο, §;Ιοη3, ίηι- 
ρβπυπι, ΙιοηοΓ, ηιιηε βΐ δβπιρβΓ, βΐ ίη δχευΐα δχουΐο- 
Γυπι. Απιβη. 

Η0ΙΙ1Ι.ΙΑ ΟΙ. 

8€ί}ύηαν%ί αηίβηι Ιίααο Ιη ίβττα ΗΙα, βί ΐηυβηίί αηίιιρΙ%» 
βαηί Ηοτάβηηι χη αηηο ΗΙο {6βη, 2(κ 12). 

1 . ΒβΓιςυί&δ ΙιβΗ (ΙίείΟΓυπι ορβΓΧ ρΓβΐίυπι βδΐ Ιΐ0(1ί6 

Γ6(](!θΓ6 νβδίΓΧ ε3Γίΐ3ΐί , βΙ Γβρβΐίΐ3 δβΓΠΙΟηίδ δβΓίβ 

ίΐεπιπι νΙϋβΓβ ςυαηίΑΠί ]υδ1αδ Ιδ3αε δπρβΓΠβπι ρΐΌνί- 
άβηΐί&ηη δίΐ 388βςυυΐυ8. Ναπι ςυί βί ρΓθΙιίΙ)υεΓ3ΐ άε• 
δ€εηδ«ιιι ίη ^£§7ρΐυηι, ει (ϋχβπιΐ : Ηα^ί(α ίη ίβηα Ιιασ^ 155 ΙΝ €ΑΡ. XXVI βΕ^ΝΕδ. ΗΟΜΙΙ.. ϋΙ. 156 τ« τηςοίχείας ύπαχοης, χαΊ μ^,καταβης είςΑΓγυτυτον, 
άλλ* ενταύθα μένε. ΕΙβες ΘεοΟ φιλανθρωπίαν, δπως 
βιά της μνήμης της αρετής του πατρίς τούτου τ6ν 
λογισμδν ένεύρωσε; Κατφ^ησε δέ^ φησίν, Ίο'ίΐάκ 
έν Γεράροις, *Όρα τοΙς αύτοϊς κα\ τούτον περιτζί- 
πτοντα σχεδόν, οΤς ό πατήρ περιέπεσεν. Επειδή γάρ 
τήν χατοίκησιν έποιήσατο ένΓεράροις, Έπηρώττισαν, 
φησ\ν, οΐ άνδρας τον τΟΛου Λερϊ τής ' Ρεβέκκας 
τΐ\ς γυναικός αντον, κάΙ εΪΛετ, ΆδεΛρή μου εστίν 
έφοβήθη γάρ μήποτε άποκτείνωσιν αυτόν, ήττώμενοι 
του χάλλου; τής γυναικός. Μήίίοτε γάρ, φησΙν, άΛο- 
κτείνωσιν αυτόν αΐ άνδρες του τόχου ηερϊ 'Ρε- 
βέκκας^ δτι ωραία τχΐ δψει '^ν, Έγένετο δέ ΛοΛυ- 
. χρόνιος εκεί. Παρακύψας δέ ^ΑβψέΛεχ εΐδε τόν 
Ισαάκ Λοίζοντα μετά 'Ρεδέκκας της γυναικός αυ- 
τού, καϊ έκάλεσεν αυτόν, κάί εΪΛεν αΰτφ • Άρά 
γε γννιί( σου εστίν ; ΤΙ δτι είπες, Άδε^ρή μου 
εστίν; Επειδή έκ των τεκμηρίων έφωράθη ό δίκαιος, 
ούκέτι λοιπόν αρνείται, άλλ' ομολογεί, κα\ τήν αΐτίαν 
φανεράν χαΟΕστησι, δι* ήν όδελφήν καλέσαι κατεδέ- 
ξατο. ΕΪΛε γάρ, φησ\, Μήποτε αποθάνω δι* αυτήν 
δ του θανάτου φόβος εΙς τοΰτό με έλθεϊν κατηνάγκα- 
σεν. "Ισως δέ μεμαθηκώς ήν, δτι και ό πατήρ τούτο 
τό δρ5ίμα κατασκευάσας διέαωσεν εαυτόν, κα\ διά 
τοΰτο κα\ αυτός ταύτην ήλθε τήν όδόν. Άλλ' ό βασι- 
λεύς έναυλον £χων τήν μνήμην ών πέπονθεν έπ\ του 
πατριάρχου τήν Σά^(ίαν άφελόμενος, ΤΓαραχρήμα ύτεό 
της &νωθεν έπιτιμήσεως εαυτόν ύπεύθυ'Λ>ν καταστή- 
σας, φησι προς αυτόν • ΤΙ τούτο έποίησσς ; Μικρού 
ίκοιμήθη τις τού γένους μου μετά ττίς γυναικός 
ΟΌυ, καϊ έπήγα^^ς άν έφ* ημάς άγνοιαν. Ταύτην, 
φησΙ, τήν όπάτην κα\ ήδη Οπέστημεν Οπό του πατρός 
του σου , χα\ νυν εΐ μή ταχέως συνείδομεν, τά αυτά 
&ν έμέλλομεν ύπομένειν, Καϊ έπήγαγες άν έφ* ημάς 
άγνοιαν, Κα\ γάρ χα\ τότε δι' άγνοιαν άμαρτάνειν 
λμέλλομεν, χα\ νυν ύπό της αγνοίας μικρού δεΐν ήμας 
1 504] άμαρτί^ περιπεσείν παρεσκεύασας. Συνέταξε 
δέ, φησ\ν, ΆδιμέΛεχ τφ Λαφ αυτού Λέγων • Πάς ό 
άπτόμενος τού άνθρωπου τούτου, τ\ της γυναικός 
αυτού, θανάτου ένοχος έσται. "Ορα ΘεοΟ πρόνοιαν, 
δρα κηδεμονίαν άφατον. Ό γάρ ειπών αύτω ' Μ^ι 
χαταβζίς εΙς Αϊγυπτον,καϊ κατοικεί έντχί γζί ταύ- 
Γ(ϊ, καΐ ίσομαι μετά σον • οϊίτος ήν δ ταύτα πάντα 
οΙκονομων, κα\ τόν δίκαιον έν τοσαύττ) άσφαλείςι καθ- 
ιστάς. Σκότιει γάρ τόν βασιλέα Εργον τούτο τεοιούμενον, 
ώστε έν άδεί^ διάγειν αυτόν, χα\ πάσης άπηλλάχθαι 
φροντίδος. Θάνατον γάρ, φησ\ν, ήπείλησεν άπασιν, εΓ 
τις άψαιτο αύτοΰ, ή τής γυναικός αΟτοΰ. Επειδή γάρ 
•δτος ήν ό φόβος, ό του θανάτου λέγω, χατασείων του 
δικαίου τήν διάνοιαν, διά τούτο καΐ τούτον έκβληθήναι 
πεποίηκεν 6 φιλάνθρωπος Δεσπότης, χαΐ έν πάσ|) 
άσφαλείςι αυτόν λοιπόν διάγειν. Κα\δρα τόθαυμαστόν 
χαίπαράδοξον, πώςεύμήχανο; ών και σοφός κα\ πάντα 
χατά τό βούλημα τό οίκείον μετασκευάζων, κα\ έν 
άπόροις πόρον εύρίσκων, διά των εναντίων αυτών κα\ 
πολεμίων είναι νομίζεσθαι, διά τούτων τήν ασφάλειαν 
τοις ιδίοις θεράπουσι γενέσθαι προξενεί. Πόθεν γάρ, 
εΙπέ μοι, 6 βασιλεύς ο^τοςτοσαύτην του δικαίου ιιοιεί- 
ται τήν πρόνοιαν, μονονουχ\ άνακηρύττων αυτόν άπασι 
τοίς τήν τυόλιν οίχοΟσι. καΐ περιφανή δεικνυς κα\ περι- 
Ο'πούδαστον αύτφ ; Ούτω καΐ ό Ναβουχοδονόσορ μετά 
τό βαλεΤν εΙς τήν κάμινον τους ΤΜΐΐδας τους τρεΙς, κα\ 
διά των πραγμάτων μαθειν των νέων των αιχμαλώ- 
των τήν άρετήν, τότε άνακηρύττειν αύτους ήρξατο, 
χα\ πανταχού διά τής οίχείας γλώττης περιφανείς χαθιστςίν. Τούτο γάρ έστι μάλιστα τής περιουσίας τής 
του ΘεοΟ δυνάμεως, δταν διά τών έχθρων άναχηρύτ- 
τεσθαι τους αύτοΟ δούλους παρασκευάζη. Κα\ ό μετά 
θυμοΟ τήν κάμινον έκείνην έξαφθήναι ?η>ιήσας, επειδή 
είδεν, δτι διά τήν άνωθεν συμμαχίαν, κα\ τής του 
πυρός ενεργείας περιεγένετο ή τών τκαίδων αρετή, 
άθρόον μεταβαλλόμενος έκραύγασε λέγων * 01 δουΛοι 
τού θεού τνύ ύψιστου, "ϋρα μή μόνον αΟτους άνα- 
χηρύττοντα, αλλά κα\ τόν Δεστυότην τών δλων • 01 δον* 
Λοι γάρ τού Θεού, φησΙ, τού ύψιστου, έξέΛθετε. Τι 
γέγονεν ; ού σΟ τ!| τιμωρία παρέδωκας ; ου συ έπ\ 
τοσούτον έκκαυθήναι τήν κάμινον προσέταξας ; Να\, 
φησίν * άλλα νΟν όρώ ξένα κα\ παράδοξα πράγματα. 
Τό γάρ στοιχεΤον τοΟτο τής οΙκείας ενεργείας έπιλα- 
θόμενον, ώσπερ δεσμο?ς τισι πεδηθέν , τοσαύτην έπ- 
εδείξατο τήν ύπαχοήν, ώ; μηδέ τών τρι^^ών έφά^ασθαι 
αυτών. "Οθεν Ιστι συνιδεϊν, δτι υπέρ άνθρωπίνην φά- 
σιν έστ\ τό γεγονός, χα\ άτζόρρψάς τις κα\ θεία δύνα- 
μίς έστιν ή ταΟτα εργαζομένη, και τών παίδων τού- 
των τοσαύτην τυοιουμένη τήν πρόνοιαν. Είδες Θεού 
φιλανθρωπίαν, δπωςούκ έγχαταλιμπάνων τους Ιδίους 
θεράποντος συνεχώρησεν εΙς τήν χάμινον είσενεχθή- 
ναι, άλλα και αύτους βουλόμενος λαμπρότερους έργα- 
σασθαι, κα\ τήν οίκείαν δύναμιν ένδεικνύ μένος, χα\ 
τοΰ βαρβάρου χατεμάλαξε τήν διάνοιαν, χα\ τήν τοσ- 
αύτην μακροθυμίαν Ιπεδείξατο; Ουδέ γάρ οδτω θαυ- 
μαστόν ήν, ε Ε 'καρ^ τήν αρχήν έκώλυσεν αύτους είς 
τήν χάμινον έμβληθήναι, ώς νυν θαυμαστότερον γέ- 
γονε,χαίπολυ τό παράδοξον, δτι χα\ έν μέσ^^ιτφ πυρ\ 
τυγχάνο»/υας ουδέν αηδές πα^εΐ^^ συνεχώρησεν. "Οταν 
γάρ αυτός βούληται, κα\ τοΟς έν μέσοις δεινοίς [505] 
γεγενημένους ανωτέρου; καθίστησι,' κα\ τους πάσχο•;- 
τας τών ποιούντων δυνατωτέρους απεργάζεται. ΤοΟτο 
χα\ έπΙ τών αποστόλων έγένετο. 01 έχοντες γάρ αύ- 
τους άπειλημμένους έν τω μέσψ, καΐ μονονουχί τους 
οδόντας θήγοντες κατ' αυτών, προς αλλήλους έλεγον 
Τν ποιήσομεν τοΊς άνΟ^ώποις τούτοις; ύποχειρίονς 
αύτους έχοντες, έν άττορία καθειστήκεισαν. Τοσούτον 
έστιν ή αρετή Ισχυρόν, κα\ ούτως ή κακία ασθενές, ώς 
έκείνην μέν κα\ έν τψ ιτάσχεΓν περιγίνεσθαι, ταύτην δέ 
χαι\ έν τφ ποιεΤν τήν οίκείαν άσθένειαν έπιδείκνυσθαι. 
"Όπερ είδότες , άγατη^τοί , πολύν τής άρέτής 
ποιώμεθα λόγον, κα\ φεύγωμεν τήν χαχίαν. Ούτω 
γάρ καΐ τήν άνωθεν έπισπασόμεΟα [^οτυήν, χαΐ τών 
μελλόντων έπιτευξόμεθα αγαθών * (Ιν γένοιτο πάντας 
ημάς έπιτυχεΖν, χάριτι κα\ φιλανθρωπίςι τοΰ Κυρίου 
ήμώνΊησοΟ Χριστού, μεθ' ο^ .τψ Πατρ\, άμα τφάγίφ 
Πνεύματι, δόξα, κράτος, τιμή, νΟν χα\ άε'ι, χα\ εΙς 
τους αίώνας τών αίώνων. *Αμήν. 

ΟΜΙΛΙΑ ΝΒ*. 

Έσπειρε δέ Ισαάκ έν τχ( γχί εκείνη, καϊ εΐρετ 
έκατοστεύονσαν κριθών έτ τφ ένιαυτφ έκείνφ, 

α'. Τά λείψανα τών χθες είρημένων άναγχαΓον άπο- 
δοΟναι σήμερον τϊ) ύμετέρςι άγάπτ), χαΐ τοΰ λόγου τήν 
άχολουθίαν άναλαβόντας ίδειν πάλιντόν δίκαιον *ίσαάχ, 
δσης απολαύει τής άνωθεν κηδεμονίας. Ό γάρ τήν 
είςΑΓγυπτον χάθοδον αύτοΰ διακωλύσας, χαΐ ειπών, 
Παροικεί έν τχί γ'ί ταύτχι , καϊ έσομαι μετά σσύ , 
ούτως αυτόν διά πάντων περιφανή καθίστησιν, ώς 
μετ* ού πολύ έπίφΟονυν αυτόν γενέσθαι παρά τφ 
βασιλει Γεράρων. Όρώντες γάρ αύτοΰ καθ' έκάστην 
ΐ^μ.έρα'^ αύξανομένην τήν εύτΛρίαν, έδεδοίκεισαν λοι- 
πόν τοΰ ανδρός τήν αυτόθι κατοίχησιν , καΐ μετανα- 
στήναι εκείθεν καταναγκάζουτιν. "Αξ-.ον δε και αυτών 457 8. ;0ΑΝΝΙδ €ΗΚΥδΟ£ΤΟΜΙ 

άχοΟσαι των βημάτων της θε^α^ Γραφής, ινα βιά 
πάντων θεασωμεθα του βεοΰ τί]ν εύνοιαν, Ι^ν τζεζλ 
τους αύτου οΐχέτας έπιδείχνυται. "ΕσηειρΗ δέ , φη- 
σ\ν, Ισαάκ έττ^γχί εκείνη, χαΐ εϋρετ έκατοσνεύ- 
ονσατ κριθ^γ έτ τφ έηαντφ έχείνφ. Σχάπιι μοι 
τοΰ θεοΟ τήν σοφ{αν' ?να βείξη τφ βιχαίφ βτι δημι- 
ουργός ων της φύσεως, χα\ έξ άπορων πόρον παρα- 
σχείν δύναται, χαι δτι χαΐ έξ αρχής αύτ6ς τήν γήν τω 
οίχείφ προτ:άγματι διήγειρε πρ^ς τήν των χαρπών 
βλάστην, παρα^χευάσας* τ6νδ{χαιονέχατο'/Γαπλα3(ονα 
των ύπ' αύτου σπαρέντων έπ\ τή; γής ^ χομίίΐα^θαι 
τ^^ δράγματα, όμου χαΙ αύτ6ν εν πλείονι χαθιστ3[ς 
εύτΓορίςι, τφ μηδενός έν χρεί^ γενέσθαι, χάκείνουςδιά 
των ίργων διδάσκων, δσης ό δίκαιος άιιολαύει της 
άνωθεν (^οπής. Κύμήχανο; γάρ ων χαΐ σοφ^ς, διά των 
αυτών πολλάκις πραγμάτων χαΐ τους οικείους ευερ- 
γετεί, χαΐτους 2τι 7:ε πλανημένους διδάσκεσθαι παρα- 
σκευάζει τής οικείας πρόνοια; τήν δύναμιν.[506] Τούτο 
χα\ μετά ταύτα κατά τήν ΛΓγυπτον είργάσατο, έκεί- 
νοις μέν τάς τιμωρίας έ:;αγαγών , τ6ν δέ λα^^ν των 
Ισραηλιτών απαθή διαφυλάττων. Έμάνθανον γάρ ού 
μόνον διά τής χατ' αυτών άγαναχτήσεως τού των 
όλων θεού χα\ δημιουργού την δύναμιν, άλλα χα\ διά 
τής προνοίας τή^ εις εκείνους. Και ούτοι πάλιν ούκ έχ 
της εΙς αυτούς προνοίας χαΐ κηδεμονίας μ^νον έδιδα- 
σχοντο τού Θεού τήν ύπερ6άλλουσαν περί αύτους φιλ• 
ανΟρωπίαν, άλλα χα\ δι* ών εκείνους έώρων χαΟ' έκά 
στην ήμέραν τά; πληγάς δεχόμενους. Κα\ διά τών 
αυτών πραγμάτων κα\ το?ς οιχείοις χα\ τοΙς έναντίοις 
έδείχνυτής οΚκεία; δυνάμεως τήνύπερβολήν. ΚαΙγάρ 
αυτά τά στοιχεία τήν παρ* εαυτών διαχονίαν καΐ τήν 
ύπαχοήν έπιδείχνυται τοί; δμοδούλοις, δταν ό Δεσπό- 
της εύνοΐκώς πρ^ αυτούς διακέητα: <. Κα\ τούτο &ν 
τις Οεάσοιτο γεγονός έπ\ τού δικαίου τούτου. "Οπερ 
άλλοτε ή φύσις τής γής ούκ έπεδείξατο, τούτο διά τδ 
πρδσταγματού τών όλων θεού νύν έπιδείχνυται, κα\ 
τοσαύτην ήνεγκε τήν φοράν, ώς άθρ<5ον έν περιουσία 
πολλή καταστήναι ->^ν Ισαάκ. ΕνΛόγησε γάρ αυτόν 
ό θύός^ καΐ ύ^'ώί)ΐί\ ό άνθρωπος, καΐ προ6αΙνων μεΐ- 
ίαν εγίνετο^ εως ου μέγας έ)'έτετο σφόδρα. Επειδή 
γάρ τότε έν τούτοις ην τά τής εύπορίας τοϊς δικαίοις, 
έ ν τή τής γη; εύπορία κα\ έν τφ τών θρεμμάτων πλή- 
Οει, διά τούτο φησιν, ΕΟΛάγησετ αυτόν 6 Θεός^ καΐ 
ύψώΟιχ ό άνθρωπος^ άντι τού, Εύτιορος έγίνετο* κα\ 
ούχ απλώς εύπορος, άλλα κα\, Μείζΐιΐν^ φησΙν , ^}*/- 
νετο, έως οδ μέγας έγένετο σ^ί^^ρα. Έννόησον γάρ 
δσον ήν, έκατονταπλασίονα τών πα ρ* αυτού καταβαλ- 
λομένων ύποδέχεσθαι. ΕΙ δέ τοΰτό σοι μέγα φαίνεται, 
σκοπεί τήν έπίτασιν τής τού θεού φιλανθρωπίας , ή ν 
τού χρόνου προϊόντος περΊ ημάς έπεδείςατο. Τοϊς γάρ 
μετά τήν αυτού παρουσίαν τήν άρετήν μετιούσιν ού 
μό'/ον έχατονταπλασίονα ενταύθα παρέχει ν ύτησχνεί^ 
ταΐγ αλλά χαι τήν αΐώνιον ζωήν χα\ τήν βασιλείαν τών 
ουρανών εΙς άπόλαυσιν. Είδες φιλοτιμίαν Δεσπότου ; 
είδες έπίτασιν ευεργεσίας ; εΐδες πόσον ήμΤν κεχάρι- 
σται ή τού Μονογενούς παρουσία ; δπως άφατων τών 
πραγμάτων τήν έναλλαγήν είργάσατο ; Ταύτα τοίνυν 
Ικαστος καθ* έαυτδν λογιζόμενος , καΐ ορών τήν δια- 
φοράν, κα\ τίνα μέν ήν, & τοίς πρ^ τής χάριτος τταρ- 
έχειν ύπισχνείται, τίνα δέ μετά τήν χάριν, δοξαζέτω 
χάν τούτφ τήν άπειρον αυτού φιλανθρωπίαν, κα\ μή 
τή τών καιρών εναλλαγή τδ πάν έπιγραφέτω. Άλλ* 
έτΛ τήν άχολουθίαν τού λό'^ου έπανελθειν δίκαιον, χα\ 
ΙδεΖν όπως οΐ έν Γεράροις όρώντες τού δικαίου τήν 

■ 5?αν. Γοη;. παρεσχεύασε. 
1• (^ΐιΐιι ,υε ιτ:ην. παρά τ?|ς γής 
' Αιϋ Κιάχατιι ΑίΙΟίΙΙΚΡ. €0Ν5>ΤΛΝΤΪΝ0Ρ. 458 

πολλήν εύπορίαν , είς ζήλον διηγίρΟησαν, και άπ- 
ελαύνείν αύτ6ν εκείθεν έπεχείρουν. 'Ι£ζι]Λωσαν γάρ , 
φησ\ν, αϋτνν οΐ ΦνΛιστίεΙμ. Είτα δεϊςαι βουλομένη 
ή θεία Γραφή, έν τίνι τδν ζήλον έπεδείκνυντο, έπ- 
ήγαγε• Και πάντα Λ ώρυξαν φρέατα οΐ ,ι^αΐδες έν 
τφ χρόνφ τον πατρός αύτον, ένέ-^ραζαν αυτά, και 
ένέχΛησαν γης, Σκόπει πόση τών αυτόθι ή κακία, 
ώς κα\ τών υδάτων φθονήσαι τφ δικαίφ , κα\ ουδέ ό 
βασιλεύς ό έν τοσαύτη περιουσία καθεστώς κατασχε?ν 
τδν φθόνον * Γσχυσεν , άλλα φησιν • "ΑπεΛΟε άρ^ 
ή//ώτ, δτι δννατώτεροςΫ^μώνέγένον σρόδρα. Πολλή 
ή άγνωμοσύνη. Τίνος γάρ ένεκεν [507] άπελαύνεις τ^^ν 
δίκαιον ; μή γάρ έλυμήνατό τι τοΓς σοΤς ; μή γάρ ήδί- 
χησέ τι ; Άλλα τοιούτον ό φθόνος • ουδέν μετά λογι- 
σμού διαπράττεται. Δέον γάρ αύτδν θεασάμενον το- 
σαύτης εύνοίας απολαύοντα τδν δίκαιον παρά τού τών 
δλων θεού, μάλλον περιέπειν, μάλλον θεραπεύειν, ινα 
διά τής εΙς έκεΖνον τιμής έπισπάτηται κα\ αύτδς τήν 
άνωθεν ((οτςήν * ό δε ού μόνον τούτο ού ποιε? , άλλα 
χαΐ άπελαύνειν επιχειρεί, χαί φησι • "ΑπεΛΟε άρ* 
τ}/*ώκ, δτι δυνατώτερος Υψών έγένον σρόδρα. 
Τοιούτον γάρ ή βασκανία • ούκ ανέχεται πράως τήν 
έτέρο>ν εύπραγίαν , άλλα τήν τού πλησίον εύημερίαν 
οίκείαν δυσπραγι'αν είναι νομίζει , κα\ τήκεται τοΤς 
τού πλησίον άγαθοΓ; • δ δή κα\ ενταύθα γέγονεν. Ό 
γάρ βασιλεύς , ό της πόλεως άπάσης τήν έξουσίαν 
Ιχων, χα\ πάντας ύτΛ τήν άπειλήν τήν εαυτού Ιχων, 
τφ ξέ'^ρ , τφ αλήτη , χαΐ εντεύθεν έχε?, κάκειθεν ώδε 
μετανισταμένφ φησίν • "ΑΛεΛΟε άΛ* έμοΓ% δτι διη•α- 
τώτερος ή^ιών έγένον σφόδρα, Κα\ αληθώς δυνατώ- 
τερος ήν, τήν άνωθεν συμμαχίαν Εχων έν άπασι, χα\ 
ύπδ τής τού θεού δεξιάς φρουρούμενος. Πού τοίνυν 
άπελαύνεις τδν δίκαιον ; ούκ οΤσθα δτι, δττου αν αύτδν 
άπελθε?ν συμβαίντ^ , έν το?ς τού Δεσπότου τού εαυτού 
είναι αύτδν ανάγκη ; ούκ έπαίδευσέ σε τών πραγμά- 
των ή πεΙ^Λ, δτι ή τού θεού χείρ έστιν ή περι.ανή 
τδν δίκαιον καθιστώσα ; Τίνος ούν Ινεκεν δι* ών τ6ν 
δίκαιον άπελαύνεΐί , τήν πρδς τ6ν αυτού Δεσπότη'/ 
άγνωμοσύνην έπιδείκνυσαι , κα\ ουδέ ή πολλή τού^ 
άνδρδς επιείκεια περιγενέσθαι ήδυνήΟη τής βασκανίας 
τής σής, άλλ* ηττηθείς ύπδ τού πάθους είς Ιργον άγα- 
γεϊν σπεύδεις τδν φθόνον, κα\ πάλιν μετανάστην γε- 
νέσθαι παρασκευάζεις τδν ουδέν σε ήδικηκότα; Ούχ 
οίδας δτι χάν εΙς αυτήν τήν έρημον άπελθεΐν χατ- 
αναγκά σης, ούτως εύμήχανον ΙχειΔεστιότην, ώς κάκεΐ 
γενόμενον, πολλψ πλέον περιφανέστερον αύτδν άπο- 
δείξαι ; Ουδέν γάρ Ισχυρότερον τού τής άνο>θεν συμ- 
μαχίας απολαύοντος , ώσπερ ουδέν άσθενέστερον τού 
τής εκείθεν βοηθείας ήρημωμένου. 

φ. Είδες, αγαπητέ, κοί τού βασιλέως Γεράρων υλΧ 
πάντων τών αυτόθι οίκούντων τής γνιομης τήν μοχθη- 
ρίαν ; "Ορα κα\ τού δικαίου τήν πολλήν έπιείκειαν, 
πώς ούκ έφρόνησβ μέγα, ουδέ ορών διά τών πραγμά- 
των πολλήν τού θεού τήν ^τιήν περ\ αύτδν γινομέ- 
νην, χατεξανέστη τού βασιλέως , τή τού συμμαχούν 
τος αύτώ δυνάμει πεποιθώς • άλλα χαθάπερ τις άνήρ, 
κα\ απροστάτευτος , κα\ ούδαμόΟεν ουδεμιάς απο- 
λαύων βοηθείας, ούτω μετά πολλής της επιεικείας, 
ούύέ μέχρι λόγων άντιτείνας τφ βασιλεϊ , έποίει τδ 
παρ* αυτού κελευόμενον , κα\ ευθέως εκείθεν άπ- 
ανίστατο, κα\ τ.ο^|δωτέρω γενόμενος, κατέστελλε τού 
πάθους τήν φλόγα, ομού χα\ τήν ύπερβάλλουσαν αυ- 
τού έπιείκειαν ένδειχνύμενος , κάκείνου τδ πάθος πα- 
ραμυθούμενος, Κα\ άπηΛΟε^ έκεΤΟεκ, και κατφκη • 

Η 0υ3ΐιιθΓ ιη88. τόν ψό\ον 457 

€ί €το ί€€Ηΐη : ΊΙΙΰ ίιι οηιηί5υ^ (αιη οΐ^ρυπι βυιη ΓβοιΙ , 
υΐηοιι ηιιιΐΐο ρο$1 ίηνίιΐίβπι ιηονβΓβΙ Γ6§ί$ ΟβΓ^ίΓΟΓυηκ 
νι<ΐ6ηΙβ8 οηίιη 6]υ$ δΐιΙΐδίαηΐΊηιη ςαοΐί(Ιίβ βυ^βπ, ιηβΐυ 
3ΐ£Γ6€(ί 8υη( ηικκΐ ίΙ)ί β^εηηι Ιΐ3ΐ)ίΐ2ΐΓ6ΐ, βΐ ΐΓαπδίηίςΓαΓβ 
ίηάβ €06^6ΓυηΙ. Οίςηυιη 3υΐ6ΐη β$(, υΐ ίρ$α $ίτίρΙιΐΓχ 
υογΙκι 3ΐΗΐίηπια$ , ιιΐ ρβΓ οιηηί& νίϋβ;ϋηα